for væske/vann varmepumper Professionell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for væske/vann varmepumper Professionell"

Transkript

1 Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer bNO Oversettelse av original bruksanvisning

2 Innholdsfortegnelse INFORASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST...2 SIGNALTEGN...3 INFORASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE RIKTIG BRUK...3 FUNKSJONSÅTE...3 ANSVARSFRASKRIVELSE...3 SIKKERHET...3 KUNDESERVICE...4 ANSVAR / GARANTI...4 AVFALLSBEHANDLING...4 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...4 OPPSTILLING OG ONTERING...4 ontering varmeveksler...4 Tilkobling til ledningsnettet...5 ontering 3-veis-flensventil...5 ontering ventilmotor...5 Ventilmotorens funksjon...5 Elektrisk tilkobling ventilmotor...5 Bryter-koding...6 IGANGSETTING...6 Visning av lysdioder (LED) ventildrift...7 RENGJØRING...7 TEKNISKE DATA...7 Varmeveksler...7 Korrosjonsbestandighet veis-flensventil...8 Gjennomstrømningsdiagram...8 Karakteristikk med ventilmotor...9 åltegning 3-veis-flensventil WTK åltegning 3-veis-flensventil WTK 2 WTK Ventilmotor...9 åltegning ventilmotor...9 Bryter-koding...10 Føler...11 Karakteristikk føler...11 KURVE FOR TRYKKTAP...11 Varmekilde varmedrift...11 Varmekilde kjøledrift...11 Varmekrets...11 HYDRAULISK SAENKOBLING...12 Kjøling av en reguleringssløyfe...12 Kjøling av flere reguleringssløyfer...12 REKKEKLEESKJEAER...13 Kjølepakke...13 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere av enheten. I tillegg til denne bruksanvisningen må bruksanvisningen for varme- og varmepumpestyringen være tilgjengelig, så vel som bruksanvisningen for din varmepumpe. Før noe arbeid påbegynnes på og med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener apparatet. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium, eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder for oversettelse til et annet språk bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

3 Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir, at det består livsfare på grunn av elektrisk strøm! FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall.! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. ERKNAD Viktig informasjon. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten. Riktig bruk Den passive kjølepakken må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Dette betyr: - til passiv kjøling i forbindelse med væske/vann-varmepumper Professionell. Enhetens tekniske grenser/parametere må overholdes. Oversikt Tekniske data / Leveransens innhold så vel som merkeplaten på platevarmeveksleren Den passive kjølepakken må ikke drives med grunnvann, eller andre typer av vann, som ikke ble godkjent til bruk av produsenten. Funksjonsmåte Kjølefunksjonen følger prinsippet for passiv kjøling. Her blandes et aktuell lavt temperaturnivå til en temperatur over duggpunktet, og overføres til varmemediet ved hjelp av en varmeveksler. Under kjølingen forblir varmepumpen slått av, det er kun varmekretsens og varmekildens sirkulasjonspumper som går. Kjøleeffekten er avhengig av varmekildetemperaturen, som er avhengig av årstidens svingninger. Hvis for eksempel jorden mot slutten av en sommer har lagret mer varme, minsker kjøleeffekten av en væske-/vannvarmepumpe. Prinsipielt kan den passive kjølingen ikke sammenlignes med et klimaanlegg når det gjelder effekten. ERKNAD En bruk av den passive kjølefunksjonen forutsetter flateoppvarminger (gulvvarme, veggvarme). Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når arbeider på enheten og dens komponenter utføres feilaktig. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra pro dusenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/ VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring av produsenten bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 3

4 FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske arbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før elektriske koblingsarbeider utføres, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Leveransens innhold Kobberloddet platevarmeveksler (uten isolering), 3-veis-flensventil, ventilmotor, med en tilpasset ekstern føler for varmtvannsberederen eller varmebærer-returløpet på varme- og varmepumpestyringen, ved bruk av skilleakkumulatorer. FARE! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. DVARSEL! Bruk egnede verneklær. Ved farlige gjennomstrømningsmedier består det fare for etsing, forbrenning, eller forgiftning. ADVARSEL! Sikkerhetsklebemerker på og i enheten må følges. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. Oversikt Kundeservice i bruksanvisningen for varmepumpen. Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. ERKNAD Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti ber vi deg kontakte din forhandler. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og standarder for gjenvinning, gjenbruk og destruksjon overholdes. Den leverte varen kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Transport- og forpakningsmateriale tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte. Oppstilling og montering ERKNAD Gjeldende lokale ulykkesforebyggende forskrifter, lovgivning, forordninger og direktiver skal alltid overholdes. ADVARSEL! onteringen av kjølepakken skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale. ERKNAD Kjølepakkens komponenter må monteres på en slik måte, at det finnes tilstrekkelig plass for vedlikeholdsarbeider. ONTERING VAREVEKSLER Varmeveksler må alltid monteres loddrett på en konsoll (fra byggherrens side). En bæreinnretning som består av tilkoblingene, er ikke tilstrekkelig. Loddrett monteringsposisjon Varmeveksleren må aldri monteres med tilkoblingene pekende nedover bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

5 TILKOBLING TIL LEDNINGSNETTET Smuss og avleiringer som kommer inn i varmeveksleren via ledningsnettet, kan føre til korrosjon i varmeveksleren (og ved noen anvendelser kan varmeveksleren fryse til). Derfor må ledningene spyles grundig før varmeveksleren tilkobles til ledningsnettet. Dermed det ikke kommer noen forurensninger inn i varmeveksleren, må det installeres smussfiltre på varmevekslerens tilkoblinger. Rørledninger må legges på en slik måte, at ingen svingninger og ingen støt eller pulsasjoner kan påvirke varmeveksleren. Rørledningene forbindes med varmeveksleren via gjengekoblingene på varmeveksleren. ONTERING VENTILOTOR Sett ventilmotoren på 3-veis-flensventilen. Ventilspindelen kobles automatisk sammen med drivspindelen. Festes med en mutter eller med skruer. ERKNAD Varmeveksleren tilkobles til ledningsnettet på en slik måte, at primær- og sekundærmediet flyter motstrøms gjennom varmeveksleren. Pass på, at kjeglen på setet ikke er dreid og at tetningsflaten ikke blir skadet. Ventilmotoren må ikke monteres hengende (nedenfra) på 3-veisflensventilen. 1 Inngang varmekilde (primærside) 2 Utgang varmekilde (primærside) 3 Inngang sekundærside 4 Utgang sekundærside 5 Farget punkt for å markere varmekildesiden Hydraulisk sammenkobling, side 12 ONTERING 3-VEIS-FLENSVENTIL onter 3-veis-flensventilen som vist i skjemaene for hydraulisk sammenkobling. Hydraulisk sammenkobling, side 12 Ta hensyn til strømningsretningen som er markert på ventilen. ERKNAD onter 3-veis-flensventilen på en slik måte, at ventilmotoren kan plasseres ovenfra eller fra siden. En montering av ventilmotoren nedenfra (hengende) er ikke tillatt. 3-veis-flensventilen kan styres i en hvilken som helst mellomstilling med den elektriske ventilmotoren. Ventilen kontrollport stenger når ventilspindelen er dratt ut. Pass på, at det ikke kommer noe kondensat eller dryppende vann inn i motoren. Ved montering utendørs må enheten beskyttes mot værpåvirkninger. VENTILOTORENS FUNKSJON Avhengig av tilkoblingstypen, kan motoren brukes ved kontinuerlig drift (0 10 V og/eller 4 20 ma), som 2-punkts-drift (ÅPEN/STENGT), eller som 3-punkts-drift (ÅPEN/STOPP/STENGT). otorens løpetid kan innstilles med bryterne S1 og S2, i henhold til det aktuelle behov. Karakteristikken (likeprosentelig, lineær eller kvadratisk) blir konfigurert ved hjelp av bryterne S3 og S4. Den eksterne håndsveiven gjør en manuell innstilling av posisjonen mulig. Når håndsveiven slås ut, blir motoren koblet fra. Når håndsveiven slås tilbake, starter den nominelle stillingen igjen (uten initialisering). Blir håndsveiven slått ut, blir motoren stående i denne stillingen. ELEKTRISK TILKOBLING VENTILOTOR I huset befinner det seg tre kabelgjennomføringer som kan brekkes ut; disse brekkes automatisk ut når kabelgjennomføringen skrues inn. Konseptet trinnmotor/elektronikk sikrer parallellkjøring av flere ventilmotorer av samme type. Tverrsnittet på tilkoblingskabelen skal velges avhengig av ledningslengden og antallet motorer (vi anbefaler å bruke et kabeltverrsnitt på 1,5 mm 2 ved fem parallellkoblede motorer og en ledningslengde på 50 m (motorens effektopptak 5). aksimalt kan motoren utstyres med en modul på 230 V, en ekstra tilbehørsdel (hjelpekontakt eller potensiometer), så vel som splitrange-enheten bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 5

6 TILKOBLING TIL EN STYRESPENNING (0 10 V OG/ELLER 4 20 A) Den integrerte ventilstilleren styrer motoren avhengig av regulator-forstillingssignalet y. Som styresignal tjener et spenningssignal (0 10 V ) på klemme 3u, eller et strømsignal på klemme 3i. Hvis det foreligger et styresignal samtidig ved begge klemmene (3u (0 10 V) og 3i (4 20 ma)), har inngangen med den høyeste verdien prioritet. Ved stigende forstillingssignal kjører koblingsstangen ut og åpner ventilen (kontrollport). Regulatorkarakteristikk 2 (nettspenning på intern tilkobling 2b): Ved stigende forstillingssignal kjører koblingsstangen inn og stenger ventilen (kontrollport). Startpunktet så vel som lukkepunktet er fast innstilt. For å stille inn delområder (og kun for spenningsinngang 3u) er en splitrange-enhet tilgjengelig som tilbehør (se funksjon splitrange-enhet), som er beregnet til montering i motoren. Etter å ha installert matespenningen og etter initialiseringen, kjører motoren, avhengig av styresignalet, til hver ventilløftehøyde mellom 0 % og 100 %. Takket være elektronikken og veimålesystemet går ingen ventilløftehøyde tapt, og motoren trenger ingen periodisk ny initialisering. Når endeposisjonen nås, blir denne posisjonen kontrollert, korrigert ved behov, og lagret på nytt. Parallellkjøringen av flere motorer av samme SUT-type er dermed sikret. Tilbakemeldingssignalet y0 = V tilsvarer den effektive ventilløftehøyden på 0 til 100 %. Avbrytes styresignalet V i regulatorkarakteristikken 1, kjøres spindelen helt inn og ventilen stenges. For å kunne åpne ventilen (regulatorkarakteristikk 1), må en spenning på 10V mellom klemme 1 og 3u tilkobles, eller det må omkobles til regulatorkarakteristikk 2. ed kodevelgeren kan ventilens karakteristikk stilles inn. En likeprosentelig og kvadratisk karakteristikk kan kun genereres, hvis motoren brukes ved kontinuerlig drift. Løpetidene kan velges med flere brytere (kan brukes ved 2-punkt, 3-punkt, eller kontinuerlig funksjon). TILKOBLING SO 2-PUNKTS VENTILOTOR (24 V) Denne oppstarten (ÅPEN/STENGT) kan utføres via to kabler. Strømmen på klemmene 1 og 2a slås på. Ved å slå på strømmen (24V) på klemmen 2b, kjører koblingsstangen ut og åpner ventilen. Når denne strømmen er slått av, kjører motoren i den motsatte endeposisjonen og stenger ventilen. I endeposisjonene (ventilanslag eller når maksimal ventilløftehøyde er nådd), eller ved overbelastning, aktiveres den elektroniske motorutkoblingen (ingen endebryter). Still inn løpetidene med kodebryteren. Herved kan karakteristikken ikke velges (resulterende er ventilens karakteristikk). Klemmene 3i, 3u og 44 må ikke være tilkoblet. TILKOBLING SO 3-PUNKTS VENTILOTOR (24 V) Ved å koble strøm til klemmen 2a (hhv. 2b) kan ventilen kjøres til en hvilken som helst posisjon. Blir det koblet strøm til klemme 1 og 2b, kjører koblingsstangen ut og åpner ventilen. Den kjører inn og lukker ventilen, når strømkretsen lukkes via klemme 1 og 2a. I endeposisjonene (ventilanslag eller når maksimal ventilløftehøyde er nådd), eller ved overbelastning, aktiveres den elektroniske motorutkoblingen (ingen endebryter). Ved å bytte om tilkoblingene, kan løfteretningen endres. Still inn løpetidene med kodebryteren. Herved kan karakteristikken ikke velges (resulterende er ventilens karakteristikk). Klemmene 3i, 3u og 44 må ikke være tilkoblet. SPLITRANGE-ENHET (KOSTNADSPLIKTIG TILBEHØR) Splitrange-enheten kan bygges inn i motoren, eller plasseres eksternt i en elektrisk fordelerboks. Startpunktet Uo så vel som lukkepunktet ΔU kan stilles inn ved hjelp av potensiometer. ed regulatorens styresignal kan derved flere pådragsapparater betjenes i sekvens, eller i en kaskade. Inngangssignalet (delområde) omformes til et utgangssignal på 0 10 V. BRYTER-KODING Igangsetting Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Det må kontrolleres, at driftsdata som er oppgitt på varmevekslerens merkeplate ikke overskrides... Kontroller om skrueforbindelsene er strammet... Ventilene i tur- og returløp må åpnes samtidig så langsomt som mulig til driftstemperaturen oppnås... Pumpene som mates i varmeveksleren må være utstyrt med stengeinnretninger. Pumper eller anlegg som genererer høyere driftstrykk enn det som er angitt for varmeveksleren, må utstyres med sikkerhetsventiler. Pumpene må ikke suge inn noen luft, slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser gjennom vannslag. For å unngå trykkstøt, må pumpene starte mot lukkede ventiler. Varmevekslere må avluftes via avluftingsventilene i ledningsnettet under fyllingen... Unngå trykkstøt. ERKNAD Utilstrekkelig avluftede varmevekslere yter ingen full effekt. Resterende luft øker fare for korrosjon. Primær- og sekundærsiden kjøres ned langsomt og jevnt. Hvis dette ikke er mulig, må den varme siden først kjøres ned. Etter igangsettingen må det kontrolleres, at ingen trykkpulsasjoner kan påvirke varmeveksleren. Dersom varmeveksleren er montert mellom en reguleringsventil og en differansetrykkregulator må det kontrolleres, at det ikke kan dannes undertrykk ved samtidig stenging av begge reguleringsinnretningene, slik at plutselig kondensering av damp unngås. Reguleringsinnretningene må kontrolleres for funksjon. Generelt må man passe på at det ikke oppstår noen driftstilstander. Plutselig kondensering av damp, så vel som pulsasjoner av trykk og temperatur kan føre til lekkasjer i varmeoverføringen. Pass på tilstrekkelig potensialutjevning for ikke å sette korrosjonsbeskyttelsen i fare bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

7 VISNING AV LYSDIODER (LED) VENTILDRIFT Begge lysdiodene blinker rødt. Øvre lysdiode blinker rødt Nedre lysdiode blinker rødt Øvre lysdiode blinker grønt Øvre lysdiode lyser grønt Initialisering Øvre anslag eller posisjon "STENGT" nådd Nedre anslag eller posisjon "ÅPEN" nådd otoren kjører, styrer mot posisjon "STENGT" otor står, siste kjøreretning "STENGT" Nedre lysdiode blinker grønt otoren kjører, styrer mot posisjon "ÅPEN" Nedre lysdiode lyser grønt Begge lysdiodene lyser grønt otor står, siste kjøreretning "ÅPEN" Ventetid etter tilkobling eller etter nullinnstillingen Ingen lysdiode lyser Ingen spenningsforsyning (klemme 2a eller 2b) Begge lysdiodene blinker rødt eller grønt Rengjøring otoren befinner seg i manuell drift Skulle det på grunn av vannkvaliteten (for eksempel høy hardhetsgrad eller sterk tilsmussing) forventes en dannelse av belegg, må det foretas en rengjøring av varmeveksleren ved å spyle den med jevne mellomrom. Varmeveksleren må spyles mot den vanlige strømningsretningen med en egnet rengjøringsløsning. Kjemikalier som brukes til rengjøring må ikke være inkompatible mot rustfritt stål, kobber eller nikkel, da slike kjemikalier ødelegger varmeveksleren. Dersom anlegget skal stå stille over lengre tid, må varmeveksleren tømmes helt og rengjøres. Tekniske data VAREVEKSLER Type Tekniske data 1) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (27 kw H og 33 kw H) WTK 1 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 84 Tomvekt: 26 kg, tilkoblinger: G 2" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 30 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (43 kw, 41 kw H, 50 kw H, 54 kw, og 70 kw H) WTK 2 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 131 Tomvekt: 37 kg, tilkoblinger: G 2½" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 70 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (67 kw, 82 kw, 85 kw H, 100 kw H, 110 kw og 125 kw) WTK 3 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 201 Tomvekt: 53 kg, tilkoblinger: G 2½" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 125 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for væske/vann-varmpumper (160 kw) WTK 4 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 271 x 532 x 272 Tomvekt: 69 kg, tilkoblinger: G 2½" Kjøleeffekt (beregnet): ca. 163 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for to væske/vann-varmpumper (125 kw) WTK 5 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 386 x 1030 x 471 Tomvekt: 250 kg, flens-tilkoblinger: DN 100 Kjøleeffekt (beregnet): ca. 125 kw 2) kobberloddet platevarmeveksler (Rustfritt stål ) for to væske/vann-varmpumper (160 kw) WTK 6 Dimensjoner (B x H x D) i mm: 386 x 1030 x 542 Tomvekt: 290 kg, flens-tilkoblinger: DN 100 Kjøleeffekt (beregnet): ca. 125 kw 2) 1) se også merkeplaten på varmeveksleren 2) Kjøleeffekt ved varmekildetemperatur (primærkrets) på 10 C / T 3-4 K og sekundærkrets-temperatur på 25 C / T 5 K KORROSJONSBESTANDIGHET Ta hensyn til korrosjonskarakteristikken i varmevekslerens materialkomponenter (rustfritt stål, loddemiddel kobber). Vannets innholdsstoffer Enhet Standardverdi ph-verdi 7-9 (med hensyn til metningsindeksen) etningsindeks ( ph-verdi) -0,2 < 0 < +0,2 Total hardhet dh 6-15 Ledningsevne µs/cm stoffer som kan filtreres ut mg/l < 30 Klorid mg/l temperaturavhengig, se tabell (ovenfor 100 C ingen klorid tillatt Fritt klor mg/l < 0,5 Hydrogensulfid (H 2 S) mg/l < 0,05 Ammoniakk (NH 3 / NH 4+ ) mg/l < 2 Sulfat mg/l < 100 Hydrogenkarbonat mg/l < 300 Hydrogenkarbonat / sulfat mg/l > 0,1 Sulfid mg/l < 1 Nitrat mg/l < 100 Oppførte verdier er standardverdier som kan avvike under visse driftsbetingelser bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 7

8 * Betrieb elektris ode avec s Operat electric Vannets innholdsstoffer Enhet Standardverdi Nitritt mg/l < 0,1 oppløst jern mg/l < 0,2 angan mg/l < 0,1 fri aggressiv kullsyre mg/l < 20 Oppførte verdier er standardverdier som kan avvike under visse driftsbetingelser. TILLATT KLORIDINNHOLD AVHENGIG AV TEPERATUREN Type som blandeventil p maks [bar] close/off pressure som fordelingsventil WTK 1 WTK 2 3 6,5 1,0 6,9 WTK 3 3 4,4 0,7 4,6 WTK 4 2 2,8 0,5 2,9 WTK 5 1,5 1,8 0,5 1,9 WTK 6 1,5 1,8 0,5 1,9 mg/kg p maks = maksimal tillatt trykkdifferanse over ventilen, ved hvilken motoren ennå kan åpne og stenge ventilen sikkert, ved å ta hensyn til p v close/off pressure = maksimalt mulig trykkdifferanse over ventilen i reguleringsdrift, ved hvilken motoren ennå kan åpne og stenge ventilen. I denne driften må man regne med en redusert levetid. Kavitasjon, erosjon og trykkstøt kan skade ventilen. Verdiene gjelder bare for den sammenbygde kombinasjonen med ventilen montert på motoren VEIS-FLENSVENTIL Type Nominell vidde Tilkobling kvs-verdi WTK 1 DN 50 PN 16/10 28 m³/h WTK 2 DN 65 PN 16/10 49 m³/h WTK 3 DN 80 PN 16/10 78 m³/h WTK 4 DN 100 PN 16/ m³/h WTK 5 DN 125 PN 16/ m³/h WTK 6 DN 125 PN 16/ m³/h C Type p v [bar] som blandeventil som fordelingsventil WTK 1 5 1,5 WTK 2 3 1,0 WTK 3 3 0,75 WTK 4 2 0,5 WTK 5 1,5 0,5 WTK 6 1,5 0,5 p v = maksimal tillatt trykkdifferanse over ventilen ved hver løftestilling, begrenset gjennom lydnivå og korrosjon GJENNOSTRØNINGSDIAGRA Durchflussdiagramm [m /h] B Type Vekt Ventilløftehøyde WTK 1 10,9 kg 8 mm WTK 2 14,7 kg 20 mm WTK 3 18,8 kg 20 mm WTK 4 29,0 kg 40 mm WTK 5 42 kg 40 mm WTK 6 42 kg 40 mm Driftstemperatur -10 C 150 C 1) Driftstrykk til 120 C 16 til til 150 C 10 Ventilkarakteristikk Kontrollport likeprosentelig Blandingsport lineær Ventilens styrefaktor > 50:1 Pakkboks 2 EPD O-ringer Lekkasje Kontrollport 0,05% fra kvs-verdi Blandingsport 1% fra kvs-verdi 1) 0 C brukes som oppvarming for pakkboks. 100 C brukes som temperaturadapter WTK 5 / WTK 6 (DN 125 kvs 200) WTK 4 (DN 100 kvs 124) WTK 3 (DN 80 kvs 78) WTK 2 (DN 60 kvs 49) WTK 1 (DN 50 kvs 28) pv gegen contre agains pv mit de avec la with th P v100 [bar] 1 p v mot trykket p v med trykket Sauter Components bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

9 KARAKTERISTIKK ED VENTILOTOR k VS 100 % lin x² =% % H ÅLTEGNING 3-VEIS-FLENSVENTIL WTK 1 Øk DN d b H = Løft lin = lineær x² = kvadratisk =% = likeprosentelig A c 27 H VENTILOTOR Styresignal 1 Styresignal 2 Tilbakemelding stilling Startpunkt U 0 Styrespenning tilkobling U 0 10 V, R i > 100 kω 4 20 ma, R i = 50 Ω 0 10 V, last > 2,5 kω 0 henholdsvis 10 V 10 V Koblingsområde X sh 300 mv atespenning 24 V~ ±20%, Hz 24 V ±15% med tilbehør 230 V~ ±15% Effektopptak 10W 18VA Løft maksimal temperatur på mediet mm tillatt omgivelsestemperatur -10 C 55(60) C tillatt omgivelsesfuktighet < 95% rf uten kondensering Beskyttelsesgrad IP 66 ifølge EN Beskyttelsesklasse III ifølge IEC Aktiveringstid ved 3-Pkt onteringsposisjon 200 ms stående loddrett til vannrett Løpetid Løft Skyvekraft Spenning Vekt 2 / 4 / 6 mm 0 40 mm 2500 N 24 V~ 4,1 kg AV 234 ÅLTEGNING VENTILOTOR L DN A c L H k d b WTK x 4 20 ÅLTEGNING 3-VEIS-FLENSVENTIL WTK 2 WTK 6 > VUE, BUE Øk DN d DN A b c 41, ,5 60,5 70,5 71 L H k d 14 x 4 14 x 4 14 x 4 19 x 4 19 x 4 19 x 4 A c 72 H b c c c WTK 4 93 WTK 2 62 WTK 5 105,5 WTK 3 62 WTK 6 105,5 c K10441 L DN A c L H k d b WTK x 4 20 WTK x 8 22 WTK x 8 24 WTK , x 8 26 BUE WTK 6 DN 125A 200c 105,5 L 400 H k d 19 x b x 4 19 x bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 9

10 BRYTER-KODING W = Ønsket karakteristikk A = Bryter-koding B = Ventilkarakteristikk C = otorkarakteristikk D = Effektiv på ventilen =% = likeprosentelig x² = kvadratisk lin = lineær V = H = Løft S = Signal = Fabrikkinnstilling L /mm =Løpetid per mm A = Bryter-koding L = Løpetid H = Løft = Fabrikkinnstilling bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

11 FØLER NTC dykkrørsføler Diameter Tilkoblingsledning 6,0 mm (Nedsenkningshylse med 8 mm diameter nødvendig) 2 m VAREKILDE KJØLEDRIFT p (bar) 0,40 0,35 = Wärmequellenvolumenstrom Kühlbetrieb p = Druckverlust KARAKTERISTIKK FØLER 0,30 Kurve for trykktap VAREKILDE VAREDRIFT p (bar) 0,40 T / C R / kω , , , ,931 +/- 0 6, , , , , , , , , , , , , ,534 = Wärmequellenvolumenstrom Heizbetrieb p = Druckverlust 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 VAREKRETS 0, WTK1 WKT2 WTK3 WTK4 WTK5 WTK6 Änd./ Ä / Ersteller / Datum - / PEP / Neumann / (m³/h) " Volumstrøm varmekilde kjøledrift p Trykktap p (bar) 0,40 0,35 0,30 0,25 = Volumenstrom Heizkreis p = Druckverlust Bezeichnung: Druckverluste Seite: 2/3 WTK 1-6 Zeichnungsnummer: Datei: Druckverluste WTK 1-6 0,35 0,20 0,30 0,15 0,25 0,10 0,20 0,05 0,15 0,10 0, (m³/h) WTK1 WKT2 WTK3 WTK4 WTK5 WTK6 0,05 0, (m³/h) Änd./ Ä / Ersteller / Datum Bezeichnung: Druckverluste - / PEP / Neumann / Seite: 3/3 WTK 1-6 " Volumstrøm varmekretszeichnungsnummer: Datei: Druckverluste WTK 1-6 p Trykktap WTK1 WKT2 WTK3 WTK4 + 5 WTK6 Änd./ Ä / Ersteller / Datum Bezeichnung: Druckverluste " Volumstrøm varmekilde - / PEP / Neumann / Seite: varmedrift 1/3 WTK 1-6 p Trykktap Zeichnungsnummer: Datei: Druckverluste WTK bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 11

12 Kjøling av en reguleringssløyfe K K FP FBH FBH Hydraulisk sammenkobling kjølepakke K K ESA / BA ESA / BA BOSUP BOSUP 1 1 Bei Kühlung von einem Regelkreis kann das Drei Wegeventil als Bei Regelventil Kühlung von angeschlossen einem Regelkreis werden kann das Drei Wegeventil als Regelventil angeschlossen werden Kjøling av flere reguleringssløyfer 23 F F 51 GS (+ 5 C) WT GS (+ 5 C) WT FP K Tilbehør kjølepakke: Platevarmeveksler, 3-veis-ventil, turløpsføler kjølekrets 1 Varmepumpe 23 Tilførsel sirkulasjonspumpe 51 Skilleakkumulator 60 Vekselventil kjøledrift BOSUP Brønn-/væskesirkulasjonspumpe ESA/BA Anlegg for jordvarmesonde / Brønnanlegg FBH Passiv kjøling: Kjølematter, forbrukerkretser med duggpunktovervåkning ved Comfort-kjøling (Comfortkretskort nødvendig) FP Blandekrets sirkulasjonspumpe GS Frostbeskyttelse K Blandekrets WT Varmeveksler ERKNAD Ved kjøling av en reguleringssløyfe kan 3-veis-ventilen tilkobles som reguleringsventil. Hydraulisk sammenkobling kjølepakke FBH FP FP BOSUP ESA / BA BOSUP K K 1 1 ZUP GS (+ 5 C) F WT 51 FP ESA Bei / BA Kühlung von mehreren Regelkreisen wird das Drei Wegeventil als Umschaltventil angeschlossen Bei Kühlung von mehreren Regelkreisen wird das Drei Wegeventil als Umschaltventil angeschlossen ZUP GS (+ 5 C) F WT 51 FP FBH K Tilbehør kjølepakke: Platevarmeveksler, 3-veis-ventil, turløpsføler kjølekrets 1 Varmepumpe 23 Tilførsel sirkulasjonspumpe 51 Skilleakkumulator 60 Vekselventil kjøledrift BOSUP Brønn-/væskesirkulasjonspumpe ESA/BA Anlegg for jordvarmesonde / Brønnanlegg FBH Passiv kjøling: Kjølematter, forbrukerkretser med duggpunktovervåkning ved Comfort-kjøling (Comfortkretskort nødvendig) FP Blandekrets sirkulasjonspumpe GS Frostbeskyttelse K Blandekrets WT Varmeveksler ERKNAD Ved kjøling av flere reguleringssløyfer kan 3-veis-ventilen tilkobles som vekselventil bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

13 Rekkeklemmeskjema Kjølepakke Zustand Änderung Datum Name b PEP 007/2011 Bearb. Achim Pfleger c Ä 032/2014 Jürgen Eschenbacher Datum Bl von Anz 1/1 Rekkeklemmeskjema kjølepakke Blatt-Nr. 1 X6 X10 Klemmelist på Comfort-kretskort 2 Klemmelist i koblingsskap hydraulikktower, N/PE-fordeling for eksterne 230V apparater Forklaring: Driftsmiddel 1~N/230V/50HZ A6 A2 F1 FP2 R A2/Z2 IS T1 TPF TPW Regulatorføler Lade/tømme/kjøleblander 2 Kjøleblander Tilbehør: Transformator 230V / 24V Tilbehør: Duggpunktsføler Tilbehør: Duggpunktsføler; ved tilkobling av duggpunktsføleren, Forankoblet sikring pumpe blandekrets 2 maks. 230V 6,3AA spenningsfri kontakt Pumpe blandekrets 2 spenningsfri kontakt Comfort-kretskort 2 Klemmer i koblingsskap varmepumpe -IS NO817303c Funksjon L,N; kraftforsyning styretransformator duggpunktsføler -IS N N 2a 2b F1 2a 2b 1 -R 21 1~N/230V/50Hz -TPF 230V/6,3A TPF -R 1~N/230V/50Hz V~ / 24V~ V~ / 24V~ T1 -T1 -TPW -TPW A2 Z2 TB2 GND FP2 FP2 TB2 GND -X6 -X10 -X6 N -X10 N -A6 -A2 -A6 -A2 3 punkt-styring 2 punkt-styring bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 13

14 bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer.

15 bNO Oversettelse av original bruksanvisning ed forbehold om tekniske endringer 15

16 Produsert av ait-deutschland GmbH

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning for reflex gigamat trykkholdestasjon Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika E-mail: mail@sgpvarme.no reflex

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP For brukeren Systembeskrivelse og bruksanvisning aurostep plus System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP NO For brukeren Systembeskrivelse aurostep plus Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

ecotec plus Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi Utgiver/produsent Vaillant GmbH

ecotec plus Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning ecotec plus Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer