Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interim report To 30 june 2012 tts group asa"

Transkript

1 kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2

2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg av boreutstyrsenheten (størstedelen av Energy divisjonen) til Cameron International for MUSD 270. Estimert regnskapsmessig gevinst av salget er MNOK TTS konsernets EBITDA for videreført virksomhet ble MNOK 31 i 2. kvartal. - TTS har inngått avtale om kjøp av kranselskapet Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) med selskapsverdi på MEUR 17,5 (ca. MNOK 130). Kjøpet ble gjennomført den 20. august EPS for hele virksomheten for 2. kvartal ble NOK 3,89 hvorav 3,82 er tilknyttet salget av boreutstyrsvirksomhet. Kvartalets EPS for videreført virksomhet er NOK 0,07. - Ordreinngang for kvartalet ble MNOK Ved ekstraordinær generalforsamling den 15. august ble det besluttet å dele ut ekstraordinært utbytte på NOK 1,56 per aksje. Videre ble det besluttet å nedsette og tilbakebetale innskutt kapital med MNOK 365. Utbetaling av ekstraordinært utbytte vil gjennomføres i august mens tilbakebetaling av kapital forventes i løpet av Q Presenterte sammenligningstall er omarbeidet som følge av salget av Drilling aktiviteten. Kommentarer og tabeller i rapporten knytter seg til videreført virksomhet om ikke annet er beskrevet. Nøkkeltall 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA 31,1 27,8 83,1 52,6 170,7 EBITDA margin (%) 5,8 4,3 7,7 3,8 6,6 Ordreinngang Ordrereserve* EPS (NOK) totalt 3,89 0,04 4,15-0,14 0,30 EPS (NOK) videreført 0,07 0,04 0,33-0,10 0,50 *) Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i joint venture selskapene i Kina. TTS konsernet hadde i 2. kvartal en omsetning på MNOK 533, en nedgang på MNOK 107 sammenlignet med 2. kvartal Nedgang i omsetningen i Marine divisjonene er hovedårsaken til reduksjonen, hvorav ca. MNOK 86 relaterer seg til overføring av omsetning fra transaksjonsselskap i Sverige til joint venture selskapet i Kina. Over tid vil transaksjonsselskapet bli avviklet og aktiviteten overført til Kina. Offshore Handling har i samme periode økt omsetningen med MNOK 29. Port and Logistics divisjonen rapporterer om lav aktivitet og hadde en omsetning som var MNOK 7 lavere enn i 2. kvartal Hittil i år rapporterer konsernet om en reduksjon i omsetning på MNOK 311 sammenlignet med samme periode i Endring i joint venture strukturen utgjør MNOK 187 av reduksjonen. Øvrig reduksjon i omsetning relaterer seg til lavere omsetning på grunn av utsatte prosjekter innen dekksutstyr i Marine divisjonen. Konsernets EBITDA for kvartalet var MNOK 31, en liten økning fra 2. kvartal Marine divisjonen rapporterer om en økning i marginer i de fleste deler av sin virksomhet. I tillegg rapporterer joint ventures selskapene om høy aktivitet og inntjening. Offshore Handling rapporterer en forbedring i resultatet sammenlignet med 2011 hovedsakelig knyttet til økt aktivitet. Port and Logistics divisjonen hadde lav aktivitet og rapporter negativ EBITDA for kvartalet. Hittil i år har konsernet en EBITDA på MNOK 83 sammenlignet med MNOK 53 ved utgangen av 2. kvartal Det er i hovedsak økt inntjening i Marine og Offshore Handling divisjonene som ligger bak økningen. Kostnader knyttet til konsern var MNOK 2 i kvartalet. I tillegg er resultatet proforma justert med MNOK 3 for konsernavgift i 1. og 2. kvartal Disse utgiftene ble dekket av solgt enhet. Ordreinngangen i 2. kvartal var MNOK 485. Ordreinngangen i Marine divisjonen var totalt MNOK 350. Det er i første rekke aktiviteten knyttet til Cargo Access hvor ordreinngangen har vært høy i kvartalet. For Dekksutstyr og Service har det vært lavere aktivitet i perioden. Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal var MNOK 2 869, ned MNOK 118 sammenlignet med i fjor. Balanse og rentebærende gjeld Totale eiendeler var ved utgangen av kvartalet MNOK 2 652, en reduksjon på MNOK 880 fra forrige periode som følge av salg av boreutstyrsenheten. Egenkapital andelen var 46,6 %, en vesentlig økning fra forrige kvartal. TTS oppfyller kravene i låneavtalen. Netto rentebærende fordring var på MNOK 815, en bedring på MNOK fra utgang av forrige kvartal. Endringen er i hovedsak knyttet til salgsprovenyet fra boreutstyrsvirksomheten. Det ble den 15. august besluttet å dele ut ekstraordinært utbytte og tilbakebetale aksjekapital med totalt MNOK 500. I forbindelse med salget har TTS tilbakebetalt lån på totalt MNOK 775 til et bank konsortium bestående av Nordea, SEB og Sparebanken Vest. I mai refinansierte TTS obligasjonslånet på MNOK 400 gjennom konsortiumet før det ble innfridd i juni. Resterende innfridd lån på MNOK 375 var trekkfasiliteter etablert i februar I løpet av 2. kvartal har TTS gjort opp selgerkreditt med MNOK 55 til Ability Drilling sitt konkursbo. Dette representerer at alle mellomværende med Ability Drilling sitt konkursbo er endelig avsluttet. Det var konverteringer i obligasjonslånet også i 2. kvartal på totalt MNOK 76. Etter utløpet av kvartalet og frem til er det konvertert ytterligere MNOK 16,5. Etter siste konvertering er nominell restverdi i det konvertible obligasjonslånet på MNOK 95,3. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene er i hovedsak de samme som ble benyttet i forbindelse med regnskapet for Ved utarbeidelsen av kvartalsrapporten er IAS 34 lagt til grunn. 2

3 Virksomhetsområder TTS rapporterer på tre virksomhetsområder: Marine divisjonen 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA 36,0 40,9 92,7 79,7 172,6 EBITDA margin (%) 9,0 7,4 10,6 6,8 8,1 Ordrereserve* *) Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i joint venture selskapene i Kina. Omsetning i 2. kvartal var ned MNOK 150 sammenlignet med 2. kvartal MNOK 86 av nedgangen knytter seg til endring i joint ventures strukturen. Øvrig reduksjon relaterer seg til lavere omsetning på grunn av utsatte prosjekter innen dekksutstyr. Gjennomgående god drift sammen med produktmiks fører til bedret margin sammenlignet med Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på MNOK Port and Logistics divisjonen 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA -3,1-1,8-7,1 2,9 15,5 EBITDA margin (%) -9,6-4,6-13,0 3,3 8,1 Ordrereserve Vedvarende svakt marked medfører lav aktivitet i divisjonen i 2. kvartal. Hittil i år har omsetningen vært ca MNOK 34 lavere enn i Ordreinngang hittil i år har bedret seg noe, hovedsakelig knyttet til skipsverft segmentet. Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal økte sammenlignet med foregående kvartaler og var MNOK 175. Offshore Handling 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA 3,2-6,8 7,9-20,0-0,5 EBITDA margin (%) 3,8-12,5 5,3-15,5-0,2 Orderreserve Det var en vesentlig omsetningsvekst i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011 og dette forklarer i hovedsak bedret lønnsomhet. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var MNOK 257. Markedsutsikter For Marine divisjonen er markedet fortsatt positivt innen enkelte segmenter, spesielt knyttet til mer spesialiserte skip. For andre segmenter er markedet mer moderat med økt konkurranse og margin press. Markedet for Port and Logistic divisjonen er svakt hvor divisjonen fremdeles ser at investeringsbeslutninger blir utsatt. For Offshore Handling divisjonen utstyr er markedet positivt med flere anbudsmuligheter. Erklæring fra styret og konsernsjef Vi bekrefter at det avlagte halvårsregnskapet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2012, etter vår beste vurdering, er utarbeidet i samsvar med IAS34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste vurdering, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Bergen, 21. august 2012 Styret og konsernsjef i TTS Group ASA Trym Skeie Bjarne Skeie Anne Breive Styreleder Styremedlem Styremedlem Kjerstin Fyllingen jan Magne Galåen Ingve Hjelmeseter Styremedlem Styremedlem Styremedlem Dag Rune Mjelde StyremedlEM johannes D. Neteland Konsernsjef 3

4 Interim report 2nd quarter 2012 Status as of Highlights 2nd quarter TTS Group entered on the 17th of April 2012 into an agreement to sell its Drilling Equipment unit (main part of the Energy division) to Cameron International for MUSD 270. The estimated gain from this sale is MNOK The Group s consolidated EBITDA for the quarter was MNOK TTS has entered into an agreement to acquire the crane company Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) with an enterprice value of MEUR 17,5. (Approx. MNOK 130). The deal was finalized on the 20th of August EPS for the total business in Q2 was NOK 3,89 of which NOK 3,82 relates to the sale. For continued business the EPS was NOK 0,07. - Order intake in Q2 was MNOK At the Extraordinary General Assembly on the 15th of August it was decided to pay extraordinary dividends of NOK 1,56 per share. It was further decided to repay share capital of MNOK 365. The payment of extraordinary dividends will be in August while repayment of capital is expected in Q Figures related to prior periods are revised according to the sale of Drilling Unit. Comments relate to continuing business unless otherwise stated. Key figures 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA 31,1 27,8 83,1 52,6 170,7 EBITDA margin (%) 5,8 4,3 7,7 3,8 6,6 Order intake Order backlog* EPS (NOK) totalt 3,89 0,04 4,15-0,14 0,30 EPS (NOK) continued 0,07 0,04 0,33-0,10 0,50 *) Includes 50 % of backlog in joint ventures. The TTS Group had a turnover of MNOK 533, a reduction of MNOK 107 compared to 2nd quarter Lower turnover in the Marine division is the main reason for the reduction where approx. MNOK 86 relates to change in Joint Venture business structure. Over time the transaction company in Sweden will be closed and transferred to the Joint Venture in China. Offshore Handling had in the same period an increase in turnover of MNOK 29 from 2nd quarter 2012 while the Port and Logistics division reported low activity and a reduction of MNOK 7 compared to same period last year. Year to date the group reports a reduction in revenue of MNOK 311. Of this the change in Joint Venture structure as described above represents MNOK 187. Reminder of the reduction relates to lower turnover due to postponed projects in deck equipment in the Marine division. The group s EBITDA was MNOK 31, slightly higher than 2nd quarter The Marine division reports increasing margins in most of its operations. In addition the Joint Ventures reports continuing high activity and earnings. Offshore Handling reports improved earnings, mainly related to higher activity while Port and Logistics division reports low activity and negative EBITDA in the quarter. Year to date the group reports an EBITDA of MNOK 83 compared to MNOK 53 at the end of 2nd quarter The increase is mainly due to improved earnings in the Marine and Offshore Handling division. Corporate cost of approx. MNOK 2 has been incurred in the second quarter of In addition a proforma adjustment related to group fees in the drilling unit has been included with MNOK 3 in both 1st and 2nd quarter Order intake for 2nd quarter was MNOK 485. The order intake in the Marine division was MNOK 350. It is mainly in Cargo Access the order intake has been high in the period. For Deck Equipment and Service the activities have been lower in the quarter. Year to date the order intake is in line with the first half of Order backlog at the end of 2nd quarter 2012 was MNOK 2 869, down MNOK 118 from 2nd quarter Total assets and net interest-bearing debt Total assets at the end of 1st quarter were MNOK 2 652, a reduction of MNOK 880 compared to previous quarter mainly related to the sale of the drilling business unit. Equity ratio was 46,6 %, up from previous quarter. TTS is in compliance with its covenants. Net interest-bearing receivables at end of the quarter were MNOK 815, an improvement of MNOK from last quarter. The improvement is mainly related to the sales of the drilling equipment business. On August 15th, it was decided to pay extraordinary dividends and repay share capital, totaling MNOK 500. In connection with the sale, TTS has repaid debt of MNOK 775 to the bank consortium consisting of Nordea, SEB and Sparebanken Vest. In May TTS refinanced its bond loan of MNOK 400 through the consortium before repayment in full was made in June. Remainder repayment of loan of MNOK 375 was credit facilities established in February During 2nd quarter TTS repaid a seller credit facility of MNOK 55 to the bankruptcy estate of Ability Drilling which represent final settlement with Ability Drilling. Conversion of bond loan to equity was MNOK 76 during the 2nd quarter After the end of the quarter (up to 21th of August 2012) there has been an additional conversion of MNOK 16,5. After the last conversion the remaining bond loan is MNOK 95,3. Accounting principles The company has prepared the accounts on the same basis as the annual accounts for In preparing the quarterly results, the group adhered to IAS 34. 4

5 Business areas TTS has organized its business in three divisions; Marine division 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA 36,0 40,9 92,7 79,7 172,6 EBITDA margin (%) 9,0 7,4 10,6 6,8 8,1 Order backlog* *) Includes 50 % of backlog in joint ventures. Turnover in the 2nd quarter was down MNOK 150 compared to 2nd quarter The change in Joint Venture structure represents a reduction of MNOK 86. The activity within Deck Equipment r epresents the remainder of the reduction. Good operations together with the product mix resulted in improved margins compared to last year. At the end of 2nd quarter the order backlog was MNOK Port and Logistics division 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA -3,1-1,8-7,1 2,9 15,5 EBITDA margin (%) -9,6-4,6-13,0 3,3 8,1 Order backlog Year to date continuing low activity due to a weak market resulted in a MNOK 34 lower turnover compared to last year. Order intake has improved somewhat, mainly related to shipyard equipment. The order backlog at the end of 2nd quarter 2012 was MNOK 175. Offshore Handling 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA 3,2-6,8 7,9-20,0-0,5 EBITDA margin (%) 3,8-12,5 5,3-15,5-0,2 Order backlog Significant increase in turnover in the 2nd quarter compared to 2nd quarter 2011 explains the improved result. Order backlog at the end of the 2nd quarter was MNOK 257. Outlook For the Marine division the market outlook is good for certain segments, especially for more specialized vessels. For other segments the outlook is more modest with increased competition and margin pressure. The market for Port and Logistic division is weak where the division continues to see investment decisions postponed. For the Offshore Handling division the market is still brisk with a number of tender opportunities for offshore handling equipment. Responsibility statement We confirm, to the best of our knowledge, that the condensed set of financial statements for the period 1 January to 30 June 2012 has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting and gives a true and fair view of the Company s and the Group assets, liabilities, financial position and profit as a whole. We also confirm, to the best of our knowledge, that the interim management report includes a fair review of important events that have occurred during the first six months of the financial year and their impact on the condensed set of financial statements, a description of the principal risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year, and major related parties transactions. Bergen, 21. August 2012 The board of directors of TTS Group ASA Trym Skeie Bjarne Skeie Anne Breive Chairman Boardmember BoardMember Kjerstin Fyllingen jan Magne Galåen Ingve Hjelmeseter Boardmember Boardmember Boardmember Dag Rune Mjelde Boardmember johannes D. Neteland President & CEO 5

6 Consolidated statement of comprehensive income Q NOK Ikke revidert/ ikke revidert/ ikke revidert/ ikke revidert/ revidert/ Unaudited unaudited unaudited unaudited audited Resultat profit and loss account Per Per Q Q Driftsinntekter Income from projects Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Resultat fra JV (- er inntekt) Result from JV (- is income) Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat videreført virksomhet Net profit/loss for the period continued business Resultat fra avhendet virksomhet Net result divested business Periodens resultat Net result for the period totalresultat net result for the year Periodens resultat Net profit/loss for the period Omregningsdifferanser Translation differences Totalresultat Comprehensive income Fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Earnings per share (NOK) continued business 0,33-0,10 0,07 0,04 0,50 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Diluted earnings per share (NOK) continued business 0,27-0,08 0,07 0,04 0,44 Fortjeneste pr. aksje (NOK ) avhendet virksomhet Earnings per share (NOK) divested business 3,82-0,04 3,82 0,00-0,20 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) avhendet virksomhet Diluted earnings per share (NOK) divested business 3,15-0,04 3,15 0,00-0,17 Fortjeneste pr. aksje (NOK Earnings per share (NOK) 4,15-0,14 3,89 0,04 0,30 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK) 3,42-0,12 3,21 0,04 0,27 Average number of shares used as calculation basis for diluted EPS (000)

7 NOK Ikke revidert/ ikke revidert/ revidert/ Unaudited unaudited audited Konsolidert balanse Consolidated balance sheet Per Per Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Kortsiktige fordringer Total receivables Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Annen egenkapital Other equity Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities EK-andel Equity to assets ratio 46,6 % 22,6 % 23,8 % 7

8 innbetalt aksjekapital/ egne aksjer/ overkursfond/ annen ek/ Egenkapital equity Paid in capital Own shares Other reserves Retained earnings Total Egenkapital per Equity as of Emisjon Equity issue Q1/ Emisjon Equity issue Q2/ Kjøp egne aksjer Purchase own shares EK-andel ved konvertert Equity derived from converted ansvarlig konvertibelt lån subordinated convertible bond Totalresultat Comprehensive income Egenkapital per Equity CB as of NOK Ikke revidert/ ikke revidert/ revidert/ Unaudited unaudited audited Kontantstrømsanalyse analysis of cashflow Per Per EBITDA EBITDA Endring i netto omløpsmidler Change in net current assets Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash from operations Kjøp av varige driftsmidler Aquisition of tangible fixed assets Salgsum avhendet virksomhet Proceeds discontinued business Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash from investments Opptak og nedbetaling av lån New loans and repayment Innbetaling av egenkapital Paid-in equity Netto betalte renter Net interest paid Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash from financing Endring i kontantbeholdning Change in cash Kontantbeholdning IB Cash position OB Kontantbeholdning UB Cash position CB Kontanter avhendet virksomhet Net cash discontinued operations Kontantbeholdning videreført virksomhet Net cash continued business

9 Noter til urevidert kvartalsregnskap Status per 30.o Note 1 Segmentinformasjon Hittil i år Marine Port and Logistics offshore handling group/andre SUM Omsetning EBITDA 92,7 79,7-7,1 2,9 7,9-20,0-10,4-10,0 83,1 52,6 Q2 Marine Port and Logistics offshore handling group/andre SUM Omsetning EBITDA 36,0 40,9-3,1-1,8 3,2-6,8-5,0-4,5 31,1 27,8 Konsernjustering av omsetning i Q2/2012 er knyttet til uallokert justering av konsernintern omsetning knyttet til avhendet virksomhet Note 2 Generell informasjon TTS Group ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Bergen. Det sammendratte konsoliderte kvartalsregnskapet for konsernet omfatter TTS Group ASA med dets datterselskaper og konsernets andel av felleskontrollerte virksomheter. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2011 ble styregodkjent den 23. april Mor- og konsernregnskap med noter og revisjonsberetning er tilgjengelig på våre hjemmesider Den 4. juni 2012 godkjente styret fremleggelse av informasjons memorandum som er utarbeidet i tilknytning til salg av drilling utstyrsvirksomheten til Cameron International Corp. Informasjonsmemorandumet er tilgjengelig på våre hjemmesider Note 3 Regnskapsprinsipper Konsernets finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for første halvår 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 delårsrapportering. Delårsregnskapet er urevidert. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for Regnskapsprinsippene som er benyttet for konsernets finansregnskap er de samme som er beskrevet i konsernregnskapet for Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 21. august Note 4 Regnskapsmessige estimater og vurderinger Utarbeidelse av delårsregnskapet krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Ved utarbeidelse av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderingene relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for regnskapsåret som endte 31. desember 2011, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Note 5 Nærstående parter Note 22 i årsrapporten for 2011 viser beskrivelse for eliminering av interne transaksjoner mellom nærstående parter. Eliminerte transaksjoner er nøytrale i forhold til presentasjon av selskapets stilling og resultat for perioden. I løpet av Q2/2012, og før salget av konsernets drilling utstyrs aktivitet, ble TTS Offshore Handling Equipment AS etablert gjennom internsalg fra TTS Energy AS. Eiendeler og gjeldsposter knyttet til aktiviteten i OHE er videreført i konsernet basert på prinsipp om konsernkontinuitet, og har ingen effekt for konsernets finansielle stilling eller resultat for perioden. Note 6 Utsatt skattefordel Konsernet har balanseført utsatt skattefordel som i hovedsak knytter seg til de norske selskapene. Kriterier som er anvendt for å vurdere at det er sannsynlig at det blir skattepliktig inntekt som ikke utnyttet skattemessig underskudd kan utnyttes mot er: - Konsernet har tilstrekkelig midlertidige forskjeller - Skattemessige underskudd skyldes spesielle identifiserbare årsaker Basert på oppsamlede skattemessige underskudd i Norge, kombinert med salg av boreutstyrsvirksomheten fra Energy divisjonen er utsatt skattefordel som oppstår i norske selskaper i løpet av kvartalet kapitalisert. Note 7 Finansiell risikostyring Konsernets mål og prinsipper for finansiell risikostyring er i samsvar med det som er opplyst i konsernregnskapet for regnskapsåret Den 23. februar 2012 signerte konsernet ny engasjementsavtale med et bankkonsortium bestående av Nordea, SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) og Sparebanken Vest. Den nye engasjementsavtalen erstatter tidligere kreditt fasiliteter, bedrer konsernets muligheter for garantistillelser samt bidrar til å bedre konsernets fleksibilitet knyttet til forefall på foreliggende obligasjonslån. Ytterligere informasjon ble gitt i årsrapporten for 2011 note 16. I 1. kvartal 2012 gjennomførte konsernet tilbakebetaling av rentebærende gjeld med MNOK 275, samt trakk opp MNOK 375 fra etablert finansieringsfasilitet. Det ble konvertert obligasjonsgjeld til egenkapital med MNOK 4,5. I løpet av 2. kvartal har TTS tilbakebetalt rentebærende gjeld med MNOK 775. Obligasjonslånet på MNOK 400 som hadde forfall i mai 2012 ble ved forfall refinansiert gjennom opptrekk av bridge fasilitet, og ble i sin helhet 9

10 tilbakebetalt i juni I juni ble det også foretatt full tilbakebetaling av fasilitetstrekk som ble etablert i 1. kvartal. I løpet av 2. kvartal har TTS gjort opp selgerkreditt med MNOK 55 til Ability Drilling sitt konkursbo. I tilknytning til konvertibelt ansvarlig obligasjonslån ble det i 2. kvartal gjennomført egenkapitalkonvertering av totalt MNOK 76,1. Det vises forøvrig til forfallsstruktur omtalt i note 12 til årsrapporten for Note 8 Vesentlig transaksjoner Den 6. juni 2012 signerte TTS Group ASA avtale om salg av drilling utstyr virksomheten, som tidligere var en del av Energy-divisjonen, til Cameron International Corp. (NYSE: CAM) for MUSD 270 hvorav avtalt tilbeholdt beløp (Holdback amount) på MUSD 15 skal betales over 2 år. I tillegg er det en treårig earn-out modell. Offshore Handling (kraner og vinsjer), som også er en del av TTS Energydivisjonen er ikke del av transaksjonen. Transaksjoner styrker TTS Group sin finansielle posisjon og bidrar til å fokusere fortsatt vekst og utvikling for konsernet. Transaksjonen medfører en foreløpig beregnet gevinst i konsernet på MNOK 298. Den 4. juni 2012 godkjente styret fremleggelse av informasjons memorandum som er utarbeidet i tilknytning til salget. Informasjonsmemorandumet er tilgjengelig på våre hjemmesider Note 9 Egenkapital Aksjekapital i TTS Group ASA er pr NOK ,197,00 bestående av aksjer pålydende NOK 0,50. Konsernet eier egne aksjer. I 1. kvartal 2012 ble det utstedt nye aksjer gjennom konvertering av MNOK 4,5 fra det konvertible obligasjonslånet. I løpet av 2. kvartal er det utstedt nye aksjer, basert på konvertering av MNOK 76,1 i konvertibelt obligasjonslån, samt MNOK 3,1 knyttet til innløsning av ledelsesopsjoner. I tilknytning til innløsning av konverteringsretter er balanseført egenkapitaleffekt knyttet til konverteringsopsjoner redusert med MNOK 14,8. Basert på styrefullmakt gitt i generalforsamling den 31. mai 2012 har konsernet i løpet av 2. kvartal kjøpt egne aksjer til en verdi av knappe MNOK 1,9. Etter kvartalsslutt er det utstedt ytterligere nye aksjer basert på konvertering av MNOK 16,5. Konsernet har også foretatt ytterligere kjøp av egne aksjer med en verdi på knappe MNOK 2,6. I ekstraordinær generalforsamling den 15. august 2012 ble det besluttet å utdele ekstraordinært utbytte fra TTS Group ASA med NOK 1,56 pr. aksje, totalt ca MNOK 135. Utbyttet vil bli belastet egenkapitalen i 3. kvartal I samme møte ble det besluttet å redusere selskapets innskutte egenkapital med MNOK 365 gjennom tilbakebetaling til selskapets aksjonærer. Endelig utbetalingstidspunkt for tilbakebetaling av kapital er avhengig av formell kreditor aksept i Foretaksregisteret. Utdeling forventes gjennomført i løpet av 4. kvartal Note 10 Aksjer, aksjeopsjoner og konverteringsretter Pr har TTS Group ASA utstedt aksjer. I løpet av 2. kvartal har konsernledelsen utøvd aksjeopsjoner, og nye aksjeopsjoner er tildelt. Ved utløp av 2. kvartal er det utestående aksjeopsjoner til konsernledelsen. I løpet av 2. kvartal er det innløst konverteringsretter knyttet til konvertibelt ansvarlig obligasjonslån. Gjenstående konverteringsretter pr var I tiden ble ytterligere konverteringsretter innløst. Som følge av utbyttebeslutning i ekstraordinær generalforsmaling den 15. august 2012, og justeringsklausuler i den ansvarlige konvertible obligasjonsavtalen, er konverteringskurs endret fra NOK 9,2839 til NOK 8,4400 per aksje. Basert på ny konverteringskurs, og nominell renteforpliktelse på MNOK 95,3 er det utestående konverteringsretter pr Pr har TTS Group ASA utstedt aksjer, hvorav aksjer eies av konsernet. Note 11 Resultater fra avhendet virksomhet Konsoliderte resultattall fra avhendet virksomhet er presentert i tabellen nedenfor. Tallene er utarbeidet basert på anbefalinger i IFRS 5. Drilling Equipment business- divested YTD YTD YTD YTD YTD Driftsinntekter Andre driftsinntekter - - Sum driftsinntekter Varekostnad Andre driftskostnader Proforma just. konsernavgift Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnader Skattekostnad Periodens resultat

11 Note 12 Hendelser etter balansedagen I ekstraordinær generalforsamling den 15. august 2012 ble det besluttet å utdele ekstraordinært utbytte fra TTS Group ASA med NOK 1,56 pr. aksje, totalt ca MNOK 135. Utbyttet vil bli kreditert egenkapitalen i 3. kvartal I samme møte ble det besluttet å redusere selskapets innskutte egenkapital med MNOK 365, gjennom tilbakebetaling til selskapets aksjonærer. Endelig utbetalingstidspunkt for tilbakebetaling av kapital er avhengig av formell kreditor aksept i Foretaksregisteret. Utdeling forventes gjennomført i løpet av 4. kvartal Etter kvartalsslutt er det utstedt nye aksjer i TTS Group ASA knyttet til samlet gjeldskonvertering av MNOK 16,5. Nominell restforpliktelse av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån er MNOK 95,3, som representerer konverteringsretter basert på konverteringskurs 8,4400 pr. aksje. Den 20. august 2012 sluttførte TTS Group ASA oppkjøp av Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) basert på en selskapsverdi på ca MNOK 130 (17,5 MEUR). NMF tilbyr tungløftskraner, og har 130 ansatte lokalisert i Hamburg, Tyskland. Produktspekteret i NMF vil komplementere og styrke TTS sitt tilbud innen skipsutstyr, og styrke TTS sin markedsposisjon for marine- og offshore kraner. Omsetning i NMF for regnskapsåret 2012 er forventet til ca. MNOK 660 (88 MEUR), og selskapet hadde ved utgang av mai 2012 en ordrereserve på MNOK 713 (95 MEUR). NMF (etablert 1973) designer, utvikler og sammensetter kraner for marin sektor. Selskapet er markedsleder for tungløft kraner (større enn 150 tonn) med mer enn 60 % markedsandel. NMF leverer også tungløft kraner spesielt tilpasset offshore vindmølleindustri. NMF vil bli del av TTS sin øvrige virksomhet i Tyskland, hvor TTS har en omsetning på ca MNOK 750 (100 MEUR). 11

12 Notes to unaudited interim financial statement 2nd quarter 2012 Note 1 Segment information Year to date Marine Port and Logistics offshore handling group/other TOTAl Turnover EBITDA 92,7 79,7-7,1 2,9 7,9-20,0-10,4-10,0 83,1 52,6 Q2 Marine Port and Logistics offshore handling group/other TOTAl Turnover EBITDA 36,0 40,9-3,1-1,8 3,2-6,8-5,0-4,5 31,1 27,8 Corporate adjustment of turnover related to Q is based on unallocated adjustment of intergroup trading with the divested activity. Note 2 General information TTS Group ASA is registered and domiciled in Norway, and the head office is located in Bergen. The consolidated financial statement covers TTS Group ASA with its subsidiaries and part of joint ventures. The consolidated financial statement for the year ended 31 December 2011 was approved by the Board of Directors at the 23rd April TTS financial report and the auditor opinion from KPMG are available at our website At the 4th June 2012 an information memorandum related to the sale of the drilling equipment business to Cameron International Corp. were approved by the Board of Directors. The information memorandum is available at our website Note 3 Accounting principles TTS Group s financial reports are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) The unaudited consolidated financial statements for Q have been prepared in accordance with IAS 34 for Interim Financial Statements. The interim accounts do not include all the information required for a full financial statement and should therefore be read in connection with the consolidated financial statements of The accounting principles applied is the same as those described in the consolidated financial statements of IFRS 5 have been adopted in order to present comparable periodic information related to continued business. This condensed consolidated 2th quarter results of 2012 were approved by the Board on 21 August Note 4 Estimates The preparation of the interim accounts requires the use of valuations, estimates and assumptions that affect the application of accounting principles and the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. In preparing these consolidated interim financial statements, the key assessments made by the management in applying the group s accounting principles and the key sources of estimation uncertainty were the same as those that applied to the consolidated financial statements for the financial year ended 31st December Note 5 Related parties Note 22 in the consolidated financial statement of 2011 describe the principles related to elimination of transactions between group subsidiaries. Eliminated transactions have no significance for the financial position and profit for the period. During Q2/2012, and prior to the divestment of the Drilling business, TTS Offshore Handling Equipment AS (OHE) was established. Assets and liabilities which are related to the nature of the OHE business have been carried forward at booked values within the TTS Group. As such the transaction has no impact for the financial position and profit for the period. Note 6 Deferred tax assets The group has recognized deferred tax assets primarily related to the Norwegian companies. Criterias that have been utilized to estimate that future taxable profit can be utilized against deferred tax losses are; - The Group has sufficient temporary differences - Tax losses result from particular identifiable causes Based upon total tax losses carried forward in Norway companies combined with the divesting of the drilling segment of the Energy division deferred tax assets from Norwegian companies in 2012 have been capitalized. Note 7 Financial risk management The Group s objectives and principles of financial risk management are consistent with what is stated in the consolidated financial statements for the fiscal year A finance agreement was signed on 23 February 2012 with the bank syndicate consisting of Nordea, SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) and Sparebanken Vest. The agreement replaces existing credit facility, increases the bonding facility and improves flexibility related to the outstanding bond facility. Additional information can be found in Note 16 to the annual report from During the 1st quarter of 2012 the group repaid debt of MNOK 275 and drawn down a total of MNOK 375. In the 2nd quarter TTS repaid debt of MNOK 775. The Bond loan which was due in May 2012 was temporarily refinanced under the bridge financing facility, but was repaid in June. The remained of the loan from the bank syndicate of MNOK 375 was repaid at the same time. During 2nd quarter 12

13 TTS repaid a seller credit facility of MNOK 55 to the bankruptcy estate of Ability Drilling. Related to the subordinated bond facility conversion of MNOK 76,1 has been executed in the quarter, which is credited to equity, and reduction of long term debt. Additional information related to debt structure is available in Note 12 to the annual report from Note 8 Major transactions On the 6th of June 2012 TTS Group ASA finalized the sale of its drilling equipment business, a part of TTS Energy division, and relevant subsidiaries, to Cameron International Corporation (NYSE: CAM) for MUSD 270 where a holdback amount of MUSD 15 is to be paid over 2 years. In addition there is a turnover based earn-out model for a three-year period. Offshore Handling (cranes and winces), which is also a part of the TTS Energy division, is not included in the divestment. The transaction strengthens TTS Group financially and enables it to focus upon further growing and developing of the group. The transaction before earn out will give TTS Group a profit approximately MNOK 298. At the 4th June 2012 an information memorandum related to the sale of the drilling equipment business to Cameron International Corp. were approved by the Board of Directors. The information memorandum is available at our website Note 9 Equity As per TTS Group ASA has issued shares each with a face value of NOK 0,50. As per the Group holds own shares new shares were issued in 1st quarter 2012 related to a conversion of MNOK 4,5 from the convertible bond debt new shares were issued in 2nd quarter 2012 related to conversion of MNOK 76,1 from the convertible bond debt, and MNOK 3,1 related to exercised share options from senior employees. As a consequence of the debt conversion, the equity effect from the conversion option has been reduced with MNOK 14,8. During 2nd quarter, and according to the proxy given in the General meeting of 31. May 2012, the group has purchased shares, with a total value of approx. MNOK 1,9. Between , new shares, representing a value of MNOK 16,5 has been converted from the convertible bond debt. Between the group has purchased shares, with a total value of approx. MNOK 2,6. In the extraordinary general meeting the 15 August 2012 it was decided to pay out an extraordinary dividend of NOK 1,56 per share, totaling approx. MNOK 135. The dividend will be credited in 3rd quarter In the same meeting it was decided to reduce the company capital by approx. MNOK 365 via repayment of capital to the shareholders. Payment release awaits formal creditor clearance from the Norwegian register of Business Enterprises, and is expected to be disbursed in 4th quarter Note 10 Company shares, awarded share options and share conversion rights As per TTS Group ASA had issued shares. During the 2nd quarter senior management have exercised share options, and new share options have been awarded. As per senior management have outstanding share options. During the quarter conversions rights related to the convertible bond debt were exercised. Remaining conversion rights as per were Between , conversion rights have been exercised. Subsequent to the dividend decision in the extraordinary general meeting at the 15th August 2012, the conversion price have been adjusted from 9,2893 to 8,4400 per share according to adjustment clauses in the bond agreement. As per outstanding conversion rights stands at Nominal outstanding value of convertible bond debt as per is MNOK 95,3. As per TTS Group has issued shares, and holds own shares. Note 11 Reported figures from divested business To ensure a complete disclosure of the groups result a consolidated result from divested business is included below. The financial information is generally prepared in accordance with IFRS 5 Drilling Equipment business- divested YTD YTD YTD YTD YTD Income from projects Other operating income - - Total operating income Raw materials and consumables used Other operating costs Proforma adjust. group fee EBITDA Depreciation Operating profit Financial income Financial expense Profit/loss before tax Tax Net result

14 Note 12 Subsequent events In the extraordinary general meeting the 15. August 2012 it was decided to pay out an extraordinary dividend of NOK 1,56 per share, totaling approx. MNOK 135. The dividend will be credited in 3rd quarter In the same meeting it was decided to reduce the company capital by approx. MNOK 365 via repayment of capital to the shareholders. Payment release awaits formal creditor clearance from the Norwegian register of Business Enterprises, and is expected to be credited in 4th quarter Subsequent to quarter end new shares, representing MNOK 16,5 have been converted. Nominal value of convertible bond as per is MNOK 95,3 representing conversion rights based upon conversion price 8,4400 per share. At the 20th August 2012 TTS Group ASA completed the acquisition of Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) at a enterprice value of approx. MNOK130 (17.5 MEUR). NMF supplies heavy lift cranes and has 130 employees located in Hamburg, Germany. The product range of NMF will complement and strengthen TTS s market position for marine and offshore cranes. The expected turnover for NMF in 2012 is around MNOK 660 (88 MEUR). At the end of May 2012 NMF had an order reserve of MNOK 713 (95 MEUR). NMF (est. 1970) designs, develops and assembly cranes for the marine sector. It is the marked leader for heavy lift cranes (above 150 tons) with more than 60 % market share. In addition, NMF also supplies heavy-lift cranes for the offshore windmill industries. NMF will be a part of TTS activity in Germany, where TTS has a turnover of around MNOK 750 (100 MEUR). 14

15 TTS Group ASA Folke Bernadottesvei 38 PO Box 3577 Fyllingsdalen N-5845 Bergen, Norway Tel: Fax:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Interim report To 31 december 2010 4 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 STATUS PR. 31.12.10 Innledning TTS konsernet rapporterer

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010 3 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2010 STATUS PER 30.09.10 Innledning Resultatene

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 1. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: Kvartalets EPS var

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.08 Innledning I 1. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,11 basert på en omsetning på 870,7 MNOK.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 3. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 S E P T E M B E R 2 0 0 5 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2005 var NOK

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 Kvartalsrapport STATUS PR.30.09.06 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2006 var NOK 0,84 basert på en omsetning på 389,4 MNOK

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07

Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07 1 L A R T A 1. K V T H R C O A R A P P 3 1 M A L S R O T T R A K V P O R T I M R E R E T N I 2 0 0 7 2 0 0 7 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2007 var NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2005

Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 2. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 J U N E 2 0 0 5 Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2005 var NOK 0,69 basert

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT

TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT 4 TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA OPPSUMMERING 4. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Omsetningen i kvartalet var MNOK 734 (638). EBITDA i kvartalet

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach Reach Subsea ASA Konsernrapport Consolidated report 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012 Normand Reach Reach Subsea ASA Org. nr. 922 493 626 Konsernrapport 4. kvartal 2012 Høydepunkter 2012 Juni o En ekstraordinær

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper PricewaterhouseCoopers 1 Verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift har blant annet innarbeidet EU s rapporteringsdirektiv i norsk lovgivning, noe som

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA Q2 2013 1 Reach Subsea ASA // KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER // HØYDEPUNKTER ANDRE KVARTAL 2013 DRIFTSSTART REACH har i andre kvartal fortsatt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2009

Report for the 4 th quarter of 2009 Report for the 4 th quarter of 2009 Oslo, 21. januar, 2010 Fjerde kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og EBITDA ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014

Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014 Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014 Austevoll Seafood ASA Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014 Innhold Nøkkeltall for konsernet... 03 Andre kvartal 2014... 04 Hendelser etter

Detaljer