Bevis 1. Att. Ståle Sommernæs, bostyrer for Thule Drilling. Att: Lars Styren, Dommer i Asker og Bærum Tingrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevis 1. Att. Ståle Sommernæs, bostyrer for Thule Drilling. Att: Lars Styren, Dommer i Asker og Bærum Tingrett"

Transkript

1 Bevis Opprinnelig melding Emne: Thule Drilling Dato: Fri, 07 Jan :56: Fra: hans eirik olav Til: Ståle Sommernes Att. Ståle Sommernæs, bostyrer for Thule Drilling Att: Lars Styren, Dommer i Asker og Bærum Tingrett Jeg viser til min av 16. desember 2010, nedenfor. I mangel av et svar legger jeg til grunn at bostyrer har mottatt mitt tilsvar til retten av 7. desember 2010 i.f.t. søksmålet fra Norsk Tillitsmann (NT), vedlagt. Jeg viser også til tidligere møter på Deres kontor, henholdsvis 22. september og 16. november I disse møtene ble jeg blant annet bedt om, og ga dere mitt syn på NT's illojale og uredelige handlinger i.f.t. Thule Drilling med god bistand fra "instruerende obligasjonseiere" (for enkelhets skyld vil jeg bruke fellebetegnelsen NT i denne ). Mitt ovennevnte tilsvar gir en mer utførlig gjennomgang av NT's opptreden i forbindelse med låneengasjementet, herunder NT's vedvarende forsøk over en lengre periode på å utnytte Thule's misligholdssituasjon for å tilrive seg alle verdiene i selskapet. I forhold til ovennevnte søksmål forventer jeg å kunne fremlegge ytterligere bevis som underbygger NT's handlinger. Så snart disse bevisene foreligger, vil de bli fremlagt for Oslo Tingrett. Under henvisning til ovennevnte tilsvar, samt varslet søksmål fra Thule Drilling mot NT av 16. april 2010, er jeg interessert i en nærmere redegjørelse fra bostyrer om hvilke tiltak bostyrer har iverksatt for å beskytte interessene til tidligere aksjonærer i Thule Drilling for å hindre at disse blir urettmessig skadelidende som følge av NT's forsøk på å tilrive seg aksjonærverdiene i Thule på uredelig og illojalt vis. Jeg er også interessert i en mer detaljert redegjørelse fra bostyrer angående bostyrets/bostyrers samarbeid med NT. Det er flere forhold som opptar meg: 1. I bostyrets innberetning av 13 oktober 2010 til Asker og Bærum tingrett, fremgår av pkt 4.3 at administrerende direktør i NT, Ragnar Sjoner, er oppnevnt som eneste representant i kreditorutvalget. Med referanse til varsel om søksmål av 16. april 2010 fra Thule Drilling, samt ovenevnte tilsvar til retten i forbindelse med søksmål fra Norsk Tillitsmann, er det utvilsomt et reelt habilitetsproblem knyttet til Ragnar Sjoner. Det forunderlige er dessuten at han sitter i kreditorutvalget helt alene. Hensynet til kontradiksjon tilsier at det bør være minst en ytterligere representant i kreditorutvalget (som ikke representerer NT og/eller "instruerende bondholdere"). Ennå mer forunderlig blir det når bostyrer har opplyst at det er NT som finansierer boets arbeid, så vidt jeg vet med kr 1.5 mill., antakelig mer på nåværende tidspunkt. Hvor mye har dere til nå mottatt fra NT? Jeg er interessert i bostyrers vurdering i.f.t. hvordan dette er forenlig med en uhildet og objektiv undersøkelse av årsakene til Thule Drilling's konkurs? 2. Undertegnede sitter inne med opplysninger om at bostyrer skal ha sendt et oppsigelsesbrev

2 til Thule's advokater i UAE, Al Shaali, med instruks om ikke å foreta seg noe i.f.t. å ivareta Thule's interesser, ref tidligere om dette forholdet. Det er i så tilfelle svært uheldig for Thule, fordi Thule ikke lenger er representert i en sak Thule allerede har vunnet, se pkt 8 og 9 under. Det er også bekymringsfullt at bostyrer gjennom denne oppsigelsen aktivt, og med viten og vilje, lar NT og deres advokater, Al Tamimi, overta full kontroll over alle faktiske, økononomiske og rettslige disposisjoner knyttet til Thule i UAE. Ref. pkt 1 over skaper dette et inntrykk av at bostyret ganske enkelt foretar et "knefall" for NT og at dette "knefallet" er økonomisk motivert? Uansett er jeg interessert i å vite om bostyrer finner en slik fremgangsmåte forenlig med oppdraget som Thule's bobestyrer? 3. Under henvisning til mitt tilsvar til retten av 7. desember 2010, samt tilsvar og stevning i motsøksmål av 22. november 2010 fra Kvale&Co i forbindelse med "garantisaken" er jeg interessert i bostyrers vurdering av hvorvidt bostyrer utviser tilstrekkelig (rettslig) aktsomhet når det gjelder å ivareta hensynet til garantistenes interesser. Flesteparten av garantistene var/er betydelige aksjonærer i Thule. Burde ikke en representant for "garantisiden", utpekt av garantistene selv, ha en naturlig rolle i kreditorutvalget? Antakelig vil dette være mer naturlig enn at Sjoner sitter der på vegne av NT, med åpenbare habilitetsproblemer? Og, er grunnen til at bostyrer ikke har foretatt seg noe i denne retning ganske enkelt, som nevnt tidligere, begrunnet i at boet/bostyrer har en økonomisk interesse i at NT har en sentral rolle i bobehandlingen? Er bostyrer bekymret for negative reaksjoner fra NT dersom bostyrer utpeker andre enn NT til kreditorutvalget? Når har forøvrig bobestyrer tenkt å invitere garantistene/aksjonærene til samtaler om deres situasjon og krav? 4. Ref pkt 3, over, vises til borapporten, pkt 6.5, hvor bostyrer uttaler følgende: "Når det gjelder de bakenforliggende årsaker til konkursen, er det stor uenighet mellom de involverte parter. Vi vil i det i det videre arbeid søke å klarlegge forholdene rundt dette (les "bakenforliggende årsaker"). Vi vil orientere nærmere om dette i en senere innberetning". Allerede den 13. oktober 2010 erkjenner altså bostyrer at det er nødvendig "å klarlegge forholdene rundt dette", men i dag, 4 måneder etter konkursåpning, sitter Sjoner fremdeles alene, og som representant for NT, i kreditorutvalget, samtidig som NT finansierer bobehandlingen. I lys av pkt 1, 2, og 3 over er det ikke uten videre enkelt å oppfatte NT som noe annet enn premisseleverandør for bobehandlingen. Garantistene/aksjonærene er rett og slett ekskludert fra hele prosessen (les: kontradiksjon) Jeg oppfatter det slik at boet befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon med hensyn til finansiering av bobehandlingen, og således, i en viss utstrekning, er avhengig av NT's gunst. Det har dere selv påpekt i våre møter. Problemet med dette er åpenbar, og har allerede satt boet i et uakseptabelt avhengighetsforhold til NT. Det er ikke uten videre lett å forstå hvordan bostyrer skal greie å gjøre en uhildet og forsvarlig jobb, rettslig sett, når den viktigste premisseleverandøren langt på vei har et uoverkommelig habilitetsproblem i.f.t. helt vesentlige forhold boet vil måtte ta stilling til. Det er riktignok inntatt et forbeholdet om Sjoners inhabilitet i borapportens pkt 7.1.9, men det kan umulig være tilstrekkelig i denne sammenheng, spesielt ikke når bostyrers finansielle avhengighet til NT åpenbart gjør det plagsomt for bostyrer å gå inn i "de bakenforliggende årsaker til konkursen". Kanskje det er forklaringen på at bostyrer tilsynelatende ikke har foretatt seg noe så langt i.f.t. dette, samt ikke viser noen evne og/eller vilje til å ivareta Thule's interesser i UAE? Videre ønsker jeg å ta opp enkelte andre forhold/spørsmål i tilknytning til bobehandlingen: 5. I vårt siste møte, 16. november 2010, ble det opplyst fra bostyrer at det var uenighet

3 mellom bostyrer og NT i forhold til pantets gyldighet. Slik jeg forstod det, har NT ikke pant i varelagret til Thule Drilling. Bostyrer bekreftet at han er av den bestemt oppfatning at alt utstyr som ligger på varelager, tilhører Thule's konkursbo. Mitt spørsmål er om denne oppfatningen fremdeles har gyldighet, og i så tilfelle hvilke rettslige skritt bostyrer har tatt for å beskytte boet's eierinteresser i disse aktiva? 6. Under henvisning til -utveksling den 18. november 2010 mellom undertegnede, bostyrer og Jim Delkousis i DLA Piper (Thule's tidligere advokat i UAE), er jeg interessert i å vite hva bostyret har foretatt seg for å bringe klarhet i dette forholdet, i.e. eierskapet/salg av aksjene i QGM-verkstedet? 7. Under henvisning til borapporten, pkt 7.1.8, siste avsnitt, vises til besøk i UAE fra representanter for boet kort tid etter konkursåpning. Hva har bostyrer gjort for å finne ut hvor det stjålne utstyret befinner seg og hvor salgsprovenyet, kanskje i størrelsesorden USD mill, har tatt veien? Hvorfor har boet unnlatt å anmelde forholdet til myndighetene i UAE? Har bostyrer informert OFAC? Har bostyret foretatt seg noe i.f.t. de internasjonale reglene for hvitvasking, som så vidt jeg kjenner til, setter krav til at selskapet/boet skal opplyse relevante myndigheter så fort det fattes mistanke om hvitvasking? I og med at salget av containerne til Iran er en ulovlig handling og at salgsprovenyet verken er kommet aksjonærer eller obligasjonseire til gunst, er dette salgsprovenyet å oppfatte som "proceeds of crime" og selskapet, d.v.s. boet, plikter å informere relevante myndigheter, ref mine tidligere s om dette forholdet. 8. Når det gjelder borapporten, jfr pkt 7.6.6, bemerkes at det eksisterer fyldig dokumentasjon for at Wiersholm har desinformert og opptrådt uaktsomt overfor Thule, samt at Clyde & Co har opptrådt grovt illojalt overfor Thule. Samtidig foreligger det en domsavgjørelse fra UAE (i bostyrers besittelse) som viser at den ulovlige stengningen av QGM verkstedet påførte Thule et faktisk lidt økonomisk tap på flere hundre millioner dollar. Uten Wiersholm's desinformasjon/uaktsomhet og Clyde's illojale handlinger ville QGM med stor sannsynlighet aldri blitt stengt, m.a.o. er det en direkte sammenheng mellom stengning av QGM og lidt tap hvor det t.o.m. foreligger en rettskrafitg avgjørelse om tapet's størrelse, i.e. USD 300 millioner. Det er også grunn til å tro at ytterligere bevisføring i.f.m. garantisaken vil styrke denne erstatningssaken. Hva har bostyrer foretatt seg i.f.t. fristen for å fremme søksmål som utløper 12. januar 2011? For det tilfelle at bostyret ikke foretar seg noe, påtar det seg ansvaret for at muligheten for å stille sentrale aktører til ansvar for et et tap på USD 300 millioner ikke følges opp på en ordentlig måte innen kjente frister? 9. I bo-rapporten pkt bemerkes at "det skal foreligge et motsøksmål på tilsvarende beløp" (USD 300 mill). Den vesentlige forskjellen er imidlertid at motparten hittil ikke har kunnet underbygge dette kravet. Det forventes heller ikke at de vil greie det. Men, og når bostyrer angivelig har bedt Thule's advokater I UAE om ikke å foreta seg noe i.f.t. pågående rettsprosesser risikerer boet at det kravet det vitterlig finnes en domsavgjørelse for bortfaller, samtidig som motparten kan tenkes å "blåse liv" i motkravet, om ikke annet enn for å trenere de rettslige prosesser i UAE. Hvordan har bostyrer tenkt å håndtere en slik mulig utvikling? Den samme problemstilling kan fort bli aktuell i.f.t. de øvrige rettslige prosesser i UAE (ref tidligere ); alt som et resultat av at bostyrer har sendt oppsigelse til Thule's advokater og i stedet valgt å stole på at NT's advokater er i stand til å håndtere disse prosessene, samtidig som de ivaretar Thule-boet på en tilfredsstilende måte. Når NT's advokater hittil har gjort alt som står i deres makt for å "stikke kjepper i hjulene på Thule", hvorfor lar bostyrer de samme advokatene håndtere alle prosesser i UAE?I lys av alle andre beskrevne forhold, over, er

4 svaret så enkelt som at bostyrer ikke har noe annet valg fordi NT da vil stanse videre finansiering av boet's arbeide? Og, er en slik fremgangsmåte forenlig med oppdraget som Thule's bobestyrer? 10. Ovennevnte fremtvinger beklageligvis på nytt spørsmålet om bostyrer's habilitet, som vi var inne på i vårt første møte 22. september Henrik Christensen er advokat og partner i Ro Sommernæs. Christensen var med på stiftelsen av Thule Drilling i 2005, som styreleder, formodentlig fordi Christensen er en nær venn av initiativtaker og stiftertore Enger, som en tid fungerte som adm. dir. Etter noen måneder i 2005 som vanlig styremedlem, fungerte Chistensen igjen som styreleder f.o.m. 19. november 2005 t.o.m. 22. mars I samme perioden fungerte Christensen gjennom advokatfirma Ro Sommernæs som Thule's juridiske rådgiver. I sin periode som styreleder ble det fra andre aksjonærer reagert ganske kraftig på Christensen's "timing" ved kjøp og salg av Thule aksjer. Kjøp/salg hadde en tendens til å finne sted i.f.m. Christensens reiser til UAE, hvor Christensen, i egenskap av sin posisjon som styreleder, fikk tilgang til innside informasjon; eksempelvis utviklingen på QGM verkstedet og kontraksforhandlinger med potensielle leietakere av riggene, herunder Saudi Aramco. I den grad dette representerte brudd på verdipapirloven, går jeg ut i fra at forholdet er foreldet. I tillegg fakturerte og mottok Ro sommernæs v/christensen betydelige honorar for sitt arbeide som juridisk rådgiver. I forhold til erstatningkravet mot Wiersholm og Clyde&Co (over), fakturerte Christensen "bare" ca kr , angivelig for å vurdere "sikkerhetspakken". Det er denne sikkerhetspakken som viste seg å være så mangelfull at aksjene i QGM BVI ble "stjålet under nesen på oss", noe som førte til at QGM verkstedet ble ulovelig stengt i ca 12 måneder, med faktisk lidt tap på USD 300 mill (ref pkt 2, 8 og 9 over). Da Thule forsøkte å få Ro Sommernæs og Christensen til å utlevere all dokumentasjon på Christensens PC relatert til Thule, gikk Ro Sommernæs rettens vei for å forhindre dette, med suksess. Hvorfor var det så viktig å holde Christensen's Thule korrespondanse skjult for Thule dengang, og hvorfor foretar bostyrer grep i.f.t. ovennevnte rettsprosser som etter neste ondag gjør det umulig for Thule å forfølge en rettskraftig lidt tap på USD 300 millioner overfor de som er ansvarlig for dette tapet? Og, hvilken betydning har dette for den videre vurdering av Ro Sommernæs som fortsatt bobestyrer i Thule? Undertegnede har som nevnt hatt to 3-4 timer lange møter med bostyrer, site gang med tidligere Adm. Dir. Peter Gjessing til stede. I disse møtene har både jeg og Gjessing brukt mye tid på å gjennomgå hendelsesforløpet i Thule Drilling. Mitt inntrykk etter disse møtene er at bobestyrer ikke har brukt tilstrekkelig tid til å sette seg ordentlig inn i de forhold som er redegjort for. Er en mulig forklaring at bostyrer allerede har et så sterkt avhengighetsforhold til NT at det er umulig å opptre redelig og at Ro sommernæs tidligere nære tilknytning til Thule enkelt sagt har forkludret dømmekraften? Jeg håper jeg tar feil, men jeg sitter med et inntrykk av at bostyrer har en forutinntatt holdning til både hendelsesforløpet og årsaken til konkursen i Thule Drilling, samt at bostyrer lar seg manipulere av NT ut i fra økonomiske motiver. Da uttaler jeg meg forsiktig. Bostyrer virker mest interessert i å ensidig ivareta interessene til NT og instruerende obligasjonseire på bekostning av aksjonærfelleskapet, tidligere administrasjon og styret i selskapet. Det er godt mulig at tidligere ledelse og styre kunne gjort ting annerledes (les bedre) i en særdeles vanskelig situasjon, og jeg underslår slett ikke at det sittende styret og adm dir. forut for konkursen har foretatt kritikkverdige og ulovlige handlinger, eksempelvis i.f.t. de stjålne containere som er solgt til SAFF. Men den vesentligste årsaken til konkursen i Thule er NTs og instruerende obligasjonseieres vedvarende forsøk på å tilrive seg verdiene i selskapet med uredelige metoder. Dernest, når ikke denne strategien førte frem, påførte NT og instruerende

5 obligasjonseiere Thule helt avgjørende og uopprettelige skade gjennom å grovt neglisjere sitt ansvar som kreditor i.f.t. å ivareta og redde verdiene i selskapet. Krav til objektivitet og habilitet er spesielt viktig når det er NT og instruerende obligasjonseierne som finansierer hele bobehandlingen. Det er mye som tyder på at lovens krav til objektivitet, kontradiksjon og habilitet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det er også et spørsmål om Ro Sommernæs tilfredsstiler lovens krav til å fortsette som bobestyrer gitt sine forskjellige roller og disposijoner i.f.t. Thule Drilling? Det er et spørmål jeg i denne omgang overlater til Ro Sommernæs og retten å ta stilling til. Med hilsen, Hans E. Olav tidligere styreleder Thule Drilling

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

Begjæring. arrest. til. Oslo byfogdembete

Begjæring. arrest. til. Oslo byfogdembete Begjæring om midlertidig forføyning og arrest til Oslo byfogdembete Saks nr Saksøker : 05-018745TVA-OBYF og 05-018766TVA-OBYF : Tore Nuland Middelthuns gt 25 B 0368 Oslo Prosessfullmektig : Herman J Berge

Detaljer

TTONS-2004-468 - RG-2005-369

TTONS-2004-468 - RG-2005-369 Page 1 of 11 TTONS-2004-468 - RG-2005-369 INSTANS: Tønsberg tingrett - Dom DATO: 2004-10-19 PUBLISERT: TTONS-2004-468 - RG-2005-369 STIKKORD: Erstatningsrett. Profesjonsansvar. Eiendomsmegler. SAMMENDRAG:

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Prosesskrift til Oslo tingrett

Prosesskrift til Oslo tingrett 1 av 23 Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo, 07. juli 2015 Sak nr: Saksøker: 13-103486TVI-OTIR/07 Advokatfirmaet Østberg AS Postboks 7047 St. Olavs plass 0130

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

SIMONSEN FOYEN. Haugesund tingrett Postboks 20 5501 Haugesund

SIMONSEN FOYEN. Haugesund tingrett Postboks 20 5501 Haugesund Haugesund tingrett Postboks 20 5501 Haugesund SIMONSEN FOYEN SIMONSEN FØN Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass NO-0129 Oslo Besøksadresse: Cf. Hambros plass 2 D NO-0164 Oslo Telefon: +47 21 95

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

1. Klagesaken og Børsklagenemndens sammensetning

1. Klagesaken og Børsklagenemndens sammensetning BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 3/2013 Avgjørelse 9. oktober 2013 av klage fra IGE Resources AB over Oslo Børs ASAs vedtak 29. august 2013 om å ilegge IGE Resources AB overtredelsesgebyr for brudd på plikten til

Detaljer

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER HØYESTERETTSKONTOR Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER Sak nr. 2015/545, sivil sak, anke over dom: Øystein Svendsen mfl. mot Georg Martin Vindheim Sak nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Daglig leder Axel Slettebøe Ole Edon Johansen Nancy Amanda Hessen Saken gjelder:

Detaljer

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

Tlf. : 5155 8542 Fax: 5155 8541 Email : iohn(a)k-d.no Side 1 av 9

Tlf. : 5155 8542 Fax: 5155 8541 Email : iohn(a)k-d.no Side 1 av 9 John F, Knutsen 28. juli 2004 Stavanger politikammer Lagårdsveien 6 4001 Stavanger Vedr. Forvaltningen av OA Knutsens dødsbo, straffelovens kapittel 26, m.v. 1.Anmeldelse Dette brev er å anse som en anmeldelse.

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer