Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer"

Transkript

1 Paul Tengesdal Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Utgave 2012

2 Denne boka er tilegnet alle dem som strever for å få mer energi-effektive varme- /kjøleanlegg 2 COVA / Vannbårne Energianlegg

3 Energisparing vårt felles ansvar 3 COVA / Vannbårne Energianlegg

4 Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres. Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere. En betydelig andel av tiltakene vil dessuten være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme. I Norge arbeider myndighetene med følgende energimål og tiltak: Krav om passivhusnivå i 2015 Krav om «nesten nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar varmeforsyning i 2020 Krav til dokumentasjon av totale miljøbelastninger Økt fokus på arealeffektivitet i forskriftene 2015 Krav til individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietakere fra 2015 Legge tilrette for enkle prosesser for fritak fra tilknytningsplikt til fjernvarme for energieffektive bygg Kommuner oppfordres i plansammenheng, å premiere utbyggere som vil bygge med høyere energistandard enn forskriftskravene Etablering av forutsigbare tilskuddsordninger til energi-effektive bygg Konsulent hjelp og investering til tiltak med høy energibesparelse Frem til 2040 tilskudd til kostbare enkelttiltak med høy energibesparelse for å drive fram teknologiutvikling og innhente erfaring Forbildeprosjekter Energisparepotensial i Twh/år med 5 års intervall fram mot Yrkesbygg 1,9 4,8 8,9 13,7 19,1 24,7 Boliger 2,6 6,1 10,6 15,8 21,4 27,1 Totalt 4,5 10,9 19,5 29,4 40,5 51,8 Revidert EU direktiv om «Bygningers energimessige yteevne» Bakgrunn for direktivet: EU forpliktet seg i 2008 til å redusere energibruken med 20 % innen 2020 og sikre, at 20 % av energibruken ble dekket med fornybare energikilder. Det Europeiske Råd vedtok å øke energieffektiviteten med 20 % innen EU identifiserte bygningssektoren som et av de markeder med det største energisparepotensialet. Bygningssektoren er ansvarlig for 40 % av energibruken og 35 % av de samlede emisjoner. Boligsektoren med en andel på 26 % av det samlede energibruk har et større potensial for forbedring enn yrkesbyggsektoren. En forbedring av bygningers energieffektivitet er den mest effektive måte å redusere energibruken... 4 COVA / Vannbårne Energianlegg

5 Forord Denne fagboka er tenkt som en nyttig håndbok for rådgivende ingeniører, rørentreprenører og andre som arbeider med prosjektering, utforming, montering og regulering av vannbårne varmeog kuldeanlegg. Boka har blitt til gjennom mitt arbeid med slike anlegg gjennom 20 år, og mine kontakter med fagmiljø og eksperter innen dette fagområdet. Spesielt vil jeg nevne professor Vojslav Novakovic som gjennom SINTEF, Trondheim i 1991 foretok simuleringer på dataanlegget om en ny regulerings-strategi, ved hjelp av magnetventiler, kunne nyttes i vannbårne anlegg. Men også min kontakt med Arvid Grindal, Oslo har vært nyttig for meg. Han har drevet utstrakt forskning, undervisning, kursvirksomhet og publisert en rekke fagartikler og skrevet lærebok innen regulering. Videre må nevnes professor, dr.ing. Bent A. Børresen, Oslo som har vært en utrettelig inspirator og forbilde, gjennom sine mange foredrag og fagartikler. I Sverige har jeg hatt nært samarbeid med Hugo Brännstrøm, Luleå som nok er mest kjent for hans utvikling av det frostsikre vannbatteriet, og hans pionerinnsats med å skape det innjusteringsfrie radiatorsystemet. Han har også skrevet en rekke fagartikler innen distribusjon av vannbåren varme. Kanskje den aller beste opplæringen for meg har vært møte med de enkelte brukerne, og kunnskapen om de dagligdagse problemene som forekommer med vannbårne systemer. Dette er årsak til at boka er laget mest mulig praktisk, beregnet for den «jevne mann». Kunnskapsheving på dette nivået vil bidra sterkt, til å lage gode, fremtidsrettede vannbårne anlegg. Energisparing har også fått en gjennomgående oppmerksomhet i boka. Det er viktig å ha i minne et varme- /kjølanlegg vil være i drift i mange 10-år fremover. Når du skal gå igang med prosjektering av varme- /kjøleanlegg bør du starte med kapittelet «Prosjektering» side 17. Her vil du finne sidehenvisninger som hjelper deg videre på detalj-nivå, men og hvor du finner mer lesestoff om emnet. Så vil jeg takke alle som har støttet meg med bok-prosjektet og sett nytten av en slik fagbok. Nå håper jeg boka er så pass omfattende at den kan bli til nytte og glede for deg i flere år fremover. Og så håper jeg den kan gi deg inspirasjon til å lage mer energi-effektive varme- og kjøleanlegg fremover. Bjerkreim, juli 2012 Paul Tengesdal COVA AS 5 COVA / Vannbårne Energianlegg

6 I denne boka skal vi se nærmere på de forskjellige tekniske komponentene i distribusjonssystemet, hvordan de virker og anvendes. Dette er grunnleggende kunnskaper. Det er og viktig for å kunne nå målene om mer energi-effektive bygg. Og til sist er håpet, at dette skal gi grunnlag for å nye, forbedrede og forenklede løsninger i forhold til hvordan problemene løses i dag. 6 COVA / Vannbårne Energianlegg

7 Innhold Side Prefabrikkert varme- /kjølesentral 11 Energisparing 15 Prosjektering 17 Med varmepumpe i systemet 19 Sirkulasjonspumpe 21 Hydraulisk balanse i varme- /kjøleanlegg 23 Optimal energi-innstilling av pumpa 31 Systemoppbygging 33 Effektregulering 35 Varme- og kjølebatterier 39 Frostsikring av varmebatteri 41 Radiatorer 43 Gulvvarme 45 Snøsmelting og gateoppvarming 47 Trykkekspansjonskar 49 Filter i rørnettet 51 Vannbehandling med «Niprox-metoden» 53 Gjennomskylling av anlegget 55 Trykkprøving av anlegget 57 Idriftsetting 59 Dokumentasjon 61 Design /anleggs-eksempler 63 7 COVA / Vannbårne Energianlegg

8 «Energieffektivitet er ikke et eget produkt, men en egenskap ved ulike produkter og tjenester. Effektive løsninger krever ofte at flere produkter eller systemer jobber godt sammen» (Lavenergiutvalget 2009) 8 COVA / Vannbårne Energianlegg

9 Noen viktige huskeregler! Du har nå i hende en teknisk fagbok som omhandler de viktigste emnene vedr. distribusjon i vannbårne energianlegg. Nedenfor finner du noen viktige huskeregler som alle som leser boka bør kunne. Les gjennom dette før du går videre. Begrunnelsen for disse huskereglene finner du detaljert beskrevet under de enkelte avsnitt utover. PREFABRIKKERTE VARME- /KJØLESENTRALER: COVA VARME- OG KJØLESENTRALER FÅR DU 100% ETTER DINE ØNSKER DER FINNES LØSNINGER FOR ETHVERT TEKNISK ROM. ENERGISPARING: ENERGISPARING I VARME- /KJØLEANLEGG GIR STOR GEVINST, BÅDE I DRIFT OG I MILJØ. I ALLE STØRRE ANLEGG PLASSERES PUMPESENSOR LENGST UTE I RØRNETTET. DET ER GOD ENERGISPARING. MED VARMEPUMPE I SYSTEMET: MED VARMEPUMPE I ANLEGGET, SKAL DET ALLTID VÆRE INSTRUMENTERING FOR ENERGIOPPFØLGING. SIRKULASJONSPUMPE: DET TAS UT PUMPE SOM LEVERER VANNMENGDE LIK SUMMEN AV FORBRUKERNE, OG MOT TRYKKFALLET TIL DEN FORBRUKEREN SOM LIGGER LENGST BORTE. INNSTILL ALLTID PUMPA ETTER DET GUNSTIGSTE DRIFTS-FORHOLDET. HYDRAULISK BALANSE I VARME- /KJØLEANLEGG: I VARME- OG KJØLEANLEGG SKAL DET ALLTID BRUKES TRYKK-UAVHENGIGE REGULERINGS-VENTILER. OPTIMAL ENERGI-INNSTILLING AV PUMPA: INNSTILL PUMPETRYKKET MOT MINIMUMTRYKK FOR DEN KRITISKE VENTIL. EFFEKTREGULERING: I MENGDESTYRTE ANLEGG KAN REGULERINGSVENTILENE PLASSERES HVOR SOM HELST LANGS RØRNETTET (UNNTATT FOR VARMEBATTERI P.G.A. FROST- SIKRINGEN). I MENGDESTYRTE ANLEGG BRUKES KUN TURTALLSREGULERTE PUMPER. DIMENSJONER RØRNETTET MED MINDRE RØRMOTSTAND ENN 150 Pa/m. VARME- OG KJØLEBATTERIER: BRUK REN MENGDESTYRING FOR REGULERING AV VARME- OG KJØLE- BATTERIER. FROSTSIKRING AV VARMEBATTERI: FROSTSIKRING VIA ROTERENDE VARMEGJENVINNER KAN BRUKES FOR DIMENSJONERENDE UTE-TEMPERATURER NED TIL 25-30ºC. 9 COVA / Vannbårne Energianlegg

10 RADIATORVARME: RADIATOREN SKAL ARBEIDE INNENFOR DEN «STEILE» EFFEKTKURVEN. GULVVARME: GULVVARME-ANLEGG ER TIL EN VISS GRAD SELVREGULERENDE. LUFT-TEMPERATUREN KAN SENKES MED OPPTIL 2ºC. MED GULVVARME PÅ GRUNN, BRUK MIN. 250 PORE-ISOLASJON. SNØSMELTEANLEGG BRUK SNØSMELTEANLEGG KUN HVOR BEHOVET VIRKELIG ER TILSTEDE. TRYKKEKSPANSJONSKAR BRUK ALDRI FOR SMÅ EKSPANSJONSKAR. DRIFTSTRYKKET SKAL MIN. VÆRE STATTISK HØYDE + 1 METER. FILTER I RØRNETTET: I TILLEGG TIL HOVEDFILTER SKAL DET OGSÅ BRUKES FILTER OMKRING UTE I ANLEGGET. FILTER SLØYFES KUN OM DET NYTTES NIPROX VANNBEHANDLINGS-METODE VANNBEHANDLING: LEVERANDØRER AV VANNBEHANDLING MÅ KUNNE DOKUMENTERE; FORVENTET LENGER LEVETID, REDUSERTE INVESTERINGS- VEDLIKEHOLDS- OG FYRINGSUTGIFTER. BRUKES NIPROX VANNBEHANDLING, KAN MIKROBOBLE-UTSKILLER OG FILTER SLØYFES PÅ ANLEGGET. DET SKAL INNGÅS EN VEDLIKEHOLDSAVTALE MED AVTALT FASTE BESØK. GJENNOMSKYLLING AV ANLEGGET: GJENNOMSKYLLING (FLUSHING) AV ANLEGGET ER EN DEL AV LEVERANSEN, OG SKAL ALLTID GJENOMFØRES. DET SKAL DOKUMENERES AT DETTE ER FORETATT I.H.T. INSTRUKS. TRYKKPRØVING AV ANLEGGET: TRYKKPRØVING AV ANLEGGET MED DOKUMENTASJON ER EN DEL AV LEVERANSEN, OG SKAL ALLTID GJENOMFØRES. IDRIFTSETTING: UNDER IDRIFTSETTINGEN SKAL ALL LUFT I ANLEGGET FJERNES. HUSK Å STENGE AV ALLE LUFTUTSKILLERE MED STENGE-VENTIL ETTER UTLUFTINGEN. 10 COVA / Vannbårne Energianlegg

11 COVA produserer varme- /kjølesentraler helt etter kundens ønsker, slik at det passer på den enkelte byggeplass. Med andre ord, produksjonen er flyttet fra anleggstedet til fabrikk det som kalles prefabrikasjon. Med COVA varme- /kjølesentraler menes alt utstyr i teknisk rom som kommer «innenfor» energikilden (fjernvarme, kjel, varmepumpe o.l.). Det være seg rør-arrangementet, mikrobobleutskiller, filter, stenge-ventiler, regulerings-ventiler, fordelerstokk og ellers alt utstyr som hører til samlet i en unit, klargjort for transport og montasje på byggeplass. Prefabrikkert varme-/kjølesentral Det har vist seg gjennom en rekke tilfeller at det er mulig med prefabrikasjon selv til de aller trangeste tekniske rom. Oppgaven er kun å planlegge inntransporten, plassering og utførelse på byggeplassen, og så bygge sentralen deretter. Faktisk er det enklere med prefabrikasjon, men i trange rom kreves det riktignok betre planlegging. Prefabrikasjon har i alle anlegg svært mye for seg når det gjelder; kostnadsreduksjon, kortere byggetid, betre logistikk og ikke minst gode tekniske løsninger. Nedenfor vises noen eksempler på COVA varmesentraler. 11 COVA / Vannbårne Energianlegg

12 Noen forskjellige COVA varme- og kjølesentraler VIKTIG HUSKEREGEL: - COVA VARME- OG KJØLESENTRALER FÅR DU 100% ETTER DINE ØNSKER DER FINNES LØSNINGER FOR ETHVERT TEKNISK ROM. 12 COVA / Vannbårne Energianlegg

13 I 2011 ble det levert 540 stk COVA-skap til Studentboliger i Bergen COVA`s grunnleggere har arbeidet med innreguleringsfrie varme- og kjøleanlegg helt siden Da ble de første forsøk satt i gang. Målet var å komme fram til et mengdestyrings-system som var enklere, sikrere og billigere enn datidens løsninger. Dette har bedriften lykkes med, og COVAventilen ble utviklet. Siden har bedriften utviklet nye tekniske løsninger for både COVA varme- /kjølesentraler og for COVA-skapet. COVA ble en av vinnerne! COVA har gjennom de siste år hatt en formidabel vekst. Dette er belønnet med en pris som kårer de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge. Vinnerne av denne prisen varierer fra store til små offentlige og private selskapene, de kommer fra alle segmenter innen teknologi; programvare, maskinvare, kommunikasjon, trådløs teknologi og biovitenskap. Selskapene konkurrerer om en prosentvis årlig vekst i omsetningen over en femårs-periode. I 2011 kom COVA på 24. plass på denne lista for Norge. Den prestisjefylte årlige prisen som Deloitte Technology Fast 50 deler ut til de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge basert på egenutviklet teknologi. 13 COVA / Vannbårne Energianlegg

14 Rørentreprenørens kvalitetssikring COVA leverer alle varme-/kjølesentraler etter kundens ønske. Det er helt avgjørende for en vellykket leveranse at alt er fastlagt før produksjonen starter. Derfor; benytt nedenfor sjekkliste som ledd i kvalitetssikringen. Husk; det er langt billigere å gjøre et grundig kvalitetssikringsarbeid i starten, framfor å måtte foreta endringer etter at produktet er ferdiglevert. 1. Dimensjonering 8. Automatikk _ _ _ Anleggs-temperaturer Effekter Rør-dimensjoner _ _ _ Innregulerings-ventiler Reguleringsventiler med motor Energimålere 2. Alle vannmengder påført 9. Tilkoblingsstusser _ Vannmengder på systemtegning 3. Trykkfall angitt _ _ _ Rør-dimensjon Rekkefølge på fordelerstokk Retning på rørstusser _ Hva er kritisk kurs? 10. Hovedmål på sentral 4. Pumper _ Spenning _ Enkelpumpe / tvillingpumpe _ Våtløper / tørrløper 5. Plassering pumpesensor _ På pumpa _ Ute i anlegget 6. Avlufting / filter _ Mikrobobleutskiller _ Hovedfilter og filter ute i anlegget _ Vannbehandlingsutstyr _ Inntransport-åpninger _ Plass i tekn. rom 11. Annet utstyr _ Trykkuavhengige motor-ventiler _ Dynamiske strengregulerings-ventiler _ Differansetrykk regulatorer 12. Tegninger _ Korrekt systemtegning _ Grensesnitt for leveransen _ Er alle opplysninger med? 13. Spesielle ønsker 7. Temperatur / trykkavlesing _ Er dette angitt? _ _ Plassering temperatur-følere Sikkerhetsventil - blåsetrykk Ansvarlig for kvalitetssikringen: Dato...Sign COVA / Vannbårne Energianlegg

15 Energisparing må være den overordnede målsettingen for alle bygg, helt fra de først byggeskisser, hvordan bygget orienteres på tomta, tilgjengelig energi, distribusjons-systemet og senere under detaljprosjekteringen; valg av de enkelte komponenter. Husk at et bygg med sin teknisk installasjon skal være i drift i mange år fremover. Da vil et grundig forarbeid gi økonomisk gevinst så det monner. Energisparing For å redusere energiforbruket i bygg kan det gjennomføres mange sparetiltak; alt fra betre rutiner og automatikk for energistyring, isolerings-tiltak, utskifting av utstyr og installasjon som effektiviserer energibruken; varmegjenvinning, solvarmeanlegg, varmepumper o.l. Energien til bygget fordeler seg til ulike distribusjonssystemer som; gulvvarme, radiator og konvektor-anlegg, oppvarming av ventilasjonsluft og til varmtvanns-beredning. Sirkulasjonspumpa er en betydelig energislukende komponent i varme- /kjøleanlegget. Det har pumpeprodusentene gjort mye med, slik at det i dag kan nyttes pumper med bare brøkdeler av energiforbruken mot tidligere tiders pumper. Men regulerings-utstyret som i dag brukes, er også en betydelig energisluk. Dette er ytterst få klar over. I denne boka vil dette emnet bli behandlet flere steder utover. Skal en oppnå optimal energiutnyttelse i bygg, må en ha dette emnet for øyet, helt fra de første ideskisser over bygget foreligger. Start derfor med energikilden, og hvilke muligheter som foreligger. Når denne er fastlagt, bestemmes distribusjonssystemet. Her er det også mange muligheter, men ingen system er mer fleksibelt enn vannbåren varme, og som etterhvert er blitt et myndighets-krav for bygg over en viss størrelse. Når så deretter, når anlegget detaljprosjekteres, må kravet til energiutnyttelsen fortsatt være det overordnede målet. Først da får man den største mulige energiutnyttelsen, og vil ha glede av et slikt bygg gjennom mange 10-år. Energisparing betyr mindre miljø-forurensing Pumpevalg er helt avgjørende for energisparingen. Men det er enda viktigere med regulerings-utstyret. Dersom det anvendes regulerings-ventiler av fabrikat Frese, type OPTIMA vil det gjennom et normalår kunne oppnås betydelige besparelser. En pumpe som er frekvensregulert og innstilt på konstant trykk vil eksempelvis kunne spare godt kwh gjennom et normalår i forhold til om den gikk med konstant kurve drift. Dersom det i tillegg settes inn Frese-OPTIMA regulerings-ventiler over hele anlegget vil besparelsen kunne bli ytterligere kwh, altså en total besparelse på kwh. Det betyr redusert utslipp av farlige klimagasser. Ved bruk av kullkraft, et årlig redusert utslipp med 17 tonn CO². Se også tegning neste side. VIKTIG HUSKEREGEL: - ENERGISPARING I VARME- /KJØLEANLEGG GIR STOR GEVINST, BÅDE I DRIFT OG I MILJØ. 15 COVA / Vannbårne Energianlegg

16 Pumpestyring og energibesparelse Det kan spares mye energi ved riktig valg av pumper og plassering av pumpesensor Tradisjonelle anlegg med konstant flow eller pumper som kjører etter konstant kurve, har et høgt energiforbruk. Anvendes trykkstyrte pumper spares % energi. Anvendes ekstern pumpesensor i anlegg med differansetrykk-regulatorer, øker besparelsen betydelig opptil 50%. Anvendes Frese-OPTIMA slik tegning over også viser, fordobles energibesparelsene sammenlignet med anlegg hvor kun differansetrykk-regulatorer anvendes. I anlegg med meget varierende belastning i forskjellige deler av bygningen, kan det være nødvendig å anvende flere eksterne pumpesensorer. VIKTIG HUSKEREGEL: - I ALLE STØRRE ANLEGG PLASSERES PUMPESENSOR LENGST UTE I RØRNETTET. DET ER GOD ENERGISPARING. 16 COVA / Vannbårne Energianlegg

17 Før du går i gang med prosjektering bør du lese gjennom dette kapittelet. Her får du mange råd om hvordan du kan bygge opp enkle, driftsikre og maksimalt energisparende anlegg. Prosjektering Mengdestyrte anlegg I denne boka finner du kun anlegg som er mengdestyrt. En mengdestyrt reguleringskurs har ingen pumpe i kretsen. Væskemengden transporteres av en pumpe i hovedfordelings-nettet, og endrer seg etter energibehovet. I mengdestyrte systemer forsøker en å holde temperaturen konstant, og så reguleres væskemengden i stedet. Se side 33 og side 63. Høyeste anbefalt temperaturnivåer Lavere temperaturer kan anbefales i systemer med varmepumper eller andre lavtemperaturkilder og spesielt i bygg med lavt effektbehov til oppvarming. Varmebehov Varmeforbruker Temperaturnivå Romoppvarming Radiator 60/45 ºC 1) Romoppvarming Gulvvarme 40/35 ºC 2) Romoppvarming Strålevarme 80/60 ºC Romoppvarming Aerotemper 60/40 ºC Ventilasjon Batteri 50/30 ºC Varmt tappevann Varmeveksler 70/30 ºC 3) Gatevarme Varmeveksler 50/30 ºC Bassengoppvarming Varmeveksler 50/30 ºC 1) Radiatorer med termostater må ikke dimensjoneres med for stor temperaturdifferansen da lave vannmengder kan gi utilsiktede problemer med luft, partikler og temperaturregulering. 2) Tilpasses gulvvarmeoppbygging og varmebehov. Lavere temperatur i betongdekke med fliser og i bygninger med lavt varmebehov. 3) Temperaturer gjelder primærside varmeveksler. Temperatur i bereder bør holde minst 70 ºC. Returvanns-temperaturen i sirkulasjonsledningen og på alle tappesteder skal innen ett minutt være 60 ºC. Pumper I dagens moderne anlegg benyttes kun pumper med hastighets-regulering. De kan innstilles på konstant differansetrykk eller variabelt differansetrykk. Se side 21. Innreguleringsfrie anlegg Ved bruk av tradisjonelle statiske strengregulerings-ventiler vil vannmengden endre seg i andre deler av systemet når man regulerer på én del. Derfor skal måling og innregulering gjentas flere ganger før den korrekte balansen er funnet. Dette unngås ved bruk av såkalte trykk-uavhengig regulerings-ventiler. I alle slike ventiler finnes en vital komponent, en såkalt differansetrykk- 17 COVA / Vannbårne Energianlegg

18 regulator som holder stabil væskemengde uavhengig av trykksvingninger. Når ventilen er montert leverer den rett væskemengde helt upåvirket av hva som skjer i resten av anlegget. Se side 23. Energisparing Det anbefales sterkt å anskaffe den nye og oppdaterte Varmenormen fra Skarland Press. Denne er helt grunnleggende for alle som arbeider med prosjektering. Filter /vannbehandling Les mer om dette på side 51 og side 53. Anleggseksempler Se side COVA / Vannbårne Energianlegg

19 Varmepumpebasert oppvarmingsystem blir valgt i konkurranse med andre oppvarmings-metoder. Lønnsomheten må således kunne etter-dokumenteres. Vi må vite hva varmepumpa yter, hva den bruker i energi, og hvilke kostnader som påløper i et driftsår. Dette er svært viktig, men ofte vanskelig å gjennomføre fordi anlegget rett ofte ikke opprinnelig er utstyrt for slik måling. Sørg derfor for at anlegget ALLTID er utstyrt med permanent instrumentering til dette formålet. Med varmepumpe i systemet Energioppfølging Måle avgitt varme-/kjøleeffekt, tilført elektrisk effekt m.m beregne COP Måle alle relevante størrelser (temperatur, trykk og volumstrøm) Avdekke eventuelle avvik og evt. optimalisere anleggsoppbyggingen/-drift ytterligere Sikre at anlegget går optimalt i hele sin levetid Måling av temperatur Temperaturmålinger foretas relativt greit, men husk at målefeil kan lett gi unøyaktige resultater. Viser-termometer i rørnettet har vanligvis alt for stor måle-unøyaktighet til å stole på. Eneste termometer som duger i denne sammenhengen er søyle-termometer. Men også elektronisk avlesing vil være tilfredsstillende. Vanntemperaturen skal avleses for tur og retur fra varmepumpa. Sørg for at målepunktene settes på representative steder slik at korrekte temperaturer avleses. Måling av flow (volumstrøm) Denne målingen skal utføres med måleblende som plasseres i hoved-rørnettet på ett rett strekk, med avstand til nærmeste bend som angitt fra måleblende-leverandør. Måleunøyaktigheten skal være mindre enn +/- 5%. Måleblende for montasje mellom flenser. VIKTIG HUSKEREGEL: - MED VARMEPUMPE I ANLEGGET, SKAL DET ALLTID VÆRE INSTRUMENTERING FOR ENERGIOPPFØLGING. 19 COVA / Vannbårne Energianlegg

20 Viktig veileder finner du på nettet: Veilederen er utarbeidet på initiativ av Statsbygg og NVEs byggoperatør. Den er først og fremst tilrettelagt for mulig bruk av varmepumper i oppvarmingssystem i større bygg. Hensikten med veilederen er å gi byggherren et bedre grunnlag for å sette seg inn i forhold som er viktige for å få et vel fungerende varmepumpeanlegg i sitt bygg. Dernest å gi en god del råd og anbefalinger til rådgivere som ønsker å påta seg konsulentoppdrag innenfor den del av varmepumpeteknikken som anvendes til byggoppvarming. Erfaring har vist at installerte varmepumpeanlegg i bygg i en del tilfeller ikke gir de driftsdata og besparelser som er forutsatt. Dette skjer til tross for at varmepumpen bygger på kjent teknologi og vel utprøvde komponenter og systemløsninger. I arbeidet med veilederen er det avdekket at grunnen til at det forventede resultat ikke oppnås kort kan sammenfattes som følger: Beslutning om installasjon av en varmepumpe tas på sviktende grunnlag vedrørende virkelig effekt- og energibehov. - Varmekildens leveringskapasitet over året er ikke godt nok fastlagt - Samspillet mellom varmepumpen og byggets/anleggets sekundære varmeanlegg er ikke koordinert og riktig instrumentert og ofte ikke tilpasset det temperaturnivå som gir de gunstigste driftsforhold for varmepumpen. - Oppfølging, kontroll, drift er ikke tilfredsstillende, ofte på grunn av manglende instrumentering og effektivt overvåknings- og driftsanlegg. - Oversikt over helhet mangler, for dårlig koordinering, uheldig entrepriseoppdeling og ansvar for helhet. Veilederen er et omfattende dokument, denne finner du her: 20 COVA / Vannbårne Energianlegg

21 Sirkulasjonspumpa er en viktig energisparende komponent i varme- /kjøleanlegget. Derfor er det avgjørende for energisparingen at det velges riktig pumpetype og størrelse, og at pumpa stilles inn på det mest rette driftsforholdet. Husk at; «Det tas ut pumpe som leverer vannmengden lik summen av alle forbrukerne, og mot trykkfallet til den forbrukeren som ligger lengst borte (kritisk kurs). Da er man alltid sikret at alle forbruker-stedene får nok vann-mengde.» Sirkulasjonspumpe Sirkulasjons-pumpa sitter i byggets hjerte og forsyner vann til radiatorer, gulvvarme, varmebatterier o.l. Det har skjedd mye med sirkulasjons-pumper. Dagens moderne pumper bruker kun halvparten energi av hva de gjorde for bare 15 år siden, men fortsatt stilles enda strengere krav. Grundfos Magna er en sirkulasjonspumpe som klarer alle økodesignkrav som EU stiller fra Dagens moderne pumper har hastighets-regulering. De kan innstilles på konstant differansetrykk eller variabelt differansetrykk. Velg innstilling etter følgende forhold: Konstant differansetrykk Dette er en sikker differansetrykk-regulering for alle typer anlegg. Når motstanden i rørene er liten i forhold til motstanden i termostatventilene /reguleringsventilene. Om samme differansetrykk kreves uavhengig av antall åpne termostatventiler. Variabelt differansetrykk Potensiale for strømsparingen er vesentlig større. Motstanden i rørene er stor i forhold til motstanden i termostatventilene / reguleringsventilene. VIKTIGE HUSKEREGLER: - DET TAS UT PUMPE SOM LEVERER VANNMENGDE LIK SUMMEN AV FORBRUKERNE, OG MOT TRYKKFALLET TIL DEN FORBRUKEREN SOM LIGGER LENGST BORTE. - INNSTILL ALLTID PUMPA ETTER DET GUNSTIGSTE DRIFTS-FORHOLDET. 21 COVA / Vannbårne Energianlegg

22 HUSK AT: VANNMENGDEN FRA PUMPA ENDRES PROPORSJON MED TURTALLET DVS: DOBBEL ØKNING AV TURTALLET PÅ MOTOREN GIR DOBBELT SÅ STOR VANNMENGDE LØFTEHØYDEN ENDRES MED KVADRATET AV TURTALLET DVS: DOBBEL ØKNING AV TURTALLET GIR FIRE GANGER SÅ STOR LØFTEHØYDE EFFEKTEN EDRES MED TREDJE POTENS AV TURTALLET DVS: DOBBEL ØKNING AV TURTALLET KREVER ÅTTE GANGER SÅ STOR EFFEKT EKSEMPEL: EN PUMPE HAR TURTALL PÅ 700 O/MIN, GIR 60 L/MIN MOT 1,5 MVS OG KREVER EN EFFEKT PÅ 0,5 KW. TURTALLET ØKES TIL 1400 O/MIN. DETTE FØRER TIL AT VANNMENGDEN ØKER TIL 120 L/MIN, LØFTEHØYDEN TIL CA 6,0 MVS OG EFFEKTEN TIL 4,0 KW. ENERGISPARING: SIRKULAJONSPUMPA SKAL ALLTID GÅ MED LAVEST MULIG TURTALL. Noen sirkulasjons-pumper: Grundfos TP, TPE Grundfos Magna Grundfos UPE NB! Enkelte tror at innregulering av varme- /kjøleanlegg kan sløyfes når det nyttes turtallsregulert hovedpumpe. Det er feil! Pumpa har ingen kontroll med kursene den betjener, med bl.a. stort energi-tap som følge. Dette kan du lese mer om flere steder i boka, bl.a. på side COVA / Vannbårne Energianlegg

23 De fleste kjenner til innregulering av varme-/kjøleanlegg på tradisjonelt vis. Dette kalles for statisk innregulering. Frese A/S, Slagelse, Danmark har en annen løsning som kalles dynamisk regulering. Dette gjør at den tradisjonelle hydrauliske innreguleringen sløyfes helt. I tillegg oppnås mange andre betydelige fordeler som vi skal se nærmer på nedenfor. Hydraulisk balanse i varme-/kjøleanlegg Hva er et balansert system? Et anlegg er innregulert når hele anleggets flow (via sluttkomponenter, fordelings-rør og hovedfordelings-rør) svarer til den flow-mengde som ble fastlagt ved anleggets design. Den dimensjonerende hydrauliske driftbetingelsen kan simuleres ved å åpne alle de ventiler, som regulerer flowet i henhold til temperaturen (romtemperatur, utendørstemperatur eller medietemperatur), enten med manuelle radiatorventiler, selvregulerende termostatventiler eller motorventiler. I praksis anbefales det å opprette balansen ved hjelp av et antall strengregulerings-ventiler som innstilles til en bestemt blender-størrelse. Ventilene etablerer deretter, sammen med det øvrige systemet, en eksakt strømnings-motstand, som sikrer korrekt fordeling av væskemengden. Behovet for innregulering Hvis anlegget ikke oppnår den korrekte balansen, vil dette resultere i en ulik fordeling av flow-mengden, slik at det vil bli for høy ytelse i noen terminaler og for liten i andre. Resultatet blir at den ønskede oppvarming /avkjøling ikke kan garanteres i andre deler av installasjonen. 23 COVA / Vannbårne Energianlegg

24 Forskjellen på en statisk og en dynamisk strengregulerings-ventil Produsenter av ventiler angir alltid ventilens motstand med kv-verdi. Denne verdien kalles også ventilens flow-koeffisient. Den defineres som vann-flow (densitet 1 kg/l) gjennom ventilen ved et differansetrykk over ventilen på 1 bar. Dette angis i m³/h. Flow-koeffisienten angis alltid for en helt åpen ventil. Statiske regulerings-ventiler Ved statiske regulerings-ventiler kan blender-åpningen (kv-verdi) endres manuelt og fastsettes som en statisk verdi. Kv-verdien avleses så ved å sammenholde innstillings-rattets posisjon med kalibreringskurven for ventilen. Ventilen skal være utstyrt med 2 måle-nipler som måleutstyret til den indirekte flow-målingen kan tilsluttes. Ventilen kan innstilles ut fra en beregnet trykkfordeling i hele varme- /kjøleanlegget. Men vær oppmerksom på, at beregning på store, komplekse anlegg kan være forbundet med en betydelig unøyaktighet. Derutover kan ventilen innstilles ut fra en justering, som foretas etter at installasjon er ferdig, f.eks. i henhold til proporsjonalmetoden. Dynamiske regulerings-ventiler En dynamisk strengregulerings-ventil er en ny type regulerings-ventil, som er kommet på markedet innen for de siste årene. En av dens fordeler er, at den kan innstilles til et bestemt flow og låses fast for å sikre dette flowet. Ventilen er en dynamisk regulerings-ventil som tar høyde for differansetrykket og automatisk tilpasser den kv-verdi, som er nødvendig for å opprettholde det krevede flow. Ventilens kv-verdi motvirkes automatisk av endringer i differansetrykket, så flowet aldri overstiger det innstilte flow. Der finnes to hovedtyper av disse ventiler; en som er kalibrert til det nominelle flow på fabrikken, og en hvor designflowet kan innstilles av brukeren før eller etter installasjon av ventilen i systemet, og utenfra etter at systemet er igangsatt. Dynamiske ventiler kan anvendes på basis av det beregnede flow, uten å ta hensyn til trykkfordelingen i systemet. Kort introduksjon om Frese-teknologien: Frese leverer bare dynamiske regulerings-ventiler. I alle deres regulerings-ventiler finnes en vital komponent, en såkalt ventilinnsats som holder stabil væskemengde uavhengig av trykksvingninger. Med denne komponenten oppnås en såkalt trykk-uavhengig regulerings-ventil, noe som gir mange helt vesentlige fordeler. Det skal vi se nærmer på. 24 COVA / Vannbårne Energianlegg

25 Innregulering av det hydrauliske system Hydraulisk innregulering er tradisjonelt meget tidkrevende og kan være vanskelig å oppnå. Ved bruk av tradisjonelle statiske strengregulerings-ventiler vil flowet endre seg i andre deler av systemet når man regulerer på én del. Derfor skal måling og innregulering gjentas flere ganger før den korrekte balansen er funnet. Ved bruk av Frese`s dynamiske strengregulerings-ventiler Frese ALPHA og Frese S kan man uten å måle, innstille strengregulerings-ventilen til det ønskede flow. Der skjer ingen endringer av det innstilte flow selv om der skjer endringer av trykk og flow andre steder i systemet. Kontroller bare at pumpa kjører med det korrekte trykk, så er anlegget innregulert. Frese ALPHA Frese S Hvorfor skal man anvende dynamisk regulering i stedet for statisk? Justering av det dynamiske anlegget er hurtig og enkelt. Man skal bare sørge for, at innstillingen av regulerings-ventilen svarer til det nominelle flow. Det er ikke nødvendig å foreta målinger for å sammenligne flowene for de enkelte regulerings-ventiler, Når funksjonene i en installasjon skal beregnes, er det kun usikkerhet om nøyaktigheten i det beregnede flow. Dynamiske strengregulerings-ventiler eliminerer den usikkerheten, som tidligere hersket om trykkfordeling, og dermed de beregnede kv-verdier for ventilene. Nå er strengregulerings-ventiler kun nødvendig i de enkelte terminaler. Det er ikke nødvendig å anvende strengregulerings-ventiler i fordelings-rør, hovedfordelings-rør og forsyningsrør. De enkelte terminaler beskyttes 100% mot overflow, uansett belastningsforholdene og -variasjonene i systemet. I et korrekt statisk balansert system kan det oppstå overflow (opptil 400%) i visse terminaler. Energi-sløsing, og opphav til nye problemer! Det nominelle flow kan ved bruk av dynamiske ventiler endres i ett eller flere avsnitt av installasjonen uten å forstyrrelse balansen i resten av anlegget. Hvis grunnlaget for dimensjoneringen av hele anlegget viser seg å være feil, kan et statisk system kun omjusteres, hvis hele installasjonen omjusteres. Resultatet av justeringen ved dynamisk regulering er bedre enn ved statisk regulering, fordi det nominelle flow kan styres med en nøyaktighet på +/- 5%. Etter installasjonen kan systemet endres, utvides og/eller tilbakeføres uansett endringer av 25 COVA / Vannbårne Energianlegg

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Maksimal energi-sparing COVAmaXi er designet for å oppnå maksimal energibesparelse. Derfor benyttes det kun såkalt mengdestyring. Væskemengden transporteres av en

Detaljer

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering Varme- og kjøleanlegg HOVEDFORDELING PRIMÆRKRETSER SEKUNDÆRKRETSER Forfatter av 1. utg. desember 1991: Arvid Grindal, RESØK A.S Forfattere av 2. utg. mars 1998:

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

OPTIMALE KJØLEANLEGG

OPTIMALE KJØLEANLEGG OPTIMALE OPTIMALE VARME MÅLSETTING: Når dette kurset er gjennomgått skal du selv kunne bygge det optimale varme eller kjøleanlegget Paul Tengesdal VARME- KJØLEANLEGG KJØLEANLEGG Velkommen til dette selvstudiekurset

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BESTE BOLIGBYGG. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØYHUS I PLUSS REHABILITERT KONTORBYGG I WIEN. Side 26 INNEKLIMA /2015

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Vår dato: 18.05.2015 Deres dato: 16.02.2015 Deres ref: 15/1311- ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg ZERO viser til Direktoratet

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer