B ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia og Nøklesvingen utarbeidet av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av"

Transkript

1 B ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG INNLEDNING ENØK- RAPPORTEN FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN BESKRIVELSE AV BYGNINGER, TEKNISKE ANLEGG OG DRIFT GENERELL BESKRIVELSE AV BYGNINGENE BYGNING...6 Yttervegger [23]...6 Vinduer[24]...6 Etasjeskillere [25]...7 Yttertak [26]...7 Ytterdører [27] VVS...8 Generelt...8 Sanitær [31]...8 Varme [32] EL-KRAFT...10 Lys [44] BESKRIVELSE AV TILTAKENE TILTAK NR. 1 INNFØRING AV ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM [09BRK] TILTAK NR. 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS [09INF] TILTAK NR. 3 TILLEGGSISOLERE YTTERVEGGER [23ISU] TILTAK NR. 4 NYE VINDUER [23VNY] TILTAK NR. 5 NYE YTTERDØRER [23VNY] TILTAK NR. 6 TILLEGGSISOLERE KALDE LOFT/BODER [26ISI] TILTAK NR. 7 ISOLERE RØR OG VENTILER [32 ISU] TILTAK NR. 8 INNREGULERING AV VARMEANLEGG [32 REG] TILTAK NR. 9 TERMOSTATSTYRTE RADIATORVENTILER [32 REG] TILTAK NR. 10 OVERGANG TIL FJERNVARME [32OLF] TILTAK NR. 11 VARMEPUMPE [32OLF] TILTAK NR. 12 PANELOVNER [32DIV] ENERGIFORBRUK OG EFFEKTUTTAK ENERGIFORBRUK SAMMENLIGNET MED NORMTALL EFFEKTUTTAK GRAFISK FRAMSTILLING AV ENERGIFORBRUK...30 VEDLEGG: - Beregning av besparelser - Lønnsomhetsberegninger - Tiltakstabell side 1

3 Sammendrag ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Utført av: OBOS Prosjekt AS v/ Johan Haugseth Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon: Trolltun borettslag ligger i bydel Østensjø i Oslo kommune og har adresser til Bølerlia og Nøklesvingen 2-40, 0689 Oslo. Eiendommen har gårdsnummer 163 og bruksnummer 20. Borettslaget består av rekkehus med til sammen 32 leiligheter. Bygningene er oppført i Bygningsmessige konstruksjoner: Bygningene er oppført i bindingsverk kledd med trepanel. Veggene antas å være isolert med 10 cm mineralull. Etasjeskillere er oppført i trebjelkelag. Bygningen har saltak tekket med takplater over oppvarmet 2. etasje. Beregnet teoretisk U-verdi for yttervegger er 0,7 W/m²K. Leilighetene har vinduer med doble glass uten gassfyll eller energibelegg. Beregnet U-verdi for vinduer er 2,7 W/m²K. De opprinnelige ytterdørene er i tre og begynner å bli slitt. Mange ytterdører er byttet ut. Anslått U-verdi for de opprinnelige ytterdørene er omtrent som for vinduene, 2,7 W/m²K. For de bygningsmessige konstruksjonene er det foreslått nye vinduer og ytterdører, samt tilleggsisolering av yttervegger og loftsgulv. Oppvarming: Borettslaget har vannbåren oppvarming med radiatorer. Varmen kjøpes av naboen, Hauktjern borettslag, som har oljefyring. Levert varmemengde til Trolltun borettslag blir målt i fyrrommet til Hauktjern borettslag. Enkelte beboere fyrer med strøm i tillegg til den vannbårne oppvarmingen. Hauktjern borettslag vurderer å konvertere til fjernvarme eller bioenergi. Dette vil gi konsekvenser for varmeleveransen til Trolltun borettslag. Distribusjonsnettet for varme er i varierende forfatning. Varmeanlegget er dårlig innregulert og radiatorene mangler termostatventiler. Det ble på befaring oppgitt fra styret at enkelte leiligheter bruker opp mot 50% strøm til oppvarming. Det er foreslått følgende tiltak på varmeanlegget: - Isolere varme rør og eventuelt rehabilitere distribusjonsnettet for varme. - Innregulere varmeanlegget. - Montere termostatventiler og eventuelt sette inn nye radiatorer. - Konvertere til fjernvarme. - Bygge eget varmeanlegg med varmepumper. - Konvertere til panelovner. side 2

4 Varmtvannsberedning: Leilighetene har individuell elektrisk varmtvannsberedning Det er ikke foreslått noen tiltak på varmtvannsberedningen. Ventilasjon: Det er naturlig ventilasjon i alle rekkehusene. Det er ikke foreslått noen ventilasjonstiltak. Belysning: Borettslaget har ingen større fellesanlegg med belysning. Det er ikke foreslått noen tiltak på belysningen. ANBEFALTE TILTAK. Oversikt over foreslåtte tiltak. Nr. Tiltaksbeskrivelse Energibesparelse/ Kostnadsbesparelse CO 2 -utslipp* Redusert konvertering [kwh/år] [kr/år] [kg/år] Brutto investering [kr] Nåverdi [kr] Inntj. tid [år] 1Energioppfølgingssystem (EOS) ,0 2Drift- og vedlikeholdsinstr.(dv) ,5 3Isolasjonsmatte yttervegg Nye vinduer Nye ytterdører Isol. matte kaldt loft/boder Isolere rør, ventiler Innreg. varmeanlegg Termostat. rad. ventiler Fjernvarme - overgang fra olje ,9 11Varmepumpe - overgang fra olje Elektriske panelovner Sum * * De summerte besparelsene og kostnadene er ikke korrekte siden noen tiltak vil utelukke andre. F.eks er det uaktuelt å konvertere til varmepumper eller panelovner dersom borettslaget inngår avtale om fjernvarme. VIDERE FREMDRIFT Oversikten over foreslåtte tiltak viser at bare tiltak 1 og 2 er forventet å være lønnsomme innenfor økonomisk levetid. Dette er imidlertid to tiltak som kun vil være aktuelle å gjennomføre dersom borettslaget velger å bygge eget fyrhus. Tiltak 3, 4, 5 og 6, tilleggsisolere yttervegger, nye vinduer, nye ytterdører og tilleggsisolering av kalde loft og boder er ikke lønnsomt som følge av energibesparelsene alene. Nye vinduer og ytterdører er heller ikke berettiget enøkstøtte. Varmetapet gjennom vinduer, dører, yttervegger og loft utgjør en såpass stor andel av det totale varmetapet at utskifting og tilleggsisolering er tatt med som tiltak. Tiltakene forventes side 3

5 å gi mindre kald trekk og bedre inneklima i leilighetene. Tiltakene kan derfor anbefales som en kombinasjon av komfort-, vedlikehold- og energisparetiltak. Tiltak 7, nytt nedgravd distribusjonsnett for varme er ikke forventet å være lønnsomt som følge av energibesparelsene. Tiltaket er imidlertid anbefalt som et nødvendig vedlikeholdstiltak. Tiltak 8 og 9, innregulering og termostatventiler vil medføre bedre temperaturregulering i leilighetene og et lavere energiforbruk til oppvarming. Tiltakene forventes dessuten å kunne redusere temperaturnivået på varmeanlegget generelt og i tillegg gi en større differanse mellom tur- og returtemperatur på varmeanlegget. Dersom borettslaget ønsker å konvertere til varmepumper vil disse tiltakene være spesielt aktuelle og kanskje en forutsetning for å gi gode driftsforhold for varmepumpa. Tiltak 10, 11 og 12 er 3 ulike alternativer til oppvarming dersom avtalen om varmekjøp fra Hauktjern borettslag opphører. Tiltak 10, konvertering til Fjernvarme vil medføre relativt lite drift- og vedlikeholdsoppfølging for borettslaget. Trolltun vil imidlertid fortsatt måtte vedlikeholde distribusjonsnettet for varme dersom de skal konvertere til fjernvarme. Tiltak 11, innføring av varmepumper vil medføre at boligselskapet må bygge et eget fyrhus og selv få ansvaret for vedlikehold av eget varmeanlegg. Tiltak 12, installering av elektriske panelovner vil ikke medføre noen ekstra driftskostnader for borettslaget. Trolig må det elektriske anlegget oppgraderes fra og med trafo og til og med underfordeling og strømkabler i leiligheter. Dette vil være relativt kostbart. Samtidig vil det medføre at borettslaget mister den energifleksibiliteten de har i dag med vannbåren oppvarming. Kunde nr.: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: Prosjekt nr.: Johan Haugseth Kjetil Kronborg Tron Høglund side 4

6 1. Innledning 1.1 ENØK- rapporten. Generelt. Enøkfondet i Oslo forvaltes av Oslo kommune, Enøketaten. Operatøransvaret for den daglige driften, ivaretas av konsulentfirmaet Reinertsen AS. Fondet er bygget opp over mange år av Oslos beboere og er på ca. 600 mill. kroner. Gjennom enøkordningen i Oslo, har boligselskaper og andre byggeiere tilbud om støtte til gjennomføringen av energisparende tiltak. Støtten gis hovedsakelig i form av tilskudd og lån, men omfatter også støtte til utarbeidelse av enøkanalyse utført av godkjent enøkkonsulent. OBOS Prosjekt AS er ett av konsulentfirmaene Enøketaten benytter seg av til utarbeidelse av enøkanalysene. Gjennom et bredt tverrfaglig miljø kan OBOS Prosjekt AS tilby en komplett analyse for alle bygningselementer med elektro-, VVS- og bygningstekniske vurderinger. OBOS Prosjekt A/S har pr. i dag 9 egne enøkmedarbeidere og samarbeider med andre konsulenter ved behov. Denne enøkanalysen er utarbeidet av OBOS Prosjekt AS i samarbeid med en representant for byggeier. Analysen er utarbeidet med bakgrunn i befaringer av bygningsmassen og tilgjengelige tegninger. Tilgjengelige teknisk beskrivelse og annen relevant informasjon er også en del av grunnlagsmaterialet for analysen. Aktuelle tiltak er beskrevet med dagens tekniske tilstand og forslag til utbedringer. I tillegg omfatter hvert hovedkapittel et generelt punkt som beskriver tilstanden på bygningselementer hvor det ikke er aktuelt med energimessige utbedringer. De tekniske beregningene av besparelser, lønnsomhet og kostnader, er utført i en regnearkmodell som følger som bilag til analysen. Det presiseres at mange av besparelsene framkommer som erfaringstall, all den stund en konkret beregning enten er umulig eller svært vanskelig å utføre. Avvik mellom teoretiske beregnede besparelser og virkelige oppnådde besparelser, vil alltid kunne forekomme. Forutsetninger for enøkstøtte. For å være berettiget støtte fra Enøkfondet, skal tilsagn om støtte være gitt før arbeidene bestilles/settes igang. Det er derfor viktig at søknad sendes inn i god til før planlagt oppstart for arbeidene. Det er videre en forutsetning at lønnsomme tiltak gjennomføres før det gis støtte til ulønnsomme tiltak. I hht. Enøkfondets statutter, klassifiseres enøktiltak i 3 kategorier; A-tiltak: Lønnsomme enøktiltak med kun egeninnsats eller beskjedene investeringer B-tiltak: Lønnsomme enøktiltak med inntjeningstid innenfor tiltakets levetid C-tiltak: Tiltak som ikke er lønnsomme rent energimessig. Tiltakene innebærer en større grad av vedlikehold og må vurderes både på bakgrunn av vedlikeholdsaspektet og som et enøktiltak. I etterfølgende tiltaksbeskrivelse er tiltakene ført opp i prioritert lønnsomhetsrekkefølge. side 5

7 1.2 Formål med enøkrapporten. Formålet med enøkrapporten er å gi byggherren en veiledning om hvilket sparepotensiale eksisterende bebyggelse har, og hvordan fremtidig vedlikehold kan planlegges slik at gjennomføring av tiltak også gir en energigevinst i form av direkte reduserte utgifter til energiregnskapet. 2. Beskrivelse av bygninger, tekniske anlegg og drift 2.1 Generell beskrivelse av bygningene Byggets adresse Bølerlia og Nøklesvingen 2-40 Eier Trolltun borettslag Kontaktperson Mikkel Hald Eierforhold Borettslag Bygningstype Rekkehus Oppvarmingssystem Privat Kommunal Statlig Adresse Co/ OBOS, Pb 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo Adresse Bølerlia 115, 0689 Oslo Byggeår 1958 Vannbåren nærvarme Varmtvannsberedning Individuell elektrisk varmtvannsberedning Behandlet br. gulvareal Totalt br. gulvareal m² Gnr. 163 Tlf. Bnr Tlf Ant. etg. 2 etg. Ant. leil m² Hovedmaterialer Bindingsverk i tre kledd med trepanel og saltak tekket med takplater. Ventilasjonssystem Naturlig ventilasjon Annet 2.2 Bygning Yttervegger [23] Borettslaget består av 5 rekkehus bygd i Rekkehusene er bygd opp med bærende bindingsverkskonstruksjon. Veggene er utvendig kledd med trepanel. Tykkelsen og kvaliteten på isolasjonen i ytterveggene er usikker, men energiforbruket er såpass høyt i borettslaget at en kan anta isolasjonen generelt er dårlig. På bakgrunn av målt isolasjonstykkelse i vegg på loftsbod, antas ytterveggene å være isolert med 10 cm mineralull. Bygningene i Trolltun borettslaget er oppført på byantikvarens gule liste. Dette tilsier at det normalt er vanskelig å gjennomføre noen større rehabiliteringer av fasadene. En tilleggsisolering og utbygging av ytterveggene må derfor godkjennes av byantikvaren før det kan gjennomføres. Teoretisk U-verdi for ytterveggene er beregnet til 0,36 W/m²K. Aktuelle tiltak yttervegger. Det er foreslått 10 cm utlekting og tilleggsisolering av ytterveggene. Vinduer[24] Hver leilighet har atelier med 4 eller 5 store vinduer på ca 1 x 2,5 meter. I stue, kjøkken og soverom er det til sammen ca 5 stk vinduer på ca 1,45 x 1,45 meter. Endeleilighetene har et ekstra vindu på gavlveggen. Ca 10 leiligheter har utbygd ark i 2. etasje med 3 små vinduer. Rundt inngangspartier er det 4 stk mindre vinduer. I tillegg er det en del andre vinduer og tilbygg. Totalt antall vinduer i borettslaget er da anslått til: stk med ca dimensjon 1 x 2,5 meter stk med ca dimensjon 1,45 x 1,45 meter stk med ca dimensjon 0,5 x 1 meter. side 6

8 - 128 stk med gjennomsnittlig dimensjon 0,5 x 0,5 meter. Vinduene har doble glass, men mangler både gassfyll og energibelegg. Varmetapet gjennom vinduene vil derfor være betydelig sammenliknet med moderne vinduer som tilfredsstiller dagens krav til isoleringsevne. Beregnet U-verdi for vinduene i Trolltun borettslag er 2,7 W/m 2 K. Nye vinduer har bedre isoleringsevne. De beste med en U-verdi under 1,0 W/m²K. Det anbefales å sette inn vinduer med en U-verdi på under 1,2 W/m²K ved en fremtidig utskifting av vinduer. Utskifting av vinduer er ikke støtteberettiget fra Enøkfondet. Aktuelle tiltak yttervegger. Det anbefales å bytte ut vinduene i borettslaget. Etasjeskillere [25] Etasjeskillere er i trebjelkelag. Etasjeskillere mot kaldt loft og kald bod i 2. etasje er isolert med ca 15 cm mineralull. Skilleveggene mellom lagerboder i 2. etasje og fulloppvarmede rom er isolert med 10 cm mineralull. Teoretisk U-verdi for loftsgulvene er beregnet til 0,24 W/m 2 K. Teoretisk U-verdi for vegg mellom kald bod og oppvarmede rom i 2. etasje er 0,36 W/m 2 K. Aktuelle tiltak etasjeskillere. Det foreslås tilleggsisolering av loftsgulvene. Yttertak [26] Bygningene har opprinnelig saltak over kaldt loft og delvis over kald lagerbod i 2. etasje. Enkelte leiligheter har ekstra fulloppvarmet bruksrom i 2. etasje istedet for lagerbod. Dette er gjennomført med utbygging av ark over tak. Aktuelle tiltak yttertak. Det er ikke foreslått noen enøktiltak på yttertakene. Ytterdører [27] Leilighetene har malte ytterdører i tre. Tilstanden på ytterdørene varierer mellom leilighetene. I følge representanter fra styret er det anslagsvis ca 1/3 av ytterdørene som er de opprinnelige, ca 1/3 er byttet nylig og ca 1/3 er byttet tidligere. U-verdien for de opprinnelige ytterdørene er ca 2,7 W/m 2 K. U-verdien for dørene som er byttet for over 5 år siden er ca 2 W/m 2 K. U-verdien dor de nyeste dørene er ca 1,2 W/m 2 K. U-verdi for hovedinngangsdørene er vanskelig å anslå siden varmetapet gjennom dørene vil øke betydelig dersom det mangler tettelister, er store glipper mellom dør og karm eller dersom det mangler isolasjon i veggene i vindfanget rundt dørkarmen. Aktuelle tiltak for ytterdører Ved en fremtidig dørutskifting anbefales det nye ytterdører med gode tettelister og en U-verdi på ca 1 W/m 2 K. Det er foreslått en utskifting av de eldste dørene. side 7

9 2.3 VVS Generelt Under dette avsnitt omtales energioppfølging (EOS) og driftsinstruks (DV-instruks). Ved beregning av besparelser tas det utgangspunkt i byggets reelle netto energibruk før Enøk. Nødvendigheten av å ha et effektivt EOS-system og oppdaterte DV-instrukser belyses her. Eksempler har vist at energibruken er redusert med opptil 20% ved aktivt å benytte disse hjelpemidlene. Energioppfølging - EOS Det er en forutsetning fra Enøkfondet at det i enhver enøksak vurderes EOS, og i de fleste saker skal tiltaket gjennomføres. Innføring av energioppfølging får svært gunstige støttevilkår fra Enøkfondet. Nødvendig materiell og opplæring i drift av et EOS-system gis gjennom gratis kurs arrangert av Reinertsen AS. Enøketaten har krav om innføring av EOS for å gi enøkstøtte til tiltak. I Trolltun drives det ikke EOS, siden borettslaget får levert varme fra naboen, Hauktjern Borettslag og dermed ikke har muligheten til selv å styre varmeanlegget. Siden Trolltun Borettslag består av kun rekkehus er det innen andre felles bygninger eller tekniske anlegg som tilhører borettslaget. Innføring av EOS i Trolltun borettslag anses derfor som aktuelt kun dersom Trolltun bygger et eget fyrrom. Driftsinstruks - (DV) På lik linje med EOS skal det i enhver enøksak anbefales utarbeidelse av DV-instruks dersom dette ikke finnes fra før. I motsatt fall skal det dokumenteres hvorfor DV-instruks ikke er foreslått. Omfanget av driftsinstruksen vurderes i forhold til hvilken nytteverdi som kan forventes. Siden borettslagets eneste fellesanlegg er nærvarmenettet som ligger nedgravd i bakken er det ikke behov for noen DV-instruks. Ved en oppføring av eget fyrhus anbefales det å utarbeide en DV-instruks for dette. Utarbeiding av DV-instruks bør i så fall være en del av leveransen av fyranlegget. Aktuelle generelle tiltak. Dersom borettslaget bestemmer seg for å bygge ut et eget fyrhus med varmepumper eller fjernvarmeveksler anbefales det å utarbeide DV-instruks og EOS som en del av tiltaket. Sanitær [31] Hver enkelt leilighet har sin egen varmtvannsbereder. Tilstanden og kvaliteten på varmtvannsberederne kan derfor variere mellom de ulike bygningene. Aktuelle tiltak på sanitæranlegget. Det er ingen aktuelle tiltak på sanitæranlegget Varme [32] Trolltun borettslag har vannbåren oppvarming med radiatorer. Borettslaget kjøper varme fra naboen, Hauktjern borettslag. Hauktjern produserer varmen med oljefyring. Trolltun borettslag eier og vedlikeholder fjernvarmenettet fra fyrhuset i Hauktjern og ut til rekkehusene i Trolltun. Fra fyrhuset går varmerørene gjennom butikken og inn til Nøklesvingen 2. Fra Nøklesvingen 2 er det fordeling til de andre rekkehusene. Nærvarmerørene går under bakken mellom husrekkene og gjennom kjellerene i hver husrekke. Det er 5 nedgravde rørstrekk i borettslaget (Inkludert rørene fra butikken til Nøklesvingen 2). Borettslaget har mottatt et tilbud på utskifting av de nedgravde rørene. Det er i dette tilbudet oppgitt å være ett strekk på 30 meter, 2 strekk på 16 meter og 2 strekk på 11 meter. Rørene fra fyrrommet og gjennom butikken er anslått til ca 40 meter. Det er i tillegg 5 kjellerstrekk mellom husrekkene. Disse kjellerstrekkene er anslått til 3 strekk på ca 50 meter og 2 strekk på ca 60 meter. Hver enkelt leilighet har tilkobling til nærvarmenettet i egen kjeller. Det er montert varmemålere på inntaket til hver enkelt leilighet. Fra kjelleren er det 3 stigeledninger til radiatorene. Tilstand og kvalitet side 8

10 på rør og rørdeler i byggene varierer. Stedvis mangler også isolasjon på varme rørstrekk. Det kan forekomme asbest i rørisolasjonen. Ved befaring ble kun rørene i Bølerlia 115 inspisert. Det er vanskelig å si noe generelt om tilstanden på varmerørene i leilighetene, men det er naturlig å anta at store deler av rørnettet, som er 50 år gammelt, begynner å bli klart for utskifting. Antall meter varmerør i hver leilighet er anslått til ca 80 meter. Totalt gir dette ca meter med varme rør. Hver leilighet har opprinnelig 8 radiatorer. Noen leiligheter er ombygd slik at antallet radiatorer kan variere noe i forhold til dette. Radiatorene er de opprinnelige fra byggeåret og har gamle reguleringsventiler, slik at radiatorene i praksis kun kan reguleres mellom av og på. Naboen, Hauktjern borettslag vurderer å konvertere til Hafslund fjernvarme eller innføre biovarmeanlegg. Dersom Hauktjern borettslag velger å konverter til fjernvarme, anses det som uaktuelt for Trolltun borettslag å fortsette og kjøpe varme fra Hauktjern. Trolltun borettslag har da flere alternativer for varme: - Borettslaget har fått tilbud fra Hafslund fjernvarme om å kjøpe fjernvarme fra egen varmeveksler hos Hauktjern borettslag. Dette vil innebære at Trolltun fortsatt må vedlikeholde rørnettet fra fyrrommet gjennom butikken og frem til Nøkleveien 2. Eventuelt varmetap i dette rørstrekket må også betales av Trolltun borettslag. - Borettslaget kan etablere et eget varmepumpeanlegg basert på varme fra borehull. Dette vil medføre at borettslaget må bygge et eget fyrrom. I tillegg vil borettslaget måtte ha full effekt med enten elkjel eller oljekjel for å dekke bunnlast og spisslast og som backup dersom varmepumpeanlegget ikke fungerer eller må vedlikeholdes. - Borettslaget kan avvikle det felles vannbårne varmeanlegget og gå over til elektrisk oppvarming i hver enkelt leilighet. Dette tiltaket betinger at nettselskapet kan levere nok effekt til borettslaget. Tiltaket kan også medføre at elanlegget må oppgraderes. En gjennomføring av dette tiltaket vil i tillegg medføre at borettslaget sin energifleksibilitet forsvinner når det vannbårene distribusjonsnettet fjernes. Aktuelle tiltak på varmeanlegget. Nye radiatorer (ved konvertering til varmepumper bør det monteres lavtemperaturadiatorer) Termostatventiler. Nytt nedgravd distribusjonsnett for vannbåren varme. Konvertere til fjernvarme. Konvertere til jordvarmepumper. Konvertere til elektrisk oppvarming. Luftbehandlingsanlegg [36] Rekkehusene har naturlig ventilasjon. Aktuelle tiltak på luftbehandlingsanlegget. Det er ikke foreslått noen aktuelle ventilasjonstiltak. side 9

11 2.4 El-kraft Borettslaget har ikke elkjel eller andre spesielt energikrevende installasjoner med effektmålt forbruk. Lys [44] Borettslaget har ingen større fellesarealer med belysning. Aktuelle tiltak på belysningsanlegget. Det er ingen aktuelle tiltak på belysning i borettslaget. side 10

12 3. Beskrivelse av tiltakene Det er foreslått totalt 12 tiltak. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: Varmepris 1,00 kr/kwh Strømpris 0,80 kr/kwh Fjernvarmepris 0,80 kr/kwh Kalkulasjonsrente 7 % I søknadsskjemaet som følger denne enøkanalysen, er lønnsomheten for de enkelte tiltak beregnet ut fra en samfunnsøkonomisk energipris på 0,36 kr/kwh. Hvis ikke annet er spesielt presisert, ligger energiberegningene og kostnadsoverslag normalt innenfor ± 15% nøyaktighet. Kostnadene som legges til grunn i enøkrapporten er basert på erfaringstall fra de siste 2-3 årene. Det tas imidlertid forbehold om endringer som følge av prisstigninger etc. side 11

13 3.1 Tiltak nr. 1 Innføring av energioppfølgingssystem [09BRK] Tilstand: Borettslaget kjøper i dag varme fra Hauktjern borettslag. Varmeforbruket måles og avregnes i fyrhuset til Hauktjern. Trolltun borettslag har derfor ingen praktisk mulighet til å drive EOS i dag. Tiltak: Dersom Trolltun borettslag velger å bygge eget fyrrom på egen tomt har de mulighet til å innføre EOS. For å få enøkstøtte til gjennomføring av enøktiltak er det en forutsetning at borettslaget innfører EOS. Et energioppfølgingssystem (EOS) er en ukentlig kartlegging og kontroll av byggets totale energibruk. Dette innbærer at borettslaget ukentlig må lese av varmeforbruket. I tillegg må ukemiddeltemperaturen måles. Varmeforbruket plottes mot ukemiddeltemperaturen i et ET-diagram. ET-diagrammet må leveres som dokumentasjonen til enøketaten for å få utbetalt støtte for enøktiltak. Energibesparelsen vil være avhengig av driftssituasjonen før enøk. I dette tilfellet har vi vurdert besparelsen til 1 % av forbruk før enøk. Energibesparelse: ΔE = ,01 = kwh/år Dette medfører en besparelse på kr med en varmepris på 1 kr/kwh. Redusert CO 2 -utslipp: Investering: kg/år. Opplæring/kurs for driftspersonell (Gratis kurs hos Enøkfondets operatør) 0 kr Utetemperaturmåler, 1 stk kr Avlesning og oppfølging (egeninnsats) kr Sum eks.mva kr + 25% mva kr Sum inkl. mva kr Økonomisk levetid: 10 år. side 12

14 3.2 Tiltak nr. 2 Drift- og vedlikeholdsinstruks [09INF] Tilstand: Tiltak: Borettslaget har ingen større tekniske anlegg i dag, siden de kjøper all varmen fra naboen. Dersom borettslaget velger å bygge eget fyrhus vil det samtidig medføre et ansvar for drift- og vedlikehold. All erfaring viser at riktig drift- og vedlikehold er en forutsetning for å holde et lavt energiforbruk, unngå driftsproblemer og redusere slitasje på det tekniske anlegget. Et godt hjelpemiddel for dette er å ha en god driftog vedlikeholdsinstruks for det tekniske anlegget. En driftsinstruks bør inneholde anleggs- og systeminformasjon, driftstabeller, vedlikeholdsskjemaer, automatikkskjemaer, tegninger (flytskjema), reparasjons- og kvitteringskort m.m. Deler av instruksen kan med fordel leveres som plansje, hengt opp i fyrrommet. Merking og skilting av rørføringer og teknisk utrustning er inkludert i tiltaket. Dette tiltaket er kun aktuelt dersom borettslaget velger å bygge eget teknisk anlegg. DV-instruks bør da følge som en del av leveransen. Energibesparelse: Energibesparelsen, % DV vurderes til 1 % av netto energiforbruk til oppvarming etter fradrag for EOS-besparelsen. ΔE = E %DV ΔE = kwh 0.01 kwh/år = kwh/år Dette medfører en besparelse på kr med en varmepris på 1 kr/kwh. CO 2 -reduksjon: Investering: Levetid: kg/år. Dette bør inngå som en del av leveransen ved bygging av eget fyrhus. Ellers er prisen for utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstruks anslått til ca kr. Levetid for tiltaket er ca. 10 år. side 13

15 3.3 Tiltak nr. 3 Tilleggsisolere yttervegger [23ISU] Tilstand: Borettslaget har yttervegger oppført i bindingsverk som er utvendig kledd med trepanel. Bygningene står Byantikvarens gule liste over fredede bygninger. Tiltak som krever inngrep på fasadene må derfor godkjennes av byantikvaren før de kan gjennomføres. Teoretisk U-verdi for ytterveggene er beregnet til 0,36 W/m 2 K. Dette er en dårlig U-verdi sammenliknet med nye energikrav som sier at yttervegger skal ha en U-verdi på maks 0,18 W/m 2 K. Totalt areal yttervegger på rekkehusene er beregnet til ca 2700 m 2. Tiltak: Det kan anbefales å tilleggsisolere ytterveggene i borettslaget. Bygningene står på byantikvarens gule liste som verneverdige. For bygninger med bindingsverk og utvendig kledning i trepanel er det normalt 2 aktuelle metoder for gjennomføring av en tilleggsisolering. En mulighet er å blåse inn løs isolasjon i bindingsverksveggen. Dette forutsetter at det er hulrom i veggen som kan fylles med isolasjon. Mengden isolasjon som kan fylles i veggen vil være begrenset av tykkelsen på den eksisterende veggen. Tiltaket medfører også at det må bores huller i veggene for innblåsing av isolasjon. Siden ytterveggene i Trolltun borettslag ikke er malt vil det bli tydelige merker på ytterveggene der hullene etter innblåsingen er plugget igjen. Kombinasjonen av merker på fasadene og begrensning i hvor mye isolasjon som kan blåses inn i veggene gjør at dette tiltaket anses som lite aktuelt. En annen mulighet er å fjerne all ytterpanel, utbedre isolasjon i eksisterende vegg, fore ut veggene med f.eks 10 cm, tilleggsisolere med 10 cm mineralull og kle veggene med samme type trepanel som finnes i dag. Dette tiltaket forutsetter at byantikvaren godkjenner at det bygges ny tilsvarende kledning på rekkehusene. Innvendig tilleggsisolering er ikke foreslått siden dette vil medføre store inngrep i alle leilighetene og i tillegg redusere innvendig bruksareal. Energibesparelse: Energibesparelsen beregnes teoretisk ut fra forbedret isoleringsevne for ytterveggene. U før = 0,36 W/m²K. U etter = 0,18 W/m²K. Dette gir følgende energibesparelse ved en tilleggsisolering med 10 cm mineralull: ΔE = (U før U etter ) A G ΔE = (0,36 0,18) = kwh/år. Dette medfører en årlig besparelse på kr ,- med en varmepris på 1 kr/kwh. side 14

16 CO 2 -reduksjon: Investering: Levetid: kg/år. Ny ytterkledning, materialer og arbeid, kr/m m 2 : kr Rigg og drift, 200 kr/m m 2 : kr 10 cm isolasjon, 50 kr/m m 2 : kr Utlekting og isoleringsarbeid, 270 kr/m m 2 : kr Prosjektadministrasjon: kr Sum eks. mva kr +25% mva kr Sum inkl.mva Levetid for tiltaket er ca. 30 år kr side 15

17 3.4 Tiltak nr. 4 Nye vinduer [23VNY] Tilstand: Vinduene i borettslaget har dårlig isoleringsevne sammenliknet med nye mer energieffektive vinduer. U-verdien for de eksisterende vinduene er beregnet til ca 2,7 W/m 2 K. Antall og størrelse på vinduene i borettslaget er anslått til: 128 stk med ca dimensjon 1 x 2,5 meter. 170 stk med ca dimensjon 1,45 x 1,45 meter. 30 stk med ca dimensjon 0,5 x 1 meter. 128 stk med gjennomsnittlig dimensjon 0,5 x 0,5 meter. Dette gir et totalt vindusareal på ca 725 m 2. Tiltak: Nye vinduer har bedre isoleringsevne. De beste med en U-verdi under 1,0 W/m²K. Det anbefales å sette inn vinduer med en U-verdi på under 1,2 W/m²K ved en fremtidig utskifting av vinduer. Nye vinduer vil medføre redusert varmetap og mindre kaldras og trekk fra vinduene. Dette gir et mer behagelig inneklima i leilighetene. En kan ikke forvente at energibesparelsene alene kan dekke investeringskostnadene for tiltaket. Tiltaket anbefales derfor kun som et vedlikehold- og komforttiltak. Det gis ikke enøkstøtte til bytte av vinduer. Tiltaket må i sin helhet bekostes av byggeier dersom det ønskes gjennomført. Energibesparelse: Energibesparelsen beregnes teoretisk ut fra forbedret isoleringsevne for vinduene. U før = 2,7 W/m²K. U etter = 1,2 W/m²K. Dette gir følgende energibesparelse ved utskifting av vinduer: ΔE = (U før U etter ) A G 10-3 G ΔE = (2,7 1,2) = kwh/år. Dette medfører en årlig besparelse på kr ,- med en varmepris på 1 kr/kwh. CO 2 -reduksjon: kg/år. Investering: Vinduer, kr/vindu 456 vinduer: kr Rigg og drift, ca 10%: kr Prosjektadministrasjon: kr Sum eks. mva kr +25% mva kr SUM inkl.mva kr Levetid: Levetid for tiltaket er ca. 30 år. side 16

18 3.5 Tiltak nr. 5 Nye ytterdører [23VNY] Tilstand: Borettslaget har ca 1/3 eldre ytterdører i heltre. U-verdi for ytterdørene er beregnet til ca 2,7 W/m 2 K. Dette er en dårlig U-verdi sammenliknet med nye ytterdører som har en U-verdi på ca 1 W/m 2 K. Det er totalt ca 10 stk opprinnelige ytterdører. Areal per ytterdør er ca 2 m 2 som gir et totalareal for de opprinnelige ytterdørene på 20 m 2. Tiltak: Det anbefales å bytte til nye ytterdører med god tetting mellom dør og karm, dørpumper og U-verdi på ca 1,0 W/m²K. En kan ikke forvente at energibesparelsene alene kan dekke investeringskostnadene for tiltaket. Tiltaket anbefales som et fremtidig vedlikehold- og komforttiltak. Det gis ikke enøkstøtte til bytte av dører. Tiltaket må i sin helhet bekostes av byggeier dersom det ønskes gjennomført. Energibesparelse: Energibesparelsen beregnes teoretisk ut fra forbedret isoleringsevne for dørene. U før = 2,7 W/m²K. U etter = 1,2 W/m²K. Dette gir følgende energibesparelse ved utskifting av ytterdører: ΔE = (U før U etter ) A G ΔE = (2,7 1,2) = kwh/år. Dette medfører en årlig besparelse på kr 2 880,- med en varmepris på 1 kr/kwh. CO 2 -reduksjon: kg/år. Investering: Ytterdører, kr/dør 10 dører: kr Prosjektadministrasjon: kr Sum eks. mva kr +25% mva kr SUM inkl.mva kr Levetid: Levetid for tiltaket er ca. 30 år. side 17

19 3.6 Tiltak nr. 6 Tilleggsisolere kalde loft/boder [26ISI] Tilstand: Rekkehusene har i 2. etasje delvis kalde kryploft og delvis oppvarmede rom mot yttertaket. Isolasjonstykkelsen på loftene og gulvene i lagerboder i 2. etasje er målt til ca 15 cm mineralull. I 2. etasje er det i tillegg bindingsverksvegg med 10 cm isolasjon mellom bodene og oppvarmede rom i 2. etasje. Varmetapet gjennom kalde loft og yttertak antas å være relativt stor sammenliknet med nye energikrav. Veggarealet mellom kalde loft og oppvarmede bruksrom i 2. etasje er ca 350 m 2. Gulvareal på kalde loft er ca m 2 U-verdi for loft- og lagergulvene er beregnet til 0,24 W/m 2 K. Dette er noe lav U-verdi sammenliknet med nye energikrav som sier at tak skal ha en U-verdi på maks 0,13 W/m 2 K. Veggene mot kalde lagerboder i 2. etasje har en beregnet U-verdi på 0,36 W/m 2 K. Totalt areal kalde loft og bodgulv er beregnet til ca m 2. Totalt areal med bindingsverksvegger mellom kalde boder oppvarmede rom i 2. etasje er beregnet til ca. 350 m 2. Tiltak: Energibesparelse: Det kan anbefales å tilleggsisolere yttertak og kalde loft i borettslaget. På de kalde loftene kan det legges isolasjonsmatter på gulvene og på vegger mot oppvarmede rom i 2. etasje. Det anbefales å bygge opp gulvene og legge fast dekke over isolasjonsmattene slik at loft/boder fortsatt kan brukes som lagerrom. Alternativt kan det blåses inn løs isolasjon etter at det er bygd opp nye gulv på loftene og bodene. Det anbefales å tilleggsisolere med 15 cm isolasjon der dette er mulig. Energibesparelsen beregnes teoretisk ut fra forbedret isoleringsevne for gulvene og veggene. U før, loft/bodgulv = 0,24 W/m²K. U etter, loft/bodgulv = 0,12 W/m²K. U før, vegg til bod = 0,36 W/m²K. U etter, vegg til bod = 0,14 W/m²K. Dette gir følgende energibesparelse ved en tilleggsisolering med 15 cm mineralull: ΔE = (U før U etter ) A G ΔE = {[(0,24 0,12) 2 000] + [(0,36 0,14) 350]} = kwh/år. Dette medfører en årlig besparelse på kr ,- med en varmepris på 1 kr/kwh. CO 2 -reduksjon: kg/år. side 18

20 Investering: Levetid: Oppforing og legging av nytt gulv og vegger på boder og loft, ca 250 kr/m m 2 : kr 15 cm isolajon 100 kr/m m 2 : kr Rigg og drift: kr Prosjektadministrasjon: kr Sum eks. mva kr +25% mva kr Sum inkl.mva kr Levetid for tiltaket er ca. 30 år. side 19

B56915 ENØKRAPPORT FOR. Hedmarksgata 8-10 sameie Hedmarksgata 8-10. utarbeidet av

B56915 ENØKRAPPORT FOR. Hedmarksgata 8-10 sameie Hedmarksgata 8-10. utarbeidet av B56915 FOR Hedmarksgata 8-10 sameie Hedmarksgata 8-10 utarbeidet av Oslo 4. februar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED EN.... 5

Detaljer

B 54604 ENØKRAPPORT FOR. Nordre Fjeldstad borettslag Erling Michelsens vei 7-21, Trygve Nilsens vei 12-32. utarbeidet av

B 54604 ENØKRAPPORT FOR. Nordre Fjeldstad borettslag Erling Michelsens vei 7-21, Trygve Nilsens vei 12-32. utarbeidet av B 54604 FOR Nordre Fjeldstad borettslag Erling Michelsens vei 7-21, Trygve Nilsens vei 12-32 utarbeidet av Oslo 2. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN....

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem ENØKRAPPORT FOR Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem Mars 2013 Revidert november 2013 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 4 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR SAMEIET BJERREGAARDS GATE 29

ENØKRAPPORT FOR SAMEIET BJERREGAARDS GATE 29 ENØKRAPPORT FOR SAMEIET BJERREGAARDS GATE 29 SAKSNR. B51880 KONSULENT ANNE KRISTINE AMBLE 22. Februar, 2011 Revidert 22.april og 9.mai 2011 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Rektorhaugen borettslag

Rektorhaugen borettslag ENØKRAPPORT FOR Rektorhaugen borettslag SAKSNR. B 61649 Siv.ing. Haga og Haugseth AS Januar, 2015 Dato, KS ansvarlig Dato, Rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 3 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 24 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 20 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL46 Barnehagene Merkenr. A2011-104621 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 20 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 22 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL44 Barnehagene Merkenr. A2011-104616 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 22 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 21 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL45 Barnehagene Merkenr. A2011-104623 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 35 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-85230 Dato 28.04.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak.

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak. Åssida borettslag Energi og vedlikeholdstiltak. Energi og vedlikeholdstiltak Styrets ansvar Styrets arbeid Kort beskrivelse av byggene Styrets anbefaling Alternativ 4 Totale kostnader alternativ 4 Fordeling

Detaljer

Boligbygg Oslo KF Bakgrunnsinformasjon Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 5 b til tilbudsdokumenter.

Boligbygg Oslo KF Bakgrunnsinformasjon Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 5 b til tilbudsdokumenter. AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Boligbygg Oslo KF Bakgrunnsinformasjon Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 5 b til tilbudsdokumenter. 30.04.15 Diverse bilder og opplysninger om: Trondheimsveien 403 & 405 Innhold

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 3 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 27 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80486448 Bolignr. Merkenr. A2011-102475 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 711 765 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 711 765 kwh pr. år Adresse Huk Aveny 35 Postnr 0287 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 02 Bnr. 0282 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081317429 Bolignr. SE09 Vikingskiphuset Merkenr. A2011-104947 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Hvilket hus er det grønneste?

Hvilket hus er det grønneste? Hvilket hus er det grønneste? Sammenligning av klimagassutslipp fra gammalt og nytt Plankonferansen i Bergen, Oktober 2017 Fagdirektør Reduksjon av klimabelastningene ikke bare energisparing Energikilde

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse DYRMYRGATA 47 Postnr 3611 Sted KONGSBERG Leilighetsnr. Gnr. 8019 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 7851235 Bolignr. Merkenr. A2010-25529 Dato 09.09.2010 Ansvarlig Utført av ELVEBREDDEN ANS

Detaljer

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954 Energiregnskap 2011 Lillo terrasse borettslag Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. Energiforbruket til

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 457 976 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 457 976 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 35 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL15 Sophus Lies auditorium Merkenr. A2011-104287 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri G

Sluttrapport for Gartneri G PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri G Veksthusanlegget er ca 2400 m2 med produksjonsareal og utsalg. Veksthus,

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 781 019 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 781 019 kwh pr. år Adresse Leirfossveien 27 Postnr 7038 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 75 Bnr. 32 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-32485 Dato 28.09.2010 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse SKOLEGATA 7 Postnr 3611 Sted KONGSBERG Leilighetsnr. Gnr. 7903 Bnr. 1 Seksjonsnr. 1 Festenr. Bygn. nr. 7837100 Bolignr. Merkenr. A2010-26062 Dato 10.09.2010 Ansvarlig Utført av KS KRISCO GK Norge

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer