Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer"

Transkript

1 Paul Tengesdal Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Utgave 2012

2 Denne boka er tilegnet alle dem som strever for å få mer energi-effektive varme- /kjøleanlegg 2 COVA / Vannbårne Energianlegg

3 Energisparing vårt felles ansvar 3 COVA / Vannbårne Energianlegg

4 Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres. Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere. En betydelig andel av tiltakene vil dessuten være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme. I Norge arbeider myndighetene med følgende energimål og tiltak: Krav om passivhusnivå i 2015 Krav om «nesten nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar varmeforsyning i 2020 Krav til dokumentasjon av totale miljøbelastninger Økt fokus på arealeffektivitet i forskriftene 2015 Krav til individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietakere fra 2015 Legge tilrette for enkle prosesser for fritak fra tilknytningsplikt til fjernvarme for energieffektive bygg Kommuner oppfordres i plansammenheng, å premiere utbyggere som vil bygge med høyere energistandard enn forskriftskravene Etablering av forutsigbare tilskuddsordninger til energi-effektive bygg Konsulent hjelp og investering til tiltak med høy energibesparelse Frem til 2040 tilskudd til kostbare enkelttiltak med høy energibesparelse for å drive fram teknologiutvikling og innhente erfaring Forbildeprosjekter Energisparepotensial i Twh/år med 5 års intervall fram mot Yrkesbygg 1,9 4,8 8,9 13,7 19,1 24,7 Boliger 2,6 6,1 10,6 15,8 21,4 27,1 Totalt 4,5 10,9 19,5 29,4 40,5 51,8 Revidert EU direktiv om «Bygningers energimessige yteevne» Bakgrunn for direktivet: EU forpliktet seg i 2008 til å redusere energibruken med 20 % innen 2020 og sikre, at 20 % av energibruken ble dekket med fornybare energikilder. Det Europeiske Råd vedtok å øke energieffektiviteten med 20 % innen EU identifiserte bygningssektoren som et av de markeder med det største energisparepotensialet. Bygningssektoren er ansvarlig for 40 % av energibruken og 35 % av de samlede emisjoner. Boligsektoren med en andel på 26 % av det samlede energibruk har et større potensial for forbedring enn yrkesbyggsektoren. En forbedring av bygningers energieffektivitet er den mest effektive måte å redusere energibruken... 4 COVA / Vannbårne Energianlegg

5 Forord Denne fagboka er tenkt som en nyttig håndbok for rådgivende ingeniører, rørentreprenører og andre som arbeider med prosjektering, utforming, montering og regulering av vannbårne varmeog kuldeanlegg. Boka har blitt til gjennom mitt arbeid med slike anlegg gjennom 20 år, og mine kontakter med fagmiljø og eksperter innen dette fagområdet. Spesielt vil jeg nevne professor Vojslav Novakovic som gjennom SINTEF, Trondheim i 1991 foretok simuleringer på dataanlegget om en ny regulerings-strategi, ved hjelp av magnetventiler, kunne nyttes i vannbårne anlegg. Men også min kontakt med Arvid Grindal, Oslo har vært nyttig for meg. Han har drevet utstrakt forskning, undervisning, kursvirksomhet og publisert en rekke fagartikler og skrevet lærebok innen regulering. Videre må nevnes professor, dr.ing. Bent A. Børresen, Oslo som har vært en utrettelig inspirator og forbilde, gjennom sine mange foredrag og fagartikler. I Sverige har jeg hatt nært samarbeid med Hugo Brännstrøm, Luleå som nok er mest kjent for hans utvikling av det frostsikre vannbatteriet, og hans pionerinnsats med å skape det innjusteringsfrie radiatorsystemet. Han har også skrevet en rekke fagartikler innen distribusjon av vannbåren varme. Kanskje den aller beste opplæringen for meg har vært møte med de enkelte brukerne, og kunnskapen om de dagligdagse problemene som forekommer med vannbårne systemer. Dette er årsak til at boka er laget mest mulig praktisk, beregnet for den «jevne mann». Kunnskapsheving på dette nivået vil bidra sterkt, til å lage gode, fremtidsrettede vannbårne anlegg. Energisparing har også fått en gjennomgående oppmerksomhet i boka. Det er viktig å ha i minne et varme- /kjølanlegg vil være i drift i mange 10-år fremover. Når du skal gå igang med prosjektering av varme- /kjøleanlegg bør du starte med kapittelet «Prosjektering» side 17. Her vil du finne sidehenvisninger som hjelper deg videre på detalj-nivå, men og hvor du finner mer lesestoff om emnet. Så vil jeg takke alle som har støttet meg med bok-prosjektet og sett nytten av en slik fagbok. Nå håper jeg boka er så pass omfattende at den kan bli til nytte og glede for deg i flere år fremover. Og så håper jeg den kan gi deg inspirasjon til å lage mer energi-effektive varme- og kjøleanlegg fremover. Bjerkreim, juli 2012 Paul Tengesdal COVA AS 5 COVA / Vannbårne Energianlegg

6 I denne boka skal vi se nærmere på de forskjellige tekniske komponentene i distribusjonssystemet, hvordan de virker og anvendes. Dette er grunnleggende kunnskaper. Det er og viktig for å kunne nå målene om mer energi-effektive bygg. Og til sist er håpet, at dette skal gi grunnlag for å nye, forbedrede og forenklede løsninger i forhold til hvordan problemene løses i dag. 6 COVA / Vannbårne Energianlegg

7 Innhold Side Prefabrikkert varme- /kjølesentral 11 Energisparing 15 Prosjektering 17 Med varmepumpe i systemet 19 Sirkulasjonspumpe 21 Hydraulisk balanse i varme- /kjøleanlegg 23 Optimal energi-innstilling av pumpa 31 Systemoppbygging 33 Effektregulering 35 Varme- og kjølebatterier 39 Frostsikring av varmebatteri 41 Radiatorer 43 Gulvvarme 45 Snøsmelting og gateoppvarming 47 Trykkekspansjonskar 49 Filter i rørnettet 51 Vannbehandling med «Niprox-metoden» 53 Gjennomskylling av anlegget 55 Trykkprøving av anlegget 57 Idriftsetting 59 Dokumentasjon 61 Design /anleggs-eksempler 63 7 COVA / Vannbårne Energianlegg

8 «Energieffektivitet er ikke et eget produkt, men en egenskap ved ulike produkter og tjenester. Effektive løsninger krever ofte at flere produkter eller systemer jobber godt sammen» (Lavenergiutvalget 2009) 8 COVA / Vannbårne Energianlegg

9 Noen viktige huskeregler! Du har nå i hende en teknisk fagbok som omhandler de viktigste emnene vedr. distribusjon i vannbårne energianlegg. Nedenfor finner du noen viktige huskeregler som alle som leser boka bør kunne. Les gjennom dette før du går videre. Begrunnelsen for disse huskereglene finner du detaljert beskrevet under de enkelte avsnitt utover. PREFABRIKKERTE VARME- /KJØLESENTRALER: COVA VARME- OG KJØLESENTRALER FÅR DU 100% ETTER DINE ØNSKER DER FINNES LØSNINGER FOR ETHVERT TEKNISK ROM. ENERGISPARING: ENERGISPARING I VARME- /KJØLEANLEGG GIR STOR GEVINST, BÅDE I DRIFT OG I MILJØ. I ALLE STØRRE ANLEGG PLASSERES PUMPESENSOR LENGST UTE I RØRNETTET. DET ER GOD ENERGISPARING. MED VARMEPUMPE I SYSTEMET: MED VARMEPUMPE I ANLEGGET, SKAL DET ALLTID VÆRE INSTRUMENTERING FOR ENERGIOPPFØLGING. SIRKULASJONSPUMPE: DET TAS UT PUMPE SOM LEVERER VANNMENGDE LIK SUMMEN AV FORBRUKERNE, OG MOT TRYKKFALLET TIL DEN FORBRUKEREN SOM LIGGER LENGST BORTE. INNSTILL ALLTID PUMPA ETTER DET GUNSTIGSTE DRIFTS-FORHOLDET. HYDRAULISK BALANSE I VARME- /KJØLEANLEGG: I VARME- OG KJØLEANLEGG SKAL DET ALLTID BRUKES TRYKK-UAVHENGIGE REGULERINGS-VENTILER. OPTIMAL ENERGI-INNSTILLING AV PUMPA: INNSTILL PUMPETRYKKET MOT MINIMUMTRYKK FOR DEN KRITISKE VENTIL. EFFEKTREGULERING: I MENGDESTYRTE ANLEGG KAN REGULERINGSVENTILENE PLASSERES HVOR SOM HELST LANGS RØRNETTET (UNNTATT FOR VARMEBATTERI P.G.A. FROST- SIKRINGEN). I MENGDESTYRTE ANLEGG BRUKES KUN TURTALLSREGULERTE PUMPER. DIMENSJONER RØRNETTET MED MINDRE RØRMOTSTAND ENN 150 Pa/m. VARME- OG KJØLEBATTERIER: BRUK REN MENGDESTYRING FOR REGULERING AV VARME- OG KJØLE- BATTERIER. FROSTSIKRING AV VARMEBATTERI: FROSTSIKRING VIA ROTERENDE VARMEGJENVINNER KAN BRUKES FOR DIMENSJONERENDE UTE-TEMPERATURER NED TIL 25-30ºC. 9 COVA / Vannbårne Energianlegg

10 RADIATORVARME: RADIATOREN SKAL ARBEIDE INNENFOR DEN «STEILE» EFFEKTKURVEN. GULVVARME: GULVVARME-ANLEGG ER TIL EN VISS GRAD SELVREGULERENDE. LUFT-TEMPERATUREN KAN SENKES MED OPPTIL 2ºC. MED GULVVARME PÅ GRUNN, BRUK MIN. 250 PORE-ISOLASJON. SNØSMELTEANLEGG BRUK SNØSMELTEANLEGG KUN HVOR BEHOVET VIRKELIG ER TILSTEDE. TRYKKEKSPANSJONSKAR BRUK ALDRI FOR SMÅ EKSPANSJONSKAR. DRIFTSTRYKKET SKAL MIN. VÆRE STATTISK HØYDE + 1 METER. FILTER I RØRNETTET: I TILLEGG TIL HOVEDFILTER SKAL DET OGSÅ BRUKES FILTER OMKRING UTE I ANLEGGET. FILTER SLØYFES KUN OM DET NYTTES NIPROX VANNBEHANDLINGS-METODE VANNBEHANDLING: LEVERANDØRER AV VANNBEHANDLING MÅ KUNNE DOKUMENTERE; FORVENTET LENGER LEVETID, REDUSERTE INVESTERINGS- VEDLIKEHOLDS- OG FYRINGSUTGIFTER. BRUKES NIPROX VANNBEHANDLING, KAN MIKROBOBLE-UTSKILLER OG FILTER SLØYFES PÅ ANLEGGET. DET SKAL INNGÅS EN VEDLIKEHOLDSAVTALE MED AVTALT FASTE BESØK. GJENNOMSKYLLING AV ANLEGGET: GJENNOMSKYLLING (FLUSHING) AV ANLEGGET ER EN DEL AV LEVERANSEN, OG SKAL ALLTID GJENOMFØRES. DET SKAL DOKUMENERES AT DETTE ER FORETATT I.H.T. INSTRUKS. TRYKKPRØVING AV ANLEGGET: TRYKKPRØVING AV ANLEGGET MED DOKUMENTASJON ER EN DEL AV LEVERANSEN, OG SKAL ALLTID GJENOMFØRES. IDRIFTSETTING: UNDER IDRIFTSETTINGEN SKAL ALL LUFT I ANLEGGET FJERNES. HUSK Å STENGE AV ALLE LUFTUTSKILLERE MED STENGE-VENTIL ETTER UTLUFTINGEN. 10 COVA / Vannbårne Energianlegg

11 COVA produserer varme- /kjølesentraler helt etter kundens ønsker, slik at det passer på den enkelte byggeplass. Med andre ord, produksjonen er flyttet fra anleggstedet til fabrikk det som kalles prefabrikasjon. Med COVA varme- /kjølesentraler menes alt utstyr i teknisk rom som kommer «innenfor» energikilden (fjernvarme, kjel, varmepumpe o.l.). Det være seg rør-arrangementet, mikrobobleutskiller, filter, stenge-ventiler, regulerings-ventiler, fordelerstokk og ellers alt utstyr som hører til samlet i en unit, klargjort for transport og montasje på byggeplass. Prefabrikkert varme-/kjølesentral Det har vist seg gjennom en rekke tilfeller at det er mulig med prefabrikasjon selv til de aller trangeste tekniske rom. Oppgaven er kun å planlegge inntransporten, plassering og utførelse på byggeplassen, og så bygge sentralen deretter. Faktisk er det enklere med prefabrikasjon, men i trange rom kreves det riktignok betre planlegging. Prefabrikasjon har i alle anlegg svært mye for seg når det gjelder; kostnadsreduksjon, kortere byggetid, betre logistikk og ikke minst gode tekniske løsninger. Nedenfor vises noen eksempler på COVA varmesentraler. 11 COVA / Vannbårne Energianlegg

12 Noen forskjellige COVA varme- og kjølesentraler VIKTIG HUSKEREGEL: - COVA VARME- OG KJØLESENTRALER FÅR DU 100% ETTER DINE ØNSKER DER FINNES LØSNINGER FOR ETHVERT TEKNISK ROM. 12 COVA / Vannbårne Energianlegg

13 I 2011 ble det levert 540 stk COVA-skap til Studentboliger i Bergen COVA`s grunnleggere har arbeidet med innreguleringsfrie varme- og kjøleanlegg helt siden Da ble de første forsøk satt i gang. Målet var å komme fram til et mengdestyrings-system som var enklere, sikrere og billigere enn datidens løsninger. Dette har bedriften lykkes med, og COVAventilen ble utviklet. Siden har bedriften utviklet nye tekniske løsninger for både COVA varme- /kjølesentraler og for COVA-skapet. COVA ble en av vinnerne! COVA har gjennom de siste år hatt en formidabel vekst. Dette er belønnet med en pris som kårer de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge. Vinnerne av denne prisen varierer fra store til små offentlige og private selskapene, de kommer fra alle segmenter innen teknologi; programvare, maskinvare, kommunikasjon, trådløs teknologi og biovitenskap. Selskapene konkurrerer om en prosentvis årlig vekst i omsetningen over en femårs-periode. I 2011 kom COVA på 24. plass på denne lista for Norge. Den prestisjefylte årlige prisen som Deloitte Technology Fast 50 deler ut til de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge basert på egenutviklet teknologi. 13 COVA / Vannbårne Energianlegg

14 Rørentreprenørens kvalitetssikring COVA leverer alle varme-/kjølesentraler etter kundens ønske. Det er helt avgjørende for en vellykket leveranse at alt er fastlagt før produksjonen starter. Derfor; benytt nedenfor sjekkliste som ledd i kvalitetssikringen. Husk; det er langt billigere å gjøre et grundig kvalitetssikringsarbeid i starten, framfor å måtte foreta endringer etter at produktet er ferdiglevert. 1. Dimensjonering 8. Automatikk _ _ _ Anleggs-temperaturer Effekter Rør-dimensjoner _ _ _ Innregulerings-ventiler Reguleringsventiler med motor Energimålere 2. Alle vannmengder påført 9. Tilkoblingsstusser _ Vannmengder på systemtegning 3. Trykkfall angitt _ _ _ Rør-dimensjon Rekkefølge på fordelerstokk Retning på rørstusser _ Hva er kritisk kurs? 10. Hovedmål på sentral 4. Pumper _ Spenning _ Enkelpumpe / tvillingpumpe _ Våtløper / tørrløper 5. Plassering pumpesensor _ På pumpa _ Ute i anlegget 6. Avlufting / filter _ Mikrobobleutskiller _ Hovedfilter og filter ute i anlegget _ Vannbehandlingsutstyr _ Inntransport-åpninger _ Plass i tekn. rom 11. Annet utstyr _ Trykkuavhengige motor-ventiler _ Dynamiske strengregulerings-ventiler _ Differansetrykk regulatorer 12. Tegninger _ Korrekt systemtegning _ Grensesnitt for leveransen _ Er alle opplysninger med? 13. Spesielle ønsker 7. Temperatur / trykkavlesing _ Er dette angitt? _ _ Plassering temperatur-følere Sikkerhetsventil - blåsetrykk Ansvarlig for kvalitetssikringen: Dato...Sign COVA / Vannbårne Energianlegg

15 Energisparing må være den overordnede målsettingen for alle bygg, helt fra de først byggeskisser, hvordan bygget orienteres på tomta, tilgjengelig energi, distribusjons-systemet og senere under detaljprosjekteringen; valg av de enkelte komponenter. Husk at et bygg med sin teknisk installasjon skal være i drift i mange år fremover. Da vil et grundig forarbeid gi økonomisk gevinst så det monner. Energisparing For å redusere energiforbruket i bygg kan det gjennomføres mange sparetiltak; alt fra betre rutiner og automatikk for energistyring, isolerings-tiltak, utskifting av utstyr og installasjon som effektiviserer energibruken; varmegjenvinning, solvarmeanlegg, varmepumper o.l. Energien til bygget fordeler seg til ulike distribusjonssystemer som; gulvvarme, radiator og konvektor-anlegg, oppvarming av ventilasjonsluft og til varmtvanns-beredning. Sirkulasjonspumpa er en betydelig energislukende komponent i varme- /kjøleanlegget. Det har pumpeprodusentene gjort mye med, slik at det i dag kan nyttes pumper med bare brøkdeler av energiforbruken mot tidligere tiders pumper. Men regulerings-utstyret som i dag brukes, er også en betydelig energisluk. Dette er ytterst få klar over. I denne boka vil dette emnet bli behandlet flere steder utover. Skal en oppnå optimal energiutnyttelse i bygg, må en ha dette emnet for øyet, helt fra de første ideskisser over bygget foreligger. Start derfor med energikilden, og hvilke muligheter som foreligger. Når denne er fastlagt, bestemmes distribusjonssystemet. Her er det også mange muligheter, men ingen system er mer fleksibelt enn vannbåren varme, og som etterhvert er blitt et myndighets-krav for bygg over en viss størrelse. Når så deretter, når anlegget detaljprosjekteres, må kravet til energiutnyttelsen fortsatt være det overordnede målet. Først da får man den største mulige energiutnyttelsen, og vil ha glede av et slikt bygg gjennom mange 10-år. Energisparing betyr mindre miljø-forurensing Pumpevalg er helt avgjørende for energisparingen. Men det er enda viktigere med regulerings-utstyret. Dersom det anvendes regulerings-ventiler av fabrikat Frese, type OPTIMA vil det gjennom et normalår kunne oppnås betydelige besparelser. En pumpe som er frekvensregulert og innstilt på konstant trykk vil eksempelvis kunne spare godt kwh gjennom et normalår i forhold til om den gikk med konstant kurve drift. Dersom det i tillegg settes inn Frese-OPTIMA regulerings-ventiler over hele anlegget vil besparelsen kunne bli ytterligere kwh, altså en total besparelse på kwh. Det betyr redusert utslipp av farlige klimagasser. Ved bruk av kullkraft, et årlig redusert utslipp med 17 tonn CO². Se også tegning neste side. VIKTIG HUSKEREGEL: - ENERGISPARING I VARME- /KJØLEANLEGG GIR STOR GEVINST, BÅDE I DRIFT OG I MILJØ. 15 COVA / Vannbårne Energianlegg

16 Pumpestyring og energibesparelse Det kan spares mye energi ved riktig valg av pumper og plassering av pumpesensor Tradisjonelle anlegg med konstant flow eller pumper som kjører etter konstant kurve, har et høgt energiforbruk. Anvendes trykkstyrte pumper spares % energi. Anvendes ekstern pumpesensor i anlegg med differansetrykk-regulatorer, øker besparelsen betydelig opptil 50%. Anvendes Frese-OPTIMA slik tegning over også viser, fordobles energibesparelsene sammenlignet med anlegg hvor kun differansetrykk-regulatorer anvendes. I anlegg med meget varierende belastning i forskjellige deler av bygningen, kan det være nødvendig å anvende flere eksterne pumpesensorer. VIKTIG HUSKEREGEL: - I ALLE STØRRE ANLEGG PLASSERES PUMPESENSOR LENGST UTE I RØRNETTET. DET ER GOD ENERGISPARING. 16 COVA / Vannbårne Energianlegg

17 Før du går i gang med prosjektering bør du lese gjennom dette kapittelet. Her får du mange råd om hvordan du kan bygge opp enkle, driftsikre og maksimalt energisparende anlegg. Prosjektering Mengdestyrte anlegg I denne boka finner du kun anlegg som er mengdestyrt. En mengdestyrt reguleringskurs har ingen pumpe i kretsen. Væskemengden transporteres av en pumpe i hovedfordelings-nettet, og endrer seg etter energibehovet. I mengdestyrte systemer forsøker en å holde temperaturen konstant, og så reguleres væskemengden i stedet. Se side 33 og side 63. Høyeste anbefalt temperaturnivåer Lavere temperaturer kan anbefales i systemer med varmepumper eller andre lavtemperaturkilder og spesielt i bygg med lavt effektbehov til oppvarming. Varmebehov Varmeforbruker Temperaturnivå Romoppvarming Radiator 60/45 ºC 1) Romoppvarming Gulvvarme 40/35 ºC 2) Romoppvarming Strålevarme 80/60 ºC Romoppvarming Aerotemper 60/40 ºC Ventilasjon Batteri 50/30 ºC Varmt tappevann Varmeveksler 70/30 ºC 3) Gatevarme Varmeveksler 50/30 ºC Bassengoppvarming Varmeveksler 50/30 ºC 1) Radiatorer med termostater må ikke dimensjoneres med for stor temperaturdifferansen da lave vannmengder kan gi utilsiktede problemer med luft, partikler og temperaturregulering. 2) Tilpasses gulvvarmeoppbygging og varmebehov. Lavere temperatur i betongdekke med fliser og i bygninger med lavt varmebehov. 3) Temperaturer gjelder primærside varmeveksler. Temperatur i bereder bør holde minst 70 ºC. Returvanns-temperaturen i sirkulasjonsledningen og på alle tappesteder skal innen ett minutt være 60 ºC. Pumper I dagens moderne anlegg benyttes kun pumper med hastighets-regulering. De kan innstilles på konstant differansetrykk eller variabelt differansetrykk. Se side 21. Innreguleringsfrie anlegg Ved bruk av tradisjonelle statiske strengregulerings-ventiler vil vannmengden endre seg i andre deler av systemet når man regulerer på én del. Derfor skal måling og innregulering gjentas flere ganger før den korrekte balansen er funnet. Dette unngås ved bruk av såkalte trykk-uavhengig regulerings-ventiler. I alle slike ventiler finnes en vital komponent, en såkalt differansetrykk- 17 COVA / Vannbårne Energianlegg

18 regulator som holder stabil væskemengde uavhengig av trykksvingninger. Når ventilen er montert leverer den rett væskemengde helt upåvirket av hva som skjer i resten av anlegget. Se side 23. Energisparing Det anbefales sterkt å anskaffe den nye og oppdaterte Varmenormen fra Skarland Press. Denne er helt grunnleggende for alle som arbeider med prosjektering. Filter /vannbehandling Les mer om dette på side 51 og side 53. Anleggseksempler Se side COVA / Vannbårne Energianlegg

19 Varmepumpebasert oppvarmingsystem blir valgt i konkurranse med andre oppvarmings-metoder. Lønnsomheten må således kunne etter-dokumenteres. Vi må vite hva varmepumpa yter, hva den bruker i energi, og hvilke kostnader som påløper i et driftsår. Dette er svært viktig, men ofte vanskelig å gjennomføre fordi anlegget rett ofte ikke opprinnelig er utstyrt for slik måling. Sørg derfor for at anlegget ALLTID er utstyrt med permanent instrumentering til dette formålet. Med varmepumpe i systemet Energioppfølging Måle avgitt varme-/kjøleeffekt, tilført elektrisk effekt m.m beregne COP Måle alle relevante størrelser (temperatur, trykk og volumstrøm) Avdekke eventuelle avvik og evt. optimalisere anleggsoppbyggingen/-drift ytterligere Sikre at anlegget går optimalt i hele sin levetid Måling av temperatur Temperaturmålinger foretas relativt greit, men husk at målefeil kan lett gi unøyaktige resultater. Viser-termometer i rørnettet har vanligvis alt for stor måle-unøyaktighet til å stole på. Eneste termometer som duger i denne sammenhengen er søyle-termometer. Men også elektronisk avlesing vil være tilfredsstillende. Vanntemperaturen skal avleses for tur og retur fra varmepumpa. Sørg for at målepunktene settes på representative steder slik at korrekte temperaturer avleses. Måling av flow (volumstrøm) Denne målingen skal utføres med måleblende som plasseres i hoved-rørnettet på ett rett strekk, med avstand til nærmeste bend som angitt fra måleblende-leverandør. Måleunøyaktigheten skal være mindre enn +/- 5%. Måleblende for montasje mellom flenser. VIKTIG HUSKEREGEL: - MED VARMEPUMPE I ANLEGGET, SKAL DET ALLTID VÆRE INSTRUMENTERING FOR ENERGIOPPFØLGING. 19 COVA / Vannbårne Energianlegg

20 Viktig veileder finner du på nettet: Veilederen er utarbeidet på initiativ av Statsbygg og NVEs byggoperatør. Den er først og fremst tilrettelagt for mulig bruk av varmepumper i oppvarmingssystem i større bygg. Hensikten med veilederen er å gi byggherren et bedre grunnlag for å sette seg inn i forhold som er viktige for å få et vel fungerende varmepumpeanlegg i sitt bygg. Dernest å gi en god del råd og anbefalinger til rådgivere som ønsker å påta seg konsulentoppdrag innenfor den del av varmepumpeteknikken som anvendes til byggoppvarming. Erfaring har vist at installerte varmepumpeanlegg i bygg i en del tilfeller ikke gir de driftsdata og besparelser som er forutsatt. Dette skjer til tross for at varmepumpen bygger på kjent teknologi og vel utprøvde komponenter og systemløsninger. I arbeidet med veilederen er det avdekket at grunnen til at det forventede resultat ikke oppnås kort kan sammenfattes som følger: Beslutning om installasjon av en varmepumpe tas på sviktende grunnlag vedrørende virkelig effekt- og energibehov. - Varmekildens leveringskapasitet over året er ikke godt nok fastlagt - Samspillet mellom varmepumpen og byggets/anleggets sekundære varmeanlegg er ikke koordinert og riktig instrumentert og ofte ikke tilpasset det temperaturnivå som gir de gunstigste driftsforhold for varmepumpen. - Oppfølging, kontroll, drift er ikke tilfredsstillende, ofte på grunn av manglende instrumentering og effektivt overvåknings- og driftsanlegg. - Oversikt over helhet mangler, for dårlig koordinering, uheldig entrepriseoppdeling og ansvar for helhet. Veilederen er et omfattende dokument, denne finner du her: 20 COVA / Vannbårne Energianlegg

21 Sirkulasjonspumpa er en viktig energisparende komponent i varme- /kjøleanlegget. Derfor er det avgjørende for energisparingen at det velges riktig pumpetype og størrelse, og at pumpa stilles inn på det mest rette driftsforholdet. Husk at; «Det tas ut pumpe som leverer vannmengden lik summen av alle forbrukerne, og mot trykkfallet til den forbrukeren som ligger lengst borte (kritisk kurs). Da er man alltid sikret at alle forbruker-stedene får nok vann-mengde.» Sirkulasjonspumpe Sirkulasjons-pumpa sitter i byggets hjerte og forsyner vann til radiatorer, gulvvarme, varmebatterier o.l. Det har skjedd mye med sirkulasjons-pumper. Dagens moderne pumper bruker kun halvparten energi av hva de gjorde for bare 15 år siden, men fortsatt stilles enda strengere krav. Grundfos Magna er en sirkulasjonspumpe som klarer alle økodesignkrav som EU stiller fra Dagens moderne pumper har hastighets-regulering. De kan innstilles på konstant differansetrykk eller variabelt differansetrykk. Velg innstilling etter følgende forhold: Konstant differansetrykk Dette er en sikker differansetrykk-regulering for alle typer anlegg. Når motstanden i rørene er liten i forhold til motstanden i termostatventilene /reguleringsventilene. Om samme differansetrykk kreves uavhengig av antall åpne termostatventiler. Variabelt differansetrykk Potensiale for strømsparingen er vesentlig større. Motstanden i rørene er stor i forhold til motstanden i termostatventilene / reguleringsventilene. VIKTIGE HUSKEREGLER: - DET TAS UT PUMPE SOM LEVERER VANNMENGDE LIK SUMMEN AV FORBRUKERNE, OG MOT TRYKKFALLET TIL DEN FORBRUKEREN SOM LIGGER LENGST BORTE. - INNSTILL ALLTID PUMPA ETTER DET GUNSTIGSTE DRIFTS-FORHOLDET. 21 COVA / Vannbårne Energianlegg

22 HUSK AT: VANNMENGDEN FRA PUMPA ENDRES PROPORSJON MED TURTALLET DVS: DOBBEL ØKNING AV TURTALLET PÅ MOTOREN GIR DOBBELT SÅ STOR VANNMENGDE LØFTEHØYDEN ENDRES MED KVADRATET AV TURTALLET DVS: DOBBEL ØKNING AV TURTALLET GIR FIRE GANGER SÅ STOR LØFTEHØYDE EFFEKTEN EDRES MED TREDJE POTENS AV TURTALLET DVS: DOBBEL ØKNING AV TURTALLET KREVER ÅTTE GANGER SÅ STOR EFFEKT EKSEMPEL: EN PUMPE HAR TURTALL PÅ 700 O/MIN, GIR 60 L/MIN MOT 1,5 MVS OG KREVER EN EFFEKT PÅ 0,5 KW. TURTALLET ØKES TIL 1400 O/MIN. DETTE FØRER TIL AT VANNMENGDEN ØKER TIL 120 L/MIN, LØFTEHØYDEN TIL CA 6,0 MVS OG EFFEKTEN TIL 4,0 KW. ENERGISPARING: SIRKULAJONSPUMPA SKAL ALLTID GÅ MED LAVEST MULIG TURTALL. Noen sirkulasjons-pumper: Grundfos TP, TPE Grundfos Magna Grundfos UPE NB! Enkelte tror at innregulering av varme- /kjøleanlegg kan sløyfes når det nyttes turtallsregulert hovedpumpe. Det er feil! Pumpa har ingen kontroll med kursene den betjener, med bl.a. stort energi-tap som følge. Dette kan du lese mer om flere steder i boka, bl.a. på side COVA / Vannbårne Energianlegg

23 De fleste kjenner til innregulering av varme-/kjøleanlegg på tradisjonelt vis. Dette kalles for statisk innregulering. Frese A/S, Slagelse, Danmark har en annen løsning som kalles dynamisk regulering. Dette gjør at den tradisjonelle hydrauliske innreguleringen sløyfes helt. I tillegg oppnås mange andre betydelige fordeler som vi skal se nærmer på nedenfor. Hydraulisk balanse i varme-/kjøleanlegg Hva er et balansert system? Et anlegg er innregulert når hele anleggets flow (via sluttkomponenter, fordelings-rør og hovedfordelings-rør) svarer til den flow-mengde som ble fastlagt ved anleggets design. Den dimensjonerende hydrauliske driftbetingelsen kan simuleres ved å åpne alle de ventiler, som regulerer flowet i henhold til temperaturen (romtemperatur, utendørstemperatur eller medietemperatur), enten med manuelle radiatorventiler, selvregulerende termostatventiler eller motorventiler. I praksis anbefales det å opprette balansen ved hjelp av et antall strengregulerings-ventiler som innstilles til en bestemt blender-størrelse. Ventilene etablerer deretter, sammen med det øvrige systemet, en eksakt strømnings-motstand, som sikrer korrekt fordeling av væskemengden. Behovet for innregulering Hvis anlegget ikke oppnår den korrekte balansen, vil dette resultere i en ulik fordeling av flow-mengden, slik at det vil bli for høy ytelse i noen terminaler og for liten i andre. Resultatet blir at den ønskede oppvarming /avkjøling ikke kan garanteres i andre deler av installasjonen. 23 COVA / Vannbårne Energianlegg

24 Forskjellen på en statisk og en dynamisk strengregulerings-ventil Produsenter av ventiler angir alltid ventilens motstand med kv-verdi. Denne verdien kalles også ventilens flow-koeffisient. Den defineres som vann-flow (densitet 1 kg/l) gjennom ventilen ved et differansetrykk over ventilen på 1 bar. Dette angis i m³/h. Flow-koeffisienten angis alltid for en helt åpen ventil. Statiske regulerings-ventiler Ved statiske regulerings-ventiler kan blender-åpningen (kv-verdi) endres manuelt og fastsettes som en statisk verdi. Kv-verdien avleses så ved å sammenholde innstillings-rattets posisjon med kalibreringskurven for ventilen. Ventilen skal være utstyrt med 2 måle-nipler som måleutstyret til den indirekte flow-målingen kan tilsluttes. Ventilen kan innstilles ut fra en beregnet trykkfordeling i hele varme- /kjøleanlegget. Men vær oppmerksom på, at beregning på store, komplekse anlegg kan være forbundet med en betydelig unøyaktighet. Derutover kan ventilen innstilles ut fra en justering, som foretas etter at installasjon er ferdig, f.eks. i henhold til proporsjonalmetoden. Dynamiske regulerings-ventiler En dynamisk strengregulerings-ventil er en ny type regulerings-ventil, som er kommet på markedet innen for de siste årene. En av dens fordeler er, at den kan innstilles til et bestemt flow og låses fast for å sikre dette flowet. Ventilen er en dynamisk regulerings-ventil som tar høyde for differansetrykket og automatisk tilpasser den kv-verdi, som er nødvendig for å opprettholde det krevede flow. Ventilens kv-verdi motvirkes automatisk av endringer i differansetrykket, så flowet aldri overstiger det innstilte flow. Der finnes to hovedtyper av disse ventiler; en som er kalibrert til det nominelle flow på fabrikken, og en hvor designflowet kan innstilles av brukeren før eller etter installasjon av ventilen i systemet, og utenfra etter at systemet er igangsatt. Dynamiske ventiler kan anvendes på basis av det beregnede flow, uten å ta hensyn til trykkfordelingen i systemet. Kort introduksjon om Frese-teknologien: Frese leverer bare dynamiske regulerings-ventiler. I alle deres regulerings-ventiler finnes en vital komponent, en såkalt ventilinnsats som holder stabil væskemengde uavhengig av trykksvingninger. Med denne komponenten oppnås en såkalt trykk-uavhengig regulerings-ventil, noe som gir mange helt vesentlige fordeler. Det skal vi se nærmer på. 24 COVA / Vannbårne Energianlegg

25 Innregulering av det hydrauliske system Hydraulisk innregulering er tradisjonelt meget tidkrevende og kan være vanskelig å oppnå. Ved bruk av tradisjonelle statiske strengregulerings-ventiler vil flowet endre seg i andre deler av systemet når man regulerer på én del. Derfor skal måling og innregulering gjentas flere ganger før den korrekte balansen er funnet. Ved bruk av Frese`s dynamiske strengregulerings-ventiler Frese ALPHA og Frese S kan man uten å måle, innstille strengregulerings-ventilen til det ønskede flow. Der skjer ingen endringer av det innstilte flow selv om der skjer endringer av trykk og flow andre steder i systemet. Kontroller bare at pumpa kjører med det korrekte trykk, så er anlegget innregulert. Frese ALPHA Frese S Hvorfor skal man anvende dynamisk regulering i stedet for statisk? Justering av det dynamiske anlegget er hurtig og enkelt. Man skal bare sørge for, at innstillingen av regulerings-ventilen svarer til det nominelle flow. Det er ikke nødvendig å foreta målinger for å sammenligne flowene for de enkelte regulerings-ventiler, Når funksjonene i en installasjon skal beregnes, er det kun usikkerhet om nøyaktigheten i det beregnede flow. Dynamiske strengregulerings-ventiler eliminerer den usikkerheten, som tidligere hersket om trykkfordeling, og dermed de beregnede kv-verdier for ventilene. Nå er strengregulerings-ventiler kun nødvendig i de enkelte terminaler. Det er ikke nødvendig å anvende strengregulerings-ventiler i fordelings-rør, hovedfordelings-rør og forsyningsrør. De enkelte terminaler beskyttes 100% mot overflow, uansett belastningsforholdene og -variasjonene i systemet. I et korrekt statisk balansert system kan det oppstå overflow (opptil 400%) i visse terminaler. Energi-sløsing, og opphav til nye problemer! Det nominelle flow kan ved bruk av dynamiske ventiler endres i ett eller flere avsnitt av installasjonen uten å forstyrrelse balansen i resten av anlegget. Hvis grunnlaget for dimensjoneringen av hele anlegget viser seg å være feil, kan et statisk system kun omjusteres, hvis hele installasjonen omjusteres. Resultatet av justeringen ved dynamisk regulering er bedre enn ved statisk regulering, fordi det nominelle flow kan styres med en nøyaktighet på +/- 5%. Etter installasjonen kan systemet endres, utvides og/eller tilbakeføres uansett endringer av 25 COVA / Vannbårne Energianlegg

OPTIMALE KJØLEANLEGG

OPTIMALE KJØLEANLEGG OPTIMALE OPTIMALE VARME MÅLSETTING: Når dette kurset er gjennomgått skal du selv kunne bygge det optimale varme eller kjøleanlegget Paul Tengesdal VARME- KJØLEANLEGG KJØLEANLEGG Velkommen til dette selvstudiekurset

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Maksimal energi-sparing COVAmaXi er designet for å oppnå maksimal energibesparelse. Derfor benyttes det kun såkalt mengdestyring. Væskemengden transporteres av en

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

Varmepumpe og COVAmaXi i en pakke. med varmepumpe OVERSIKT

Varmepumpe og COVAmaXi i en pakke. med varmepumpe OVERSIKT OVERSIKT med varmepumpe Varmepumpe og COVAmaXi i en pakke Designet etter dine ønsker COVAmaXi blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon. Men produksjonen er modulbasert, dvs. den

Detaljer

CABF V 230V. 30kW. Tappevann 70 C 40 C 600L 300L. 9kW C. vegg, rom 108 DN DN DN DN DN DN DN DN DN CA07

CABF V 230V. 30kW. Tappevann 70 C 40 C 600L 300L. 9kW C. vegg, rom 108 DN DN DN DN DN DN DN DN DN CA07 Radiatorvarme 7kW Varmebatteri 360.01 30kW CABF15 0-10V 230V vegg, rom 149 13,5kW FS.3 38-41 C vegg, rom 159 8,1kW FS.2 38-41 C 600L Akk. tank VV Tappevann 70 C 40 C 300L 600L 10kW KV vegg, rom 108 8,1kW

Detaljer

Energisentraler for varme eller kjøling

Energisentraler for varme eller kjøling OVERSIKT Energisentraler for varme eller kjøling Til alle typer større bygg Med energisentralen COVAmaXi Designet for maksimal energisparing Ingen innregulering på anleggsstedet COVAmaXi leveres med trykk-uavhengige

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil TA-PICL Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en prefabrikkert shuntgruppe for regulering av temperatur. TA-PICL

Detaljer

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2 NOTAT Opprettet dato: mandag 12. desember 2011 Opprettet av: Tord A. Storberget Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme Innholdsfortegnelse: Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6

Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6 1 Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6 Glykolgjenvinnere... 7 2 Innledning Vannbårne oppvarmingssystemer har

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Fjernvarmedagene 2012

Fjernvarmedagene 2012 Fjernvarmedagene 2012 Norsk fjernvarme Gardermoen 2012-10-25 Lavenergibygninger med lavtemperaturvarme av Rolf Ulseth SINTEF / NTNU 4. generasjons fjernvarmesystemer! Hva er det? Det er fjernvarmesystemer

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic 03 2007 43 Pumpe- og shuntgruppe for gulvvarme Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe-

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 02 2007 5044 Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Uponor Push 45U er en pumpe- og shuntgruppe

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E06 05.07.2005 JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Versjon A Dato: 31.01.2014 Innhold Generelt... 2 Sanitæranlegg... 2 Varmtvann... 2 System =310.100... 2 System =310.200... 3 Varmeanlegg:... 4 Radiatorkurs... 4 Gulvvarme...

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

TA-Therm. Termostatiske sirkulasjonsventiler

TA-Therm. Termostatiske sirkulasjonsventiler TA-Therm Termostatiske sirkulasjonsventiler IMI HEIMEIER / Tappevann / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventilen for automatisk innregulering av varmtvannsanlegg, har trinnløs innstilling av temperaturen,

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG 6027 VVS-TEKNIKK KONTINUASJONSEKSAMEN 12. AUGUST 1994 OPPGAVE 1 (40%)

LØSNINGSFORSLAG 6027 VVS-TEKNIKK KONTINUASJONSEKSAMEN 12. AUGUST 1994 OPPGAVE 1 (40%) 6027 VVS-TEKNIKK KONTINUASJONSEKSAEN 12. AUGUST 1994 LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (40%) Dimensjoneringskriteriet er å opprettholde tilstrekkelig trykk ved aktuelt utstyr for å kunne tappe ønsket vannmengde.

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat

Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat Produktblad PATENTERT SYSTEM TRÅDLØST Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat firmapost@ 1/5 Produktblad Hva er EQUICALOR Ecuicalor er et trådløst system, sammensatt av forskjellige

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere

Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor

Detaljer

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE Differansetrykkregulatorer STAP DN 65-100 Differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator,

Detaljer

Precision made easy. Ballorex Vario. Statisk reguleringsventil

Precision made easy. Ballorex Vario. Statisk reguleringsventil Precision made easy Statisk reguleringsventil Effektiv innregulering av varme- og kjøleanlegg Precision made easy er en statisk reguleringsventil med variabel åpning til innregulering av varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Precision made easy. Ballorex Venturi. Statisk reguleringsventil

Precision made easy. Ballorex Venturi. Statisk reguleringsventil Precision made easy Ballorex Venturi Statisk reguleringsventil Innregulering av varme- og kjøleanlegg Precision made easy Ballorex Venturi er en generasjon av statiske ventiler til innregulering av varme-

Detaljer

Precision made easy. Ballorex Delta. Differansetrykk ventil

Precision made easy. Ballorex Delta. Differansetrykk ventil Precision made easy Ballorex Delta Differansetrykk ventil Konstant differanse trykk gir perfekt innregulering Precision made easy Ballorex Delta er en differansetrykk ventil som brukes i varme- eller kjølesystemer

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Energisentralen skal være en viktig del av et komplett fungerende lavtemperatur vannbårent varmeanlegg hvor hovedmålet er:

Energisentralen skal være en viktig del av et komplett fungerende lavtemperatur vannbårent varmeanlegg hvor hovedmålet er: Oppegård kommune krav til Energisentraler Oppegård kommune har som mål og få installert godt fungerende energianlegg som på alle måter skal kunne tilfredsstille definerte mål. Disse målene skal settes

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

Skap med alle muligheter anvendes for boliger, leiligheter o.l.

Skap med alle muligheter anvendes for boliger, leiligheter o.l. Skap med alle muligheter anvendes for boliger, leiligheter o.l. Bildet viser ett vilkårlig valgt COVA-Skap - en av de mange mulighetene i standardprogrammet. og tappevann kan bytte plass, tilkobling høyre

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Monteringsanvisning MA 2.P.12

Monteringsanvisning MA 2.P.12 Monteringsanvisning Oppfylling av rørfordeleren Fordeleren skal alltid fylles opp via påfyllingsventilene. I anlegg med flere enn én fordeler, fylles én og én fordeler av gangen etter nedenstående prosedyre.

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming.

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi presenterer siste generasjon VRF - et komplett system for

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Equimeter. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.1. IVAR Equimter. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

Equimeter. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.1. IVAR Equimter. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad IVAR Equimter Equimeter Patentsøkt firmapost@ 1/8 Produktblad IVAR Equimeter Nytt system for energi- og mengdemåling Modulene for måling av termisk energi sikrer automatisk drift og korrekt

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer