Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)"

Transkript

1 Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Behandlet på møte , styresak 61/2012. Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget er grunnlaget for opprettelsen av lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget, og gjelder som vedtekter for TF. Formålet med reglementet er å gi et rammeverk for utførelsen av oppgaver nedfelt i forskrift om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR nr. 119, kongelig resolusjon til forskrift, vedtatte retningslinjer og andre styringsdokumenter samt fordeling av oppgaver og ansvar mellom styre og direktør. Videre skal reglementet gi en oversikt av rutiner og prosedyrer tilknyttet styrets arbeid og virksomhet i virkeperioden. Side 1 av 11

2 Innhold Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Formål med reglementet Tanavassdragets fiskeforvaltnings organer Styret Styrets rettsgrunnlag Strategier og visjoner Økonomi Formuesforvaltning HMS Språk Styrets forhold til Fylkesmannen i Finnmark Styremøter Møteform Innkalling, møteplan Forfall, innkalling av stedfortredere, permisjoner Styrets beslutningsdyktighet Møtestruktur, dagsorden m. m Styreprotokoll - åpne møter Styrebehandling og protokoll - lukkede møter Habilitet Taushetsbelagte opplysninger Etiske retningslinjer Informasjon fra styret Tegne TFs firma / Prokura Godtgjørelser Direktørens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret Direktøren: Direktørens inhabilitet Delegasjon etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget og særlov... 9 Side 2 av 11

3 1. Formål med reglementet Formålet med reglementet er å gi et rammeverk for utførelsen av oppgaver nedfelt i forskrift om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR nr. 119, kongelig resolusjon til forskrift, vedtatte retningslinjer og andre styringsdokumenter samt fordeling av oppgaver og ansvar mellom styre og direktør. Videre skal reglementet gi en oversikt av rutiner og prosedyrer tilknyttet styrets arbeid og virksomhet i virkeperioden. 2 Tanavassdragets fiskeforvaltnings organer Styret Styreleder Direktøren Revisor 3 Styret 3.1 Styrets rettsgrunnlag Styret er TFs øverste organ, jf. Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark 6 første ledd. «Et lokalt fiskeforvaltningsorgan, Tanavassdragets fiskeforvaltning, skal ha ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget, herunder organisering av fisket og salg av fiskekort, overvåking av fiskebestandene, oppsyn med fisket, fangstrapportering og informasjon». 3.2 Strategier og visjoner Styret skal bestemme mål og strategier for TFs virksomhet. Forvaltningens formål og grunnlag fremgår i Kongelig resolusjon og forskrift. Målet for forvaltningen er at laksebestandene skal oppnå gytebestandsmålene, og at vi kan høste av det naturgitte overskuddet. Bestemmelsen fastslår som overordnet mål at laksebestandene skal bevares, og at forvaltningen av elva må skje på en bærekraftig måte slik at kommende generasjoner skal ha nytte og glede av vassdraget og dets fiskeressurser. Strategidokumentet behandles av styret minst hvert fjerde år, etter at det har vært på høring. Styret skal føre drøftinger om verdivalg og prioriteringer. Som sikkerhet for drift og forvaltning bygges det opp avsetningsfond, tilsvarende 2 års drift av forvaltningen. Styret skal behandle saker som er av overordnet og prinsipiell karakter, å gi premisser og retningslinjer i saker for administrasjonen. 3.3 Økonomi Styret skal føre tilsyn med TFs økonomiske utvikling og årsresultat, i forhold til vedtatt budsjett. Styret vedtar drifts- og investeringsbudsjett for TFs virksomhet. Fortrinnsvis på det siste møtet før hvert årsskifte skal styret behandle kommende års Side 3 av 11

4 budsjett, etter forslag fra direktøren. Styret skal sørge for at foretaket til en hver tid har en forsvarlig likviditet, ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Regnskapet skal legges frem for styret til vedtak etter utgangen av regnskapsåret. Styret utarbeider årlig sin årsberetning om årsresultat, fremtids utsikter, og vedtak til disponering av resultatet etter forslag fra direktøren. TFs regnskap, årsberetning og revisjonsberetning behandles og godkjennes av styret. Styret skal godkjenne investeringer som går ut over direktørens fullmakter jf. punkt Formuesforvaltning Minst en gang pr år skal styret drøfte virksomhetens formuesforvaltning. 3.5 HMS Minst en gang pr år skal styret drøfte HMS for virksomheten som egen styresak. 3.6 Språk Samisk og norsk er likestilte møtespråk. Alle protokoller skal utarbeides på begge språk. Ved uoverensstemmelse i oversettelser er det originalspråket (forslagsstillers språk) som er det gjeldende. 4 Styrets forhold til Fylkesmannen i Finnmark Styret skal sende dokumentert oversikt over salg av fiskekort på riksgrensestrekningen med tilhørende inntekter for det enkelte år til Fylkesmannen i Finnmark innen 15. november hvert år, jf. forskriftens 11 inntekter og oppgaver fjerde ledd. 5 Styremøter 5.1 Møteform Styret skal behandle saker ved ordinære styremøter, med mindre styrets leder etter en vurdering av sakens karakter finner at saken kan forelegges skriftlig, eller behandles på annen betryggende måte. Styret kan utnevne saksutvalg ved behov. Dersom styrets leder finner dette betryggende, og dersom behovet for ekstra styremøter foreligger, kan det avholdes styremøter på telefon eller andre møteformer. Styreleder kan bestemme at en eller flere styremedlemmer kan delta ved telefon/video overføring ved fysiske møter. Det samme gjelder stedfortredere. Side 4 av 11

5 5.2 Innkalling, møteplan Myndighet til å innkalle til styremøte ligger hos styrets leder og hos direktøren etter avtale med styreleder. Sakslisten utarbeides av direktør og styreleder i fellesskap. Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styret vedtar sin egen møteplan med fastlagte datoer og det antall møter som styret bestemmer. Møteinnkalling skal settes opp etter standard møtestruktur jf. punkt 5.5 og skal angi tidspunkt for møtet, behandlingsform, sted og saksliste. Saksliste til lukket møte skal oversendes samtidig. Som hovedregel skal skriftlig møteinnkalling finne sted senest 10 dager før fastsatt tidspunkt for styrebehandlingen. Alle styremedlemmer skal ha samme informasjon og til samme tid. Kopi av innkalling med saksdokumenter, sendes også styrets stedfortredere. Utsendelse av saksdokumenter til åpne møter skal følge innkalling med saksliste. Hensynet til konfidensiell behandling kan innebære at visse dokumenter ikke utsendes. Det skal fremgå av møteinnkallingen om saksdokumenter/saksframlegg med dokumentasjon til saker ført opp på sakslisten, må ettersendes. Styremedlemmer skal ved gjennomgang av saksliste gjøre direktøren oppmerksom på mulige habilitetsspørsmål, slik at stedfortreder kan innkalles jf. punkt 5.3. Styret har ansvaret for å vurdere om sak som tas til behandling i styret, anses tilstrekkelig belyst, til at vedtak kan fattes. Styremedlemmer som har behov for mer informasjon om saker før styrebehandling, eller ønsker nærmere avklaring av sider ved saksforholdet styret skal ta stilling til, skal henvende seg til direktøren, eller den han utpeker. Slik henvendelse bør gjøres snarest mulig etter mottak, og gjennomgang av sakspapirer. Direktøren skal bidra med slik tilleggsinformasjon, ved at den tilsendes alle styremedlemmer, eller legges frem på møtet. 5.3 Forfall, innkalling av stedfortredere, permisjoner Styremedlemmer som må melde forfall, skal snarest gi skriftlig beskjed til direktøren, som besørger innkalling av stedfortreder. Søknad om permisjon fremmes for møteleder. 5.4 Styrets beslutningsdyktighet Styret skal ved behandling av saker påse at styret er beslutningsdyktig. Vedtak etter forskriftens 9, 10, 11, 12, 13 og 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak. Dersom det foreligger forfall/permisjoner, vurderer styret om det er beslutningsdyktig. Side 5 av 11

6 5.5 Møtestruktur, dagsorden m. m Styrets møter er som hovedregel åpne. Styret behandler ofte saker av privatrettslig karakter, og saker som er unntatt offentlighet. Styret bestemmer om saker skal behandles i lukket møte, og avgjørelsen protokollføres. Avgjørelse om møtet skal lukkes, behandles i lukket møte. De ordinære styremøtene har følgende faste poster: - Styrets beslutningsdyktighet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av saksliste - Godkjenning av protokoll fra siste møte - Valg av representanter til å underskrive protokollen - Saker til behandling - Orienteringssaker - Eventuelt - Saker unntatt offentlighet Styremøter ledes av styrets leder. I styreleders fravær ledes styremøter av styrets nestleder. Dersom både styreleder og nestleder er fraværende velges møteleder. Saker til behandling kan settes i den rekkefølge styrets leder anser det som hensiktsmessig. Forslag til vedtak i saker skal fremsettes skriftlig. På styremøtene deltar styremedlemmer og direktøren. 5.6 Styreprotokoll - åpne møter Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted for styrebehandlingen, deltakerne (også fra administrasjonen), styrets beslutningsdyktighet, behandlingsmåten, framsatte forslag, votering og styrets beslutninger/vedtak. Styremedlem og direktøren kan kreve tilførsel i protokollen. Tilførselen skal leveres møteleder skriftlig. Protokoll skal undertegnes av to av de tilstedeværende styremedlemmer. Utskrift sendes deltakende styremedlemmer elektronisk. Hvis det ikke er mottatt merknader innen 7 virkedager etter utsending, kan protokollen offentliggjøres. Protokollen sendes ut til styret som saksdokument til påfølgende styremøte hvor Protokollen godkjennes og signeres. 5.7 Styrebehandling og protokoll - lukkede møter Saksdokumenter til lukkede saker tildeles ved møtets start på farget ark. Saksdokumentene nummereres og samles inn etter styrebehandlingen. Styrebehandlingen følger møtestruktur som fastsatt i punkt 5.5. Side 6 av 11

7 Det skal føres protokoll fra styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, deltakerne (også fra administrasjonen), styrets beslutningsdyktighet behandlingsmåten, framsatte forslag, votering og styrets beslutninger. Protokoll skal undertegnes av to av de tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem og direktøren kan kreve tilførsel i protokollen. Tilførselen skal leveres møteleder skriftlig. Protokollen fra lukkede møter leveres fysisk ut til styremedlemmene som saksdokument i påfølgende styremøte, hvor protokollen godkjennes og signeres. Protokollen samles inn igjen etter godkjenning. 6 Habilitet TFs styremedlemmer er underlagt Forvaltningsloven 6. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående eller i spørsmål der medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Avgjørelse av habilitetsspørsmålet for et styremedlem skjer i styret. Medlemmet som habiliteten skal vurderes for, deltar ikke i behandlingen. Ved inhabilitet, skal om mulig stedfortreder innkalles til behandling av den enkelte sak. 7. Taushetsbelagte opplysninger For Tanavassdragets fiskeforvaltning gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel II om ugildhet, 11 om veiledningsplikt, 11 a om saksbehandlingstid og foreløpig svar og 13 til 13f om taushetsplikt tilsvarende, jf. 15 i forskriften. Det enkelte styremedlem plikter å opptre forsvarlig og lojalt i forhold til TFs og samarbeidspartneres interesser ut fra de opplysninger styremedlemmet får kjennskap til, ved vervet. Dette omfatter en generell plikt til å bevare taushet om taushetsbelagte opplysninger mottatt i egenskap av å være styremedlem, selv om det ikke er truffet særskilt vedtak om taushetsplikt. Alle styremedlemmer skal signere en taushetserklæring. 8. Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene er av overordnet karakter. Personer i TFs tjeneste har et ansvar for at retningslinjene blir fulgt. Ved tvil, eller fare for kritikk, skal den enkelte søke råd hos overordnet. Retningslinjene bygger på allmenngyldige etiske verdier og normer, og vektlegger spesielt verdiene tillit, åpenhet og lojalitet. Personer i TFs tjeneste skal ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt for det enkelte individ. Den enkelte skal være seg bevisst at han/hun er Side 7 av 11

8 TFs ansikt utad, og skal opptre på en måte som ikke svekker forvaltningens omdømme. TFs etiske retningslinjer gjelder for styret og direktøren. 9. Informasjon fra styret Som hovedregel uttaler styreleder seg til pressen om saker som er til behandling i TFs styre. TF styre har særlige krav til saksvedtakenes gyldighet, ved at det kreves 2/3-dels flertall i de fleste saker. Etter behandling og vedtak, bør det ved uttalelser tas hensyn til kvalifisert flertalls krav i styret. Styret kan bestemme informasjonsprosedyrer i enkeltsaker. 10 Tegne TFs firma / Prokura Styret representerer Tanavassdragets fiskeforvaltning utad og tegner dens firma. Styret gir styreleder og direktør i fellesskap rett til å tegne TFs firma. Denne rett kan når som helst tilbakekalles. Direktør tildeles prokura ved ansettelsen jf. punkt Godtgjørelser Styret fastsetter sin godtgjørelse og møtegodtgjørelse. Møtende stedfortredere tilstås møtegodtgjørelse etter styresatser. Styregodtgjørelsen avkortes forholdsmessig dersom styremedlemmer deltar på 50 % eller mindre av styrets fastsatte møter. Statens reiseregulativ gjelder for styret. 12 Direktørens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret Styret har som et ledd i forvaltningen iht. forskriftens 6 opprettet en direktørstilling, for å ivareta daglig drift og representasjon. Styret skal føre tilsyn med direktørens ledelse av virksomheten. Direktøren er øverst administrative leder i TF, og ivaretar ansvaret i samsvar med delegasjon fra styret til direktør Direktøren: a) har ansvar for å legge fram saker for styret med skriftlig saksframlegg og innstilling til styrevedtak b) har ansvar for og sette i verk de beslutninger som fattes i styret og rapportere om gjennomføringen c) har ansvar for å utrede TFs linje ved forhandlinger om fiskeforskriftene i Tanavassdraget, og utrede effektene av eventuelle fiskeregulerende tiltak d) har ansvar for føring av protokoll fra styremøter e) har myndighet til å fatte avgjørelser i alle saker som etter en konkret vurdering, som ikke anses å være av prinsipiell betydning jf. punkt 3.2 Side 8 av 11

9 f) har ansvar for alle forhandlinger, også kjøp/salg og leie. g) har myndighet til å inngå avtaler med en antatt verdi inntil kr på forhandlingstidspunktet. Anskaffelser mellom gjøres i samråd med styreleder. Avtaler med antatt verdi på mer enn kr skal forelegges styret for endelig godkjenning. h) disponerer innenfor vedtatt budsjettramme i) skal minst etter hvert 4. måned rapportere til styret om den økonomiske utviklingen, og gi sammendrag av driften for perioden. Rapporteringen skal gjøres som styresak og rapportere i henhold til årets budsjett, sammenliknet med foregående år og avvik samt prognose for året. j) skal påse at TFs kapital forvaltes i tråd med styrets retningslinjer k) har myndighet til å inngå avtaler om bankforbindelse l) har ansvaret for å utforme og konkretisere arbeidsgiverpolitikken og har myndighet til å foreta alle lokale lønnsforhandlinger innenfor forhandlingsfullmakt gitt av styret m) har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjettrammer n) avgjør hvem fra administrasjonen som skal møte i styremøter o) gis anledning til videre delegasjon i alle saker, foruten prokura. (lista er ikke uttømmende) 12.2 Direktørens inhabilitet Ved direktørens inhabilitet har styreleder ansvar for saksbehandlingen og framleggelse av styresak, jf. punkt 12.1 a). 13 Delegasjon etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget og særlov TFs myndighet etter en del særlover er delegert slik: Myndighet til å fatte beslutninger og ivareta TFs rettigheter og plikter delegeres til direktøren. Alminnelig borgerlig Straffelov av nr nr. 5: Direktøren har fullmakt til å kreve offentlig påtale og fremme eventuelt krav om erstatning i kurante saker og saker som gjelder hærverk mot TFs eiendom og inventar, og til å kreve offentlig påtale av ansatte. I saker som gjelder påtale av ansatte kan fullmakt ikke delegeres videre. Lov om mekling og rettergang i sivile saker av nr 90 (tvisteloven) Direktøren har fullmakt til å iverksette prosesshandlinger, også inngå forlik, jfr Gjelder forliket betaling av penger eller verdier som kan måles i penger, gjelder fullmakten så langt forliket ikke påfører TF utgifter/tap over kr ,-. I motsatt fall må saken legges fram for styret for avgjørelse. Side 9 av 11

10 Direktør har fullmakt til å ta avgjørelse om å bringe inn for domstolene (ta ut stevning) i tvistesaker som er direkte følge av vedtak i styret eller er av større økonomisk verdi for TF, samt i uavklarte saker mellom TF og andre offentlige instanser, også stat og kommuner, og i de saker som følger direkte etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. Direktør har fullmakt til å ta avgjørelse om anke og krav om gjenopptakelse av saker. Styreleder har myndighet til å delegere fullmakt som partsrepresentant for TF. Direktøren har fullmakt til å engasjere prosessfullmektig i saker for domstolen. L nr. 25 Lov om voldgift. Direktøren har fullmakt til å engasjere prosessfullmektig i voldgiftssaker, og ivareta TFs rettigheter og plikter etter loven. Styret i TF skal behandle saken dersom TF skal ta ut sak for voldgiftsretten. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) av nr. 58. Direktøren har fullmakt til å kreve at boet til en skyldner blir tatt under konkursbehandling. Vil konkursen føre til tap av arbeidsplasser, skal saka legges frem for styret til avgjørelse. Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av nr Direktøren har fullmakt til å sette i verk de tiltak tvangsfullbyrdingslova hjemler når det gjelder sikring og inndriving av utestående pengekrav og å fullbyrde krav og rettigheter som gjelder anna enn betaling av penger. Direktøren har fullmakt i kurante saker og innenfor en kostnadsramme på kr ,- til å benytte de rettsmidlene som er nødvendig for å fullbyrde saka. Styret har fullmakt til å benytte anke, kreve oppfrisking, kreve saka tatt opp på nytt eller benytte andre rettsmiddel. Lov om megling i konfliktråd av nr. 3 5 Direktøren har fullmakt til å gi samtykke til mekling i konfliktrådet. 7 Direktøren har fullmakt til å møte på vegne av TF i meklingsmøte. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 1-8 Direktøren ivaretar som leder av TF arbeidsgivers rettigheter og plikter etter loven. Styret anses som arbeidsgiver i forhold til direktøren jf. forskrift 6 første ledd. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Direktøren har ansvar for at TF følger lovens bestemmelser i TFs saksbehandling, jf. forskrift 15. Side 10 av 11

11 Lov om bokføring (bokføringsloven) Direktøren har ansvar for at TFs virksomhet drives i samsvar med loven. Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Direktøren har ansvar for at TFs virksomhet drives i samsvar med loven. Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). Direktøren har rett til å vurdere og ev innkreve utestående iht. loven. Lov om ferie. Direktøren har myndighet til å ta avgjørelse i alle spørsmål hva gjelder ferie for de ansatte. Rettigheter og plikter i forhold til loven ivaretas av styret. Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Direktøren har myndighet til å avtale, innkreve renter iht. loven. Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven). Direktøren har plikt til å ivareta TFs eiendom og ivareta TFs interesser iht. loven. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven). Direktøren har myndighet til å vurdere og gi tilslutning til frivillig gjeldsordning for TFs debitorer. Direktøren har myndighet til å ivareta TFs rettigheter og plikter iht. loven. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Direktøren har myndighet til å vurdere inndrivelsesform og iverksette inndrivelse. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Direktøren har ansvar for at TF følger lovens bestemmelser i sin saksbehandling, så langt den gjelder for virksomheten. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Direktøren skal ivareta TFs interesser iht. loven. Lov om retten til fiskeri i Tanavassdraget (Tanaloven) Direktøren har fullmakt til å ivareta TFs interesser iht. loven. Styrets vedtak: Direktørens innstilling til vedtak med suppleringer ved møtet enstemmig vedtatt. Side 11 av 11

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Behandlet på møte 17.09.2012, TF sak 61/2012, supplert ved TF sak 4/2013, TF sak 47/2013 og TF sak 25/2015. Forskrift om lokal forvaltning av fisk og

Detaljer

Reglement for Finnmarkseiendommen

Reglement for Finnmarkseiendommen Fremlagt på møte 28.09.11 Styresak Saknr. 11/00429 Arknr. 010 Reglement for Finnmarkseiendommen Kapittel Innholdsfortegnelse: Side 1 Formål med reglementet 1 2 Finnmarkseiendommens organer 2 3 Styret 2

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 03.11. 2011 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 4 Styrets oppgaver...3 4.1 Hovedoppgaver...3

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 15. september 2016 Side 1 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehusapotekene HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

S T Y R E I N S T R U K S

S T Y R E I N S T R U K S S T Y R E I N S T R U K S FOR VIRKSOMHETER I FRELSESARMEENS SOSIALTJENESTE Godkjent i sosialstyret den 21.desember 2005 Ny layout mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG DEFINISJON 2. STYRETS SAMMENSETNING,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF. Vedtatt

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF. Vedtatt Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Vedtatt 29.03.12 Innhold: 1 Formål med instruksen... 3 2 Virksomhetens formål... 3 3 Styrets ansvar... 3 3.1 Overordnet ansvar... 3 3.2. Samfunnsansvar... 3 3.3.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter Vedtatt i styremøte 3/2010

Retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter Vedtatt i styremøte 3/2010 Retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter Vedtatt i styremøte 3/2010 Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter for å sikre at styremedlemmer

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Direktøren Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/874 Dato: 06.06.2014 Trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset av

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR UNN HF

STYREINSTRUKS FOR UNN HF STYREINSTRUKS FOR UNN HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Formål...3 2. Virksomhetens formål...3 3. Foretakets styre...3 4. Styrets oppgaver og kompetanse...3 4.1 Styrets oppgaver...3 4.1.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Innhold: 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 3.1 Overordnet ansvar...3 3.2. Samfunnsansvar...3 3.3. Forvaltningsansvar...3

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR GOODTECH ASA. Sist vedtatt av styret den

STYREINSTRUKS FOR GOODTECH ASA. Sist vedtatt av styret den STYREINSTRUKS FOR GOODTECH ASA Sist vedtatt av styret den 10.05.2016 1. FORMÅL Styret i Goodtech ASA ( Goodtech eller Selskapet ) er øverste ansvarlig for forvaltningen av Goodtech konsernet. Formålet

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 STYREINSTRUKS Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 Side 2 Innhold 1. Formål... 3 2. Helseforetakets formål... 3 3. Foretakets styre... 3 4. Styrets oppgaver og kompetanse....

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010) INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010) 1. Generelt (1) Denne styreinstruksen er vedtatt av styret i Statoil ASA 10. februar. Instruksen gjelder for styrets

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Styreinstruks for Helse Stavanger HF

Styreinstruks for Helse Stavanger HF Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Stavanger HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekker de ytre rammene for styret sitt arbeid og bygger på lov om helseforetak og vedtektene for Helse Stavanger HF.

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 5.-6. desember 2014 på Ivalo hotel

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 5.-6. desember 2014 på Ivalo hotel Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 5.-6. desember 2014 på Ivalo hotel Møtetid: 5. desember kl. 11.30 20.00, 6. desember kl.09.30 15.50 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende

Detaljer

STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND. 1 Bakgrunn

STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND. 1 Bakgrunn VEDTEKTER FOR STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND (Fastsatt ved etableringen 18. desember 2001. Revidert 11. oktober 2006 og 31. mars 2014.) 1 Bakgrunn 1.1 Norsk Industri (daværende Prosessindustriens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

Styreinstruks. for. Sørlandet sykehus HF

Styreinstruks. for. Sørlandet sykehus HF for Sørlandet sykehus HF Forslag til styremøtet 31.03.2011 Innhold 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 1 2. STYRETS ANSVAR... 1 3. STYRETS OPPGAVER... 2 4. STYRETS KOMPETANSE... 3 5. STYRETS MØTER... 4 6.

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets oppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009, jf. 71 i lov om reindrift (reindriftsloven) av 15. juni 2007 nr. 40 og kongelig

Detaljer