51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim"

Transkript

1 .ta Bergvesenet 51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJournal nr 5527 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Vestlandske Vestlandske Tatel Innberetning til Gauldal Skifterett fra bobestyreren i NS Røros Kobberverks konkursbo Forfatter H.E. Dato Âr Bedrift (Oppdragsgiverogleller oppdragstaker) Adv.firma Wiersholm,Bachke og Helliesen Kommune Fylke Røros Sø r-trøndelag Bergdistrikt 1: karlblad : kar1blad Røros Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Økonomisk Lergruvbakken Råstoffgruppe Malm/metal I Råstofftype Cu,Zn Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Gjennomgang av gruvens historikk og selskapets styre og daglige ledelse. Awiklingen av driften og konkursens årsaker, vurdeing av straffbare forhold, boregnskapet

2 - /4/4 1,47 ; 17 /I 4.X,64447(41 / 71/:%, c:t/caletle MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING ft R ADVOKAT OLE A BACHKE SEN MUNKEDAMSVEIEN 3 B H. R. ADVOKAT H. E. HELUESEN TELEFON (02) kt R ADVOKAT OLE & BACHKE JR TELEX WHB N ADVOKAT ARNUOT HuSTAD TELEGRAM KRISTEF ADVOKAT NILS GREGUSSON POSTBONS 1658 VIKA ADVOKAT PER F. HETTY OSLO 1 ADVOKAT THORLEIF ELLESTAD ADVOKAT KARSTEN H TORKILDSEN INNBERETNING TIL GAULDAL SKIFTERETT FRA BOBESTYREREN I A/S RØROS KOBBERVERKS KONKURSBO

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: NR. OVERSKRIFT SIDE INNLEDNING 1 II HISTORIKKOG UTVIKLINGVED A/S RØROS KOBBERVERK III SELSKAPETSSTYRE OG DAGLIGE LEDELSE 2 IV BOBEHANDLINGEN 3 1. Avviklingav driften 3 2. Boets aktiva 5 Registrering 5 Realisasjonav aktiva (i) - (ix) 6 Uteståendefordringer 11 Diverse inntekter Aftmeldtefordringer- fordringspr&e1se Offentligeinteresser 12 Kulturelle/antikvariskeinteresser 12 Sikringsarbeid 13 Eiendoms-og grenseforhold 14 V KONKURSENSÅRSAKER 15 Innledning 15 LergruvbakkenGruve 15 VI OMSTØTELSE 18 VII MULIGE STRAFFBAREFORHOLD 18 IX DEN VIDERE BOBEHANDLING 19 Forholdet til panthaverne 19 Konsesjonsspf6rsmå1 m.m. 21 AvsluttendefordringspSvelse/utarbeidelse av slutningsregnskapm.m. 21 X BOREGNSKAPET 21

4 1. I. INNLEDNING. Den 13. oktober 1977 besluttet et samlet styre i A/S RSros Kobberverkå gjsre oppbud til Gauldal Skifterett.Oppbudsbegjæringble innleverttil Skifterettensamme dag kl Konkurs i selskapetble åpnet ved Gauldal Skifteretts kjennelseav 14. oktober HSyesterettsadvokatH.E. Helliesen,Munkedamsveien3 B, Oslo 1 ble samtidigbeskikketsom midlertidigbestyrerav boet. I skiftesamlingden 28. oktober 1977 ble h.r.advokathelliesen oppnevnt som permanentbestyrer,samtidigsom statsaut. revisor Per Edg. Ryen, etter forslag fra bobestyrer,ble oppnevnt som boets revisor.videre ble fslgendekreditorutvalg oppnevnt: DirektSrKjell G. Hem, Den Norske Industribank,Oslo. Banksjef Ivar Elvsveen,RSros Sparebank,Rg5ros. Tamermester Johan Kjellmark,RSros. Boets revisorhar avg1tt revisjonsberetningdatert 28. juni Denne er lagt ved som bilag til innberetningenog bostyret slutter seg i det vesentligetil denne. II. HISTORIKKOG UTVIKLINGVED A/S RØROS KOBBERVERK A/S RSros Kobberverkvar ved konkursåpningnorges eldste bergverks-og industribedrift,og som sådan er bedriftens historie og utviklinginngåendebehandletav flere historieskrivere.spesielt interessertehenvises bl.a. til de jubileumsbskersom er utgitt om bedriften,senest Gunnar Brun Nissens "RSros Kobberverk "(Trondheim1976), samt til bind II av "BergstadenRSros' H1stor1e"( redaktsr Ole Øisang). Fyldige opplysningervil også finnes i de fleste leksika.

5 2. Her må det være nok å konstatereat bedriftenble grunnlagt i 1644 som participantskap,omdannet til aksjeselskapfra 1. januar 1910, og at bedriftengjennomgikken større gjeldssanering i 1936 hvorved den tapte strirstedelenav sine tidligere omfattendegrunneiendommer. En vesentligdel av driftsgrunnlagetdet siste århundrethar vært opparbeidelseav gammel avfallsmalmbl.a. fra de gamle berghallerved Kongens Gruve, samt fra 30-åreneog frem til 1972 malmbrytingi Olavsgruven.Sistnevntegruve hadde inntil utgangen av 1972 produsert mill, tonn råmalm med gjennomsnittlig1,39% kobber. Sekundær produksjonhar vært fremstillingav "Tyrilin"beis og sandblåser-grit. Omfattendemalmletingsarbeider(jfr. revisorsberetningside 18) resultertebl.a. i funnet av en malmforekomstved Lergruvbakkensom ble satt i drift 23. februar 1973 til erstatningfor Olavsgruven.Med hensyn til driften ved Lergruvbakkensom pågikk frem til konkursåpningvises til revisorsberetning.side 13. Malmletingsarbeideneresulterteogså i funnet av det såkalte HersjSfeltet,hvor resultatetav omfattendediamantboring,fra sommeren samarbeidmed AktieselskabetSydvaranger,gav håp om et fortsatt driftsgrunnlagtil avlssningav forekomsten på Lergruvbakken.(Side 20 i denne beretning). Driften av LergruvbakkenGruve, som ble igangsattpå grunnlag av prsveresultater,bsd imidlertidpå uforutsetteog kostbare tekniske problemer,og vesentligdårligeremalmgehalterenn forutsatt.dette forhold sammen med sterk generellomkostningsøkning,jfr. revisorberetningens. 16, og tildels synkende priser på hovedproduktetsink og på kobber tappet 1 årene forut for konkursåpningselskapetfor meget betydelige ressurserog det kan allerede innledningsvisfastslås at utviklingenved Lergruvbakkener en hovedårsaktil konkursen. Nærmere om dette nedenfor.det vises forsvrig til revisors beretningpå side 9 følgende.

6 3. SELSKAPETSSTYRE OG DAGLIGE LEDELSE. Det vises til revisorsberetningpå side 3-5. BOBEHANDLINGEN. 1. Avviklin av driften. Med hensyn til driften årenefrem til konkursåpning v1ses, foruten til innledningsbemerkningeneovenfor, også til revisorsberetningpå side 12 og 18 fslgende når det gjelder driftsresultateneog til side 13 fslgendemed hensyn til investeringene1 perioden. Sommerenog hssten 1977 fant det sted en hektisk mstevirksomhet mellom bedriftensledelse,offentligeog private kredittinst1tusjoner,samt offentligemyndigheter,vedrsrende KobberverketsSkonomlskesituasjon.Det ble således holdt et mste 1 Industridepartementet29. september1977 hvor det foruten statssekretærog embetsmennfra Departementet mstte representanterfor Kobberverketsledelse og ansatte.videre ble det holdt et mste den 3. oktober. Det ble fra såvel Industridepartementetsom Distriktenes Utbyggingsfondgjort klart at det ikke forelå noen hjemmel for å ettergi noen av de lån som var blitt ydet fra det offentligesside. De lån det var tale om var ved konkursåpning: DistriktenesUtb in sfond: Lån I kr ,38 Lån II " ,26 Lån III " ,00 A/S Den Norske Industribank,konsolideringslån1975 ti ,00

7 4. (Transportert) A/S Den Norske Inudstribank, konsollderingslån1976 A/S Den Norske Industribank, likviditetslån kr , , kr Det ble også gjort klart at MiljSverndepartementetikke hadde midler til å kjøpe kulturverdierknyttet til bedriften,herunder de gamle bygningerpå malmplassområdet og slagghaugene. Ved brev av 12. oktober 1977 fra Industridepartementet heter det til slutt: "På bakgrunnav det som her er anfsrt må man bare beklage at det fra statens side ikke kan gjsres noe for å hjelpe RSros Kobberverkut av den oppståttesitua sjon, og det vises forsvr1g til Industridepartementets brev av 4. ds." I brev av 4 ds. ble presisert: "1. At Industridepartementetikke har fullmakttil å ettergi de lån som er gitt til selskapetfra staten. 2. At selskapetikke må foreta disposisjonersom innebærer en forfordelingav kreditorenetil ugunst for statens fordringer." På bakgrunn av bedriftensvanskeligeskonomiskestilling og signalenefra det offentligehadde selskapetsstyre mste den 26. september1977 fattet enstemmigvedtak om at det ikke lenger var forsvarligå opprettholdevirksomheten 1 Lergruvbakkenog oppredningsverket(foredlingsanlegget) på Kongens Gruve. Noe nærmere tidspunktble da ikke fastsatt,men driftsledelsenfikk senere instruksom at siste salve som var boret og ladet skulle skytes fredag 14. oktober, og at den utskutte malm deretterskulle drives ut og kjsres gjennom oppredningsverket. Som nevnt ovenfor ble konkurs åpnet med virkningfra den 13. oktober.

8 Ut fra de foreliggendeopplysningerså bobestyrermed tilslutning av bostyret ingen foranledningtil å endre denne beslutning.revisorsberetningillustrererat driften var sterkt tapsbringende.det vises særlig til sidene 12 og 18 fslgende,samt vedlegg. Ved årsskiftet1977/1978ble det gjort to selvstendige beregningerfor bostyretfor å få kvantifiserthva fortsatt drift ville innebære.den ene, som ble utført av selskapetskontorsjef,konkludertemed at drift fra konkursåpningtil nevnte årsskifteville gitt et underskuddfsr avskrivningerpå anslagsviskr. 1,5 mill. Den annen som ble utfsrt av direktørper C. Sandberg (styremedlemi selskapetfra juni 1977) konkluderte, basert på 1977 omkostningsnivåog januar 1978 priser på produkteneinklusivekobberfondsbidrag,med et underskudd fsr avskrivningerog renter på faste lån med henimot kr ,-pr. måned. De bergtekniskeanalyserutfsrt for bostyret viste hertil at forekomsteni realitetenvar uttsmt ved konkursåpning. Etter mste med tillitsmannsutvalgetden 18. oktober 1977 utgikk oppsigelsertil samtligeav bedriftens67 ansatte i 1Spet av oktober måned. I oppsigelsestidenvar de ansatte fsrst beskjeftigetmed foredlingav all utskutt malm, et arbeide som ble avsluttet i siste halvdel av novembermåned. Hertil ble det arbeidetmed samling, rengjsringog konserveringav maskiner og utstyr, samt med oppryddingsarbeidog sikringsforanstaltninger. Bedriftenhadde en rekke medarbeideremed lang tjenestetid, hvorav flere med maksimal oppsigelsestidpå 6 måneder. Eksempelvishadde man pr. 1. februar 1978 fortsatt 17 ansatte til disposisjonfor bostyret.et såvidt stort antall bidro til å holde re-engasjeringav personernede på et beskjedentnivå. Samtligeansatte har fått fullt oppgjør 5.

9 6. for sine tilgodehavender ved fratreden, og det har oppsigelsesperiodene ikke vært nsdvendig å trekke på midler fra den stat1lge 1Snnsgarantiordning i konkurs. Bedriftens kontorsjef Finn Valseth hadde fsr konkursåpning fått ny stilling. I mste den 26. november 1977 besluttet bostyret å engasjere ham som boets avviklingsleder. Videre ble bedriftens tidligere innkjspssjef og materialforvalter Gunnar TSrres engasjert til å bistå i forbinde1se med realisasjonen av boets realverdier. Valseth fratrådte den 1. mars 1978, mens TSrres var engasjert som boets forvalter frem til 1. desember 1979, hovedsaklig beskjeftiget med realisasjon av aktiva. Hertil kommer tilsammen 5 ansatte re-engasjert i deler av 1978 for å bistå med regnskap, kontorarbeid, samt ettersyn, fremvisning, salg/ekspedisjon og demonteringsarbeider i gruven. 2. Boets aktiva. (a) Re istrerin. Gauldal Skifterett v/ lensmannen i Len med to sakkyndige registreringsvitner og vurderingsmenn avholdt registreringsforretning i boet i dagene 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27. og 28. oktober samt 7. november 1977 i nærvær av bobestyrers representanter. En oversikt over boets eiendeler, tilgodehavender og gjeld fremgår av registreringsforretningen og av revisors beretning med bilag av 28. juni (b) Realisas'on av aktiva. De foretatte analyser viser at det aldri har vært grunnlag for å selge bedriften som "Going Concern". Man har således vært henvist til å finne nye eiere til alle selskapts realverdier til de best mulige priser, og har herunder gjort bruk av de realisa-

10 sjonsmåter som Konkursloven Eir anvisning på. Det vesentlige av produksjonsutstyr og rekv:sita er allikevel solgt under hånden med fremragende btstand av bedrlftens tidlizere innkjspssjef. Hans iherdge salgsarbeid og omfattende sakskunnskap har utvilsomt reddet hundretusener for panthaverne og kreditorfellesskapet. Om realisasjonsarbeidet kan ellers nevnes fslgende: (De nedenfor oppgitte belsp er avrundet). Sal av produkter. Metallprodukter på lager ved konkursåpning samt sluttbroduksjon utbrakte tilsammen brutto kr ,-. Herav fragår bl.a. dekning av forlagspant med kr ,-, gyldig utsvet tilbakeholdsrett for kr ,- samt produksjons-, frakt- og andre salgsomkostninger, slik at nettoprovenyet for boet ble vesentlig lavere. Kobberfondet. Pristilskudd fra Kobberfondet er etter konkursåpning inngått til boet med tilsammen kr ,-. RSros T riforedlin -"Tlrilin" Beis. Denne sidevirksomhet knyttet til bedriften ble en tid av boet drevet videre som regningssvarende. Salg av restlager og et mindre produksjonslokale med enkelt utstyr samt tilststende grunn "Tyrihaugen" gnr. 135, bnr. 142 i RSros utbrakte et netto proveny på kr ,-. Kr ,- av salgssummen refererer seg til oantsatte aktiva, og kommer således ikke boet tilgode.

11 8. Sal av driftsmidler. Det foreliggeringen endelig oversikt pr. 1 dag over resultatetav dette salg. Pr. 31. desember 1979 utgjorde posten kr ,-. Det alt vesentligetilfallerpanthaveremed industripant. Kulturelle/antikvariskeverdier. Boet har akseptertet tilbud fra staten v/ Miljøverndepartementetom kjøp av verdier for til sammen kr. 3,2 mill. I hovedtrekkomfattersalget fslgende: - Ca dekar utmarksområderomfattende: "RSsjSstykket"- Gnr. 35 Bnr. 9 i RSros. "RSrset" - Gnr. 35 Bnr. 8 i Rifiros. "GrSnhaugen" - Gnr. 28 Bnr. 1 i RSros. - Storwartzområdetmed påståendebygninger og tilsammenca dekar grunn omfattende: "Storwartzhage"-Gnr. 141 Bnr. 4,5,6 og 7 Rs6ros. "Olavshage" - Gnr. 141 Bnr. 8 1 RSros. "Kvintusvollen"-Gnr. 132 Bnr.306 i Røros. - Malmplassområdetmed påståendeantikvariske bygninger,beliggendei Bergstaden, RJ6rosomfattende: "Smeltehyttensgrunn" - Gnr. 135 Bnr. 115 i Rs6ros. "Smaahage"Gnr. 136 Bnr. 1, 47 og 48 i RSros. "Kirkegaardshage"- Gnr. 135 Bnr. 64 i RSros.

12 9. "Østerhage"- Gnr. 137 Bnr. 1 og 157 i Røros. - Slagghaugeneved Malmplassen. - Kobberverketssamlingerav historisk gruveutstyrog -litteraturm.m., herunder 140 stk. kobberbarrerav verkets produksjon. Salget er gjennomfsrtmed overtakelseog betalingpr. 1. april d.å. Denne post vil nedenfor bli refererttil som "Statspakken". Det er ellers å merke at de faste eiendommer med påståendebygningerer beheftetmed gjennomgåendepant, slik at det hovedsakliger 1SsSret som kommer de uprioritertefordringshavere til gode. SpSrsmåletom slagghaugene omfattes av pantet er ikke endeligavgjort. (vi) 0 rednin sverket o ber retti hetene. A/S Rdros Kobberverkbygget i et nytt oppredningsverkved Kongens Gruve med sikte på foredlingav malmen fra Lergruvbakken og eventueltsenere HersjSforekomsten.Oppredningsverketbestår av knuseverkog flotasjonsanlegg. Opprinneligvar tanken å bygge et semi-mobiltverk, men man kom til å bygge et fast anlegg. Med hensyn til omkostningenei forbindelsemed dette bygg vises til revisors beretning.(side13). Det ble tidlig under bobehandlingen,fra såvel kommunalesom fylkeskommunalemyndigheter, gitt uttrykk for et sterkt Snske om å bevare oppredningsverketmed sikte på fremtidig utnyttelseav forekomsteri RSros-områdetmed derav fslgende sysselsettingsmuligheter. Beregningerviste videre at anleggsom-

13 10. kostningeneved nytt tilsvarendeanlegg vil andra til i overkant av kr. 10 mill., mens nettoprovenyettil kreditoreneved riving av verket ville bli ytterst beskjedent. Ut fra denne situasjonbehandletbostyret spsrsmåletom oppredningsverketsfremtid allerede i januar 1978, og var da innstiltpå å bevare anlegget.det ble rettet henvendelse til de fylkeskommunalemyndigheterog til Industridepartementetmed sikte på offentlig overtakelseav anlegget.i brev av 4. april 1978 fra Industridepartementetil bobestyreren ble det imidlertidmeddelt at staten ikke fant å kunne overta verket. I bostyremsteden 10. mai 1978 besluttetbostyret å bevare oppredningsverketdersom en for boet tilfredsstillendeskonomisk1ssning kunne finnes. På grunnlagav denne beslutning arbeidet bobestyrermed forskjellige1ssninger. Den 16. februar 1979 rettet man en henvendelsetil BergverkenesLandssammenslutning med anmodningom distribusjontil samtlige medlemmerav opplysningerom oppredningsverket og bedriftensbergrettigheter.brevet inneholdtvidere en forespsrselom det blant sammenslutningensmedlemmerkunne være interessefor overtakelseav disse aktiva. Brevet ble distribuertmed BVL's ekspedisjon av 1. mai 1979 til samtligemedlemsbedrifter. FremstStetresultertebeklageligviskun i to henvendelser,hvorav den ene bedrift,etter å ha mottatt fyldige opplysninger,i brev av 6. juli 1979 til bobestyrerenmeddelte at overtakelse av oppredningsverketmed bergrettigheter for tiden ikke hadde interesse.en annen

14 11. interessent,a/s KillingdalGrubeselskab, fremsatteet bud som imidlertidikke var tilfredsstillende.det ble derfor rettet nye henvendelsertil sentraleog lokale myndigheter med opplysningom at bostyret ikke lenger fant å kunne ta omkostningerved å opprettholdeverket. Myndighetenemeddelte at de på sin side ikke kunne engasjereseg Skonomisk1 en 1Ssning. Etter et omfattendeforarbeidlyktes det å oppnå et bud fra A/S KillingdalGrubeselskab stort kr ,-på det vilkår at kjøperen skulle bessrge opprydningsarbeidenerundt anleggene,samt forplikteseg til å la anlegget bli stående i minst fem år. Bostyret *- akseptertedette tilbud den 1. oktober Foruten oppredningsverketomfatter salget boets registrertebergrettigheter: Kongens 1-5 i RSros kommune. F1Sttum 1-2 i Midtre Gauldal kommune. HersjS V, 1-4 i Holtålenkommune. Videre gjenværendeusolgte maskiner og rekvisitaved Kongens Grube, Lergruvbakkenog Nedre Storwartz. Endelig inngår fslgendeeiendommer: "Falkberget" - Gnr. 7 Bnr.3 1 RSros. "TrSenVestre" - Gnr. 5 Bnr.3 i RSros. "Storhagen" - Gnr. 143 Bnr.1 1 Rfiros. "Lillehagen" - Gnr. 143 Bnr.2 i R0ros. (vii) øvri e faste eiendommer. Foruten de eiendommersom inngår i postene

15 12. (iii), (v) og (vi) ovenfor er solgt to boligeiendommer,"fredbo"gnr. 138 Bnr. 179 og "Solbakken"Gnr. 134 Bnr. 202, begge i RSros for tilsammenbrutto kr ,-hvorav nettoprovenyettilfallerde uprioriterte fordringshavere,idet disse eiendomerkun var beheftet med restbelspav pantelånopptatt for å erverve eiendommene. Videre er solgt boets hytteeiendom"rismo V111a" på festet tomt u/ Gnr. 56 Bnr. 1 i RSros for kr ,-som tilfaller panthaverne. A/S RSros Kobberverksadministrasjonsbygning "Bergskrivergaarden"Hus nr. 15 i Rsiroser solgt til Norges Brannkassefor kr. 1,6 mill. BelSpet tilfallerpanthavernei sin helhet. Endelig er sluttfsrtsalget av enkeltemindre, ubebygde parsellersom var innledetfør konkursen. BSker. Ved konkursåpningbefant det seg på lager eksemplarerav bedriftensjubileumsbok (1976-utgaven)hvorav ca er solgt "1 smått" og restopplagetlevert til en lokal bokhandel- samlet brutto salgsbelsp kr ,-, Aks er o obli as oner. Boets portefsljeer realisertfor kr ,33. (c) Uteståendefordrin er. Ved konkursåpningutgjordeuteståendefordringer kr ,65.Reell fordringsmasselot seg raskt

16 13. fastslå,noe som vesentligmå tilskrivesordentligog overs1ktligregnskapsfsrsel.boets tap på fordringsmassen utgjsr under kr ,-. (d) Diverse inntekter. I tillegg til de ovenfor nevnte realisasjonsinntekter har boets realverdieri størst mulig utstrekningvært sskt gjort inntektsbringende.bl.a. kan nevnes fs1gende inntektsposter: (1) Grit- roduks on. A/S RSros Kobberverkprodusertesom bivirksomhet sandblåser-gritved oppmalingav slagg fra slagghaugene.produksjonenfortsattefor boets regningfrem til offentligovertakelse av slagghaugeneble aktuell. (11) Leieinntekter. Boligenheterog produksjonslokalerer i vid utstrekningblitt utleiet inntil salg kunne finne sted. (111) Billettinntekter. Fremvisningav "KobberverketsSamlinger"har utbrakt et nettoprovenypå ca. kr ,- til boet. (1v) Renteinntekter. Man har oppnådd en tilfredsstillenderenteavtale med boets bankforbindelse,rsros Sparebank,(samt med et finansieringsselskap). Som fslge av relativtbetydeligeinnskudd gjennom det meste av boets behandlingsperiode vil renteinntektenebli betydelige. 3. Anmeldtefordrin er - fordrin s rsvelse. Pr. dato er anmeldt tilsammen142 fordringeri boet.

17 14. Etter fradrag for dobbeltanmeldelser, samt innfrldde Danthertelser, gjenstår 135 fordringer. I skiftesamlinger den 16. mars og 7. desember 1978 er de anmeldte fordringer, men unntak av 5 (hvorav to stdrre panthaveranmeldelser og to etteranmeldte rordringer) prdvet. Etter en foreldpig oppstilling er det til nå prdvet og anerkjent fordringer for fdlgende beldp: Pantesikret: kr ,12 Massekrav: ,74 Prioritert klasse I: ,00 Prioritert klasse II: It ,40 Uprioritert: ,72 Det forutsettes en skiftesamling til avsluttende fordringsprdvelse i august Offentli e interesser: (a) Kulturelle/antikvariske interesser. Ved konkursåpning var det i den 333 år gamle bedrift oppsamlet meget betydelige og uerstattelige kulturverdier på bedriftens hender. Fra bobehandlingens fdrste dager påkalte disse verdier og bostyrets disposisjoner over dem en meget stor interesse fra statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, museer, foreninger og enkeltpersoner. Frykten for at konkurslovens realisasjonsregler kunne medfdre at disse verdier ble spredt og tapt for lokalmiljdet og de kulturelle myndigheter var i en tid meget sterk, og medfdrte en sterk og ukoordinert pågang på bobestyrer. Disse henvendelser hadde som fellestrekk et sterkt dnske om å bevare de kulturelle og antikvariske verdier samlet, men inneholdt få eller lngen forslag til en for kreditorfellesskapet tilfredsstil-

18 15. lende ldsnlng av spdrsmålet om det dkonomiske vederlag. Et unntak representerte I så måte et tilbud fra Rdros Sparebank om å gjdre kr ,- tilgjengelig for boet som bidrag til en ldsning hvor staten overtok boets realverdier mot å innfri leveranddrkreditorene fullt ut. Fra det offentliges side ble det imidlertid understreket at man dnsket et bo-oppgjdr i samsvar med konkurslovens regler og system. Bl.a. som fdlge av et initiativ fra Rdros Kommune og Rdros Museums- og Historielag besluttet de sentrale myndigheter å koordinere de forskjellige fagdepartementers og andre instansers interesser i et interdepartementalt koordinasjonsutvalg, administrert av Miljdverndepartementet. Dette utvalg ble nedsatt våren 1978 og resulterte etter betydelig forarbeid og omfattende forhandlinger i en avtale vedrdrende "Statspakken" (jfr. side 7). Det kan uten videre fastslås at de kulturelle og antikvariske verdier er en hovedårsak til at boet er blitt uvanlig arbeids- og tidkrevende. (b) Sikrin sarbeid. Ved konkursåpning fantes innen Rdros Kobberverks konsesjonsområde tilsammen ca. 140 gruveåpninger. Gruveåpningene skriver seg fra hele verkets driftsperiode og sikringen av disse har vært varierende. Hertil kommer slamdammer og andre potensielle forurensnings- og flomskadekilder. (i) Gruveå nin er. Etter bergverksloven av skal Bergmesteren påse at gruveåpninger "blir forsvarlig og varig sikret når virksomheten blir instilt eller nedlagt". Bergmesteren kan gi de

19 16. pålegg som er nødvend1gi denne forbindelse. Sikringsplikthadde bedriftenogså etter 13 1 den gamle bergverkslovav Etter at Bergmesterensammen med boets representanterhadde gjennomfsrtomfattendebefaringer var det klart at en permanentsikringav disse gruveåpninger1 pakt med samtidenskrav på dette område, ville kunne andra til flere millionerkroner. For bostyret fremstiltedet seg som klart urimelig dersom kreditorfellesskapet,som v11 lide fslel1ge tap ved konkursen,skulle pålegges ansvaret ved permanentsikringav åpninger gamle og nedlagte gruver, samtidig som det var klart at det lå et latent ansvar for bedriftensom kunne kvantifiseresi belsp for de gruver hvor det har vært drevet i moderne tid. Etter omfattendeforarbeidog forhandlingmed Bergmesterog Industridepartementeter det oppnådd avtale om at boets forpliktelser avgjsres ved at et engangsbelspstort kr ,-stilles til rådighetfor Bergmesterens sikringsarbeider. En del mindre, men presserendearbeiderhar for Svrig vært utfsrt av boets ansatte til forebyggelseav eventuelterstatningsansvar for boet. (ii) Forurensnins- o flomfare. Det har 1 boets reg1 vært utfsrt kartleggingsog forebyggingsarbeiderpå dette området. Bl.a. er en flomtruetdam 1 Storwartz-området åpnet.

20 17. (c) Eiendoms- o 0-renseforho1d. Under boets masse h&er en rekke ubebygde eiendommer og grunnstykker med uklare og til dels omtvistede grenseforhold. Til dels er det tldligere I vårt århundre solgt parseller uten at skylddellng o hjemmelsforhold er brakt i orden. Ved engasjert bistand fra jordskiftedommer :var Ulvestad, Trondheim, er det nå i hovedsak lyktes å bringe klarhet I og få rettet opp disse forhold. Det er også funnet nye eiere til disse eiendommer mot tilfredsstillende vederlag, men en del uoppgjorte konsesjonsspesrsmålgjenstår fortsatt. V. KONKURSENS SLBSAKER. 1. Innledning. Sammenlignet med annen industri er det bergverksindustriens særpreg at driftsgrunnlaget har begrenset levetid. Man taler ofte om "ekstraktiv" virksomhet, i den forstand at det (i hvert fall for mindre bedrifter), er bygget opp produksjonsutstyr og bemanning med sikte på utvinning av en enkelt forekomst. Med moderne driftsmetoder vil forekomster ofte ha en levetid på rundt 10-20, kanskje 30 år fydrforekomsten er utty3mt.med mindre andre drivverdige forekomster er, eller blir funnet, vil den forekomst det er tale om å bygge ut måtte forsvare alle utgifter, innbefattet malmletingsutgifter. Med kravet til omfattende og kostbare underskelsesarbeider, widvendigheten av komplisert, tungt og kostbart maskinelt utstyr, samt et relativt høyt Unnsnivå sier det seg selv at kapital- og 195nnsomhetskravettil en forekomst i Norge er blitt meget 2. Ler ruvbakken Gruve. Bostyret slutter seg til revisors innberetning (bilag 1)

21 når det gjelder fremhevelsen av utviklingen ved Lergruvbakken Gruve som hovedårsak til konkursen, og viser i denne forbindelse til det fyldige tallmaterialet som der er fremlagt. I tilslutning til revisors beretning vil bostyret bemerke: Forut for igangsettelse ved Lergruvbakken Gruve i februar 1973 hadde selskapet hatt meget betydelige investeringer I nytt oppredningsverk, og gruven ble rustet opp med betydelige nyanskaffelser av gruvemaskiner. Utbyggingen ble i det alt vesentlige foretatt for lånte midler. I årene ydet Distriktenes Utbyggingsfond således lån med tilsammen ,-. Industridepartementet v/ Industribanken ydet i 1976/1977 konsolideringslån med tilsammen kr ,- og Sparebankenes Kredittselskap ydet i 1976 et lån stort kr ,-; alle disse lån mot pant i bedriftens eiendommer, anlegg og masklner m.m. Dessuten ydet Industridepartementet et likviditetslån (ikke pantesikret) med kr ,-, mens kassakreditt I Rs6ros Sparebank var trukket opp til henimot kr ,- (sikret ved forlagspant) og pant I verkets eiendommer og anlegg med maskiner (industripant). Revisor har redegjort inngående for de Skonomiske konsekvenser av driften ved gruven (side 12 og 18 Ulgende, samt vedlegg); et resultat som i avgjfirende grad skyldes at driften på ingen måte gav de gehalter som malmberegningene hadde indikert, samt at driften bv3d på kostbare og kompliserte tekniske problemer som Ulge av dårlig berg. Den negative utvikling ble ytterligere forsterket ved sterk generell omkostningsmcning og tildels synkende priser på hovedproduktene sink og på kobber.

22 1 9. Driften medfrte en rask økonomisk nårelating" av selskapet som skjøt akselererende fart i de siste driftsår. Det kan trygt fastslås at dersom ikke selskanet var stillet utsikt og fikk konsoliderings- og 11kvid1tetslån måtte driften vært stanset på et vesentlig tidligere tidspunkt. Det siste konsolideringslån ble utbetalt så sent som i juni Bobestyrer slutter seg langt på vei til revisors kritikk av forretningsureren og styret fordi man ikke på et tidligere tidspunkt besluttet å stanse driften ved Lergruvbakken, og dermed redusere tapene. Det synes åpenbart at det så tidlig som i 1975 må ha fremstilt seg som relativt klart at forekomsten ikke var regningssvarende. Det er nærliggende å sprre om ikke driften kunne vært mer Skonomisk. Dette synes ikke å ha vært yurdert. Når de privat95konomiskerealiteter ikke på et tidligere tidspunkt resulterte i de n93dvendigebeslutninger fra selskapets ledelses side, kan det etter bostyrets vurdering ha sammenheng med f931gendeforhold: - Institus onen RshrosKobberverk. Ut fra det som ovenfor er sagt om sammenheng mellom bergverkbedrifters levetid og varigheten av de(n) forekomst(er) bedriften driver på, kan det fortone seg som et tankekors at Rs6rosKobberverk såvidt vites var vår eldste industrielle bedrift. Forklaringen har ligget i de mange forekomster som er drevet ut i tider med et bedre forhold mellom omkostninger og verdien av produktene. Når kombinasjonen av sterkt vikteomkostninger, en mager forekomst og synkende priser omsider innhentet bedriften, har det åpenbart vært tungt for ledelsen, som også var seg bedriftens tradisjoner bevisst, fullt ut å innse at man var ved veis ende. - Offentli e midler. Den sterke satsing av offentlig kapital på bedriften,

23 20. hvorav tilsammenkr ,-i konsoliderings-og likviditetslåni de siste to år etter sitt formål var særlig risikovilligkapital, tilsynelatendeuten forankringi noen privatskonomiskkredittvurderingav bedriften,måtte gjsre det fristendefor dens ledelse å anta at staten ville strekke seg overordentlig langt når det gjaldt SkonomiskstStte til vår eldste bedrift. Avslagetfra myndighetenesynes på denne bakgrunnnesten å ha kommet som et sjokk. VI. OMSTØTELSE. - Hers Sforekomsten. A/S RSros Kobberverkinngikkden 29. juli 1974 en rammeavtalemed AktieselskabetSydvarangervedrSrende malmprospekteringog eventuellproduksjoninnen Kobberverketskonsesjonsområdepå % basis med hensyn til utgifter og inntekter.kobberverkethadde fsr inngåelseav denne rammeavtalebrukt betydelige belsp på malmleting,fiksert til kr. 4,8 mill. og det var forutsetningenat den overveiendedel av leteutgiftene skulle bæres av Sydvarangerinntil sistnevnte hadde dekket et belsp tilsvarendekobberverkets tidligereutgifter.spesiell interessevar i den forbindelseknyttet til den såkaltehersjsforekomsten som var tiltenkt rollen som Lergruvbakkens avlsser. Kobberverketsledelsehadde en positiv vurderingav HersjSfeltet.Imidlertidlå tidspunktet for driftsklarhetminst 5-6 år frem i tiden regnet fra konkursåpning.bostyretutelukkerikke muligheten for at troen på denne forekomsthar bidratt til å "holde hjulene 1 gang". Bobestyrerenhar under sitt arbeid ikke påtruffettransaksjoner som rammes av reglene i konkurslovens eller av de alminneligesubjektiveomststelsesregler.

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66.

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. årgang Les mer om: Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N På offensiven

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper

Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper Mastergradsoppgave JUS399 Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper Aksjelovens 3-4 og 3-5 Kandidatnr: 165958 Veileder: Egil Horstad Antall ord 14369 29.05.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Et typetilfelle...

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer