51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim"

Transkript

1 .ta Bergvesenet 51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJournal nr 5527 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Vestlandske Vestlandske Tatel Innberetning til Gauldal Skifterett fra bobestyreren i NS Røros Kobberverks konkursbo Forfatter H.E. Dato Âr Bedrift (Oppdragsgiverogleller oppdragstaker) Adv.firma Wiersholm,Bachke og Helliesen Kommune Fylke Røros Sø r-trøndelag Bergdistrikt 1: karlblad : kar1blad Røros Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Økonomisk Lergruvbakken Råstoffgruppe Malm/metal I Råstofftype Cu,Zn Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Gjennomgang av gruvens historikk og selskapets styre og daglige ledelse. Awiklingen av driften og konkursens årsaker, vurdeing av straffbare forhold, boregnskapet

2 - /4/4 1,47 ; 17 /I 4.X,64447(41 / 71/:%, c:t/caletle MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING ft R ADVOKAT OLE A BACHKE SEN MUNKEDAMSVEIEN 3 B H. R. ADVOKAT H. E. HELUESEN TELEFON (02) kt R ADVOKAT OLE & BACHKE JR TELEX WHB N ADVOKAT ARNUOT HuSTAD TELEGRAM KRISTEF ADVOKAT NILS GREGUSSON POSTBONS 1658 VIKA ADVOKAT PER F. HETTY OSLO 1 ADVOKAT THORLEIF ELLESTAD ADVOKAT KARSTEN H TORKILDSEN INNBERETNING TIL GAULDAL SKIFTERETT FRA BOBESTYREREN I A/S RØROS KOBBERVERKS KONKURSBO

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: NR. OVERSKRIFT SIDE INNLEDNING 1 II HISTORIKKOG UTVIKLINGVED A/S RØROS KOBBERVERK III SELSKAPETSSTYRE OG DAGLIGE LEDELSE 2 IV BOBEHANDLINGEN 3 1. Avviklingav driften 3 2. Boets aktiva 5 Registrering 5 Realisasjonav aktiva (i) - (ix) 6 Uteståendefordringer 11 Diverse inntekter Aftmeldtefordringer- fordringspr&e1se Offentligeinteresser 12 Kulturelle/antikvariskeinteresser 12 Sikringsarbeid 13 Eiendoms-og grenseforhold 14 V KONKURSENSÅRSAKER 15 Innledning 15 LergruvbakkenGruve 15 VI OMSTØTELSE 18 VII MULIGE STRAFFBAREFORHOLD 18 IX DEN VIDERE BOBEHANDLING 19 Forholdet til panthaverne 19 Konsesjonsspf6rsmå1 m.m. 21 AvsluttendefordringspSvelse/utarbeidelse av slutningsregnskapm.m. 21 X BOREGNSKAPET 21

4 1. I. INNLEDNING. Den 13. oktober 1977 besluttet et samlet styre i A/S RSros Kobberverkå gjsre oppbud til Gauldal Skifterett.Oppbudsbegjæringble innleverttil Skifterettensamme dag kl Konkurs i selskapetble åpnet ved Gauldal Skifteretts kjennelseav 14. oktober HSyesterettsadvokatH.E. Helliesen,Munkedamsveien3 B, Oslo 1 ble samtidigbeskikketsom midlertidigbestyrerav boet. I skiftesamlingden 28. oktober 1977 ble h.r.advokathelliesen oppnevnt som permanentbestyrer,samtidigsom statsaut. revisor Per Edg. Ryen, etter forslag fra bobestyrer,ble oppnevnt som boets revisor.videre ble fslgendekreditorutvalg oppnevnt: DirektSrKjell G. Hem, Den Norske Industribank,Oslo. Banksjef Ivar Elvsveen,RSros Sparebank,Rg5ros. Tamermester Johan Kjellmark,RSros. Boets revisorhar avg1tt revisjonsberetningdatert 28. juni Denne er lagt ved som bilag til innberetningenog bostyret slutter seg i det vesentligetil denne. II. HISTORIKKOG UTVIKLINGVED A/S RØROS KOBBERVERK A/S RSros Kobberverkvar ved konkursåpningnorges eldste bergverks-og industribedrift,og som sådan er bedriftens historie og utviklinginngåendebehandletav flere historieskrivere.spesielt interessertehenvises bl.a. til de jubileumsbskersom er utgitt om bedriften,senest Gunnar Brun Nissens "RSros Kobberverk "(Trondheim1976), samt til bind II av "BergstadenRSros' H1stor1e"( redaktsr Ole Øisang). Fyldige opplysningervil også finnes i de fleste leksika.

5 2. Her må det være nok å konstatereat bedriftenble grunnlagt i 1644 som participantskap,omdannet til aksjeselskapfra 1. januar 1910, og at bedriftengjennomgikken større gjeldssanering i 1936 hvorved den tapte strirstedelenav sine tidligere omfattendegrunneiendommer. En vesentligdel av driftsgrunnlagetdet siste århundrethar vært opparbeidelseav gammel avfallsmalmbl.a. fra de gamle berghallerved Kongens Gruve, samt fra 30-åreneog frem til 1972 malmbrytingi Olavsgruven.Sistnevntegruve hadde inntil utgangen av 1972 produsert mill, tonn råmalm med gjennomsnittlig1,39% kobber. Sekundær produksjonhar vært fremstillingav "Tyrilin"beis og sandblåser-grit. Omfattendemalmletingsarbeider(jfr. revisorsberetningside 18) resultertebl.a. i funnet av en malmforekomstved Lergruvbakkensom ble satt i drift 23. februar 1973 til erstatningfor Olavsgruven.Med hensyn til driften ved Lergruvbakkensom pågikk frem til konkursåpningvises til revisorsberetning.side 13. Malmletingsarbeideneresulterteogså i funnet av det såkalte HersjSfeltet,hvor resultatetav omfattendediamantboring,fra sommeren samarbeidmed AktieselskabetSydvaranger,gav håp om et fortsatt driftsgrunnlagtil avlssningav forekomsten på Lergruvbakken.(Side 20 i denne beretning). Driften av LergruvbakkenGruve, som ble igangsattpå grunnlag av prsveresultater,bsd imidlertidpå uforutsetteog kostbare tekniske problemer,og vesentligdårligeremalmgehalterenn forutsatt.dette forhold sammen med sterk generellomkostningsøkning,jfr. revisorberetningens. 16, og tildels synkende priser på hovedproduktetsink og på kobber tappet 1 årene forut for konkursåpningselskapetfor meget betydelige ressurserog det kan allerede innledningsvisfastslås at utviklingenved Lergruvbakkener en hovedårsaktil konkursen. Nærmere om dette nedenfor.det vises forsvrig til revisors beretningpå side 9 følgende.

6 3. SELSKAPETSSTYRE OG DAGLIGE LEDELSE. Det vises til revisorsberetningpå side 3-5. BOBEHANDLINGEN. 1. Avviklin av driften. Med hensyn til driften årenefrem til konkursåpning v1ses, foruten til innledningsbemerkningeneovenfor, også til revisorsberetningpå side 12 og 18 fslgende når det gjelder driftsresultateneog til side 13 fslgendemed hensyn til investeringene1 perioden. Sommerenog hssten 1977 fant det sted en hektisk mstevirksomhet mellom bedriftensledelse,offentligeog private kredittinst1tusjoner,samt offentligemyndigheter,vedrsrende KobberverketsSkonomlskesituasjon.Det ble således holdt et mste 1 Industridepartementet29. september1977 hvor det foruten statssekretærog embetsmennfra Departementet mstte representanterfor Kobberverketsledelse og ansatte.videre ble det holdt et mste den 3. oktober. Det ble fra såvel Industridepartementetsom Distriktenes Utbyggingsfondgjort klart at det ikke forelå noen hjemmel for å ettergi noen av de lån som var blitt ydet fra det offentligesside. De lån det var tale om var ved konkursåpning: DistriktenesUtb in sfond: Lån I kr ,38 Lån II " ,26 Lån III " ,00 A/S Den Norske Industribank,konsolideringslån1975 ti ,00

7 4. (Transportert) A/S Den Norske Inudstribank, konsollderingslån1976 A/S Den Norske Industribank, likviditetslån kr , , kr Det ble også gjort klart at MiljSverndepartementetikke hadde midler til å kjøpe kulturverdierknyttet til bedriften,herunder de gamle bygningerpå malmplassområdet og slagghaugene. Ved brev av 12. oktober 1977 fra Industridepartementet heter det til slutt: "På bakgrunnav det som her er anfsrt må man bare beklage at det fra statens side ikke kan gjsres noe for å hjelpe RSros Kobberverkut av den oppståttesitua sjon, og det vises forsvr1g til Industridepartementets brev av 4. ds." I brev av 4 ds. ble presisert: "1. At Industridepartementetikke har fullmakttil å ettergi de lån som er gitt til selskapetfra staten. 2. At selskapetikke må foreta disposisjonersom innebærer en forfordelingav kreditorenetil ugunst for statens fordringer." På bakgrunn av bedriftensvanskeligeskonomiskestilling og signalenefra det offentligehadde selskapetsstyre mste den 26. september1977 fattet enstemmigvedtak om at det ikke lenger var forsvarligå opprettholdevirksomheten 1 Lergruvbakkenog oppredningsverket(foredlingsanlegget) på Kongens Gruve. Noe nærmere tidspunktble da ikke fastsatt,men driftsledelsenfikk senere instruksom at siste salve som var boret og ladet skulle skytes fredag 14. oktober, og at den utskutte malm deretterskulle drives ut og kjsres gjennom oppredningsverket. Som nevnt ovenfor ble konkurs åpnet med virkningfra den 13. oktober.

8 Ut fra de foreliggendeopplysningerså bobestyrermed tilslutning av bostyret ingen foranledningtil å endre denne beslutning.revisorsberetningillustrererat driften var sterkt tapsbringende.det vises særlig til sidene 12 og 18 fslgende,samt vedlegg. Ved årsskiftet1977/1978ble det gjort to selvstendige beregningerfor bostyretfor å få kvantifiserthva fortsatt drift ville innebære.den ene, som ble utført av selskapetskontorsjef,konkludertemed at drift fra konkursåpningtil nevnte årsskifteville gitt et underskuddfsr avskrivningerpå anslagsviskr. 1,5 mill. Den annen som ble utfsrt av direktørper C. Sandberg (styremedlemi selskapetfra juni 1977) konkluderte, basert på 1977 omkostningsnivåog januar 1978 priser på produkteneinklusivekobberfondsbidrag,med et underskudd fsr avskrivningerog renter på faste lån med henimot kr ,-pr. måned. De bergtekniskeanalyserutfsrt for bostyret viste hertil at forekomsteni realitetenvar uttsmt ved konkursåpning. Etter mste med tillitsmannsutvalgetden 18. oktober 1977 utgikk oppsigelsertil samtligeav bedriftens67 ansatte i 1Spet av oktober måned. I oppsigelsestidenvar de ansatte fsrst beskjeftigetmed foredlingav all utskutt malm, et arbeide som ble avsluttet i siste halvdel av novembermåned. Hertil ble det arbeidetmed samling, rengjsringog konserveringav maskiner og utstyr, samt med oppryddingsarbeidog sikringsforanstaltninger. Bedriftenhadde en rekke medarbeideremed lang tjenestetid, hvorav flere med maksimal oppsigelsestidpå 6 måneder. Eksempelvishadde man pr. 1. februar 1978 fortsatt 17 ansatte til disposisjonfor bostyret.et såvidt stort antall bidro til å holde re-engasjeringav personernede på et beskjedentnivå. Samtligeansatte har fått fullt oppgjør 5.

9 6. for sine tilgodehavender ved fratreden, og det har oppsigelsesperiodene ikke vært nsdvendig å trekke på midler fra den stat1lge 1Snnsgarantiordning i konkurs. Bedriftens kontorsjef Finn Valseth hadde fsr konkursåpning fått ny stilling. I mste den 26. november 1977 besluttet bostyret å engasjere ham som boets avviklingsleder. Videre ble bedriftens tidligere innkjspssjef og materialforvalter Gunnar TSrres engasjert til å bistå i forbinde1se med realisasjonen av boets realverdier. Valseth fratrådte den 1. mars 1978, mens TSrres var engasjert som boets forvalter frem til 1. desember 1979, hovedsaklig beskjeftiget med realisasjon av aktiva. Hertil kommer tilsammen 5 ansatte re-engasjert i deler av 1978 for å bistå med regnskap, kontorarbeid, samt ettersyn, fremvisning, salg/ekspedisjon og demonteringsarbeider i gruven. 2. Boets aktiva. (a) Re istrerin. Gauldal Skifterett v/ lensmannen i Len med to sakkyndige registreringsvitner og vurderingsmenn avholdt registreringsforretning i boet i dagene 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27. og 28. oktober samt 7. november 1977 i nærvær av bobestyrers representanter. En oversikt over boets eiendeler, tilgodehavender og gjeld fremgår av registreringsforretningen og av revisors beretning med bilag av 28. juni (b) Realisas'on av aktiva. De foretatte analyser viser at det aldri har vært grunnlag for å selge bedriften som "Going Concern". Man har således vært henvist til å finne nye eiere til alle selskapts realverdier til de best mulige priser, og har herunder gjort bruk av de realisa-

10 sjonsmåter som Konkursloven Eir anvisning på. Det vesentlige av produksjonsutstyr og rekv:sita er allikevel solgt under hånden med fremragende btstand av bedrlftens tidlizere innkjspssjef. Hans iherdge salgsarbeid og omfattende sakskunnskap har utvilsomt reddet hundretusener for panthaverne og kreditorfellesskapet. Om realisasjonsarbeidet kan ellers nevnes fslgende: (De nedenfor oppgitte belsp er avrundet). Sal av produkter. Metallprodukter på lager ved konkursåpning samt sluttbroduksjon utbrakte tilsammen brutto kr ,-. Herav fragår bl.a. dekning av forlagspant med kr ,-, gyldig utsvet tilbakeholdsrett for kr ,- samt produksjons-, frakt- og andre salgsomkostninger, slik at nettoprovenyet for boet ble vesentlig lavere. Kobberfondet. Pristilskudd fra Kobberfondet er etter konkursåpning inngått til boet med tilsammen kr ,-. RSros T riforedlin -"Tlrilin" Beis. Denne sidevirksomhet knyttet til bedriften ble en tid av boet drevet videre som regningssvarende. Salg av restlager og et mindre produksjonslokale med enkelt utstyr samt tilststende grunn "Tyrihaugen" gnr. 135, bnr. 142 i RSros utbrakte et netto proveny på kr ,-. Kr ,- av salgssummen refererer seg til oantsatte aktiva, og kommer således ikke boet tilgode.

11 8. Sal av driftsmidler. Det foreliggeringen endelig oversikt pr. 1 dag over resultatetav dette salg. Pr. 31. desember 1979 utgjorde posten kr ,-. Det alt vesentligetilfallerpanthaveremed industripant. Kulturelle/antikvariskeverdier. Boet har akseptertet tilbud fra staten v/ Miljøverndepartementetom kjøp av verdier for til sammen kr. 3,2 mill. I hovedtrekkomfattersalget fslgende: - Ca dekar utmarksområderomfattende: "RSsjSstykket"- Gnr. 35 Bnr. 9 i RSros. "RSrset" - Gnr. 35 Bnr. 8 i Rifiros. "GrSnhaugen" - Gnr. 28 Bnr. 1 i RSros. - Storwartzområdetmed påståendebygninger og tilsammenca dekar grunn omfattende: "Storwartzhage"-Gnr. 141 Bnr. 4,5,6 og 7 Rs6ros. "Olavshage" - Gnr. 141 Bnr. 8 1 RSros. "Kvintusvollen"-Gnr. 132 Bnr.306 i Røros. - Malmplassområdetmed påståendeantikvariske bygninger,beliggendei Bergstaden, RJ6rosomfattende: "Smeltehyttensgrunn" - Gnr. 135 Bnr. 115 i Rs6ros. "Smaahage"Gnr. 136 Bnr. 1, 47 og 48 i RSros. "Kirkegaardshage"- Gnr. 135 Bnr. 64 i RSros.

12 9. "Østerhage"- Gnr. 137 Bnr. 1 og 157 i Røros. - Slagghaugeneved Malmplassen. - Kobberverketssamlingerav historisk gruveutstyrog -litteraturm.m., herunder 140 stk. kobberbarrerav verkets produksjon. Salget er gjennomfsrtmed overtakelseog betalingpr. 1. april d.å. Denne post vil nedenfor bli refererttil som "Statspakken". Det er ellers å merke at de faste eiendommer med påståendebygningerer beheftetmed gjennomgåendepant, slik at det hovedsakliger 1SsSret som kommer de uprioritertefordringshavere til gode. SpSrsmåletom slagghaugene omfattes av pantet er ikke endeligavgjort. (vi) 0 rednin sverket o ber retti hetene. A/S Rdros Kobberverkbygget i et nytt oppredningsverkved Kongens Gruve med sikte på foredlingav malmen fra Lergruvbakken og eventueltsenere HersjSforekomsten.Oppredningsverketbestår av knuseverkog flotasjonsanlegg. Opprinneligvar tanken å bygge et semi-mobiltverk, men man kom til å bygge et fast anlegg. Med hensyn til omkostningenei forbindelsemed dette bygg vises til revisors beretning.(side13). Det ble tidlig under bobehandlingen,fra såvel kommunalesom fylkeskommunalemyndigheter, gitt uttrykk for et sterkt Snske om å bevare oppredningsverketmed sikte på fremtidig utnyttelseav forekomsteri RSros-områdetmed derav fslgende sysselsettingsmuligheter. Beregningerviste videre at anleggsom-

13 10. kostningeneved nytt tilsvarendeanlegg vil andra til i overkant av kr. 10 mill., mens nettoprovenyettil kreditoreneved riving av verket ville bli ytterst beskjedent. Ut fra denne situasjonbehandletbostyret spsrsmåletom oppredningsverketsfremtid allerede i januar 1978, og var da innstiltpå å bevare anlegget.det ble rettet henvendelse til de fylkeskommunalemyndigheterog til Industridepartementetmed sikte på offentlig overtakelseav anlegget.i brev av 4. april 1978 fra Industridepartementetil bobestyreren ble det imidlertidmeddelt at staten ikke fant å kunne overta verket. I bostyremsteden 10. mai 1978 besluttetbostyret å bevare oppredningsverketdersom en for boet tilfredsstillendeskonomisk1ssning kunne finnes. På grunnlagav denne beslutning arbeidet bobestyrermed forskjellige1ssninger. Den 16. februar 1979 rettet man en henvendelsetil BergverkenesLandssammenslutning med anmodningom distribusjontil samtlige medlemmerav opplysningerom oppredningsverket og bedriftensbergrettigheter.brevet inneholdtvidere en forespsrselom det blant sammenslutningensmedlemmerkunne være interessefor overtakelseav disse aktiva. Brevet ble distribuertmed BVL's ekspedisjon av 1. mai 1979 til samtligemedlemsbedrifter. FremstStetresultertebeklageligviskun i to henvendelser,hvorav den ene bedrift,etter å ha mottatt fyldige opplysninger,i brev av 6. juli 1979 til bobestyrerenmeddelte at overtakelse av oppredningsverketmed bergrettigheter for tiden ikke hadde interesse.en annen

14 11. interessent,a/s KillingdalGrubeselskab, fremsatteet bud som imidlertidikke var tilfredsstillende.det ble derfor rettet nye henvendelsertil sentraleog lokale myndigheter med opplysningom at bostyret ikke lenger fant å kunne ta omkostningerved å opprettholdeverket. Myndighetenemeddelte at de på sin side ikke kunne engasjereseg Skonomisk1 en 1Ssning. Etter et omfattendeforarbeidlyktes det å oppnå et bud fra A/S KillingdalGrubeselskab stort kr ,-på det vilkår at kjøperen skulle bessrge opprydningsarbeidenerundt anleggene,samt forplikteseg til å la anlegget bli stående i minst fem år. Bostyret *- akseptertedette tilbud den 1. oktober Foruten oppredningsverketomfatter salget boets registrertebergrettigheter: Kongens 1-5 i RSros kommune. F1Sttum 1-2 i Midtre Gauldal kommune. HersjS V, 1-4 i Holtålenkommune. Videre gjenværendeusolgte maskiner og rekvisitaved Kongens Grube, Lergruvbakkenog Nedre Storwartz. Endelig inngår fslgendeeiendommer: "Falkberget" - Gnr. 7 Bnr.3 1 RSros. "TrSenVestre" - Gnr. 5 Bnr.3 i RSros. "Storhagen" - Gnr. 143 Bnr.1 1 Rfiros. "Lillehagen" - Gnr. 143 Bnr.2 i R0ros. (vii) øvri e faste eiendommer. Foruten de eiendommersom inngår i postene

15 12. (iii), (v) og (vi) ovenfor er solgt to boligeiendommer,"fredbo"gnr. 138 Bnr. 179 og "Solbakken"Gnr. 134 Bnr. 202, begge i RSros for tilsammenbrutto kr ,-hvorav nettoprovenyettilfallerde uprioriterte fordringshavere,idet disse eiendomerkun var beheftet med restbelspav pantelånopptatt for å erverve eiendommene. Videre er solgt boets hytteeiendom"rismo V111a" på festet tomt u/ Gnr. 56 Bnr. 1 i RSros for kr ,-som tilfaller panthaverne. A/S RSros Kobberverksadministrasjonsbygning "Bergskrivergaarden"Hus nr. 15 i Rsiroser solgt til Norges Brannkassefor kr. 1,6 mill. BelSpet tilfallerpanthavernei sin helhet. Endelig er sluttfsrtsalget av enkeltemindre, ubebygde parsellersom var innledetfør konkursen. BSker. Ved konkursåpningbefant det seg på lager eksemplarerav bedriftensjubileumsbok (1976-utgaven)hvorav ca er solgt "1 smått" og restopplagetlevert til en lokal bokhandel- samlet brutto salgsbelsp kr ,-, Aks er o obli as oner. Boets portefsljeer realisertfor kr ,33. (c) Uteståendefordrin er. Ved konkursåpningutgjordeuteståendefordringer kr ,65.Reell fordringsmasselot seg raskt

16 13. fastslå,noe som vesentligmå tilskrivesordentligog overs1ktligregnskapsfsrsel.boets tap på fordringsmassen utgjsr under kr ,-. (d) Diverse inntekter. I tillegg til de ovenfor nevnte realisasjonsinntekter har boets realverdieri størst mulig utstrekningvært sskt gjort inntektsbringende.bl.a. kan nevnes fs1gende inntektsposter: (1) Grit- roduks on. A/S RSros Kobberverkprodusertesom bivirksomhet sandblåser-gritved oppmalingav slagg fra slagghaugene.produksjonenfortsattefor boets regningfrem til offentligovertakelse av slagghaugeneble aktuell. (11) Leieinntekter. Boligenheterog produksjonslokalerer i vid utstrekningblitt utleiet inntil salg kunne finne sted. (111) Billettinntekter. Fremvisningav "KobberverketsSamlinger"har utbrakt et nettoprovenypå ca. kr ,- til boet. (1v) Renteinntekter. Man har oppnådd en tilfredsstillenderenteavtale med boets bankforbindelse,rsros Sparebank,(samt med et finansieringsselskap). Som fslge av relativtbetydeligeinnskudd gjennom det meste av boets behandlingsperiode vil renteinntektenebli betydelige. 3. Anmeldtefordrin er - fordrin s rsvelse. Pr. dato er anmeldt tilsammen142 fordringeri boet.

17 14. Etter fradrag for dobbeltanmeldelser, samt innfrldde Danthertelser, gjenstår 135 fordringer. I skiftesamlinger den 16. mars og 7. desember 1978 er de anmeldte fordringer, men unntak av 5 (hvorav to stdrre panthaveranmeldelser og to etteranmeldte rordringer) prdvet. Etter en foreldpig oppstilling er det til nå prdvet og anerkjent fordringer for fdlgende beldp: Pantesikret: kr ,12 Massekrav: ,74 Prioritert klasse I: ,00 Prioritert klasse II: It ,40 Uprioritert: ,72 Det forutsettes en skiftesamling til avsluttende fordringsprdvelse i august Offentli e interesser: (a) Kulturelle/antikvariske interesser. Ved konkursåpning var det i den 333 år gamle bedrift oppsamlet meget betydelige og uerstattelige kulturverdier på bedriftens hender. Fra bobehandlingens fdrste dager påkalte disse verdier og bostyrets disposisjoner over dem en meget stor interesse fra statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, museer, foreninger og enkeltpersoner. Frykten for at konkurslovens realisasjonsregler kunne medfdre at disse verdier ble spredt og tapt for lokalmiljdet og de kulturelle myndigheter var i en tid meget sterk, og medfdrte en sterk og ukoordinert pågang på bobestyrer. Disse henvendelser hadde som fellestrekk et sterkt dnske om å bevare de kulturelle og antikvariske verdier samlet, men inneholdt få eller lngen forslag til en for kreditorfellesskapet tilfredsstil-

18 15. lende ldsnlng av spdrsmålet om det dkonomiske vederlag. Et unntak representerte I så måte et tilbud fra Rdros Sparebank om å gjdre kr ,- tilgjengelig for boet som bidrag til en ldsning hvor staten overtok boets realverdier mot å innfri leveranddrkreditorene fullt ut. Fra det offentliges side ble det imidlertid understreket at man dnsket et bo-oppgjdr i samsvar med konkurslovens regler og system. Bl.a. som fdlge av et initiativ fra Rdros Kommune og Rdros Museums- og Historielag besluttet de sentrale myndigheter å koordinere de forskjellige fagdepartementers og andre instansers interesser i et interdepartementalt koordinasjonsutvalg, administrert av Miljdverndepartementet. Dette utvalg ble nedsatt våren 1978 og resulterte etter betydelig forarbeid og omfattende forhandlinger i en avtale vedrdrende "Statspakken" (jfr. side 7). Det kan uten videre fastslås at de kulturelle og antikvariske verdier er en hovedårsak til at boet er blitt uvanlig arbeids- og tidkrevende. (b) Sikrin sarbeid. Ved konkursåpning fantes innen Rdros Kobberverks konsesjonsområde tilsammen ca. 140 gruveåpninger. Gruveåpningene skriver seg fra hele verkets driftsperiode og sikringen av disse har vært varierende. Hertil kommer slamdammer og andre potensielle forurensnings- og flomskadekilder. (i) Gruveå nin er. Etter bergverksloven av skal Bergmesteren påse at gruveåpninger "blir forsvarlig og varig sikret når virksomheten blir instilt eller nedlagt". Bergmesteren kan gi de

19 16. pålegg som er nødvend1gi denne forbindelse. Sikringsplikthadde bedriftenogså etter 13 1 den gamle bergverkslovav Etter at Bergmesterensammen med boets representanterhadde gjennomfsrtomfattendebefaringer var det klart at en permanentsikringav disse gruveåpninger1 pakt med samtidenskrav på dette område, ville kunne andra til flere millionerkroner. For bostyret fremstiltedet seg som klart urimelig dersom kreditorfellesskapet,som v11 lide fslel1ge tap ved konkursen,skulle pålegges ansvaret ved permanentsikringav åpninger gamle og nedlagte gruver, samtidig som det var klart at det lå et latent ansvar for bedriftensom kunne kvantifiseresi belsp for de gruver hvor det har vært drevet i moderne tid. Etter omfattendeforarbeidog forhandlingmed Bergmesterog Industridepartementeter det oppnådd avtale om at boets forpliktelser avgjsres ved at et engangsbelspstort kr ,-stilles til rådighetfor Bergmesterens sikringsarbeider. En del mindre, men presserendearbeiderhar for Svrig vært utfsrt av boets ansatte til forebyggelseav eventuelterstatningsansvar for boet. (ii) Forurensnins- o flomfare. Det har 1 boets reg1 vært utfsrt kartleggingsog forebyggingsarbeiderpå dette området. Bl.a. er en flomtruetdam 1 Storwartz-området åpnet.

20 17. (c) Eiendoms- o 0-renseforho1d. Under boets masse h&er en rekke ubebygde eiendommer og grunnstykker med uklare og til dels omtvistede grenseforhold. Til dels er det tldligere I vårt århundre solgt parseller uten at skylddellng o hjemmelsforhold er brakt i orden. Ved engasjert bistand fra jordskiftedommer :var Ulvestad, Trondheim, er det nå i hovedsak lyktes å bringe klarhet I og få rettet opp disse forhold. Det er også funnet nye eiere til disse eiendommer mot tilfredsstillende vederlag, men en del uoppgjorte konsesjonsspesrsmålgjenstår fortsatt. V. KONKURSENS SLBSAKER. 1. Innledning. Sammenlignet med annen industri er det bergverksindustriens særpreg at driftsgrunnlaget har begrenset levetid. Man taler ofte om "ekstraktiv" virksomhet, i den forstand at det (i hvert fall for mindre bedrifter), er bygget opp produksjonsutstyr og bemanning med sikte på utvinning av en enkelt forekomst. Med moderne driftsmetoder vil forekomster ofte ha en levetid på rundt 10-20, kanskje 30 år fydrforekomsten er utty3mt.med mindre andre drivverdige forekomster er, eller blir funnet, vil den forekomst det er tale om å bygge ut måtte forsvare alle utgifter, innbefattet malmletingsutgifter. Med kravet til omfattende og kostbare underskelsesarbeider, widvendigheten av komplisert, tungt og kostbart maskinelt utstyr, samt et relativt høyt Unnsnivå sier det seg selv at kapital- og 195nnsomhetskravettil en forekomst i Norge er blitt meget 2. Ler ruvbakken Gruve. Bostyret slutter seg til revisors innberetning (bilag 1)

21 når det gjelder fremhevelsen av utviklingen ved Lergruvbakken Gruve som hovedårsak til konkursen, og viser i denne forbindelse til det fyldige tallmaterialet som der er fremlagt. I tilslutning til revisors beretning vil bostyret bemerke: Forut for igangsettelse ved Lergruvbakken Gruve i februar 1973 hadde selskapet hatt meget betydelige investeringer I nytt oppredningsverk, og gruven ble rustet opp med betydelige nyanskaffelser av gruvemaskiner. Utbyggingen ble i det alt vesentlige foretatt for lånte midler. I årene ydet Distriktenes Utbyggingsfond således lån med tilsammen ,-. Industridepartementet v/ Industribanken ydet i 1976/1977 konsolideringslån med tilsammen kr ,- og Sparebankenes Kredittselskap ydet i 1976 et lån stort kr ,-; alle disse lån mot pant i bedriftens eiendommer, anlegg og masklner m.m. Dessuten ydet Industridepartementet et likviditetslån (ikke pantesikret) med kr ,-, mens kassakreditt I Rs6ros Sparebank var trukket opp til henimot kr ,- (sikret ved forlagspant) og pant I verkets eiendommer og anlegg med maskiner (industripant). Revisor har redegjort inngående for de Skonomiske konsekvenser av driften ved gruven (side 12 og 18 Ulgende, samt vedlegg); et resultat som i avgjfirende grad skyldes at driften på ingen måte gav de gehalter som malmberegningene hadde indikert, samt at driften bv3d på kostbare og kompliserte tekniske problemer som Ulge av dårlig berg. Den negative utvikling ble ytterligere forsterket ved sterk generell omkostningsmcning og tildels synkende priser på hovedproduktene sink og på kobber.

22 1 9. Driften medfrte en rask økonomisk nårelating" av selskapet som skjøt akselererende fart i de siste driftsår. Det kan trygt fastslås at dersom ikke selskanet var stillet utsikt og fikk konsoliderings- og 11kvid1tetslån måtte driften vært stanset på et vesentlig tidligere tidspunkt. Det siste konsolideringslån ble utbetalt så sent som i juni Bobestyrer slutter seg langt på vei til revisors kritikk av forretningsureren og styret fordi man ikke på et tidligere tidspunkt besluttet å stanse driften ved Lergruvbakken, og dermed redusere tapene. Det synes åpenbart at det så tidlig som i 1975 må ha fremstilt seg som relativt klart at forekomsten ikke var regningssvarende. Det er nærliggende å sprre om ikke driften kunne vært mer Skonomisk. Dette synes ikke å ha vært yurdert. Når de privat95konomiskerealiteter ikke på et tidligere tidspunkt resulterte i de n93dvendigebeslutninger fra selskapets ledelses side, kan det etter bostyrets vurdering ha sammenheng med f931gendeforhold: - Institus onen RshrosKobberverk. Ut fra det som ovenfor er sagt om sammenheng mellom bergverkbedrifters levetid og varigheten av de(n) forekomst(er) bedriften driver på, kan det fortone seg som et tankekors at Rs6rosKobberverk såvidt vites var vår eldste industrielle bedrift. Forklaringen har ligget i de mange forekomster som er drevet ut i tider med et bedre forhold mellom omkostninger og verdien av produktene. Når kombinasjonen av sterkt vikteomkostninger, en mager forekomst og synkende priser omsider innhentet bedriften, har det åpenbart vært tungt for ledelsen, som også var seg bedriftens tradisjoner bevisst, fullt ut å innse at man var ved veis ende. - Offentli e midler. Den sterke satsing av offentlig kapital på bedriften,

23 20. hvorav tilsammenkr ,-i konsoliderings-og likviditetslåni de siste to år etter sitt formål var særlig risikovilligkapital, tilsynelatendeuten forankringi noen privatskonomiskkredittvurderingav bedriften,måtte gjsre det fristendefor dens ledelse å anta at staten ville strekke seg overordentlig langt når det gjaldt SkonomiskstStte til vår eldste bedrift. Avslagetfra myndighetenesynes på denne bakgrunnnesten å ha kommet som et sjokk. VI. OMSTØTELSE. - Hers Sforekomsten. A/S RSros Kobberverkinngikkden 29. juli 1974 en rammeavtalemed AktieselskabetSydvarangervedrSrende malmprospekteringog eventuellproduksjoninnen Kobberverketskonsesjonsområdepå % basis med hensyn til utgifter og inntekter.kobberverkethadde fsr inngåelseav denne rammeavtalebrukt betydelige belsp på malmleting,fiksert til kr. 4,8 mill. og det var forutsetningenat den overveiendedel av leteutgiftene skulle bæres av Sydvarangerinntil sistnevnte hadde dekket et belsp tilsvarendekobberverkets tidligereutgifter.spesiell interessevar i den forbindelseknyttet til den såkaltehersjsforekomsten som var tiltenkt rollen som Lergruvbakkens avlsser. Kobberverketsledelsehadde en positiv vurderingav HersjSfeltet.Imidlertidlå tidspunktet for driftsklarhetminst 5-6 år frem i tiden regnet fra konkursåpning.bostyretutelukkerikke muligheten for at troen på denne forekomsthar bidratt til å "holde hjulene 1 gang". Bobestyrerenhar under sitt arbeid ikke påtruffettransaksjoner som rammes av reglene i konkurslovens eller av de alminneligesubjektiveomststelsesregler.

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent - Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 26. februar 2015 ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-O342O6KON-OBYF/1: ELEVEN.NO AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Beløp i NOK Note 31.03.2015. Fordringer Fordring renter 4 1 000 Fordring merverdiavgift 17 500 Andre fordringer Sum fordringer 18 500

Beløp i NOK Note 31.03.2015. Fordringer Fordring renter 4 1 000 Fordring merverdiavgift 17 500 Andre fordringer Sum fordringer 18 500 XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap 02.08.2014-31.03.2015 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent 43 000 Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE/TILLEGGSLISTE HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE/TILLEGGSLISTE HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 15.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: f acob S, Bjønness-f acobsen STUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. t3 -LL4S25KO N - OBYF/2 rnspé

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK 09-191244KON-OBYF/2: TRONDHEIMSVEIEN 139 PARKERING AS, KONKURSBO

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 20. januar 2016 ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR.!4-L633OLKON-OBYF/1: DAGLIG HELSE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATERFORREDEGIøRELSEN

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. januar 2012 INNBERETNING

Detaljer

GRETTE I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. TDENTIFIKASION AV HVEM SAKEN G ELDER. TIt

GRETTE I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. TDENTIFIKASION AV HVEM SAKEN G ELDER. TIt Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE 0slo,3. mai2076 SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-O87487KON-OBYF: MURMESTER TOMMY RICHTER & CO AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO I. ADRESSATER

Detaljer

t- \ SELMER Adresse:Postboks 1324Ylka,0l12oslo,Norge.Tlf : Faks: +4723tt650l.www.selmer.no.Foretakstr.:

t- \ SELMER Adresse:Postboks 1324Ylka,0l12oslo,Norge.Tlf : Faks: +4723tt650l.www.selmer.no.Foretakstr.: SLUTTREDEGJøREtSE MED FORSLAG OM TILBAKELEVERING AV KONKURSBO TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 16-088687KON-OBYF/2 CORVUS CONSU LTING AS, DETS TVANGSOPPLøSN I NGSBO t- \ SELMER Adresse:Postboks 1324Ylka,0l12oslo,Norge.Tlf

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo, den 22. desember 2011

Oslo, den 22. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

JU Selskapsrett og annen forretningsjuss

JU Selskapsrett og annen forretningsjuss JU-406 1 Selskapsrett og annen forretningsjuss Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JU-406, forside Sammensatt Automatisk poengsum 2 JU-406, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 Skriveoppgave

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

HUDSON BAY RESOURCES ASA

HUDSON BAY RESOURCES ASA HUDSON BAY RESOURCES ASA ÅRSOPPGJØR 2006 HUDSON BAY RESOURCES ASA NO 974 499 754 FORETAKSREGISTERET ADDRESS : PRESTLIA 4, N-1273 OSLO, NORWAY TEL (+47) 97 10 73 79 - FAX (+47) 88 00 57 12 Email : hubr@hubr.as

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer