TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE..."

Transkript

1 TA DE HATT OG LA DE VADRE! ordahl Bruns gate 2 sikter skyhøyt mot et «lavt» mål: nemlig et minimalt klimagassutslipp. Om flere rehabiliteringsprosjekter gjør det samme, vil det virkelig monne i denne viktige satsingen for utslippsreduksjoner fra bygg og boliger. Prosjektet «Ta den hatt og la den vandre» presenterer et tydelig konsept for å nå ambisiøse målsetninger, på en høyst realiserbar måte, både økonomisk og produksjonsmessig. Fire fokusområder har vært styrende for å oppnå redusert energibruk: 1. Optimering av bygningsform og overflater 2. Optimering av byggets tekniske systemer 3. Optimering av energiforsyning og maksimering av energiproduksjon på bygget 4. Legge til rette for lavt reelt energibruk med spesiell fokus på adferd hos brukerne Designkonseptet er utviklet i en integrert energidesignprosess med fokus på kvalitetskriteriene for prosjektet, og etter prinsippene for passiv design fra Trias Energetica. De viktigeste grepene i designkonseptet er: Miljø-Hatten - Løser viktige oppgaver og muliggjør en mer offensiv energimålsetning. Den tilfører det merarealet som finansierer miljøsatsingen. Samler alle tekniske innretninger for energiproduksjon og energisparing i en kontrollert og nybygd del, utenfor begrensinger gitt av bygg. Hattens form optimaliseres for dette. Huser sentraliserte ventilasjonsagregater, med korte føringer for inn-/ ut-luft. Sikrer hurtig tørt bygg, pga rask montering av prefabrikkerte elementer, og gir deretter skjerming for plassbygd etterisolering. Gir oppheng for balkonger/ svalgang, samt sørger for at alle nyinnførte laster føres ned på opprinnelige fundamenter. Gjenbruke og oppgradere - Det bygget etterisoleres og får ny kledning som innlemmer nytt volum for trapp og heis i samme innpakking. Eksponering av originale innvendige overflater, for å minimere ny materialbruk, samt å nyttiggjøre termisk og fuktregulerende masse. Tilfør nye verdier til uteområdene Uterommene utvikles som en viktig og integrert del av en helhetlig bærekraftighet i prosjektet. Bedre kontakt mellom inne og ute på plan 1, samt å aktivisere og delprivatisere uterom for å stimulere til økt bruk av disse. Livsstil - Legge til rette for og oppmuntre til bærekraftig bruk og beboerholdninger som også i praksis holder energiforbruket nede. HATTE De to nye etasjene - Hatten tilfører bygget solenergi, nytt areal, inneholder ventilasjonssystem og er oppheng for balkonger og er til den delen av bygget. Hatten er i all hovedsak prefabrikert, og har effektive planløsninger som er uavhengig av bæresystem. Hatten har solceller på taket som styrer hvilken takform og takvinkel hatten har fått. Ved overføring av konseptet til et annet prosjekt med en annen orientering, kan takformen bli annerledes. Solfangere plasseres på sørfasaden. Sentrale ventilasjonsaggregater er plassert i Hatten, innenfor klimaskjermen, og med kortest mulig føringsveier. Alle tilførte materialer er valgt utfra en vurdering om hva som gir lavest CO2 utslipp totalt i et livsløpsperspektiv. GJEBRUK OG OPPGRADERIG I bygningskropp tar vi vare på så mye som mulig, men endrer leilighetsstrukturen. Trappene er tatt ut av det gamle volumet. Den ofte mindre attraktive førsteetasjen er slått sammen med andreetasje til attraktive med egen og. Bygget totalrehabiliteres med etterisolering, nye fasadekledninger, vinduer, dører og teknisk infrastruktur. Alle leilighetene har mulighet for krysslufting, noe som er essensielt på de varmeste dagene. Uteområdet tilføres helt nye kvaliteter. Alle beboerne 21. MARS Kl : Kl : Kl : Miljøhatten Oppgradere 21. JUI Kl : Kl : Kl : LAVT EERGIBRUK I utviklingen av prosjektet har første prioritet vært å minimere energibehovet ved først å optimere utformingen av påbygget. Deretter å tilføre de nødvendige optimerte tekniske løsninger, for så å finne en strategi for størst mulig energiproduksjon på bygget. Til sist, men ikke minst sikres at energisparepotensialet realiseres i reel drift, som legger til rette for at beboerne enkelt kan spare energi i hverdagen. I det viste prosjektforslaget er det lagt inn tiltak som gir maksimal reduksjon av energibruk. En samlet kost/ nytte-vurdering i samråd med utbygger vil muligens kunne resultere i en reduksjon av tiltak, innenfor samme konsept, avhengig av miljø-ambisjonsnivå og investeringsnivå. RESULTAT Med dette prosjektet vil ordahl Bruns gate kunne oppnå vesentlig mer en 50% reduksjon i klimagassutslipp. Et referanseprosjekt etter TEK 10 vil ha krav om levert energi < 126kWh/m2 år, og tilsvarer energiklasse C. Med utslippsfaktor for el på 132 g/kwh vil referansebygget ha et samlet utslipp på 16 kg CO2/m2 år fra energibruk. TA DE HATT OG LA DE VADRE viser en besparelse på 85% (beregnet etter S 3031) i forhold til dette, med 2,2 kg CO2/m2 år, og strekker seg dermed mot Futurebuilts 10 årsmål! Foreslåtte materialbruk og transportløsning vil også kunne oppnå den samme utslippsreduksjonen. LIVSSTIL For videre å kunne redusere klimagassutslipp legger vi til rette for og faktisk inspirere folk til å endre adferd og livsstil. Det har vært et mål å tenke energireduksjon bredt. Dette er spesielt viktig i et boligprosjekt, noe mer enn i et «overstyrede» bygg. Det fysiske og det sosiale må planlegges samtidig for å oppnå en vellykket og helhetlig endring i det daglige. ye kvaliteter og goder må tilføres, som gjør det selvfølgelig og attraktivt å velge en miljøriktig adferd. I ordahl Bruns gate er det derfor lagt til rette for bruk av sykkel og kollektivtransport, lavere strømbruk av standbystrøm, dyrking av egen mat, redusert bruk av tørketrommel/ vaskemaskin og attraktive og meningsfylte aktiviteter på området som kan føre til mindre reising. Det vurderes at de innarbeidede grepene for miljøriktigbrukeradferd vil kunne redusere energibruken ytterligere med 5-8 kwh/m2 år, og levert energi med ca 3 kwh/m2 år. Potensialene for energibesparelse ligger blant annet i redusert bruk av varmtvann (potensiale 3-5 kwh/m2 år), behovsstyring av lys ute og inne (potensiale 2 kwh/m2 år) og redusert el-bruk til tekniske utstyr ved bruk av standby-killer. Alt i alt mener vi at med disse holdningstiltaklene, vil prosjektet kunne overgå også 90% målet for klimagassreduksjon. OVERFØRIGSVERDI Eksisterende tak fjernes, og den nye prefabrikkerte Hatten tilføyes med solenergitilførsel, flere leiligheter, ventilasjonssystem og oppheng for balkonger/svalganger som minimerer kuldebroer. Trappene kan trekkes ut og ny heis kommer på utsiden av det bygget. Det kan variere fra boligblokk til boligblokk hvor mye som må rehabiliteres. oen har kanskje relativt nye bad og noe gjenbrukbar infrastruktur? Man gjør de nødvendige oppgraderingene, etterisoleringen og evt den nye leilighetsinndelingen. Det er dog «hatten» som blir det mest effektive verktøyet for å løfte et rehabiliteringsprosjekt opp til et forbildeprosjekt med 90% klimagassreduksjon. REGSKAP - EERGI- OG KLIMAUTSLIPP Miljøvennlig livsstil Energipost 1a Romoppvarming 1b Ventilasjonsvarme 2 Varmtvann 3a Vifter 3b Pumper 4 Belysning 5 Teknisk utstyr El varme pumpe El solvarme cirkulation Tilført verdi til uterom Sol og skygge diagrammer får tilbud om parsell. Bilen okkuperer minimalt med uteareal og gir området et nytt grønt særpreg og identitet. Alle brukbare rivingsmaterialer gjenbrukes i uteområdene. Tverrsnitt 7 SUM 1 Produsert benyttet internt. Termisk energi. 8 Produsert ekspotert Ͳ udveksling mot/ med elnett ETTO Energibehov SystemͲ [kwh/m2 år] virkningsgrader [kwh/m2 år] 6,8 5,7 29,8 4,5 0,2 11,4 17,5 5,8 1,4 83,1 83,1 Levert energi 0,87 0,87 0,87 Utslippsfaktorer Utslipp [kg CO2/kWh] [kg CO2/m2 år] Energibudsjett 7,8 6,5 34,2 4,5 0,2 11,4 17,5 5,8 1,4 89,4 3 0,86 4,52 0,59 0,03 1,50 2,31 0,77 0,18 10,8 39,3 0,132 5,18 26,4 23,7 0,132 3,5 2,2 Energipost 1a Romoppvarming 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2 Varmtvann (tappevann) 3a Vifter 3b Pumper 4 Belysning 5 Teknisk utstyr 6a Romkjøling 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) Totalt netto energibehov, sum 1-6 Energibehov kwh kwh kwh kwh 497 kwh kwh kwh 0 kwh 0 kwh kwh TA DE HATT OG LA DE VADRE... Spesifikt energibehov 6,8 kwh/m² 5,7 kwh/m² 29,8 kwh/m² 4,5 kwh/m² 0,2 kwh/m² 11,4 kwh/m² 17,5 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 75,9 kwh/m²

2 01. BYGIGSFORM OG DISPOSISJO Bygningskroppen er optimert for å både oppfylle kravet til husets passive egenskaper og oppnå gode dagslysforhold med mulighet for naturlig lufting i perioder uten oppvarmingsbehov. Designet gir disse parameterne en helhetlig løsning, som samlet sett optimerer bygningens totale energibruk, både under oppføring og i drift. Det er valgt en prefabrikert løsning for den nye bygningskroppen, som sikrer oppføring i kontrollerte og tørre omgivelser for å oppnå høy tetthet, lave kuldebroverdier og god isolasjon. Slik får bygget de gode passive egenskapene, som er nødvendig for å nå et samlet passivhusnivå. STADARD GREP: - Etterisolering av fasadevegg - Lave U-verdier - Høy tetthet / minimere kuldebroer - Optimert vindusareal - Ventilasjon mm plasseres innenfor klima-skillet - Utnyttelse av termisk masse i konstruksjoner der er plassert på varm side av yttervegg / leilighets skillet - Utvendig solskjerming for å redusere over temperaturer på varme sommerdager, og perioder med sol. FORTETTIG gjennom økt boligareal, flere boenheter (20) og en større variasjon i typer og areal: 4 / 8 tre-roms / 8 to-roms BEVISST PLASSERIG av alle tekniske systemer innenfor yttervegger, slik at spillvarme/ tap nyttiggjøres i størst mulig omfang. DYAMISKE VIDUS-SKODDER Utvendig avskjerming kan videreutvikles for reduksjon av varmetap om natten. Denne opsjonen er ikke medregnet i energiberegningene. OPTIMERT DAGSLYS ved gjennomlyste leiligheter. For reduksjon av el bruk til belysning TØRKEROM som integrert del av oppvarmet kjeller, reduserer el-bruk til tørking av klær SPESIELLE GREP (2 etasjer) PARSELLHAGER til alle beboere PREFABRIKERT konstruksjonsskiver, fasade (hatten) og baderom (2 etasjer) ETTERISOLERIG AV KJELLERGULV - optimert løsning: - Et redusert energibruk til oppvarming på ca 1,5 kwh/m2 netto - Høytliggende kjellergulv, kjellergulvet ligger ikke dypt under bakken - Kjeller brukes til funksjoner som krever delvis oppvarming. Besparelsen på 1,5 kwh/m2 netto er bra, men vi oppnår et godt prosjekt også uten etterisolering av kjellergulvet. 02. TEKISKE SYSTEMER Overordnet grep for valg av tekniske systemer: - Sentralisert løsning utnytter samtidigheter og gir behovsstyring på leilighetsnivå - Optimert utnyttelse av energiforsyning, for å nå høy, samlet systemvirkningsgrad - Døgnlagring utjevner energibruken i bygget Teknisk rom i kjeller inneholder: - 60 o C bereder for varmt tappevann o C bereder for oppvarming av ventilasjon og romvarme (gulvvarme i bad og lavtemperatur radiatorer i øvrige rom) - Varmepumpe, med varme fra borehull. Aggregater for balansert ventilasjonsanlegg er plassert i to tekniske rom i 5 etasje. Disse betjenes fra korridoren. STADARD GREP - Balansert mekanisk ventilasjon, VAV friskluftsanlegg,styres etter fuktighet i hver leilighet - Lav SFP < 1,5 - Høy gjenvinning > 84% - Energieffektiv belysning i fellesområder - LED - Utelys - LED lys i trapper - A-merkede hvitevarer - Lavtemperatur vandbåren varme, som muliggjør høy effekt på valgt energisystem. luft inn/ ut SPESIELLE GREP: KLIMASOIG Balansert mekanisk ventilasjon fungerer som friskluftanlegg. Temperaturen reguleres av lavtemperatur vannbåren varme, radiator og gulvvarme (bad). Dette gir mulighet for individuell temperatur-soning i alle rom og sparer energi og gir godt inneklima. luft inn/ ut HYBRID VETILASJO aturlig ventilasjon, dvs gjennomlufting av leilighetene, kan i varme perioder supplere det mekaniske anlegget. Erfaringer fra passivhus viser at det generelt er behov for ekstra ventilasjon i perioder med høy utetemperatur og stor solintensitet. Alle leiligheter har to manuelt åpningsbare vinduer plassert i to motsatte fasader, eller i to forskjellige høyder. SETRALISERT MEKAISK VETILASJO To aggregater. Argumeter for sentrale anlegg: -Service og drift er enklere for 2 sentrale anlegg, enn 20 desentrale anlegg. -Samtidigheten i anlegget kan utnyttes og gir lav SFP i reel drift -Investerings kostnad vurderes å være lavere -For styring av individuell luftmengde i hver leilighet med desentrale anlegg, kreves egen VAV sone for hver leilighet. -Enklere løsninger for tilluft og fraluft fra ventilasjon. FIRE FOKUSOMRÅDER FOR REDUSERT EERGIBRUK EERGIFORSYIG 03. Overordnet strategi er: STADARD GREP: Å oppnå størst mulig dekning av byggets energibruk - Å integrere energiforsyning i byggets form og design. Tak erstattes av energiproduksjon, tomten utnyttes som energikilde/ reservoir. - Å velge en strategi som gir størst mulig samlet systemvirkningsgrad EERGI VEGG Hattens gavlvegg mot sør er kledd med solfangere, for termisk produksjon. Dette gir et areal på 100m2 solfangere, dvs 5m2 pr leilighet. Vertikal posisjon mot sør gir en utnyttelse på 91% og dette gir en produksjon på ca. 360 kwh/m2 år, samlet 36 MWh/år. Energibehov til oppvarming og varmt tappevann dekkes av ca. 100 m2 solvarmeanlegg (supplert med el fra solceller) i 4 måneder av året. solfanger OPPVARMIGSPRISIPP: KOMBIASJOE SOLCELLE + VARMEPUMPE har vesentlig bedre samlet systemvirkningsgrad for termisk produksjon, sammenlignet med kun solvarme. dusj varmt vann - Varmepumpe med energi fra borehull, og døgnlager tank SPESIELLE GREP: - energi vegg og energi tak radiatorer døgnlager døgnlager ~ 60 o 45/30 o EL EL gulv varme bad VARMEPUMPE driftes optimalt når den kjører på 100 % last og med lengst mulig driftstid. Med 100 % sommerdekning fra solvarme, kjører varmepumpen hovedsaklig i oppvarmningsperioden, hvor den har jevn belastning mekanisk balansert ventilasjon bergvarme sesonglager solceller EERGI TAK Hattens tak vinkles for best mulig utnyttelse av solenergien. For ordahl Bruns gate 2 får man mest ut av solceller på taket med saltak vinklet 30grader mot øst og vest. Her gir solcellene ca. 82% effekt i forhold til optimal orientering og helning. Dette er likevel en bedre samlet effekt enn med vinkling mot sør i flere flater. Taket gir maks 660m2 solceller og vi har regnet et effektivt areal på 600m2. Arealet gir en produksjon på ca. 100 kwh/m2 år, samlet 60 MWh/år. Produksjonen dekker deler av det termiske energibruk, el til tekniske systemer og deler av energibruk for belysning; totalt 42% av byggets el bruk. For naboblokkene, som har langsiden mot sør, er optimal takvinkel 45grader (mot sør)- dette gir 100% effekt, dvs 125 kwh/m2 år, og dermed en høyere produksjon. BRUKERADFERD Det oppfordres og tilrettelegges for endringer av brukervaner i en bærekraftig retning. STADARD GREP: Montering av individuell energimåler i alle leiligheter, noe som av erfaring gir stor effekt på energibruken. Alle tekniske anlegg bør også behovsstyres. Spesielle grep er illustrert under: E HELT VALIG DAG I ORDAHL BRUS GATE hei! jeg er Jensen og her bor jeg. ungene holder på i den felles klatreveggen. Svigermor drømmer om en leilighet på toppen. kl 0800 Det er utrolig enkelt å skru av all standbystrømmen når jeg går på jobb....og her er kona. Hun er alltid ute i n! kl 0700 fakta: Tilgang på reduserer reiselysten: En familie på fire som bor i hus med bruker i snitt 3640 kwh mindre i energi på fritidsreiser enn en tilsvarende familie uten. kl 0805 kl 1700 kl 1730 kl 1800 Parsellne har all æren for det fakta: For første gang siden Selvfølgelig sykler gode fellesskapet tallet selges det mer grønnsaksfrø jeg hele sommeren. her! enn blomsterfrø i England. I London står over 900 mennesker i kø for å få parsell bare i én bydel. vinter sommer kilde: CICERO Senter for klimaforskning riiiiing! kilde: Bønder i storbyen D2 zzzzzzzz! 15 O C god morgen! gjesp! fakta: Temperaturen i hvert enkelt rom reguleres individuelt av radioatorer eller gulvvarme. Dette muliggjør ulik temperatur i ulike rom, som sparer energi og gir fornøyde beboere. Bilen er reservert! 22 O C EERGIBRUK Alle overflater er en integrert del av byggets energiproduksjon. Fasader mot øst og vest er byggets dagslys kilde, og kan derfor ikke nyttes som sammenhengende flate for produksjon med solceller og solvarme. Produksjonen plasseres derfor på syd gavlen og på taket. To ulike systemer er relevante, solvarmeanlegg for termisk produksjon og solceller for elproduksjon. Fordelingen mellom de to ulike prinsipper er bestemt av byggets varmebehov, optimal drift av tekniske systemer og optimering av den samlede system virkningsgrad. Solvarme dekker varmebehovet på sommeren med 100%, mens solceller i kombinasjon med varmepumpe dekker behovet i oppvarmingssesongen. Dette gir en fordeling/ dekning av byggets energibruk som er vist i følgende figur: FORUTSETIGER EERGIBEREGIGER 1. Dekningsgrad energibruk Varmepumpe SOL Solceller El fra nett SystemvirkningsgUtslippsfaktorer [kg CO2/m2 år] Varmt vann 35 % 45 % 20 % 22,4 0,0059 Oppvarming 80 % 5 % 15 % 15,9 0,0083 Ventilasjons varme 80 % 0 % 20 % 19,8 0,0067 Vifter/pumper 0 % 0 % 100 % 100 0,0013 Belysning 0 % 0 % 50 % 50 % 50,5 0,0026 Teknisk utstyr 100 % 1 Tilført fossil energi er kun el,og det brukes derfor generelt utslippsfaktor for el. Tap er inkludert i systemvirkningsgrad 2. Systemvirkningsgrader Distribusjon og regulering Oppvarming 0,87 Systemvirkningsgrad distribusjon og regulering. Termisk produksjon Solvarme 10,0 Systemvirkningsgrad produksjon Varmepumpe 3,5 Systemvirkningsgrad produksjon Varmepumpe + solceller Høy Systemvirkningsgrad produksjon teoretisk utfra standard verdier i S3031. El produksjon Solceller 100,0 Systemvirkningsgrad produksjon El Systemvirkningsgrad produksjon For flere energikilder brukes vektet middelvedi for systemvirkningsgrad Samlet systemvirkningsgrad er produkt av produksjons, distribusjons og regulerings virkningsgrad 3. Inndata for bygningsdeler og varmegjenvinnere U verdi yttervegger [W/m²K] 0,12 U verdi tak [W/m²K] 0,1 U verdi gulv mot grunn [W/m²K] 0,1 U verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 0,8 ormalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,03 ormalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 110 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 0,5 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 82 Bygget har en samlet dekning på termisk energibruk på 100%, og en dekning av el-bruk på 42%. Det samlede klimagassutslipp fra bygget energibruk i drift blir 2,2 kg/c02m2 år. Dette er veldig bra! alternativ: vinkling mot sør i flere flater valgt løsning: saltak, 30grader, mot øst og vest EERGIBALASE Termisk El Merknad 2270 m2 BRA MWh/år MWh/år Levert energi oppvarming 92,5 Faktor etto/levert 0,87 Faktor 0,87 Levert energi varmtvann 11,6 Faktor etto/levert 0,87 Areal BRA 2270 Pumper og vifter 26,3 Belysning 39,8 Teknisk utstyr 0,0 Samlet energibruk 104,2 66,1 El varmepumpe 3,1 El solvarme (pumper) 0,0 Samlet levert energibruk 104,2 69,2 Energileveranse/ levert produksjon Solvarme 0,0 100 m2 solvarme Varmepumpe 74,0 Solceller 0,0 60,0 600 m2 solceller Samlet produksjon levert 74,1 60,0 Dekningsgrad i % 71,1 86,6 El fra nett levert energi 0 9,3 naboblokk: langside mot sør, 45graders vinkel fakta: 10% av en husholdnings energiforbruk (45% av energiforbruket til TV) skyldes apparater som står i standby modus. Risikoen for brann reduseres også ved å skru av standby strøm. sommer vinter Middagen er klar! kl 1900 Bilkollektivet gjør det enkelt de gangene vi skal på bortekamp til kongsberg. billig er det også! Kompisen fra b-blokka kommer ofte over på en treningsøkt i treningsrommet vårt. Gutta drømmer om mikrobryggeri i det rommet som fortsatt står ledig. kl 2000 Med tørkerom i fellesvaskeriet sparer vi mye energi og plass i leiligheten. Dessuten er det alltid noen som vil slå an en prat foran vaskemaskinen. kl 2200 Yes! Sjekket akkurat ukas strømforbuk og vi gjør både miljøet og lommeboka en tjeneste ved å bo her. kl 2300 fakta: Mens flesteparten av bildelerne i TØIs undersøkelse har valgt bildeling først og fremst fordi det er upraktisk og uøkonomisk å ha egen bil, er miljøhensyn hovedmotivasjonen for andre. Å eie egen bil ville kostet en familie rundt kroner i året. I dag betaler en familie på 2 voksne og 2 barn ca kroner årlig for bilbruk når de er medlem av et bilkollektiv. kilde: «Bildeling i hovedstadsområdet», Transportøkonomisk Institutt (TØI) ærheten til bussen gjør det lett å velge kollektivt framfor bil. fakta: Et tørk i tørketrommel tilsvarer ca 10 km kjørt med elbil. kilde: Enova og Grønn Bil. Hele 26% av de spurte i en nasjonal rundspørring svarer at de kunne tenke seg å benytte bilpool av hensyn til miljøet. 22% kunne tenke seg det samme av hensyn til økonomien kilde: Visendi for Dagsavisen, kan du skru av strømmen kjære? det fikser jeg. god natt! TA DE HATT OG LA DE VADRE...

3 Perspektiv fra nord-vest solceller solceller solfangere C.7 C.7 C.7 C.7 C.7 C.7 Fasade nord Fasade øst Fasade sør Fasade vest TA DE HATT OG LA DE VADRE...

4 Å TILFØRE YE VERDIER For å lykkes med et godt forbildeprosjekt for miljøvennlige boliger og bomiljø i ordahl Bruns gate har vi arbeidet med å skape en helhetlig situasjon som tar i bruk hele tomtens potensial. Gjennom dette har vi klart å skape et prosjekt som kan kutte klimabelastningen på flere plan, fra hverdagsliv til ferievaner. Prosjektet legger opp til at beboerne har tilgang til en egen parsell. Der kan man for eksempel dyrke mat og tørke klær ute om sommeren. Hagen gjør noe med hvordan man velger å disponere sin fritid og hvilke reiser man tar. En studie fra CICERO og Høgskolen i Sogn og Fjordane viser at tilgang på gjør noe med vårt reisemønster: - En familie på fire som bor i hus med bruker i snitt 3640 kwh mindre i energi på fritidsreiser enn en tilsvarende familie uten. - De som bor tett, reiser mer på lange flyreiser i fritiden: En familie på fire i en blokk på Majorstua vil i snitt bruke 6422 kwh mer på fritidsreiser enn om den samme familien bodde i et villastrøk i Bærum. - De som bor nært sentrum, bruker mindre energi på hverdagsreiser: En person som bor i Oslo sentrum bruker i snitt 1620 kilowattimer (kwh) per år mindre på hverdagstransport enn en som bor 15 km fra bykjernen. (Publisert oktober 2010,CICERO Senter for klimaforskning). Vi foreslår et prosjekt som kombinerer sentrumsnært med forstadens boligmønster. Dette gir mulighet for en markant utslippsreduksjon på hverdagsreiser og kan kanskje skape mindre behov av hyppige feriereiser. Miksen mellom det rasjonelle bolighuset og det mer stillsomme bylivet passer godt sammen med ordal Bruns gate som i dag er en rasjonell blokkbebyggelse midt i et område karakterisert av villaer med. LADSKAPET Området i ordahl Bruns Gate ligger godt plassert sørvendt i skrånende terreng ned mot Drammenselva, 15 minutters gåtur vest for Drammen sentrum. Tomten har meget gode solforhold, men en del utfordringer knyttet til lokalklima og luftkvalitet. Hele området har i dag en ensidig bruk av utearealer, hovedsakelig parkering. Prosjektets utforming har fokusert på å maksimere effekten av tomtens sørvendte plassering og samtidig skjerme uteområder og bygninger mot sigende kald luft fra nord, luftforurensing og støy i sør. Dette har ledet til et prosjekt med meget gode lokalklimatiske forhold, hvilket i sin tur gir uteområder med høy bruksverdi. GÅRDSROM OG FORTETTIG Med utgangspunkt i bebyggelse har prosjektet fokusert på å utvikle og intensifiere de allerede tydelige gårdsrommene mellom bygningene. I nord, ved B 8, 10 og 12 hvor det ikke finnes noen definerte gårdsrom foreslår vi å skape disse gjennom en lav fortetning med 10 nye boenheter fordelt på 3. På denne måten knyttes alle hus sammen av tydelige felles, og private uterom samlet rundt et gårdsrom. Dette skaper gode premisser for aktiv bruk av uterommene, en høyere verdi på boligen og viktigst av alt; godt bomiljø. BO MED HAGE En positiv snikprivatisering er en god beskrivelse på hovedstrategien for prosjektets uteområder. Vi foreslår å koble boligene med en parsell. oen boliger vil ha direkte tilgang til og noen vil eie en parsell på gården. Hageparsellene er på minimum 25m2 med mulighet for en liten bod/drivhus. Vi er overbeviste om at målgruppen som prosjektet henvender seg til vil sette stor pris på de muligheter som kommer med et eget stykke land i direkte forbindelse med boligen. Førsteetasje i prosjektet har direkte utenfra og sin parsell på andre siden, noe som gir en større kontakt mellom bygget og uteområdene, og skaper et mer aktivt uteareal. Med parseller i uteområdet, vil landskapet mellom bygningene romme mange forskjellige meningsfylte aktiviteter som grønnsaksdyrking, tørking av tøy, grillfest eller et lite fristed med en god stol og noen bøker i en bod. Egen matproduksjon kan også være et vesentlig område for klimagassreduksjon. Felles kompost anlegg Hoved for gående og syklister Hotvetveien +13 Gangvei som ny tverrforbindelse i området +12 Avfallshåndtering FELLESROMMEE Mellom ne foreslås et større felles uterom med frukttrær og lune, solrike lommer. Her løper regnvannet gjennom åpne renner og førdrøyes i en serie av mindre basseng. Fellesn med en rekke forskjellige mindre situasjoner er perfekt til lek. Der står benken i en solvegg hvor du kjenner de første varmende solstrålene en formiddag i mars. Hotvetveien er hovedtrasè for gående og syklister mot sentrum Byens beste akebakke +11 Felles p-plasser i underetasje av +10 Hverdagens rom og kanskje områdets mest aktive uterom er det som forbinder byggenes hoveder. Dette inneholder sykkelparkering, søppelhåndtering og leder deg videre mot byen med sykkel, til fots, eller med bussen. I forlengelse av dette bygulvet ligger to plasser. Torget; senterpunktet i området med tilkobling til Rosenkrantzgata hvor bussene går mot sentrum, og splassen i nord som ligger i skråningen mot Hotvetveien. Denne plassen foreslår vi utarbeides som hoved til området, med trapp og en trinnløs tilknytning til Hotvetveien som er den naturlige veien for gående og syklister, som skal mot sentrum. Torget Bygulvet Sykkelparkering inne og ute +15 Gårdsrom +14 Parkering for bilkollektiv Fordrøyningsbasseng overvann +11 Filter av blandingsskog som klimatisk skjerm og arts-korridor. +10 Rosenkrantzgata Luft (kald) filtreres ut av området gjennom innganspartiet i vollen Rosenkrantzgata Uteareal bolig Voll med vegetasjonsfilter 1m Utearealet ligger godt beskyttet fra støy og direkte luftforurensning. VEGETASJOSFILTER PRISIPPSITT LOKALKLIMA KALD LUFT Busstopp med 20 avganger i timen til sentrum og jernbane Overløpsbasseng for overvann SITUASJOSPLA 1:500 BUSSTOPP: HERIK IBSES GATE linje: 3, 4, 5, 6, 51, 55, 101, 102, 9051 SOL LOMME LOKALKLIMA Ved å skape filter av vegetasjon og bygg kan det foreslåtte prosjektet oppnå betydelige forbedringer i lokalklima, luft og støyforurensninger. Dette reduserer nedkjøling av bygningene om vinteren og skaper skjermede og lune utearealer. Tiltakene for et bedre lokalklima og utemiljø: Vegetasjonsskjerm av lave og høyere trær og busker i nord for å styre kaldluftssig. Gårdsrom som rammes inn og skjermes av bygg (, sykkel- og bod). Gårdsrommet mellom B 2 og 4 heves med ca. 1 meter (kote flyttes 20 m sørover) hvilket drenerer ut kaldluft av rommet og er med på å fjerne uteområdet fra trafikkstøyen. ivået mot Rosenkrantzgata heves med ca. 1 meter og det foreslås bygget en voll (1m). Vollen beplantes med busker og trær for å beskytte mot støy fra veien og binde svevestøv til eviggrøne planter. Overvann behandles i en serie av førdrøyningsbasseng på tomten, hvilket fukter luften lokalt. Hagebod, drivhus, sykkelbod skaper mikroklimatiske situasjoner i form av solveggen der en rosebusk kan overvintre eller der man kan sitte og nyte den første vårsolen. Dagens kote flyttes for å skape et skjermet og tilgjengelig gårdsrom. TRASPORT OG PARKERIG ordahl Bruns gate ligger 5 minutter med buss eller sykkel og 15 min til fots fra sentrum der man finner jernbane og rutebusstasjon, et av landets mest trafikkerte knutepunkt. Strekningen sentrum - B 2 trafikkeres av 20 bussavganger i timen. I tillegg ligger tomten tett inntil den mest brukte sykkelveien mot sentrum som i sin tur også har meget gode tilkoblinger til byens sykkelveinett. Sykkelparkering er prioritert i uteområdene og ligger i direkte forbindelse med hoveden. Alternativt kan boder benyttes til sykkelparkering og sykkelverksted. For bilparkering foreslås en modell basert på lokal bildeling sammen med noen utleieplasser. Vår overbevisning er at målgruppen for B 2 hører til de 26 % av orges befolkning som kan tenke seg å dele i stedet for å eie bil. «Hele 26 % av de spurte i en rundspørring gjort av Visendi for Dagsavisen, svarer at de kunne tenke seg å benytte bilpool av hensyn til miljøet. 22 % kunne tenke seg det samme av hensyn til økonomien. Undersøkelsen er landsdekkende. Den dekker dermed også områder der moderne bildeling ikke eksisterer». «I Trondheim har utbyggere av nye sentrumsleiligheter fattet interesse for bilkollektivet. - Vi har to prosjekter hvor leiligheter er innmeldt som medlemmer hos oss. Slik kan utbyggeren få dispensasjon fra krav til antall parkeringsplasser. Forutsetningen er medlemskap hos oss for en del av leilighetene, sier Bjørn Thorud i Trondheim Bilkollektiv. Et tredje prosjekt kommer i løpet av året. Her får beboerne en bil de kan benytte plassert i kjelleren, i tillegg til de andre bilene kollektivet disponerer.» (dagbladet.no) Den foreslåtte modellen med parkering i underetasje av og vest for B 2 gir totalt 36 parkeringsplasser hvorav 9 i forbindelse med B 2. Dette gir en generell parkeringsdekning på 0,3 per enhet for hele området inkludert B 2. Dersom man bare bygger ut B 2 vil parkeringsdekningen være 0,45 plasser per enhet. Et alternativ til den valgte parkeringsløsningen er om prosjektet finner det lønnsomt å legge en p-kjeller under de 3 ny byggene. Dette vil være en trafikk- og geoteknisk god plassering men vil ikke gjøre B til det miljøforbildeprosjektet det ønsker å være. BUSSTOPP: HAMBORGSTRØM linje: 4, 5, 6, 51, 55, 101, 102, m Sykkeltrasé E18 RUTEBILSTASJO TOGSTASJO BUSS TIL DRAMME SETRUM 20 GAGER I TIME EKSPRESSBUSS MATERIALER, VEGETASJO OG BIOLOGISK MAGFOLD Materialpaletten utomhus er enkel og kortreist. I utgangspunktet kan alle rivningsmaterialer fra byggene brukes lokalt, bla. til å fylle ut nivået i tomtens søndre områder og bygge voll mot Rosenkrantzgata. En enklere støttemur vest for B 2 bygges av gjenbrukt tegl. Knust tegl fungerer som grus i gangarealer i gårdsrom, grusen har singelfragmenter som gjør dem kjørbare og tilgjengelige for alle. Bygulvet i entréområder og torget belegges også med grus som stabiliseres med lignin (restprodukt fra papirindustrien) for å oppnå et sterkt slitelag. Denne grusen kan framstilles av knuste rivningsmaterialer eller restprodukter fra annen bygging i området. Prosjektet har ingen områder som trenger energikrevende vedlikehold som f.eks. gressplen. Vi foreslår også at akebakken øst for tomten omorganiseres fra å være gressplen til blomstereng, noe som krever betydelig mindre resurskrevende vedlikehold og samtidig har et mye større artsmangfold. Et grunnprinsipp for å etablere rikt biologisk mangfold er å sikre tverrforbindelser og korridorer i landskapet. Prosjektet sikrer en diagonal forbindelse gjennom området via de sammenhengende gårdsrommene og en tydelig øst-vestlig beplantet forbindelse langs både Rosenkrantzgata og Hotvetveien. Samtidig foreslås en tettere blandingsvegetasjon øst for akebakken. I sør mot Rosenkrantzgata foreslås en kombinasjon av eviggrønne markdekkere, busker og mindre trær sammen med noen litt større løvtrær for å skape et så optimalt filter mot støy og luftforurensing som mulig. Samtidig skal denne vegetasjon ikke skjerme for solen inn på tomten. Prosjektet legger opp til en mangfoldig og differensiert bruk av vegetasjon ved at store deler av beplantningen styres av beboerne. Dette vil automatisk føre til en variasjon i vekstsykluser. Insekter og fugler vil bli tiltrukket til forskjellige tider i sesongen, som dermed vil bli forlenget. Dette gir gode gevinster for luftkvalitet og lokalklima. OVERFØRIGSVERDI En hver landskapssituasjon er unik, men noen prinsipper som kan videreføres til andre prosjekter: - Definere tydelige uterom - Tilføre private uterom parseller koblet til boenhetene. - Skape gode mikroklimatiske forhold utfra tomtens premisser - Gi noe nytt til området, nye forbindelser og koblinger til omkringliggende områder. TA DE HATT OG LA DE VADRE...

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger Om veilederen Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere,

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 100 % FORNYBAR ELLER GJENVUNNET ENERGI I MALMÖ. Side 4 EPC-AVTALEN I NARVIK ENERGIEFFEKTIVISERER NARVIK FRA CAMPINGBIL. Side 14 NYTT TOGDEPOT FOR STOCKHOLM AVANSERT AUTOMATIKK UNDER

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5

Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5 Sol Og Vind Plusshus i Porebetong Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. 2.0 Prosjektets utvikling til nå 3.0 Materialvalg

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer