MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland"

Transkript

1 Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler, Roald Nymo, Gunnar Jakobsen, Guttorm Nergård, Anne Jespersen, Inger Olsen, Gunvald Wilsgård, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård, Marit Reiertsen, Roy-Willy Hansen, Ellen Simonsen, Kjell-Arne Enoksen Gunnar Jakobsen, Reiner Schaufler, Wivi Jakobsen Roy-Willy Hansen Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/06 06/21 REGNSKAP /06 06/324 ÅRSMELDING /06 06/63 HOVEDREGULERING BUDSJETT /06 06/397 NYTT RÅDHUS V/BERGSHEIMEN? 30/06 06/41 IDRETTSHALL 31/06 06/284 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT ANG. PSYKIATRISATSINGA I BERG 32/06 06/55 TESTAMENTE - FORSLAG TIL STATUTTER 33/06 06/405 ENDRING AV VEDTEKTENE - NÆRINGSFONDET 34/06 06/580 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 35/06 06/599 KAISTOLPENE I MEFJORDVÆR 36/06 06/699 TILSKOTT TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON I GRYLLEFJORD ALTERNATIVT FERGEVERTER 37/06 06/468 FORESPØRSEL OM GRANSKING 38/06 06/723 DELRAPPORT AD-HOCUTVALGET Side 2 av 26

3 39/06 06/730 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL DEPOT/GARASJE - RØDE KORS 40/06 06/18 OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG STILLING SOM ASSISTENT SKALAND SKOLE 41/06 06/345 LÆRLINGINNTAK HØSTEN 2006 Side 3 av 26

4 Som settevaraordfører ble Roald Nymo enstemmig valg i stede for varaordfører Roy-Willy Hansen som hadde meldt forfall 26/06 REGNSKAP Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2005 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet (overskudd) kr ,- disponeres på følgende måte: Kloakk Senjahopen/Skaland kr ,- Edb-investering kr ,- Avsetning til disposisjonsfond kr ,- Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2005 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindre forbruk i driftsregnskapet (overskudd) kr ,- disponeres på følgende måte: Kloakk Senjahopen/Skaland kr ,- Edb-investering kr ,- Avsetning til disposisjonsfond kr ,- Side 4 av 26

5 27/06 ÅRSMELDING 2005 Kommunestyret vedtar forelagte forslag til årsmelding Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret vedtar forelagte forslag til årsmelding Side 5 av 26

6 28/06 HOVEDREGULERING BUDSJETT 2006 Budsjettet for 2006 reguleres med en netto endring på kr ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. Kommunestyrets behandling i møte : Anne Jespersen satte på vegne av Nordre Berg Fellesliste frem følgende forslag til Budsjettet for 2006 reguleres med en netto endring på kr ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling med unntak av følgende: 1. Innsparte lønnsmidler på post 510 Bibliotek beholdes. Midlene tas av disposisjonsfondet EDB-investeringer. 2. De to personene som hittil har hatt ansvar for bibliotekene, oppfordres til å søke ledig stilling som bibliotekansvarlig i Berg. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget fra NBF v/anne Jespersen vedtatt med 10 mot 6 stemmer som ble avgitt for innstillingen. Side 6 av 26

7 29/06 NYTT RÅDHUS V/BERGSHEIMEN? 1. K-styret vedtar renovering av gamle Bergsheimen til nytt rådhus etter konseptet utarbeidet av Plankontoret a/s. 2. Innenfor en kostnadsramme på 3,1 millionr bes rådmannen besørge igangsetting av dette arbeidet. 3. Renoveringsarbeidet lånefinansieres over 20 år. De årlige kapitalutgiftene innarbeides ved rullering av økonomiplanen. Kommunestyrets behandling i møte : Guttorm Nergård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag til 1. K-styret vedtar renovering av gamle Bergsheimen til nytt rådhus etter konseptet utarbeidet av Plankontoret a/s, bortsett fra legekontor og akuttmottak. 2. Det settes et tak på 3,1 mill kr. inkl. uforutsatte kostnader for dette konseptet. 3. Renoveringsarbeidet lånefinansieres over 20 år. De årlige kapitalutgiftene innarbeides ved rullering av økonomiplanen. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det framsatte forslag ble forslaget fra NBF vedtatt med 10 mot 6 stemmer som ble avgitt for innstillingen. Side 7 av 26

8 30/06 IDRETTSHALL Kommunestyret bevilger 1,5 millioner til bygging av Senja-hallen. Finansieringa skjer ved at ubrukte lånemidler på kr ,- benyttes samt at kr ,- tas fra avsatte midler egenkapitaltilskudd klp. Berg kommune står som byggherre av hallen og skal eie den. Det inngås en skriftlig avtale mellom Berg kommune og Berg idrettsråd/andelslag e.a. i forbindelse med drifta av hallen gjennom et leieforhold. Dette skal skje på en slik måte at Berg kommune ikke skal bidra økonomisk til årlig drift. Kommunestyrets behandling i møte : Leder i Berg Idrettsråd Jan Harald Jansen fikk tillatelse fra et enstemmig kommunestyre til å orientere om prosjektet. Roald Nymo satte på vegne av Berg Arbeiderparti fram følgende forslag: Innstillingen med følgende tillegg: 5. Prosjektet iverksettes under følgende forutsetninger: 5.1 Næringslivet yter tilskudd til prosjektet min. i hht finansieringsplan. 5.2 Næringslivet garanterer for at 1,5 mill kr. ytes som forskuttering. 5.3 Det opprettes et driftsselskap som tar opp 1,5 mill kr i lån med garanti (simpel kausjon) fra Berg kommune. Dette lånet skal finansieres av leieinntekter og sponsoravtaler som selskapet inngår med næringslivet. 6. Rådmannen får fullmakt til å inngå de nødvendige finansieringsavtaler med næringsliv/banker mht byggelån, tilskudd og forskuttering slik at finansieringsplanen blir oppfylt. Kjell Egil Johansen satt frem følgende forslag: 7. Hallen søkes samlokalisert ved skolen i Senjahopen for å dra nytte av garderobeanlegget på skolen. Hvis ikke dette går, tas opprinnelig lokalisering ved Steinneset i bruk. Det ble foretatt punktvis avstemming; Pkt. 1 4 Enstemmig Pkt. 5 og 6 Stemmetallet ble 8 8 og ble vedtatt ved bruk av ordførerens dobbelstemme Pkt. 7 Falt med 15 mot 1 stemme som ble avgitt for Kjell Johansens forslag. Side 8 av 26

9 1. Kommunestyret bevilger 1,5 millioner til bygging av Senja-hallen. 2. Finansieringa skjer ved at ubrukte lånemidler på kr ,- benyttes samt at kr ,- tas fra avsatte midler egenkapitaltilskud KLP. 3. Berg kommune står som byggherre av hallen og skal eie den. 4. Det inngås en skriftlig avtale mellom Berg kommune og Berg idrettsråd/andelslag e.a. i forbindelse med drifta av hallen gjennom et leieforhold. Dette skal skje på en slik måte at Berg kommune ikke skal bidra økonomisk til årlig drift. 5. Prosjektet iverksettes under følgende forutsetninger: 5.1 Næringslivet yter tilskudd til prosjektet min. i hht finansieringsplan. 5.2 Næringslivet garanterer for at 1,5 mill kr. ytes som forskuttering. 5.3 Det opprettes et driftsselskap som tar opp 1,5 mill kr i lån med garanti (simpel kausjon) fra Berg kommune. Dette lånet skal finansieres av leieinntekter og sponsoravtaler som selskapet inngår med næringslivet. 6. Rådmannen får fullmakt til å inngå de nødvendige finansieringsavtaler med næringsliv/banker mht byggelån, tilskudd og forskuttering slik at finansieringsplanen blir oppfylt. Side 9 av 26

10 31/06 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT ANG. PSYKIATRISATSINGA I BERG Kommunestyret viser til rådmannens brev av Plan for psykisk helse i Berg kommune bør realiseres som styringsverktøy i kommunen. 2. Rådmannen orienterer ved årsslutt om de tiltak som er skissert i brev av fra Berg kommune til K-sekretariatet IKS er gjennomført. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret viser til rådmannens brev av Plan for psykisk helse i Berg kommune bør realiseres som styringsverktøy i kommunen. 2. Rådmannen orienterer ved årsslutt om de tiltak som er skissert i brev av fra Berg kommune til K-sekretariatet IKS er gjennomført. Side 10 av 26

11 32/06 TESTAMENTE - FORSLAG TIL STATUTTER Vedlagte forslag til statutter i forbindelse med arv til Bergsheimen gjøres gjeldende. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedlagte forslag til statutter i forbindelse med arv til Bergsheimen gjøres gjeldende. Side 11 av 26

12 33/06 ENDRING AV VEDTEKTENE - NÆRINGSFONDET Kommunestyre vedtar foreliggende forslag til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyre vedtar foreliggende forslag til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg. Side 12 av 26

13 34/06 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 1. Berg kommune slutter seg til prosjektet kartlegging av biologisk mangfold organisert som et interkommunalt prosjekt i ytre Midt-Troms. 2. De nødvendige midler kr bevilges fra disposisjonsfondet. Kommunestyrets behandling i møte : Ordføreren satte frem følgende forslag til 1. Berg kommune bidrar med et beløp på inntil kr ,- bevilget fra disposisjonsfondet til gjennomføring av kartlegging av biologisk mangfold. 2. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre spørsmål om hvem som foretar kartlegging og rapportarbeidene. Vedtatt enstemmig. Side 13 av 26

14 35/06 KAISTOLPENE I MEFJORDVÆR Kaistolpene i Mefjordvær, slik skissert i saksframstillinga, tilbys til grunneierne uten vederlag. Kommunestyrets behandling i møte : Guttorm Nergård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Det igangsettes et administrativt arbeide med tanke på å kostnadsberegne istandsetting av området i Mefjordvær som kalles Tverrvorren. Det undersøkes også hvilke eksterne midler som kan oppnås for å finansiere prosjektet samt at man går i dialog med grunneierne om delaktighet i prosjektet. Ordføreren satte frem følgende forslag: Saka utsettes. Administrasjonen bringer klarhet i hva som er gjort i saken tidligere og hvilke muligheter til oppfølging som kan iverksettes. Det ble først stemt over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. Saka utsettes. Administrasjonen bringer klarhet i hva som er gjort i saken tidligere og hvilke muligheter til oppfølging som kan iverksettes. Side 14 av 26

15 36/06 TILSKOTT TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON I GRYLLEFJORD ALTERNATIVT FERGEVERTER Det bevilges kr ,- til fergevert/turistkontor knyttet til Andfjordferga/Gryllefjord. Beløpet dekkes over kr (Troms Reiseliv) Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Det bevilges kr ,- til fergevert/turistkontor knyttet til Andfjordferga/Gryllefjord. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Side 15 av 26

16 37/06 FORESPØRSEL OM GRANSKING Legges fram i møtet. Kommunestyrets behandling i møte : Roald Nymo la frem følgende forslag til Saka utsettes med bakgrunn i at det har vist seg umulig å få skikkelig svar fra myndighetene. Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til et personlig møte med Justisministeren så snart som overhode mulig, for å få en avslutning av saken og svar på de spørsmål som er reist før saken realitetsbehandles og evt. avgjøres. Vedtatt enstemmig. Side 16 av 26

17 38/06 DELRAPPORT AD-HOCUTVALGET 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og innvilger utvalget utsettelse til 1. november 2006 for endelig rapport, herunder også iverksettelse av opprettelse av stillingene som vedtatt i k-sak 63/ Det opprettes egen 50% stilling som psykiatrikoordinator finansiert gjennom øremerkede statlige midler til dette fagområdet. Guttorm Nergård la på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag : 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og innvilger utvalget utsettelse til 1. november. 2. Stillingene som Pleie- og omsorgssjef og Oppvekst- og kultursjef tilsettes umiddelbart. 3. Det opprettes ei 50% stilling som psykiatrikoordinator, fortrinnsvis tillagt stillingen som 50% psykiatrisk sykepleierstilling. Det ble stemt alternativt mellom innstillingen og det fremlagte forslag, forslaget fr Nordre Berg fellesliste ble vedtatt med 10 mot 6 stemmer som ble avgitt for innstillingen. 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og innvilger utvalget utsettelse til 1. november. 2. Stillingene som Pleie- og omsorgssjef og Oppvekst- og kultursjef tilsettes umiddelbart. 3. Det opprettes ei 50% stilling som psykiatrikoordinator, fortrinnsvis tillagt stillingen som 50% psykiatrisk sykepleierstilling. Side 17 av 26

18 39/06 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL DEPOT/GARASJE - RØDE KORS Berg kommunestyre gir Berg Røde Kors tomt på Steinneset for oppføring av garasje/depot slik skissert i søknaden fra organisasjonen. Omkostninger til fradeling bæres av Berg Røde Kors. Kommunestyrets behandling i møte : Guttorm Nergård la på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Kommunestyret tar ikke stilling til bygging av garasje/depot på Steinneset før det foreligger en kartskisse/reguleringsplan for dette området. Berg Røde Kors kan bruke den gamle brannstasjonen i Senjahopen vederlagsfritt så lenge de har behov. Det forutsettes at restaurering, vedlikehold, strøm og forsikringer dekkes av organisasjonen sjøl. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget fra Nordre Berg fellesliste vedtatt enstemmig. Kommunestyret tar ikke stilling til bygging av garasje/depot på Steinneset før det foreligger en kartskisse/reguleringsplan for dette området. Berg Røde Kors kan bruke den gamle brannstasjonen i Senjahopen vederlagsfritt så lenge de har behov. Det forutsettes at restaurering, vedlikehold, strøm og forsikringer dekkes av organisasjonen sjøl. Side 18 av 26

19 40/06 OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG STILLING SOM ASSISTENT SKALAND SKOLE 1. Skaland skole innvilges en videreføring av assistent stilling 13 timer i uka høsthalvåret Utgiftene med assistentstilling på kr finansieres via disposisjonsfond kontonummer Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Skaland skole innvilges en videreføring av assistent stilling 13 timer i uka høsthalvåret Utgiftene med assistentstilling på kr finansieres via disposisjonsfond kontonummer Side 19 av 26

20 41/06 LÆRLINGINNTAK HØSTEN Ut fra en samlet overveielse kan ikke kommunestyre prioritere økonomisk å inngå kontrakt med flere enn 1 lærling samtidig. 2. Det er derfor med beklagelse at Berg kommune ikke kan ta imot lærlinger før nåværende lærling er ferdig med sitt utdanningsløp våren Kommunestyrets behandling i møte : Ordføreren satte frem følgende forslag til 1. Kommunestyret vedtar å tegne lærlingekontrakt med 1 lærling i institusjonskokkfaget. 2. Til dekning av utgifter for 2006 overføres kr ,- fra investering EDB. Ved alternativ votering mellom innstillingen og ordførerens forslag ble Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Side 20 av 26

21 Spørsmål i kommunestyremøte Guttorm Nergård: 1. Gratis tomt i Berg. Det har vært mer enn antydet at etterspørselen av hus er stort i Berg kommune. For å få kartlegge det reelle behovet, kan vi antakelig best få dette til ved å tildele gratis tomt til de/den som vil virke og bo i Berg. Kan også ordføreren se dette som hensiktsmessig og ta tak i dette. Ordførerens svar: Dette vil bli vurdert som et rekrutteringstiltak i Berg. Gratis tomt, men gebyrer for tilkobling av vann, avløp samt fradeling må betales av kjøper. 2. Vannsituasjonen på Kårsnesset i Mefjordvær. Har tidligere tatt spørsmålet opp i kommunestyret. Hva kan vi i Berg kommune gjøre for å få vann i område slik at beboerne kan benytte seg av vaskemaskin og oppvaskmaskin? I svar har det vært antydet at det er ei vannledning fra det kommunale vannverk til Kårsnesset vil være ca 200 m. Vil det bli iverksatt tiltak som kan forberede vannproblematikken på Kårsnesset? Rådmannens svar: Vannsituasjonen på Korsneset har vært tatt opp flere ganger tidligere. Dersom k-styret er av den oppfatning at nødvendige investeringer til dette tiltaket skal prioriteres, må signaler om dette komme nå ifm. budsjettarbeidet og økonomiplanarbeidet like over ferien. Vi er idag ikke bemidlet til å kunne foreta noen investeringer her. Ordførerens svar: Vanntilknytning Korsneset. Ordføreren forventer en søknad fra beboerne på Korsneset om kommunal tilknytning. Dette ville ha vært den korrekte saksgangen, og ordføreren ber om at politikerne opptrer som ombudsmenn i situasjoner som dette og henviser søkere til kommunen. Jeg har vært i kontakt med en av de som ønsker vanntilknytning og har forstått det slik at det er 5 mulige abonnenter. Teknisk avdeling vil undersøke muligheten for forlengelse av eksisterende vannledning i Bjorvika boligfelt og tilskrive de aktuelle oppsitterne. Saka om dette vil bli forelagt formannskapet etter ferien. Side 21 av 26

22 3. Innfordring av kaileie. I formannskapet ble det reist spørsmål om kaileie. I debatten her framkom det uttalelser om at vi ikke har innfridd alle forpliktelser i forhold til inndekning av kaileie ved Grafittverket på Skaland. Videre er det uttalt: Ei vanskelig sak og problemer med å få inn kaileie. Hva ligger det i å ikke ha innfridd alle forpliktelser? Hva er det som gjør inndekninga vanskelig og problemfull? Ber ordfører/rådmann svare klart og tydelig på disse spørsmålene. Rådmannens svar: Det har vært flere forhandlingsrunder mht. kaileie rundt Skaland Graphite a/s. Årsaken til dette ligger i den konkursen som tidligere selskap var gjennom og forståelsen av hva det nye selskapet skal forplikte seg til ihht. kaiavtalen fra den gang. Dette har medført flere forhandlingsrunder som nå har kulminert med at kommunen får dekket kapitalutgiftene. I løpet av disse forhandlingsrundene har det vært ulike forståelser ift. hva som tidligere har vært kommunisert. Konkursen i det tidligere selskapet har vært med på å komplisere bildet vesentlig. Side 22 av 26

23 3. Ang. situasjonen innen den institusjonsbaserte og den åpne omsorgen. Viser til mail tilsendt ordføreren i forkant av dagens møte. Nordre Berg fellesliste ønsker at ordføreren redegjør for situasjonen vedr. behovet for sykehjemsplasser og behovet for plass i omsorgsboliger i Berg kommune. Jeg ønsker også at ordføreren redegjør for de fremtidige behovene her og hvordan han eventuelt vil prioritere. Det vil selvsagt være fint om ordføreren lot daglig ledere ved institusjonene redegjøre for behovene pr. i dag. Rådmannens svar: Ordfører har bedt rådmannen sørge for en redegjørelse. Pga. ferietid og svært mange arbeidsoppgaver, vil dette spm. bli besvart fyldig like over ferien. Side 23 av 26

24 Inger Olsen på vegne av Nordre Berg fellesliste. 1. Vier til det siste årsspørsmål ang. de aktiviteter som har vært på Steinneset og den oppfølging som har vært av disse. Ønsker en skikkelig redegjørelse for hva som skjer nå i saka. Tenker da spesielt på - krav om reparasjon av kaia - opprydding - eierskap til grusmassene For å konkretisere saka, vil det være nok å vise til spørsmål og svar gitt på disse i kommunestyremøter og Buss tilhørende kommunen/bergsheimen. Ser at det er svært høye reparasjonskostnader på bussen og at det er interesserte kjøpere på banen (opplysninger gitt ). Svar fra Helse- og omsorgssjef Odd Olsen på teknisk etat vil etter feien annonsere/legge minibussen ut for salg på nettet. 3. Reglement ved ansettelser. Berg kommune har et reglement vedr. ansettelser hvor det har vært delegert til adm. å ansette i alle stillinger unntatt SLG/ledergruppa. SLG har til nå bestått av lederne innenfor hvert område (teknisk, oppvekst, økonomi). Plan- og næringssjef var altså en del av SLG. Denne stillinga er nå delt i to, til henholdsvis ingeniør og plan- og utviklingsleder, og de ansettes administrativt. Betyr dette at disse ikke inngår i SLG? Hvis nei, hvem er SLG bestående av nå? Hvis ja, hvorfor er disse administrativt ansatt? Svar fra personalleder Venter på svar fra Morten Side 24 av 26

25 Marit Reiertsen. 1. Kva bør gjerast for å rydde opp og sikre opne hol i naturen langs nasjonal turistvei i Berg. Med opne hol er det meint steinbrot og grustak og lignende 2. Bør kommunen utarbeide ein policy når det gjeld markedsføring av reiselivsbedriftene. Eg ser det som uheldig at det poppar opp skilt av ulike slag langs veien og på store steinar ute i naturen. Ordførerens svar: 1. Steinuttak er ikke kommunens eiendom. Kan ikke svare nærmere nå. 2. Skilt langs veien er sak for Statens Vegvesen, som er godkjenningsinstans. På grunn av tragedien i Senjahopen har ikke ordføreren hatt muligheter til å svare på spørsmålene fra representantene. Svarene kommer etter sommerferien. Side 25 av 26

26 Side 26 av 26

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer