Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interim report To 30 june 2012 tts group asa"

Transkript

1 kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2

2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg av boreutstyrsenheten (størstedelen av Energy divisjonen) til Cameron International for MUSD 270. Estimert regnskapsmessig gevinst av salget er MNOK TTS konsernets EBITDA for videreført virksomhet ble MNOK 31 i 2. kvartal. - TTS har inngått avtale om kjøp av kranselskapet Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) med selskapsverdi på MEUR 17,5 (ca. MNOK 130). Kjøpet ble gjennomført den 20. august EPS for hele virksomheten for 2. kvartal ble NOK 3,89 hvorav 3,82 er tilknyttet salget av boreutstyrsvirksomhet. Kvartalets EPS for videreført virksomhet er NOK 0,07. - Ordreinngang for kvartalet ble MNOK Ved ekstraordinær generalforsamling den 15. august ble det besluttet å dele ut ekstraordinært utbytte på NOK 1,56 per aksje. Videre ble det besluttet å nedsette og tilbakebetale innskutt kapital med MNOK 365. Utbetaling av ekstraordinært utbytte vil gjennomføres i august mens tilbakebetaling av kapital forventes i løpet av Q Presenterte sammenligningstall er omarbeidet som følge av salget av Drilling aktiviteten. Kommentarer og tabeller i rapporten knytter seg til videreført virksomhet om ikke annet er beskrevet. Nøkkeltall 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA 31,1 27,8 83,1 52,6 170,7 EBITDA margin (%) 5,8 4,3 7,7 3,8 6,6 Ordreinngang Ordrereserve* EPS (NOK) totalt 3,89 0,04 4,15-0,14 0,30 EPS (NOK) videreført 0,07 0,04 0,33-0,10 0,50 *) Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i joint venture selskapene i Kina. TTS konsernet hadde i 2. kvartal en omsetning på MNOK 533, en nedgang på MNOK 107 sammenlignet med 2. kvartal Nedgang i omsetningen i Marine divisjonene er hovedårsaken til reduksjonen, hvorav ca. MNOK 86 relaterer seg til overføring av omsetning fra transaksjonsselskap i Sverige til joint venture selskapet i Kina. Over tid vil transaksjonsselskapet bli avviklet og aktiviteten overført til Kina. Offshore Handling har i samme periode økt omsetningen med MNOK 29. Port and Logistics divisjonen rapporterer om lav aktivitet og hadde en omsetning som var MNOK 7 lavere enn i 2. kvartal Hittil i år rapporterer konsernet om en reduksjon i omsetning på MNOK 311 sammenlignet med samme periode i Endring i joint venture strukturen utgjør MNOK 187 av reduksjonen. Øvrig reduksjon i omsetning relaterer seg til lavere omsetning på grunn av utsatte prosjekter innen dekksutstyr i Marine divisjonen. Konsernets EBITDA for kvartalet var MNOK 31, en liten økning fra 2. kvartal Marine divisjonen rapporterer om en økning i marginer i de fleste deler av sin virksomhet. I tillegg rapporterer joint ventures selskapene om høy aktivitet og inntjening. Offshore Handling rapporterer en forbedring i resultatet sammenlignet med 2011 hovedsakelig knyttet til økt aktivitet. Port and Logistics divisjonen hadde lav aktivitet og rapporter negativ EBITDA for kvartalet. Hittil i år har konsernet en EBITDA på MNOK 83 sammenlignet med MNOK 53 ved utgangen av 2. kvartal Det er i hovedsak økt inntjening i Marine og Offshore Handling divisjonene som ligger bak økningen. Kostnader knyttet til konsern var MNOK 2 i kvartalet. I tillegg er resultatet proforma justert med MNOK 3 for konsernavgift i 1. og 2. kvartal Disse utgiftene ble dekket av solgt enhet. Ordreinngangen i 2. kvartal var MNOK 485. Ordreinngangen i Marine divisjonen var totalt MNOK 350. Det er i første rekke aktiviteten knyttet til Cargo Access hvor ordreinngangen har vært høy i kvartalet. For Dekksutstyr og Service har det vært lavere aktivitet i perioden. Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal var MNOK 2 869, ned MNOK 118 sammenlignet med i fjor. Balanse og rentebærende gjeld Totale eiendeler var ved utgangen av kvartalet MNOK 2 652, en reduksjon på MNOK 880 fra forrige periode som følge av salg av boreutstyrsenheten. Egenkapital andelen var 46,6 %, en vesentlig økning fra forrige kvartal. TTS oppfyller kravene i låneavtalen. Netto rentebærende fordring var på MNOK 815, en bedring på MNOK fra utgang av forrige kvartal. Endringen er i hovedsak knyttet til salgsprovenyet fra boreutstyrsvirksomheten. Det ble den 15. august besluttet å dele ut ekstraordinært utbytte og tilbakebetale aksjekapital med totalt MNOK 500. I forbindelse med salget har TTS tilbakebetalt lån på totalt MNOK 775 til et bank konsortium bestående av Nordea, SEB og Sparebanken Vest. I mai refinansierte TTS obligasjonslånet på MNOK 400 gjennom konsortiumet før det ble innfridd i juni. Resterende innfridd lån på MNOK 375 var trekkfasiliteter etablert i februar I løpet av 2. kvartal har TTS gjort opp selgerkreditt med MNOK 55 til Ability Drilling sitt konkursbo. Dette representerer at alle mellomværende med Ability Drilling sitt konkursbo er endelig avsluttet. Det var konverteringer i obligasjonslånet også i 2. kvartal på totalt MNOK 76. Etter utløpet av kvartalet og frem til er det konvertert ytterligere MNOK 16,5. Etter siste konvertering er nominell restverdi i det konvertible obligasjonslånet på MNOK 95,3. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene er i hovedsak de samme som ble benyttet i forbindelse med regnskapet for Ved utarbeidelsen av kvartalsrapporten er IAS 34 lagt til grunn. 2

3 Virksomhetsområder TTS rapporterer på tre virksomhetsområder: Marine divisjonen 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA 36,0 40,9 92,7 79,7 172,6 EBITDA margin (%) 9,0 7,4 10,6 6,8 8,1 Ordrereserve* *) Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i joint venture selskapene i Kina. Omsetning i 2. kvartal var ned MNOK 150 sammenlignet med 2. kvartal MNOK 86 av nedgangen knytter seg til endring i joint ventures strukturen. Øvrig reduksjon relaterer seg til lavere omsetning på grunn av utsatte prosjekter innen dekksutstyr. Gjennomgående god drift sammen med produktmiks fører til bedret margin sammenlignet med Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på MNOK Port and Logistics divisjonen 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA -3,1-1,8-7,1 2,9 15,5 EBITDA margin (%) -9,6-4,6-13,0 3,3 8,1 Ordrereserve Vedvarende svakt marked medfører lav aktivitet i divisjonen i 2. kvartal. Hittil i år har omsetningen vært ca MNOK 34 lavere enn i Ordreinngang hittil i år har bedret seg noe, hovedsakelig knyttet til skipsverft segmentet. Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal økte sammenlignet med foregående kvartaler og var MNOK 175. Offshore Handling 2. kvartal 1. halvdel året Omsetning EBITDA 3,2-6,8 7,9-20,0-0,5 EBITDA margin (%) 3,8-12,5 5,3-15,5-0,2 Orderreserve Det var en vesentlig omsetningsvekst i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011 og dette forklarer i hovedsak bedret lønnsomhet. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var MNOK 257. Markedsutsikter For Marine divisjonen er markedet fortsatt positivt innen enkelte segmenter, spesielt knyttet til mer spesialiserte skip. For andre segmenter er markedet mer moderat med økt konkurranse og margin press. Markedet for Port and Logistic divisjonen er svakt hvor divisjonen fremdeles ser at investeringsbeslutninger blir utsatt. For Offshore Handling divisjonen utstyr er markedet positivt med flere anbudsmuligheter. Erklæring fra styret og konsernsjef Vi bekrefter at det avlagte halvårsregnskapet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2012, etter vår beste vurdering, er utarbeidet i samsvar med IAS34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste vurdering, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Bergen, 21. august 2012 Styret og konsernsjef i TTS Group ASA Trym Skeie Bjarne Skeie Anne Breive Styreleder Styremedlem Styremedlem Kjerstin Fyllingen jan Magne Galåen Ingve Hjelmeseter Styremedlem Styremedlem Styremedlem Dag Rune Mjelde StyremedlEM johannes D. Neteland Konsernsjef 3

4 Interim report 2nd quarter 2012 Status as of Highlights 2nd quarter TTS Group entered on the 17th of April 2012 into an agreement to sell its Drilling Equipment unit (main part of the Energy division) to Cameron International for MUSD 270. The estimated gain from this sale is MNOK The Group s consolidated EBITDA for the quarter was MNOK TTS has entered into an agreement to acquire the crane company Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) with an enterprice value of MEUR 17,5. (Approx. MNOK 130). The deal was finalized on the 20th of August EPS for the total business in Q2 was NOK 3,89 of which NOK 3,82 relates to the sale. For continued business the EPS was NOK 0,07. - Order intake in Q2 was MNOK At the Extraordinary General Assembly on the 15th of August it was decided to pay extraordinary dividends of NOK 1,56 per share. It was further decided to repay share capital of MNOK 365. The payment of extraordinary dividends will be in August while repayment of capital is expected in Q Figures related to prior periods are revised according to the sale of Drilling Unit. Comments relate to continuing business unless otherwise stated. Key figures 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA 31,1 27,8 83,1 52,6 170,7 EBITDA margin (%) 5,8 4,3 7,7 3,8 6,6 Order intake Order backlog* EPS (NOK) totalt 3,89 0,04 4,15-0,14 0,30 EPS (NOK) continued 0,07 0,04 0,33-0,10 0,50 *) Includes 50 % of backlog in joint ventures. The TTS Group had a turnover of MNOK 533, a reduction of MNOK 107 compared to 2nd quarter Lower turnover in the Marine division is the main reason for the reduction where approx. MNOK 86 relates to change in Joint Venture business structure. Over time the transaction company in Sweden will be closed and transferred to the Joint Venture in China. Offshore Handling had in the same period an increase in turnover of MNOK 29 from 2nd quarter 2012 while the Port and Logistics division reported low activity and a reduction of MNOK 7 compared to same period last year. Year to date the group reports a reduction in revenue of MNOK 311. Of this the change in Joint Venture structure as described above represents MNOK 187. Reminder of the reduction relates to lower turnover due to postponed projects in deck equipment in the Marine division. The group s EBITDA was MNOK 31, slightly higher than 2nd quarter The Marine division reports increasing margins in most of its operations. In addition the Joint Ventures reports continuing high activity and earnings. Offshore Handling reports improved earnings, mainly related to higher activity while Port and Logistics division reports low activity and negative EBITDA in the quarter. Year to date the group reports an EBITDA of MNOK 83 compared to MNOK 53 at the end of 2nd quarter The increase is mainly due to improved earnings in the Marine and Offshore Handling division. Corporate cost of approx. MNOK 2 has been incurred in the second quarter of In addition a proforma adjustment related to group fees in the drilling unit has been included with MNOK 3 in both 1st and 2nd quarter Order intake for 2nd quarter was MNOK 485. The order intake in the Marine division was MNOK 350. It is mainly in Cargo Access the order intake has been high in the period. For Deck Equipment and Service the activities have been lower in the quarter. Year to date the order intake is in line with the first half of Order backlog at the end of 2nd quarter 2012 was MNOK 2 869, down MNOK 118 from 2nd quarter Total assets and net interest-bearing debt Total assets at the end of 1st quarter were MNOK 2 652, a reduction of MNOK 880 compared to previous quarter mainly related to the sale of the drilling business unit. Equity ratio was 46,6 %, up from previous quarter. TTS is in compliance with its covenants. Net interest-bearing receivables at end of the quarter were MNOK 815, an improvement of MNOK from last quarter. The improvement is mainly related to the sales of the drilling equipment business. On August 15th, it was decided to pay extraordinary dividends and repay share capital, totaling MNOK 500. In connection with the sale, TTS has repaid debt of MNOK 775 to the bank consortium consisting of Nordea, SEB and Sparebanken Vest. In May TTS refinanced its bond loan of MNOK 400 through the consortium before repayment in full was made in June. Remainder repayment of loan of MNOK 375 was credit facilities established in February During 2nd quarter TTS repaid a seller credit facility of MNOK 55 to the bankruptcy estate of Ability Drilling which represent final settlement with Ability Drilling. Conversion of bond loan to equity was MNOK 76 during the 2nd quarter After the end of the quarter (up to 21th of August 2012) there has been an additional conversion of MNOK 16,5. After the last conversion the remaining bond loan is MNOK 95,3. Accounting principles The company has prepared the accounts on the same basis as the annual accounts for In preparing the quarterly results, the group adhered to IAS 34. 4

5 Business areas TTS has organized its business in three divisions; Marine division 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA 36,0 40,9 92,7 79,7 172,6 EBITDA margin (%) 9,0 7,4 10,6 6,8 8,1 Order backlog* *) Includes 50 % of backlog in joint ventures. Turnover in the 2nd quarter was down MNOK 150 compared to 2nd quarter The change in Joint Venture structure represents a reduction of MNOK 86. The activity within Deck Equipment r epresents the remainder of the reduction. Good operations together with the product mix resulted in improved margins compared to last year. At the end of 2nd quarter the order backlog was MNOK Port and Logistics division 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA -3,1-1,8-7,1 2,9 15,5 EBITDA margin (%) -9,6-4,6-13,0 3,3 8,1 Order backlog Year to date continuing low activity due to a weak market resulted in a MNOK 34 lower turnover compared to last year. Order intake has improved somewhat, mainly related to shipyard equipment. The order backlog at the end of 2nd quarter 2012 was MNOK 175. Offshore Handling 2. quarter 1st half year Turnover EBITDA 3,2-6,8 7,9-20,0-0,5 EBITDA margin (%) 3,8-12,5 5,3-15,5-0,2 Order backlog Significant increase in turnover in the 2nd quarter compared to 2nd quarter 2011 explains the improved result. Order backlog at the end of the 2nd quarter was MNOK 257. Outlook For the Marine division the market outlook is good for certain segments, especially for more specialized vessels. For other segments the outlook is more modest with increased competition and margin pressure. The market for Port and Logistic division is weak where the division continues to see investment decisions postponed. For the Offshore Handling division the market is still brisk with a number of tender opportunities for offshore handling equipment. Responsibility statement We confirm, to the best of our knowledge, that the condensed set of financial statements for the period 1 January to 30 June 2012 has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting and gives a true and fair view of the Company s and the Group assets, liabilities, financial position and profit as a whole. We also confirm, to the best of our knowledge, that the interim management report includes a fair review of important events that have occurred during the first six months of the financial year and their impact on the condensed set of financial statements, a description of the principal risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year, and major related parties transactions. Bergen, 21. August 2012 The board of directors of TTS Group ASA Trym Skeie Bjarne Skeie Anne Breive Chairman Boardmember BoardMember Kjerstin Fyllingen jan Magne Galåen Ingve Hjelmeseter Boardmember Boardmember Boardmember Dag Rune Mjelde Boardmember johannes D. Neteland President & CEO 5

6 Consolidated statement of comprehensive income Q NOK Ikke revidert/ ikke revidert/ ikke revidert/ ikke revidert/ revidert/ Unaudited unaudited unaudited unaudited audited Resultat profit and loss account Per Per Q Q Driftsinntekter Income from projects Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Resultat fra JV (- er inntekt) Result from JV (- is income) Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat videreført virksomhet Net profit/loss for the period continued business Resultat fra avhendet virksomhet Net result divested business Periodens resultat Net result for the period totalresultat net result for the year Periodens resultat Net profit/loss for the period Omregningsdifferanser Translation differences Totalresultat Comprehensive income Fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Earnings per share (NOK) continued business 0,33-0,10 0,07 0,04 0,50 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Diluted earnings per share (NOK) continued business 0,27-0,08 0,07 0,04 0,44 Fortjeneste pr. aksje (NOK ) avhendet virksomhet Earnings per share (NOK) divested business 3,82-0,04 3,82 0,00-0,20 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) avhendet virksomhet Diluted earnings per share (NOK) divested business 3,15-0,04 3,15 0,00-0,17 Fortjeneste pr. aksje (NOK Earnings per share (NOK) 4,15-0,14 3,89 0,04 0,30 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK) 3,42-0,12 3,21 0,04 0,27 Average number of shares used as calculation basis for diluted EPS (000)

7 NOK Ikke revidert/ ikke revidert/ revidert/ Unaudited unaudited audited Konsolidert balanse Consolidated balance sheet Per Per Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Kortsiktige fordringer Total receivables Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Annen egenkapital Other equity Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities EK-andel Equity to assets ratio 46,6 % 22,6 % 23,8 % 7

8 innbetalt aksjekapital/ egne aksjer/ overkursfond/ annen ek/ Egenkapital equity Paid in capital Own shares Other reserves Retained earnings Total Egenkapital per Equity as of Emisjon Equity issue Q1/ Emisjon Equity issue Q2/ Kjøp egne aksjer Purchase own shares EK-andel ved konvertert Equity derived from converted ansvarlig konvertibelt lån subordinated convertible bond Totalresultat Comprehensive income Egenkapital per Equity CB as of NOK Ikke revidert/ ikke revidert/ revidert/ Unaudited unaudited audited Kontantstrømsanalyse analysis of cashflow Per Per EBITDA EBITDA Endring i netto omløpsmidler Change in net current assets Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash from operations Kjøp av varige driftsmidler Aquisition of tangible fixed assets Salgsum avhendet virksomhet Proceeds discontinued business Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash from investments Opptak og nedbetaling av lån New loans and repayment Innbetaling av egenkapital Paid-in equity Netto betalte renter Net interest paid Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash from financing Endring i kontantbeholdning Change in cash Kontantbeholdning IB Cash position OB Kontantbeholdning UB Cash position CB Kontanter avhendet virksomhet Net cash discontinued operations Kontantbeholdning videreført virksomhet Net cash continued business

9 Noter til urevidert kvartalsregnskap Status per 30.o Note 1 Segmentinformasjon Hittil i år Marine Port and Logistics offshore handling group/andre SUM Omsetning EBITDA 92,7 79,7-7,1 2,9 7,9-20,0-10,4-10,0 83,1 52,6 Q2 Marine Port and Logistics offshore handling group/andre SUM Omsetning EBITDA 36,0 40,9-3,1-1,8 3,2-6,8-5,0-4,5 31,1 27,8 Konsernjustering av omsetning i Q2/2012 er knyttet til uallokert justering av konsernintern omsetning knyttet til avhendet virksomhet Note 2 Generell informasjon TTS Group ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Bergen. Det sammendratte konsoliderte kvartalsregnskapet for konsernet omfatter TTS Group ASA med dets datterselskaper og konsernets andel av felleskontrollerte virksomheter. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2011 ble styregodkjent den 23. april Mor- og konsernregnskap med noter og revisjonsberetning er tilgjengelig på våre hjemmesider Den 4. juni 2012 godkjente styret fremleggelse av informasjons memorandum som er utarbeidet i tilknytning til salg av drilling utstyrsvirksomheten til Cameron International Corp. Informasjonsmemorandumet er tilgjengelig på våre hjemmesider Note 3 Regnskapsprinsipper Konsernets finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for første halvår 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 delårsrapportering. Delårsregnskapet er urevidert. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for Regnskapsprinsippene som er benyttet for konsernets finansregnskap er de samme som er beskrevet i konsernregnskapet for Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 21. august Note 4 Regnskapsmessige estimater og vurderinger Utarbeidelse av delårsregnskapet krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Ved utarbeidelse av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderingene relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for regnskapsåret som endte 31. desember 2011, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Note 5 Nærstående parter Note 22 i årsrapporten for 2011 viser beskrivelse for eliminering av interne transaksjoner mellom nærstående parter. Eliminerte transaksjoner er nøytrale i forhold til presentasjon av selskapets stilling og resultat for perioden. I løpet av Q2/2012, og før salget av konsernets drilling utstyrs aktivitet, ble TTS Offshore Handling Equipment AS etablert gjennom internsalg fra TTS Energy AS. Eiendeler og gjeldsposter knyttet til aktiviteten i OHE er videreført i konsernet basert på prinsipp om konsernkontinuitet, og har ingen effekt for konsernets finansielle stilling eller resultat for perioden. Note 6 Utsatt skattefordel Konsernet har balanseført utsatt skattefordel som i hovedsak knytter seg til de norske selskapene. Kriterier som er anvendt for å vurdere at det er sannsynlig at det blir skattepliktig inntekt som ikke utnyttet skattemessig underskudd kan utnyttes mot er: - Konsernet har tilstrekkelig midlertidige forskjeller - Skattemessige underskudd skyldes spesielle identifiserbare årsaker Basert på oppsamlede skattemessige underskudd i Norge, kombinert med salg av boreutstyrsvirksomheten fra Energy divisjonen er utsatt skattefordel som oppstår i norske selskaper i løpet av kvartalet kapitalisert. Note 7 Finansiell risikostyring Konsernets mål og prinsipper for finansiell risikostyring er i samsvar med det som er opplyst i konsernregnskapet for regnskapsåret Den 23. februar 2012 signerte konsernet ny engasjementsavtale med et bankkonsortium bestående av Nordea, SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) og Sparebanken Vest. Den nye engasjementsavtalen erstatter tidligere kreditt fasiliteter, bedrer konsernets muligheter for garantistillelser samt bidrar til å bedre konsernets fleksibilitet knyttet til forefall på foreliggende obligasjonslån. Ytterligere informasjon ble gitt i årsrapporten for 2011 note 16. I 1. kvartal 2012 gjennomførte konsernet tilbakebetaling av rentebærende gjeld med MNOK 275, samt trakk opp MNOK 375 fra etablert finansieringsfasilitet. Det ble konvertert obligasjonsgjeld til egenkapital med MNOK 4,5. I løpet av 2. kvartal har TTS tilbakebetalt rentebærende gjeld med MNOK 775. Obligasjonslånet på MNOK 400 som hadde forfall i mai 2012 ble ved forfall refinansiert gjennom opptrekk av bridge fasilitet, og ble i sin helhet 9

10 tilbakebetalt i juni I juni ble det også foretatt full tilbakebetaling av fasilitetstrekk som ble etablert i 1. kvartal. I løpet av 2. kvartal har TTS gjort opp selgerkreditt med MNOK 55 til Ability Drilling sitt konkursbo. I tilknytning til konvertibelt ansvarlig obligasjonslån ble det i 2. kvartal gjennomført egenkapitalkonvertering av totalt MNOK 76,1. Det vises forøvrig til forfallsstruktur omtalt i note 12 til årsrapporten for Note 8 Vesentlig transaksjoner Den 6. juni 2012 signerte TTS Group ASA avtale om salg av drilling utstyr virksomheten, som tidligere var en del av Energy-divisjonen, til Cameron International Corp. (NYSE: CAM) for MUSD 270 hvorav avtalt tilbeholdt beløp (Holdback amount) på MUSD 15 skal betales over 2 år. I tillegg er det en treårig earn-out modell. Offshore Handling (kraner og vinsjer), som også er en del av TTS Energydivisjonen er ikke del av transaksjonen. Transaksjoner styrker TTS Group sin finansielle posisjon og bidrar til å fokusere fortsatt vekst og utvikling for konsernet. Transaksjonen medfører en foreløpig beregnet gevinst i konsernet på MNOK 298. Den 4. juni 2012 godkjente styret fremleggelse av informasjons memorandum som er utarbeidet i tilknytning til salget. Informasjonsmemorandumet er tilgjengelig på våre hjemmesider Note 9 Egenkapital Aksjekapital i TTS Group ASA er pr NOK ,197,00 bestående av aksjer pålydende NOK 0,50. Konsernet eier egne aksjer. I 1. kvartal 2012 ble det utstedt nye aksjer gjennom konvertering av MNOK 4,5 fra det konvertible obligasjonslånet. I løpet av 2. kvartal er det utstedt nye aksjer, basert på konvertering av MNOK 76,1 i konvertibelt obligasjonslån, samt MNOK 3,1 knyttet til innløsning av ledelsesopsjoner. I tilknytning til innløsning av konverteringsretter er balanseført egenkapitaleffekt knyttet til konverteringsopsjoner redusert med MNOK 14,8. Basert på styrefullmakt gitt i generalforsamling den 31. mai 2012 har konsernet i løpet av 2. kvartal kjøpt egne aksjer til en verdi av knappe MNOK 1,9. Etter kvartalsslutt er det utstedt ytterligere nye aksjer basert på konvertering av MNOK 16,5. Konsernet har også foretatt ytterligere kjøp av egne aksjer med en verdi på knappe MNOK 2,6. I ekstraordinær generalforsamling den 15. august 2012 ble det besluttet å utdele ekstraordinært utbytte fra TTS Group ASA med NOK 1,56 pr. aksje, totalt ca MNOK 135. Utbyttet vil bli belastet egenkapitalen i 3. kvartal I samme møte ble det besluttet å redusere selskapets innskutte egenkapital med MNOK 365 gjennom tilbakebetaling til selskapets aksjonærer. Endelig utbetalingstidspunkt for tilbakebetaling av kapital er avhengig av formell kreditor aksept i Foretaksregisteret. Utdeling forventes gjennomført i løpet av 4. kvartal Note 10 Aksjer, aksjeopsjoner og konverteringsretter Pr har TTS Group ASA utstedt aksjer. I løpet av 2. kvartal har konsernledelsen utøvd aksjeopsjoner, og nye aksjeopsjoner er tildelt. Ved utløp av 2. kvartal er det utestående aksjeopsjoner til konsernledelsen. I løpet av 2. kvartal er det innløst konverteringsretter knyttet til konvertibelt ansvarlig obligasjonslån. Gjenstående konverteringsretter pr var I tiden ble ytterligere konverteringsretter innløst. Som følge av utbyttebeslutning i ekstraordinær generalforsmaling den 15. august 2012, og justeringsklausuler i den ansvarlige konvertible obligasjonsavtalen, er konverteringskurs endret fra NOK 9,2839 til NOK 8,4400 per aksje. Basert på ny konverteringskurs, og nominell renteforpliktelse på MNOK 95,3 er det utestående konverteringsretter pr Pr har TTS Group ASA utstedt aksjer, hvorav aksjer eies av konsernet. Note 11 Resultater fra avhendet virksomhet Konsoliderte resultattall fra avhendet virksomhet er presentert i tabellen nedenfor. Tallene er utarbeidet basert på anbefalinger i IFRS 5. Drilling Equipment business- divested YTD YTD YTD YTD YTD Driftsinntekter Andre driftsinntekter - - Sum driftsinntekter Varekostnad Andre driftskostnader Proforma just. konsernavgift Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnader Skattekostnad Periodens resultat

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Visma ASA Financial report 4 th quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Phone: + 47 46 40 40 00 IR Liv Marit Lundby Fax: + 47 23 15

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer