Sak 13/13 RESOLUSJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 13/13 RESOLUSJONER"

Transkript

1 Sak / RESOLUSJONER 1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp onsdag. mars.. Innkomne forslag.. Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i møte 1. mars og sammensatt slik: Leder: Lars Peder Brekk Medlemmer: Anne Nora Oma Dahle Per Inge Bjerknes Bente Bondhus Ivar B. Prestbakmo Nils Ramsøy, repr. for Senterungdommen Wenche Rømma Flenstad, repr. for Senterkvinnene Sekretær: Maren Lunde Sentralstyret har anledning til å fremme forslag til resolusjoner etter overnevnte frist, men senest i sitt møte torsdag. april.. Redaksjonskomiteens leder orienterer landsstyret torsdag. april om komiteens foreløpige vurderinger av de innkomne forslagene.. Det gis åpning for at landsmøtet i særskilte tilfelle også kan ta opp til behandling nye forslag til resolusjoner. Ny forslag må være levert til dirigentbordet senest fredag. april kl Redaksjonskomiteens innstilling og forslag til resolusjoner fra landsmøtet omdeles i landsmøtesalen senest fredag. april kl Landsmøtet tar fredag ettermiddag stilling til hvilke resolusjoner som skal tas opp til realitetsbehandling lørdag og søndag.. Endringsforslag kan fremmes direkte overfor landsmøtet ved behandling av hver enkelt resolusjon. Det tas forbehold om endringer i punkt - som følge av landsmøtets behandling av forretningsorden.

2 INNKOMNE RESOLUSJONSFORSLAG LANDSMØTET 1. Resolusjonsforslag fra Østfold Senterparti: La ikke norsk skogbruk råtne på rot Norsk skogbruk og treforedlingen i landet står på kanten av en alvorlig økonomisk krise. Tømmerprisene går ned, flere treforedlingsbedrifter har blitt nedlagt, og mange sliter økonomisk. Permittering av ansatte blir varslet. Vi blir derfor helt avhengig av eksport av tømmer. Lønnsomheten i skogbruket er så dårlig at mye hogstmoden skol ikke blir hogd, men heller blir stående i skogen og råtner på rot. Dette er svært dårlig utnyttelse av den viktige skogen vår. Prisen på virke til bioenergi er så lav at skogbrukeren ikke får dekket sine driftsutgifter tross statlig tilskudd på kr.,- pr. løse m masse. Fortsetter dette vil regjeringens store satsing på produksjon av fornybar og Co-nøytral energi stansehelt opp. Ingen ønsker å måtte betale for å levere biovirke. Regjeringen må derfor straks igangsette tiltak for å hjelpe Norsk skogbruk over krisen med ekstraordinære tiltak slik at bedrifter ikke blir lagt ned og at det fortsatt skal være lønnsomhet i å ta ut skog og biovirke i Norske skoger.. Resolusjonsforslag fra Østfold Senterparti: Behov for spissere realfagssatsing For de aller fleste er det selvinnlysende at kunnskap og ferdigheter på høyere nivå forutsetter grunnleggende kompetanse. I kunnskapsløftet er en slik tenkning også forutsatt, i alle fall i teorien. Men i praksis fungerer ikke de gjennomgående fagplanene, og elever på høyere klassetrinn mangler de basiskunnskapene de trenger for å få utbytte av undervisningen, særlig innen realfag. Senterpartiet mener derfor det er behov for en spissere realfagssatsing i den norske skolen. Norge skårer høyt internasjonalt på lærertetthet og krone vi bruker pr. elev. Ressursinnsatsen burde ført til enda bedre resultater, og Senterpartiet mener det er behov for en gjennomgang av progresjonen fra klassetrinn til klassetrinn. Noen eksempler fra realfagene: Under halvparten av elevene som går ut av tiende klasse behersker den lille gangetabellen. Få kan dividere flersifrede tall på hverandre uten bruk av lommeregner. Meget få kan utføre de fire regneartene på brøker. Mange er usikre på omregning mellom måle-enheter så som centimeter til meter, milliliter til liter, hekto til kg osv. Bare et lite mindretall har grunnleggende kunnskap om hvordan atomer er oppbygd. Meget få har lært seg definisjoner av grunnleggende biologiske begreper, så som «enzym» eller «økosystem». Meget få har kunnskap om hva elektrisitet egentlig er. 1

3 Trass i at virkeligheten er slik, forutsetter fagplanen i realfagene ved videregående skole at eleven behersker disse og en lang rekke andre ferdigheter. Dette fører uunngåelig til at møtet med videregående blir meget tøft for mange elever. Resultatet er svakere læringsutbytte og at altfor mange stryker eller dropper ut. Senterpartiet vil derfor ta grep for en mer målrettet realfagssatsing. Senterpartiet vil: At fagplanene i grunnskolen konsentreres om færre emner som gir elevene nødvendige og godt innlærte basiskunnskaper de kan bygge videre på. Redusere bruk av hjelpemidler i undervisning og på eksamen, slik at elevene tilegner seg og benytter basiskunnskapene på et mest mulig selvstendig grunnlag. At timetallene for de ulike fagene oppfylles på den enkelte skole. Videreføre «Ny giv» for å forenkle overgangen mellom grunnskolen og videregående skole.. Resolusjonsforslag fra Akershus Senterparti: Matvaresikkerhet er nasjonal sikkerhet jordvern må grunnlovsfestes Verdens matproduksjons balanserer på en knivsegg. Fruktbar matjord er en global mangelvare som stadig stiger i verdi. Reduksjon av Norges knappe dyrkbare mark fjerner oss fra målet om selvforsyning med basismatvarer og øker vår avhengighet av matimport og vår bruk jord i utlandet øker. Nedbygging av egen matjord er et overgrep mot bærekraftig utvikling og mot framtidige generasjoner, og reduserer vår grunnleggende nasjonale beredskap ved mulige kriser. Klimaforandringene endrer forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. Dagens rasering av matjorda vil få store konsekvenser for livsvilkårene for våre etterkommere. Regjeringen har siden 0 nådd målet om å halvere arealet dyrket mark som blir nedbygd totalt. Omdisponering grunnet vei- og jernbaneutbygging er % lavere enn fagetatene selv hadde beregnet de siste fire årene. De siste tilgjengelige tallene fra viste det laveste tallet for omdisponering siden 10; dekar. Bremset nedbygging er imidlertid ikke tilstrekkelig for Senterpartiet. Kraftigere virkemidler må til, og Senterpartiet ønsker en nullvisjon for å forhindre ødeleggelse av matjord. Senterpartiet mener at jordvern må grunnlovsfestes gjennom en endring av 1 b. Bevaring av matjord er en overordnet prinsipiell nasjonal verdi som krever forankring i grunnloven. I tillegg kreves konkrete grep i annen lovgivning og økonomiske virkemidler. Senterpartiet vil at: - omdisponering av dyrka mark kun skal skje for nasjonalt viktige samfunnsinteresser - jordvern vektes tyngre i planprosesser. Ved samferdselsprosjekter med sterke jordvernkonflikter må de vanskeligste alternativene utelukkes ved starten av planleggingen. - ved nødvendige samfunnsmessige utbygginger må nedbygging av matjord kompenseres og/eller flyttes slik at matproduksjonen opprettholdes. - dyrka mark sikres samme vern som naturvernområder, og sterkere vern enn utmark i pressområder. - Nydyrking skal stimuleres

4 Resolusjonsforslag fra Sigmund Andersson, delegat Akershus Senterparti: Nordbanen Gjøvik og Hønefoss i NTP Både bygging av intercitynett og planlegginga av høgfartsnettet må påskundast i revideringa av NTP. I den samanhang må ein ta for seg Nittedalsbanen, ei utbygging av dobbeltspor gjennom Nittedalen og ny bane herfra mot Hønefoss. Ein slik bane vil gi akkurat dei same gode effektene som ein ringeriksbane kva gjeld reisetid til Bergen, men vil også gje ei vesentleg forbetring for godstransporten mot Bergen og Hønefoss, muliggjøre raske tog Hallingdal-Oslo-Drammen, og muliggjøre intercitytrafikk mot Gjøvik, Hadeland og Ringerike. Med dette får en flytta mye trafikk ut av Oslo, og en får spredd utbyggingspresset fra det lavereliggende austlandsområdet utover mot nord og vest. Hallingdal, Ringerike, Hadeland og Toten blir liggende i pendleravstand til til Oslo, og med ei videre utbygging Gøvik-Moelv vil en få et velfungerende samband for transport og reiser direkte mellom nord, vest og sør uten å kjøre gjennom Oslo. Dette vil både redusere press og forureining i Osloområdet, og det vil skape vekst i meir perifere område. Økonomien i forslaget er allerede reikna på av seriøse aktører, og med ein prislapp på rundt åtte milliarder vil ein både spare inn Ringeriksbanen, vedlikehaldet på ein utslitt del av Gjøvikbanen og mykje vedlikehald og utbygging av vegnettet i området. I tillegg kjem dei samfunnsmessige innsparingene ved press som fordeles vekk fra tettbygde område og jordbruksområde på resten av Austlandet.. Resolusjonsforslag fra Sigmund Andersson, delegat Akershus Senterparti: Ålgårdbanen Ålgårdbanen er truleg den plassen ein kan få mest kollektivtrafikk for kvar krone I Noreg. Banen ligg der, og all naudsynt grunn er allereie i jernbanens eige. Det einaste ein treng er forbetring av sjølve banen med nye sviller og kjøreledningsanlegg og slikt, samt nye plattformer. Men denne lille investeringa vil ein få eit godt jernabanetilbod til tettstadene Ålgård og Figgjo, som er bortimot dei einaste tettstadene på Jæren som kan vokse utan å ødelegge matjord. Det går dessutan med dagens ruteopplegg tog frå Stavanger som snur på Ganddal, stasjonen der Ålgårdbanen går frå. Det vil altså seie at tilpassing av ruteopplegg på dagens jærbane er uproblematisk. Det heile bør kunne gjennomførast i løpet av kort tid, sidan det meste av planprosesser er unødig i og med at banen allereie er der.

5 Resolusjonsforslag fra Oslo Senterparti: Bolig for alle Senterpartiet mener at Norge må føre en offensiv boligpolitikk, og også dem med lavere inntekter og liten egenkapital må skaffe seg egen bolig. Alle trenger et hjem. I byene har man særskilte utfordringer knyttet til at ulike inntektsgrupper skal bo og fungere sammen på et relativt begrenset geografisk område, og at etterspørselen driver prisene opp. Høy befolkningsvekst, lav rente og god tilgang på lån har bidratt til at etterspørselen etter bolig har vokst gjennom flere år. Samtidig som etterspørselen har økt, har boligbyggingen sakket akterut. Det har ført til at verdistigningen på boligeiendom er seksdoblet siden begynnelsen av 10-tallet. Gjennomsnittlig OBOS-leiligheter har om lag sjudoblet seg i verdi i perioden. I dagens deregulerte marked mener Senterpartiet det er behov for å bruke Husbanken som et instrument i en sosial boligpolitikk. Dette må ikke bare omfatte særlig vanskeligstilte grupper, men ta høyde for at en stor del av befolkningen får problemer med å komme seg inn på boligmarkedet om prisveksten skal fortsette. Husbanken kan sørge for gunstige lånevilkår med lang nedbetalingstid der dette er nødvendig for at vedkommende i det hele tatt skal kunne ta opp lån. Husbankens utlånsramme bør økes fra til minimum milliarder kroner. Senterpartiet vil styrke og satse på Husbanken som det viktigste boligpolitiske redskapet og mener man må gjenerobre bankens sterke rolle som den viktigste nybyggingsbanken. I tillegg bør Husbanken tilføres ytterligere milliarder årlig som kan settes inn som tilskuddsmidler for bygging av flere ungdomsboliger og ikke-kommersielle utleieboliger i samarbeid eller i regi av boligbyggelagene, stimulering av bygging av flere boliger tilpasset eldre, utbedringstiltak i eksisterende bebyggelse for å bedre tilgjengeligheten og tiltak for energieffektivitet. Senterpartiet har alltid stått for en sterk utjamningspolitikk, også i byene. En sosial boligpolitikk vil ikke minst ha betydning for unge som skal inn på boligmarkedet og for enpersonshusholdninger. En god boligpolitikk betyr enormt mye for hvert enkelt menneskes økonomi, trivsel og følelsen av trygghet i landet vårt. Senterpartiet vil ta dette ansvaret.. Resolusjonsforslag fra Oppland Senterparti: Invester mer av oljen i fastlands-norge Med funnet av Ekofisk i 1 startet det norske oljeeventyret. Petroleumsvirksomheten har hatt mye å si for økonomisk vekst, og for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Verdien av Statens pensjonsfond utland var i på over.00 milliarder kroner og er i dag verdens største nasjonale

6 investeringsfond. Oljeeventyret har gitt en historisk økonomisk opptur for Norge, men vi ser at industri som ikke er knyttet til olje- og gassnæringa sliter. Senterpartiet vil ta hele Norge i bruk, og vi ønsker å begrense todelingen av norsk økonomi - mellom olje- og gassrelatert virksomhet og annen næringsvirksomhet. Stimulering og styrking av næringslivet i fastlands-norge er avgjørende for den framtidige verdiskapingen. Vi trenger en aktiv næringspolitikk! Landbruket har tradisjonelt vært bærebjelken for både sysselsetting, bosetting og verdiskaping i mange regioner. Regjeringen ønsker økt matproduksjon i Norge. Da må man også sørge for at de som produserer maten sikres gode rammevilkår og økte inntektsmuligheter. Samtidig er skognæringa under svært sterkt press. Landet står i fare for å miste viktige industriarbeidsplasser og avgjørende avsetningsmuligheter for skogsvirke. Små og mellomstore bedrifter preger næringsstrukturen i store deler av landet. Vi må sørge for at disse får gode rammevilkår gjennom å fjerne skatt på arbeidende kapital, og gjennom å sørge for god infrastruktur gjennom bredbånd, vei og jernbane. Det har lenge vært et mål å gjøre høykostlandet Norge til et av verdens mest nyskapende land. Samtidig er innovasjonstakten i næringslivet ikke høy nok. Lav forsknings- og utviklingsaktivitet, spesielt i næringslivet gjør at vi må se på nye tiltak som gjør det mer attraktivt for bedrifter å investere i kunnskap og innovasjon. Det er helt nødvendig for å kunne konkurrere i et globalt marked. Senterpartiet vil investere mer av oljepengene i fastlandsøkonomien gjennom: Tidenes investeringspakke i infrastruktur som vei, bane, bredbånd, kraftlinjer, vann og avløp Bedre rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter gjennom forenkling og skattegrep Å legge til rette for økt forskning og utvikling i næringslivet Jordbruksoppgjør som gir bøndene et inntektsløft og utjevner inntekstgapet til andre sammenlignbare yrkesgrupper. En tiltakspakke for skognæringa som innebefatter økt kapitaltilgang, mer forsknings- og utviklingsmidler og bedre transportbetingelser.. Forslag til resolusjon fra Buskerud Senterparti: Helse i alt vi gjør, gir år til livet og liv til årene Alle mennesker har et selvstendig ansvar for eget liv og helse. Senterpartiet mener at frie mennesker som får tillit, tar ansvar. Trygge nærmiljø og opplevelse av fellesskap er avgjørende for et godt liv og kommunene har et spesielt ansvar for å bidra til trygge og gode nærmiljø.

7 Senterpartiet prioriterer folkehelsearbeidet høyt og vil gjennom solid kommuneøkonomi legge grunnlaget for aktivt folkehelsearbeid. Sterk satsing på forebyggende arbeid i barnehager, skole, SFO, i ungdomsarbeid og i forhold til livsstilstiltak for den voksne og aldrende befolkningen vitner om at alle skal få mulighet til å leve aktive og gode liv. Kommunene skal gjennom samfunnsplanlegging og gjennom individrettede tiltak gjøre det lett å velge en helsefremmende livsstil. I forhold til spesielt utsatte grupper innen fysisk og psykisk helse så har kommunene et spesielt tilretteleggingsansvar. Senterpartiet vil ha Frisklivssentraler i alle kommuner. Arbeidet skal preges av lav terskel og høyt faglig miljø. Senterpartiet vil ta i bruk de gode erfaringene som finnes på området som grunnlag for videre folkehelsearbeid. Senterpartiet ønsker å kvalitetssikre folkehelsearbeidet med forskning. Senterpartiet mener folkehelsearbeidet kan styrkes ved at kommunene deltar i nettverk. I det daglige arbeidet skal det være et samspill mellom det offentlige, det private og de frivillige organisasjonene. Samspillet mellom alle aktørene er grunnlaget for et godt og variert folkehelsearbeid. Kommunene skal være med å tilrettelegge, samtidig som de andre aktørene skal verdsettes og være aktive bidragsytere til det daglige folkehelsearbeidet. Frivillig sektor skal ha en sterk rolle ved gjennomføring av folkehelsetiltak. Det faglige og det politiske ansvaret skal ligge på kommunene. Senterpartiet vil som hovedregel kreve aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere. Med et godt utbygd frisklivstilbud i alle kommuner legges det godt til rette for et slikt krav. Mulighet for god oppfølging av sosialhjelpsmottagere skjer gjennom et godt utbygd nett av Frisklivssentraler. Senterpartiet er glad for at ny Lov om folkehelsearbeid () slår fast at kommunene ved kommunestyret har ansvar for kommunenes forebyggende helsearbeid. Staten har gitt en helt klar føring der politikerne har ansvaret for å prioritere folkehelsearbeid. Det synliggjør verdien av forebyggende helsearbeid. Forebygging er billigere enn å behandle pasienter og aktive liv gir grunnlag for gode og lange livsløp. Lovfesting og trykk på det lokale ansvaret understreker Senterpartiets grunnholdning til at livet leves lokalt og at tilrettelegging skal ta utgangspunkt i de lokale forholdene.. Utkast til resolusjon til resolusjon fra Oppland, Telemark og Buskerud Senterparti: Nå trengs nye virkemidler som gir lønnsomhet i skogbruk og treforedlingsindustri Norsk skogbruk bruk av skog representerer store muligheter for verdiskaping og for å kunne produsere klimavennlige produkter basert på grønt karbon. Skogressursene vil spille en avgjørende rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en sterk bioøkonomi. Den dagsaktuelle situasjonen for skogsindustrien i Norge er imidlertid kritisk. For mange produktområder er kompetanse- og utviklingsmiljøet helt i toppklasse, men den økonomiske utviklingen i Norge og verdikjedens rammebetingelser gjør at utnyttelsen og verdiskapingen reduseres. Utviklingen innenfor produksjon av cellulose, tremasse, papir, kartong, plater

8 (treforedlingsindustrien) er så dramatisk negativ at hele den industrielle etterspørsel etter skogsvirke kan bli borte i store deler av landet. Den negative utviklingen som nå skjer, rammer distrikter med få alternative arbeidsmuligheter så vel som kommuner med stor avhengighet av hjørnestensbedrifter i skogsindustrien. Det er sterk innbyrdes avhengighet mellom skogbruket, skogentreprenørene, transportørene og de ulike deler av industrien. Hvis et ledd har problemer, rammes hele verdikjeden. For skogbruk og treforedling er situasjonen nå så alvorlig at vi må altså tenke på samme måte som vi tenkte på skipsfarten: «Norge uten skipsfart er ikke Norge» - «Norge uten skogbruk og treforedling er ikke Norge.» For skipsfarten ble det etablert tre nye ordninger i milliardkronersklassen, nemlig lånefinansiering og garantier til skipsverftene, nettolønnsordning til sjøfolka over statsbudsjettet og null-skatt på overskuddet i rederiene. For skogbruk og treforedling må vi tenke både kortsiktige og langsiktige tiltak, samt gamle og nye tiltak. Grundig gjennomgang og forsterkning av eksisterende virkemidler hvor reduksjon i transportkostnadene gjennom bedre infrastruktur (veg, bane, kai) er blant det viktigste. Nye tiltak er økt statlig, finansiell innsats ved investeringstilskudd, langsiktig, rimelig risikolån, og eierkapital samt bruk av CO-avgift på svart karbon for å øke lønnsomheten ved bruk av grønt karbon. Dette blir svært krevende å få gjennomslag for. Derfor består det politiske arbeidet i hvordan gjør vi det nødvendige realistisk. Dette krever at næringa og Senterpartiet har en felles forståelse av hvor radikalt nytt vi må tenke for å skape framtidstro. Husk: Stor krise gir store muligheter.. Resolusjonsforslag fra Telemark Senterparti: Et enklere og nærmere NAV! Senterpartiet vil at folk skal oppleve staten som en medspiller, ikke minst i sårbare faser av livet når de trenger det som mest. Innbyggerne skal ikke møte unødig byråkrati når de henvender seg til det offentlige. Forvaltningen må sette enkeltmennesket i fokus. Regjeringen har gjort forbedringer og forenklinger, men Senterpartiet er ikke fornøyd så lenge de fleste av oss kjenner noen som har møtt veggen hos den etaten som skal hjelpe folk videre. Vanskelige livssituasjoner blir ekstra tøffe om en i tillegg må kjempe en ekstra kamp mot det offentlige. Vi har gode velferdsordninger, men det er likevel for mange som av ulike grunner faller mellom flere stoler i det offentlige Norge. Alt i livet kan ikke planlegges. Vi må ha et sikkerhetsnett med smidigere overganger, slik at vi sikrer folk inntekt i slike perioder, samtidig som det motiverer folk ut i arbeid og utdanning. Regelverket må vere enkelt og logisk, og saksbehandlingen må sette enkeltmennesket i fokus. Det er for mange eksempler på at det offentlige kommuniserer med enkeltmennesker kun gjennom brev. Når folk får skriftlige avslag i posten der en enkel telefon fra saksbehandler hadde ryddet opp i saken,

9 er det noe galt i måten staten kommuniserer på. Byråkratisk og stivt språk i skjema og brev er en tilleggsbelastning for folk i en krevende livssituasjon. I tillegg kommer utfordringene som skyldes lang saksbehandlingstid. Senterpartiet vil: - at staten skal ha mer fokus på måten man møter enkeltmennesker i en vanskeleg situasjon. - at saksbehandlingen skal ha medmennesket i fokus. - overføre mer makt og beslutningskompetanse til NAVs lokalkontorer. - prioritere å få på plass et mer selvbetjent og papirløst NAV på nett, noe som også vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden. - jobbe for smidigere overganger mellom ordninger, der behovet for inntektssikring og det å motivere folk til å vere i arbeid kombineres. - forenkle offentlige skjema og regelverk, spesielt i NAV-systemet, både i form og språk. - kreve at alle som er i kontakt med NAV skal få navn og kontaktinformasjon til sin saksbehandler, både på lokalkontor og hos NAV Forvaltning. - at Staten tar ansvaret for feil staten selv har begått. Personer som, på grunn av at NAV har gitt feil informasjon/tolket regelverket feil, har fått utbetalt for mye i en stønad skal slippe å betale dette tilbake. Det er en forutsetning at det kan dokumenteres at den enkelte har gitt korrekt og fullstendig informasjon. - at tiden man kan få etterbetalt en ytelse man har hatt krav på utvides fra til måneder fra søknadstidspunktet.. Framlegg til uttale frå Senterpartiet sine fylkeslag i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er den største desentralisering av tjenester som har funnet sted. Derfor er det viktig at en nå følger opp virkningene og treffer tiltak hvis uheldige virkninger blir avdekket både organisatorisk og økonomisk. Kommunenes medfinansiering av tjenester. Evaluere finansieringsmodellen og eventuelt justere skjevheter. Tydeliggjøre hvilke ytterligere tjenester det vil bli medfinansiering på i innføringsperioden. Ansvar for og definisjon av feltene innenfor rehabilitering. Sentrale, tydelige, definisjoner på hva som er spesialisert rehabilitering og derav spesialhelsetjenesten sitt ansvar. Stimuleringsmidler til interkommunalt samarbeid for generell rehabilitering som kommunene har ansvar for Distriksmedisinske senter(dms) blir en viktig del av reformen. Mer tydelige signaler på kravet til spesialisthelsetjenesten for faglig oppfølging og kunnskapsoverføring til DMS. Stimulere til etablering av DMS der det er befolkningsgrunnlag.

10 Utarbeide en kompetansebeskrivelse for ny type helsearbeider som skal arbeide i feltet mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten. Eks: gode lederegenskaper, bred kompetanse særlig innen livsstilsykdommer og fagfeltet geriatri/psykiatri. Senterpartiet ber om at det snarest blir satt i gang arbeid for å avklare disse punktene for å sikre at det blir en ryddig og smidig overgang i de tjenestene Samhandlingsreformen inneholder.. Framlegg til uttale frå Senterpartiet sine fylkeslag i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Satsing på samferdsle Senterpartiet ynskjer ei sterkare satsing på vedlikehald og opprusting av eksisterande vegnett. Myndigheitene må gi moglegheit til å prioritere både nye prosjekt og opprusting av det eksisterande vegnettet. Ei opprusting av vegnettet inkludert trafikktryggingstiltak er med på å hindre ulukker og tap av menneskeliv. Investeringar i infrastruktur vil gje lågare kostnad for næringslivet og tryggare vegar, og dermed gjere oss meir robust til framtidig konkurranse om arbeidsplassane. Dette fører til betre konkurranseevne for næringslivet i distrikta, som igjen fører til ein utvida utdannings- og arbeidsmarknad. Rapportar syner at etterslepet på vegvedlikehald på norske vegar er mykje større enn ein trudde. Dette må rettast opp. Eit målretta fokus på vedlikehald og opprusting, samt ei heving av den norske vegstandaren, vil også leggje til rette for betre vilkår for heilårsturismen. Trygge vegar fører til kortare reisetid til både arbeid, helsetenester og fritidssyslar. Kvardagen blir enklare for alle. For å nå desse ambisjonane må planleggingstida reduserast og staten må bidra med betydelege ressursar.. Framlegg til uttale frå Senterpartiet sine fylkeslag i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: BYGG STAD SKIPSTUNNEL NO!!! Landsmøtet i Senterpartiet krev at bygginga av Stad Skipstunnel startar no!! Området rundt Stad er eit av dei mest vêrharde sjøstykke langs heile kysten, og risikoen for at det kan skje alvorlege ulukker i dette området er til tider stor. Ein skipstunnel gjennom Stad vil vere eit

11 svært godt tiltak med tanke på å redusere faren for tap av liv på sjøen, og ein vil redusere risikoen for tap av verdiar. Ei stor alvorleg skipsulukke på Stad vil også ha store miljømessige konsekvensar i området. Senterpartiet meiner at Stad Skipstunnel må dimensjonerast slik at dagens Hurtigruter kan gå gjennom tunnelen. Tunnelen vil også verte eit eige reiselivsmål som kan trekke til seg mange turistar til området. Ein skipstunnel gjennom Stad vil opne nye transportmoglegheiter på kysten både for personar og gods. Det er eit mål å få meir transport over til sjø i staden for veg for å redusere klimagassutsleppa. Senterpartiet vil mellom anna peike på moglegheitene for å opprette gjennomgåande hurtigbåtsamband frå Stavanger til Trondheim. Bygging av Stad Skipstunnel no vil vere eit positivt samfunnsmessig tiltak som vil kome heile landet til gode, og som vil bidra til at kysten vert knytt tettare i hop. 1. Framlegg til uttale frå Senterpartiet sine fylkeslag i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Trygg og sikker norsk mat for framtida! Senterpartiet vil føre ein landbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat. Innføring av prosenttoll på ost og kjøtt var viktig for å sikra forbrukaren trygg og sikker mat basert på norske råvarer. For å sikra trygg norsk mat treng vi ein landbrukspolitikk som ivaretar framtidsbonden og sikrar god rekruttering for næringa. For å sikre rekruttering og fornying i landbruket er det avgjerande at det vert ei auke i investeringsmidler. Skal graden av sjølvforsyning auka i takt med befolkningsveksten må økonomien styrkas. Dette inneber at ein må sikre eit godt landbruksoppgjør til våren. Sp har vore med på å sikre landbruket ei kronemessig inntektsutvikling lik andre grupper. Årets oppgjer må leggje til rette for å ta eit steg vidare. Det må synast vilje til å tette inntektsgapet til samanlignbare grupper. Sp er garantist for å sikre den norske modellen med avtaleinstitutt,marknadsregulering og eit fungerande importvern. Sp er og garantist for å sikre eit landbruk med variert bruksstruktur i heile landet.

12 Investerings virkemiddel og generasjonsskifte 1. Framlegg til uttale frå Senterpartiet sine fylkeslag i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Senterpartiet ynskje auka fysisk aktivitet og sunn mat i skulen. Senterpartiet vil satse på auka læring, auka trivsel og betre helse for alle elever gjennom å legge til rette for eit godt offentlig organisert mattilbod og auka fysisk aktivitet i skulen. Senterpartiet ynskjer å ha fokus på helseforebyggjande arbeid. I dag sit norske barn og unge i ro over halve dagen, og % jenter og 1 % gutar over år er overvektige eller har utvikla fedme. Å legge til rette med ein time fysisk aktivitet kvar dag i skulen er viktig for å være med på å snu den negative trenden. Skulemat til alle gir like mulegheiter, auka trivsel, økt læring og betre helse både på kort og lang sikt. Så mange som grunnskoler har alt etablert eit mattilbod, sjølv om det ikkje er pålagt. Å legge til rette for inntak av sunn skulemat vil føre til at de unge etablerer helsefremmende og gode kostvaner; vaner de vil ta med seg resten av livet! Det sosiale miljøet kan og bli betre og meir inkluderande når ungane/ungdommane får tilbod om eit felles måltid midt på dagen. 1. Resolusjonsforslag frå Hordaland Senterparti: Betre og meir desentralisert sjukehusstyring Spesialisthelsetenesta står overfor store utfordringar dei kommande åra med ei aldrande befolkning, fleire kronisk sjuke og sterk auke i psykiske lidingar. Eit godt helsetilbod til desse menneska må vere uavhengig av tilknyting til arbeidslivet, kvar i landet ein bur, og økonomiske evne. Eit godt spesialisthelsetenestetilbod er derfor eit spørsmål om politiske prioriteringar. Senterpartiet vil sikre folk eit desentralisert sjukehustilbod som dei kan vere med å påverke. Stortinget må derfor få framlagt ein plan for store investeringar i spesialisthelsetenesta dei kommande fire åra, på same måte som Stortinget behandlar Nasjonal Transportsplan. Som ein del av denne planen må Stortinget definere innhaldet i eit lokalsjukehus. Senterpartiet meiner at lokalsjukehus som eit minimum må tilby beredskap innan både kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietenester og røntgen. I tillegg kjem fødeavdeling. Ved eitkvart sjukehus må det vere ein stadleg leiing, med eit samla ansvar for fagleg kvalitet, tilsette og budsjett. Dagens føretaksmodell har vist seg ikkje å fungere fordi det politiske ansvaret vert pulverisert. Administrasjonen har vekse på bekostning av faglege stillingar. Tilliten mellom dei tilsette

13 og leiinga er fleire stader svekka slik at arbeidsmiljøet er blitt dårlegare. Tilbod er sentralisert, som har ført til svekka tryggleik og beredskap for folk i distrikta. Dette er eit brot på det overordna målet om likeverdige helsetilbod, som Senterpartiet er tufta på. Senterpartiet meiner at vi må oppløyse dei regionale føretaka og desentralisere ansvaret til regionale sjukehusstyrer, tilsvarande noverande lokale helseføretak. Desse må få eit styre som er valt av og blant fylkestinga sine medlemmar. På denne måten vil ein sikre politisk demokratisk forankring og styring innanfor dei nasjonale rammer som Stortinget vedtar i Nasjonal sjukehusplan og dei årlege budsjetta. Samhandlingsreforma er ein viktig reform som skal knytte kommunane si primærhelseteneste betre saman med staten si spesialisthelseteneste. Nærleik til tenestene er for mange eldre, kronikarar og psykisk sjuke avgjerande for å få til dette. Spesielt er det viktig at tilbodet for dei med psykiske lidingar vert utvida i kommunane og i distriktspsykiatriske sentra. Tidleg førebyggande innsats i kommunane må prioriterast, saman med fleire døgnplassar ved distriktspsykiatriske sentra. 1. Resolusjonsforslag fra Sogn og Fjordane Senterparti: Vi må sikre tryggleiken til innbyggjarane våre! Senterpartiets Landsmøte er uroa for tryggleiken til innbyggjarane. Vi opplever i desse dagar at ulike departement, direktorat og andre offentlege instansar ynskjer å legge ned og sentralisere viktige samfunnsfunksjonar som 1-sentralar og politidistrikt. Det er med undring og uro vi no registrerer det går føre seg sektorvise prosessar som kan gje ei bitfor-bit-sentralisering av beredskapen i Norge. Vi fryktar difor vi står over for ein sentraliseringstendens innanfor justissektoren i landet vårt. God lokalkunnskap er viktig når ein driv samfunnstrygging og beredskap. Utfordrande topografi / geografi i landet vårt gjer at lokalkunnskapen kan vere avgjerande for å yte rett innsats i gitte situasjonar. Det nye naudnettet som er under utbygging er heller ikkje tilfredstillande for dagens og framtidas behov. Mellom anna vil ein stor del av tunnelane vere utan naudnettdekning, dette er ikkje godt nok. Vi ser føringane ein ting er at vi får dårlegare tenester, men like alvorleg er det at sentraliseringskreftene slår til og øydelegg viktige kompetansemiljø og utvikling. Senterpartiet krev at tryggleiken til innbyggjarane våre blir ivareteken. Å sentralisere viktige beredskapsorganisasjonar samsvarar lite med eit slikt krav.

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010 Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? Per Skorge Norges Bondelag LU konferanse 19.november 2010 E24 09.11.2010 Forsyningskrisen 2008 og 2010 Vinter 2008: En rekke land

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

Ny nasjonal jordvernstrategi Plan, bygg og landbruk Plansamling Stavanger

Ny nasjonal jordvernstrategi Plan, bygg og landbruk Plansamling Stavanger Ny nasjonal jordvernstrategi Plan, bygg og landbruk Plansamling Stavanger 28.04.16 v/dagfinn Hatløy seniorrådgivere i arealforvaltning Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Arealressursar i Matfylket

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Gro Volckmar Dyrnes 26. Riksrevisjonen oktober 2010 19. november 2010 Bakgrunn for undersøkelsen Risiko og vesentlighet Jordbruket skal

Detaljer

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Stategiar og satsingar på landbruksområdet Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Tema Rollane til Innovasjon Norge Ambisjonsnivå, styring og prioriteringar Landbrukstenester 2014 Policy

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET. Saksprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtedato: 25.11.2014 Sak: 203/14 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Hallingdal og Valdres Møte på Storefjell, onsdag 29. juni 2016

Hallingdal og Valdres Møte på Storefjell, onsdag 29. juni 2016 Hallingdal og Valdres Møte på Storefjell, onsdag 29. juni 2016 Valdres og Hallingdal på lag i regionreforma og med innspel til ny regionalmelding Regionstyre i Valdres og Regionrådet for Hallingdal møttes

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Guro Voss Gabrielsen og Benedicte Akre Nettverkssamling for kommunale og regionale

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13680 Saksprotokoll: Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13680 Saksprotokoll: Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 83/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/13680 Tittel: Saksprotokoll: Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge. Nils T. Bjørke 3. April 2014

Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge. Nils T. Bjørke 3. April 2014 Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge Nils T. Bjørke 3. April 2014 Ei framtidsretta og nyskapande næring Matproduksjon basis for landbruket Matkultur, mangfald, matglede, lokalmat Spreidd

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet (AUF i Rogaland logo her) Boligbygging er et politisk ansvar Boligprisene stiger rekordraskt. I Stavanger har boligprisindeksen for perioden 2005

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer