Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Betjening Vedlikehold Prosjektering... 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Sanitæranlegg Elektroanlegg Betjening Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder... 7 Varmepumpe... 8 Elektrisk element i akkumulatortank... 8 Varmtvannsbereder Sanitæranlegg Elektroanlegg Vedlikehold Felles Gulvvarmeanlegg Trykk på anlegget Bytte av batterier i romtermostater Overflatetemperaturer på gulv Varmepumpe Sanitæranlegg Elektroanlegg Prosjektering Felles Plassering: Adkomst Sokkel Lekkasjesikring Gulvvarmeanlegg Gulvarmekurser Romregulering Varmekilder Varmepumpe, vurdering av effekt Varmepumpe, plassering av utedel Varmepumpe, fremføring av rørkitt Elektrisk backup Sanitæranlegg Tappevannskapasitet Tappevannsfordelere

3 4.5 Elektroanlegg Montering Felles Montering av Sigma gulvbrønn Montering av gulvplate Bruk av oppstikkart Inntransport av Sigmasentralen Montering av Sigmasentralen Gulvvarmeanlegg Varmekilder Varmepumpe, forlegning av rørkitt Varmepumpe, montering av utedel Tilkobling av rørkit Sanitæranlegg (Montering) Elektroanlegg Oppfylling Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Sanitæranlegg Elektroanlegg Idriftsettelse Felles Gulvvarmeanlegg Oppmelding av termostater, Danfoss std Oppmelding av termostater, Roth (Touchline) Innregulering av gulvvarmesløyfer Varmekilder Elektriske varmeelementene i akkumulatortank Varmepumpe Varmtvannsbereder, elektrisk element Sanitæranlegg Elektroanlegg Teknisk dokumentasjon Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Akkumulatortank Sanitæranlegg Elektroanlegg Garantivilkår Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder

4 9.4 Sanitæranlegg Elektroanlegg (Garantivilkår) Problemløsning Felles Gulvvarmeanlegg Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen fungerer ikke Trykket faller Ingen av diodene i Danfoss Master lyser Ingen rom blir varme Store trykkvariasjoner Varmekilder Akkumulatortank, temperatur øker ikke Varmtvannsbereder, temperatur øker ikke Varmepumpe Sanitæranlegg Ikke varmtvann i kranene Lav/ujevn temperatur på forvarmet kaldtvann Elektroanlegg Protokoller Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Varmepumpe Sanitæranlegg Elektroanlegg

5 1. Generell informasjon 1.1 Felles Sigmasentralen utgjør en felles enhet, som inkluderer sentralutstyr for varme, sanitær og elektroanlegg. Det er av avgjørende betydning at både prosjekterende, utførende og brukere tilegner seg informasjonen i dette dokument. Garantier gjelder ikke med mindre anvisningene i dette dokument følges. Denne manualen gjelder for verson 4, det vil si sentraler som har serienummer fra og med SIG Varmetema kan ikke stilles til øknomisk ansvar for eventuelle feil i denne manual. 1.2 Gulvvarmeanlegg Sigmasentralen inneholder alt nødvendig sentralutstyr for gulvvarmeanlegg, som fordeler, master, sirkulasjonspumpe etc 1.3 Varmekilder Standardutgaven har 3 ulike varmekilder: Luft/vann varmepumpe Elektrisk element i akkumulatortank Elektrisk element i varmtvannsberederen 1.4 Sanitæranlegg Sentralen har varmtvannsbereder, og fordelere for husets tappevannssystem. Den har egen fordeler til forvarmet vann, i tillegg til ordinært kaldt og varmt vann. Forvarmet vann benyttes på kaldtvannstilførselen på dusj og badekar. Den har innstillingshjul for å kunne regulere temperaturer på varmt og forvarmet vann. Sentralen har også ekspansjonskar for tappevannssystemet. 1.5 Elektroanlegg Husets sikringsskap med overbelastningsvern/jordfeilbrytere (strømmåler) (På noen utgaver benyttes det inkluderte fordelerskap kun til de kurser som Sigmasentralen selv benytter) 5

6 2. Betjening 2.1 Felles (Betjening) Kun de betjeningsutrustninger som fremkommer av kartet under skal røres av anleggets eier/bruker. Beskrivelse o (1) Betjeningstablå varmepumpe o (2) Betjeningstablå vvbereder o (3) Regulering varmtvannstemp 1 o (4) Regulering varmtvannstemp 2 o (5) Innstilling elektrisk backup o (6) Master for romregulering o (7) Manometer o (8) Ventiler for vannpåfylling 6

7 Forklaringer til betjeningskart (1) Hold øye med feilmeldinger, normalt i form av «Fx», hvor x kan variere, som et tall eller bokstav. Stopp varmepumpe, og kontakt servicepersonell dersom dette inntreffer (2) Innstilling av ønsket temperatur i varmtvannsbereder, til for eksempelvis 70 grader. Bruk pil opp og pil ned taster. Grønt tall viser innstilt verdi, hvitt tall faktisk verdi. OBS! Ingen andre knapper enn pli opp og ned skal røres. (3) Regulering varmtvannstemperatur 1. Normalt benyttes denne til ordinær varmtvann i en bolig. I for eksempel barnehager benyttes denne til tappested i bøttekott. Vridning med klokken gir lavere temperatur, mot klokken gir høyere temperatur. Mål temperatur på tappestedet, og reguler til ønsket temperatur. Merk tidsforsinkelse fra betjening til endringen kan merkes på tappested. (4) Regulerer varmtvannstemperatur 2. Normalt benyttes denne for kaltvannstilførselen til dusj og badekar, i barnehager* etc, kan den benyttes som varmtvann på tappesteder som er tilgjengelig for barn, og betjenes som pkt (3) * Krever at sentralen er bestilt for dette oppsettet. (5) Innstilling elektrisk backup, skal stå på 20 grader når varmepumpa er i orden, og 40 grader om varmepumpa skulle havarere/få feilmelding (6) Master for romregulering, kontakt servicepersonell om alarmdiodene blinker rødt, skal ellers ikke røres. (7) Manometer, her avleses trykket i anlegget, skal stå mellom 0,2 og 2 bar (8) Ventiler for vannpåfylling, benyttes ved etterfylling av vann i henhold til pkt (7), skal ellers være i «tverrposisjon» 2.2 Gulvvarmeanlegg (Betjening) Hjulet på termostaten settes på ønsker romtemperatur. For å oppnå rask respons, trykk på dreieskiven etter å ha gjort ny innstilling. Har du andre typer termostater, se dokumentasjon i kapittel Varmekilder (Betjening) 7

8 Varmepumpe Water Temp. Set Temp. Water Temp. Set Temp. C C C C M SET M SET Elektrisk element i akkumulatortank Dette styres av varmepumpa. Ved totalhavari av varmepumpe vil «manuell» termostat overta. Den finnes på venstre side, ca 80 cm over gulv, et sort «hjul» med hvit scala. Den stilles på 20 grader når varmepumpa er i orden, og 40 grader dersom varmepumpa ikke virker. Varmtvannsbereder 8

9 2.4 Sanitæranlegg (Betjening) Temperatur på forvarmet vann, og varmtvann stilles inn med de 2 blå ratt som sitter til venstre ca 90 cm over gulv. (Se bildet) Venstre ratt regulerer varmtvannstemperaturen, og høyre forvarmet vann. Mot klokken gir øket temperatur, med klokken minsket. Trekk den blå kopp mot deg før regulering fortas, da den er «låst» i inntrukket posisjon. Det er ikke skala på betjeningsrattet, sjekk derfor på tappestedet at ønsket temperatur er oppnådd, enten ved å «kjenne» etter med hånden (OBS skoldefare!), eller ved å benytte termometer. 2.5 Elektroanlegg (Betjening) Elektroanlegget har ingen relevante innstillingsmuligheter 9

10 3. Vedlikehold 3.1 Felles (Vedlikehold) Hold sentral og dens omgivelser rene for smuss, støv og fuktighet. Hold sentralen under oppsikt, med tanke på feilmeldinger og utløste sikringer. Anlegg som ikke er under tilsyn, bør ha et automatisk varslingsanlegg. 3.2 Gulvvarmeanlegg (Vedlikehold) Trykk på anlegget Besørg at det til enhver tid er mellom 0,2 og 2 bars trykk på anlegget. Anlegget etterfylles ved hjelp av de 2 ventilene er vist på bildet under. Steng begge kraner etter fylling. «Klokke» til venstre for ventiler viser anleggets trykk. Bytte av batterier i romtermostater Batteriene i termostatene må byttes hvert 2-3 år. Det anbefales å bytte batterier i alle boligens termostater, når batteri på en termostat er i ferd med å gå ut. 2 batterier type AA 1,5V benyttes. For å komme til batteriene, løsnes termostaten fra bakplaten ved løfte den litt opp før den dras i mot deg. Sjekk Danfoss master for feilmeldinger, og kontakt forhandler dersom alarmene opptrer etter at normale vedlikeholdsinstrukser er oppfylt. 10

11 Overflatetemperaturer på gulv Det er brukers ansvar å påse at overflatetemperaturer på gulv ikke overstiger gulvleverandørens anvisninger. Høye overflatetemperaturer kan oppstå ved åpning av vinduer, samtidig som varmen står på, og dersom romreguleringen ikke fungerer tilfredsstillende. 3.3 Varmepumpe (Vedlikehold) Besørg at kvalifisert servicemann sjekker varmepumpa minst hvert annet år. Besørg at utedel ikke pakker seg med snø/is, og at ikke løv etc legger seg på utedelens sugeside. Eier må følge med på displayet for varmepumpe, for å sjekke om feilmeldinger opptrer. Lytt også etter ulyder. Merk at et kan oppstå værsituasjoner, som gjør at utedelen iser seg til. Det oppstår da et «skall» av is, som blir liggende som et skjold noen millimeter fra selve registeret. Dette oppstår spesielt ved svært fuktig vær, og det kan da være nødvendig å få dette fjernet ved bruk av varmt vann. Vær forsiktig med å bruke mekanisk makt, da dette fort kan skade lakk og andre komponenter. 3.4 Sanitæranlegg (Vedlikehold) Etter fravær på mer enn en uke, anbefales å tappe varmtvannskarn i ca 2 minutter, før sanitæranlegget tas i bruk. Se etter lekkasje i sentral ca hvert halvår. Se etter spor etter vann på rør/koblinger/kabinett. (Vær oppmerksom på at det kan komme vann ut av overtrykksventil av naturlige årsaker.) Noen sentraler kan være utstyrt med offeranode, dersom vannkvaliteten tilsier dette. Denne må byttes ved jevne mellomrom. 3.5 Elektroanlegg (Vedlikehold) Jordfeilbryterne på sikringsskapets kombiautomater skal sjekkes hvert år. 11

12 4. Prosjektering 4.1 Felles (Prosjektering) Kravene i denne prosjekteringsanvisningen antas best oppfylt ved samhandling med de øvrige entreprenører/parter i prosjektet. Plassering: a) Ikke i rom hvor lyd fra sentral sjenerer b) Fundamentering som tåler 500 kg c) Aldri i sone 0, 1 eller 2 i henhold til NEK 400 kapittel 701 d) I baderom kun etter skriftlig godkjenning fra elverkets kontrollorgan e) Frostsikkert f) Om det er høye lydkrav til naborom, bør lydvegger vurderes. Adkomst a) Tilgjengelig 60 cm på høyre side av sentral (mulig å bytte varmtvannsberederen) b) 100 cm fritt rom foran sentral c) Adkomstveier fra sentral til utgang, som muliggjør uttransport/inntransport Sokkel Sigmasentralen leveres med 150 mm høy grålakkert sokkel. Denne kommer separat, og monteres, vatres og festes før selve sentralen plasseres på denne. Det finnes også en veggbrakett (opsjon), som muliggjør at sentral henges på vegg. Dette krever imidlertid mulighet for solide veggfester. (spikerslag), samt bruk av ekstra støtte under sentral. Ved bruk av gulvbrønn (gjelder ikke gulvplate), kan standard sokkel i prinsippet utelates. En liten sokkel på 2-3 cm anbefales, med tanke på at Sigmasentralens dører ikke skal «subbe» mot gulv. Lekkasjesikring Lekkasjer fra sentral skal føres til avløp. Anbefalte løsninger: a) Gulvbrønn (Bilde 4.1.a) Mål : bxlxd: 850x650x180 mm3. b) Gulvplate (Bilde 4.1.b) Automatisk vannstoppsystem må installeres c) Innføring av rør i bakkant, ordinært sluk. Automatisk vannstoppventil må installeres. 12

13 Bilde 4.1.a Gulvbrønn Bilde 4.1.b Gulvplate Dersom gulvbrønn benyttes som «sluk» for det rommet den er plassert, som sikkerhet for andre vanninnstallasjoner i samme rom, må det benyttes «skims» under sokkel, slik at vann uhindret kan renne ned i gulvbrønn. Om rørene føres opp av gulv i henhold til oppstikkart, uten bruk av gulvbrønn/gulvplate, må det gjøres tiltak, slik at vannsøl under sentral går til sluk, og ikke trenger ned i gulvkonstruksjonen. 4.2 Gulvvarmeanlegg (Prosjektering) Det vises til den enkelte gulvvarmeleverandørs anvisninger. I dette avsnitt er kun de forhold som berører sentralen direkte medtatt. Gulvarmekurser Maksimum antall kurser i bunn: 8 (10 ved bruk av gulvbrønn) Maksimum antall kurser på topp: 11 Eksternt fordelerskap kan tilknyttes Maksimumslengder på gulvvarmesløyfer: 16 mm rør: 80 meter 17 mm rør: 100 meter 20 mm rør: 130 meter Romregulering Termostatene plasseres på et sted i rommet, hvor den minst mulig påvirket av sollys og trekk. Rom med høy luftfuktighet kan skape irring i termostat, og forkorte levetiden Sløyfer i samme romsone bør styres av samme termostat Varmetema leverer romregulering fra Danfoss (som standard) og Roth på forespørsel. Både Danfoss og Roth har romtermostater med gulvføler (IR). Dersom denne benyttes, må det besørges å plassere denne på et sted hvor IR-øyet har fri sikt mot et felt på gulvet, som er representativt for gjennomsnittlig gulvtemperatur. 13

14 4.3 Varmekilder (Prosjektering) Varmepumpe, vurdering av effekt Effekten på varmepumpen vil være avhengig av modell, turtemperatur, utetemperatur og luftfuktighet. Sigmasentral standardutgave, leveres med Energy Save modell 12.4-IQC 6 kw. Om ønskelig, kan Energy Save 24.4-IQC 10 kw og leveres. Byggherre vurderer selv hvilken effekt/energidekning han ønsker å få dekket via det vannbårne systemet. Ofte er det hensiktsmessig å dekke 10-30% av effektbehovet med for eksempel vedovn, med tanke på kost/nyttefaktoren. Vær oppmerksom på at det kan være avvik mellom beregnet og faktisk effektbehov. Under vises noen eksempler på hvordan effektdekningen blir ved 3 ulike situasjoner. Grønt areal viser effektbehov dekket med varmepumpe, gult areal viser dekningen med sigmasentralens elkolber, rødt areal viser effekt som må dekkes av supplerende varmekilde, som for eksempelvis vedovn, gassovn, eller elektrisk ovn. Dimensjonerende utetemperatur er satt til minus 25 grader. Effektdekning må ikke forveksles med energidekning. Merk at kurvene i diagrammet nødvendigvis ikke er absolutte, da innstilt turtemperatur, luftfuktighet m.m. påvirker verdiene. Figur «6 kw» Energy Save luft/vann varmepumpe, effektbehov på 4 kw 14

15 Figur «6 kw» Energy Save luft/vann varmepumpe, effektbehov på 6,5 kw Figur «10(9) kw» Energy Save luft/vann varmepumpe, effektbehov på 7,5 kw Varmepumpe, plassering av utedel Ubegrenset tilgang på ny luft På et sted hvor lyden fra denne ikke er til sjenanse. Det gis ingen garantier om at målte lydnivåer på en installert maskin, er innenfor hva fabrikken oppgir. På et plant underlag Hvor vegetasjon ikke vokser og forhindrer borttransport av vann, eller hindrer lufttilførsel, eller som samler seg på register. 3 meters fri sikt foran Min 10 cm fra vegg 15

16 Min 30 cm opp fra bakke Ikke utsettes for saltvannssprøyt Gass/væskerørskitt må være utskiftbart Om det benyttes varerør for rørkittet, må man være klar over begrensningene i mulighet for bend Issvuller som måtte dannes under utedel, må ikke kunne falle ned og skade liv eller eiendom Bør plasseres under takoverbygg. Bør settes på bakkestativ, da lyd forplanter seg lettere om den henger på vegg Varmepumpe, fremføring av rørkitt Rørkittet skal være utskiftbart Bruk kanal, varerør, eller åpen forlegning. Forlegning utendørs bør legges i kanal av UVbestandig materiale. Benyttes varerør i grunn, må man være klar over begrensningene i antall/typer bend. Se egne detaljtegninger under kapitlet om montering. Rørkittene fås i lengdene 3,4,5,78 og 10 meter, når utgaven med hurtigkoblinger benyttes. Elektrisk backup Sigmasentralen har en elektrisk backup for varmeanlegget på 6 kw. Dette er tilgjengelig effekt når varmepumpe stopper å gi energi, enten på grunn av streng kulde (ca 20 minus, eller ved havari.) 4.4 Sanitæranlegg (Prosjektering) Tappevannskapasitet Sigmasentralens tappevannskapasitet tilsvarer ca 200 liters bereder ved fylling av badekar, og opp mot 300 liter når uttaket skjer ved normale dusjsekvenser, som opptrer i serie. Ved «superøkonomisk» drift, det vil si lave temperaturer på akkumulatortank og varmtvannsbereder, vil de overstående sammenlikninger ikke være relevante. Benytt ikke dusjhoder som forstøver vannet, da disse er utsatt for spredning av legionellebakterier. Vær oppmerksom på behov for tiltak ved kloridnivåer over anbefalt grense (Se garantivilkår) Tappevannsfordelere Fordeler for kaldtvann, forvarmet kaldvann, og varmtvann, kan ha opptil 11 kurser hver. Ved bruk av «undersentraler» for tappevann, må også den tredje temperaturen ivaretas Tappevannsfordeler kan leveres i følgende fabrikater: Uponor Armaturjonsson Høiax Probata 16

17 Roth Altech Varmetema må få oppgitt ønsket fabrikat, og antall kurser, samt deres dimensjoner For prosjektering av røranlegg skal leverandørens anvisninger følges. 4.5 Elektroanlegg (Prosjektering) Elfordelingen i Sigmasentralen har som standard overbelastningsvern, overspenningsvern, 18 stk jordfeilautomater og plass for energimåler/målersløyfer. Det er plass til ytterligere 6 jordfeilautomater. Det anbefales at hovedkabel og opp mot ca 8 kurser føres inn i Sigmasentralen fra undersiden. Varmetema må få oppgitt følgende: Spenningstype Overbelastningsvernets størrelse Om det skal være plass for måler/målersløyfer Type kabel som skal tilkobles 5. Montering 5.1 Felles (Montering) Det forutsettes at montør også setter seg inn i anvisningen i avsnittet om «Prosjektering». Montering av Sigma gulvbrønn Plasser gulvbrønn i riktig høyde ved hjelp av de justerbare beina. Som hovedregel skal overkant brønn flukte med ferdig støp. For å låse gulvbrønn i horisontalplanet, benyttes «stag» som festes i ringmur. Isolasjonen kan gi tilstrekkelig låsing når dette er lagt på plass, og stag kan eventuelt fjernes. Sluket i brønn har 50 mm utløp (utv), og kan dreies 360 grader. (bilde 5.1.b Bilde 5.1.c viser anbefalt innførsel av ulike kategorier rør/kabler. 17

18 Bilde 5.1.a Bilde 5.1.b Bilde 5.1.c Montering av gulvplate Karet har kun 30 mm dypt, og har innvendig mål tilsvarende utvendig sokkel. Det anbefales at denne løsningen kun benyttes sammen med vannstoppsystem. Bilde 5.1.d Bruk av oppstikkart Om verken gulvbrønn eller oppstikkart benyttes, kan rør/kabler føres opp under sentral i formasjonen som vist i oppstikkartet under. Det påhviler da ansvarlig prosjekterende/utførende rørentreprenør å besørge tiltak som gjør at vannsøl under setral går til sluk, og ikke ned i gulvkonstruksjonen. 18

19 INGEN OPPSTIKK UTENFOR INDRE RAMME! 35 mm VED BEHOV FOR FÆRRE KURSER ENN INNTEGNET, SKAL DET ALLTID STARTES FRA VENSTRE Mot vegg Forklaring: Gulvvarme tur Gulvvarme retur Kaldt forbruksvann Forvarmet vann Varmtvann Elektrorør R215 Gass/veskerør til varmepumpe 80 mm mm 185 mm 140 mm 110 mm 80 mm SLUK Hovedkabel strøm Vanninntak 225 mm 130 mm 150 mm 100 mm mm mm Bilde 5.1.e Inntransport av Sigmasentralen Sentralen kan transporteres inn i boligen stående eller liggende (dog ikke med fronten ned). (Transport langs vei må skje stående.) Det anbefales å benytte tralle. 3 forslag er avbildet under. Ta av sentralens dører, slik at disse ikke skades, at vekten reduseres, og at det blir enklere å få tak under handteringen. Bilde 5.1.f Bilde 5.1.g 19

20 Bilde 5.1.h Montering av Sigmasentralen Pkt 1) Monter sokkel Monteres sammen sokkelen (som kommer løst i 4 deler) Plasser den på riktig sted, og bruk eventuelt skims for å få den i vater. Del merket 18 skal vær bak Påse at innstøpte rør ikke skades dersom sokkel festes mot gulv. Frontstykket på sentral kan tas av etter den er montert, slik at det er mulig å komme til med hender fra sokkelens front i forbindelse med tilkobling av rør og kabler. Pkt 2) Plassering av Sigmasentral på sokkel Før om mulig Sigmasentralen mot sokkel i hellet posisjon, og «vipp» sentral opp, samtidig som rørene «tres» gjennom bunn og ut mot front. (Om gulvbrønn benyttes, vil det trolig være plass til rørene i i brønn/sokkelvolumet, og de kan eventuelt «fiskes» frem etter at sentral er plassert. 5.2 Gulvvarmeanlegg (Montering) Alle gulvvarmekursene merkes godt, med forståelig og varig merking, med sløyfelengde, romsone og spesifikt areal (en romsone kan ha flere sløyfer) Gulvvarmerørene tilkobles først returfordeler, dernest turfordeler. Benytt fordelerkoblinger for ¾» Euroconus 5.3 Varmekilder (Montering) Varmepumpe, forlegning av rørkitt Uansett forlegningsmåte, skal rørkittet forlegges med tilstrekkelig lengde, dog ikke for lange, frem til både utedel og tilkoblingspunkter i Sigmasentralen. Bøyeradius må minimum være 15 cm. Rørkittet skal være utskiftbart Uten bruk av gulvbrønn Benytt minimum 110 mm rør. Maks totalt 90 grader med bend, helst flere 15 graders bend, og aldri mer enn 30 grader. Bruk eventuelt nylontau for inntrekking, men påse at dette festes på en slik måte at det ikke skader rørkittet 20

21 Varerøret legges med minimum fall på 2% ut. Etter inntrekking av rørkitt, må rørende tettes med materialet, som hindrer fukt, kald luft og gnagere tilgang. Bruk av gulvbrønn Benytt en av 75 mm gummigjennomføringene på gulvbrønnens side. Om større dimensjon benyttes, benyttes overgang. 75 mm rør tillater kun rette strekk, uten bend 21

22 Åpen forlegning Vurder selv egnet trasé. Varmepumpe, montering av utedel Montering på veggstativ Monter veggstativet i henhold til medfølgende anvisning. Det er meget viktig at øverste feste på brakett mot vegg har godt hold i vegg. Tilstreb at dette feste er på stender eller rigel. Om feste kun er i panelbord, må skruer med grove gjenger benyttes, med riktig forboring. Påse også at panelbord er godt forankret. Om den festes i Leca/Siporeks eller tilsvarende, benytt egnede plugger/ekspansjonsbolter. Monter deretter varmepumpe på stativet ved bruk av gummiforinger. Vær oppmerksom på at montering på veggstativ ofte medfører at lyden fra utedel forplanter seg i bygningskonstruksjonen. Montering på bakkestativ anbefales derfor. Det finnes imidlertid noen spesialkonstruerte fjærdempere, som reduserer vibrasjonene bedre enn de medfølgende gummiputene. Dette fås kjøpt som et eget produkt. Montering på bakkestativ Følg den medfølgende anvisning Tilkobling av rørkit OBS! Må kun utføres av autorisert personell Det anbefales å skaffe til veie momentnøkkel med 24 og 30 mm «kjeftåpning» Pkt 1: Forlegg rørene uten knekker, og i henhold til leggeanvisningen (Medfølger den aktuelle type sentral) Vent med å fjerne beskyttelsesproppene til koblingen skal foretas. Pkt 2: Bøy rørene til, slik at tilkoblingsnippel på rørkitt har samme vinkel i alle plan som tilkoblingsansatsene på innedel. (Altså innedel først) Pkt 3: Skru frimutter på rørkittet inn på ansatsen for hånd, med så mange omdreininger som mulig. Pkt 4: Benytt en nøkkel på holdesats (se bilde under) og skru frimutter til med et moment på 18 Nm (Om ikke det holdes igjen, vil koblingen ta skade) Hver kobling skal kobles helt ferdig med riktig moment før neste kobling utføres Pkt 5: Gjennomfør samme prosedyre med tilkoblingene på utedel 22

23 Tilkoblingene skal sjekkes for lekkasje med sniffer. Om dette ikke er tilgjengelig, benytt såpevann som «førstehjelp» Pkt 6: Den medfølgende gummikabel kobles mot inndel, deretter mot utedel. OBS! Varmepumpe skal ikke være tilkoblet strøm når dette gjøres. Disse prosedyrer må følges og dokumenteres dersom garantivilkårene skal gjelde. Rørkittender o Endepropp o Frimuttere o Holdesats 5.4 Sanitæranlegg (Montering) Hovedvanntilførsel føres inn mot sentral i henhold til pkt 5.1 Alle tilkoblinger for tappevann befinner seg i sentralens bunn Tappevannsrør føres til sentral: o Inn i gulvbrønnens nipler o I vegg bak sentral, og deretter inn gjennom sokkelens bakkant o I en spalte bak sentral, og deretter inn i sokkel o I ledig plass bak i sentral Alle rør merkes med varig og utvetydig merking. Rør for sanitæranlegg tilkobles i rekkefølgen: 1) Kaldtvann 2) Forvarmet vann 3) Varmtvann 5.5 Elektroanlegg (Montering) Rør føres inn i Sigmasentral i brønn/bunn, og/eller skravert felt i figur 5.5.a, og gjøres lange nok for å føres inn i skapmuffer i elektrofordelingen, og til at elfordeling kan slås 135 grader ut i forbindelse med service i ettertid. 23

24 Skapmuffene er plassert i elskapets bakvegg, og i utenpåliggende boks på høyre side. For å komme til sistnevnte, hengsles el-fordelingen ut. Dette gjøres ved å løsne en skrue i øvre venstre hjørne. Det anbefales å trekke inn kabler/ledninger før de føres inn i skapmuffene, da adkomsten til rørendene er begrenset når de er ført inn. Gulvbrønnen har gumminipler på sidene kan med fordel også benyttes til elektriske kabler/rør. Rødt omriss: 8 stk skapmuffer 16 mm på elfordelingens bakside Blått omriss: Utsvekking, med mulighet for innsettning av flere skapmuffer Gult omriss: 20 mm skapmuffer på en utenpåliggende boks på elfordelingens høyre side. Grønt omriss: 15 stk 16 mm skapmuffer 24

25 6. Oppfylling 6.1 Felles (Oppfylling) Sentral må ikke fylles om det er fare for frost. 6.2 Gulvvarmeanlegg (Oppfylling) a) Steng alle ventilene på turfordeler (rød) ved å skru til plastrattene med klokken. Se Bilde 1 nedenfor. b) Steng strupeventilene (gjennomsiktig glasstav under sort hylse) på returfordeler (blå) på alle kurser. Sort plastratt, som følger med turfordeler, kan eventuelt benyttes som «nøkkel». Se Bilde 2 nedenfor. c) Steng ventil C, som er plassert mellom returfordeler og akkumulatortank. Se Bilde 5 nedenfor. d) Steng ventil B, som er plassert på topp akkumulatortank, nærmest mikrobobleutskiller. e) Koble deretter en slange på ventilen som sitter på returfordelers endeblokk. Baksiden av lokket for ventilen, kan benyttes som nøkkel for ventil. Se Bilde 3 og 4 nedenfor. f) Åpne tur og retur på sløyfe nummer 1, med sort ratt på turfordeler, og med glasstav på returfordeler. Sort hette for turfordeler kan benyttes som nøkkel. g) Åpne ventiler for vannpåfylling, slik at sløyfe nummer 1 fylles med vann, og spyles tom for luft. h) Når sløyfe nummer 1 er fylt, stenges både tur og retur. i) Gjenta operasjon i pkt. f) til h) på gulvvarmeanleggets øvrige sløyfer. j) Steng ventil på endeblokk. 25

26 6.3 Varmekilder (Oppfylling) Akkumulatortank a) Åpne lufteskruen på topp av akkumulatortank. b) Åpne vannpåfyllingsventiler, og fyll opp til det kommer vann ut av lufteskruen. Stopp deretter vannpåfyllingen, og steng lufteskruen. c) Trykksett anlegget opp til 2,5 bar, ved å åpne for vanntilførsel nok en gang. Vær varsom når dette gjøres. Betjen ventil forsiktig med begge hender. Varmepumpe, innedel a) Besørg at anlegget for øvrig er fylt med vann, men at trykket likevel er ned mot 0 bar b) Steng ventil B og C c) Sørg for at minst en gulvvarmekurs er åpen (både tur og retur) d) Fyll på vann i vannpåfyllingsventiler. Vann skal nå fylles i kretsen mot innedel, og inn i ekspansjonskar e) Skru opp lufteskrue på sirkulasjonspumpe (blank skrue i senter pumpehus), og sjekk at det kommer vann ut av denne. Skru skrue inn igjen f) Åpne ventil B og C g) Åpne lufteskrue A, og luft ut. h) Fyll opp anlegget til ca 2 bar 26

27 6.4 Sanitæranlegg (Oppfylling) Varmtvannsbereder: a) Sørg for at det er vann inn på fordeler for kaldtvann. b) Åpne varmtvannskran, eksempelvis på kjøkken. c) Åpne ventil som sitter på topp av varmtvannsbereder med rødt håndtak. d) Åpne blandeventil på topp varmtvannsbereder, sort plasthjul, og skru denne mot «pluss» så langt det går. e) Hold øye med den kranen som ble åpnet, og steng denne når det kun kommer vann, og ikke lenger luft. f) Da det kommer vann ut av valgte varmtvannskran antas bereder å være fylt 6.5 Elektroanlegg (Oppfylling) Sentral og tilhørende anlegg må være fylt før noe kan spenningsettes. 27

28 7. Idriftsettelse 7.1 Felles (Idriftsettelse) Ingen funksjoner må idriftsettes, med mindre de foranliggende prosedyrene er fulgt. 7.2 Gulvvarmeanlegg (Idriftsettelse) Oppmelding av termostater, Danfoss std (For andre utgaver av Danfoss termostater, se under kapitlet Teknisk dokumentasjon 28

29 29

30 Oppmelding av termostater, Roth (Touchline) Innregulering av gulvvarmesløyfer 7.3 Varmekilder (Idriftsettelse) Elektriske varmeelementene i akkumulatortank Det er 2 elektriske varmeelementer à 3 kw i akkumulatortanken, som har hver sin kurssikring i elfordeling, øvre element har normalt kurs 17 og nedre element kurs 18. (Kan avvikes, sjekk derfor kursfortegnelsen i din fordeling) 30

31 Varmeelementene kan styres av både manuell termostat (sort hjul med hvit skala se bilde 7.3.a), og av varmepumpa, uavhengig av hverandre. Før varmepumpe settes i drift, anbefales å varme tanken opp til ca 30 grader ved hjelp av manuell termostat, da selve varmepumpeprosessen er avhengig av en minimumstemperatur for å komme i gang. Vi anbefaler å sette manuell termostat 20 grader når varmepumpe er i drift. Dette vil besørge frostsikring ved total varmepumpehavari. Bilde 7.3.a Bilde 7.3.b Varmepumpe Varmepumpa har normalt kurs nr 15 i elfordeling. (Sjekk kursfortegnelsen i din sentral) Trykk 1 for å starte/stoppe varmepumpa. Om du ved start ser at symbolet eller vises i displayet, er varmepumpe i feil modus. Trykk «M», slik at symbolet kommer frem. For å stille inn ønsket temperatur på varmepumpe, det vil si den temperatur som skal være i akkumulatortanken, benyttes «pil-opp» og «pil-ned». Hvert trykk øker/reduserer temperaturen med 1 C. Når de rette innstillinger er gjort, anbefaler vi at «M» holdes inne i 5 sekunder. Da låses displayet. På den måte unngås at noen i vanvare gjør gale innstillinger. Får å «låse opp» tastaturene igjen, trykkes «M» igjen inn i 5 sekunder. Varmetema anbefaler å stille varmepumpa på 42 garder vinterstid, og 45 grader sommerstid. Vær oppmerksom på at faktisk temperatur i tank vil variere, typisk +/- 2,5 i forhold til den som er innstilt. For kunne gjøre de riktige innstillinger, må «water temp» fremkomme i displayet. Trykk eventuelt knapp Q for å få frem dette. 31

32 Når varmepumpe settes i drift, skal skjema xxx under teknisk dokumentasjon fylles ut. INDIKERER ORDINÆR DRIFTSMODUS, BENYTTES IKKE FOR SIGMASENTRAL INDIKERER KJØLEDRIFTSMODUS (NB!!! MEGET VIKTIG AT IKKE DETTE VISES) RIKTIG DRIFTSMODUS FOR SIGMASENTRALEN VISES AT UTEDEL AVRIMER INDIKASJON PÅ LÅST DISPLAY (SET-KNAPP INNE 5 SEC) INNSTILLINGSMODUS FOR KLOKKE OG LYS I DISPLAY VISER INNSTILT VANNTEMPERATUR Water Temp. Set Temp. C C 1 2 ON OFF M SET VISER AT TIMERFUNKSJON BENYTTES. SAKL NORMALT IKKE BENYTTES I SIGMASENTRAL, OG TALL/SYMBOLER SKAL IKKE FREMKOMME JUSERING AV PAREMETERE OPP, OG FOR INNSTILLINGER AV TIMER PÅ KLOKKE VISER AT VARMEPUMPE REGULRER MOT VANNTEMPERATUR (SKAL ALLTID VISES) KLOKKESLETT (HAR INGEN RELEVANS I SIGMASENTRAL) VISER FAKTISK VANNTEMPERATUR NEDERST I AKK. TANK AV/PÅ-KNAPP FOR VALG AV DRIFTSMODUS JUSERING AV PAREMETERE NED, OG FOR INNSTILLINGER AV MIN PÅ KLOKKE FOR BEKREFTELSE AV VALGTE INNSTILLINGER, LÅSING OPP/IGJEN DISPLAY FOR AKTIVERING AV TIMERFUNKSJON (BENYTTES IKKE I SIGMASENTRAL) Varmtvannsbereder, elektrisk element Kursen til varmtvannsberederen er normalt nr 16 (kan avvikes, sjekk derfor kursfortegnelsen) 32

33 Denne kurssikringen gir også strøm til pumpe, master, elektronisk regulator for berederen m.m. Temperatur i varmtvannsberederen innstilles med sort Omron regulator, som er plassert ved siden av betjeningstablået til varmepumpa. Typiske innstillingsverdier er grader, hvor 50 grader er mest økonomisk, mens 75 grader gir god tappevannskapasitet. Benytt pil opp, og pil ned for justering til ønsket verdi. Behov for varmtvann i kjøkkenkran kan være retningsgivende for minimumstemperatur. Hvert 10. døgn vil regulator automatisk øke temperaturen i varmtvannstanken til 70 grader, for å nøytralisere eventuelle legionellabakterier. 7.4 Sanitæranlegg (Idriftsettelse) Temperatur på varmtvann og forvarmet vann er regulerbare med hver sin termostatiske blandeventil. Disse sitter ved siden av sirkulasjonspumpa for gulvvarmen, under betjeningsdisplayet for varmepumpa. Venstre blandeventil er for varmtvannet, høyre for det forvarmede vannet. For å betjene disse, dra «blå kopp» mot deg, deretter justeres temperatur, varmere og kaldere i henhold til anvisningen på rattet. Det er ingen skala på ventilen, faktisk temperatur må derfor måles på tappested. Normalt skal varmtvannstemperaturen stilles til grader, og det forvarmede vannet til grader. For at det skal være mulig å stille disse riktig, må temperatur i akkumulatortank være minst 43 grader, og temperatur i varmtvannstank 70 grader. 33

34 7.5 Elektroanlegg (Idriftsettelse) Elektroanleggets jordfeilautomater kan settes i on-posisjon etter hvert som tilknyttede anlegg er komplettert. 34

35 8. Teknisk dokumentasjon 8.1 Felles (Teknisk dokumentasjon) Beskrivelse o (1) Angivelse av spenningstype o (2) Sikringsskap o (3) Betjeningstablå varmepumpe o (4) Ikke i bruk o (5) Betjeningstablå vvbereder o (6) Regulering varmtvann bøttekott o (7) Regulering varmtv kjøkken/bad o (8) Sirkulasjonspumpe varmeanlegg o (9) Innstilling elektrisk backup o (10) Varmepumpe innedel o (11) Sirkulasjonspumpe varmepumpe o (12) Master for romregulering o (13) Turfordeler gulvvarme o (14) Returfordeler gulvvarme o (17) Fordeler for kaldtvann o (18) Manometer o (19) Fordeler for v.vann i bøttekott o (21) Ventiler for vannpåfylling o (22) Fordeler varmtvann bøttekott o (23) Overtrykksventil akku.tank o (24) Overtrykksventil v.vannsbereder 35

36 Nærmere forklaringer Sort tekst: Ren opplysning, Grønn tekst: Forhold som overvåkes/betjenes av bruker, Blå tekst: Betjenes av for eksempelvis vaktmester, Rød tekst: Kun for personer med inngående fagkunnskap (1) Angivelse av spenningstype, 230 V IT eller 400 V TN-S (Informasjon) (2) Sikringsskap (Betjenes normalt når en sikring går) (3) Betjeningstablå varmepumpe, betjenes i henhold til pkt 2.3 Hold øye med feilmeldinger, normalt i form av «Fx», hvor x kan variere, som et tall eller bokstav. Kontakt servicepersonell dersom dette inntreffer (4) Ikke i bruk (5) Innstilling av ønsket temperatur i varmtvannsbereder, til for eksempelvis 70 grader. Bruk pil og pil ned taster. Grønt tall viser innstilt verdi, hvitt tall faktisk verdi. (6) Regulering varmtvann bøttekott Vridning med klokken gir lavere temperatur, mot klokken gir høyere temperatur. Mål temperatur på tappestedet, og reguler til ønsket temperatur. Merk tidsforsinkelse fra betjening til endringen kan merkes på tappested. (7) Regulering varmtvannstemperatur i kjøkken/bad, Gjør tilsvarende som i pkt (6) (8) Sirkulasjonspumpe varmeanlegg, røres normalt ikke (9) Innstilling elektrisk backup, skal stå på 20 grader når varmepumpa er i orden, og 40 grader om varmepumpa skulle havarere/få feilmelding (10) Varmepumpe innedel, røres normalt ikke (11) Sirkulasjonspumpe varmepumpe, røres normalt ikke (12) Master for romregulering, kontakt servicepersonell om alarmdiodene blinker rødt, skal ellers ikke røres. (13) Turfordeler gulvvarme, røres normalt ikke (14) Returfordeler gulvvarme, røres normalt ikke (17) Fordeler for kaldtvann (18) Manometer, her avleses trykket i anlegget, skal stå mellom 0,2 og 2 bar (19) Fordeler for hett varmtvann (i bøttekott) (21) Ventiler for vannpåfylling, benyttes ved etterfylling av vann, skal ellers være i «tverrposisjon» (22) Fordeler varmtvann bøttekott (23) Overtrykksventil akkumulatortank, Det kan komme vann ut av denne, dersom det etterfylles for mye vann, røres normalt ikke (24) Overtrykksventil varmtvannsbereder Det kan dryppe ut av denne av og til, uten at det er noe feil, røres normalt ikke 36

37 8.2 Gulvvarmeanlegg (Teknisk dokumentasjon) Danfoss master for romregulering Spirovent luftutskiller Sirkulasjonspumpe Gulvvarmefordeler SBK Ekspansjonskar varme Bilde 8.2.a Bilde 8.2.b Bilde 8.2.c Bilde 8.2.d Bilde 8.2.e Bilde 8.2.a Bilde 8.2.b Bilde 8.2.c Bilde 8.2.d Bilde 8.2.e 37

38 8.3 Varmekilder Teknisk dokumentasjon I tabellen under fremkommer teknisk data til henholdsvis 6 og 10(9) kw luft/vann varmepumper fra Energy Save. (Merk at 10 kw utgaven har 9 i parrantes. Årsaken er at Energy Save har endret benevnelsen på en spesifikk maskin fra 10 til 9 kw, selv om maskinen er den samme.) «6 kw» utgave Energ Save «6 kw» utgave Energ Save 38

39 «10(9) kw» utgave Energ Save «10(9) kw» utgave Energ Save Akkumulatortank 8.4 Sanitæranlegg (Teknisk dokumentasjon) 39

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer