Betraktninger om året 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betraktninger om året 2005"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker til dette er god inntjening innen kraftproduksjon og stort varmepumpesalg. Omlegging av produkttilbudet innen strømsalg har redusert vår risiko og vil over tid gi kundene et lavere påslag. Trenden i resultatutvikling i nettvirksomheten er snudd til det positive og salg av entreprenørtjenester eksternt er nå i balanse. Organisasjonens fokus på kostnadsreduksjon skal berømmes når resultatet fremlegges. Våre medarbeidere skal ha æren for resultatet, og jeg vil med dette takke alle sammen for deres engasjement og innsats! Hva blir viktig i 2006 Stange Energis medarbeidere har høy kompetanse og er opptatt av å nå våre mål. For å møte de utfordringer vi står ovenfor vil vi ha fokus på ytterligere kompetanseheving. Vi skal arbeide for å utvikle egen kompetanse og sikre tilgang til ny og riktig kompetanse; - Hvilken kompetanse skal vi ha i egne rekker og hvilken kompetanse er det riktig at vi kjøper eksternt? Stange Energi står foran et større generasjonsskifte. Dette er for oss som virksomhet en betydelig utfordring, men det representerer også nye muligheter. Vi ønsker å videreutvikle vårt konsern mot en mer kostnadseffektiv driftsmodell. Her vil vi ha fokus på å ta i bruk enda smartere løsninger og arbeidsmetoder. Utgangspunktet for all vår utvikling skal være til det beste for kunden. Vi vil i enda større grad fremstå som en pålitelig, fleksibel, engasjert og kompetent lokal aktør. Vi ønsker å underbygge vår sterke lokale forankring og fokus ved å endre navn på vårt omsetningsselskap fra PremiEl AS til Stange Energi Salg AS. Vi søker kontinuerlig å forbedre konsernets posisjon slik at vi til enhver tid kan tilfredsstille eierens forventningskrav, være en pålitelig produkt- og tjenesteleverandør, en ansvarlig samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsplass. -1-

3 AUS Experten AS med økt eksternt fokus Daglig leder Kai Solum jobber aktivt med å skaffe eksterne samarbeidspartnere. AUS Experten AS Nøkkeltall Omsetning Årsresultat 602 Egenkapital Totalkapital AUS Experten AS har nå tilbakelagt sitt tredje år som selvstendig bedrift. Det er i dag 19 ansatte i AUS Experten AS, hvorav 1 lærling. AUS Experten skal utføre vanlig drift og vedlikehold av forsyningsnett, drift og vedlikehold av veilys, lysløyper, samt trefelling. Dette er tjenester som vi tilbyr til eksterne netteiere og til privatpersoner, lag og foreninger. Selskapet har drifts- og vedlikeholdsavtale med Stange Energi Nett AS, men jobber også aktivt mot eksterne kunder for å sikre tilstrekkelig oppdragsmengde. I tillegg leverer vi en del vaktmestertjenester, da vesentlig til konsernet. Eksternt salg av tjenester og AUS 2005 har vært et godt år for eksternt salg av tjenester. Vi har hele høstsesongen hatt minst 1 arbeidslag (3 montører) ute på eksternt arbeid. Til tider har vi hatt både 2 og 3 lag ute i de mest travle periodene. De jobbene vi har hatt er vesentlig spesialarbeid som går på arbeid på spenningssatt anlegg. Dette passer oss svært godt, siden det er på dette området vi har vår spisskompetanse. Utsikter framover Det ser nå ut til at flere og flere netteiere ønsker et avbruddsfritt vedlikehold av sitt nett. Det gir oss store muligheter, siden det er få tilbydere av avbruddsfritt vedlikehold. Vi har skaffet oss et lite forsprang på andre når det gjelder arbeidsmetoder og kompetanse. Dette skal vi ta godt vare på og gjøre det vi kan for å bli den foretrukne leverandør av AUS tjenester. Vi skal gjøre det vi kan for å beholde avtalene med Stange Energi Nett AS, noe som kommer Stange kommunes innbyggere til gode. Med vår lokalkunnskap om nettet, skal vi være de raskeste til å rette feil og sørge for at kundene ikke er unødig lenge uten strøm ved feil og lignende. AUS Experten AS har nå inngått flere avtaler, som sikrer oss jobber som underleverandør til AUS oppdrag, spesielt i og rundt Oslo. Foreløpig har vi konkrete avtaler med to selskaper. Dette er Nettservice AS på Hadeland og Nett Partner AS på Vinterbro. Begge disse aktørene er sterkt inne på markedet i Oslo og resten av Hafslund sitt nett. I tillegg jobber vi mye mot Fortum Service AS og Otera AS. -2-

4 Resultatforbedring i Stange Energi Nett AS Daglig leder i Stange Energi Nett AS Aage Hansen opplevde strømbrudd for samtlige kunder i Stange i Stange Energi Nett AS Nøkkeltall Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Stange Energi Nett AS har lagt bak seg enda et år med høy aktivitet og et økonomisk resultat som er meget godt i forhold til budsjett. Resultatet viser også at vi er på rett vei før neste periode med ny inntektsregulering fra Rydding av lavspenningsnettet ble fullført i begynnelsen av året, og har vært et bidrag til færre antall feil for enkeltkunder. Driftsmessig ga de stabile værforholdene i 2005 oss relativt få leveringsavbrudd inntil slutten av året, men sterk vind den 15. november medførte da et totalutfall av forsynings-området. Dette ene avbruddet ga oss en høyere årlig avbruddskostnad enn forventet. Behandlingen av jordfeil i fordelingsnettet har vært i fokus hos DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og i løpet av sommerperioden ble det installert og skiftet ut relevern for å tilfredsstille kravene til personsikkerhet. Det ble i løpet av året gjennomført en utvidet kontroll av ca 690 nettstasjoner, og avviksbehandlingen begynte samtidig. I 2005 ble det som i de to forrige årene brukt mye ressurser på fiberutbygging, og stamfiber er nå etablert fra sør til nord i kommunen. Det er i året brukt ca 7 mill til fornyelse av nettet, måleparken og driftsentral. Lavspenningsnettet alene ble tilført ca 2,5 mill til opprustning. Forhandlingene med Eidsiva om overtakelse av elektriske anlegg på Sanderud Sykehus ble gjenopptatt på høsten. Avtale om overtakelse ble undertegnet i desember, og fra inngår dette som en del av vår områdekonsesjon. Andre større nyanlegg har vært Atlungstad golfbane, utvidelse av Romedalsmoen, Breidablikk borettslag, Brynsåsen pukkverk og Norstad terrasse. Lokal energiutredning ble revidert på slutten av året, og finnes i sin helhet på vår hjemmeside. Utøvende tilsyn ble gjennomført av Elsikkerhet Øst i 2005 i henhold til godkjent plan. Elsikkerhet Øst har i tillegg levert tjenesten med jordfeilsøking som var en stor andel av avvikene etter nettstasjonskontrollen. -3-

5 PremiEl AS Fortsatt stor interesse for varmepumper Henry Korsbakken, daglig leder i PremiEL AS har hatt stabil lønnsomhet de to siste årene. Strømsalget har vært stabilt i Vi har klart å holde markedsandelen i Stange og dette sammen med bedre oppdekking av solgt volum ga et lite overskudd. Det ser derfor ut til at det er liv laga for et kraftomsetningsselskap i Stange. I tillegg har vi lykkes med varmepumpesalg. Når kundene kan spare fyringsutgifter med å installere en varmepumpe, og i tillegg få den fakturert over strømregninga har dette gitt en salgssuksess for PremiEl. Vi får fornøyde kunder som får varme og komfort sammen med lavere energikostnader. Varmepumper - En suksess for kundene og PremiEl. Oddny og Knut Eriksen i Ottestad kjøpte varmepumpe nr fra PremiEl. PremiEl har hatt stor suksess med salget av varmepumper. 2. august 2004 ble den første varmepumpa montert og fredag den 17. februar 2006 ble anlegg nr levert i Ottestad. Oddny og Knut Eriksen har til nå benyttet vedfyring. Knut sier han skaffet seg varmepumpe for å få mindre arbeidskrevende fyring. Vi betalte kroner for anlegget. Dette tilsvarer om lag fire års forbruk av ved, så jeg tror ikke regnestykket blir så galt, sier pensjonisten som ser fram til å slippe sjauing av 10 kubikkmeter ved til høsten. Selger Morten Kjernli forteller at interessen for å skaffe varmepumpe har vært stor. I fjor høst ventet hele 160 kunder på montering. PremiEl AS Nøkkeltall Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Markering av at varmepumpe nr ble montert i Ottestad. På bildet Knut og Oddny Eriksen, montør Roald Brenna og selger Morten Kjernli. -4-

6 Helse, Miljø, Sikkerhet En viktig del av arbeidsdagen Konsernet har en del arbeidsplasser som kan være risikoutsatt, og vårt HMSsystem er derfor revidert og omarbeidet. Det er i dette arbeidet lagt stor vekt på å motivere og engasjere ansatte. I tillegg er det fokusert på å skape et levende dokument som benyttes aktivt av alle våre medarbeidere og som fortløpende justeres i henhold til våre erfaringer. Trimaksjon Som en del av det forebyggende helsearbeidet, har vi satt i gang en trimaksjon. Aksjonen har også hatt som mål å kvalifisere flest mulig ansatte til å kunne delta på en anstendig måte i NM for Everk. Det som fordres av aktiviteter er at en 2 ganger i uka har gjennomført en fysisk aktivitet på minimum 30 minutter, og at denne blir loggført på Trimkortet sammen med beskrivelser av egne svettedryppende og egenopplevde lidelser under utførselen av aktivitetene. Aktivitetene kan være å gå tur, skigåing, svømming, sykling, aktiviteter på treningssentre osv. Det ble holdt trekninger og motivasjonskveld gjennom sesongen. Ved avslutning av Trimaksjonen 2005 fikk alle som har gjennomført i hht. premissene en påskjønnelse til bruk på NM for Everk. Ca. 75% av de ansatte fullførte trimaksjonen. NM for Everk Stange Energi AS stod som arrangør av NM for Everk i Arrangementet gikk av stabelen i perioden 17. til 19. juni, og ble avviklet i nært samarbeid med lokale idrettslag. Til sammen nærmere everksansatte fra hele landet deltok. Disiplinene det blir konkurrert i er terrengløp og stolpeklatring. I arrangementet inngår det også ekskursjoner på Hedmarken slik at distriktet blir godt presentert. Hard konkurranse under NM for Everk i juni 2005 Hard konkurranse under NM for Everk i juni

7 Årsberetning 2005 VIRKSOMHETENS ART Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, AUS Experten AS og Premiel AS. Alle datterselskapene er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er kraftproduksjon, utleie av næringseiendom og salg av administrative tjenester. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning og salg av varmepumper. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2006 og selskapets langsiktige strategiske planer for årene framover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Morselskapet har i 2005 hatt gjennomsnittlig 8 ansatte, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 37,5 ansatte. Sykefraværet i konsernet var på timer i 2005, som utgjorde ca. 6,9% av total arbeidstid i konsernet, en oppgang på 3,5 prosentpoeng fra For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 6,1% (2004: 1,6%). Ettersom sykefraværet i stor grad relaterer seg til langtidssykemeldinger som er en følge av forhold som ikke relaterer seg til konsernets drift, vurderes ikke økningen i sykefraværet som urovekkende. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, og arbeidsmiljøet betraktes som godt. Konsernet har avholdt regelmessige møter med de tillitsvalgte i LIKESTILLING Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 50% kvinner ansatt i morselskapet, og 13% kvinnelige ansatte i konsernet. Ved fremtidige ansettelser vil en jevnere fordeling mellom kjønnene være et moment i ansettelsesprosessen. MILJØRAPPORTERING Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. FRAMTIDIG UTVIKLING Kraftomsetningsmarkedet er preget av stor konkurranse og lav lønnsomhet, men konsernets lønnsomhet innenfor dette området er vesentlig forbedret de to siste årene. En utvikling som forventes å vedvare i I tillegg har selskapet i -6-

8 2005 oppnådd et betydelig positivt resultatbidrag gjennom salg av varmepumper. Etterspørselen etter varmepumper har vært tilfredsstillende også i inneværende år. Kraftproduksjon har i vesentlig grad bidratt til selskapets lønnsomhet i 2005, og dette forventes å vedvare i inneværende år. Aktivitetene i Stange Energi Nett AS er i stor grad konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor nettvirksomheten pågår det dessuten en utbygging av fibernettverk som forventes å sikre konsernet stabile leieinntekter i de kommende årene. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Forholdene bør således ligge vel til rette for en økning av omsetningen, også utenfor Stange kommune, de kommende årene. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Konsernet opplevde en reduksjon i omsetningen fra kr. 157,6 mill i 2004 til kr. 149,0 mill i Konsernet har imidlertid opplevd en betydelig resultatforbedring sammenlignet med 2004, og styret er tilfreds med et årsoverskudd på kr. 15,2 mill. for regnskapsåret Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var kr. 26, 4 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr. 16,3 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger. De samlede investeringene i konsernet i 2005 var kr. 13,7 mill. Kr. 9,2 mill. av investeringene relaterer seg til regional- og distribusjonsnettet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 12,6 mill per , mens kortsiktig gjeld utgjorde 33,4 mill. kroner. Den finansielle stilling er god, og konsernet kan pr nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler (Omløpsmidler fratrukket varelager). Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 274,4 mill, sammenlignet med kr. 278,1 mill året før. Konsernet er meget solid med en egenkapitalandel pr på 82,5%, sammenlignet med 78,1% pr Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS utgjør kr. 207,0 mill. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. For å begrense denne risikoen inngås det finansielle sikringskontrakter på et kraftvolum som tilsvarer volumet på fastpriskontrakter solgt til selskapets kunder. I tillegg er mesteparten av kraftproduksjonsinntektene sikret gjennom en langsiktig fastpriskontrakt. Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig inntekt fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Da fremtidig inntektsstruktur er under utredning knytter det seg usikkerhet til fremtidig inntektsnivå, men det er kommet signaler om at hovedlinjene i dagens inntektsrammesystem vil bli videreført. Lånebetingelsene er knyttet opp mot pengemarkedsrenten, da dette forventes å gi de laveste finanskostnadene i et langsiktig perspektiv. Konsernets høye egenkapitalandel resulterer i at de økonomiske konsekvensene av en renteoppgang vil bli moderate og at likviditetsrisikoen er liten. Med bakgrunn i ovennevnte vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. -7-

9 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange, 18. mai

10 Resultatregnskap mor/konsern Morselskap Konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 4, Overføringsavgift Lønnskostnader 7, 8, Avskr. driftsmidler og goodwill 5, 6, Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad 7, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. finans. anleggsm Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

11 Balanse mor/konsern Morselskap Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 14, Andre fordringer 3, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Balanse mor/konsern Morselskap Konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 17, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld 12, Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 3, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stange, 18. mai

13 Noter til regnskapet for 2005 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til kostpris fratrukket av- og nedskrivninger. EBLs anbefalte avskrivningssatser er benyttet ved beregningen av ordinære avskrivninger. Ved aktiveringen gjøres det fradrag for mottatte anleggsbidrag og statsstøtte. Reinvesteringer som medfører vesentlig økt kapasitet eller forlenger driftsmidlets levetid aktiveres. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Egne investeringsarbeider Aktiverte egne investeringsarbeider er inntektsført som andre driftsinntekter. Investeringsarbeider verdsettes til direkte lønn med påslag for sosiale kostnader og materialkostnader. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet Eierandeler i felles kontrollert virksomhet vurderes etter bruttometoden. Andelen av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. -12-

14 Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskaper vurdert etter kostmetoden i morselskapets regnskap. I konsernregnskapet er datterselskapet konsolidert i sin helhet. Varer Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Magasinbeholdninger Magasinbeholdninger av vann er ikke bokført i regnskapet. Det er knyttet usikkerhet til kvantifiseringen av verdiendringer av vann i magasinene, og det foreligger ikke etablert regnskapspraksis på dette området. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Selskapets pensjonsansvar er i forhold til den ordinære tariffestede pensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene pr (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter forsikrede ordninger samt bedriftens antatte kostnad ved fortidspensjonering iht. AFP-ordningen. Skatter Fra og med ligningsåret 1997 er energiverkene underlagt ordinære regnskapsligning med tillegg av spesialbestemmelser vedrørende naturressurs- og grunnrenteskatt. Skatter kostnadsføres når de påløper slik at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar resultatskatt, naturressursskatt, positiv grunnrenteskatt og endring i netto utsatt skatt. Konserndannelse Konsernet Stange Energi AS ble etablert , ved at Stange Energi AS og Skandinavisk Kraftmegling AS solgte kraftomsetningsvirksomheten til det nystiftede selskapet PremiEl AS. Stange Energi AS fikk en eierandel på 63,6 % ved etablering av PremiEl AS. I 2004 har selskapet kjøpt opp eierandelen til Skandinaviske Kraftmegling AS. Oppkjøpet er regnskapsført med virkning fra slik at det ikke ble beregnet resultatandel eller egenkapitalinteresse for minoriteten i Vederlag utover minoritetens andel av eiendeler og gjeld i selskapet er betraktet som goodwill og avskrives over en periode på 5 år. I 2003 ble det gjennomført en omorganisering av morselskapets virksomhet ved overføring av virksomhet fra morselskapet til de nystiftede datterselskapene Stange Energi Nett AS og AUS -13-

15 Experten AS. Omorganiseringen ble gjennomført ved en kombinasjon av fisjon av Stange Energi AS og påfølgende fusjon med nystiftede datterselskaper. Siden det er samme eierinteresse i alle selskaper som har vært involvert, ble transaksjonen gjennomført med kontinuitet i bokførte verdier. Konsolidering Ved etableringen av datterselskapet PremiEl AS ble virksomhetene overdratt til virkelig verdi. Realisert gevinst for morselskapet ved salg av virksomhet til datterselskapet, er eliminert i konsernregnskap, med korrigering av avskrivninger og utsatt skatt knyttet til gevinsten. Merverdier knyttet til overdratt virksomhet fra Skanidinavisk Kraftmegling AS er betraktet som goodwill i konsernet, med en opprinnelig avskrivingsplan på 10 år. Ved konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskaper etablert ved utfisjonering fra Stange Energi AS eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet. Alle konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert ved konsolideringen. Datterselskapet benytter de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av bankinnskudd. Note 2, Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde. Morselskap Salg av energi hensyntatt sikring Sum Konsern Pr. virksomhetsområde Salg av energi Salg av overføringstjenester Sum Note 3, Mer-/mindreinntekt Mindreinntekt Årets beregnede merinntekt Renter mindreinntekt Merinntekt pr Renter mindreinntekt Beregnede renter på mindreinntekt Renter til reduksjon merinntekt

16 Årets avkastning knyttet til nettvirksomheten er 4,9 %. Avkastningen i 2004 var 2,6 %. Note 4, Varelager Konsern Sum varelager Varelageret består av deler som benyttes til nyanlegg eller vedlikehold samt varmepumper for videresalg. Andelen er varelageret som består av varmepumper er kr ,-. Pr var denne andelen kr ,- Note 5, Driftsmidler Morselskapet Andel prod. Maskiner Bygninger Tomter anlegg og inventar Totalt Ansk. kost Tilgang Avgang Ansk. kost Akk. avskriv Akk. avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 2 % 7-33% Avskrivningsprinsipp Lineære Lineære Lineære Konsernet Regional- Distrbusjons- Andel prod. Transportm., nett nett Bygninger Tomter Fiber anlegg mask. og inv. Totalt Ansk. kost Tilgang Avgang Ansk. kost Akk. av- og nedskriv Akk. av- og nedskriv Bokført verdi Årets ordinære avskriv Årets nedskriv Sum av- og nedskriv Avskrivningssats 3 % 3-4% 2 % 3-4 % 7-33% Avskrivningsprinsipp Lineære Lineære Lineære Lineære Lineære Lineære -15-

17 Note 6, Immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Goodwill kundeportefølje oppkjøp minoriet Sum Ansk. kost Korrigert tilgang ( ) Avgang Ansk. kost Akk. avskriv Akk. avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 10 % 20 % Avskrivningsprinsipp Lineær Lineær Datterselskapet PremiEl AS kjøpte ved etableringen av selskapet kundeporteføljen som var opparbeidet i de selgende selskaper. Goodwill ovenfor er knyttet til overdratt portefølje fra minoriteten. Det er lagt ned betydelige kostnader i opparbeidelsen av porteføljen. Kundeporteføljen har fram til nå vært stabil. En forventer at effekten av den opparbeidede porteføljen vil ha verdi for selskapet i de neste 10 år. Øvrig gjelder goodwill knyttet til oppkjøp av minoritetsinteressen i datterselskapet PremiEL AS. Denne avskrives med 20 %. I 2005 er det inngått en korrigert avtale vedrørende vederlag til Skandinavisk Kraftmegling AS. Denne er ført til reduksjon av aktivert goodwill. -16-

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Selskapet og organisasjon

Selskapet og organisasjon Årsrapport 2013 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Selskapet og organisasjonen Adm. direktørs beretning Den årlige kundeundersøkelsen Samfunnsregnskap og sosialt ansvar 3 Selskapet og organisasjon

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer