nytt fra Fabritius Gruppen Borettslag økonomisk ansvar for andelseierne og konkurs kundemagasin nr 2/2009 Ny markedsføringslov de viktigste endringene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt fra Fabritius Gruppen Borettslag økonomisk ansvar for andelseierne og konkurs kundemagasin nr 2/2009 Ny markedsføringslov de viktigste endringene"

Transkript

1 nytt fra kundemagasin nr 2/2009 Ny markedsføringslov de viktigste endringene Side 8-9 Stoler du på daglig leder? Del II Side 11 Fabritius Gruppen En sentral nisjeaktør innen utvikling og forvaltning av eiendom med vekt på kombinasjonsbygg side 6 Borettslag økonomisk ansvar for andelseierne og konkurs les mer på side side 5 Myndighetenes NUF-bekymring Side 15 Foto: Morten Andersen / Samfoto

2 Utlevering av abonnementdata PT på ville veier? side 2 Handler med nærstående side 4 Borettslag økonomisk ansvar for andelseierne og konkurs side 5 Arve Føyen telefon: Post- og Teletilsynet er på ville veier når de har samtykket til at private aktører i et sivilt erstatningssøksmål kan få utlevert abonnementsdata for et bredbåndsabonnement som har benyttet en bestemt IP-adresse i et bestemt tidsrom. Det er nå opp til domstolen å ta endelig stilling til om opplysningene skal utleveres. Dette åpner for en praksis som innebærer at privatpersoner kan få tilgang til taushetsbelagt informasjon ved å foreta rettslige skritt i sivile søksmål. Fabritius Gruppen, en sentral nisjeaktør innen utvikling og forvaltning av eiendom med vekt på kombinasjonsbygg Kundeprofil: Asgeir Solheim, administrerende direktør Fabritius Gruppen Ny markedsføringslov de viktigste endringene Kan konkurranseklausuler påberopes ved nedbemanning? Stoler du på daglig leder? Del II Advarer mot useriøse traineeprogram side 6 side 8 side 10 side 11 side 12 Utlevering av abonnentdata PT på ville veier? Krake søker make Gjesteskribent: Jens Petter Heyerdahl Sjefen kan endre stillingen din Myndighetenes NUF-bekymring side 13 side 14 side 15 Forfølging av ulovlig fildeling et sted må grensen gå side 16 Post- og Teletilsynet har åpnet for at en ISP kan utlevere abonnementsdata (navn og adresse på innehaver av et abonnement som benyttet en bestemt IP-adresse i et bestemt tidsrom) til et advokatfirma i et sivilt erstatningssøksmål mot en Internett-abonnent som angivelig har drevet ulovlig fildeling. Ulovlig fildeling skal bekjempes. Det skal imidlertid gjøres under ivaretakelse av rettssikkerhet og i henhold til gjeldende rett. PTs brev reiser alvorlige prinsipielle spørsmål og står i klar kontrast til hvorledes bestemmelsene selv i det omstridte Datalagringsdirektivet er begrunnet. Datalagringsdirektivet er ennå ikke innført i norsk rett. Dersom det blir innført, vil det gi regler om oppbevaring av trafikkdata knyttet til elektronisk kommunikasjon i minimum seks måneder, for at informasjonen skal være tilgjengelig for bekjempelse av alvorlig kriminalitet. I den saken PT nå har behandlet, er det ikke bare spørsmål om utlevering av trafikkdata. Trafikkdataene er kjent, men mangler navnet på den personen som innehar abonnementet trafikkdataene knytter seg til. I tillegg er jo imidlertid også selve innholdet i kommunikasjonen kjent. Det innebærer at man her gir en langt videre adgang enn hva lagringsdirektivet legger opp til! Taushetsplikten i ekomloven skal sikre den allmenne interesse som knytter seg til, at publikum skal kunne la ekomtilbydere formidle kommunikasjon uten frykt for at kommunikasjonen kommer til uvedkommendes kjennskap. En utlevering av brukernes identitet når innholdet er kjent, vil etter min oppfatning være i strid med den sentrale begrunnelsen om ekomtilbyderes taushetsplikt. Ulovlig fildeling skal bekjempes. Det skal imidlertid gjøres under ivaretakelse av rettssikkerhet og i henhold til gjeldende rett. Dersom saksøker skulle få innsyn, vil dette åpne for en helt ny praksis som medfører at private personer kan få tilgang til taushetsbelagt informasjon ved å foreta rettslige skritt i sivile søksmål. Et slikt fritak fra taushetsplikt kan verken knyttes klart opp mot tidligere rettspraksis eller klare hjemler i spesiallovgivningen. Dette vil gjøre et dypt inngrep i taushetsplikten og kan svekke folks tillit til at kommunikasjon kan skje uten risiko for at tredjeparter får kjennskap til fortrolig informasjon. Og ikke minst: Dersom Datalagringsdirektivet blir innført i norsk rett vil et standpunkt som det PT nå har tatt, kunne føre til at lagrede data ikke bare stilles til rådighet for bekjempelse av alvorlig kriminalitet, men at de stilles til rådighet for bruk i sivile søksmål! Cloud-computing Skal tvisten løses ved voldgift eller ved vanlige domstoler? Advokatprofilen Frode Bergland Bjørnstad Endringer i husleieloven Kan standardkontraktene tas på ordet når de krever faktisk kunnskap? Ny plan- og bygningslov privat reguleringsplan blir ferskvare Advokatene i FØYEN en oversikt Nytt om navn i FØYEN Lønnsansvar for andres ansatte Faksimile fra Ukeavisen Ledelse nr. 26 side 17 side 18 side 19 side 20 side 21 side 22 side 23 side 23 side 24 Ottar F. Egset. NY LEDELSE I FØYEN Med virkning fra 1. oktober 2009 er ledelsen i FØYEN endret. Jostein Ramse har etter eget ønske fratrådt som daglig leder og vil heretter konsentrere sin innsats i IKT-temaet igjen. Ramse har vært daglig leder i 5 år. Den nye ledelsen består av et styre på tre partnere; Lars F. Giske, Lars E. Skotvedt og Ottar F. Egset. Egset er styrets leder og vil i praksis ha ansvaret for den daglige drift sammen med administrasjons- og økonomisjef Ann-Christin Clausen. Føyen Advokatfirma DA Postadresse: Postboks 7086, St. Olavs Plass, N-0130 Oslo Besøksadresse: C.J.Hambros Plass 2 A, N-0164 Oslo Telefon: , Telefaks: , E-post: Ansvarlig redaktør Marianne Smith Magelie Kommunikasjonsrådgiver Telefon: Adresseforandring Telefon: Lay-out og produksjon Kommunikasjonshuset Modul, Oslo

3 Borettslag er en eierform for bolig der borettslaget eier boligene som andelseierne disponerer. Borettslagsmodellen er regulert i Buretts - Erlend Balsvik telefon: Handler med nærstående kristine wang melbye telefon: lagslova av 2003, og gjør det mulig for personer uten høy kapital å kjøpe egen bolig. Ved å skyte inn et mindre innskudd får man tilgang til en bolig hvor borettslagets felleslån som regel utgjør den største delen av finansieringen. Med bl.a. fall i boligprisene og etter perioder med økt rentenivå, ble det fra høsten 2008 igjen registrert konkurser i borettslag. Foto: istockphoto - Når bør du som minoritetsinteressent se deg over skuldrene? Tenk deg følgende: Din gamle far har flyttet til seniorleilighet, og nå ønsker han å selge eneboligen i Hurum til din søster, som alltid har vært hans øyensten. Din søster er førskolelærer med beskjeden inntekt, mens du selv har ryddig økonomi som lege på Rikshospitalet. Du mistenker din far for å ønske å selge boligen til din søster for en hyggelig pris, men for at tingene «skal gå riktig for seg» innhenter han en takst over boligen fra den lokale tømmermester Oddvar Lorentzen. I taksten trekkes det for utidsmessige våtrom, råteskader i taket og soppskader i kjelleren, og verdien på boligen settes til kr 1,8 mill. Dette synes din far er en «mer en høy nok pris» for den gamle nedslitte boligen. Dessuten bør du jo være glad for at din søster faktisk er i stand til å kjøpe deg ut av generasjonsskiftet og ta vare på familiearven. Ved første øyekast tenker du at kr 1,8 mill sikkert ikke er en helt urealistisk pris for den beskjedne boligen i Hurum. Du har dessuten bedre ting å henge fingrene i enn å diskutere råteskader og manglende drenering med din far. Vel etter at transaksjonen er gjennomført kommer du i prat med en lokal eiendomsmegler, og du spør av nysgjerrighet hva han mener boligen faktisk kunne blitt solgt for. Han forklarer at tradisjonsrike boliger rundt Holmsbu har hatt en eventyrlig prisutvikling de senere årene, og at hele området har fått en «rennesanse» etter at Holmsbu Spa ga området fornyet status. Med litt rehabilitering mener han at den usjenerte eiendommen med fjordutsikt og strandrett burde oppnå minst kr 4,5 mill i markedet. Du konfronterer far med opplysningene, og han rister oppgitt på hodet «Fantasipris vinduene i 2. etasje må skiftes, og dessuten så jeg ikke fjorden lenger på grunn av plommetrærne i hagen», forklarer han. «Men ble ikke hele 1. etasje rehabilitert for tre år siden, og hvem gjorde den jobben?» spør du. «Det var Oddvar, jeg vet at han er til å stole på», er svaret du får. Litt senere får du vite at din søster nylig har forlovet seg med finansrådgiveren Fredrik Riksen, og at de har planer om å gjøre boligen om til et sommersted. Ditt hjerte synker tre centimeter. Du anger på at du ikke krevde at boligen ble lagt ut for salg, slik at man fikk en realistisk markedspris å forholde seg til. Ytre sett befinner du deg nå i en situasjon som er ganske så forskjellig fra det å være minoritetsaksjonær i et aksjeselskap med en dominerende og aktiv eier som handler med seg selv. På det menneskelige plan er forskjellen likevel ikke så stor. Det viser seg imidlertid at det stadig er mange som har vanskeligheter med å se varsellampene blinke i tide. Som minoritetsinteressent bør man derfor alltid være på vakt overfor transaksjoner mellom nærstående, og som hovedregel kreve en markedsmessig testing av verdiene. Forretningstransaksjoner er ofte mer kompliserte enn et generasjonsskifte. Landskapet preges gjerne av sammensatte eierstrukturer, bindsterke avtaleverk og prospekter. Visse sider av tilværelsen er likevel ikke så innfløkt når det kommer til stykke. Dersom en person selger noe til en nærstående, enten den nærstående er en datter eller et datterselskap, og så blir ikke prisen markedsmessig av seg selv. Jo flere argumenter som føres for at prisen er riktig, jo mer sannsynlig er det at den er gal. Jeg ville ha vært mistenksom selv om prestisjetunge rådgivningsmiljøer har uttalt seg om verdiene. En majoritetsaksjonær med minst 2/3 flertall kan rent selskapsteknisk gjøre hva han vil med selskapet, f.eks kjøpe eiendommer dyrt fra seg selv eller få levert tjenenester til underpris tilbake. Som minoritetsaksjonær står man nesten like ribbet for effektive beskyttelsesmekanismer som arvingen som tilsidesettes i generasjonsskiftet. Aksjelovens grunnleggende regel om minoritetsvern er vagt utformet ved at begrensningen er knyttet opp til et så skjønnsmessig kriterium som «urimelig fordel». Det kan være vanskelig å bevise at salg av en eiendom til en hovedaksjonærs nærstående utgjør en «urimelig fordel», dersom respekterte meglere har satt sitt navn på verdivurderingen. Det endelige bevis får man kun ved å la eiendelen omsettes i et åpent marked, og det er gjerne praktisk umulig i ettertid for annet enn børsnoterte papirer. Dessverre har man ikke store valgmuligheter med hensyn til hvem man vil sitte i generasjonsskifte sammen med. I spørsmålet om hvem man vil sitte som minoritetsaksjonær sammen med bør man benytte dem muligheten man har til å tenke seg nøye om, enten man er stat eller privat. Borettslag økonomisk ansvar for andelseierne og konkurs 1. Kan jeg som andelseier bli ansvarlig for å naboens mislighold? Et borettslag er et selskap med begrenset ansvar. Det betyr at du som andelseier ikke hefter overfor borettslagets kreditorer. Men gjennom din plikt til å betale felleskostnader, blir du indirekte ansvarlig om naboen skulle misligholde sine felleskostnader. 2. Felleskostnadene er økt, og jeg er uskikker på om jeg klarer å betjene disse. Jeg er også usikker på om jeg får solgt boligen min når felleskostnadene er så høye. Har jeg noen mulighet for å komme meg ut av denne situasjonen? Ved å si opp boretten kan du som andelseier kvitte deg med forpliktelsen til å betale felles kostnader. Oppsigelsestiden er på seks måneder og i denne perioden må du betale felleskostnadene. Når fristen er utløpt, må du flytte fra boligen og gi borettslaget uhindret adgang til denne. 3. Hvilke muligheter har borettslaget til å dekke tapet når andelseierne ikke betaler felleskostnadene? Gode rutiner for oppfølging av mislighold hos forretningsfører kan redusere eller avverge virkningen av misligholdet på et tidlig tidspunkt. Men det er ikke alltid tilstrekkelig. Borettslaget har en lovfestet panterett (legalpant) i hver andel til sikkerhet for felleskostnader med inntil 2 G (kr ,- i mai 2009). Skal panteretten benyttes, må andelen begjæres tvangssolgt. 4. Kan borettslaget sikre seg mot mislighold fra andelseierne? Borettslaget kan sikre seg mot tap ved mislighold av felleskostnader ved å delta i en sikringsordning. Det finnes ulike typer og tilbydere av sikringsordningene. De fleste ordningene stiller krav til borettslagets økonomi for deltakelse. Ikke alle lag med lave innskudd tilfredsstiller disse. Det er fremsatt et lovforslag som stiller minimumskrav til sikringsordningene. Lovforslaget er ute til vurdering. 5. Kan jeg som andelseier bli ansvarlig for borettslagets gjeld om borettslaget går konkurs? Kreditorene til borettslaget kan ikke søke sine krav dekket hos den enkelte andelshaver. Selv om du som andelseier er forpliktet til å betale en bestemt andel av fellesgjelden, kan ikke kreditor søke å dekke denne delen av fellesgjelden hos deg. Dette er en konsekvens av den begrensede ansvarsformen. 6. Hvor mye må styret øke felleskostnadene for å betjene de løpende kostnader? Felleskostnadene skal dekke felles driftskostnader, renter og avdrag på felleslånet. Utgiftene utliknes på andelseierne etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Ved økte utgifter som følge av f eks renteoppgang, mislighold fra andelseierne med videre, må styret øke felleskostnader for å dekke utgiftene. Det er grenser for hvor stor økning andelseierne kan belastes og hvor mye de tåler. I lovforarbeidene er det antatt at felleskostnadene ikke kan økes så raskt og hurtig at det i realiteten pålegger andelseierne å betale et tilleggsinnskudd. En slik økning anses å være en omgåelse av ansvarsbegrensningen. 7. Hva skjer med boligen og andelshavernes rettigheter når borettslaget går konkurs? Ved borettslagets konkurs, opphører borettslaget å eksistere. Mest sannsynlig vil du som andelseier tape innskuddet. Boretten omgjøres til en tidsubestemt leieavtale, og dine rettigheter og plikter reguleres av husleielovens bestemmelser. Dette får betydning for din rettslige og faktiske rådighet over boligen. For eks skal du ikke lenger betale felleskostnader, men såkalt gjengs leie. Bostyrers skal realisere verdiene i boet for å sikre kreditorene høyest mulig dekning. Boet kan selge eiendommen som utleiegård med løpende leiekontrakter. Et alternativ er å seksjonere eiendommen for deretter å selge bolig seksjonene. Som leietaker vil du kunne ha forkjøpsrett til den seksjonen du leier til 80 prosent av salgsverdi, etter eierseksjonslovens bestemmelser. Vil du ikke kjøpe seksjonen, kan du fortsette å leie leieligheten. 4 nytt fra føyen nr 2 / 2009 kundemagasin fra føyen advokatfirma da 5

4 K U N D E P R O F I L E N Asgeir Solheim, administrerende direktør Fabritius Gruppen Nytt lager og kontorbygg, Sport 1. Fabritius gruppen En sentral nisjeaktør innen utvikling og forvaltning av eiendom med vekt på kombinasjonsbygg. Marianne Smith Magelie telefon: Ikke alle kjenner til at Fabritius har lang erfaring i å eie, utvikle og forvalte eiendom. De har utviklet ca m 2 næringsbygg hvor det meste er solgt i finansmarkedet eller til leietakerne. Selskapet forvalter i dag ca m 2 næringseiendom bestående av kontor/ lager og produksjonsbygg i Oslo-regionen som er egne og eid av andre. I tillegg eier de ca m 2 tomter, med utbyggingspotensiale på m 2. Nytt byggvarehus, Byggmakker. Fabritius Gruppen AS, med 10 personer, er 100 % eid av Gjelsten Holding AS, et selskap som er 100 % eiet av Bjørn Rune Gjelsten. Fabritius Gruppen AS er historisk en industribedrift innen grafisk men har drevet innen eiendom med investering, forvaltning og utvikling siden Ser vi på selskapets merittliste har de gjennomført mange store og spennende prosjekter. Adm. direktør Asgeir Solheim nevner noen referanseprosjekter som bla bilhandel med Birger N. Haug, lager/kontor for Sport 1 og byggevarehus for Byggmakker i Oslo. Selskapet eier også 80 % av eiendomsutviklingsbedriften Profier AS som primært driver med bolig- og handelseiendomsutvikling i hele Norge. Utbyggingsprosjekter Fabritius sine prosjekter ligger primært i Oslo og omegn, men også Trondheim er på kartet. Selskapet med sine datterselskaper er en betydelig eiendomsutvikler i Norge. Og det er gjennom datterselskapet Profier at de driver eiendomsutvikling fra Hammerfest i nord til Kragerø i syd. Aktualitet gjennom utviklingen i dagens eiendomsmarked Asgeir Solheim forteller at eiendomsmarkedet merker dagens finanskrise forskjellig i de forskjellige aktivitetsområdene. Når vi som gruppe driver innen alle eiendomsområder med unntak av kontorbygg sentralt i storbyene, merker vi vanskeligere salg av boliger og utleie av eksisterende lokaler innen de fleste bransjer. På nyprosjektsiden har vi imidlertid i den siste perioden sett at det er en økende interesse fra leietakere innen næring å finne seg nye og tidsmessige lokaler og i en del geografiske områder er interessen for kjøp av boliger stigende. Vi prøver å tilpasse oss dagens marked og ser muligheter i å posisjonere oss med nye tomteområder og utvikle nye prosjekter nå når byggekostnadene er vesentlig lavere enn hva de var for 1 til 2 år siden. Mange muligheter fremover Solheim ser en økende positivitet blant sine kunder innen kombinasjonsbygg og lager/ logistikkbygg. For de store og seriøse kundene er det mange planer for å posisjonere seg til den oppgangen som vil komme i årene fremover. Vi har i dag tomteområder som vi tror er attraktive for disse. Fabritius skal i høst bl.a. starte med nybygg på m 2 for Vaktservice AS på Brobekk/Økern i Oslo. Et selektivt boligmarked i sentrale bystrøk er på vei tilbake. Behovet for boliger over tid i byer er rimelig konstant uavhengig av konjunkturer. Med dyktige medarbeidere, god økonomi og en eier som ønsker å være i eiendomsmarkedet ser vi mange muligheter fremover både på eksisterende tomter og i erverv av nye prosjekter. Fabritius og jus FØYEN har vært Fabritius sin advokatforbindelse i mange år, tilbake til ca Advokat Ottar F. Egset har vært hovedkontakten til firmaet de siste 15 årene, og Kristine Wang Melbye har nå sammen Ottar F. Egset den løpende dialogen. Alle team i FØYEN har bistått gruppen opp gjennom årene, men hovedvekt på eiendom og entreprise. Samarbeidet har hatt fokus på at vi har forståelig risiko i alle våre aktiviteter og avtaler uten at vi har arbeidet med juridiske detaljer hele tiden. Dette gjør at vi kan agere raskt og trygt, sier Asgeir Solheim. Fabritius er svært bevisst på å trekke inn juridisk rådgivning så tidlig som mulig i prosessen. Adm. direktør Asgeir Solheim sier policyen er klar; heller grundig planlegging og forhåndsvurdering enn dyre og uproduktive prosesser i ettertid. Juristen blir en integrert del av teamet i et prosjekt. Fordelen med langsiktig forhold er at juristen kjenner menneskene og virksomheten og policyen. Juristen vet hva Fabritius vil og hvordan de tenker. Så langt har det ikke vært noen rettslige prosesser. FØYEN bistår fra a til å i alle eiendomsprosjekt; eiendomsutvikling oppkjøp/salg, DD-prosesser kontraktsforhandlinger myndighetskontakt strategi Nytt bygg, bilforhandler Birger N. Haug. Korte fakta om Asgeir Solheim Født i Trondheim i Gift, 4 barn. Siv.ing. NTH Div. lederjobber innen produksjon/ industri og eiendom. Adm. direktør Fabritius Gruppen AS / Fabritius Eiendom AS siden nytt fra føyen nr 2 / 2009 kundemagasin fra føyen advokatfirma da 7

5 Ny markedsføringslov de viktigste endringene Øyvind Eidissen Ransedokken telefon: juni i år trådte den nye markedsføringsloven i kraft. Loven gjennomfører EU-direktivet om foretaks urimelige handels praksis overfor forbrukere i norsk rett. Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett etter markedsføringsloven av 1972, men inneholder noen endringer som følge av direk tivets mål om rettsenhet i EØS-statene. Den nye loven innfører nye bestemmelser om beskyttelse av forbrukernes økonomiske interesser i markedsføringssammenheng. Bestemmelser som utelukkende regulerer forholdet næringsdrivende imellom, er videreført uendret fra den tidligere loven. Innledningsvis er prinsippet om at faktiske påstander som brukes i markedsføringen, skal kunne dokumenteres, nå lovfestet. Videre oppstilles et uttrykkelig forbud mot aggressiv handelspraksis. En viktig endring er at det generelle forbudet mot å tilby ekstraytelser på kjøpet dersom det ikke er en naturlig sammenheng mellom hovedytelsen og ekstraytelsen (det såkalte «tilgiftsforbudet»), nå er opphevet. Det samme gjelder det generelle forbudet mot utlodninger i markedsføringssammenheng. Dette forbudet er erstattet med et forbud mot kjøpsbetingede utlodninger, konkurranser eller lignende myntet på forbrukere, hvilket innebærer at slike tiltak vil være ulovlige dersom deltakelse forutsetter kjøp eller annen motytelse. I tillegg er det innført en plikt for næringsdrivende til å gi klare og lett tilgjengelige opplysninger ved bruk av tilleggsytelser i markedsføring rettet mot forbrukere. Videre inneholder loven nye særbestemmelser om beskyttelse av barn. Det oppstilles en generell plikt for næringsdrivende til å vise særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet. Det er også innført bestemmelser om urimelig handelspraksis og god markedsføringsskikk ved markedsføring overfor barn. Disse bestemmelsene innebærer en lovfesting av regler om beskyttelse av barn som tidligere fulgte av Forbrukerombudets og Markedsrådets praksis. Loven inneholder også en del nye bestemmelser om særlige former for markedsføring. Blant annet er forbrukere gitt en rett til å si nei takk til alle gratisaviser ved at loven utvides til å omfatte publikasjoner med en ikke ubetydelig andel redaksjonelt stoff. «Nei takk»-ordningen for gratis aviser fungerer slik at forbrukere som kun merker postkassen sin med «nei takk til uadressert reklame» fortsatt vil motta gratis aviser, mens dersom man i tillegg merker postkassen med «nei takk til gratis aviser», unngår man også slike. Videre er det vedtatt nye bestemmelser om markedsføring ved hjelp av telefon eller adressert post. Flere nye tiltak er innført for å effektivisere dagens reservasjonsordning mot markedsføring over telefon. Det er blant annet åpnet for å reservere telefonnummer i tillegg til fødselsnummer i Reservasjonsregisteret. Nærings - drivende er pålagt å føre hyppigere kontroll mot registeret. Næringsdrivende plikter også å informere om reservasjonsmuligheten ved oppringing til personer som ikke har reservert seg. For øvrig er det innført forbud mot telefonmarkedsføring i visse tidsrom på døgnet og på helgedager. Den nye loven legger også til rette for en mer effektiv håndheving av lovens bestemmelser fra Markedsrådets og Forbrukerombudets side. Ulovlig markedsføring vil i visse tilfeller kunne forbys raskere. Det er innført hjemmel for myndighetene til å ilegge næringsdrivende et overtredelsesgebyr ved brudd på enkelte av lovens bestemmelser. Som følge av effektiviseringen av den administrative håndhevingen, er straffebestemmelsene innskrenket noe i forhold til den tidligere loven. Foto: istockphoto & spørsmål svar Når trådte den nye markedsføringsloven i kraft? Loven trådte i kraft 1. juni i år. Den nye loven inneholder nye spilleregler for den som jobber med markeds føring, salg og kundekontakt. Her følger kommentarer til de viktigste endringene med spørsmål og svar. Hva er bakgrunnen for vedtagelsen av den nye loven? Bakgrunnen for vedtagelsen av den nye loven er at Norge gjennom EØSavtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs direktiv om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere i norsk rett. Dette har medført at en del av bestemmelsene om vern av forbrukere i den tidligere loven er blitt erstattet av bestemmelser som er i overensstemmelse med direktivets regler. Endringene har gjort det nødvendig med en gjennomgående omstrukturering av den tidligere markedsføringsloven av Hva er nytt i den nye loven? Loven innfører nye bestemmelser om beskyttelse av forbrukernes økonomiske interesser i markedsføringssammenheng. En forbruker er i samsvar med etablert oppfatning definert som en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Bestemmelser som utelukkende regulerer forholdet næringsdrivende imellom, er videreført uendret fra den tidligere loven. Samlet sett fremstår den nye loven i hovedsak som en videreføring av gjeldende rett etter den tidligere markedsføringsloven. Er det innført nye hovedprinsipper for god markedsføringsskikk? Innledningsvis er det tidligere ulovfestede prinsippet om at faktiske påstander som brukes i markedsføringen, skal kunne dokumenteres, nå lovfestet. Videre oppstilles et uttrykkelig forbud mot aggressiv handelspraksis. Denne bestemmelsen er en direkte gjengivelse av den tilsvarende bestemmelsen i EU-direktivet. Er det fortsatt ulovlig å tilby tilleggsytelser på kjøpet dersom det ikke er en naturlig sammenheng mellom hovedytelsen og ekstraytelsen (såkalt «tilgift»)? Nei. Dette generelle forbudet er nå opphevet. I stedet er det innført en plikt for næringsdrivende til å gi klare og lett tilgjengelige opplysninger ved bruk av tilleggsytelser i markedsføring rettet mot forbrukere. Hva så med det generelle forbudet mot utlodninger i markedsføringssammenheng? Også dette forbudet er opphevet. Forbudet er erstattet med et forbud mot kjøpsbetingede utlodninger, konkurranser eller lignende myntet på forbrukere, hvilket innebærer at slike tiltak vil være ulovlige dersom deltakelse forutsetter kjøp eller annen motytelse. Inneholder den nye loven særlige bestemmelser om beskyttelse av barns interesser i markedsføringssammenheng? Ja, det er nå lovfestet visse regler om beskyttelse av barns interesser som tidligere fulgte av Forbrukerombudets og Markedsrådets praksis. For det første oppstilles en generell plikt for næringsdrivende til å vise særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet. Det er også innført bestemmelser om urimelig handelspraksis og god markedsføringsskikk ved markedsføring overfor barn. Er det vedtatt nye bestemmelser om særlige former for markedsføring? Ja, loven inneholder blant annet nye bestemmelser om markedsføring ved hjelp av adressert post. Forbrukere er gitt en rett til å si nei takk til alle gratisaviser ved at loven utvides til å omfatte publikasjoner med en ikke ubetydelig andel redaksjonelt stoff. «Nei takk»-ordningen for gratis aviser fungerer slik at forbrukere som kun merker postkassen sin med «nei takk til uadressert reklame» fortsatt vil motta gratis aviser, mens dersom man i tillegg merker postkassen med «nei takk til gratis aviser», unngår man også slike. Hva så med markedsføring over telefon, har det skjedd endringer her? Flere nye tiltak er innført for å effektivisere dagens reservasjonsordning mot markedsføring over telefon. Det er blant annet åpnet for å reservere telefonnummer i tillegg til fødselsnummer i Reservasjonsregisteret, og næringsdrivende er pålagt å føre hyppigere kontroll mot registeret. Næringsdrivende plikter også å informere om reservasjonsmuligheten ved oppringing til personer som ikke har reservert seg. For øvrig er det innført forbud mot telefonmarkedsføring i visse tidsrom på døgnet og på helgedager. Inneholder den nye loven endringer med hensyn til håndhevingen av lovens bestemmelser og sanksjoneringen ved brudd på disse? Den nye loven legger til rette for en mer effektiv håndheving av lovens bestemmelser fra Markedsrådets og Forbrukerombudets side. Ulovlig markedsføring vil i visse tilfeller kunne forbys raskere, og det er innført hjemmel for myndighetene til å ilegge næringsdrivende et overtredelsesgebyr ved brudd på enkelte av lovens bestemmelser. Som følge av effektiviseringen av den administrative håndhevingen, er straffebestemmelsene innskrenket noe i forhold til den tidligere loven. 8 nytt fra føyen nr 2 / 2009 kundemagasin fra føyen advokatfirma da 9

6 Tekst: anniken Astrup I I telefon: Kan konkurranseklausuler påberopes ved nedbemanning? Erlend Balsvik telefon: I Nytt fra Føyen nr omtalte vi en dom fra Oslo tingrett 14. juni 2008 hvor en styreleder er dømt til å betale 9 millioner kroner i erstatning til et konkursbo for unnlatelse av å oppfylle sin tilsynsfunksjon. Borgarting lagmannsrett avsa sin dom i ankesaken 27. april i år. En avgjørelse i Høyesterett fra august 2006 har gjort det klart at en konkurranseklausul bortfaller dersom en ansatt blir sagt opp pga bedriftens forhold, typisk ved nedbemanning. Arbeidstakere blir i stadig større grad presentert for konkurranseklausuler når de skal inngå arbeidskontrakt. Slike klausuler kan legge store begrensninger på arbeidstakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Samtidig er slike klausuler ofte viktig sett fra et arbeidsgiverperspektiv. I mange virksomheter har arbeidsgiver et stort behov for å sikre seg mot at arbeidstakere ikke forlater virksomheten med adgang til å drive konkurrerende virksomhet i en periode etter fratreden. Konkurranseklausuler er bestemmelser i arbeidsavtaler som beskytter arbeidsgiver mot konkurranse fra tidligere ansatte, der arbeidstaker kan pålegges forbud mot å ta jobb i konkurrerende virksomhet og/eller forbud mot å ta med seg kunder eller ansatte. Lengden på forbudet varierer vanligvis mellom seks måneder og to år. Konsekvensen av konkurranseklausuler er i praksis at mennesker med kompetanse blir pålagt karanteneperioder av kortere eller lengre varighet. Dette kan bety dårlig ressursutnyttelse, nedsatt mobilitet og kan føre til at arbeidstakeren lider økonomisk, mens konkurranseforbudet varer. I enkelte bransjer vil fravær også kunne medføre at man ikke lenger har oppdatert kunnskap og derfor kan få problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Rimelighetssensur av konkurranseklausuler I utgangspunktet vil en avtale om konkurranseforbud være bindende. Avtaleloven setter imidlertid grenser for hva som kan avtales mellom partene. Blant annet kan det ikke avtales konkurranseklausuler som urimelig innskrenker den ansattes ervervsmuligheter. Klausulen skal heller ikke strekke seg lengre enn påkrevd for å verne mot konkurranse og vil også kunne være ugyldig overfor en underordnet ansatt. Gyldigheten av en konkurranseklausul beror på en konkret vurdering av den enkelte avtale. Bortfall av konkurranseklausul ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold Det var tidligere tvil hvor langt en konkurranseklausul strakk seg når en ansatt var sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Høyesterett har imidlertid ved avgjørelsen fra 2006 styrket arbeidstakers stilling ved oppsigelse fra arbeidsgiver som ledd i en nedbemanning. Det er nå klart at en arbeidstaker ikke lenger er bundet av en konkurranseklausul dersom vedkommende blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. I den konkrete saken Høyesterett avgjorde, gjennomførte arbeidsgiver en omstrukturering av virksomheten. I prosessen valgte de to arbeidstakerne å si opp sine stillinger selv, men Høyesterett kom til at dette måtte likestilles med oppsigelse fra virksomhetens side da det var klart at endringen var initiert av arbeidsgiver. Man vil altså ikke kunne omgå avtalelovens bestemmelse ved å la arbeidstakerne si opp selv i nedbemanningsprosessen. Begge arbeidstakerne ble tilbudt annet arbeid i virksomheten i tråd med aml nr 2. Arbeidsgiver ønsket altså egentlig å ha de to arbeidstakerne ansatt videre, men da i andre stillinger enn de hadde hatt tidligere. Høyesterett fant imidlertid at konkurranseklausulen måtte anses falt bort selv om arbeidsgiver bare hadde som intensjon å gjennomføre en endringsoppsigelse, da arbeidstakerne ikke er forpliktet etter arbeidsavtalen til å godta disse stillingene. Avgjørelsen fra Høyesterett i 2006 tar kun stilling til situasjonen når en konkurranseklausul er nedfelt i en ansettelsesavtale eller annen avtale som er inngått under arbeidsforholdet. Høyesterett åpner for at det ved konkurranseforbud som er inngått i forbindelse med avslutningen av arbeidsforhold (f. eks i sluttavtaler) kan stille seg annerledes. Konsekvenser av Høyesteretts avgjørelse Heretter kan altså arbeidstakere som er sagt opp på grunn av nedbemanning fritt ta arbeid hos konkurrent selv om vedkommende har undertegnet en konkurranseklausul. Avgjørelsen vil med dette kunne sette en stopper for bedriftsøkonomisk, velbegrunnede omstillingsprosesser i virksomheter som har vesentlig interesser knyttet til opprettholdelse av konkurranseforbud for de ansatte. I mange virksomheter har arbeidsgiver et stort behov for å sikre seg mot at arbeidstakere ikke forlater virksomheten med adgang til å drive konkurrerende virksomhet i en begrenset periode etter fratreden. Denne utfordringen løses gjennom konkurranseklausuler i arbeidsavtalene. Hvis disse virksomhetene får et saklig behov for å endre stillingsinnhold for sine medarbeidere, vil det såkalte grunnpreget i stillingen kunne endres. Da vil arbeidsgiver formelt måtte gå veien om en endringsoppsigelse, altså en oppsigelse av arbeidsavtalen med et tilhørende tilbud om ny stilling der de fleste vilkårene er de samme, men for eksempel med nye arbeidsoppgaver. Også tidligere har det vært klart at arbeidstaker ikke har noen plikt til å akseptere det nye tilbudet. Hvis han eller hun ikke ønsker de nye oppgavene, kan vedkommende takke nei og slutte i virksomheten ved utløpet av oppsigelsestiden. Det nye ved Høyesteretts lovforståelse er at arbeidstaker i disse tilfellene da vil være fri fra sin eventuelle konkurranseklausul. I praksis vil dette kunne medføre at arbeidsgiver må unnlate å gjennomføre en velbegrunnet omstillingsprosess som innebærer endringsoppsigelser, av frykt for at arbeidstakere da benytter muligheten til å starte virksomhet i strid med et konkurranseforbud. Styrekompetanse Stoler du på daglig leder? Saken gjaldt et forsikringsselskap som hadde tegnet en rekke poliser uten å være tilstrekkelig dekket i bakenforliggende reforsikringsavtaler. Styrelederen hadde stolt på daglig leders rapporter. Det viste seg senere at disse ikke holdt mål. Daglig leder ble straffedømt, og tingretten mente at styrelederen var erstatningsansvarlig for ikke å ha gjort grundigere undersøkelser i det underliggende avtaleverk. Anken til den dømte styrelederen førte ikke frem, og han ble i tillegg dømt til å betale kr ,- i saksomkostninger for lagmannsretten til konkursboet. Lagmannsretten uttaler blant annet: «Etter aksjeloven 6-12 tredje ledd skal styret holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og det plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret må også etter forholdene holde seg informert om markedsutviklingen og konkurranseforholdene innenfor selskapets virksomhet. Styret kan ikke uten videre slå seg til ro med det som mottas gjennom rapporter mv fra daglig leder, men vil etter forholdene ha et selvstendig ansvar for å holde seg informert.» I vår kommentar til tingrettens dom uttalte vi at en slik undersøkelsesplikt går lenger enn det man i praksis kan forvente av styremedlemmer, og at det vil kreve omfattende prosesser å utføre kontrolltiltak bakenfor de rapporter som fremlegges av administrasjonen. Tingretten hadde gått meget kontret til verks og mente at styrelederen blant annet skulle undersøke avtalegrunnlag, fullmakter, medkontrahenters stilling og konkrete spørsmål som «kva slag kalkulasjonar brukte risikogjevar ved utrekning av polisar og kva for rutinar hadde ein i EIA for at desse vart følgde..». Unnlatelse av dette ble ansett som «grovt aktlaust». Da spørs det om dette tåler sammenligning med hva et av statens egne styremedlemmer uttaler i en situasjon hvor man kritiseres for å ha «sovet i timen»: «Det er lett å være etterpåklok. Jeg har sittet i styrer i 20 år, og jeg stoler på folk når jeg sitter i et styrerom, spør administrasjonen hva som er fakta, og får forsikringer. Jeg har gjort feil der, og beklager det. Det er trist at jeg ikke kunne stole på de forsikringene jeg fikk.» Berit Kjøll til NRK 14. april 2008 i forbindelse med Aker Solutions-saken. Vi får anta at dette var velvalgte ord ettersom uttalelsen skal ha falt etter utstrakt bruk av kommunikasjonsrådgivning. Det sentrale er imidlertid at vi tror at Berit Kjøll gir uttrykk for hva som er realiteten i de fleste styrerom, nemlig at man er nødt til å stole på at de opplysninger man får fra administrasjonen, gir et rimelig korrekt bilde av virksomhetens tilstand, eller den angjeldende transaksjon. Dette gjelder enten det er børsnoterte selskaper med statlig eierskap eller småbedriften på hjørnet. Vi utelukker imidlertid ikke at det kan foreligge konkrete situasjoner som foranlediger slike særlige kontrolltiltak. I den aktuelle sak for lagmannretten er det lagt til grunn at styrelederen hadde utvist svært liten interesse for selskapet, Avholdelse av formelle styremøter var nærmest fraværende. Trolig er dette i seg selv uaktsom opptreden, og dommen er muligens slik sett riktig i sitt resultat. Imidlertid bør den ikke skape presidens for undersøkelsesplikter som går utover det realistiske. Styremedlemmer bør uansett notere seg at en viss nysgjerrighet utover rammen av årsrapporten kan det være klokt å utvise. 10 nytt fra føyen nr 2 / 2009 kundemagasin fra føyen advokatfirma da 11 del II

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007 Ligg unna e-posten min! SIDE 4 Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater SIDE 12 Foto: Reiulf Grønnevik Korrupsjon eller kundepleie, hvor går grensen? SIDE 16, 17

Detaljer

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005 Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn Geir P. Solstad Forhandlingsleder Norges Fotballforbund En spenstig idrettsavtale SIDE 10-11 SIDE 12-13 FØYEN

Detaljer

nytt fra Parallellimport fra land utenfor EU kundemagasin nr 3/2008 kundemagasin nr 3/2007 Alle ble vinnere ved salg av fotballen!

nytt fra Parallellimport fra land utenfor EU kundemagasin nr 3/2008 kundemagasin nr 3/2007 Alle ble vinnere ved salg av fotballen! nytt fra kundemagasin nr 3/2007 kundemagasin nr 3/2008 Alle ble vinnere ved salg av fotballen! Side 14 Helse, skjønnhet og velvære i 4 generasjoner! Side 8 praksis/advokatene SVARER SPØR ADVOKATENE Noe

Detaljer

nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2008 EU fortsetter dereguleringen av e-kom markedene MVA og foreldelse nådeløse fristregler

nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2008 EU fortsetter dereguleringen av e-kom markedene MVA og foreldelse nådeløse fristregler nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2008 EU fortsetter dereguleringen av e-kom markedene Side 12 MVA og foreldelse nådeløse fristregler Side 2 Er kampen mot sosial dumping ulovlig? Side 10

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006 Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap SIDE 2 Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen FØYEN reviderer og utvider sin kommentarutgave til NS 8405 SIDE 15 Sårbarhet ved lederskifte

Detaljer

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28.

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28. NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005 Kundene skal føle seg ivaretatt Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 Uten blanke ark SIDE 28 Foto: Roy Storvik Ny lov om voldgift bør voldgift brukes? Den nye loven om voldgift

Detaljer

helvete himmel til Fra Ja, fri kopi er lov Del risiko med målpris Side 26 Slik lager du forliket Se konkurrentene i kortene Nytt fra FØYEN Nr 1.

helvete himmel til Fra Ja, fri kopi er lov Del risiko med målpris Side 26 Slik lager du forliket Se konkurrentene i kortene Nytt fra FØYEN Nr 1. Nytt fra FØYEN Nr 1. 2013 Fra himmel til helvete Side 4 Ja, fri kopi er lov Side 10 Del risiko med målpris Side 26 Slik lager du forliket Side 20 Se konkurrentene i kortene Side 30 Nytt fra FØYEN / Nr

Detaljer

IT-næringen. Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Nytt fra føyen nr 01/2011

IT-næringen. Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Nytt fra føyen nr 01/2011 3 Borettslagseier etter konkursen 6 Bemanningsbransjen i Norge og Sverige 8 Ny AFP i privat sektor 11 Fusjoner kan gi dyr databruk 14 Olav Thon-selskap doblet husleien 19 Nye regler øker entreprenørens

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Megatrender og fremtidsprognoser FØYEN var tilstede på eiendoms Norges store, årlige happening.

Megatrender og fremtidsprognoser FØYEN var tilstede på eiendoms Norges store, årlige happening. Nytt fra FØYEN Nr 1. 2014 Renter er også penger Side 36 Citykonferansen: Megatrender og fremtidsprognoser FØYEN var tilstede på eiendoms Norges store, årlige happening. Side 4 Unngå sjokkregning fra håndverkeren

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2007 Tomtefeste loven delvis i strid med Grunnloven

nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2007 Tomtefeste loven delvis i strid med Grunnloven nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2007 Tomtefeste loven delvis i strid med Grunnloven Side 5 Ny bok! NS 8406 forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Side 15 EuroSox! Side 7 Birgit Hjelmtvedt,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

Temahefte. Arbeidsliv

Temahefte. Arbeidsliv Temahefte Arbeidsliv Innhold Høyesterett: Aldersdiskriminering 4 Høyesterett: Virksomhetsoverdragelse. Secondmentavtale 4 Høyesterett: Adgangen til å si opp arbeidstakere i midlertidige stillinger 5 Lagmannsretten:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2011-17. årgang Tema Landbruksjus Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 11 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

logisk løsning vindkraft Gisle M. Eckhoff, Logica les mer på side 8-11 Nytt fra føyen nr 01/2012 > Bilag om Vindkraft finner du i midten av bladet

logisk løsning vindkraft Gisle M. Eckhoff, Logica les mer på side 8-11 Nytt fra føyen nr 01/2012 > Bilag om Vindkraft finner du i midten av bladet 3 Arbetsrätt över gränserna 6 Dømt for annen manns forurensing 14 Nye permitteringsregler 16 Er lufta for alle? 20 Tungrodde EU-regler 26 Proffere outsourcing Nytt fra føyen nr 01/2012 vindkraft > FOYEN

Detaljer

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Av Kjartan Wiik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Antall ord:

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer