Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS"

Transkript

1 Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Telje SI,ålcmd SLUTTINNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokat john Arne Dalhy Advokat Ole Sperm Advokat Margrethe Pran Advflm. Hans Christian Aarnes Advflm. Ulrik Motzfeldt Aduflm. Sigbjørn Lindstølen Aduflm. Andreas Engen Nilsen Nedre Romerike tingretts konkursbo nr KON-NERO Romerike Stasjonsdrift AS, org. nr , dets konkursbo. Bos~'rer: Advokat Lars Baklund I Bobehandlingen (rem ti juli 2010 Vedrørende bobehandlingen frem til 7. juli 2010 henvises til midiertidig innberetning av 28. mai 2008, innberetning il 2 av 26. juni 2009 og innberetning il 3 av 7. juli 2010, som alle er sendt samtlige kreditorer. På skiftesamlingen den 29. mai 2008 ble Pål Chr. Linnerud, ansatt hos Skatt 0st, Unni D Wallerud, ansatt hos Asko 0st AS, og Frank Berget, ansatt representant, oppnevnt som mediemmer av kreditorutvalget. Som borevisor ble oppnevnt statsautorisert revisor Torbjøm Tronsrud. II Det videre boarbeidet Arbeidet etter innberetning il 3 har i hovedsak vært konsentrert omking følgende forhoid som vii bli yterligere omtalt nedenfor:. Oppgjør skattetrekkskonto - Prioritert krav klasse II. Krav mot Shell på gr av Iønnsjustering i Oppgjør panthaver - Norske Shell AS 2.1 Skattetrekkkonto - prioritert krav klasse II Det hen vises til tidligere redegjøreise i innberetning il 3. Etter oppgjør av skattetrekkskonto hadde kemneren et mulig restkrav klasse II på cirka kr ,-. Som omtalt tidligere har imidiertid boet i samarbeid med Visma sett nærmere på saken og kommet frem til at det var godkjent og bokført en ekstra Iønnskjøring rett før konkursåpning. Olavsgaard Kontorsenter, Skjetten Telefon: (+47) Telefax: (+47) Bærumsveien , Bekkestua Telefon: (+47) Telefax: (+47) Gotaasgården, Jessheim Telefon: (+47) Telefax: (+47) Felles postadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJETIEN fìrmapostiladvonico.no. ww.advonico.no Klientkonto Driftskonto Klientkonto Eiendomsmegling Org.nr.: MVA

2 side 2 Visma utarbeidet revidert terminoppgave for skattetrekk som ble oversendt kemneren. Kemneren har imidlertid påpekt at dette ikke er tilstrekkelig ettersom det ikke er foretatt korrigering av lønns- og trekkoppgaver. På grunnlag av dette har Vi sma korrigert lønns- og trekkoppgavene for den aktuelle perioden. Kemnerens prioriterte krav klasse II er nå bortfalt Lønnsjustering Det fremgår av innberetning il 3 at selskapet har penger til go de hos Shell på grunn av en lønnsjustering i Bostyrer har imidlertid ikke fått tak i dokumentasjon som kan gi klarhet i faktum. Tidligere daglig leder har vært i kontaktet vedrørende saken, men han har heller ikke klar å fremlegge noe dokumentasjon for kravet. Bostyrer har prøvd å få til en dialog med Shell vedrørende dette, men har ikke lykkes med dette. På grunnlag av manglende dokumentasjon og manglende tilbakemelding fra Shell har bostyer vurdert at det ikke er hensiktsmessig å forfølge saken videre. 2.3 Oppgjør panthaver Norske Shell AS hadde pantesikkerhet for sitt krav i selskapets varelager. I tilegg hadde Shell stilt en garanti/kausjonsansvar ovenfor leverandøren ASKO 0st AS. Etter gjennomgang av kravene, pantedokumentasjon og kausjonsforpliktelse har bostyrer lagt til grunn følgende: Norske Shell totalt uprioritert krav kr ,19 (krav il. 41 og il. 82 er slått sammen). Shell hadde pant i varelager for inntil kr ,-, og varelageret ble solgt for kr ,91,- Det er således utbetalt kr ,91 til Norske Shell AS, og restkravet blir som en følge av dette kr ,28,-. Under hensyn til ovennevnte oppgjør har bostyrer kommet frem til følgende registrering av krav: Fordringer Shell: kr ,28,- Fordringer Asko: kr ,50,- Shell hadde videre meldt kausjonsansvaret som fordring i boet. Ved e-post av 21. oktober 2010 har Gerd Nysæther Johansen på vegne av Shell bekreftet at det ikke har vært foretatt noen utbetaling til Asko, og dermed har bostyrer konkludert med at ovennevnte registrering av krav må være korrekt. Bostyrer har per brev forelagt ovennevnte for både Norske Shell AS og Asko 0st AS for

3 side 3 eventuelle merknader eller innsigelser. Det er ikke mottatt noen tilbakemelding. III Skatt og merverdiavgift Skatteetaten har anmeldt en prioritert fordring kl II på merverdiavgift med kr ,- og en etterprioritert fordring på merverdiavgift og renter med kr ,-, til sammen kr ,-. Kemneren i Skedsmo har anmeldt en uprioritert fordring på arbeidsgiveravgift med kr ,- samt en etterprioritert fordring på renter med kr ,-, til samen kr ,-. iv Anmeldte krav Fristen for fordringsanmeldelse gikk ut 28. mai Det er til nå meldt 82 fordringer som fordeler seg som følger: Prioriterte krav kl I kr ,00 Prioriterte krav kl II kr ,00 Uprioriterte krav kr ,56 Etterprioriterte krav kr T otalt kr V Proving av fordringer Følgende fordringer er prøvet og innstilt som kl I: NR Navn Innstiles 36 NAV Lønnsaaranti ,00 Totalt ,00 Følgende fordringer er prøvet og innstilt som kl II: NR Navn Innstiles 57 Skatt 0st ,00 Totalt ,00 Det er innentet kontrolloppgaver. V Straffbare forhold og konkurskarantene Fra innberetning il 3 hitsettes følgende:

4 side 4 "1 innberetning nr 2 har bostyrer opplyst at det foreligger mistanke om strajjar overtredelse av straffloven 284. Grunnlaget var at selskapets ledelse burde ha innlevert oppbud senest per januar 2007, mens oppbudsbegjæringførst innkom tingretten per 23. april 2008, dvs ca 1,5 år senere. Under henvisning til punkt 2. 4 ovenfor er bostyret av den oppfatning at selskapet drev i videre i forståelse med de største kreditorene i selskapet og at disse kreditorene hadde fullstendig innsyn i selskapets økonomiske forhold Dette innebærer etter bostyrets mening at styreleder har handlet aktsomt ved avgjørelse om videre drif av selskapet. Bostyret har derfor etter en nærmere vurdering av saken kommet til at det ikke foreligger mistanke om brudd på straffloven 284. " Det er således ikke avdekket mistanke om straffbare forhold. Det foreligger ikke grlag for å ilegge konkurskarantene. VI Boets regnskap Vedlagt følger boets regnskap. Det viser et overskudd på kr ,73 til utlodning De vesentlige aktivapostene er følgende:. Oppgjør kontanter - loomis. Salg av veksel. Oppgjør konti - DnB. Salg av varelager. Salg av driftstilbehør De vesentlgste passivapostene er følgende:. Oppgjør varelagerpant - Shell. Salær bostyrer og borevisor kr ,50 kr ,00 kr ,10 kr ,18 kr ,00 kr ,91 Se ellers vedlagte boregnskap. Vedlegg: Boregnskap VII Slutning av boet Prioriterte krav kl I til utlodning utgjør kr ,00 og prioriterte krav kl II til utlodning utgjør kr ,00. I henhold til ovenstående regnskap vii prioriterte krav kl I bli dekket fullt ut. Prioriterte krav kl II vii bli dekket med en dividende på ca 19 %. Det vii kunne bli mindre justeringer i renteberegningen avhengig av det konkete utbetalingstidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at fordringer som vii gi en dividende på mindre enn 1 rettsgebyr vii falle bort ved utlodningen.

5 side 5 Bostyet foreslår etter dette at boet tas opp til slutning. Bostyet gîør oppmerksom på at dersom tingretten tar boet opp til slutning og fastsetter bostyrers salær i samsvar med bostyets forslag, jf. ovenstående boregnskap/ slutningsregnskap, vil det ikke bli sendt særskilt underretning til kreditorene om skiftrettens salærfastsettelse. Kreditorene gis 14 dagers frist til å reise innsigelser mot at ovenstående regnskap godkjennes og at boet sluttes. Det vil si at innsigelser må være bostyer i hende senest4 f/7f,,; De som har innsigelser til at boet skal sluttes vil fà meddelelse om tingrettens beslutning. Umiddelbar etter at tingretten har besluttet å avslutte bobehandlingen, vii bostyet sette opp forslag til utlodning som vii bli sendt alle kreditorene. /1'(""") /l ( t,ul Vi/I '!, Cv cv()..ut-l./i Lr Unni D Wallerud Bostyem~dlem ", J;..)/ //1././J /,.,' /..,.. ",/.;.' //7 /.,'7 ///.~;;#"!l~"..... /./"/...;/',. / /,/ c..,/ ~l llár~/bak ';/ Bostyrer Olavsgaad, 30 mai 2011 ~l/~ Fran Berget Bostyemedlem Pål Christian Linnerud Bostyemedlem

6 ROMERIKE ST ASJONSDRIFT AS - DETS KONKURSBO RESUL T ATREGNSKAP Boinntekter: Loomis Norge, oppgjø r kontanter Salg av veksel til Bensinstasjon Service AS Oppgjør konti DnB Oppgjør av klientmidler, Adv. Svensson Inn fra NAV, lønnskravsmidler Bema Blomster, refusjon Interpress Norge AS, refusjon Salg av varelager til Bensinstasjon Serviæ AS Salg av drifstilbehør til Bensinstasjon Service AS Inngående mva Renter 2008 Renter 2009 Renter 2010 Renter 2011 Sum boinntekter , , , , , , , , , , , , , , ,83 Boutgifter: Nedre Romerike tingrett, gebyr Salær bostyrer, herav mva kr ,- Borevisor Torbjørn Tronsrud, herav mva kr ,- Bostyrehonorar Pål Chr. Linnerud Bostyrehonorar Unni D. Wallerud Bostyrehonorar Frank Berget Arbeidsgiveravgift AS Norske Shell, oppgjør varelagerpant Utbetalte lønnskrav Posten Norge AS If... boforsikring Verdipapirsentralen Romerike Handel AS Brønnøysundregistrene, gebyr Porto og kopier Visma Services Norge Fuat Gurbuz, refusjon If... slutningsgiro 0reavrunding Utgående mva T ra nsaksjon skostnader , , , , , , , , , ,00 400,00 295, ,00 35, , , , ,40 0, ,27 202,50 Sum boutgifter ,10 Driftsresultat ,73

7 ROMERIKE ST ASJONSDRIFT AS - DETS KONKURSBO BALANSE Eiendeler Bank ink!. renter ,32 Sum eiendeler ,32 Gjeld og egenkapital Nedre Romerike tingrett, gebyr Salær bostyrer, herav mva kr ,- Borevisor Torbjørn Tronsrud, herav mva kr ,- Bostyrehonorar Pål Chr. Linnerud Bostyrehonorar Unni D. Wallerud Bostyrehonorar Frank Berget Arbeidsgiveravgift Skyldig mva Utlegg Nicolaisen, porto og kopier If... slutningsgiro Transaksjonskostnader Egenkapital , , , , , , , , , ,40 120, ,73 Sum gjeld og egenkapital ,32 Olavsgaard, 3. mai 201 i ~~/ 4...' ;r...,..../...')......".."'.._-~--~..._...~..~h...~--.." /"~...7 ') /,/..../'./......i/..c...~..d./.....-~.'''...;'... /...1/'. '.. ~..._...1.."d..d..".._-- - 'f".. "... / ~...- ~.. "r) (;7 'ljt1::t~,.... c;..~-t r L)ls H. úíd Pål Chrstian Linnerud Bosty er Bostyemedlem ~..0/i' //)//~ ( I/l lvv U.. vuaf.ltalf ~ r li Unn D. Wallerud. Frank Berget Bostyemedlem Bostyemedlem

8 REVISJONSFIRMAET FLATTUM & CO AS STATSAUTORISERTE REVISORER Romerike Stasjonsdrift AS - dets konkursbo Bostyrer Lars Baklund Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Hvamstubben SKJETTEN REISJONSBERETNING FOR GJENNOMGAG AV SLUTTREGNSKAP Jeg har gjennomgått sluttregnskapet for Romerike stasjonsdrift AS - dets konkursbo som viser et driftsresultat (midler til dividendeutbetaling) på kr ,73. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler ved regnskapet. Oslo i 11. april 2011 Revisj onsselskapet Flattum & Co AS ~~ Torbj Ørh Tronsrud Statsautorisert revisor Tullîns gt. 6, N.0166 Oslo Tel: Fax: Revisomr.: MV A Medlemmer av Den norske R.evisorforcníng

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,6. juli 2015 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. L5-O93666KON-OBYF/2: EKSKLUSryE BYGGAS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer