K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å n g o j g ø r e r g e n s k å a r p s e b t e s r å e k t om n i p l n et g t e o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. P å g r u n n a v d e n p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g e r r e gn s k a p et u t v i d et f o r å s y n l i g g j ø r e h v o r d a n b y g g e l å n o g r e h a b i l i t e r i n gs k o s t n a d e r p å v i r k e r v å r s am l e d e ø k o n o m i. V å r t ø n s k e e r a t d u l e s e r n ø y g e v i s i e g r j d i e n i n o t e m r e s h s e f o t r e t o borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen: o n s d a g 2 9. ap r i l k l o k k a i au l a e n p å H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e s k o l e. V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g.d et t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a o f l g o e r s a m l i n g e s t em m e r e t t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r e l l e r e t a n n e t s h m u s e s d t l a n e d m a v a n d e l h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å væ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g e n o g t i l å u t t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m r e ø f u l t l m e k t i g f m or m e d r e n n f é n u l l m e a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n an d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m ak t k a n t r ek k es t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t g t dersom a l e s generalforsamlingen e tillater det.

2 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i T v e i t a B o r e t t s l a g a v h o l d e s o n s d a g 2 9. ap r i l kl o k k e n i a u l a en p å H e l l e ru d v i d e r eg å e n d e s k ol e. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T E U R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r t e g n e p r o t o k D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av ets år resultat til egenkapital 3. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r t i l s t y r e t f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é o g 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r E ) Valg av 2 delegerte m ed varadelegerte til O B O S g e n e r a l f o r s a m å r l i n g f o r F) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l g a r a s j e p a r k e r i n g s u t v a l g f o r 1 å r G ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v e l f e r d s u t v a l g f o r s e n i o r e r f o r 1 å r H ) Valg av 4 medlemmer til redaksjonsutvalg til Tveit -A-V i s f o r 1 å r I ) Valg av 1 medlem til uteområdene for 1 år ( kontaktperson Din Hage ) J ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l b y g g e k o m i t e e n o g 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r 4. GO D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Honorar til utvalgsmedlemmer kr ,- per utvalgsmedlem D ) Honorar til 1. varamedlem til styret kr , -

3 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g 5. F O R S L AG A ) A u t o m a t i s k b e t j e n i n g / s t y r i n g a v v a s k e r i e n e B ) I n f o r m a s j o n o m h e l g e v a k t o r d n i n g C ) A n g å e n d e b r u k e n a v k j ø l e r o m m e n e D ) Angående rehabiliteringen vindskjermer E ) Spørsmål /problemstillinger vedr. rehabiliteringen : 1. Ekstrakostnader ved ny innglassing av balkongen 2. B e g r e ps f o rk l a r i n g v e d r. g e n e r a l f o r s am l i n gs v e d t a k a v å r om anskaffelse / montering av innglassinger F ) Kameraovervåkning av vestibylene og driftskontoret G ) Endring av Husordensreglene : Parkeringsbestemmelser H ) E d t n d e r k t i e n g e : a v R e v f e u s j o n i f o r b i n d e l s e m e d f - o r s é r t b a d e r o m s rehabilitering i egen regi. Forslag er tatt inn bakerst i heftet. O s l o, 7. m a r s S t y r e t i T v e i t a B o r e t t s l a g Jan Erik Nordby / s / Bjørn Solberg / s / Kjell Sørensen / s / B e r i t K r a f t / s / I n g a r E l v e n e s / s /

4 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N F O R G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I T V E I T A B O R E T T S v e d t a t t p å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r al f o r s a m l i ng 9. o k t ob e r G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a vb o re t t s l a g e t s s t y r e l e d e r, el l e r e n a n n en p e r s o n oppnevnt av generalforsamlingen. 2. M ø t e l e d e r e n s k a l p ås e at s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g. M e d u t g a n g s p u n k t i d a g s o r d e n o g f o r r et n i n g s o r d e n f o r m ø t e t, l e g g e r h a n / h u n v e d konstitueringen fram et forslag til plan for gjennomføringen av møtet. 3. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m e d o p ps um m e r i n g h o l d e s i n n e n f o r r am m e n av 1 0 m i n u t t e r, a n d r e i n n l e g g i n n e n f or r a m m e n a v 5 m i n ut t e r. I n g e n k a n f å o r d e t m e r e n n 3 g a n g e r i s am m e s a k. A n n e n o g t r e d j e g a n gs i n n l e g g s k a l i k k e o v e r s t i g e 2 m i n u t t e r. N å r s t y r e t f å r s p ø rs m å l s om k r e v e r m e r om f at t en d e s v a r k a n m ø t e l e d e r e n i n n v i l g e u t v i d e t t a l e t i d, s l i k a t s pø r r e r n e f å r s v a r p å s i n e s p ø r s m å l. 4. T i l f o r r e t n i n g s o r d e n k a n i n g e n f å o r d e t m e r e n n 1 g a n g, o g h ø ys t 1 m i n u t t t i l h v e r s a k. I n n l skal e g g e dreie n e seg om møtets tekniske gjennomføring. 5. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås a v v i s t e l l e r u t s a t t, s k a l m øt e l e d e r s ø r g e f o r a t f o r s l a g e t om a v v i s ni n g e l l e r u t s e t t e l s e s e t t e s u n d e r v o t e r i n g um i d d e l b a r t f ø r e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. 6. M ø t e l e d e r o g l s a e n i d e r e k a n f o r es l å s t r ek e l l e r a v s l ut n i n g a v d e b a t t e n m e d d e t a l e r e s om h a r h a t t o r d e t i s ak en. S l i k e f o rs l a g k a n m øt e l e d e r e n t a o p p t i l direkte avstemning, uten videre debatt. 7. F o r s l a g k a n i k k e f r e m m e s e t t e r a t d e t e r s a t t k s t r e k. E t t kan forslag heller ikke trekkes tilbake om noen motsetter seg dette. 8. G e n e r a l f o r s am l i n g e n b e h a n d l e r ba r e d e s ak e r s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n, j f v e d t e k t e n es pk t ( 3 ). 9. Alle forslag skal leveres skrif t l i g t i l m ø t e l e d e r e n, m e d f o r s l a g s s t i l l e r e ns n a v n og bolignummer, eventuelt hvem som han /hun har fullmakt fra M e d u n n t a k a v d e s ak e r s om e t t e r l o v o g v e d t ek t e r k r e v e r 2 / 3 f l e r t al l, s k j e r a l l e v e d t a k v e d f l e r t a l l. F l e r t a l l i n n e b æ r e r d e a av t g i m t t e i n s t h a l v p a s t em m e r e r f o r et t a v f o r s l a g e n e. V e d s t em m e l i k h e t g j ø r m øt e l e d e r e n s s t em m e ut s l a g e t h v i s h a n/ h u n h a r s t em t. H v i s d e t e r s t em m e l i k h e t v e d v a l g a v g j ø r e s s a k e n v e d l o d d t r e k n i n g ( j f r ( B 2 o ) ) r. e t t s l o v e n s A v s t e m n i n g e n f o r e g å r v e d h å n d s n o i n p g p. r V e a k l g e l l e r a n d r e v e d t a k s k a l f o r e g å s k r i f t l i g d e r s om m ø t e l e d e r e l l e r m i ns t e n t i e n d e d e l a v d e f r em m ø t t e a n d e l s e i e r n e k r e v e r d e t H v i s d e t k om m e r p r ot e s t m o t v o t e r i n g e n a v g j ø r g e n e r a l f o r s am l i n g e n e t t e r f o r s l a g f r a m ø t e l e d e r e n om d et s k a l h o l d e s n y v o te r i n g I p r o t ok o l l e n i n n f ø r es b a r e f o r s l a ge n e o g a v s t em n i n g e n e o g d e f at t ed e v e d t a k.

5 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g Å r s b e r e t n i n g f o r T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r J a n E r i k N o r d b y N å k k v e s v e i 3 B o 0 l 2 6 i g 1 2 N e s t l e d e r B j ø r n S o l b e r g N å k k v e s v e i 5 B o l i g S t y r e m e d l Berit e m Kraft Nåkkves vei 5 Bolig S t y r e m e d l I n e g a m r E l v e n e s N å k k v e s v e i 1 B o l i g S t y r e m e d l Jan e m Roar Selenius til 1. juli Hiltonåsen 44 Deretter har Kjell Sørensen fungert. V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T 1. V a r a m e K j d e l l e m S ø r e n s e n t i l 1 N. å k k j v u e l s i v e 2 i B o l i g deretter overtok Wenche Nikolaysen Nåkkves vei 1 Bolig V a r a m e d l e M m e t t e I r e n e M a r t i n s e nn å k k v e s v e i 3 B o l i g V a r a m e d l e D m a n i e l a S a l i n a s N å k k v e s v o e l i g B 6 0 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g J a n E r i k N o r d b y D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g I n g a r E l v e n e s V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B e r i t K r a f t V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g W e n c h e N i k o l a y s e n V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A n g e l i k a M e l h u u s N å k k v e s v e i 5 B o l i g V a l g k o m i t e S v e r r e H j o r t h a u g N å k k v e s v e i 1 B o l i g V a l g k o m i t e K j e r s t i H a r a l d s e n N å k k v e s v e i 1 B o l i g V a l g k o m i t e K a r i n A a s e n N å k k v e s v e i 5 B o l i g G A R A S J E P A R K E R I N G S ALG U T V Svein Vestli Nåkkves vei 1 Bolig G l e n n G u l b r a n d s e n N å k k v e s v e i 3 B o l i g Odd Erik Dahl Nåkkves vei 3 Bolig H a r g å t t i n n i G P U s e n e r e V E L F E R D S U T V A L G F O R S E N I O R E R M a r i e H y s j u l i e n H a g e n N å k k v e s v e i 1 B o l i g A n n e K a t r i n e i R n ø g n n N å k k v e s v e i 3 B o l i g Astrid Reiersøl Nåkkves vei 3 Bolig REDAKSJONSUTVALG TVEIT A VIS Det ble ikke valgt noe redaksjonsutvalg for TVEIT-A-V IS

6 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g U T V A L G F O UTEOMRÅDENE R ( KONTAKTPERSON DIN HAGE ) E l s e K j ø l e n N å k k v e s v e i 5 B o l 1 0 i g B Y G G E K O M I T E Bjørn Solberg leder Nåkkves vei 5 Bolig T h o r b j ø r n H a n s e n b e b o e r r e p r e s e n t a n t N å k k v e s v e i 5 B o l i g Ø y v i n d R a a n å s d a g l i g l e d e r O d d -T h o r e O l s e n N å k k v e s v e i 3 B o l i g T o r T o l l e f s e n N å k k v e s v e i 5 B o l i g K j e l l ns S e ø n r h e a r g åt t i n n i b y g g e k om i t e e n s e n e r e, d a T o r T o l l e f s e n h a r b e d t s e g f r i t a t t. 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. A ut o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : N å k k v es V e i 1, 3 o g 5 U t l e i e l o k a l e r N å k k v e s v e i 7 o g 9 D r i f t s k o n t o r N å k k v e s v e i 1 1 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s b o l b i y g n e i r n g, e r. f I t o i r l l e d g e g l k t om p m å e r 3 1 t j e n e s t e b o l i g. T o m t e n, s o m b l e k 2 j o g ø p h a t r f ø i l g e n d 1 e - 9 o g g å 8 r d 6 s e r p å 3 b r u k sn um m e r : Første innflytting skjedde 28. februar 1967 og siste innflytting i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sykefraværet i borettslaget er totalt 2, 4 %. B o r e t t s l a g e t h a r i n n a r b e i d e t r u t i n e s om t a r s i k t e p å a t d e t i k k e s k a l f or e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l e m m e r e r d et 4

7 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g m e n n o g 1 k v i n n e. K v i n n e a n d e l e n i a r e s t b y e d r e t s m m e d å hj s em n m e l i r e g n s k a p s l o v e n -3 og 3 likestillingsloven 1 a. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i N åk k v e s v e i 1 1. N å r s t y r e t k a n t r e f f es f i n n e r d u p å T v e i t-a-v i s i o n o g o p p s l a l g e s n t e a. v S e o gs å b o r e t t s l a g e t s h j em m es i de r p å w w w. t v e i t a b o r e t t s l a g. n o. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m s t i l l e s t i l d j e n e t om i l h a l nd i l t e r s v t a y l r e a g n t s e v. a r R e t n i n g s f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. D R I F T S K O N T O R E T D a g l i g l e d e r Ø y v i n d R a a n å s i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r et t s l a g e t, i s a m a r b e i d m e d k o n t o r m e d a -G r um b e i ø, d i e h r e n h T o l v d e t i l M o e s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D r i f t s k o n t o r et h a r a d r e s s e N åk k v e s v e i 1 1 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m el l om k l o g k l D a g l i g l e d e r o g k o n t o rm e d a r b e i d e r k a n k o n t ak t e s p å t e l e f o n m 9 e l l om k l ok k a o g , p åf ak s e l l e r e-p o s t p o s t v e i t a b o r e t. t s l a g. n o V e d r ø r e n d e r e h a b i l i t e r -post i n g bkl b u k tveitaborettslag e.. no By g g e k om i t e e n s v a r e r p å s pø r s m å l om r e h a b i l i t e r i n g e n h v e r o ns d a g m e l l om k l ok k a o g p å s t y r e r om m et i N å k k v e s v e i 1 1. P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n gs p l a s s e r o g g a r a s j e p l as s e r. S e f o r ø v r i g r ap p o r t f r a G a r as j e P a r k e r i n g s U t v a l g e t ( G P U ). BU T I K K / N Ø K L E R M E D M E R N ø k l e r, a v l ø p s r e ns, m a l i n g m. m. k a n k j ø p es p å D r i f t s k o n t o r e t i å p n i n g s t i d e n m e l l om k l V AS K E R I Det er fellesvaskeri i hver etasje. Vaskeriene skal brukes i henhold til gjeldende regler.

8 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a re g n e a ns a t t e s om v a s k e r a l l e i n n v e n d i g e f e l l es a r e a l e r, b o r t s e t t f r a v a s k e r i e n e o g v i n d u e r i k o r r i d o r e n e. V i n d u s r e n g j ø r i n g i v a s k e r i e n e og k o r r i d o r e n e g j ø r e s 2 g a n g e r p e r å r. S K A D E R / U L Y K K E R D e t h a r i k k e v æ rt s k a d e r el l e r u l y k k e r i K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o k k e n og og lørdag - søndag mellom klokken og p Feilmelding p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k v e r " f o r t e l e f o n i. P s å i d e G e ww t s w. g h e j t. n e o m f m i n e n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Det er inngått avtale med Spaceworld på Tveita senter som lokal forhandler. O B O S o g G e t h a r i n n g å t -medlemmer t a v t a på l e internett f o r og telefonit j e n e s t e r. K o n t ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n O B O S. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. S t y r e t gj ø r o p pm e rk s om p å a t o v e r g a n g t i l d i gi t a l t b ak k e n et t i k k e b e r ø r e r v å r e b e b o e r e. S t y r e t s e r p å a l t e r n a t i v e l ø s n i n g e r m e d G e t o g C a n b a å l n d o d g i g i t a l u t v i d e l s e a v k a n a l p ak k e n. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. Det gis opp til 25 % rabatt på bruken avtelefonen (gjelder Basis -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n :

9 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * D e n e n k e l t e b r e d b es o e s r u t e n f å r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e A D S L -a b o n n e m e n t f r a f ø r f o r t rabatter s e t e som r p tidligere r i s e r. o g * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g em i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L O S r ( g A i g d e A r S ) E. n e E n e r g i p a r t n e r A - S s t å r f o r g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t ni n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f ak t u r aa d m i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med mme de sa fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a tet a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t store områdemessige variasjoner i Norge i AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t e r t b e t OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r.

10 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r s e t s a m t y k k e o g - g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l at i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l gs p å l e gg a v a n d e l e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i ng f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S på t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 1 b r u k s o v e r l a t i ng e r i b o r e t t s l a g e t p e r I t i l l e g g e i e r Os l o K om m u n e 6 a n d e l e r. 4. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen fris t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n e f r a i s s t s a e t n t v e i l f r i v æ s t r e. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r o g / k u n n g j o e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB OS m ot t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o e r k t t j e ø n p. s r G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o t t m e f o v rk i j l ø ps b r e n t t y e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s o m f l e r e i b o r e t t s l a g e t v i l b e n y t t e f o r k j - ø p s r e t t r e t t s l a g e t a v g j ø r e n d e. 5. F O R S I K RI N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g gs i n n r e t n i n g e r o g f o r b e d r i ng e r i b o l i g e b n e - kostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i d l e r ti d h a e g en h j e m f o r si k r i ng s o m d e k k e r i n n b o o g l ( d ø e s t ø v r i l e s i ut s t y r o g i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d e t s k a d e i b o l i g e n, s ø r g f o r å g e b t e m g r es e t n m s e u l i g s k o a g d p e r o ø m v f å a n k a r t l e g g e å rs a k e n t i l s k a d e n. E r f l er e b o l i g e r b e r ø r t, v e n n l i g s t n ot é r hv o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e e l l e r b e b o e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d et t e n å r s k a de n m e l d e s t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n eller - e p o s t a d r. : f o r s i k r i n b o s.n o

11 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r b e t a l ta v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r f o r s i k r s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r e ns a ns v a r. S l i k e s a k e r a v g j ø r e s a v s t y r e t. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r (Internkontroll- f o rs k r i f t e n ) bl e f as t s a t t v e d k g l. r es. 6. d e s em b e r m e d v i rk n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : E l. t i l s y n s l o v e n B r a n n- o g e k s p l n o s v j e o r n s l o v e n F o r u r e n s n i n g s l o v e n Lov om arbeidsmiljø. I n t e r n k o n t r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p -l a n l e g g e, l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a r m - i m o l g e j d s ø i h e k k l e s r e h e t å g j ø r e - i b o r e t lagets regi. Internkontroll- systemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n til i vern f o av r h arbeidstakernes o l d helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i b o l i g e n. I f o r b i n m d e l d s p e å g å e n d e r e h a bi l i t e r i n g i b o r e t t s l a g et h a r d et i l ø p et a v d r i f t s å r e t v æ r t b r a n n i e n b o l i g i N å k k ve s v e i 5. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r. D e t e r a nd e l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t de n e r i o r d e n. 6. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r h a t t m a n g e m øt e r i D e t h a r v æ r t a v h o l d t m øt e r m e d b y g g e k om i t e e n, h o v e d e n t r e p r e n ø r, u n d e r e n t r e p r e n ø r e r, f a gk o n s u l e nt e r, f l e r e f i n a n s i ns t i t u s j o n e r o g

12 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g m e d a d v o k a t e r. S t y r e t h a r o g s å d e l t a t t p å s am a r b e i ds m ø t e m e d a n d re b o r e t t s l a g. M a n g e a v d i s s e m ø t e n e g h å a t t r p å f d a o g r t e i d. D e t b l e a v h o l d t 2 0 s t y r em øt e r, 1 re g n s k a ps m øt e o g 1 b e b o e rm øt e. A N S A T T E V å r e a n s at t e o g h o v e d a r b e i d s o p p g a v e r : N A V N S T I L L I N G H O V E D A R B E I D S O P P G A V E R Ø y v i n d R a a n å s T o v e M o e-g u m ø e O l a R a v n k l e v e n Haydar Pakirci V a k t m es t e r N v 3 a n s a t t L a r s T h a p p e r V a k t m es t e r N v 5 a n s a t t A v i g a i l S h o l am i t R e n h o l d e r O h a n a a n s a t t N e v z e t a S e h i c R e n h o l d e r a n s a t t J a n F r e d r i k N o r d b yh e l g e v a k t d el t i d a n s a t t R u n e N o r d b y D a g l i g l e d e r D a g l i g l e d e l s e a v d r i f t s k o n t o r et o g a n s a t t uteapparatet, styresekretær forb e r e d e n d e / u t f ø r e n d e s a k s -b e h a n d l i n g, s a m t s e k r e t æ r o g -s å i s a m heng med rehabiliteringsprosjekter. K o n t o rm e d a r b e i d e r S e k r e t æ r f u nk s j o n i f o r h o l d t i l d a g l i g a n s a t t d r i f t b i s t å, r ak t i v s t i a r e l m a s j o n t i l (80 % - midlertidig s t y r - e og rehabiliteringssaker a n s e t t e l s e ) 1. v a k t m es t e r, s am t K o o r d i n e r e r d r i f t e n ut e, s am t f u l l t a n s v a r l i g f o r N v 1 v a k t m es t e r a ns v a r o g s å f o r N v 1. a n s a t t O g s å a ns v a r l i g f o r f e l l es o p p g a v e r s å s o m s ø p p e l h å n d g t, e r g i r e n -s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. H a r o g s å H e l g e v a k t d el t i d a n s a t t helgevakt se nedenfor A n s v a r l i g f o r a l l e v -a k t m e s t e r o p g a v e r i N v 3, s am t f e l l es a n s v a r s. s. s ø p p e l h å n d t e r i n g, g r e s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. A n s v a r l i g f o r a l l e v -a k t m e s t e r o p g a v e r i N v 5, s am t f e l l es a n s v a r s. s. s ø p p e l h å n d t e r i n g, g r e s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. F u l l t r e g j ø r i n g s a n s v a r f o -r a l l e b l e n e s f e l l e s o m r å d r e i r f t s k o g nt o d r e t F u l l t r e g j ø r i n g s a n s v a r f o -r a l l e b l enes fellesområder og driftskontoret F o r m i d d a g s v a k t l - o ø g r s d ø a n g d ag m o r g e n / f o rm i d d a g h v e r 3. h e l g. H o v e d o p p g a v e r e r k o n t r o l -l a v i n n g a n g s p a r t i e r / h e i s e r, v a rm es e n t r a l o g s ø p p e l h å n d t e r i n g. Fl a g g h e i s i n g i n n g å r o g s å F o r m i d d a g s v a k t l - o ø g r s d ø a n g d ag m o r g e n / f o rm i d d a g h v e r 3. h e l g. H o v e d o p p g a v e r e r k o n t r o l - l a v i n n gangspartie r / h e i s e r, v a rm es e n t r a l o g s ø p p e l h å n d t e r i n g. Fl a g g h e i s i n g i n n g å r o g s å

13 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g Anm. : Alle uten tidsangivelse av stillingsbrøk har 100 % stilling. I N F O R M A S J O N I n f o r m a s j o n t i l v å r e b e b o e r e s e n d e s r e g e l m e s s i g u t g j e n - n o m v å r i s j o n s k a n a l T v e i t-a-v i s j o n, T v e i t-a-i n f o rm a s j o n o g b y g g e k om i t e e ns r eh a b i l i t e r i n g s n y t t. Viktig informasjon blir også satt som oppslag på tavlene i vestibylene. Tveita borettslag har egne hjemmesiderhttp : / / www. tveitaborettslag. n o / p å i nt e r n e t t. H e r f i n n e s b l a n t a n n e t i nf o rm as j o n om b o r e t t s l a g e t, p l a n l øs n i n g e r o ve r b o l i g e n e, h u s o r d e n s r e g l e n e m e d m e r. V i d e r e b l i r a n n e n ak t u e l l i nf o rm a s j o n l ag t u t h e r. S T Y R E S A K E R 436 styresaker ble behandlet i L E D I G E A N D E L E R Antall ledigmeldte boliger i borettslaget i 2008 var 58. D U G N A D E R V å r d u g n a d e n b l e h o l d t o v e r 2 d a ge r, o g k j e l l e r r y d d i n g e n 2 d a g e r v å r o g 2 d a g e r h øs t. V i t a k k e r a l l e b e b o e r e s om d e l t o k. D R I F T O G V E D L I K E H O L D M y e a v s t y r e t s a r b e i d i h a r dr e i d s e g om d e n s to r e r e h a b i l i t e r i ng e n s om n å e r s t a r t et. Styret har iverksatt vedtak fra siste generalforsamling med åpen protokoll. D e t b l e g j e n n om f ø rt f e i i n g a v g a r as j e n e o g gj e s t e p a r k e r i n g s pl a s s e ne v å r e n I forbindelse med forberedelsene med tilhørende planleggin g b l e v å r j u r i d i s k e r å d g i v e r k o n s u l t e r t. D e t t e m e d t a nk e p å h j em m e l e n f o r e v e n t u e l l b o r t t a u i n g. P å b l a n t a n n et b a s i s a v d e n n e s r å d g i k k v i ut m e d p l a k at e r i n g i v e s t i b y l e r, h e i s e r o g u t e p å p a r k e r i n g s p l a s s e n e. O g s å t i d s h o r i s o n t e n f o r t a m k e t d i t a v n i k e t p e å t e n b l e s j e h v o r v i d t d e n n e v a r a k s e pt a b e l, n oe v i o g s å f i k k k l a r s i g n a l f o r. V i m å i m i d l e r t i d i et t e r t i d e r k j e n n e a t v i b u r d e h a g åt t u t m ye t i d l i g e r e m e d i nf o rm as j o n e n o g at v i k u n n e g j ø r e i n f o r m a s j o n e n e n d a k l a r e r e. D e t t e h a r v i t p a r t o s t e d y l r e æ n r f o d r o m a v o g e n d t i l s v a r e n d e a k t i v i t e t i S t y r e t s e r s e l v s a g t m e d b e k l a g e l s e p å a t a k t i v i t et e n p å f ø rt e borettslaget kostnader og selvsagt også forårsaket belastning for berørte beboere. B o r e t t s l a g e t s a vt a l e m e d T v e i t a s e n t e r om l e v e r i n g a v e n e r g i e u r n d er v u r d e r i n g. T v e i t a s e n t e r h a r s a t t i d r i f t s i n n y e v a r m ek i l d e s om g å r p å g a s s. D e t t e h a r f ø rt t i l at T v e i t a s e n t e r h a r t a t t ut m i n d r e e ne r g i f r a v å r v a rm e s e nt r a l. D e t e r un d e r v u r d e r i n g f l e r e u l i k e a l t e r n a t i v e r f o r e t e v e n t u e r l e t f ak v t u i m d e a r t v e i h s a r m a r b e i d. D g j e n s i d i g e i nt e r e s s e r i e t f r em t i d i g s am a r b e i d.

14 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t h a r s t o r e ut g i f t e r t i l o l j e o g s t r øm. S t y r e t f ø l g e r n ø y e o p p u t v i k l i n g e n i o l j e p r i s e n e / e n e r g i p r i s e n e o g u t gi f t e r t i l f y r i n g. S h e l l e r v å r l e v e r a n d ø r, m e n d e t v u r d e r e s f o r t l ø p e n d e om h v o r v i k a n o p p n å d e m es t g u n s t i g e p r i s e ne. D e t e r i l ø p e t a v å r e t u t f ø r t k o nt r o l l e r o g r e p a r a s j o n e r a v b o r e t t s l a g et s h e i s e r. O t i s H e i s u t f ø r e r a r b e i d e n e. S t y r e t v u r d e r e r f o r t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d o g e v e n t u e l l u t s k i f t i n g a v heisene. Det er utfør t e n t i l s t a n d s k o n t r o l l a v h e i s e n e s om v i s e r at d et e r b e h o v f o r n y e i n v e s t e r i n g e r o g v e d l i k e h o l d. O g s å n å r d e t gj e l d e r h e i s e r v u r d e r e s d et f o rt l ø p e n d e hvilket firma som er gunstigst å bruke. S t y r e t h a r i p e r i o d e n i n n h e n t e t t i l b u d f r k a p f p l å e bo r e r e t f t s o l a r g s et i s k r i n g s s e l s f o r s i k r i n g e r. S t y r e t h a r o g s å i å r a r b e i d e t m e d p r o b l e m et m e d d u e r. B o r e t t s l a g et h a r a v t a l e m e d f i rm a e t B os s f o r h j e l p t i l å b ek j em pe t i l h o l d a v d u e r u t v e n d i g p å b y g n i n g e n e o g p å t a k e t. D e t e r b l a n t a n n e t m o n t e r t p i e g n g e t e i p a p l l e b p l å o k k g e n s e i. m S s t y r e t h a r i r u n d s k r i v o g i b r e v g i t t e nk e l t e b e bo e r e p å l e g g om å r e n g j ø r e b a l k o ng e n e. E rf a r i n g e n e v i s e r a t d e t i k k e e r m u l i g å b l i k v i t t d u e p l a g e n, f o r d i d et l e g g es ut m a t t i l d u e n e i v å r t n æ r om r å d e. P å g r u n n a v i n n b r u d d i e r k e j r d e e l t l et e a r b l b e o r d t e n a v t a l e om a v l ås i n g a v d ø r e n e i n n t i l k j e l l e r b o d e n e f r a k l o k k e n o m k v e l d e n t i l k l o k k e n om m o r g e n e n. I t i l l e g g e r d e t n å i n s t a l l e r t v i d e o o v e r v å k i n g i k j e l l e r b o d e n e. D a d et h a r væ r t e n d e l i n n b r u d d i b i l e r i g a r a s j e a n l e g g e t,e r d e t o g s å m o n t e rt v i d e o o v e r v å k i n g v e d g a r a s j e p o r t e n e. Videoovervåking av vestibylene, driftskontor og varmesentral vurderes. H u n d e h o l d e r i k k e t i l l at t i v å r t b o r e t t s l a g. S t y r e t h a r i l ø p et a v å r e t f u l g t o p p u l o v l i g h u n d e h o l d o g h a r h a t t k o n t a k e t n k e l m t e d b e b d o e n r d e t t e g j el d e r. D e s om h a r l o v l i g h u n d e h o l d, d e t v i l s i h a r f r em l a gt gy l d i g d o k um e nt a s j o n p å at d m e å h a h u n d, m å u n d e r t e g n e e n E r k l æ r i n g om h u nd e h o l d. S t y r e t h a r h a t t t e t t k o n t a k t m e d H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e - s k o l e f o ungdommer trekker opp i vårt borettslag. Samarbeidet med skolen ser ut til gi resultater og opphold av skoleungdommer har avtatt betydelig. S t y r e t ø n s k e r at b l om s t e r k as s e n e s k a l s e p e n e ut o g gi e t h y g g e l i g i nn t r y k k n å r m a n k o m m e r i n n i v e s t i b y l s e v n e e r r. e b D l i e r s d e t s t j å l et o g ø d e l a g t pl a n t er i k a s s e n e, o g d e t m å d a k j ø p e s i n n n y e. G a r t n e r f i r m a e t D i n H a g e h a r - f o r t s a t t h o l d a v b e p l a n t n i n g i u t e om r å d e n e o g v e s t i b y l e n e. D et h a r o gs å i å r v æ r t n ø d v e n d i g å f e l l e e n k e l t e t r æ r p s å y k g do r u m n n o g a r e v h a b i l i t e r i n g. F l e r e b l i r v u r d e r t f j e r n e t. E t t e r at rehabiliteringen av borettslaget er fullført vil vi planlegge ny beplantning. D e t f o r ek om m e r h æ r v e r k o g t i l g r i s i n g a v v e s t i b y l e r o g h e i s e r. D e t t e m e df ø r e r e k s t r a a r b e i d f o r v å r e a n s a t r t a k e os o t n g a d e k r s f o r b o r e t t s l a g et. S t y r e t h a r b e h a n d l e t f l e r e k l a g e r p å b e b o e r e s om i k k e ov e r h o l d e r h u s o r d e n s r e g l e r, s æ r l i g r e g l e r f o r o r d e n i vaskeriene. Enkelte beboere er blitt tilskrevet og minnet på reglene. P l a s s t i l a n t e n n e f o r m o b i l b a s e s t a s j o n p å t a k e t a v N å k k v e s v e i 3 e r l e i d u t t i l e n n y aktør i mobiltelefoni- m a r k e d et.

15 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g O s l o K om m u n e v e d b y d e l Øs t e n s j ø h a r f o r n y e t u t l e i ek o n t r ak t e n f o r V a s s e n g a b a r n e h a g e i N å k k v e s v e i 7. S t y r e t m i n n e r o m a t a l l e b e b o e r e s k a l h a k i l t n p å a v n e s k i postkasse skal inneholde bolignummer og fullt navn på beboere. B o r e t t s l a g e t h a r n å k u n e n t j e n es t e b o l i g i g j e n. V E L F E R D : Borettslaget har i 2008 gitt økonomisk støtte til 17. mai- a r r a n g em en t p å T v e t e n g å r d v e d T v e i t a s k o l e o g t i n l i t s j K a r a s m om p e n s p i J l l a e r i næ r om r å d e t 1 7. m ai. S t y r e t h a r o g s å i s e n d t b l om s t e r t i l j u b i l a n t e r s om f y l l e r 7 0, 7 5, 8 0, 8 5 o g 9 0 å r. Styret tar gjerne i mot meldinger om jubilanter. Styret har bevilget økonomisk støtte til Velferdsutvalg for seniorer. R e h a b i l i t e r i n g o g s t ø r r e v e d l i k e h o v l e d r s. i k t H : i s t o r i s k T a k e t i N åk k v e s v e i 5 om t ek k et 1990 Garasjeanlegget asfaltert V a s k e r i e n e o p p u s s e t. N - y o t g t v a k s t m t e y s r t e r r om N y t t s t y r i n g s s y s t e m m o n t e r t i h e i s e n e L a v v o l t l y s p u n k t e r m o n t e r t i f e l l e s a r e a l e n e E l e k t r o l e k j m o e nt e r t h o v e d t a v l e r u t s k i f t et R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e n e 1994 Utskifting av 6 fordelingssentraler U t s k i f t i n g a v v a r m t v a n n s b e r e d e r e o g m o n t e r i n g a v U t s k i f t i n g a v f o r d a m p e r e i k j ø l e r o m m e n e U t s k i f t i n g a v o p p l e g g s k r a n e r p å t v a r m e a n l e g g e 1997 Montering av nye ekspansjonstanker T a k o m t e k k i n g i N å k k v e s v e i 1 o g 3, s a m t b r a n n s e k s j o n e r i T o v e i s k o m m u n i k a s j o n m o n t e r t i h e i s e n e Oppussing av korridorer, trappesjakter og heisreposer Oppgradering av kabelnettet stjernenett installer t L a g t s t ø p e a s f a l t i i n n g a n g s p a r t i e n e p å b a k s i d e n a v b l o 2000 Skiftet stoppekraner til brannslangene i korridorene Rehabilitering av bad til våtromsnormen ( pågått til 2006 ) U t s k i f t i n g a v a g g r e g a t e r p å k j ø l e r o m m e n e E t t v e g r u l i v s i o l 6 e b r o l i g n e g r m a e d s t o r e b a l k o n g e r O m t e k k i n g a v t a k e n e p å t r e g a r a s j e n e P r o s j e k t e r i n g a v r e h a b i l i t e r i n g b e t o n g, v i n d u e r o g i s o l P r o s j e k t e r i n g a v r e h a b i l i t e r i n g b a d R e h a b i l i t e r i n g b e t o n g, v i n d u e r o g i s o l a s j o n G e n e r e l l e o pp g a v e r f o r s t y r e t : Daglig kontakt og oppfølging av de ansatte i borettslaget.

16 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g Kontakt med OBOS og vår forvaltningskonsulent. F o r b e r e d e s a k e r t i l s t y r em øt e n e. A v h o l d e s t y r em ø t e r. O p p f ø l g i n g a v v e d t a k e n e f r a m ø t en e. A r r a n g e r e m ø t e r: - beboermøter informasjonsmøter. - samtaler med beboerne - dagtid og i forbindelse med styremøter. - k o n t ak t o g m ø t e r m e d v å r e u t v a l g. K o n t a k t m e d p r es s e, A k e rs A v i s m e d f l e r e. S a m a r b e i d e m e d d e a n d r e b o r e t t s l a - g om e n r e å d e i t. T v e i t a Ajourholde regnskaper med oppfølging mot budsjett. A j o u r olde h og følge opp borettslagets kontrakter. Oppfølging av årshjulet med oppgaver. Å r s r a p p o r t e r. L a g e å r s m e l d i n g. Behandle forsikringssaker. L a g e r u n d s k r i v T v e i t-a-i n f o rm as j on. Oppfølging og endring av husordensreglene. Tilpasse vedtektsendringer. B e h a n d l e k l a g e r p å h us b r å k o g b r u d d p å h u s o r d e n s r e g l e n e. Kontakt og oppfølging av våre utleielokaler. Anvise og kontrollere regninger. Innkjøp og nye innvesteringer. Regelmessig oppdatering av intern TV. S am a r b e i d e o g o p pf ø l g i n g m e d OB O S F o r r e t n i n gs b y g g v e d r ø r e n d ea l a r m, s n øm åk i n g, t r af i k k m e d m e r. Samarbeide med Oslo kommune i forskjellige og løpende saker. Kontakt med Hjelpemiddelsentralen, trygdefinansiert utstyr. K o n t a k t m e d H j em m et j e n e s t e n. K o n t a k t m e d B r a n n v e s e n v e d b r an n a l a r m e r. F o r h a n d l e o g v u r d e - r o e g s o t r l øm j l e v e r a n d ø r e r. Vurdering av nytt firma for sikkerhetstjenester. Brev til firmaer og til beboere, svare på klager og andre forhold, innkomne mail. Regelmessig innhente og følge opp pristilbud på tjenester fra firmaer. F ø l g e o p p a t H M S i b o r e r t h t o l s d l e s a. g e t o v e Gjennomføre vernerunder i alle blokkene, varmesentralen med mer. Oppfølging av ansatte, sykemeldte. Avholde medarbeidersamtaler. Fagmøter for de ansatte (sikkerhet, ran, brann med mer. ) O p p f ø l g i n g a v i n n b r u d d o g hæ r v e r k i b o l i g e r, k j e l l e r b o d e r o f g el l e s a re a l e n e. M ø t e p l a n l e g g i n g. Ajourhold av beboerlister. S am a r b e i d o g m øt e r m e d b y g g e k o m i t e e n. B y g g h e r r e m øt e r. K am p a n j e r. F o r l i k s k l a g e r. Fravikelse av andel.

17 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F O R D E L I N G A V S T Y R E H O N O R A R S t y r e l e d e r 4 5 % N e s t l e d e r 1 9 % S t y r e m e d 1 l 2 e m % O V E RS I K T O V E R S O L G T E A N D E L E R I Størrelse Antall Lavest kjøpesum høyest kjøpesum s n i t t 1 r o m s r o m s r o m s S T Y R E T V I L I D E N K O M M E N D E P E R I O D E A R B E I S AK D E E R M : E D F Ø L G M u l i g o v e r g a n g f r a a n a l o g e s i g n a l e r t i l d i g i t a l e i nk l u d e r t e g e n d e k o de r f o r h v e r b e b o e r Innføring av elektronisk faktura. D a t a s y s t em et p å d r i f t s k o n t o r e t h a r v æ r t g j e n n om g å t t m e d t a n k e p å op p g r a d e r i n g. N y t t u t s t y r i t r å d m e d b e h o v s a n a l y s e n e r f o r e t a t t. D e t t e f o r å s i k r e g o d e ar b e i d s f o r h o l d o g stabil drift. Også datasikkerhet og back up er viktige elementer. Hyppigere og bedre informasjon publisert på våre hjemmesider, Tveit -a-v i s j o n, T v e i t-ainformasjon, rehabiliteringssnytt og rundskriv. Gje n n om g a n g a v v a rm e s e nt r a l e n m e d h e n b l i k k p å f o r n y e l s e o g ut b ed r i n g. H v a s k j e r i v å r v a r m e s e n t r a l n å r m y n d i g h e t e n e i f r e m t i d e n i k k e t i l l a t e r o A l t e r n a t i v e v a r m e k i l d e r m å u t r e d e s. P e l l e t s / f l i s / g a s -s / j o r d v a r v a r m e e l l e r inasjoner k o m b av flere. S ø k e P l a n o g b y g n i n g s e t a t e n o m v i d e r e f ø r i n g a v i n n g l a - s s i n g, o g k g l a s s i n g e t t e r e n d t r e h a b i l i t e r i n g. D e t m å u t a r b e i d e s e t s ys t em f o r å s i k r e b o l i g e n e m o t d u e p l a g e n. V i s e r i m i d l e r t i d a t d e t t e m å v e n t e t i l e t t e r r e h a b i l i te r i n g e n. S t y r e t h a r u n d e r u t a r b e i d e l s e e n l a n g t i d s p l a n f o r s t ø -r r e o g e k s t h o l d s p r o s j ek t e r f o r p e r i o d e n N e v n e s h e r k a n o p p g r a d e r i n g / u t s k i f t i n g a v h e i s e r, o p p g r a d e r i n g / i n v e s t e r i n g e r i v a r m e s e n t r a l e n ( u t s i k s f øk t e i r n g, s a m t i d e b e s t e l ø s n i n g e r m e d t a n k e p å e n e r g i ø k o n o m i s e r i n g ), s t y r -k i n g a v o p p v systemet for å sikre bedre temperaturstabilitet i alle blokkene m. m. H v a k a n b o r e t t s l a g et v e n t e m h t. ev e n t u e l l e n y e k om m u n a l e r e g u l e r i n g e r i n n e n r e n o v a s j o n o g a v å f n a d l t e l r s i h n g?

18 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g R A P P O R T E R F R A K O M I T E E R o g U T V A L G Garasje parkerings utvalget 2008 ( GPU ) Det er foretatt løpende kontroller av parkering både i garasjer og på gjesteparker - i n g e n e. E f f ek t e n a v d e t t e e r at m an g e h a r s k a f f e t s e g o b l a t e r i h e n ho l d t i l v å r e p a r k er i n g s b e s t em m e l s e r. D e t e r i p e r i o d e n o g s å a r b e i d e t m e d p a r k e r i n g s b es t em m e l s e n e m e d t a n k e p å at h å n d h e v e l s e n s k a l k u n n e u n d e r l e t t e s, s am t v æ r e m e r d ek k e n d e f o r d e f a k t i s k e f o r h o l d e n e ( j f r. f o rs l a g f r a s t y r e t s om v i l bl i f r em l a g t t i l b e h a n d l i n g p å å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g ). Svein Vestli- Glenn Gulbrandsen Odd Erik Dahl (leder ) V e l f e r d s u t v a l g e t f o r S e n i o r e r Oversikt over aktiviteter i 2008 : 1 0. j u n i S am m e nk om s t I d r et t s h u s et F o r e d r a g s h o l d e r : l e d e r f o r A l n a E l d r e r å d A n t a l l b e s ø k e n d e : september 2008 Busstur til Sverige, Sandefjord Strømstad A n t a l l d e l t a k e r e : o k t o b e r S am m e nk om s t I d r et t s h u s et F o r e d r a g s h o l d e r : B j ø r n S o l b e r g A n t a l l b e s ø k e n d e : d e s e m b e r Juletur til Torbjørnsrud Hotell b e s ø k p å d e H l a a n d G l a s s v e r k 2 2 d e l t ok p å a r r a n g e m e nt e t. Vi takker for samarbeidet med kontoret hvor vi har fått god hjelp ved arrangementer. Vi takker også for nydelige blomster til jul. Marie Hysjulien Hagen Anne Katrine Rønning Astrid Reiersøl. U t v a l g r uteområdene f o ( Kontaktperson Din Hage ) I l ø p et a v å r e t h a r D i n H a g e o p p f y l t s p e s i f i s e r t e k r a v i h e n h o l d t i l d e t l ø p e n d e samarbeide med ulike tiltak og aktiviteter.

19 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g I d e t i n d r e ( v e s t i b y l e r ) m i l j ø e t f o r eg å r v e d l i k e h o l d o g ut s k i f t i n g a v g rø n n e p l a n t e r. I til l e g g e r d e t, s om t i d l i g e r e å r, f o r e t a t t s e s o n g t i l p a s s e d e b e p l a nt i n g e r a v b l om s t e r t i l p å s k e, s om m e r o g j ul. I d e t y t r e m i l j ø et e r d e t f o r e t a t t t r i m m i n g a v t r æ r p å v a n l i g m åt e. F o r øv r i g h a r d e t v æ rt nødvendig å beskjære buskvekster i forhold til rehabilit e r i n g s a r b e i d e t s ak t i v i t e t o g fremdrift. Disse vil selvsagt etter rehabiliteringen bli beplantet på nytt. Det er foretatt trefelling utenfor Nåkkves vei 5 på øst - fasaden i henhold - til styr v e d t a k. E l s e K j ø l e n Rapport og regnskap fra Byggekomiteen 2008, samt budsjett 2009 T v e i t a B o r e t t s l a g h a r s e l v o p p n e vn t s i n e g e n B y g g e k om i t é, v a l g t a v G e n e r a l f o r s am l i n g e n. K om i t e e n be h a n d l e r v i k t i g e o p p g a v e r i n n e n f o r r e h a b i l i t e r i n g o g legger frem rapporter og innstillinger direkte til styret. Byggekom iteen har sit t e g e t m a n d at, g o d k j e nt a v s t y r e t. Året har i hovedsak dreiet seg om følgende rehabiliteringsarbeider i Nåkkves vei 5: B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g / m a l e r a r b e i -/ d n e o r d / g t a v e l g e l r s t e n s y d V i n d u e r / b a l k o n g d ø r o g e t t e r i s o l e r i n g I n n k a p s l i n g a v b r y s t n i n g s t s r o e p k p k v / e s r k m. i j e r n I t i l l e g g h a r d et væ r t ut f ø r t r e h a b i l i t e r i n g s a r b e i d e r f o r v å r e u t l ei e l o k a l er, h v o r d e t e r s k i f t et v i n d u e r / d ø r e r et c. s am t l a g t n y t t m em b r a n d e k k e i t ak e t o v e r V a s s e n g a B a r n e h a g e. M e m b r a n d e k k e v i l t i l v å r e n / s o m m e r e n v r i g 2 e b l i utleielokaler og Driftskontor. Dette er nødvendig av hensyn til lekkasjeproblematikk. Malermester Thorendahl AS avd. Betong Er prosjektets førende entreprenør og utfører alle betongutbedringer, - murer o g m al e r a r b e i d e r, o g e r s am t i d i g H M S a ns v a r l i g f o r p r os j ek t e t. F i rm a et e r b e h a g e l i g å s am a r b e i d e m e d. D V S -E n t r e p r e n ø r A S R e p r e s e n t e r e r N o r d a n A S, l a n d e t s s t ø r s t e l - e v e r a n d ø E n t r e p r e n ø r A S h a r s p e s i a l i s e r t s -/ e b g a l k p o å n g v d i ø n r d r e u h s a b i l i t er i n g i b o r e t t s l a g, o g i n n e h a r sialkompetanse s p e både når det gjelder det faglige så vel som kontakt - f o r h o l d m e d b e b o e r e. V i h a r m o t t a t t m a n g e l o v o r d o m v -å r e n y e v i d ø r e r. P r i m a x A S Er vår prosjekt-/ byggeleder og har spesialkompetanse og bred -erfaring p r e h a b i l r i n i g t. F e i rm a e t h a r l a gt f o r d a g e n e t g o d t s t y r i n g s v e r k t ø y f o r p r o s j e k t e t o g

20 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g g j e n n o m u k e nt l i g e b y g g em ø t e r m e d e n t r e p r e n ø r e n e o g b o r e t t s l a g e t o r i e n t e r t om viktige beslutninger uke til uke. Byggherremøter avholdes månedlig og tar for seg den økonomiske sidenved pro - s j e k t e t. S e t t b o r t f r a e n d e l j us t e r i n g e r i o pp s t a r t e n f l y t e r p r o s j ek t et g o d t o g de ø k o n om i s k e r a m m e n e h o l d es. B a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g e n H a r v i s t s e g å v æ r e e t n o e v a n s k el i g e r e p r o s j ek t e n n f ø r s t a n t at t. D e t v a r d a s væ r t v i k t i g å f å p å a p s l p ek a s t e s r i a e l t s l å e v i k t i g p r o s j ek t, f ø r v i k u n n e gå f o r e n i n n s t i l l i n g t i l s t y r e t. I t i l l e g g e r d et p ek t p å a v l ø ps r ø r på k j ø k k e n e t i t i l l e g g t i l b a d e r om m et. A l l e v a n n r ø r i leiligheten har også vært et tema som vurderes i prosjektet. I s k r i v e n d e s t u ides n d det a r b med e å tilrettelegge kontrakter for både prosjekt -/ b y g g e- l e d e r o g u t f -e ø nt r e p n r e d n ø e r. V V S D e t e r i k k e å l e g g e s k j u l p å at v å r t p r o s j e k t e r l a n d et s s t ø rs t e. I t i l l e g g h a r v i f i n a n s k r i s e o g v i f o r v e n t e r at d e t t e g j e ns p e i l es i g u ns t i g e p r i s e r f o b r o r e t t s l a g e t. B y g g e k om i t e e n h a r a v h o l d t 2 2 m øt e r i p e r i o d e n. I t i l l e g g k om m e r ek s t e r n e m øt e r o g å p n e m ø t e r m e d b e b o e r n e p å o ns d a g e r ( k l ). I f ø l g e n d e o v e r s i k t v i s es r e a l i s e r t e k os t n a d e r f o r r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j ek t e n e f o r k o n t o 1 1, 3 s 1 am t b u ds j e t t f o r h e nh o l d s v i s o g : R e h a b i l i t e r i n g s p r o s je k t e r / -k o s t n a d e r Realisert 2008 i t. kr. (inkl. mva) B u d s j e t t 2008 i t. kr. (inkl. mva) B u d s j e t t 2009 i t. kr. (inkl. mva) P r i m a x A S ( p r o s j e k t-/byggeledelse betong/ 2 875, , ,4 v i n d u s u ts k.-/ette r i s o l e r i -rehabiliteringen) n g s Malermester Thorendahl AS (betong) , , ,9 D ø r - og Vindusspesialisten AS (vindusutsk./ , , ,3 etterisolering) Våtromsrehabilitering, anbud forhandlinger 559, , ,0 entrpriser produksjon m. m. Membran/garasjetak 521, , ,0 Konsulentkostnader, herunder juridisk 295,5 700,0 350,0 bistand vedr. anbudsdokumentasjon/forhandl./kontrakt. Annet tillegg, vin d s k j e r m e r, l å s e s ys t e m e r, 476, ,8 renhold, tavler o. a. S u m f ø r f i -/ n l a å n s e k o s t n a d e r , , ,4 F i n a n s i e r i n gs k os t n a d e r : - rentekostnader 5 892, , ,3 - renteinntekter 5 542, ,9 S U M , , ,8

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer