Energieffektivitet...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektivitet..."

Transkript

1 Energieffektivitet i skoler gjennom intelligent reguleringsteknikk Edgar Mayer Produktmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH 07 I 2008 Stigende energipriser, stadig knappere budsjetter og økte krav med henblikk på energieffektivitet i form av europeiske normer disse kravene må skoler i hele Europa, og i prinsipp hele verden, forholde seg til. På grunn av den økologiske utviklingen som f.eks. den globale oppvarmingen, er beslutningstagere i dag tvunget til å gi energieffektivitet en høy prioritet, også ved moderniseringen av skolebygninger. En optimert, intelligent reguleringsteknikk kan markant forbedre energieffektiviteten i skolen og senke energiforbruket vesentlig gjennom spesifikke reguleringsalgoritmer. Energieffektivitet Energieffektiviteten til en bygning er høyere jo mindre varme (hvis det er snakk om klimatisering: kulde) den avgir. Den er et resultat av varmeisolasjonsegenskapene til vegger, tak og vinduer, konstruksjon og utførelse (isolasjon), samt størrelsen på bygningens utvendige flater, hvorigjennom varme eller kulde kan forsvinne. En ytterligere vesentlig faktor til økning av energieffektiviteten er også kvaliteten på reguleringsteknikken og prosesstyringsteknikken som benyttes. Flere av de påfølgende beskrevne tiltakene for energisparing i skolen med hensyn til reguleringssystemer av høy kvalitet, lar seg realisere uten større omkostninger. Undersøkelser foretatt av Dr. Wolfgang Heße fra Dresdner ÖKOTHERM-GmbH 1 bekrefter at innsparinger på inntil 15 % kan oppnås bare ved å optimere reguleringsparametrene. 1 Dr.-Ing. Wolfgang Heße Ökotherm GmbH Verbesserung der Energieeffizienz bei der Wärmeversorgung von Gebäuden

2 Mange land beskjeftiger seg allerede intensivt med temaet energieffektive skoler. Her har England overtatt den førende rollen i Europa: I oktober 2008 starter initiativet Sustainable Learning 2, som skal synliggjøre energiforbruket i alle skolebygninger. For den enkelte skolebygning gjør sertifikatet Display Energy Certificate (DEC) det klart, hvor høyt det aktuelle årlige energiforbruket er, og hvor det samtidigt presenteres en sammenligning med andre skoler. Det årlig oppdaterte sertifikatet som er synlig for alle, gjør en oppmerksom på hvordan energieffektiviteten kan forbedres. Basert på energieffektivitets parametre tildeles det karakterer mellom A (svært bra) og G (svært dårlig), hvilket kan sees på sertifikatet. På denne måten kan alle elever og lærere lett se hvor energieffektiv deres skole er, og hvordan også elever kan bidra til å minimere energiforbruket ved hjelp av bestemte tiltak, som f.eks. fokus på bruk av belysningen. Dette initiativet er den engelske regeringens svar på kravet fra det europeiske bygningsdirektivet (EPBD) fra 16. desember 2002 som fordrer mer energieffektivitet i bygninger. 2 Energieffektive reguleringsfunksjoner De mest energieffektive reguleringsanleggene starter oppvarmings- eller kjøleanlegget først når en forbruker melder fra om at det er behov for det. Hver forbruker det være seg en varmekrets, en varmtvannsbereder, et klimaanlegg eller en romregulering kan altså i akkurat de tilfellene hvor regulering er nødvendig, sende et krav tilsvarende sin nominelle verdi til oppvarmings- eller kjøleanlegget. Da brukstiden for hver enkelt forbruker kan stilles inn individuelt, tilføres ingen unødvendig energi, hvilket igjen forhindrer energisløsing. Figur 1: Skolebygning med intelligent reguleringsteknikk

3 Varmeregulering I de fleste skoler blir det av kostnadsmessige hensyn kun brukt varmereguleringer med turtemperaturregulering basert på utetemperatur. I beste fall finnes det flere varmerørledninger som reguleres etter en fastlagt tidsplan. En varmerørledning (tur- og returløp) forsyner flere klasserom som for det meste ikke har identiske timeplaner. Derfor må varmekretsens tidsplan følge planen for alle rommenes brukstider. Vaktmesteren stiller ofte tidsplanen inn så anlegget slår inn to-tre timer tidligere, slik at klasserommene, fremfor alt på de kaldeste vinterdagene, er oppvarmet til undervisningen skal starte. En optimert innkoblingstid for varmekretsene kan her være hensiktsmessig og bidra til å senke energiforbruket merkbart. Ved høyere utetemperaturer skjer da innkoblingen senere, hvilket medfører en innsparing på minst 10 % av varmeenergien. CentraLine-regulatoren anvender en adaptiv bygningsmodel for optimeringen, en modell som tar høyde for bygningens varmeakkumuleringsegenskaper ved beregningen av inn-/frakoblingstidspunktene. En regulering kun basert på utetemperaur kan ikke registrere påvirkningen fra solstråler, varme som oppstår fra div. apparater (f.eks. PC er) eller antallet elever i klassen. Hver enkelt elev produserer tross alt ca. 60 W varmeytelse. Overflødig varme føres ofte ut når man åpner vinduer, hvilket medfører en uunngåelig sløsing av energi. Disse ulempene kan man kun kompensere for ved hjelp av en romregulering i tillegg til turtemperaturregulering. Regulatorer som Tiger eller Panther fra CentraLine, oppnår dette ved hjelp av en automatisk adapsjon av varmekurven som dermed automatisk tilpasser seg bygningen. Pumperegulering Ytterligere innsparinger er mulig med behovsstyrte pumper: I mange tilfeller går pumpene 24 timer i døgnet med maks. turtall. Især ved store matepumper på over 100 kw er det et stort innsparingspotential. Ved risiko for frost er det dog nødvendig at pumpen går konstant. Hvis pumpene kun går når det virkelig er bruk for energi, kan man spare minst % av el-energiforbruket. Anvendelsen av en reguleringsteknikk fra CentraLine muliggjør at varmekretspumpene kan slås av ved lukket ventil. Naturligvis blir de i den anledning startet av og til, slik at man unngår feilaktige måleverdier ved vann som ikke er i bevegelse.

4 Bruk av fornybare energikilder I fremtiden burde alternative løsninger som f.eks. varmepumper og solfangeranlegg, tas i betraktning ved modernisering. Bruken av varmepumper krever f.eks. kun 30 % konvensjonell energi, og det resterende behovet kan dekkes direkte fra miljøet en fornybar, gratis energikilde. CentraLinereguleringsstrategien inneholder alle funksjoner for en effektiv regulering av kjeler, kjelesekvenser eller integrasjon av alternative, miljøvennlige varmefrembringerne. Varmefrembringerne grupperes i den forbindelse slik at de miljøvennlige alltid tas i bruk først, og de konvensjonelle brukes for å dekke eventuelle toppbelastninger. Reguleringsstrategien sørger hele tiden for at kun den nødvendige varmeytelsen stilles til rådighet og at varmefrembringerne dermed arbeider med maks. virkningsgrad. Dette oppnås ved en sammenligning av varmeytelsen som kreves av forbrukerne og den som stilles til rådighet fra varmefrembringerne. Reguleringsstrategien sørger for at kjelenes levetid forlenges ved at innkoplingstiden er så lang som mulig, hvilket også tilsier færre inn- og frakoplinger. En dårlig innstilt regulering kan i motsatt tilfelle resultere i at kjelen er nedslitt allerede etter ett til to år. Romregulering Enkeltromsreguleringen, som det også kalles, er den mest effektive måten å regulere klasserom på. Investeringskostnadene for reguleringsteknikken koster fra noen få tusen kroner pr. rom og oppover, inklusive tilkoblingen til SD-anlegget. Dermed kompenseres det for alle ulempene ved kun turtemperaturregulering som beskrevet tidligere. Ved hjelp av en enkeltromsregulering kan hvert klasserom tilordnes en individuell tidsplan det fyres altså kun når det er undervisning, eller det kjøles ved hjelp av fan-coils o.l. I den forbindelse utstyres hvert enkelt rom med en romtemperatursensor som også tar andre varmekilder i betraktning. CO 2 -regulering og varmegjenvinning Et innsparingspotential på % kan også oppnås ved bruk av en CO 2 -regulering. Denne reguleringen styrer uteluftandelen og volumstrømmen via viftens turtall. Derigjennom tilføres frisk luft kun når CO 2 -grenseverdien overskrides 3. Bruken av varmegjenvinning med høy virkningsgrad eller en nattkjøling, kan føre til en ytterligere forbedring av energieffektiviteten. 3 Ytterligere information i forbindelse med temaet CO 2 -regulering finnes på

5 Måleverdiregistrering og vurdering Det er først mulig å vurdere energieffektiviteten når det samlede forbruket er registrert. Dette innbefatter: Varmeenergi til varmekretser, optimalt sett delt inn for hver enkelt varmerørledning Varmeenergi for varmtvannbereder Kjøleenergi (såfremt tilgjengelig) Elektroenergi Forbruk av varmt- og kaldtvann, samt olje eller gass. Optimalt sett brukes det moderne tellere som også registrerer akkumulert månedsforbruk eller verdier fra energistyringssystemer, slik det kreves i det europeiske bygningsdirektivet EPBD. Disse måledataene må regelmessig vurderes og sammenlignes med normverdier alt etter bygning og utetemperatur. Ved hjelp av kontinuerlig registrering og analyse av måleverdiene kan unormale forhold registreres med det samme, og passende tiltak for å avskaffe energisløsingen velges. Dette gjør det mulig å foreta sammenligninger mellom forbrukerne pr. m 2 nytteflate opp mot andre skoler. Involvering av elever og lærere Det er viktig å involvere elever i prosessen med forbedring av energieffektiviteten i skolen, slik eksemplet fra England har vist oss. Unge menneskers miljøbevissthet kan på den måten skjerpes, noe som igjen kan ha en positiv innvirkning på skolens energiregnskap. Det finnes undersøkelser som har kunnet bevise at energikostnadene har sunket med minst 10 % i de tilfeller hvor elevene har blitt involvert. I enkelte tilfeller oppnådde man sågar innsparinger på % 4. Eleverne bør informeres regelmessig om utviklingen av energiforbruket. Den beste måten å gjøre dette på, er å visualisere forbruket og sammenligne det med normverdier eller forbruket ved andre skoler, eller også de enkelte bygningers innbyrdes forbruk. I den forbindelse må man også vise dem hvordan de personlig kan bidra til en forbedre energieffektivitet ved skolen. Den høyeste effektiviteten kan oppnås ved å arrangere konkurranser mellom skoler, og å premiere den skolen som har gjort mest for å spare på energien. Bruken av en overordnet betjeningssentral for reguleringsteknikken kan her være til hjelp. Ved CentraLine er det for eksempel mulig via flere SD-systemer å få tilgang til forbruksinformasjon fra hver PC i skolens nettverk. Dresdner ÖKOTHERM-GmbH legger sågar ut forbruksdataene fra de skolene som de har ansvaret for, på internett, slik at alle interessenter har tilgang til dem økt bevissthet 5

6 Figur 2: Forbruksstyring ved en skole Enkel brukerbetjening Selv den beste reguleringsteknikken når ikke målet, dersom innstillingen av tidsplanen er for omstendelig og komplisert for vaktmesteren. Gjennom feilbetjening av anlegget, dvs. feilaktig innstilling av tidsplaner og nominelle verdier, kan svært mye energi gå til spille. Ved bruk av CentraLine-regulatorer er selv innstillingen av reguleringen svært enkel. Dertil kan ytterligere muligheter forenkle betjeningen: Betjeningsmulighet Feriebryter Funksjoner Slår alle forbrukere over til frostbeskyttelse; enkeltromsregulatorer stilles til en nominell standardverdi. Etter ferien gjelder de innstilte tidsplanene iht. timeplanen igjen. Håndterminaler Betjeningsenheten CentraLine-Touch med Touch-display muliggjør en enkel oversikt over de viktigste nominelle og faktiske verdier og tidsplaner. SD-anlegg Enkel og oversiktlig vedlikehold av timeplanene som i Microsoft Outlook. Enkel overstyring av tidsplanen til hvert enkelt klasserom ved hjelp av en global tidsplan i tilfelle foreldremøter eller andre begivenheter.

7 Figur 3: Betjeningsprogramvare Arena fra CentraLine Figur 4: Visning av tidsplanene i Arena Fasit Forbedringen av energieffektiviteten i skolene blir en stadig viktigere oppgave, både ut fra et økonomisk og et økologisk ståsted. Innsparinger i bygninger kan oppnås med relativt få ressurser ved bruk av optimert regulering. CentraLineregulerings- og prosesstyringsteknikk kan yte et viktig bidrag til forbedring av energieffektiviteten på skolene. De tilbyr velkjente og gjennomtestede reguleringsfunksjoner som innfrir selv de strengeste krav til energieffektivitet. Effektiviteten av de benyttede tiltakene blir synlig ved sammenligning av oppvarmingsbehovet før og etter moderniseringen av skolen hvor den beskrevne teknikken ble tatt i bruk. Resultatene under gjenspeiler de innsparingene som ble oppnådd i samspillet mellom alle tiltakene som ble iverksatt. Vurderingen av de enkelte reguleringsfunksjonene beskrives derfor kvalitativt. Skole Weisenhof-skolen i Esslingen Saneringstiltak* 2 / 3 / 4 / 11 / 13 Forbruk før tiltakene Gjennomsnitts verdi fra Forbruk etter tiltakene I kwh/m 2 a ** 189 kwh/m 2 a Sportshallen 3 / 4 / 5 / 8 Innsparing Ristissen i byen %** Ehningen Skole i Dresden (fjernvarmeforsyning) 4 37,5 W/m 2 a (ved -15 C ) 35,2 W/m 2 a (ved -15 C ) * 1: Taksanering, 2: Vindussanering, 3: Ny varmeregulering, kjele og varmekretser, 4: Enkeltromsregulering, 5: Fjernstyrt vedlikehold med CentraLine Ranger, 6: Optimering av reguleringsparametrene, 7: Prosesstyringsanlegget Arena, 8: Ventilering med CO 2 -regulering, 9: Involvering av elever, 10: Loftsstråleplater, 11: Hydraulisk kompensasjon, 12: Belysningsstyring, 13: Kondensasjonskjel ** For mer presise resultater må måleverdierne registreres over flere år, da det skal bygges flere heldagsskoler eller kantinebygninger, hvilket vil si at bruken vil endre seg kraftig. *** Det beregnes en trendlinje vha. det gjennomsnittlige forbruket, alt etter utetemperaturen i temperaturområdet (-15 C til 15 C). Denne trendlinjen har verdiene i tabellen ved -15 C.

8 Forfatter: Edgar Mayer Produktmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH Se flere detaljer og relaterte artikler om Energieffektivitet på CentraLine websiden eller kontakt oss direkte. CentraLine Honeywell AS Askerveien 61 Boks 263, 1372 Asker Tlf

Energieffektiv. ..takket være intelligent reguleringsteknikk. Energieffektivitet 02 I 2009

Energieffektiv. ..takket være intelligent reguleringsteknikk. Energieffektivitet 02 I 2009 Energieffektiv Edgar Mayer Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Takket være moderne og intelligent reguleringsteknikk, kan man oppnå betydelige energibesparelser i yrkesbygg. Klassiske

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Energibesparende... ...takket være moderne fjernstyring av bygninger

Energibesparende... ...takket være moderne fjernstyring av bygninger Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 4 I 28 Stadig økende energipriser og lovpålegg gjør Energieffektivitet i bygg stadig mer aktuelt for byggherrer, konsulenter, og de

Detaljer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innhold KNX er grønn teknologi 4 Studie: Høyskolen i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har gitt grobunn for betydelige energisparinger 5 Det nye SciTec-senteret på Oundle-skolen i Peterborough (Storbritannia)

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Energistyring: overvåkning, visualisering, evaluering og optimering av energiforbruk 2012-2. Michael Rader. Markedssjef CentraLine c/o Honeywell GmbH

Energistyring: overvåkning, visualisering, evaluering og optimering av energiforbruk 2012-2. Michael Rader. Markedssjef CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-2 Michael Rader Markedssjef CentraLine c/o Honeywell GmbH Energistyring: overvåkning, visualisering, evaluering og optimering Del 2: Visualisering og evaluering av forbruksdata Den første delen av

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer