Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet, status og veien videre. Oppsummering og kommentarer fra 5 folkemøter ved Invida AS Dag Åsmund Bilstad og Monica Tjentland. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/09 Fylkesdelplan for Hardangervidda. Innspill fra lokal planprosess i Nore og Uvdal kommune PS 68/09 Søknad om lån - Miljøringen AS. PS 69/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til PS 70/09 Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Nore og Uvdal kommuneskog - Søkere Erling og Kjell Hole PS 71/09 Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF PS 72/09 Møteplan 2010 PS 73/09 Salg av kommunale boliger. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 123 Saksmappe : 2009/543 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Fylkesdelplan for Hardangervidda. Innspill fra lokal planprosess i Nore og Uvdal kommune FORELØPIG MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret Saken gjelder: Innspill til utarbeidelse av forslag til Fylkesdelplan for Hardangervidda. Fakta: Bakgrunn for oppstart av fylkesdelplan for Hardangervidda Arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda gjennomføres med utgangspunkt i brev fra Miljøverndepartementet datert Planen skal fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med influensområder. Planen vil være retningsgivende for kommunal planlegging og gi føringer for statlig og fylkeskommunal sektorplanlegging. Planene skal være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene. Samferdselsdepartementets problematikk knyttet til vinterbrøyting av vegnettet over Hardangervidda har også vært med å understreke behovet for en felles og helhetlig plan for området. Fylkesdelplan for Hardangervidda er en revisjon av fylkesdelplan for Hardangervidda Aust vedtatt av Miljøverndepartementet, MD i 1998 og ny fylkesdelplan for vestlig del av Hardangervidda. Organisering av planarbeidet

4 Arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda er organisert som et 3-årig prosjekt i regi av de tre berørte fylkeskommunene, med sekretariatet i Buskerud fylkeskommune. Leder av styringsgruppa, Lars Bjaadal, er fylkesvaraordfører i Telemark. Viktig prinsipper i organisasjonsmodellen for arbeidet er: En topptung politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villreinen spesielt At kommunene også deltar i administrativ gruppe, og dessuten jobber med konkret planutforming i egen kommune At regionale myndigheter deltar aktivt i både styringsgruppe og i administrativ gruppe Bred deltakelse av interessegrupper i referansegruppe Bred forankring i alle berørte miljøer som skal sikre god lokal forankring og forpliktende samarbeid og oppfølging Planprogram Planprogrammet er utarbeidet etter reglene i plan- og bygningsloven, og viser rammer, utredningsbehov og opplegg for selve gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet er utarbeidet gjennom en bred prosess med drøftinger i administrativ gruppe, i arbeidsutvalget (AU) og i styringsgruppa med etterfølgende høring. I forbindelse med høringen, ble det invitert til åpent møte på Skinnarbu. Planprogrammet er sist revidert og vedtatt av Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland i møter i februar Formål Hovedformålet med fylkesdelplanen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens leveområder. Særlig sentralt vil det være: å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår. å sikre lokalsamfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og bygdeutvikling. å legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv. Bruk og vern av nasjonalparken og andre verneområder er fastsatt i egne forskrifter og forvaltningsplaner, og inngår ikke i denne planens vurderingsområde. Utredningsområde Styringsgruppa vedtok i mars 2009 fylkesdelplanens utredningsområde. Grensen for utredningsområdet ble fastsatt etter innspill fra vurderinger og forslag fra hver enkelt kommune. Kommunenes vurderinger tok utgangspunkt i følgende prinsipper, fastsatt av AU i møte i januar: 1. Alle villreinens leveområder (jfr. Villreinsenterets kartlegging) skal være innenfor planområdet. 2. Planområdet skal dessuten inkludere alle arealer der villreinen på Hardangervidda vil være en naturlig del av vurderingsgrunnlaget, og skal også gi

5 muligheter for friluftsliv og næringsutvikling. Topografiske forhold vil naturlig påvirke avgrensningen av planområdet. 3. Plangrensen skal møte andre fjellfylkesdelplaner og andre villreinområder for å unngå glipper mellom disse. Tilsvarende bør fylkesdelplanens yttergrense legges inn til grensen for verneområder der det vurderes som naturlig. 4. Avgrensning av gjeldende kommunedelplaner og reguleringsplaner skal ikke være førende for yttergrensen. Styringsgruppa presiserte i sitt vedtak at grensen ble trukket slik under forutsetning av at dette skal være en mulighetenes plan": Styringsgruppa vedtar forslag til ytre grense for utredningsområdet i samsvar med kart datert , men revidert ved Fønnebøfjorden etter nytt innspill fra Nore og Uvdal kommune. Grensen trekkes på nåværende tidspunkt under forutsetning av at dette skal være en mulighetenes plan, jfr. formålene skissert i planprogrammets kap. 1. Endelig plangrense trekkes av styringsgruppa, etter innspill fra kommune, før endelig planforslag legges fram, jfr. planprogrammets kap Villreinens biologiske leveområde Her kommer et avsnitt om innspill fra Nore og Uvdal kommune i prosessen fram mot Villreinsenteres fastsetting av villreinens potensielle biologiske leveområde. Lokale planprosesser I løpet av 2009, er det gjennomført lokale prosesser i alle ni kommunene. I samarbeid med Nore og Uvdal Næringsselskap gjennomførte Nore og Uvdal kommune totalt 9 åpne møter i perioden mai til juli. Frammøte og engasjementet har vært meget bra. På det første møte 12. mai, var det rundt 80 frammøtte. Saksbehandlers vurdering: Med ståsted Nore og Uvdal, er det likt syn på villreinens verdi og ulikt syn på næringsutvikling. Utfordringen i den lokale prosessen, var hvordan vi skulle klare å håndtere alle disse ulike interessene og synspunktene og samtidig få til gode, langsiktige løsninger og livskraftige bygder. Politisk ble det gitt aksept for at den lokale prosessen er viktig, dvs administrasjonen fikk bruke tid, noe som selvsagt skyver andre oppgaver ut i tid. Nore og Uvdal næringsselskap var positive til et samarbeid med kommunen, så vi leide i samarbeid inn kompetanse til å bistå aktørene. På møtene poengterte vi at Nore og Uvdal kommune sitt mål er at den lokale prosessen skal resultere i et best mulig grunnlag for konkret næringsutøvelse knyttet til planområdet. Vi skal se helheten i området, og sammenhengen i de prosesser som går. Og planen skal være en mulighetsplan Hva kreves av deltakerne?

6 Gjensidig respekt,- alle må respektere hverandres interesser. Partene må være villige til å inngå kompromisser, for å komme fram til gode utviklingsmuligheter for flere. Alle interessegrupper må få slippe til. Sist, men ikke minst er det en forutsetning at deltakerne har tillit til planprosessen. For Nore og Uvdal kommune var det viktig å få fram hva næringsutøverne ønsker å drive med, hva er viktig,- nå og i et langsiktig perspektiv. Innspillene skulle være så konkret som mulig, for å ha et best mulig grunnlag og jobbe videre med. Staten har gitt nye signal når det gjelder forvaltning av norsk natur i og rundt verneområder. Fra vern og konservering av norsk natur uten økonomiske virkemidler på 1960-tallet til økt fokus på tilrettelegging og næringsutvikling i verneområder og viktige naturområder med økonomiske virkemidler. Miljøverndepartementet har fått økte budsjettrammer de siste årene. Innspillene kan deles inn i 4 hovedkategorier. 1. Utnyttelse av setermiljø i utleiesammenheng Restaurering og gjenoppbygging Mulighet for oppføring av nye utleiehytter innenfor eksisterende setermiljø Gjelder også for husvære knyttet til jakt, fiske og skogsdrift 2. Utfordringer - synkende folketall - næringsliv Landbruk Annen næring byggebransje (planlegging, gjennomføring, tjenesteproduksjon etter byggefase) Kommunalt handlingsrom. Innspill tar høyde for laaaaang tid. Bruk rekkefølgekrav. 3. Reiselivsutvikling - Dagalifjellområdet Dagalifjellet er i dag tatt i bruk som tungt reiselivsområde Dagalifjellet er i dag et svært attraktivt og tungt friluftsområde Kanalisering av ferdsel bort fra villreinens leveområde Utbygging knyttet til eksisterende utbyggingsområder (leiligheter og hytter) 4. Yttergrense for planområde Klart og unisont krav til styringsgruppa: Ta på alvor vedtaket om at nåværende yttergrense gjelder gitt at dette blir en mulighetenes plan! Innspillene som er kommet inn gjennom den lokale prosessen i Nore og Uvdal, viser at aktørene har vist styringsgruppa tillit gjennom å komme med konstruktive innspill. Alle innspillene er vurdert i forhold til skjema 1 Forslag om arealbruk, skjema 2 Konsekvenser for miljøkvaliteter og skjema 3 Konsekvenser for lokalsamfunnsutvikling. Skjemaene legges fram for formannskapet 7. desember. Vurdering av innspillene i forhold til de 4 områdene, Dagalifjellet, Jønndalen-Tøddøl, Imingfjell og Haugåsen legges fram for formannskapet 7. desember.

7 Rådmannens forslag til vedtak: Legges fram for formannskapet 7. desember Vedlegg: 1. Innspill, dok nr i sak 9/543. Papirkopi er sendt formannskapet og gruppelederne. I tillegg ligger dokumentene til gjennomsyn hos politisk sekretær NB!! 2. Vurdering av innspillene, skjematisk. Legges fram for formannskapet Saksdokument 1. Planprogram, datert Plankart datert , grense for vurderingsområde fastsatt av styringsgruppa Norsk Villreinsenter, NVS-Notat 1/2009 med temakart villreinens biologiske leveområde, sommerbeite, vinterbeite og kalvingsområde, datert NINA Rapport 412 Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda Per Jordhøy og Olav Strand 5. Kommentarer til NINA Rapport 412 fra Tessungdalen Utmarkslag, datert

8 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 416 Saksmappe : 2004/1390 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Søknad om lån - Miljøringen AS. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Søknad om lån - Miljøringen AS. Fakta: I oversendelse datert fra Miljøringen SA (selskap under stiftelse) er det mottatt søknad om lån på inntil fem millioner kroner til å kunne legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Det ses som kjent at senteret etter konkursen høsten 2008 har vært eid av hovedkreditor Sparebank1. Det vises videre til den orienteringen som ble gitt i kommunestyrets møte i oktober Ordfører og administrasjonen har holdt seg løpende oppdatert om utviklingen i og rundt alpinsenteret og blant annet deltatt i møter med banken og Innovasjon Norge. Unntak fra offentlighet. Deler av søknaden er begjært unntatt offentlighet etter Offentleglova kap 3. Offentleglova slår i 13 fast at Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn. Forvaltningsloven 13 fastslår at det påhviler forvaltningen taushetsplikt blant annet om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som

9 opplysningen angår. Administrasjonen har etter en konkret vurdering kommet til at deler av det oversendte grunnlaget inneholder opplysninger av konkurransemessig betydning som omfattes av Offentlighetslovens 13 og Forvaltningslovens 13. På denne bakgrunn er sentrale og detaljerte budsjettoppstillinger unntatt i vedlagte dokumenter. Fullstendig dokumentasjon er gjennomgått og kvalitetssikret i administrasjonen og vil bli framlagt i møtene. Låneformål og forretningside. Foretaket Miljøringen ble stiftet i september Formålet er å skape et samarbeid mellom grunneiere og utviklingsaktører i området som muliggjør en samlet utvikling i området ved blant annet å knytte alpinsenteret og alpinparken sammen. Mye av grunnlaget for forretningsideen er lagt i det tidligere masterplanarbeidet Uvdal2015 og prosjektene Solsiden og øvre Uvdal. Miljøringen har i skrivende stund 30 andelseiere som ved private avtaler og felles avtale i utmarkslag har forpliktet grunneiere og utbyggere til å finansiere satsingen. Utbyggingsavtaler ses som en forutsetning for vellykket satsing. Næringsfondet har i sine retningslinjer blant annet følgende bestemmelser som får anvendelse: Lån er hovedvirkemiddel til investeringer. Lånet er et ansvarlig lån og kan gjøres rentefritt i hele låneperioden og avdragsfritt i maksimum 5 år. Investeringslån kan normalt gis med inntil 20% av kostnadsoverslag når det kan oppnås annen offentlig finansiering og inntil 30% når dette ikke oppnås. Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjøre kr før søknad om lån behandles. Beholdningen i næringsfondet er nå på om lag to millioner kroner. Lånet kan sikres med pant i Uvdal Alpinsenter inkludert næringsbygget med prioritet etter andre finansieringsinstitusjoner. For øvrig vises til vedlegg med søknad, beskrivelse av tiltaket og forretningsplanen og vedtekter. Vurdering: Søknadsbeløpet på inntil fem millioner kroner må utvilsomt ses som stort og må veies opp mot de fordeler kommunens innbyggere og næringsliv kan oppnå. Rådmannen konstaterer at det gjennom snart 20 års drift har vært til tider stor aktivitet og store planer for senteret, men at de i liten grad har blitt realisert fullt ut. Området har antakelig stor og ubrukte muligheter, men det må fastslås at aktiviteten ble kraftig oppbremset ved den siste konkursen og at det har vært en meget begrenset aktivitet det siste året. Den framlagte planen for grunneierdeltakelse og rammer for tilbakeføring av deler av omsetningen til områdeutvikling synes som et kjernepunkt i videre utvikling og deltakelse. Videre antas det at potensialet ved langsiktig verdiskaping overstiger det som i dag kan ses som realistisk markedsverdi.

10 Nore og Uvdal kommune har en negativ befolkningsutvikling og det synes nødvendig å styrke befolknings- og næringsgrunnlaget. Det har gjennom planer og annet arbeid blitt lagt til rette for utvikling av turisme og reiseliv i kommunen og det later til at mye av innholdet og forretningsideen i Miljøringen kan svare på mange av de utfordringene kommunen står overfor. Selskapet legger stor vekt på at det er viktig å komme i dialog med nåværende eier av Uvdal Alpinsenter og at det er viktig å kunne legge inn et realistisk bud i løpet av kort tid. Som en oppsummering vil rådmannen legge vekt på at forretningsideen synes å være godt gjennomarbeidet og i vesentlig grad retter opp de manglene som tidligere aktivitet har hatt, den samsvarer godt med mange av kommunens utfordringer og føringer som er lagt, det vil etter alt å dømme være vanskelig å oppnå annen finansiering, Innovasjon Norge støtter prosjektet og det er viktig å sette selskapet i stand til å handle raskt. Videre legges det til grunn at et utvidet tilbud innenfor reiseliv og turisme kan ha store ringvirkninger for annen aktivitet og øvrig næringsliv i kommunen. Til søknadsbeløpet er å bemerke at fem millioner kroner er et stort uttak og at det neppe er nok midler i fondet til å dekke hele lånebeløpet. Det foreslås derfor at overskytende som ikke lar seg dekke av næringsfondet kan lånefinansieres. Belastningen er ikke lagt inn i årsbudsjett/økonomiplan. Rådmannens forslag til innstilling: Miljøringen SA gis tilsagn om lån på fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Vedlegg: Søknad Prosjektbeskrivelse Vi slår ring rundt øvre Uvdal av Vedtekter for Miljøringen SA

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2009/985 Avd. : Økonomikontoret Saksbehandler : Anne Rudi Overføring av bevilgninger fra 2009 til MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Jfr gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre rest midlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Fakta: Drift Det er bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet for 2009 med kroner. Kommuneplanen ferdigstilles i Det foreslås derfor at midler som ikke blir brukt i 2009 overføres til Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2009 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i Hvor stor del av prosjektet som ikke blir utført i løpet av året er det vanskelig og forutse på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at resterende bevilgning pr på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til Oversikten viser status pr på aktuelle prosjekter: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter: Rest bevilgning Kommentarer

12 8102 Tak Nore kirke Ombygging kommunehus BLiNK Skole, barnehage og kultur: 8200 IT-utstyr og programvare Rødberg barnehage Prosjekt uteskole - utstyr Utsmykking kommunale bygg Utomhusarbeide Rødberghallen Scene med Tak fritidsparken Ballbinge - kommunens andel Kulturarvstyret: 8505 Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning Smia etter Hans Aas Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun Rødungsaga, mølle Øktodden, kvern Kråkefoss, Granhaug fotosamling Lager Bygdetun Noen mindre arbeider må utføres i Resterende beløp, ca kr , kan utsettes og må da sees i sammenheng med foreslått bevilgning i Bredbåndsutvikling er på det nærmeste sluttført og beløpet antas brukt i sin helhet. Investeringer i elevpcèr pågår - prioritert område NMK arbeider med tegninger og kostnadsoverslag kroner er delt ut på skolene etter plan/søknad - også kjøpt inn to gapahuker Komiteen arbeider med utsmykking Rødberg skole - det vil ikke bli brukt av midlene før i 2010 Planer er utarbeidet - men vil ikke bli realisert i 2009 Arkitekt Friis har levert skisse til løsning - kostnadsoverslag under utarbeidelse Det meste klart for binge ved Rødberg skole - gjenstår avklaring i tilknytning til nabovarsel Mindre utvendige arbeider gjenstår. Har avventet faglige utredninger om type overflatebehandling. Samtale/avklaring om plassering pågår med Statkraft. Storskola med tomt er anskaffet. Parkering opparbeides neste år. Utsatt. Sees i sammenheng med foreslått bevilgning i Har avventet løsning på parkeringssaken. Lager-bygning er innkjøpt. Oppføring i Pleie, rehabilitering og omsorg: 8318 Elektronisk internkontrollsystem Avsluttes i januar 2010 Næring, miljø og kommunalteknikk: 8222 Skolebygg Uvdal, Nore og Tunhovd Bergtun omsorgsenter Numedal Utmarkssenter Overføres til SBK-budsjettet, jfr. foreslått bevilgning for 2010 og Mindre sluttarbeider er bestilt. Avklaringer omkring sanitæranskaffelser pågår fortsatt. Utviklingsprosjekt. Igangsatt men forsinket grunnet mye arbeid med andre prosjekter Fritidspark på Rødberg - Overført til SBK-budsjettet 8553 Kulturminnekart - formidling Arbeidene går mot slutten. Forsinket grunnet bemanningssituasjonen. Ferdigstilles tidlig i Forprosjekter Til fortløpende prosjektering av mindre arbeider Kjøp av grunn Grunnerstatning komm. veger, samt grunnerverv for gangveg Rødberg Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Arbeider er godt igang. Forventet kostnadsramme redusert til kr Videre utbygging i Overvåkning vann- og avløpsanlegg Nytt utstyr er bestilt. Forventet kostnadsbehov på kr i 2009/2010. Må videreføres f.o.m Rehabilitering avløpsanlegg Rehabilitering av avløpsnett på Rødberg er forsinket. Utføres i 2010.

13 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell Ny grunnvannsbrønn er etablert. Testing av kvalitet/kapasitet pågår i vinter. Overføringsledning må bygges i Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger Avventer Matilsynets godkjenning av nye klausuleringssoner for Hvammen vannverk. Tiltak utføres i Digitale tema og beredskapskart Arbeider godt igang. Må sluttføres i Tømmestasjon bobiler Rødberg Utbedring kommunale veger Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Tankanlegg anskaffet. Sluttføres i 2010, med et restbhov på kr Forventet forbruk på kr. 1,4 mill i år. Videreføres i Avventer videre beslutning i plankomiteen. Tiltak forventes utført f.o.m Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Arbeider pågår. Rest videreføres i Utviklingsprosjekt i Tunhovd Boligfelt Nordskogen Utskifting lysarmatur pga PCB Avsluttet, men tilbakesendt plankomiteen for videre arbeid, etter vedtak i kommunestyret. Forprosjektkostnader. Detaljplan utføres i år. Utbygging i 2010 og 2011 Gatelysarmaturer anskaffes i år. Monteres i 2010 etter avtale med e-verkene Ungbo Bortsatt på anbud. Bygging i 2010 Plan, regulering utbygging Grevsgårdområdet utlån Utlån til Grevsgård Utbyggingslag BA Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen Befaringer foretatt. Samarbeid med nabogrunneiere innledet. Videreføres i Sum investeringer Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 16,6 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet 2009 som ikke brukes i år overføres til 2010.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 126/5 Saksmappe : 2009/353 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Bent Roger Hegg Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Nore og Uvdal kommuneskog - Søkere Erling og Kjell Hole MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommuneskogstyre /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Kjøp av areal til formål utmarksbeite fra Nore og Uvdal kommuneskog Søkere er Erling og Kjell Hole. Fakta: Erling og Kjell Hole driver i dag eiendommen gnr/bnr 119/1 Breivik Nordre i Tunhovd. Produksjonen er i dag på 20 ammekyr med tillegg av ungdyr. For å utvikle produksjonsgrunnlaget ønsker søkerne å utvide dyreantallet til ammekyr. I denne planen inngår det å sette opp et tilbygg til eksisterende fjøs. Gammelfjøset blir anvendt til ungdyravdeling. I dag går dyrene løst på utmarksbeite og streifer over store områder. Søkerne ønsker å kjøpe et areal tilsvarende 228 daa av kommuneskogen på nedsiden av fylkesvei 120 mot Pålsbufjorden. Dette arealet ønsker man å gjerde inn til utmarksbeite for blant annet å begrense det vidsøkte beitemønsteret til dyrene. Det er et ønske at kommuneskogen avskoger arealet før eventuelt salg. Saksbehandlers vurdering: Etter saksbehandlers mening er det flere momenter som må gjennomgåes før det vurderes salg av det aktuelle skogarealet.

15 Ut ifra kommuneskogens syn er dette skogområdet viktig fremover med tanke på skogproduksjon. Området består av over 50 % yngre produksjonsskog som befinner seg i alderssegmentet år gammel skog. Dette er en skog som med riktig skogskjøtsel på sikt vil utløse en del verdier. Arealet det her er snakk om er på ca 228 daa og av dette er ca 205 daa produktivt skogareal og 23 daa annet areal. Skogsgrunnen i dette område er for det meste på lav og middels bonitet. Skogen består av 13 % hogstmoden skog i hogstklasse 4 og 5, 50 % av skogen er yngre produksjonsskog i hogstklasse 3 og ungskogarealet i hogstklasse 1 og 2 utgjør 26 %. Resten er uproduktiv skogsmark. Skogstyret har forøvrig vært på befaring av området i sommer. Et annet moment som må vurderes er at søkers gårdsbruk er en av ca 20 gårdsbruk i Tunhovd som har beiterett i kommuneskogen. Ved inngjerding og evt. salg av dette arealet innebærer det at de andre beiterettshaverne ikke får anvendt beiteretten sin i dette området. Disse må uansett samtykke i at arealet opphører som beitesameiets havneareal. Det er noe forunderlig at søker som allerede har beiterett i dette området vil kjøpe arealet og fortsatt bruke det som utmarksbeite. Saksbehandler ser samtidig at søker kan ha behov for mer forgrunnlag for sine dyr fremover med den planlagte satsingen. Kommuneskogen kan i den forbindelse være interessert i å få fremlagt en helhetlig plan på hvordan søker tenker seg dette. Det kan være aktuelt å avhende noe areal til fulldyrkningsformål. Etter saksbehandlers mening vil det være uheldig å gjerde inn dette området ut ifra friluftshensyn og atkomst ned til fjorden i dette området. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre vil ikke avhende og selge det omsøkte areal til beiteformål. Dette på grunnlag av at det omsøkte arealet fortsatt skal anvendes til skogbruksformål med dagens beiting og at inngjerding helt ned mot Pålsbufjorden er uakseptabel ut fra friluftshensyn. Det oppfordres at søker legger frem en helhetlig plan på hvordan det er tenkt å øke forgrunnlaget for produksjonen fremover, da særlig med tanke på behov for nydyrkningsareal. Vedlegg: Søknad og kart

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 611 Saksmappe : 2005/117 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Bent Roger Hegg Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommuneskogstyre /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF, gjennom utarbeidelse av vedtekter for selskapet. Fakta: I kommunestyresak 11/09 ble det vedtatt at kommuneskogeiendommen og drifta av denne skulle omdannes til et kommunalt foretak. (KF) Saksbehandlers vurdering: Det er i denne saken lagt frem forslag til vedtekter for Nore og Uvdal kommuneskoger KF. Det må tas en avgjørelse på hvilke virksomheter som skal innlemmes eller ikke i det kommunale foretaket. Etter saksbehandlers mening er det naturlig at kommuneskogforetakets primæroppgaver skal være å drive eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusvære, festetomter, innløsning av festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver tilhørende skog og utmarkseiendommen. Hva gjelder forvaltningen av kommunale boliger, kommunale bygg og næringsarealer er disse etter saksbehandlers syn helt på utsiden i forhold til primæroppgavene til kommuneskogen.

17 For disse forvaltningsenhetene vil det være naturlig å opprettholde dagens forvaltning eller organisering. Nore og Uvdal kommuneskoger KF vil ha behov for administrative ressurser i forhold til å løse de oppgavene som er forespeilet lagt til foretaket. Etter saksbehandlers mening vil det i første omgang være behov for en daglig leder i ca 40 % stilling, samt eiendomsforvalter festetomter/hytteplaner i % stilling og utmarksforvalter i ca 10 % stilling. Dette behovet kan fort endre seg over tid avhengig av arbeidsmengde og økt aktivitet m.m. Det er i dag muligheter å leie inn ansatte i kommunen som allerede jobber med de nevnte saksområdene. I tilegg er det nødvendig å leie inn noe juridisk bistand i forbindelse med krav om innløsning av festetomter. For å komme i gang med prosessen med å ansette daglig leder i foretaket vil saksbehandler tilrå at rådmannen bistår styret med dette. Med denne arbeidsinnsatsen lagt til grunn vil den direkte lønnskostnaden for foretaket ligge omtrent på brutto kr med påslag av sosiale utgifter. I forhold til leie av kontorplass, nødvendig utstyr m.m er dette anslått til å ligge i størrelsesorden kr/år. Disse tallene må justeres inn i kommuneskogens årsbudsjett for Dette vil det komme en egen sak på i første del av I forhold til dagens styre i kommuneskogen vil saksbehandler tilrå at representantene blir sittende ut valgperioden frem til neste kommunevalg i Rådmannens forslag til vedtak: Vedtektene til Nore og Uvdal kommuneskoger KF godkjennes og foretaket registrerer seg i enhetsregisteret snarest. Det settes i gang en prosess med å ansette daglig leder og videre leie inn administrative ressurser utover dette til bruk innen eiendomsforvaltning og utmarksforvaltning, totalt inntil 100 % stilling. Det legges frem en egen sak til kommunestyret i forhold til justering av kommuneskogens årsbudsjett i 2010 med bakgrunn i ringvirkninger som denne saken har. Vedlegg: - Vedtekter for Nore og Uvdal kommuneskoger KF - Kopi av kommunelovens kapittel 11

18 Vedtekter for Nore og Uvdal kommuneskoger KF 1. Navn Nore og Uvdal kommuneskoger er et kommunalt foretak (KF) som er opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 11. Kommunestyre er foretakets generalforsamling. 2. Kontorkommune Nore og Uvdal kommune er foretakets kontorkommune. 3. Rettslig status Nore og Uvdal kommuneskoger KF er ikke et eget rettsobjekt, men organisert som et eget KF som eies av Nore og Uvdal kommune. 4. Formål og ansvarsområde Nore og Uvdal kommuneskoger KF omfatter følgende eiendommer: Navn på skogteig Gnr/bnr Totalareal i daa Prod. skog i daa Vedhus skog 163/1, daa 2241 daa Fjølabu skog 213/11 og 206/ daa 3659 daa Pålsbu skog 125/2 mfl daa daa Rotegård skog 124/2,11,21, daa 8117 daa Halldalen NogU 126/ daa 1575 daa Halldalen i Ål 126/ daa 2561 daa kommune Imingfjell 27/ daa + areal 0 daa hytteområdet Flatåker 42/8 63 daa 53 daa Sum daa daa Nore og Uvdal kommuneskoger KF har som formål å forvalte skog og utmarkseiendommene tilhørende foretaket på en langsiktig forsvarlig måte som både kan gi et tilfredsstillende økonomisk utbytte, samtidig som en søker å ta vare på de natur og miljøkvaliteter som finnes på eiendommene. Dette innebærer at foretaket skal planlegge å gjennomføre aktiviteter samt drive aktiv eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusvære, festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver på de nevnte eiendommer. Der det er aktuelt skal kommuneskogen være en aktiv pådriver innen grunneierorganisering Det skal legges til rette for at eiendommene kan bidra til å øke tilgjengeligheten til jakt og fiske for kommunens innbyggere og ansatte. Virksomheten skal ta sikte på å oppnå bedriftsøkonomisk og miljømessig optimal drift og drives etter sunne forretningsmessige prinsipper. 5. Styret Til styret velges de som er best skikket til å gjennomføre selskapets formål. Styret skal ha minimum 3 medlemmer bestående av leder, nestleder og styremedlem. Det velges også 2 varamedlemmer. Alle velges av kommunestyret etter hvert kommunevalg og styrets funksjonstid settes til fire år.

19 Styret er ansvarlig for foretakets økonomiske resultat innenfor de rammer som fastsettes i kommunens økonomiplan. Styrets hovedoppgave er å vedta strategier for drift og utvikling av foretaket i tråd med selskapets formål. For øvrig skal styret føre tilsyn med foretakets drift og daglig leder sine disposisjoner. Styregodtgjørelse pr år settes til kr for styreleder, kr til styremedlemmer. Det gis i tillegg møtegodtgjøring pr. møte i henhold til kommunale retningslinjer. 6. Styrets møter Styremøtet sammenkalles og ledes av styreleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller styreleder sin stemme dobbelt. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Kommunelovens regler om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. 7. Daglig leder Foretaket skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige drift i henhold til lov, retningslinjer og vedtak fattet av styret. Daglig leder ansettes av styret. Styret skal sammen med daglig leder utarbeide nærmere instruks for stillingene. 8. Budsjett og regnskap Nore og Uvdal kommuneskoger skal ha en økonomiforvaltning i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Det skal utarbeides eget budsjett og regnskap for foretaket. Foretaket skal legge frem de nødvendige budsjett- og regnskapstall slik at Nore og Uvdal kommune kan legge dette inn i sin økonomiplan. Hvert år legger styret frem en beretning for virksomheten foregående år. 9. Representasjon/fullmakt Styret og daglig leder representerer styret utad slik som fastsatt i kommunelovens 73. Foretakets styre og daglig leder representerer kommunen som grunneier i henhold til ansvarsområder nevnt i vedtektenes 4. Det gis også fullmakt til styret å kunne kjøpe/selge mindre areal inntil 100 daa innenfor rammene av hvert enkelte års budsjett og økonomiplan. Saker med spørsmål om kjøp eller salg av areal over denne størrelse må opp til behandling i kommunestyret. 10. Endring av vedtekter Vedtektene kan endres ved at kommunestyret gjør vedtak om dette. Styret for kommuneskogen skal få anledning til å uttale seg om forslag til endringer før de vedtas av kommunestyret. 11. Registrering og oppløsning Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret. Kommunestyret kan ensidig oppløse foretaket. Styret for kommuneskogen plikter og melde fra om oppløsning til foretaksregisteret. 12. Kommuneloven For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldene kommunelov.

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2004/1248 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Møteplan 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Møteplan for 2010 for kommunestyre, formannskap, kulturarvstyret, energiutvalget og hovedutvalgene. Fakta: I henhold til reglement for Nore og Uvdal kommunestyre 3, jfr. reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune, skal kommunestyrets ordinære møter avholdes i samsvar med en møteplan som omfatter et helt år. Det samme gjelder for formannskap og hovedutvalgene, jfr. 2 i reglementene for de ulike utvalg. Saksbehandlers vurdering: Møter i formannskap og hovedutvalg vil i stor grad styres av kommunestyremøtene. Det er derfor naturlig at kommunestyret vedtar møteplan for alle utvalgene, jfr. Reglement for folkevalgte i Nore og Uvdal, pkt. 4 under kommunale møter.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune H Nore og Uvdal Fakta - Nore og Uvdal Areal: 2505 km² Innbyggere: 2531 ca 4000 fritidshytter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.01.2010 Tidspunkt: 12:00 OBS: Merk tidspunktet. Tema 12:00 12:30: Informasjon knyttet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 40 00, v/

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Frøydis Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00.

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 4-11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hva er en regional plan?

Hva er en regional plan? Hva er en regional plan? Nytt begrep for fylkesdelplan, der Rogaland har lang erfaring i bruk av dette virkemiddelet i gjennomføring av statlig og regional politikk. eks. på fylkesdelplaner er: - langsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer