NORGES TELEGRAFVESEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES TELEGRAFVESEN"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII.. NORGES TELEGRAFVESEN (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 95 à 96) Utgitt av TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O. 97

4 For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke III ,» IV , - V. 9-99, VI , VII, senest nr. 90. J. CHR. AtINDERSEN BOKTRYKKERI 050

5 Innhold. Table des matières. A. Beretning for budgettåret Side Innledning 5 * I. Organisasjon 6 * II. Inntekter og utgifter 6 * III. Avsluttede anlegg 0 * IV. vesenets anleggskapital. * V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere terminer. * VI. Korrespondansen * VII. Stasjonene 7 * VIII. Radiostasjonenes virksomhet 9 * IX. Stasjonsbygningene * X. Linjene * XI. Personalet * XII. Korrespondansen i telegrafstyret * XIII. Hjelpefondet 5 * XIV. Private telefonselskaper.. 6 * B. Tabeller vedkommende telegrafvesenets drift Tab.. Samlet oversikt over stasjonenes drift. Inntekter og utgifter ved stasjonene 0». Abonnentanleggenes drift... 6». Korrespondansen månedsvis... 70» 5. Telefonkorrespondansen med utlandet 7 6 a. Geografisk oversikt over telegr.- korresp. med utlandet (Terminal). 7» 6 b. Do. (Transitt). 7» 7. Telegramkorrespondansen med utlandet over de forskjellige veier. 75» 8. Korrespondanse og tilkn. app. ved stasjonene 86» 9. Korresp. ved radiostasjonene... 98» 0. vesenets tjenestemenn.. 00». Personale og apparatutstyr ved stasjonene 0». Trafikk, inntekter og utgifter innen hvert fylke 8». vesenets utvikling fra 855 til ». Statistikk for 9 for forskjellige andre land Pages A. Rapport pour l'année financière Préface 5 * I. Organisation 6 * II Recettes et dépenses 6 * III. Etablissements achevés 0 * IV. Fond d'établissement des télégraphes et téléphones * V. Résultat de l'exploitation comparé à celui des termes antérieurs.. * VI Correspondance * VII. Bureaux 7 * VIII. Fonctionnement des bureaux radiotélégraphiques 9 * IX Batiments des bureaux * X. Lignes * XI. Personnel * XII. Correspondance dans l'administration centrale * XIII. Caisse de secours 5 * XIV. Compagnies téléphoniques privées 6 * B. Tableaux de l'exploitation des télégraphes Tab!.. Aperçu total. de exploitation des bureaux ». Recettes et dépenses des bureaux 0». Exploitation des réseaux d'abonnés 6». Correspondance par mois » 5. Correspondance téléphonique avec l'étranger 7» 6 a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) b. Do. (Trafic en transit) Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 75» 8. Correspondance et appareils attachés aux bureaux Correspondance aux bureaux radiotélégraphiques Employés des télégraphes Personnel et garniture d'appareils des bureaux 0». Trafic, recettes et dépenses dans chaque département 8». Développement des télégraphes depuis 855 jusqu'à ». Statistique pour 9 pour d'autres pays différents

6

7 Teleg rafvesen et 95/96 Til Handelsdepartementet. I overensstemmelse med direktørens instruks har man herved den fere avgi den statistiske beretning om vesenets virksomhet i budgett-terminen. juli juni 96. Tel egrafstyret.

8 vesenet 6 95/96 I. Organisasjon. I terminens løp er det truffet følgende viktigere bestemmelser vedrørende telegrafvesenet:. Ved stortingsbeslutning av. mai 95 blev det foretatt endel forandringer av undervisningsplanen for telegrafskolens. og '. avdeling, gjeldende fra. juli 95.. Ved stortingsbeslutning av B. juli 95 blev det fastsatt regler for offentlige tjenestemenns flytningsgodtgjorelse gjeldende fra. oktober 95 og inntil videre.. Ved stortingsbeslutning av 6. juli 95 blev det truffet bestemmelse om nedsettelse og senere inndragning av Hålogalandstillegget for tjenestemenn i Nordland, Troms og Finnmark fylker.. Ved lov av 7. juli 95 blev det foretatt endringer i lov om offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse av 9. august 98 med iilleggslov av 7. juli Ved kgl. res. av. august 95 blev det fastsatt nytt regulativ for offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse. 6. Ved kgl. res. av. januar 96 blev de tariffsatser som blev vedtatt på den internasjonale telegrafkonferanse i Paris i 95 godkjent for Norges vedkommende som gjeldende fra. april 96. Samtidig blev Handelsdepartementet bemyndiget til rt, vedta nedsettelser i disse satser for ft opnå lettelser i telegraftakstene. 7. Ved kgl. res. av 6. februar 96 blev telegrafdirekteren bemyndiget til å gi tillatelse til anlegg og drift av tridlose sendestasjoner på land. Samtidig blev Handelsdepartementet bemyndiget til å fastsette vilkårene for sådan tillatelse. 8. Ved kgl. res. av 0. april 96 blev det nye reglement for den internasjonale telegrafkorrespondanse som blev vedtatt på konferansen i Paris i 95 approbert for Norges vedkommende. 9. I henhold til fullmakt ved kgl. res. av 7. mai 96 har telegrafstyret inngått en tilleggsoverenskomst av.-5. juni 96 til telegrafoverenskomsten mellem Norge og Tyskland. 0. Nye bestemmelser om stasjonenes bokførsel blev utferdiget ved telegrafstyrets månedscirkulære for mars 96.. Ved telegrafstyrets cirkulære av. juni 96 blev det gitt nye regler for utarbeidelsen og innsendelsen av stasjonenes månedsregnskaper. II. Inntekter og utgifter. Ved stortingsbeslutning av. mai og 9. juli 95 angående telegrafvesenets driftsbudgett for terminen blev som inntekt opfert kr ,00 og som utgift bevilget kr ,00. Dessuten er det på driftsbudgettet tillatt overført kr ,00 til anskaffelse av kabelskib i nordre distrikt. Den samlede utgiftsbevilgning var altså kr , 00. Ved stortingsbeslutning av 0. april 95 blev telegrafvesenets anleggsbudgett for samme termin bevilget med kr ,00, men ved regjeringsbeslutning av. juli 95 blev det besluttet at kr ,00 herav ikke skulde tillates benyttet eller overfort ,00 blev bevilget ekstraordinært av statslinemidler. Tilsammen bevilget til nyanlegg kr ,00, hvorav tillatt benyttet kr ,00. Efter telegrafvesenets regnskaper for terminen utgjorde inntektene ialt kr ,9 og utgiftene på driftsbudgettet kr ,9. Driftsregnskapet viste således et overskudd på kr ,5. Anleggsutgiftene utgjorde i samme termin kr. 6,86 med ordinær bevilgning og kr, ,5o med. ekstraordinær bevilgning, tilsammen kr ,6.

9 7 * vesenet 95/96 Oversikt over telegrafvesenets inntekter og utgifter. Terminen 9-5 Terminen Økning i siste termin Ø ,0 5 80, ,8 099,7 Inntekter :, linje- og radio-. Innenlandske telegrammer Utenlandske telegrammer Telefonering av telegrammer Ø , ,67 8 0, ,59 Ø. 65 0,5 :-- 5 8, 68 59, , ,6 Innenlandske rikstelefonsamtaler 90,0. 8 0,9 59 5, Utenlandske rikstelefonsamtaler ,5 -:- 00,7 8 6,7 Tilknytning og stolpefester , ,9 0 56, , 5 767,6 A bony enttelefon ,7 Telefonabonnement. 77,7 Lokalsamtaler 6 88, 79, ,06 998, , , , ,90 Radio-kringkasting ,5 7 7,5 Andre inntekter. 55 8,65 Innregistrering 00,00 av telegramadresser. 8, ,86 Bortleie av lokaler m. v 8,50 0 7,6 59, Sykepenger 57 5, 55 67,0 Annonser i telefonkatalog og på reklameskilter 6 580, , , ,69 Salg av materiell ,6 5,07 67,7 Forskjellig annet ,7 6 7, 85 78, , Herfra går: Viderebefordring og refusjoner 809 0,59 --; , ,9 (±) 0 7,86 98, ,9 Samlet inntekt , Utgifter: A. På drifts budgettet: styret ,6 Lønninger '8,09 Reiseutgifter 7 9,68 Kontorutgifter 76 6,9 5 55,7 5, , 87,6 -: , , , 7 86,6 6 79, 5 79, ,08 Kretsstyr et. Lønninger... Reiseutgifter Kontorutgifter. 5 98, ,7,65 07, , , 6 I 56 80,8 8 75,68

10 vesenet 95/96 8 Terminen , , ,6 0 60, , ,50 Linjenes vedlikehold. Lønn til linjeopsynsmenn - og rikstelefonlinjene Abonnentanleggene Innenlandske sjøkabler. Utenlandske kabler Utvidelse og forbedringer av abonnentanleggene Terminen Ø. 6 5,0 6 58,6 55, ,8 79 5, 8 7,58 Økning i siste termin Ø. 97,7 75 8, ,6 65, ,7 08, , ,9 I ,8 Stasjonspersonalet ,0 Lønninger 97, , , , 08, , , Nattjeneste Vikartjeneste i feriene... under sykdom Uniformer Forskjellige personalutgifter Gebyrandeler ,5 9 97, ,59 : , ,5 8 0, 7 00,5 95, 75 80,98 580,9 5 68,6 7 55, , , , Stasjonenes vedlikehold og kornplettering ,59 Husleie 87,8 og vedlikehold av egne bygn. 0 90, 66 09, ,6 05 5, ,9 8 70,5 Renhold Inventar og apparater Forbrukssaker Lys og brensel Forskjellige vedlikeholdsutgifter , 58, , , ,89 --: ,5 9,6 05 5, 57 80, ,5 7 95, ,7 0 8,, , , ,00 760,85 96,55 Pensjons- og forsikringsvesen. Undervisning Stipendier Bernerbyrået Flytningsgodtgjørelse Forskjellige utgifter 76 79, ,9 80, ,05 900,00 900,00 87, ,, , ,0 0 6, , Samlet utgift , ,7 9 79,0 6 86, , 9 77, , ,5 B. På anle ggsbudgettet: anlegg anlegg Aloonnentanlegg Radioanlegg..... Faste eiendommer 6 0, , , , , ,6 65 5,6 6 65, ± 885 9,8 7 0, , ,79 Anleggsutgiftene i terminen fordeler sig på følgende måte : A. Ved ordinær bevilgning kr 6,86 B. Ved ekstraordinær bevilgning:. Av statslånemidler. Av krigskonjunkturskatt og tonnasjeavgift ,50 0, ,6

11 9 * vesenet 95/96 Fordeling på driftsgrener. Inntekter:. Innenlandske telegrammer samt telegramtelefonering. Utenlandske telegrammer. Innenlandske rikstelefonsamtaler.. Utenlandske» 5. Telefonabonnement 6. Tilknytninger og andre inntekter. Tilsammen for terminen Tilsammen for terminen Abonn.- telefon Radio Tils Utgifter :. styret. Kretsstyren e. Linjene.... Stasjonenes personale.. 5. Gebyrandeler 6. Husleie og vedl. av egne bygninger 7. Lys, brensel og renhold 8. Andre utgifter 9. Materiell og kontorsaker fra hovedlagret Tilsammen for terminen Utvidelse og forbedring av abonnentanleggene I alt for terminen I alt for terminen I Overskudd : For terminen For erminen Sammendrag av utgiftene Administrasjon og betjening , Stasjonenes vedlikehold I I Linjenes 06 vedlikehold Tilsammen Tilsammen I Angående inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg henvises til tabellverket, tab. -.

12 vesenet 0 * 95/96 \, '. III. I terminen avsluttede anlegg. Bevilgning : Regnskap: O. Ø. A. Med ordinær bevilgning: Telefonanlegg Komagfjord-Stjernøy 0 000, , Gratangsbotn -Foldvik -Ham n vi k 0 000,00 5, - Marhaugan-Alstad-Hamarøy -Lofoten, seksjon Hamarøy--Lofoten , ,5 Agdenes -Leksa. 500,00 5,8 Byrkelo-Nesstrand Breim 0 000,00 8 6,0 Straume Hyen Eikefjord med sidelinje til Ommedal , ,57 Vevring-Redal-Naustdal Sunnfjord, seksjon Redal-Naustdal 00,00 5,58 Indre Kvamsøy-Høyangfjord, seksjon Høyangfjord -Nese , ,00 Herdla-Ask Nordhordland, seksjon Hanevikvågen -Ask 800, ,77 Refusjon av det til telefonanlegg Hosteland-Matre forskuddsvis utredede beløp 5 69,0 5 69,0 av det til telefonanlegg Ulvik-Osa, seksjon Ulvik- Oydvenstod forskuddsvis utredede beløp 6,90 6,90 av det til telefonanlegg Øystese-Indre Ålvik forskuddsvis utredede beløp 8 089, ,9 Telefonanlegg Ekkerøy-Kiberg ,00 0,8 Tromso- Buvik Hillesøy 6 000, ,9 Vinkenes-Marhaugan 0 000, , Tårnvik-Rørstad ,00 65,5 Molde-Tingvoll-Surna, seksjon Tingvoll-Surna ,00,69,6 Sjøholt-Åndalsnes , ,67 Haugesund -Olen ,00 95,99 Ski- Tom t er-spydeberg 500,00,8 Tonnes-Nesna-Mosjøen , , Multiplextelefonering Oslo-Trondhjem , , Jordkabler Oslo -Sandvika , ,00 Telefonanlegg Trengereid-Skiftun-Breivik -Ulsneset-Ulsnesøy 00,00 00,00 Innkjøp av radiotelefoner til bruk for fiskeriene , ,06 Anlegg av en radiomottagerstasjon ved Oslo stasjon , , Komplettering av Oslo radio , , Stasjonsbygning i Mandal 8 800, ,00 i Sandvika 8 000, ,00 i Røyken 8000, ,00 i Hokksund Eiker , ,7 i Kolbotn 08,00 56,95 i Mysen 5 000, ,0 Ledingen 000,00 07,8 Funksjonærboliger i Drammen ) 000, ,8 Bidrag til opførelse av Egne Hjem for telegrafvesenots funksjonærer , ,00 B. Med ekstraordinær bevilgning: ) Av statslånemidler : Kabelanlegg Drammen-Sande Jarlsberg , ,0 Oslo-Sandvika , ,77 - Sandvika-Drammen , ,60 Drammen-Hokksund Eiker , , Komplettering av stasjoner 5 00, ,59 Hertil kommer kr ,00, bevilget på Socialdepartementets budgett for boligbygning.

13 * vesenet 95/96 Bevilgning : Regnskap : Ø. Ø. Fortsatt arbeide på 'den nye hovedbygning for telegraf og telefon i Oslo , ,00 Innkjøp av Tollbodgaten, Oslo 0 5,00 0 5,00 Ombygning av Oslo telefonanlegg i anledning Drammensbanens elektrifisering... d , ,68 ) Av krigskonjunkturskatt og tonnasjeavgift : Innkjøp av funksjonærbolig ved Ingøy Radio ,00 7,0 Opførelse av stasjonsbygning i Lødingen 0 000,00 Opførelse av boliger for telegrafvesenets tjenestemenn i Oslo , ,00 IV. vesenets nedlagte anleggskapital. I terminen er telegrafvesenets samlede anleggsomkostninger steget med i alt kr ,9, hvorav kr ,6 er utgiftsført på anleggsbudgettet og kr. 8 7,58 på driftsbudgettet under»utvidelser og forbedringer av abonnentanleggene«. Veil terminens slutt utgjorde telegrafvesenets samlede anleggsomkostninger kr ,9, som fordeler sig på de forskjellige slags anlegg på følgende måte: anlegg (linjer) kr ,58 Radioanlegg ,09 anlegg ,9 Abonnentanlegg ,7 Faste eiendommer , ,9 Under abonnentanleggene er her tatt med anleggsomkostningene vedkommende den nye telegraf- og telefonbygning i Oslo, samt innkjøpssummen for eiendommene Kongens gate 9 og Toldbodgaten ', tilsammen kr. 69 0,. Under radioanleggene er medtatt anleggskapitalen for radiostasjonenes bygninger. Anleggsomkostningenes stigning de senere år fremgår av følgende : Termin : Økning av anlomkostningene : Pet , , , , , , , ,00 Kapitalstigningen d. v. s. anleggsutgiftene utgjorde i 9-9,6 pet, i 9-9 7,5 pet., i , pet. og i , pet. av den samlede kapital ved terminens begynnelse. V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere terminer. Samlet driftsresultat. Termin : Inntekter : Utgifter : I pet. Overskudd : I pet , ,5 00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I utgiftene er her ikke tatt med utgifter til utvidelse og forbedring av abonnentanleggene, da disse egentlig hører hjemme under anleggsutgiftene.

14 vesenet * 95/96 Driftsresultat i forhold til anleggskapitalen. Inntekter Utgifter Overskudd Terrain Nedl. anleggskap. i forhold til i forhold til i forhold til anleggskap. anleggskap. anleggskap. Pet. Pet. Pet ,00,0 6,0 6, ,00 7, 5,7, ,00, 7,0 - -, ,00, 5,8 ±, ,00,5 0,0, ,00 0, 7,7, ,00 9, 6,, ,00 8,5,, Gjennemsnittlig driftsresultat Pr. telegram : Inntekt,8,7,0 Utgift,0,0, Overskudd 0,6 0,7 0, _... Pr. rikstelefonsamtale : Inntekt 0,80 0,8 0,76 Utgift 0,6 0,7 0,7 Overskudd 0,6 0,09 0,05 Pr. abonnentapparat : Inntekt,8,9,7 Utgift 85,9 9,6 9,8 Overskudd 57,9,68 9,9 VI. Korrespondansen. Terminen Terminen økning i siste termin I alt I pet Takserte telegrammmer Innenlandske telegrammer S ,- 9, Terminaltelegrammer til utlandet i-- -:-- 0, » -- fra , Transitt-telegrammer 6 --:- 6 -i- 8, Tilsammen, takserte telegrammer i :- 5,6 776 Værtelegrammer : I-,9 006 Tjenestetelegrammer : ±7, Samlet antall ekspederte telegrammer , 07 7 Samlet antall utførte telegrameksp ,7 Takserte rikstelefonsamtaler. 96 Innenlandske riksteletonsamtaler , 8 Samtaler til utlandet ,8 6 - fra , Tilsammen, takserte samtaler ,6 955 Tjenestesamtaler ,8 80 Samlet antall rikstelefonsamtaler , Samlet antall utforte rikstelefoneksp , Samlet antall o ka lsamtaler ,

15 vesenet 95/96 Terminen 9-95 Terminen Økning i siste termin 9'5-96 I alt I pet. Samtaleperioder. '7 6 Innenlandske , Til utlandet 8 8, Fra utlandet , ,8 Termin Gjennemsnittlig antall : Ekspedisjoner pr.. taksert telegram....,5,50 -» rikstelefonsamtale,7,66 Iltelegramme r, pr. 00 innenlandske telegrammer,6,0 -»- - utenlandske samtaler,, Ilsamtale r, pr. 00 innenlandske samtaler,7,0 -»----- utenlandske samtaler.... 8,76 5, Budsendelser og tilsigelser, pr. 00 samtaler, 9, Periode r, pr. 00 samtaler ved selvstendig stasjon,9,» - underordnet stasjon 0, 0,8 -»-- -»- samtlige stasjoner,0 09,8 Innenlandske telegrammer Ġjennemsnittlig Termin Inntekter Telegrammer inntekepr. tgm. Pet. Antall Pct. Pet , , , , , , , , , , , , , , ,6 I de siste terminer er gebyrene for telefonering av telegrammer ikke tatt med, mens dette er gjort i de tidligere terminer. Disse gebyrer utgjorde i terminen 9'5-96 kr. 8 0,. Taksten for almindelige innenlandske telegrammer var i siste termin For telegrammer med inntil 0 ord kr.,00 og for hvert ord mere kr. 0,0 i tillegg. Fra. juli 9 opkreves et tillegg av 50 O/o til denne takst for almindelige innenlandske telegrammer som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttårsdag eller langfredag. Ved stortingsbeslutning av. mai 95 blev ordningen med abonnement på telegramtelefonering ophevet fra. juli 95. Samtidig blev taksten for telegramtelefonering fastsatt til 0 øre pr. telegram med inntil 0 ord for inntelefonering og 0 ore pr. telegram med inntil 0 ord for uttelefonering til adressaten. For telegrammer med over 0 ord regnes hvert overskytende antall av inntil 0 ord for et halvt telegram. Utenlandske telegrammer. Telegrammer Gjennemsnittlig Termin Inntekter (avs., ank., og transitt) inntekt pr. tgm. Pet. Antall Pet. Pct , , , , , , , , , , , , , , , ,5 7

16 telegrafvesenet 95/96 Takstene for utenlandske telegrammer blev i tiden.juli-.november 95 opkrevd efter en frankekvivalent av fr. kr.,5. I tiden 5. november 95-. mars 96 efter en frankekvivalent av fr. = kr.,5 og i tiden. april-. juni 96 efter en frankekvivalent av fr. = kr.,05. T elegramk orre sp on dansen har i terminen været storst med folgende land : Avsendte Ankomne Tilsammen Tilsammen telegrammer telegrammer Storbritannia og Nord-Irland Tyskland Sverige G Nord-Amerika Danmark G. Frankrike Nederland Spania.., Belgien Italia F o r a n d r i n g e n i korrespondansens størrelse i forhold til forrige termin var størst for folgende land : økning: Nedgang: Antall Antall telegrammer telegrammer. Nord-Amerika 90 Danmark 5 5. Tyskland Storbritannia og Nord-Irland. 70. Nederland 7 Sverige 0. Frankrike 8. Island Spania 6 5. Syd-Amerika Portugal 80 6 Asia 59 Under linjeforstyrrelser og ophopning er inngående trafikk befordret trådløst mellem Oslo Radio og Kjobenhavn, London og Stonehaven. Likeledes er trafikk fra og til Island under kabelbrudd befordret via Bergen Radio Reykjavik Radio. Forovrig er trafikken utvekslet over de samme forbindelser som i forrige termin. Transitt-trafikk Samlet transitt-trafikk Derav : Til Amerika Fra Amerika Se forøvrig spesifikasjon i tabell 6 b. Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet. Se spesifikasjon i tabellverket, tab Fr. Ø.Fr. Ø. Avsendte telegrammer: Terminaltakst , ,8 Kabeltakst , , Radiotakst , ,9 Tilsammen , ,7

17 Ankomne telegrammer: Fr.. Ø. Terminaltakst ,5 Kabeltakst ,0 Radiotakst ,9 Termin ' vesenet 95/96 Innenlandske rikstelefonsamtaler. Inntekter samtaler , , , , , , , , Fr. Ø , , , Tilsammen , ,80 Transitt-telegramm er: Transitt-takst 66 98, ,0 Kabeltakst ,5 Radiotakst , ,50 Tilsammen , ,80 Ialt , , Forskjell p. g. a. frankekv. forhold til dollarkursen. 6 56, ,5 Virkelig inntekt , ,79 Frankbeløpene er omregnet til kroner efter gjennemsnittskursen på dollar ifølge Oslo bors noteringer i løpet av de respektive terminer. Gjennemsnittlig inntekt pr. samt. Pct. Antall Pet. Pet , , , , , , , ,75 0 I de siste terminer er her ikke tatt med inntekter av tilknytninger og stolpefester, mens dette er gjort for de tidligere terminers vedkommende. I terminen utgjorde disse inntekter kr ,76. ens samtaletakster blev sist forandra ved stortingsbeslutning av. mai 95. Takstene for almindelige samtaler var i terminen følgende: Avstand Takst pr. periode fra. juni 95 Almindelige samtaler Kveldsamt. i tiden fra kl. 8- om hverd km , 50-00» 00-60» » , over 750» 0 ore 50 ' 80» 0 ' 0» 75» 50 0 ore 0» 50» 90» 50» 00» 50» Fra juli 9 opkreves et tillegg av 50 Vo til de ovennevnte takster for almindelige samtaler som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttirsdag eller langfredag.

18 vesenet 6 * 95/96 Ved stortingsbeslutning av. mai 95 blev avgiften for tilknytning av private linjer til rikstelefonens centralbord fra. juli 95 forhøjet til kr.,00 pr. linje med et tillegg av kr. 6,00 for hvert tilknyttet apparat mere enn ett på linjen. Utenlandske rikstelefonsamtaler. Gjennemsnittlig Termin Inntekter Samtaler inntekt pr. samt. Pct. Antall Pct. Pct , , , , , , , , , , , , , ', , , 9 T a k s t e n e for utenlandske samtaler blev i terminens lop opkrevd efter følgende frankekvivalenter :. juli-. november fr. kr.,5 5. november mars 96.. fr.»,5. april-0. juni 96 fr. ----»,05 Trafikken er befordret over de samme mellemriksforbindelser som i forrige termin. Abonnenttelefonen. Inntekter av Abonnent- Gjennemsnittlig Termin abonnement apparater inntekt pr. abonnentapparat Pct. Antall Pct. Pet , , , , , , , , , , , , , , ,9 5 Gjennemsnittlig driftsresultat pr abonnentlinje: Samlet inntekt 87,06 75,80 Driftsutgift,98 0,8 Overskudd 75,08 5,97 Lokalsamtaler mellem abonnentene : I Oslo Utenfor Oslo Ved samtlige anlegg A n t a a p p a r a t e r pr. 00 abonnentlinjer.,,9 0,

19 7vesenet 95/96 Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner for den innenlandske trafikks vedkommende. Terminen 9-5 Terminen Til Fra utlandet utlandet Innenlandske Tilsammen Tilsammen økning pct. Telegrammer: Iltelegrammer " , Pressetelegrammer 58 Il-pressetelegrammer Leilighetstelegrammer (Le.). Brevtelegrammer.. 5 Kabelbrev 8 6 Radiobrev Juletelegrammer (X.)... 7 Radiotelegrammer fra skib. 5» til» 75 Cirkulærtelegrammer om fisket Lokaltelegrammer 0 06 Tjenestetgm. ) (herunder tjm og st.) Telefonerte telegrammer : ') Inn til stasjonene Ut til adressatene ,9 --s- 5,, 0,7 6, , j±,8 samtaler: 75 9 Ilsamtaler ± 80, 8 Seriesamtaler i--, Pressesamtaler ;-- 0,8 8 Presse - seriesamtaler ,0 98 Nattpresse-seriesamtaler , Budsendelser og tilsigelserl) 968 8,6 Utenlandske morgen- og kveldsamtaler ,5, -.0, -,5-5, Ekspedisjonsfeil anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll : I utenlandske telegrammer : Begått i Norge Begått i utlandet I innenlandske telegrammer Ekspedisjonsfeilenes art : Forvansket under telegrafering 7 7 5» telefinering 8 Forsinket Ikke fremkommet Uavleverte telegrammer. I 95-96: 58. I 9-95: 87. I : ,6 VII. Stasjonene. I terminen er åpnet følgende nye stasjoner: rikstelefonstasjoner, bistasjoner, bicentral med telegramekspedisjon og filialstasjon. bicentraler med telegramekspedisjon er nedlagt. Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner.

20 vesenet 8 * 95/96 Ved Ålesund telegraf- og rikstelefonstasjon er også oprettet kystradiostasjon. En bicentral er gitt over til rikstelefonstasjon. Det samlede antall stasjoner var pr. 0. juni 95: I stadig drift. Kombinerte telegraf- og rikstelefonstasjoner telegraf-, rikstelefon- og radiostasjoner Radiostasjoner stasjoner med telegraf til enkelte tider stasjoner Semaforstasjoner med rikstelefonekspedisjon Semaforstasjon uten» Bicentraler med telegramekspedisjon, Filialstasjoner Bistastasjoner (talest ) , 8 58 I drift til enkelte tider. Midlertidige radiostasjoner stasjoner 8 Midlertidige rikstelefonstasjoner (feltst.) 5 I alt 69 Ennvidere fantes følgende andre telegramekspederende stasjoner tilhørende jernbanene og private telefonselskaper Jernb anetelegrafstasj on er 6 Jernbanetelefonstasjoner 57 Private telefonstasjoner med telegramekspedisjon 555 Av de ovennevnte 59 telegramekspederende norske landstasjoner var 80 kun åpne for innenlandsk korrespondanse, mens 790 befordret såvel innenlandsk som internasjonal trafikk. Ved terminens utgang var det meddelt konsesjon til drift av i alt 6 9 radi o- sta sj oner ombord i norske skib. I terminens lop er der gitt konsesjon til 67 nye skibsradiostasjoner, mens 58 konsesjoner er bortfalt. Centralstasjoner for telefonekspedisjon. Stasjoner med fellesekspedisjon for riks- og abonnenttelefon centralbord for rikstelefonen alene. 6 Abonnentcentraler med rikstelefonekspedisjon på samme sted. 7» uten rikstelefon på stedet (bicentraler) 6 Automatiske abonnentcentraler 7 Tilsammen.. 96 Hertil kommer, fellesstasjoner hvor rikstelefonekspedisjoner foregår over private telefonselskapers centralbord. apparater i bruk ved stasjonene: "lo 96 80/6 95 "/, 9 Morse, sx 8 99 dx og qx 5 0 Wheatstone 9 5 Creed Siemens Tilsammen Overdrag, for wheatstone - l' siemens I alt

21 9 'k teiegraivesenet 95/96 T e e f o n a p p a r a t e r, i bruk ved stasjonene: Centralbord Almindelige telefonapparater Morsesett for bestillingstelegraf Telefonapparater for telegramtelefonen 8 Som reserve var opmontert folgende apparatsett : 5 morse sx., 6 morse dx., ` wheatstone, creed, siemens samt siemens overdrag. Til rikstelefonstasjonenes centralbord var direkte tilknyttet 5 5 private abonnentapparater over linjer. Til rikstelefonstasjonene var ennvidere tilknyttet 980 forbindelseslinjer til private centralstasjoner. Abonnentanleggene: Pr. 8O/6 96 Centralstasjoner Abonnentlinjer, i alt derav enkeltlinjer Abonnentapparater, i alt 8 6 derav tilhørende abonnentene Talestasjoner.. 6 Centralbord hos abonnentene 550 Opgave over trafikk, tilknyttede abonnentapparater og apparatutstyr ved hver enkelt stasjon finnes opgitt i tabellene 8, 9 og. Ombygningen av Oslo telefonanlegg til automatisk drift blev fortsatt i hele terminen. Ved terminens utløp var i alt 5 85 abonnentlinjer med 5 apparater tilknyttet de automatiske centraler og 6 abonnentlinjer med 5 8 apparater tilknyttet de gjenværende manuelle centraler. Radiostasjonenes virksomhet. Kyststasjonene. En ny kyststasjon, Ålesund Radio, utstyrt med en kw. rersender, blev åpnet for innskrenket tjeneste. juli 95. Fra dette tidspunkt av har formidlingen av telegrammer til og fra skib været besorget av folgende stasjoner: Tjeme Radio, Flekkerøy Radio, Utsira Radio, Bergen Radio, Ålesund Radio, Rest Radio, Fauske Radio, Ingey Radio, Varde Radio og Svalbard Radio. Langdistansetrafikk på 850 m. bølge bar som fer været utført av Bergen Radio under anvendelse av rorsenderen. Bergen Radio, Ålesund Radio og tildels også Varde Radio utsender regelmessig værmeldinger såvel pr. telegraf som pr. telefon. Ålesund Radio utsender også fiskemeldinger. Bergen Radios rorsender blev høsten 95 forandret (fastere kobling), hvorved opnåddes en større antenneenergi enn for. Høsten 95 opsattes på Utsira Radio en mindre sender av Telefunkentype, for enkelte deters vedkommende lavet på Radioverkstedet. Senderen benyttes ved telegrafering på kortere distanser og er adskillig mere strombesparende enn hovedsenderen. Forsvarsdepartementet, marinen, har oprettet ny peilestasjon på Rost Radio, idet de gamle apparater er utskiftet med nye for hvilke korreksjonstabeller er opsatt på grunnlag av utførte justeringspeilinger. Stasjonen borer forsåvidt driften angår under vesenet. Rost peilestasjon blev åpnet. januar 96, foreløbig kun for prøvedrift uten avgift for peilingene. Til terminens utgang er der gitt i alt 8 peilinger. I april 96 er der fastsatt takst (fr.,50, for horske skib kr.,50) for signaler som kyststasjonene i peileoiemed sender til skib utstyrt med peileapparater. Faste forbindelser. Ekspedisjonen med Amerika har som for været drevet fra radiocentralen i Oslo med Stavanger Radio som sendestasjon og Fornebo som mottagerstasjon. På samme mite har ekspedisjonen med Frankrike været utført med Oslo Radio som sendestasjon.

22 Tel eg ratvesenet 0 ' 95/96 Sommeren 96 blev den hittil benyttede innendørs rammemottagning fra Frankrike forandret til goniometermottagning på Bellini Tosi-antennen, hvilket gav en betydelig forbedret mottagning. I begynnelsen av 96 inntraff et større havari på Oslo Radios antenne forårsaket av usedvanlig stort isbelegg på trådene. Ved den foreløbige utbedring blev der tatt sikte på å gi over til en annen antenneform. Til Svalbard Radio, Ingøy Radio og Fauske Radio er i terminens lop skaffet små provisoriske rørsendere som for en vesentlig del og med betydelig redusert kraftforbruk har besørget trafikken på de faste forbindelser. Fiske- og feltstasj oner m. v. Halten Radio har været i virksomhet hele terminen, utenfor fisketiden med bidrag av politi- og tollvesenet av hensyn til smuglertrafikken. Stasjonen fikk en ny hk. Rapmotor med direkte koblet dynamo høsten 95. I Nordlands krets har feltstasjoner i fisketiden været opsatt i Valvær fra 7. januar til 9. mars 96 og i Skibbåtsvær fra. februar til. mai 96. Trafikken er formidlet over Tonnes Radio. Radiostasjonene i Haugesund og Svolvær har ikke været i virksomhet i terminen. Hammerfest Radio har været i drift ca. dager til ekspedisjon med Ingøy Radio under linjebrudd. I Haugesund blev den hittil benyttede gnistsender i slutten av 95 erstattet med en kraftigere rorsender. Nye anlegg m. v. Et radioreparasjonsverksted *sorterende under styrets Radioavdeling kom i drift i juli 9 i et mindre rum i Tollbodgaten. Fra mai 96 fikk verkstedet nye og sterre lokaler i Maridalsveien 9 og utvidedes da med en rekke nye verktøimaskiner. Ved utgangen av terminen beskjeftigedes 5 mann hvorav læregutter. Anlegget av mottagerstasjonen på Fornebo og radiocentr alen i Oslo er helt fullført i begynnelsen av terminen. En mottagerstasjon for Bergen Radio er anlagt på en innkjøpt eiendom»radionesset«i Fyllingsdalen vest for Bergen. Der er opsatt en mindre trebygning inneholdende såvel apparat- soin beboelsesrum. Antennen er en Bellini---Tosi-antenne ophengt på en 0 m. hoi tremast. Der er foreløbig opstillet et apparatsett beregnet på korrespondanse med utlandet. Mottagerstasjonen er ved dobbeltlinjer forbundet med en provisorisk radiocentral i telegrafstasjonen i Bergen. Centralen vil bli permanent innrettet i den nye telegrafbygning. Fra centralen til sendestasjonen, Bergen Radio, er ophengt en ny dotbeltlinje således at der nu disponeres linjer. Forberedende arbeider for modernisering a v,s v alb ard er igangsatt. Det er hensikten å opsette en rorsender som skal laves på Radioverkstedet. Anlegg av Trondhjem Radio og modernisering av Stavanger Radio er fremdeles stillet i bero i påvente av utviklingen av kortbølgesendere. Kringkastingen. For å hjelpe lytterne i Rjukan, som sterkt plages av lokale forstyrrelser, blev der i oktober 95 satt op en 50 watt Western Electric stasjon. I Porsgrund tok man i januar 96 i bruk en 00 watt Western Electric stasjon beregnet pi befolkningen i de tettbebyggede stroll omkring Skiensfjorden, hvor man på grunn av avstanden og forskjellige lokale forstyrrelser hadde vanskelig for I motta Oslo. Begge disse stasjoner skulde få den vesentlige del av sitt program overført pr. linje fra Oslo, men også settes istand til A. arrangere enklere lokale programmer. I mars s. å. blev det av Kringkastningselskapet besluttet opsatt to nye relestasjoner, 700 watt Telefunken, på Hamar og i Fredriksstad likesom det blev besluttet å bytte ut den oprinnelige Porsgrundstasjon med en ny stasjon av samme type som Hamar og Fredriksstad og flytte 00 watt stasjonen til Rjukan, mens den der opstillede 50 watt stasjon skulde monteres på Notodden. Efter endel forhandlinger med Bergen Radioklub blev der desember 95 meddelt

23 * vesenet 95/ 96 en arbeidskomite for et startende Bergen Kringkastingselskap tilsagn om konsesjon på kringkasting i Bergensdistriktene på analoge betingelser som for Kringkastingselskapet i Oslo. Bergensselskapets konsesjonsområde blev inntil videre : Bergen by, Hordaland fylke, Sogn og Fjordane fylke samt den del av Rogaland fylke som ligger innenfor en cirkel med radius 50 km. fra Bergen, dog ikke øene i Boknfjorden. Bergen Kringkastingselskap blev konstituert på generalforsamling 0. januar 96 med en aktiekapital av kr ,00. Konsesjonen er gjort gjeldende fra. december 96. En midlertidig stasjon, 500 watt Western Electric, blev opsatt på, Bergen Sjemannsskole og tatt i bruk allerede desember 95 inntil den nye kw. Western Electric blev ferdig i juni 96. Sistnevnte stasjon er foreløbig opstillet i den nye telegrafbygning i Bergen. Programmet fra Oslo liringkastingstasjon er gjerne begynt kl. 9,6 em. og varet til kl.,5 de fire dager i uken, mens man lørdag og søndag og i den senere del av terminen også onsdag har hatt program fra kl. 8 til kl.. Dessuten utsendtes gudstjeneste søndag formiddag samt hver yrkedags formiddag børsnoteringer og priser på landbruksprodukter. Programmet fra Bergen er omtrent som for Oslo, men aftenprogrammet har gjennemgående været litt kortvarigere. Antallet av innregistrerte lyttere var. juli 96 innen Oslo kringkastingområde 87 og utenfor 95. Pr. 0. juni 96 var antallet innen Oslo -området 6 776, innen Bergensområdet og utenfor 878. Avgiften for kringkastingbevis kan fra 96 betales i to terminer med kr. 0,00 pr. halvår mot for kr. 0,00 pr. år. IX. Stasjonsbygninger. Angående innkjøp og arbeider i terminen vedkommende telegrafvesenets faste eiendommer meddeles : Berge n. Arbeidet med opførelse av ny telegrafbygning pigikk med full kraft gjennem hele terminen. Bygningen vil bli fullført i løpet av terminen Hokk sund Eike r. Arbeidet med opførelse av stasjonsbygning med bestyrerbolig blev avsluttet i terminen. De samlede omkostninger til denne bygning utgjorde kr ,7 mot bevilget kr ,00. Lillestrø m. Man har påbegynt opførelse av ny telegraf- og postbygning på en tomt i Storgaten. Arbeidet vil bli avsluttet i terminen Ennvidere er det i terminen innløst gjeldsbrev eller betalt avdrag på pantegjeld vedkommende stasjonsbygningene i Melbo, Mandal, Sandvika, Røyken og Sarpsborg, likesom man har påbegynt en ombygning av stasjonsbygningen i Rørvik, hvortil bevilgning er gitt på driftsbudgettet. Nye eiendommer er ikke innkjøpt i terminen. X. Linjene. I terminens løp er det ferdigbygget 5 nye rikstelefonlinjer, hvorav 7 bilinjer. Jordkabelanlegget Oslo Lillestrøm blev ferdig 6. november 95. Linjenes lengde pr. 0. juni 96. Stolperekke Jordkabel Sjøkabel Tilsammen Linjeruter. Km. Km. Km. Km. Kun for telegraf Felles for telegraf og rikstelefon Felles for telegraf, rikstfn. og abtfn Kun for rikstelefon Felles for rikstelefon og abt.telefon Kun for abonnenttelefon Tilsammen

24 vesenet * 95/96 linj. Rikstfnlinj Abonn.linj. Tilsammen Km. L i n j e r (ledninger) i bruk. Km. Km. Km. Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Sjokabler Tråd i bruk. Tilsammen Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Sjokabler Tråd i reserve. Tilsammen Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Sjokabler Tilsammen A bonnenttelefon Tilsammen Samlet trådlengd e. Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Pct. Pet. Pet. Pct. Luftlinjer 767 0, , 75, ,5 Luftkabler 6, 8, 6 098, 6 996, Jordkabler. 8 79, , , 60 9, Sjøkabler.. 6 0, 7 0, , , Tilsammen 0 6, 98 60, , ,7 Kunstige linjer innvunnet ved triplering av rikstelefonlinjer eller ved arrangement for samtidig telegrafering og telefonering på disse. Linjelengde Trådlengde Km. Km. linjer, i bruk » i reserve 76 76» benyttet til bestillingstelegraf for rikstelefon linjer Tilsammen I de ovenstående opgaver er under : Sjøkabler, telegraf, medtatt halvdelen av de utenlandske telegrafkabler, nemlig: Rutelengde Linjelengde m. m. Den norsk-tyske kabel Stølsvik Dulinen, » norsk-tyske kabel Stølsvik Westerland » norsk-danske kabel Stolsvik--Hirtshals » norsk-engelske kabel Stølsvik Newbiggin » norsk-engelske kabel Skivoldsvik Peterhead Tilsammen

25 * vesenet 95/96 I opgaven over stolperekker, rikstelefonen, er ikke medtaft 85,0 kin. stolperekke felles med statsbanene. Ved terminens utgang var antallet av telegrafkabler 05, rikstelefonkabler, tilsammen 76. Spesifikasjon av trådlengde og antall abonnentlinjer ved de enkelte abonnentanlegg finnes i tabell. Beskadigelser på linjenettet. På' telegraf- og rikstelefonlinjene er innmeldt folgende beskadigelser, som var av den art at de virket forstyrrende på ekspedisjonen : Stolper, knekket eller skadet Isolatorer, knekket eller skadet Trådbrudd Avledninger Kortslutninger, slengkontakter og lignende Sprengte bendslinger Andre beskadigelser Kabelfeil Nye anlegg. Kabelanlegget Oslo Lillestrom blev fullført 6. november 95. Telefonanlegget Kristiansand S. Setesdalen Haukeli - Odda Bergen blev ferdig. januar 96. Anlegget omfatter folgende linjer : a) En mm. kobbertrådslinje Kristiansand S. Bergen. Som ledd i denne linje inngår den tidligere,5 mm. kobbertrådslinje Odda Bergen. b) En,75 mm. kobbertrådslinje Odda Bergen som erstatning for den foran nevnte,5 mm. kobbertrådslinje. c) En mm. jerntrådslinje Bykle Edland. d) En mm. jerntrådslinje Edland Ytre Vinje. Ved dette anlegg er det istandbragt direkte telefonforbindelse mellem Sørlandet og Bergen med omliggende distrikter. XI. Personalet. Pr. Fast 0. juni Pr. 0. juni Økning i terminen ansatte tjenes temenn styret i-- Revisjonskontoret 5 5 Kretsstyrene Funksjonærer ved stasjonene 9 Formenn, montører, telefonarbeidere m. v.. 7 ±0 Budtjenestemenn ± Tilsammen. 7 7 Reservefunksjonærer. styret 0 9 Oslo telefonanlegg 09 -i-- 66 Stasjonene forøvrig :-- 85 Tilsammen ±50 Bevilgede poster Derav ledige 8 76 Reservefunksjonær er i stadig tjeneste. styret 0 9 Oslo telefonanlegg 09 -i- 66 Stasjonene forøvrig 5 0 -:-- 87 Tilsammen ±5 Samlet antall tjenestemenn i stadig tjeneste

26 vesenet * 95/96 Det samlele antall f u n k s j o n æ r e r i s t a d i g t j e n e s t e fordeler sig således på de forskjellige arbeidsgrener: Pr. 0. juni Pr. 0. juni Økning i terminen styret 6 - Revisjonskontoret 5 5 Kretsstyrene Stasjonene : Bestyrer- og kassekontor 0 0 :-. 0 ekspedisjon, linje :- 95 -» - radio ekspedisjon :- 57 Abonnentekspedisjon ±68 Tilsammen Faste funksjonærer avgitt eller permittert uten vikar I alt Det samlede budpersonale fordeler sig således på de forskjellige arbeidsgrener: styret 0 9 Revisjonskontoret Kretsstyrene 5 5 vesenets bygninger i Oslo.. Stasjonene : Innearbeide og inkasso :- Ombæring Tilsammen :- Av fast ansatte tjenestemenn var utallet av kvinner og menn som følger : Pr. 0. juni 96 Pr. 0. juni 95 Kvinner Menn Kvinner Menn Funksjonærer Formenn, telefonarbeidere m. v 7 9 Budtjenestemenn Tilsammen Ved nyanlegg og vedlikehold av linjene blev i løpet av sommeren og høsten 95 anvendt gjennemsnittlig 77 dagarbeidere og midlertidige arbeidsledere. Ved rikstelefonstasjoner og bicentraler uten regulativmessig betjening tjenestgjorde pr. 0 juni 96 i alt ca. 700 personer. De fleste av disse oppebærer kun gebyrandeler av telegrafvesenet. Nærmere spesifikasjon av personalet ved de forskjellige stasjoner og fordeling på de forskjellige lønnsklasser finnes i tabellene 0 og. XII. Korrespondansen i styret Avsendte Ankomne Trafikkavdelingen skrivelser skrivelser Tilsammen Tilsammen - og telefontrafikk-kontorene Katalogredaksjonen Kasse- og bokholderkontoret Tilsammen

27 5 * vesenet 95/96 95 '6 9-5 Avsendte Ankomne Tilsammen Tilsammen skrivelser skrivelser Personalavdelingen 7 78 ' Ingenioravdelingen. Ingeniørkontorene Materialkontoret Verkstedet Tilsammen Linjeavdelingen Radioavdelingen I alt For trafikkavdelingens og radioavdelingens vedkommende er kun medregnet journaliserte skrivelser. XIII. Hjelpefondet. Hjelpefondet for vesenets Tjenestemenn blev oprettet ved kgl. res. av. januar 87 ; det hette oprindelig Tilleggspensjonsfondet for Rikstelegrafens Bestillingsmenu. Generalekstrakten av fondets regnskap for kalenderåret 95 viser folgende: Saldo 9: Hypotekbankobligasjoner... kr ,00 Statsobligasjoner» 7 500,00 Pantobligasjoner.. -.» 9 60,50 Oslo Sparebank....» 5 56,0 kr ,5 Inntekt: Renter kr 7 680, Mulkter som efter diskresjonær bestemmelse ilegges funksjonærer for uregelmessighet i tjenesten.. 00,00 Kursgevinst ved uttrukket Hypotek bankobligasjon 80,00 Hypotekbankobligasjon, kursstigning 0 050,00 Statsobligasjon, kursstigning ,00 Bevilgning til»forskjellige Understottelser» 5 000,00» 0, ,7 Utgifter: Utbetalte pensjoner av»hjelpefondet«kr. 990,86 Utbetalte sykebidrag av do 750,00 Utbetalte pensjoner av»forskjellige Understøttelser» 88,77 Utbetalte sykebidrag av do.. 500,00 Forskjellige utgifter 500,00 kr. 58 6,6 Balanse: Hypotekbankobligasjoner kr ,00 Statsobligasjoner» ,00 Pantobligasjoner» 9 857,00 Oslo Sparebank» 5 568,» 0 75, ,7

28 vesenet 6 * 95/96 XIV. Private telefonselskaper. Ved utgangen av tret 9'5 var det i Norge i alt 70 private telefonselskaper med eller uten konsesjon. Efter den statistikk som er levert fra de forskjellige private selskaper for året 95 hitsettes følgende opgaver over deres virksomhet Samlet anleggskapital ved årets slat Tintekter.: Abonnement Samtaleavgifter Andre inntekter Tilsammen Driftsutgifter. Administrasjon og personale Materiell og vedlikehold Andre utgifter Tilsammen Linjer. Linjerutenes lengde : Km. Km. Stolperekke, luftlinje » luftkabel Jordkabel Sjokabel Tilsammen Trådlengde: Luftlinjer Luftkabel Jordkabel Sjokabel 66 6 Tilsammen Antall abonnentlinjer *) Stasjoner. Centralstasjoner Talestasjoner Abonnentapparater **) Korrespondanse. Lokalsamtaler mellem abonnenter og talestasjoner Samtaler mellem forskjellige private selskaper Telefonerte telegrammer, avsendte og ankomne Personale. Bestyrelse og kontorpersonale 5 Ingeniører 7 7 Formenn og arbeidere 9 07 Stasjonsbetjening Bud 5 0 Tilsammen *) Derav 6 97 enkeltlinjer. **) Derav 0 apparater tilhørende abonnentene.

29 B. Tabeller.

30 vesenet 95/96 Tabell. Samlet oversikt over Nr. Stasjon en Radio Overskudd Driftsutgifter Riks- Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsinntekter Ø. Ø. Ø. O. Ø. Oslo krets. Oslo Oslo telefonanlegg... Oslo Radio, Fornebo og Tryvandshoiden Radio... Radiocentralen Radio.. Stavanger Radio Radio , : , Ostfoldske krets Asker Drøbak' Oscarsborg 8 Fredrikshald Aremark Fredrikstad Gravningsundet Kirkeøy Spjærøy Vestre Onsøy Jessheim Eidsvoll Gardermoen Gjerdrum Kløfta Nannestad Skarnes Vormsund andre underordn. stasj Kongsvinger ± Kirkenær Lillestrøm Bjørkelangen Flateby Frogner Hemnes Høland Roland I Lørenskog Rømskog Setskog Sorum andre underordn. stasj Moss Ride Mysen A_skim Skiptvet Spydeberg Trøgstad Ørje andre underordn. stasj ' Røyken ) Sandvika Sarpsborg Ise ' Skjeberg ) andre underordn. stasj Ski Enebakk ) Med Sundby Hurum. ) Med Åros Røyken. ) Med Borgenhaugen i

31 inntekter og utgifter ved stasjonenes drift. telefonen Overskudd Abonnenttelefonen Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsutgifter Overskudd Telografvesenet 95/96 Samlet Driftsinntekter Overskudd Ø. Ø. Ø. Ø. Ø. Ø. Ø. Nr ± ± $ ; :

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège série VII.) Trykt 94: Nr: 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.) -. Folketellingen

Detaljer

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET 95-96 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière 95-96 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI,

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 60. NORGES TELEGRAFVESEN 99-90 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 99-90) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL,

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée

Detaljer

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN 92-9 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA.

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 7. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Norges handel 9. (Commerce.) 7. Kommunenes

Detaljer

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. TELEGRAFVERKET 94943 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour l'année financière 94943 GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO Tabellen viser framføringstid ved innlevering av gods på aktuell dag. Transporttidene er veiledende og forutsetter at det ikke er transporttekniske eller tollmessige hindre. Transporttidene viser antall

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN Gjeldende fra 29.10.2012 Sist endret i representantskapssak 12/2012 1/6 SÆRBESTEMMELSER FOR MOTTAK OG BEHANDLING

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010 Rotary Distrikt 2260 Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt 2260 11. september 2010 Sak 1 Konstituering Konstitueringen fram til og med sak 1 a ble ledet av DG Lena Mjerskaug. Møteinnkallingen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019

I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019 Kystruten Bergen Kirkenes I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019 Kirkenes 4. Kvartalsrapport og Årsrapport 2014 1 2 1 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Barn og Ungdoms Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL:

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1 1. Resultatregnskap 2016 Tabell 1. 1.1. Resultatregnskap NFS Resultatregnskap NFS med fond Budsjett 2016

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Resultatrapportering for 2007

Resultatrapportering for 2007 Resultatrapportering for 27 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Kvantitativ rapportering for 27 Ulykker Branner Ressursbruk Utført tilsyn Elulykker med personskade Antall ulykker og omkomne

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1. Resultatregnskap 2016 1.1. Resultatregnskap NFS Tabell 1. Resultatregnskap NFS inkl fond. Budsjett 2016

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer