Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar."

Transkript

1 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK Terra-saken Etter KS oppfatning er dagens regelverk i forhold til låneopptak og finansforvaltning godt nok. En eventuell innstramming av mulighetene til låneopptak vil heller ikke nødvendigvis være et treffende virkemiddel hvis målet er å forhindre kommunene fra å ta finansiell risiko ved plasseringer av kapital. Det er reglene om finansforvaltning som skal forhindre at kommuner tar for høy risiko ved plasseringer. Bestemmelsene om låneopptak og bestemmelsene om finansforvaltning skal ivareta ulike hensyn, men sett i sammenheng gir disse to regelsettene i dag en dekkende regulering. Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar. Det store flertall av landets kommuner gjør en utmerket jobb med finansforvaltningen. Terra-saken er ekstrem og gjelder noen ganske få kommuner. Den er ikke på noen måte representativ for landets kommuner. Ikke desto mindre vil KS eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner, utarbeide en veileder som supplerer loven og kommunenes finansreglementer. 1. Bakgrunn En rekke kraftkommuner har tilgang på konsesjonskraft til selvkost. Konsesjonskraften representerer store økonomiske verdier for kraftkommunene. Hjemmel for denne rettigheten er industrikonsesjonsloven 2 og vassdragsreguleringsloven 12. Det følger av disse bestemmelser at kommunene kan benytte kraften etter fritt skjønn. Kommunene velger selv hvordan konsesjonskraften eventuelt skal omsettes. De alternativer som er aktuelle er særlig bilaterale avtaler med kjøper med ulik varighet, finansielle avtaler med ulik varighet og risikoprofil samt salg i spotmarkedet. Det er mulighetene til å utnytte verdien av konsesjonskraften i kraft- og finansmarkedene som har medført at kraftkommunene har opplevd pågang fra selgere som tilbyr kompliserte finansielle produkter. Ett fellestrekk ved Terra-investeringene er at kommunene ved hjelp av ulike og til dels svært komplekse finansielle instrumenter har belånt nåverdien av framtidige kraftinntekter og med bistand fra Terra og Citibank investert denne kapitalen i amerikanske verdipapirfond. Som følge av uro i finansmarkedene og konkursen i Terra Securities har verdipapirene som kommunene har investert i falt kraftig i verdi. I kjølvannet av Terra-saken er det oppstått en rekke juridiske spørsmål. Her behandles noen av de sentrale offentligrettslige spørsmål. I punkt 2 gjennomgås kommunenes adgang til å ta opp lån til slike investeringer, mens reglene om finansforvaltning behandles i punkt 3. Kommunikasjon og samfunnskontakt Abonner på nyheter fra ks.no:

2 2. Kommunenes adgang til å ta opp lån Kommuneloven 50 Kommunelovens hovedregel er at lånemidler bare kan brukes for å finansiere eiendeler av varig verdi. Dette kommer til uttrykk i kommuneloven 50 nr. 1 investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk og i kommuneloven 50 nr. 6 lån til videre utlån og til forskutteringer ved avtale om full refusjon. Det er i loven fastsatt nærmere regler for hvordan lånegjeld skal avdras ( 50 nr. 7). Lån til investeringer i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter vil være i strid med bestemmelsen. Lovforarbeidene gir ingen eksakt definisjon av begrepet lån. I Ot.prp. nr 43 ( ) s. 76 heter det at i praksis er lån metoden som kommuner har for å fordele en utgift utover kalenderåret, når en ser bort fra oppsparing i forkant av utgiften, og videre på s. 77: Lånefinansiering er med dagens system det instrument kommuner har for å fordele betaling for en vare over tid. KRDs tolkningsuttalelser Problemstillingen ble blant annet aktualisert i forhold til Vik kommune i Sogn og Fjordane finansielle salg av konsesjonskraft i Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vedrørende Vik kommune av 20. september 2002 vurdert saken. KRD uttalelse bygger på denne revisjonsmeldingen fra Sogn revisjonsdistrikt: I samband med omstruktureringa har kommunen inngått avtale som sikrar prisen på konsesjonskrafta i 10 år framover. Dette gjev ein årlig utbetaling på kr ,-. Desse pengane har kommunen gjennom sin rentebytteavtale med DnB Markets avtalt å betala inn til dei mot ein eingongsbetaling på kr ,-. Eingongsbetalinga har kommunen gjennom forvaltar plassert i obligasjonar, også aksjar frå Vi meiner at rentebytteavtalen må likestillast med lån, og etter kommunelova 50 er det ikkje høve til å låna til kjøp av aksjar og obligasjonar. Vi tek derfor atterhald om rentebytteavtalen er lovleg. KRD vurderte saken slik: Kommunelova 50 inneheld reglar om kva føremål kommunane kan ta opp lån til. Desse reglane har si bakgrunn i det finansielle ansvarsprinsipp og omsynet til at kommunane må holde eit aktivitetsnivå som er tilpassa inntektene på lang sikt. Avtalen mellom Vik kommune og DnB Markets er del av ein større struktur med føremål å auke avkastningen frå konsesjonskrafta, og gir kommunen ei eingongsutbetaling mot ei underliggande kontantstrøm som er knytt til konsesjonskraft. Avtalen inneber i så måte ingen udekke betalingsplikt i framtida der kommunen, som ved lån, må dekke renter og avdrag med inntekter som elles kunne vert nytta til produksjon av tenester. Departementet finn at avtalen mellom Vik kommune og DnB Markets ikkje kan likestillast med lån. Departementet understreket betydningen av at kommunene opptrer som profesjonell motpart med et bevisst forhold til risikoeksponering. Det ble uttalt at: Ved å gå inn i kompliserte finansielle avtaler med komplisert risikostruktur kan kommunen bli ytterlegare eksponert for risiko.

3 KRDs brev i Vik-saken vært trukket fram i en rekke medieoppslag. KRD har i en senere sak, som knapt er omtalt i media, i brev av 16. mars 2006 avgitt uttalelse om rentebytteavtaler til Fylkesmannen i Nordland. Det interessante ved den sistnevnte uttalelsen er at den synes å stramme inn fortolkningen av lånebegrepet i forhold til Vik-saken. Her ønsket Saltdal kommune å endre låneporteføljen for å få en eksponering som bedre samsvarer med inntektene fra VAR-gebyrer. For å oppnå dette vil kommunen inngå en rentebytteavtale, der kommunen bytter flytende rente på sine VAR-lån mot å betale kalkylerenten som inngår i beregningsgrunnlaget for selvkost. Ved rentebyttet vil kommunen få utbetalt et engangsbeløp. Spørsmålet er om dette skal likestilles med et låneopptak i kommelovens forstand Departementet kom til at utbetalingen som kommunen mottar ved inngåelse av avtalen, vil være et resultat av at kommunen forplikter seg til å betale tilbake gjenstående lånebeløp med en høyere rente en gjeldende rente. Mot å få utbetalt beløpet vil kommunen måtte påta seg en høyere rentebelastning frem i tid, og derigjennom binde fremtidige inntekter, inntekter som ellers kunne ha vært benyttet til tjenesteproduksjon. De økonomiske realitetene tilsier at rentebytteavtalen er å likestille med et låneopptak. Departementets vurdering er at rentebytteavtaler med netto utbetaling ved avtaleinngåelse er å likestille med et låneopptak i kommunelovens forstand. Slike vedtak vil i henhold til kommeloven 60 kreve godkjenning fra fylkesmannen for de kommuner som er oppført i ROBEK. Kommunen vil kunne benytte inntekten utelukkende i henhold til 50, og tiltaket må være oppført i årsbudsjettet. Kommuneloven 50 og Terra-investeringene Departementets uttalelse i Vik-saken kan forstås slik at den dekker den delen av kommunenes avtaler som omgjøring av verdien av ti års framtidig konsesjonskraft til nåverdier (rentebytteavtalen). Dette var grunninvesteringen til de fire Nordlandskommunene på 451 millioner kroner. De øvrige transaksjonene som innebærer en opplåning med åtte-ti ganger investeringen på 451 millioner kroner må ligge klart utenfor alle rimelige tolkninger av kommuneloven 50. Låneopptaket er etter det som er opplyst skjedd for kommunenes regning og risiko og den samlede investering på ca 4 milliarder kroner som ifølge Citibank skal være investert i blant annet i amerikanske hegdefond. Etter Salten-uttalelsen i mars 2006 kan det se ut som om departementet har strammet inn forståelsen av lånebegrepet ved å likestille rentebytteavtaler med netto utbetaling med låneopptak. Det innebærer antagelig at SWAP-strukturer som for eksempel innebærer at kommunen årlig betaler det beløp som tilsvarer salg av konsesjonskraften, mens avtalemotparten betaler nåverdien av en tilsvarende kontantstrøm ved avtaleinngåelsen, trolig vil være i strid med en departementets lovforståelse. Kort sagt: Lovens ordlyd, lovforarbeidene og KRDs uttalelser lest i sammenheng viser at regelverket er strengt. Den mulighet som Vik-saken åpnet for i forhold til å inngå en rentebytteavtale som gjorde det mulig å belåne nåverdien av framtidige kraftinntekter ser ut til å være strammet til gjennom uttalelsen i Saltdal-saken. Det er neppe grunnlag for å hevde at kommunenes feilslåtte investeringer har skjedd med KRDs velsignelse. Fylkesmannen i Nordland vurderer om disposisjonene er i samsvar med kommuneloven.

4 3. Reglene om finansforvaltning Kommuneloven 52 Kommunelovens regler om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning finnes i 52 som lyder: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. 2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko. 3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Finansforvaltningsforskriften Det er gitt forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5. mars Av forskriftens 2 litra a framgår det: Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Det er gitt utfyllende kommentarer i rundskriv H /2001. Finansiell risiko Kommuner påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Etter finansforvaltningsforskriften skal kommunenes finansforvaltning drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko. Definisjoner av typer av finansiell risiko er gitt i oversikten under. Kredittrisiko Markedsrisiko Renterisiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Systematisk risiko i aksjemarkedet (generell markedsrisiko) Usystematisk risiko i aksjemarkedet (selskapsrisiko) Kredittrisiko representerer faren for at låntaker, eller motparten i en derivatkontrakt, ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er eksponert, herunder: Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode. Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i valutamarkedet. Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt. Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt. I Terra-saken har kommunene åpenbart tatt flere av ovennevnte risiki.

5 Kommunestyrets ansvar Kommunestyret har det overordnede ansvar for kommunens finansforvaltning. Den kommunale administrasjonen er ansvarlig overfor kommunestyret for at forvaltningen skjer på en betryggende måte. Dette gjelder uavhengig av om oppgaven utføres av administrasjonen selv, eller som en tjeneste administrasjonen kjøper i markedet. Det er nødvendig at administrasjonen har klare fullmakter fra kommunestyret å forholde seg til i den løpende finansforvaltningen. Kommunestyret skal derfor selv fastsette nærmere regler for kommunens finansforvaltning. Risikospredning Det skal i kommunens finansforvaltningsreglement angis krav til risikospredning. Risikospredning oppnås ved fordeling på flere aktivaklasser, debitorgrupper og utstedere. Risikospredning reduserer den finansielle risiko ved å gi en mer stabil og forutsigbar avkastning over tid. Det er vesentlig at kommunestyret som kommunens øverste organ med ikke altfor store mellomrom får seg forelagt rapporter fra kommunens administrasjon om hvordan kommunens likvider og lånegjeld forvaltes. Kommunens finansforvaltningsreglement bør ikke begrenses til punktene beskrevet ovenfor. I tillegg til punktene ovenfor kan et slikt reglement eksempelvis inneholde: - Målsettinger - Interne fullmakter - Rammer for tillatt risikonivå - Krav til avkastning - Retningslinjer for rapportering, kontroll og evaluering av gjennomførte disposisjoner. Formålet med forvaltningen Kommunestyret eller fylkestinget skal gjennom reglementet ta stilling til følgende, både i forhold til finansforvaltningen generelt men også i forhold til den enkelte forvaltningstype: - Formålet med forvaltningen - Generelle begrensninger for forvaltningen - Finansiell risiko - Risikospredning - Rutiner for rapportering av utviklingen i ovennevnte forhold fra forvalter(e) av finansielle transaksjoner, samt rutiner for rapportering fra uavhengig instans som skal vurdere om forvalter(e) følger opp de fastlagte regler for forvaltning.

6 Uavhengig vurdering og kvalitetssikring Rutinene som er etablert for å vurdere finansiell risiko og å håndtere slik risiko skal vurderes av uavhengig kompetanse. Kommunens finansforvaltningsreglement skal også vurderes av uavhengig kompetanse. Med uavhengig kompetanse siktes det til kompetanse som er uavhengig av den kommunale administrasjonen, og dessuten må kompetansen stå fritt i forhold til de miljøer som eventuelt skal forvalte porteføljene. Kompetanse som er nyttet ved utarbeidelse av reglementet vil ikke være uavhengig. Med kompetanse siktes det til faglig kompetanse på finansiell risiko. Slik uavhengig kompetanse kan være kommunerevisjonen, forutsatt at kommunerevisjonen har den nødvendige faglige kompetanse på finansiell risiko. Kommunens finansforvaltningsreglement bør være sentral ved vurderingen av rutinene. Kommunestyret eller fylkestinget skal påse at rutinene for å vurdere finansiell risiko i de enkelte finanstransaksjonene, blir fulgt opp. Kort sagt: Regelverket om finansforvaltningen er omfattende. Etter KS oppfatning er regelverket sammen med kommunenes eget finansforvaltningsreglement godt nok dersom reglene følges i praksis. 4. Vurdering av dagens regelverk Etter KS oppfatning er dagens regelverk i forhold til låneopptak og finansforvaltning godt nok. En eventuell innstramming av mulighetene til låneopptak vil heller ikke nødvendigvis være et treffende virkemiddel hvis målet er å forhindre kommunene fra å ta finansiell risiko ved plasseringer av kapital. Det er reglene om finansforvaltning som skal forhindre at kommuner tar for høy risiko ved plasseringer. Bestemmelsene om låneopptak og bestemmelsene om finansforvaltning skal ivareta ulike hensyn, men sett i sammenheng gir disse to regelsettene i dag en dekkende regulering. Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar. Børge Benum KS Advokatene

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken Vurdering av Narvik kommunes beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra Narvik kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser og vedtak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot

OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Saken gjelder: Gyldigheten av derivatavtaler Bremanger kommune Advokat

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer