K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å n g o j g ø r e r g e n s k å a r p s e b t e s r å e k t om n i p l n et g t e o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. P å g r u n n a v d e n p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g e r r e gn s k a p et u t v i d et f o r å s y n l i g g j ø r e h v o r d a n b y g g e l å n o g r e h a b i l i t e r i n gs k o s t n a d e r p å v i r k e r v å r s am l e d e ø k o n o m i. V å r t ø n s k e e r a t d u l e s e r n ø y g e v i s i e g r j d i e n i n o t e m r e s h s e f o t r e t o borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen: o n s d a g 2 9. ap r i l k l o k k a i au l a e n p å H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e s k o l e. V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g.d et t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a o f l g o e r s a m l i n g e s t em m e r e t t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r e l l e r e t a n n e t s h m u s e s d t l a n e d m a v a n d e l h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å væ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g e n o g t i l å u t t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m r e ø f u l t l m e k t i g f m or m e d r e n n f é n u l l m e a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n an d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m ak t k a n t r ek k es t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t g t dersom a l e s generalforsamlingen e tillater det.

2 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i T v e i t a B o r e t t s l a g a v h o l d e s o n s d a g 2 9. ap r i l kl o k k e n i a u l a en p å H e l l e ru d v i d e r eg å e n d e s k ol e. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T E U R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r t e g n e p r o t o k D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av ets år resultat til egenkapital 3. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r t i l s t y r e t f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é o g 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r E ) Valg av 2 delegerte m ed varadelegerte til O B O S g e n e r a l f o r s a m å r l i n g f o r F) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l g a r a s j e p a r k e r i n g s u t v a l g f o r 1 å r G ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v e l f e r d s u t v a l g f o r s e n i o r e r f o r 1 å r H ) Valg av 4 medlemmer til redaksjonsutvalg til Tveit -A-V i s f o r 1 å r I ) Valg av 1 medlem til uteområdene for 1 år ( kontaktperson Din Hage ) J ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l b y g g e k o m i t e e n o g 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r 4. GO D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Honorar til utvalgsmedlemmer kr ,- per utvalgsmedlem D ) Honorar til 1. varamedlem til styret kr , -

3 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g 5. F O R S L AG A ) A u t o m a t i s k b e t j e n i n g / s t y r i n g a v v a s k e r i e n e B ) I n f o r m a s j o n o m h e l g e v a k t o r d n i n g C ) A n g å e n d e b r u k e n a v k j ø l e r o m m e n e D ) Angående rehabiliteringen vindskjermer E ) Spørsmål /problemstillinger vedr. rehabiliteringen : 1. Ekstrakostnader ved ny innglassing av balkongen 2. B e g r e ps f o rk l a r i n g v e d r. g e n e r a l f o r s am l i n gs v e d t a k a v å r om anskaffelse / montering av innglassinger F ) Kameraovervåkning av vestibylene og driftskontoret G ) Endring av Husordensreglene : Parkeringsbestemmelser H ) E d t n d e r k t i e n g e : a v R e v f e u s j o n i f o r b i n d e l s e m e d f - o r s é r t b a d e r o m s rehabilitering i egen regi. Forslag er tatt inn bakerst i heftet. O s l o, 7. m a r s S t y r e t i T v e i t a B o r e t t s l a g Jan Erik Nordby / s / Bjørn Solberg / s / Kjell Sørensen / s / B e r i t K r a f t / s / I n g a r E l v e n e s / s /

4 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N F O R G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I T V E I T A B O R E T T S v e d t a t t p å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r al f o r s a m l i ng 9. o k t ob e r G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a vb o re t t s l a g e t s s t y r e l e d e r, el l e r e n a n n en p e r s o n oppnevnt av generalforsamlingen. 2. M ø t e l e d e r e n s k a l p ås e at s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g. M e d u t g a n g s p u n k t i d a g s o r d e n o g f o r r et n i n g s o r d e n f o r m ø t e t, l e g g e r h a n / h u n v e d konstitueringen fram et forslag til plan for gjennomføringen av møtet. 3. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m e d o p ps um m e r i n g h o l d e s i n n e n f o r r am m e n av 1 0 m i n u t t e r, a n d r e i n n l e g g i n n e n f or r a m m e n a v 5 m i n ut t e r. I n g e n k a n f å o r d e t m e r e n n 3 g a n g e r i s am m e s a k. A n n e n o g t r e d j e g a n gs i n n l e g g s k a l i k k e o v e r s t i g e 2 m i n u t t e r. N å r s t y r e t f å r s p ø rs m å l s om k r e v e r m e r om f at t en d e s v a r k a n m ø t e l e d e r e n i n n v i l g e u t v i d e t t a l e t i d, s l i k a t s pø r r e r n e f å r s v a r p å s i n e s p ø r s m å l. 4. T i l f o r r e t n i n g s o r d e n k a n i n g e n f å o r d e t m e r e n n 1 g a n g, o g h ø ys t 1 m i n u t t t i l h v e r s a k. I n n l skal e g g e dreie n e seg om møtets tekniske gjennomføring. 5. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås a v v i s t e l l e r u t s a t t, s k a l m øt e l e d e r s ø r g e f o r a t f o r s l a g e t om a v v i s ni n g e l l e r u t s e t t e l s e s e t t e s u n d e r v o t e r i n g um i d d e l b a r t f ø r e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. 6. M ø t e l e d e r o g l s a e n i d e r e k a n f o r es l å s t r ek e l l e r a v s l ut n i n g a v d e b a t t e n m e d d e t a l e r e s om h a r h a t t o r d e t i s ak en. S l i k e f o rs l a g k a n m øt e l e d e r e n t a o p p t i l direkte avstemning, uten videre debatt. 7. F o r s l a g k a n i k k e f r e m m e s e t t e r a t d e t e r s a t t k s t r e k. E t t kan forslag heller ikke trekkes tilbake om noen motsetter seg dette. 8. G e n e r a l f o r s am l i n g e n b e h a n d l e r ba r e d e s ak e r s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n, j f v e d t e k t e n es pk t ( 3 ). 9. Alle forslag skal leveres skrif t l i g t i l m ø t e l e d e r e n, m e d f o r s l a g s s t i l l e r e ns n a v n og bolignummer, eventuelt hvem som han /hun har fullmakt fra M e d u n n t a k a v d e s ak e r s om e t t e r l o v o g v e d t ek t e r k r e v e r 2 / 3 f l e r t al l, s k j e r a l l e v e d t a k v e d f l e r t a l l. F l e r t a l l i n n e b æ r e r d e a av t g i m t t e i n s t h a l v p a s t em m e r e r f o r et t a v f o r s l a g e n e. V e d s t em m e l i k h e t g j ø r m øt e l e d e r e n s s t em m e ut s l a g e t h v i s h a n/ h u n h a r s t em t. H v i s d e t e r s t em m e l i k h e t v e d v a l g a v g j ø r e s s a k e n v e d l o d d t r e k n i n g ( j f r ( B 2 o ) ) r. e t t s l o v e n s A v s t e m n i n g e n f o r e g å r v e d h å n d s n o i n p g p. r V e a k l g e l l e r a n d r e v e d t a k s k a l f o r e g å s k r i f t l i g d e r s om m ø t e l e d e r e l l e r m i ns t e n t i e n d e d e l a v d e f r em m ø t t e a n d e l s e i e r n e k r e v e r d e t H v i s d e t k om m e r p r ot e s t m o t v o t e r i n g e n a v g j ø r g e n e r a l f o r s am l i n g e n e t t e r f o r s l a g f r a m ø t e l e d e r e n om d et s k a l h o l d e s n y v o te r i n g I p r o t ok o l l e n i n n f ø r es b a r e f o r s l a ge n e o g a v s t em n i n g e n e o g d e f at t ed e v e d t a k.

5 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g Å r s b e r e t n i n g f o r T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r J a n E r i k N o r d b y N å k k v e s v e i 3 B o 0 l 2 6 i g 1 2 N e s t l e d e r B j ø r n S o l b e r g N å k k v e s v e i 5 B o l i g S t y r e m e d l Berit e m Kraft Nåkkves vei 5 Bolig S t y r e m e d l I n e g a m r E l v e n e s N å k k v e s v e i 1 B o l i g S t y r e m e d l Jan e m Roar Selenius til 1. juli Hiltonåsen 44 Deretter har Kjell Sørensen fungert. V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T 1. V a r a m e K j d e l l e m S ø r e n s e n t i l 1 N. å k k j v u e l s i v e 2 i B o l i g deretter overtok Wenche Nikolaysen Nåkkves vei 1 Bolig V a r a m e d l e M m e t t e I r e n e M a r t i n s e nn å k k v e s v e i 3 B o l i g V a r a m e d l e D m a n i e l a S a l i n a s N å k k v e s v o e l i g B 6 0 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g J a n E r i k N o r d b y D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g I n g a r E l v e n e s V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B e r i t K r a f t V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g W e n c h e N i k o l a y s e n V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A n g e l i k a M e l h u u s N å k k v e s v e i 5 B o l i g V a l g k o m i t e S v e r r e H j o r t h a u g N å k k v e s v e i 1 B o l i g V a l g k o m i t e K j e r s t i H a r a l d s e n N å k k v e s v e i 1 B o l i g V a l g k o m i t e K a r i n A a s e n N å k k v e s v e i 5 B o l i g G A R A S J E P A R K E R I N G S ALG U T V Svein Vestli Nåkkves vei 1 Bolig G l e n n G u l b r a n d s e n N å k k v e s v e i 3 B o l i g Odd Erik Dahl Nåkkves vei 3 Bolig H a r g å t t i n n i G P U s e n e r e V E L F E R D S U T V A L G F O R S E N I O R E R M a r i e H y s j u l i e n H a g e n N å k k v e s v e i 1 B o l i g A n n e K a t r i n e i R n ø g n n N å k k v e s v e i 3 B o l i g Astrid Reiersøl Nåkkves vei 3 Bolig REDAKSJONSUTVALG TVEIT A VIS Det ble ikke valgt noe redaksjonsutvalg for TVEIT-A-V IS

6 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g U T V A L G F O UTEOMRÅDENE R ( KONTAKTPERSON DIN HAGE ) E l s e K j ø l e n N å k k v e s v e i 5 B o l 1 0 i g B Y G G E K O M I T E Bjørn Solberg leder Nåkkves vei 5 Bolig T h o r b j ø r n H a n s e n b e b o e r r e p r e s e n t a n t N å k k v e s v e i 5 B o l i g Ø y v i n d R a a n å s d a g l i g l e d e r O d d -T h o r e O l s e n N å k k v e s v e i 3 B o l i g T o r T o l l e f s e n N å k k v e s v e i 5 B o l i g K j e l l ns S e ø n r h e a r g åt t i n n i b y g g e k om i t e e n s e n e r e, d a T o r T o l l e f s e n h a r b e d t s e g f r i t a t t. 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. A ut o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : N å k k v es V e i 1, 3 o g 5 U t l e i e l o k a l e r N å k k v e s v e i 7 o g 9 D r i f t s k o n t o r N å k k v e s v e i 1 1 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s b o l b i y g n e i r n g, e r. f I t o i r l l e d g e g l k t om p m å e r 3 1 t j e n e s t e b o l i g. T o m t e n, s o m b l e k 2 j o g ø p h a t r f ø i l g e n d 1 e - 9 o g g å 8 r d 6 s e r p å 3 b r u k sn um m e r : Første innflytting skjedde 28. februar 1967 og siste innflytting i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sykefraværet i borettslaget er totalt 2, 4 %. B o r e t t s l a g e t h a r i n n a r b e i d e t r u t i n e s om t a r s i k t e p å a t d e t i k k e s k a l f or e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l e m m e r e r d et 4

7 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g m e n n o g 1 k v i n n e. K v i n n e a n d e l e n i a r e s t b y e d r e t s m m e d å hj s em n m e l i r e g n s k a p s l o v e n -3 og 3 likestillingsloven 1 a. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i N åk k v e s v e i 1 1. N å r s t y r e t k a n t r e f f es f i n n e r d u p å T v e i t-a-v i s i o n o g o p p s l a l g e s n t e a. v S e o gs å b o r e t t s l a g e t s h j em m es i de r p å w w w. t v e i t a b o r e t t s l a g. n o. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m s t i l l e s t i l d j e n e t om i l h a l nd i l t e r s v t a y l r e a g n t s e v. a r R e t n i n g s f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. D R I F T S K O N T O R E T D a g l i g l e d e r Ø y v i n d R a a n å s i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r et t s l a g e t, i s a m a r b e i d m e d k o n t o r m e d a -G r um b e i ø, d i e h r e n h T o l v d e t i l M o e s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D r i f t s k o n t o r et h a r a d r e s s e N åk k v e s v e i 1 1 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m el l om k l o g k l D a g l i g l e d e r o g k o n t o rm e d a r b e i d e r k a n k o n t ak t e s p å t e l e f o n m 9 e l l om k l ok k a o g , p åf ak s e l l e r e-p o s t p o s t v e i t a b o r e t. t s l a g. n o V e d r ø r e n d e r e h a b i l i t e r -post i n g bkl b u k tveitaborettslag e.. no By g g e k om i t e e n s v a r e r p å s pø r s m å l om r e h a b i l i t e r i n g e n h v e r o ns d a g m e l l om k l ok k a o g p å s t y r e r om m et i N å k k v e s v e i 1 1. P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n gs p l a s s e r o g g a r a s j e p l as s e r. S e f o r ø v r i g r ap p o r t f r a G a r as j e P a r k e r i n g s U t v a l g e t ( G P U ). BU T I K K / N Ø K L E R M E D M E R N ø k l e r, a v l ø p s r e ns, m a l i n g m. m. k a n k j ø p es p å D r i f t s k o n t o r e t i å p n i n g s t i d e n m e l l om k l V AS K E R I Det er fellesvaskeri i hver etasje. Vaskeriene skal brukes i henhold til gjeldende regler.

8 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a re g n e a ns a t t e s om v a s k e r a l l e i n n v e n d i g e f e l l es a r e a l e r, b o r t s e t t f r a v a s k e r i e n e o g v i n d u e r i k o r r i d o r e n e. V i n d u s r e n g j ø r i n g i v a s k e r i e n e og k o r r i d o r e n e g j ø r e s 2 g a n g e r p e r å r. S K A D E R / U L Y K K E R D e t h a r i k k e v æ rt s k a d e r el l e r u l y k k e r i K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o k k e n og og lørdag - søndag mellom klokken og p Feilmelding p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k v e r " f o r t e l e f o n i. P s å i d e G e ww t s w. g h e j t. n e o m f m i n e n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Det er inngått avtale med Spaceworld på Tveita senter som lokal forhandler. O B O S o g G e t h a r i n n g å t -medlemmer t a v t a på l e internett f o r og telefonit j e n e s t e r. K o n t ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n O B O S. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. S t y r e t gj ø r o p pm e rk s om p å a t o v e r g a n g t i l d i gi t a l t b ak k e n et t i k k e b e r ø r e r v å r e b e b o e r e. S t y r e t s e r p å a l t e r n a t i v e l ø s n i n g e r m e d G e t o g C a n b a å l n d o d g i g i t a l u t v i d e l s e a v k a n a l p ak k e n. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. Det gis opp til 25 % rabatt på bruken avtelefonen (gjelder Basis -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n :

9 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * D e n e n k e l t e b r e d b es o e s r u t e n f å r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e A D S L -a b o n n e m e n t f r a f ø r f o r t rabatter s e t e som r p tidligere r i s e r. o g * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g em i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L O S r ( g A i g d e A r S ) E. n e E n e r g i p a r t n e r A - S s t å r f o r g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t ni n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f ak t u r aa d m i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med mme de sa fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a tet a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t store områdemessige variasjoner i Norge i AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t e r t b e t OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r.

10 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r s e t s a m t y k k e o g - g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l at i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l gs p å l e gg a v a n d e l e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i ng f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S på t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 1 b r u k s o v e r l a t i ng e r i b o r e t t s l a g e t p e r I t i l l e g g e i e r Os l o K om m u n e 6 a n d e l e r. 4. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen fris t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n e f r a i s s t s a e t n t v e i l f r i v æ s t r e. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r o g / k u n n g j o e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB OS m ot t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o e r k t t j e ø n p. s r G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o t t m e f o v rk i j l ø ps b r e n t t y e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s o m f l e r e i b o r e t t s l a g e t v i l b e n y t t e f o r k j - ø p s r e t t r e t t s l a g e t a v g j ø r e n d e. 5. F O R S I K RI N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g gs i n n r e t n i n g e r o g f o r b e d r i ng e r i b o l i g e b n e - kostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i d l e r ti d h a e g en h j e m f o r si k r i ng s o m d e k k e r i n n b o o g l ( d ø e s t ø v r i l e s i ut s t y r o g i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d e t s k a d e i b o l i g e n, s ø r g f o r å g e b t e m g r es e t n m s e u l i g s k o a g d p e r o ø m v f å a n k a r t l e g g e å rs a k e n t i l s k a d e n. E r f l er e b o l i g e r b e r ø r t, v e n n l i g s t n ot é r hv o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e e l l e r b e b o e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d et t e n å r s k a de n m e l d e s t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n eller - e p o s t a d r. : f o r s i k r i n b o s.n o

11 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r b e t a l ta v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r f o r s i k r s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r e ns a ns v a r. S l i k e s a k e r a v g j ø r e s a v s t y r e t. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r (Internkontroll- f o rs k r i f t e n ) bl e f as t s a t t v e d k g l. r es. 6. d e s em b e r m e d v i rk n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : E l. t i l s y n s l o v e n B r a n n- o g e k s p l n o s v j e o r n s l o v e n F o r u r e n s n i n g s l o v e n Lov om arbeidsmiljø. I n t e r n k o n t r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p -l a n l e g g e, l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a r m - i m o l g e j d s ø i h e k k l e s r e h e t å g j ø r e - i b o r e t lagets regi. Internkontroll- systemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n til i vern f o av r h arbeidstakernes o l d helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i b o l i g e n. I f o r b i n m d e l d s p e å g å e n d e r e h a bi l i t e r i n g i b o r e t t s l a g et h a r d et i l ø p et a v d r i f t s å r e t v æ r t b r a n n i e n b o l i g i N å k k ve s v e i 5. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r. D e t e r a nd e l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t de n e r i o r d e n. 6. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r h a t t m a n g e m øt e r i D e t h a r v æ r t a v h o l d t m øt e r m e d b y g g e k om i t e e n, h o v e d e n t r e p r e n ø r, u n d e r e n t r e p r e n ø r e r, f a gk o n s u l e nt e r, f l e r e f i n a n s i ns t i t u s j o n e r o g

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer