for væske/vann varmepumper Professionell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for væske/vann varmepumper Professionell"

Transkript

1 Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer bNO Oversettelse av original bruksanvisning

2 Innholdsfortegnelse INFORASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST...2 SIGNALTEGN...3 INFORASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE RIKTIG BRUK...3 FUNKSJONSÅTE...3 ANSVARSFRASKRIVELSE...3 SIKKERHET...3 KUNDESERVICE...4 ANSVAR / GARANTI...4 AVFALLSBEHANDLING...4 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...4 OPPSTILLING OG ONTERING...4 ontering varmeveksler...4 Tilkobling til ledningsnettet...5 ontering 3-veis-flensventil...5 ontering ventilmotor...5 Ventilmotorens funksjon...5 Elektrisk tilkobling ventilmotor...5 Bryter-koding...6 IGANGSETTING...6 Visning av lysdioder (LED) ventildrift...7 RENGJØRING...7 TEKNISKE DATA...7 Varmeveksler...7 Korrosjonsbestandighet veis-flensventil...8 Gjennomstrømningsdiagram...8 Karakteristikk med ventilmotor...9 åltegning 3-veis-flensventil WTK åltegning 3-veis-flensventil WTK 2 WTK Ventilmotor...9 åltegning ventilmotor...9 Bryter-koding...10 Føler...11 Karakteristikk føler...11 KURVE FOR TRYKKTAP...11 Varmekilde varmedrift...11 Varmekilde kjøledrift...11 Varmekrets...11 HYDRAULISK SAENKOBLING...12 Kjøling av en reguleringssløyfe...12 Kjøling av flere reguleringssløyfer...12 REKKEKLEESKJEAER...13 Kjølepakke...13 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere av enheten. I tillegg til denne bruksanvisningen må bruksanvisningen for varme- og varmepumpestyringen være tilgjengelig, så vel som bruksanvisningen for din varmepumpe. Før noe arbeid påbegynnes på og med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener apparatet. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium, eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder for oversettelse til et annet språk bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

3 Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir, at det består livsfare på grunn av elektrisk strøm! FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall.! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. ERKNAD Viktig informasjon. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten. Riktig bruk Den passive kjølepakken må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Dette betyr: - til passiv kjøling i forbindelse med væske/vann-varmepumper Professionell. Enhetens tekniske grenser/parametere må overholdes. Oversikt Tekniske data / Leveransens innhold så vel som merkeplaten på platevarmeveksleren Den passive kjølepakken må ikke drives med grunnvann, eller andre typer av vann, som ikke ble godkjent til bruk av produsenten. Funksjonsmåte Kjølefunksjonen følger prinsippet for passiv kjøling. Her blandes et aktuell lavt temperaturnivå til en temperatur over duggpunktet, og overføres til varmemediet ved hjelp av en varmeveksler. Under kjølingen forblir varmepumpen slått av, det er kun varmekretsens og varmekildens sirkulasjonspumper som går. Kjøleeffekten er avhengig av varmekildetemperaturen, som er avhengig av årstidens svingninger. Hvis for eksempel jorden mot slutten av en sommer har lagret mer varme, minsker kjøleeffekten av en væske-/vannvarmepumpe. Prinsipielt kan den passive kjølingen ikke sammenlignes med et klimaanlegg når det gjelder effekten. ERKNAD En bruk av den passive kjølefunksjonen forutsetter flateoppvarminger (gulvvarme, veggvarme). Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når arbeider på enheten og dens komponenter utføres feilaktig. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra pro dusenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/ VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring av produsenten bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 3

4 FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske arbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før elektriske koblingsarbeider utføres, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Leveransens innhold Kobberloddet platevarmeveksler (uten isolering), 3-veis-flensventil, ventilmotor, med en tilpasset ekstern føler for varmtvannsberederen eller varmebærer-returløpet på varme- og varmepumpestyringen, ved bruk av skilleakkumulatorer. FARE! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. DVARSEL! Bruk egnede verneklær. Ved farlige gjennomstrømningsmedier består det fare for etsing, forbrenning, eller forgiftning. ADVARSEL! Sikkerhetsklebemerker på og i enheten må følges. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. Oversikt Kundeservice i bruksanvisningen for varmepumpen. Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. ERKNAD Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti ber vi deg kontakte din forhandler. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og standarder for gjenvinning, gjenbruk og destruksjon overholdes. Den leverte varen kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Transport- og forpakningsmateriale tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte. Oppstilling og montering ERKNAD Gjeldende lokale ulykkesforebyggende forskrifter, lovgivning, forordninger og direktiver skal alltid overholdes. ADVARSEL! onteringen av kjølepakken skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale. ERKNAD Kjølepakkens komponenter må monteres på en slik måte, at det finnes tilstrekkelig plass for vedlikeholdsarbeider. ONTERING VAREVEKSLER Varmeveksler må alltid monteres loddrett på en konsoll (fra byggherrens side). En bæreinnretning som består av tilkoblingene, er ikke tilstrekkelig. Loddrett monteringsposisjon Varmeveksleren må aldri monteres med tilkoblingene pekende nedover bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

5 TILKOBLING TIL LEDNINGSNETTET Smuss og avleiringer som kommer inn i varmeveksleren via ledningsnettet, kan føre til korrosjon i varmeveksleren (og ved noen anvendelser kan varmeveksleren fryse til). Derfor må ledningene spyles grundig før varmeveksleren tilkobles til ledningsnettet. Dermed det ikke kommer noen forurensninger inn i varmeveksleren, må det installeres smussfiltre på varmevekslerens tilkoblinger. Rørledninger må legges på en slik måte, at ingen svingninger og ingen støt eller pulsasjoner kan påvirke varmeveksleren. Rørledningene forbindes med varmeveksleren via gjengekoblingene på varmeveksleren. ONTERING VENTILOTOR Sett ventilmotoren på 3-veis-flensventilen. Ventilspindelen kobles automatisk sammen med drivspindelen. Festes med en mutter eller med skruer. ERKNAD Varmeveksleren tilkobles til ledningsnettet på en slik måte, at primær- og sekundærmediet flyter motstrøms gjennom varmeveksleren. Pass på, at kjeglen på setet ikke er dreid og at tetningsflaten ikke blir skadet. Ventilmotoren må ikke monteres hengende (nedenfra) på 3-veisflensventilen. 1 Inngang varmekilde (primærside) 2 Utgang varmekilde (primærside) 3 Inngang sekundærside 4 Utgang sekundærside 5 Farget punkt for å markere varmekildesiden Hydraulisk sammenkobling, side 12 ONTERING 3-VEIS-FLENSVENTIL onter 3-veis-flensventilen som vist i skjemaene for hydraulisk sammenkobling. Hydraulisk sammenkobling, side 12 Ta hensyn til strømningsretningen som er markert på ventilen. ERKNAD onter 3-veis-flensventilen på en slik måte, at ventilmotoren kan plasseres ovenfra eller fra siden. En montering av ventilmotoren nedenfra (hengende) er ikke tillatt. 3-veis-flensventilen kan styres i en hvilken som helst mellomstilling med den elektriske ventilmotoren. Ventilen kontrollport stenger når ventilspindelen er dratt ut. Pass på, at det ikke kommer noe kondensat eller dryppende vann inn i motoren. Ved montering utendørs må enheten beskyttes mot værpåvirkninger. VENTILOTORENS FUNKSJON Avhengig av tilkoblingstypen, kan motoren brukes ved kontinuerlig drift (0 10 V og/eller 4 20 ma), som 2-punkts-drift (ÅPEN/STENGT), eller som 3-punkts-drift (ÅPEN/STOPP/STENGT). otorens løpetid kan innstilles med bryterne S1 og S2, i henhold til det aktuelle behov. Karakteristikken (likeprosentelig, lineær eller kvadratisk) blir konfigurert ved hjelp av bryterne S3 og S4. Den eksterne håndsveiven gjør en manuell innstilling av posisjonen mulig. Når håndsveiven slås ut, blir motoren koblet fra. Når håndsveiven slås tilbake, starter den nominelle stillingen igjen (uten initialisering). Blir håndsveiven slått ut, blir motoren stående i denne stillingen. ELEKTRISK TILKOBLING VENTILOTOR I huset befinner det seg tre kabelgjennomføringer som kan brekkes ut; disse brekkes automatisk ut når kabelgjennomføringen skrues inn. Konseptet trinnmotor/elektronikk sikrer parallellkjøring av flere ventilmotorer av samme type. Tverrsnittet på tilkoblingskabelen skal velges avhengig av ledningslengden og antallet motorer (vi anbefaler å bruke et kabeltverrsnitt på 1,5 mm 2 ved fem parallellkoblede motorer og en ledningslengde på 50 m (motorens effektopptak 5). aksimalt kan motoren utstyres med en modul på 230 V, en ekstra tilbehørsdel (hjelpekontakt eller potensiometer), så vel som splitrange-enheten bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 5

6 TILKOBLING TIL EN STYRESPENNING (0 10 V OG/ELLER 4 20 A) Den integrerte ventilstilleren styrer motoren avhengig av regulator-forstillingssignalet y. Som styresignal tjener et spenningssignal (0 10 V ) på klemme 3u, eller et strømsignal på klemme 3i. Hvis det foreligger et styresignal samtidig ved begge klemmene (3u (0 10 V) og 3i (4 20 ma)), har inngangen med den høyeste verdien prioritet. Ved stigende forstillingssignal kjører koblingsstangen ut og åpner ventilen (kontrollport). Regulatorkarakteristikk 2 (nettspenning på intern tilkobling 2b): Ved stigende forstillingssignal kjører koblingsstangen inn og stenger ventilen (kontrollport). Startpunktet så vel som lukkepunktet er fast innstilt. For å stille inn delområder (og kun for spenningsinngang 3u) er en splitrange-enhet tilgjengelig som tilbehør (se funksjon splitrange-enhet), som er beregnet til montering i motoren. Etter å ha installert matespenningen og etter initialiseringen, kjører motoren, avhengig av styresignalet, til hver ventilløftehøyde mellom 0 % og 100 %. Takket være elektronikken og veimålesystemet går ingen ventilløftehøyde tapt, og motoren trenger ingen periodisk ny initialisering. Når endeposisjonen nås, blir denne posisjonen kontrollert, korrigert ved behov, og lagret på nytt. Parallellkjøringen av flere motorer av samme SUT-type er dermed sikret. Tilbakemeldingssignalet y0 = V tilsvarer den effektive ventilløftehøyden på 0 til 100 %. Avbrytes styresignalet V i regulatorkarakteristikken 1, kjøres spindelen helt inn og ventilen stenges. For å kunne åpne ventilen (regulatorkarakteristikk 1), må en spenning på 10V mellom klemme 1 og 3u tilkobles, eller det må omkobles til regulatorkarakteristikk 2. ed kodevelgeren kan ventilens karakteristikk stilles inn. En likeprosentelig og kvadratisk karakteristikk kan kun genereres, hvis motoren brukes ved kontinuerlig drift. Løpetidene kan velges med flere brytere (kan brukes ved 2-punkt, 3-punkt, eller kontinuerlig funksjon). TILKOBLING SO 2-PUNKTS VENTILOTOR (24 V) Denne oppstarten (ÅPEN/STENGT) kan utføres via to kabler. Strømmen på klemmene 1 og 2a slås på. Ved å slå på strømmen (24V) på klemmen 2b, kjører koblingsstangen ut og åpner ventilen. Når denne strømmen er slått av, kjører motoren i den motsatte endeposisjonen og stenger ventilen. I endeposisjonene (ventilanslag eller når maksimal ventilløftehøyde er nådd), eller ved overbelastning, aktiveres den elektroniske motorutkoblingen (ingen endebryter). Still inn løpetidene med kodebryteren. Herved kan karakteristikken ikke velges (resulterende er ventilens karakteristikk). Klemmene 3i, 3u og 44 må ikke være tilkoblet. TILKOBLING SO 3-PUNKTS VENTILOTOR (24 V) Ved å koble strøm til klemmen 2a (hhv. 2b) kan ventilen kjøres til en hvilken som helst posisjon. Blir det koblet strøm til klemme 1 og 2b, kjører koblingsstangen ut og åpner ventilen. Den kjører inn og lukker ventilen, når strømkretsen lukkes via klemme 1 og 2a. I endeposisjonene (ventilanslag eller når maksimal ventilløftehøyde er nådd), eller ved overbelastning, aktiveres den elektroniske motorutkoblingen (ingen endebryter). Ved å bytte om tilkoblingene, kan løfteretningen endres. Still inn løpetidene med kodebryteren. Herved kan karakteristikken ikke velges (resulterende er ventilens karakteristikk). Klemmene 3i, 3u og 44 må ikke være tilkoblet. SPLITRANGE-ENHET (KOSTNADSPLIKTIG TILBEHØR) Splitrange-enheten kan bygges inn i motoren, eller plasseres eksternt i en elektrisk fordelerboks. Startpunktet Uo så vel som lukkepunktet ΔU kan stilles inn ved hjelp av potensiometer. ed regulatorens styresignal kan derved flere pådragsapparater betjenes i sekvens, eller i en kaskade. Inngangssignalet (delområde) omformes til et utgangssignal på 0 10 V. BRYTER-KODING Igangsetting Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Det må kontrolleres, at driftsdata som er oppgitt på varmevekslerens merkeplate ikke overskrides... Kontroller om skrueforbindelsene er strammet... Ventilene i tur- og returløp må åpnes samtidig så langsomt som mulig til driftstemperaturen oppnås... Pumpene som mates i varmeveksleren må være utstyrt med stengeinnretninger. Pumper eller anlegg som genererer høyere driftstrykk enn det som er angitt for varmeveksleren, må utstyres med sikkerhetsventiler. Pumpene må ikke suge inn noen luft, slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser gjennom vannslag. For å unngå trykkstøt, må pumpene starte mot lukkede ventiler. Varmevekslere må avluftes via avluftingsventilene i ledningsnettet under fyllingen... Unngå trykkstøt. ERKNAD Utilstrekkelig avluftede varmevekslere yter ingen full effekt. Resterende luft øker fare for korrosjon. Primær- og sekundærsiden kjøres ned langsomt og jevnt. Hvis dette ikke er mulig, må den varme siden først kjøres ned. Etter igangsettingen må det kontrolleres, at ingen trykkpulsasjoner kan påvirke varmeveksleren. Dersom varmeveksleren er montert mellom en reguleringsventil og en differansetrykkregulator må det kontrolleres, at det ikke kan dannes undertrykk ved samtidig stenging av begge reguleringsinnretningene, slik at plutselig kondensering av damp unngås. Reguleringsinnretningene må kontrolleres for funksjon. Generelt må man passe på at det ikke oppstår noen driftstilstander. Plutselig kondensering av damp, så vel som pulsasjoner av trykk og temperatur kan føre til lekkasjer i varmeoverføringen. Pass på tilstrekkelig potensialutjevning for ikke å sette korrosjonsbeskyttelsen i fare bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

7 VISNING AV LYSDIODER (LED) VENTILDRIFT Begge lysdiodene blinker rødt. Øvre lysdiode blinker rødt Nedre lysdiode blinker rødt Øvre lysdiode blinker grønt Øvre lysdiode lyser grønt Initialisering Øvre anslag eller posisjon "STENGT" nådd Nedre anslag eller posisjon "ÅPEN" nådd otoren kjører, styrer mot posisjon "STENGT" otor står, siste kjøreretning "STENGT" Nedre lysdiode blinker grønt otoren kjører, styrer mot posisjon "ÅPEN" Nedre lysdiode lyser grønt Begge lysdiodene lyser grønt otor står, siste kjøreretning "ÅPEN" Ventetid etter tilkobling eller etter nullinnstillingen Ingen lysdiode lyser Ingen spenningsforsyning (klemme 2a eller 2b) Begge lysdiodene blinker rødt eller grønt Rengjøring otoren befinner seg i manuell drift Skulle det på grunn av vannkvaliteten (for eksempel høy hardhetsgrad eller sterk tilsmussing) forventes en dannelse av belegg, må det foretas en rengjøring av varmeveksleren ved å spyle den med jevne mellomrom. Varmeveksleren må spyles mot den vanlige strømningsretningen med en egnet rengjøringsløsning. Kjemikalier som brukes til rengjøring må ikke være inkompatible mot rustfritt stål, kobber eller nikkel, da slike kjemikalier ødelegger varmeveksleren. Dersom anlegget skal stå stille over lengre tid, må varmeveksleren tømmes helt og rengjøres. Tekniske data VAREVEKSLER Type Tekniske data 1) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (27 kw H og 33 kw H) WTK 1 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 84 Tomvekt: 26 kg, tilkoblinger: G 2" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 30 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (43 kw, 41 kw H, 50 kw H, 54 kw, og 70 kw H) WTK 2 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 131 Tomvekt: 37 kg, tilkoblinger: G 2½" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 70 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (67 kw, 82 kw, 85 kw H, 100 kw H, 110 kw og 125 kw) WTK 3 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 201 Tomvekt: 53 kg, tilkoblinger: G 2½" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 125 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (160 kw) WTK 4 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 272 Tomvekt: 69 kg, tilkoblinger: G 2½" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 163 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for to væske/vann-varmpumper (125 kw) WTK 5 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 386 x 1030 x 471 Tomvekt: 250 kg, flens-tilkoblinger: DN 100 Kjøleeffekt (beregnet): ca. 125 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for to væske/vann-varmpumper (160 kw) WTK 6 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 386 x 1030 x 542 Tomvekt: 290 kg, flens-tilkoblinger: DN 100 Kjøleeffekt (beregnet): ca. 125 kw 2) 1) se også merkeplaten på varmeveksleren 2) Kjøleeffekt ved varmekildetemperatur (primærkrets) på 10 C / T 3-4 K og sekundærkrets-temperatur på 25 C / T 5 K KORROSJONSBESTANDIGHET Ta hensyn til korrosjonskarakteristikken i varmevekslerens materialkomponenter (rustfritt stål, loddemiddel kobber). Vannets innholdsstoffer Enhet Standardverdi ph-verdi 7-9 (med hensyn til metningsindeksen) etningsindeks ( ph-verdi) -0,2 < 0 < +0,2 Total hardhet dh 6-15 Ledningsevne µs/cm stoffer som kan filtreres ut mg/l < 30 Klorid mg/l temperaturavhengig, se tabell (ovenfor 100 C ingen klorid tillatt Fritt klor mg/l < 0,5 Hydrogensulfid (H 2 S) mg/l < 0,05 Ammoniakk (NH 3 / NH 4+ ) mg/l < 2 Sulfat mg/l < 100 Hydrogenkarbonat mg/l < 300 Hydrogenkarbonat / sulfat mg/l > 0,1 Sulfid mg/l < 1 Nitrat mg/l < 100 Oppførte verdier er standardverdier som kan avvike under visse driftsbetingelser bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 7

8 * Betrieb elektris ode avec s Operat electric Vannets innholdsstoffer Enhet Standardverdi Nitritt mg/l < 0,1 oppløst jern mg/l < 0,2 angan mg/l < 0,1 fri aggressiv kullsyre mg/l < 20 Oppførte verdier er standardverdier som kan avvike under visse driftsbetingelser. TILLATT KLORIDINNHOLD AVHENGIG AV TEPERATUREN Type som blandeventil p maks [bar] close/off pressure som fordelingsventil WTK 1 WTK 2 3 6,5 1,0 6,9 WTK 3 3 4,4 0,7 4,6 WTK 4 2 2,8 0,5 2,9 WTK 5 1,5 1,8 0,5 1,9 WTK 6 1,5 1,8 0,5 1,9 mg/kg p maks = maksimal tillatt trykkdifferanse over ventilen, ved hvilken motoren ennå kan åpne og stenge ventilen sikkert, ved å ta hensyn til p v close/off pressure = maksimalt mulig trykkdifferanse over ventilen i reguleringsdrift, ved hvilken motoren ennå kan åpne og stenge ventilen. I denne driften må man regne med en redusert levetid. Kavitasjon, erosjon og trykkstøt kan skade ventilen. Verdiene gjelder bare for den sammenbygde kombinasjonen med ventilen montert på motoren VEIS-FLENSVENTIL Type Nominell vidde Tilkobling kvs-verdi WTK 1 DN 50 PN 16/10 28 m³/h WTK 2 DN 65 PN 16/10 49 m³/h WTK 3 DN 80 PN 16/10 78 m³/h WTK 4 DN 100 PN 16/ m³/h WTK 5 DN 125 PN 16/ m³/h WTK 6 DN 125 PN 16/ m³/h C Type p v [bar] som blandeventil som fordelingsventil WTK 1 5 1,5 WTK 2 3 1,0 WTK 3 3 0,75 WTK 4 2 0,5 WTK 5 1,5 0,5 WTK 6 1,5 0,5 p v = maksimal tillatt trykkdifferanse over ventilen ved hver løftestilling, begrenset gjennom lydnivå og korrosjon GJENNOSTRØNINGSDIAGRA Durchflussdiagramm [m /h] B Type Vekt Ventilløftehøyde WTK 1 10,9 kg 8 mm WTK 2 14,7 kg 20 mm WTK 3 18,8 kg 20 mm WTK 4 29,0 kg 40 mm WTK 5 42 kg 40 mm WTK 6 42 kg 40 mm Driftstemperatur -10 C 150 C 1) Driftstrykk til 120 C 16 til til 150 C 10 Ventilkarakteristikk Kontrollport likeprosentelig Blandingsport lineær Ventilens styrefaktor > 50:1 Pakkboks 2 EPD O-ringer Lekkasje Kontrollport 0,05% fra kvs-verdi Blandingsport 1% fra kvs-verdi 1) 0 C brukes som oppvarming for pakkboks. 100 C brukes som temperaturadapter WTK 5 / WTK 6 (DN 125 kvs 200) WTK 4 (DN 100 kvs 124) WTK 3 (DN 80 kvs 78) WTK 2 (DN 60 kvs 49) WTK 1 (DN 50 kvs 28) pv gegen contre agains pv mit de avec la with th P v100 [bar] 1 p v mot trykket p v med trykket Sauter Components bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

9 KARAKTERISTIKK ED VENTILOTOR k VS 100 % lin x² =% % H ÅLTEGNING 3-VEIS-FLENSVENTIL WTK 1 Øk DN d b H = Løft lin = lineær x² = kvadratisk =% = likeprosentelig A c 27 H VENTILOTOR Styresignal 1 Styresignal 2 Tilbakemelding stilling Startpunkt U 0 Styrespenning tilkobling U 0 10 V, R i > 100 kω 4 20 ma, R i = 50 Ω 0 10 V, last > 2,5 kω 0 henholdsvis 10 V 10 V Koblingsområde X sh 300 mv atespenning 24 V~ ±20%, Hz 24 V ±15% med tilbehør 230 V~ ±15% Effektopptak 10W 18VA Løft maksimal temperatur på mediet mm tillatt omgivelsestemperatur -10 C 55(60) C tillatt omgivelsesfuktighet < 95% rf uten kondensering Beskyttelsesgrad IP 66 ifølge EN Beskyttelsesklasse III ifølge IEC Aktiveringstid ved 3-Pkt onteringsposisjon 200 ms stående loddrett til vannrett Løpetid Løft Skyvekraft Spenning Vekt 2 / 4 / 6 mm 0 40 mm 2500 N 24 V~ 4,1 kg AV 234 ÅLTEGNING VENTILOTOR L DN A c L H k d b WTK x 4 20 ÅLTEGNING 3-VEIS-FLENSVENTIL WTK 2 WTK 6 > VUE, BUE Øk DN d DN A b c 41, ,5 60,5 70,5 71 L H k d 14 x 4 14 x 4 14 x 4 19 x 4 19 x 4 19 x 4 A c 72 H b c c c WTK 4 93 WTK 2 62 WTK 5 105,5 WTK 3 62 WTK 6 105,5 c K10441 L DN A c L H k d b WTK x 4 20 WTK x 8 22 WTK x 8 24 WTK , x 8 26 BUE WTK 6 DN 125A 200c 105,5 L 400 H k d 19 x b x 4 19 x bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 9

10 BRYTER-KODING W = Ønsket karakteristikk A = Bryter-koding B = Ventilkarakteristikk C = otorkarakteristikk D = Effektiv på ventilen =% = likeprosentelig x² = kvadratisk lin = lineær V = H = Løft S = Signal = Fabrikkinnstilling L /mm =Løpetid per mm A = Bryter-koding L = Løpetid H = Løft = Fabrikkinnstilling bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

11 FØLER NTC dykkrørsføler Diameter Tilkoblingsledning 6,0 mm (Nedsenkningshylse med 8 mm diameter nødvendig) 2 m VAREKILDE KJØLEDRIFT p (bar) 0,40 0,35 = Wärmequellenvolumenstrom Kühlbetrieb p = Druckverlust KARAKTERISTIKK FØLER 0,30 Kurve for trykktap VAREKILDE VAREDRIFT p (bar) 0,40 T / C R / kω , , , ,931 +/- 0 6, , , , , , , , , , , , , ,534 = Wärmequellenvolumenstrom Heizbetrieb p = Druckverlust 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 VAREKRETS 0, WTK1 WKT2 WTK3 WTK4 WTK5 WTK6 Änd./ Ä / Ersteller / Datum - / PEP / Neumann / (m³/h) " Volumstrøm varmekilde kjøledrift p Trykktap p (bar) 0,40 0,35 0,30 0,25 = Volumenstrom Heizkreis p = Druckverlust Bezeichnung: Druckverluste Seite: 2/3 WTK 1-6 Zeichnungsnummer: Datei: Druckverluste WTK 1-6 0,35 0,20 0,30 0,15 0,25 0,10 0,20 0,05 0,15 0,10 0, (m³/h) WTK1 WKT2 WTK3 WTK4 WTK5 WTK6 0,05 0, (m³/h) Änd./ Ä / Ersteller / Datum Bezeichnung: Druckverluste - / PEP / Neumann / Seite: 3/3 WTK 1-6 " Volumstrøm varmekretszeichnungsnummer: Datei: Druckverluste WTK 1-6 p Trykktap WTK1 WKT2 WTK3 WTK4 + 5 WTK6 Änd./ Ä / Ersteller / Datum Bezeichnung: Druckverluste " Volumstrøm varmekilde - / PEP / Neumann / Seite: varmedrift 1/3 WTK 1-6 p Trykktap Zeichnungsnummer: Datei: Druckverluste WTK bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 11

12 Kjøling av en reguleringssløyfe K K FP FBH FBH Hydraulisk sammenkobling kjølepakke K K ESA / BA ESA / BA BOSUP BOSUP 1 1 Bei Kühlung von einem Regelkreis kann das Drei Wegeventil als Bei Regelventil Kühlung von angeschlossen einem Regelkreis werden kann das Drei Wegeventil als Regelventil angeschlossen werden Kjøling av flere reguleringssløyfer 23 F F 51 GS (+ 5 C) WT GS (+ 5 C) WT FP K Tilbehør kjølepakke: Platevarmeveksler, 3-veis-ventil, turløpsføler kjølekrets 1 Varmepumpe 23 Tilførsel sirkulasjonspumpe 51 Skilleakkumulator 60 Vekselventil kjøledrift BOSUP Brønn-/væskesirkulasjonspumpe ESA/BA Anlegg for jordvarmesonde / Brønnanlegg FBH Passiv kjøling: Kjølematter, forbrukerkretser med duggpunktovervåkning ved Comfort-kjøling (Comfortkretskort nødvendig) FP Blandekrets sirkulasjonspumpe GS Frostbeskyttelse K Blandekrets WT Varmeveksler ERKNAD Ved kjøling av en reguleringssløyfe kan 3-veis-ventilen tilkobles som reguleringsventil. Hydraulisk sammenkobling kjølepakke FBH FP FP BOSUP ESA / BA BOSUP K K 1 1 ZUP GS (+ 5 C) F WT 51 FP ESA Bei / BA Kühlung von mehreren Regelkreisen wird das Drei Wegeventil als Umschaltventil angeschlossen Bei Kühlung von mehreren Regelkreisen wird das Drei Wegeventil als Umschaltventil angeschlossen ZUP GS (+ 5 C) F WT 51 FP FBH K Tilbehør kjølepakke: Platevarmeveksler, 3-veis-ventil, turløpsføler kjølekrets 1 Varmepumpe 23 Tilførsel sirkulasjonspumpe 51 Skilleakkumulator 60 Vekselventil kjøledrift BOSUP Brønn-/væskesirkulasjonspumpe ESA/BA Anlegg for jordvarmesonde / Brønnanlegg FBH Passiv kjøling: Kjølematter, forbrukerkretser med duggpunktovervåkning ved Comfort-kjøling (Comfortkretskort nødvendig) FP Blandekrets sirkulasjonspumpe GS Frostbeskyttelse K Blandekrets WT Varmeveksler ERKNAD Ved kjøling av flere reguleringssløyfer kan 3-veis-ventilen tilkobles som vekselventil bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

13 Rekkeklemmeskjema Kjølepakke Zustand Änderung Datum Name b PEP 007/2011 Bearb. Achim Pfleger c Ä 032/2014 Jürgen Eschenbacher Datum Bl von Anz 1/1 Rekkeklemmeskjema kjølepakke Blatt-Nr. 1 X6 X10 Klemmelist på Comfort-kretskort 2 Klemmelist i koblingsskap hydraulikktower, N/PE-fordeling for eksterne 230V apparater Forklaring: Driftsmiddel 1~N/230V/50HZ A6 A2 F1 FP2 R A2/Z2 IS T1 TPF TPW Regulatorføler Lade/tømme/kjøleblander 2 Kjøleblander Tilbehør: Transformator 230V / 24V Tilbehør: Duggpunktsføler Tilbehør: Duggpunktsføler; ved tilkobling av duggpunktsføleren, Forankoblet sikring pumpe blandekrets 2 maks. 230V 6,3AA spenningsfri kontakt Pumpe blandekrets 2 spenningsfri kontakt Comfort-kretskort 2 Klemmer i koblingsskap varmepumpe -IS NO817303c Funksjon L,N; kraftforsyning styretransformator duggpunktsføler -IS N N 2a 2b F1 2a 2b 1 -R 21 1~N/230V/50Hz -TPF 230V/6,3A TPF -R 1~N/230V/50Hz V~ / 24V~ V~ / 24V~ T1 -T1 -TPW -TPW A2 Z2 TB2 GND FP2 FP2 TB2 GND -X6 -X10 -X6 N -X10 N -A6 -A2 -A6 -A2 3 punkt-styring 2 punkt-styring bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 13

14 bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

15 bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 15

16 Produsert av ait-deutschland GmbH

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO Akkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper NO8018/210601 Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE Bruksanvisning NO VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 WT 6 WT 7 WT 8 WT 9 WT 10 WT 11 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : 1224 LED UDE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : 240PDPETW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installationsplan / Installation plan PT 7135 C / PT 5135 C EL

Installationsplan / Installation plan PT 7135 C / PT 5135 C EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer