Naturmangfoldloven Status, politikk og hovedtemaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturmangfoldloven Status, politikk og hovedtemaer"

Transkript

1 Naturmangfoldloven Status, politikk og hovedtemaer Statssekretær Heidi Sørensen, SABIMA-seminar, Stjørdal, Foto: Marianne Gjørv

2 Naturmangfoldloven - grunnide Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Kapittel VI Kapittel VII Kapittel VIII Kapittel IX Kapittel X Formål og virkeområde Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Artsforvaltning Fremmede organismer Områdevern Utvalgte naturtyper Tilgang til genetisk materiale Myndigheter etter loven Håndheving og sanksjoner Avsluttende bestemmelser 2

3 Lovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover 3 Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper naturmangfoldloven, planog bygningsloven og andre lover Kilde: Miljøverndepartementet

4 Lovens formål Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på (hva) ved bærekraftig bruk og vern (hvordan), også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Foto: Asbjørn Børset

5 Hvorfor ta vare på naturmangfoldet? Naturen har egenverdi 5 Naturmangfold er en viktig ressurs Naturmangfold gir opplevelsesverdier Fotos: Marianne Gjørv

6 Forvaltningsmål Mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde ( 4) Foto: Marianne Gjørv Foto: Jon Bekken Meandrerende elveparti. Foto: Øystein Søbye, Samfoto Artene ivaretas og skal forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder ( 5) Foto: Marianne Gjørv 6 Ferskvannskreps, Foto: Tom schandy, Samfoto Foto: Kin Abel

7 Miljørettslige prinsipper 7 første punktum Prinsippene gjelder ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold (landskap, økosystemer, naturtyper og arter): Enkeltvedtak, inkludert tildeling av tilskudd Ved utarbeidelse eller revisjon av lover og forskrifter Prinsippene gjelder ved det offentliges forvaltning av egen fast eiendom Prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer 7

8 Vurderinger og vektlegginger Vurderingene og vektleggingene av prinsippene skal fremgå av beslutningen, jf. 7 annet punktum Utdyper og supplerer forvaltningslovens regler om saksforberedelse og begrunnelsesplikt Søker har hovedansvaret for å framskaffe kunnskap Forvaltningsmyndigheten bør bidra med informasjon om hvor kunnskap finnes 8

9 Kunnskapsbasert forvaltning Mer og presis kunnskap 9

10 Prinsippet om kunnskap - 8 Vitenskapelig kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Hvor er kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter hentet fra? Hva sier kunnskapen om status og utvikling for naturmangfoldet? Hva er effekten av tiltaket på naturmangfoldet? 10 Foto: Mareano

11 Sjekkliste kunnskapsgrunnlaget Må tilpasses den enkelte sak og er ikke uttømmende Sjekklister kontra individuelle vurderinger Hvilke økosystemer, naturtyper og arter berøres av planen? Hvordan er tilstanden for de aktuelle økosystemer, og utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og bestandene av artene på landsbasis og på stedet? Foreligger det faglige rapporter og utredninger om naturmangfold i det aktuelle planområdet? Foreligger det erfaringsbasert kunnskap om det aktuelle planområdet, skal denne informasjonen brukes Vil planen påvirke truete og nær truete arter og naturtyper på Norsk rødliste for arter 2010/naturtyper 2011? Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter? 11

12 Sjekkliste kunnskapsgrunnlaget Vil planen påvirke verneområder, nærområder til verneområder, marint beskyttede områder eller vernede vassdrag? Vil planen påvirke tilstanden i vannforekomster, utvalgte kulturlandskap, miljøregistreringer i skog, inngrepsfrie naturområder (INON) og områder eller naturtyper som er spesielt verdifulle for naturmangfold? Hvor er det kunnskapsmangel, det vil si hva vi mangler av kunnskap? Hvilke effekter vil planen ha på landskap, økosystemer, naturtyper og arter? Hva er det vi mangler av kunnskap om effekter? 12

13 Føre-var-prinsippet er nært knyttet til kunnskapsgrunnlaget Stor vekt der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig og mindre vekt der kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig Når det ikke er tilstrekkelig kunnskap om tiltakets konsekvenser, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet Håndtering der man ikke har tilstrekkelig kunnskap om tiltakets konsekvenser, men det antas å ikke være verdifull eller truet natur i det aktuelle området 13 Foto: Marianne Gjørv

14 Bygging av bolighus i Frøya kommune 14 Kravet til kunnskapsgrunnlaget er dermed oppfylt, jf. naturmangfoldloven 8. Området er imidlertid dårlig kartlagt, og det er departementets vurdering at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Det betyr at føre-var-prinsippet i 9 i naturmangfoldloven kommer inn. Målet med føre-var-prinsippet er å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Bortsett fra kystlynghei er det ikke grunn til å anta at det vil være noen annen truet naturtype eller truede arter i det aktuelle området. Føre-var-prinsippet tillegges derfor mindre vekt i denne saken

15 Samlet belastning En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for Vurderingen av den første påvirkningen Vurdering av nye påvirkninger på et allerede påvirket økosystem 15 Foto: Kristin Thorsrud Teien

16 Sjekkliste samlet belastning Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en påvirkning på landskap økosystemer, naturtyper og arter? Hvilke framtidige tiltak og bruk som man har oversikt over kan utgjøre en påvirkning på landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle området? Hva vil den samlede belastningen (effekten) av planen være, det vil si eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og framtidige tiltak og bruk? Mangler vi kunnskap om virkningen (effekten) av planens samlede belastning for landskap, økosystemer, naturtyper og arter? 16

17 Bygging av bolighus i Frøya kommune Etter naturmangfoldloven 10 skal påvirkning på et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Konsekvensene av en eventuell utbygging må ses i sammenheng med andre belastninger kystlyngheien er eller vil bli utsatt for. Det er utarbeidet utkast til handlingsplan for ivaretakelse av kystlynghei, hvor det framgår at denne naturtypen først og fremst er negativt påvirket av tilgroing og skogplanting, luftforurensning og opphørt bruk. Det framgår videre at Frøya har gode lyngheiområder, men at de ikke er blant dem som i utkast til handlingsplan anses som de mest verdifulle. Dersom det aktuelle tiltaket gjennomføres, vil et mindre areal med kystlynghei på Frøya bli borte. Sett i sammenheng med den samlede utbredelse av naturtypen og øvrige belastning naturtypen kystlynghei er utsatt for, antas det aktuelle tiltaket ikke å medføre noen særlig ekstra belastning av betydning for naturtypen som sådan, jf. naturmangfoldloven

18 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering For å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet Foto: Statnett skal det tas utgangspunkt i slike teknikker, driftsmetoder og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater 18

19 Hva skal oppfylles etter naturmangfoldloven? Status, utvikling og effekter samt samlet belastning og lokalisering knyttet til naturmangfold Hvordan vurderes og vektlegges kunnskapen om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i beslutninger? Vedtaket med eventuelle vilkår eller avslag på søknaden 19

20 Begrepsbruk Behov for mer enhetlig begrepsbruk Status på Norsk rødliste for arter 2010 og Norsk rødliste for naturtyper 2011 Kritisk truet Sterkt truet Truete naturtyper og arter Sårbar Nær truete naturtyper og arter Endemiske arter Ansvarsarter og ansvarsnaturtyper Arter på internasjonale rødlister Arter som er på vedlegg til konvensjoner Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Verneområder etter naturmangfoldloven og beskyttelse etter plan- og bygningsloven 20

21 Stortingsproposisjoner og -meldinger Prop. 100 S ( ) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge Nødnett innebærer en beslutning som berører naturmangfold. Derfor vurdert etter naturmangfoldloven kap. II Det skal ikke bygges nye basestasjoner eller master i nasjonalparkene. Så langt det er mulig skal man søke å unngå plassering av nye basestasjoner eller master i andre verneområder, inngrepsfrie naturområder og andre verdifulle naturområder. Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Det er gjort vurderinger av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kap. II i meldingen; kunnskapsgrunnlaget, førevar, samlet belastning. Et definert havområde. 21

22 Store saker 22 Sima-Samnanger: Kraftlinje. Energiloven og naturmangfoldloven Delvedtak Ørskog-Sogndal: Kraftlinje. Energiloven og naturmangfoldloven, samt midler til hubro Avgjørelse av klage på reguleringsplan for ny RV714 over Dolmøya - Hitra kommune. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. 14. juli 2010 Strandsonesakene våren Innsigelser. Reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. Risøy hyttefelt i Lindås kommune, 2) Bygging av bolighus i Frøya kommune, 3) Park/idrett i Kvam kommune, og 4) Naust i Austevoll kommune.plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven Reguleringsplan Slagentangen. Industriområde og skog. Omgjøring. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. 7. juli 2011 Kommuneplanens arealdel. Steinkjer og Lierne. Reindrift og hyttebygging. Innsigelse. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. 21. oktober 2011 Tryvann vinterpark 6. september 2010: Markaloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven

23 Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Brev fra Miljøverndepartementet av 6. oktober 2011 Krav etter naturmangfoldloven saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger Krav etter plan- og bygningsloven saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger Samordning og synliggjøring Sjekklister etter naturmangfoldloven Fylkesmennene og Direktoratet for naturforvaltning har et særskilt ansvar for å veilede og lære opp kommunene i bruken av naturmangfoldloven i saker etter plan- og bygningsloven 23

24 Veiledere etter naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper, utarbeidet av DN Prioriterte arter, under utarbeidelse av DN 24 NML 8? NML NML 12? NML 9? 10? NML 11? Naturmangfoldloven kap. II, under utarbeidelse av MD Utenlandske treslag, ferdigstilles av DN når forskriften vedtas Fremmede organismer, ferdigstilles av DN når forskriften vedtas

25 Utvalgte naturtyper Felles regler for bærekraftig forvaltning av natur utenfor verneområder Noe natur utenfor verneområdene er viktigere enn annen natur Øker forutsigbarhet for myndighetenes arealforvaltning Forenkler planleggingen 25 Slåttemark Foto: Asbjørn Børset

26 Etablert utvalgte naturtyper 13. mai 2011: Fem utvalgte naturtyper ble vedtatt av Kongen i statsråd Flere runder 95 mill. kr kroner til prioriterte arter og utvalgte naturtyper Hule eiker Foto: Anne Sverdrup- Thygeson Slåttemark Foto: John Bjarne Jordal Kalksjøer Foto: Britt Hanssen 26 Kalklindeskog Foto: Marianne Gjørv Slåttemyr Foto: Erlend Skutberg

27 Kriterier for utvelgingen Truet naturtype Inneholder prioriterte arter Ansvarsnaturtype Internasjonale forpliktelser Kommunene kan også velge ut sine naturtyper 27 Tørrbakkeeng med raudsvæve Foto: Kristin T. Teien

28 Myndighetsutøvelse - 1 Enkeltvedtak eller vedtakelse av forskrift etter: Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven Andre lover 28 Lovenes skjønnsrom, dvs.: Hvilke valgmuligheter myndighetene har etter planog bygningsloven, naturmangfoldloven og andre lover Naturmangfoldloven 8-12 Kalk-lindeskog Foto: Øystein Paulsen, HI

29 Myndighetsutøvelse - 2 Naturmangfoldloven 53, 2 ledd, 1. punktum Hensynsregel: Det skal tas særskilt hensyn til naturtypen for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes tilstand. (Det betyr at hensynet til forekomsten skal veie tungt mht utfallet av saken.) Naturmangfoldloven 53, 2 ledd, 2. punktum Konsekvensene må klarlegges (effektene av tiltaket, jf. 8 og evt. KU etter plan- og bygningsloven). Jf. også føre-var i 9 29 Foto: Tor Erik Branderud

30 Myndighetsutøvelse - 3 Naturmangfoldloven 53 tredje ledd 1 punktum Hva du skal vurdere: Det skal legges vekt på forekomstens betydning for den samlede utbredelse (tilstand og utvikling for naturtypen på landsbasis og samlet belastning lokalt regionalt og på landsbasis, jf. også 10) på og kvalitet av naturtypen (naturfaglig vurdering, jf. også 8) og om en tilsvarende forekomst kan etableres eller utvikles på et annet sted (jf. også 12). 30 Foto: Tor Erik Branderud

31 Myndighetsutøvelse - 4 Må framgå av vedtaket hvordan naturtypen er vektlagt og ivaretatt ( 7, 2 punktum) Vilkår i vedtaket: Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av en slik forekomst (jf. også 11) 31 Foto: Tor Erik Branderud

32 Virkemidler i plan og bygningsloven Planprogram ( 4-1) Hensynssoner i kommuneplanens arealdel ( 11-8 c og e) Grønnstruktur som arealformål med bestemmelser ( 11-7 nr. 3 og 12-5 nr. 3) 32

33 Virkemidler i plan og bygningsloven Bruk og vern av sjø og vassdrag med bestemmelser ( 11-7 nr. 6, 11-9 nr. 6 og 12-5 nr. 6) Innsigelsessystemet ( 5-4) 33

34 Rettslig bindende plan Der arealbruken er avklart etter at forskrift om utvalgte naturtyper er vedtatt ( 53, 4. ledd) - I slike tilfeller gjelder planen, ikke reglene i naturmangfoldloven 53 Reglene i naturmangfoldloven 53, 2. og 3. ledd gjelder i følgende tilfeller: der planen er vedtatt før forskriften om den aktuelle naturtypen der planen ikke avklarer forholdet til forekomsten av den utvalgte naturtypen Byggesaksbestemmelsene (PBL 28-8 og 29-10) - Plassering og utforming av bygninger - Muligheten til å nekte tiltaket (oppføring av bygninger) 34

35 Søknad og tillatelse for skog- og jordbrukstiltak Skog- og jordbrukstiltak som berører forekomst av utvalgt naturtype og som ikke krever tillatelse etter skogbrukslova eller jordlova søknad (meldeplikt) om tillatelse etter naturmangfoldloven 54 Kommunens tilbakemelding, dvs. tillatelse (enkeltvedtak) må foreligger før iverksettelse (kommunens 3-ukers frist) Unntak for tiltak som angis som positive i handlingsplan Eventuell nektelse eller vilkår må ligge innenfor rammen i skogbruksloven. Klageinstans for vedtak i skog: Direktoratet for naturforvaltning, jf. NML 62, 3. ledd Klageinstans for vedtak i jordbruk: Statens landbruksforvaltning. Fylkesmannens har ikke klagerett, men det har organisasjoner med rettslig klageinteresser. 35

36 Handlingsplan og skjøtsel Staten skal utarbeide handlingsplaner for utvalgte naturtyper Verken kommunen eller grunneier kan pålegges av staten å skjøtte eller gjøre andre aktive til forekomster av utvalgte naturtyper Staten kan ikke selv gjennomføre skjøtsel i forekomster av utvalgte naturtyper, uten etter avtale med grunneier. Tilskuddsordning på 14 millioner kroner i

37 Ikke-myndighetsstyrte muligheter og ansvar Fylkesmannen og kommuner bør legge til rette for nær kontakt og samarbeid med grunneiere, rettighetshavere og organisasjoner om utvalgte naturtyper, i samarbeid med fylkesmennene Kommunene og organisasjoner kan søke om midler, kan hjelpe grunneiere å søke, kan bistå med kompetanse til skjøtsel o.l. Handlingsplanen skal gi god faglig veiledning 37 Ålegraseng Foto: Øystein Paulsen, HI

38 Naturtyper som ikke er utvalgt Naturtyper som ikke er utvalgt, mister ikke sin betydning Disse naturtypene skal alltid vurderes etter lovkap. II Hvilken vekt de skal få ved beslutninger avhenger blant annet av om de er aktuelle kandidater for utvelging, klassifisering på Norsk rødliste for naturtyper 2011 og i Naturbasen og andre samfunnsinteresser 38 Sanddyner Foto: Irene Lindblad

39 Naturtyper for vurdering i runde 2 Kystlynghei Ålegraseng Høstingsskog 39 Kystlynghei Foto: Jan Rabben/NN/Samfoto

40 Prioriterte arter Viderefører artsfredningen Ser arter og leveområder i sammenheng 40 Rød skogfrue Dynamisk Aktive tiltak Funksjonsområde følger arten Avprioritering

41 Etablerte prioriterte arter 20. mai 2011: Åtte prioriterte arter ble vedtatt av Kongen i statsråd Flere runder Hubro Honningblom Rød skogfrue Svarthalespove Dragehode 41 Klippeblåvinge Elvesandjeger Eremitt Dverggåsa

42 Prioriteringen Truet art Ansvarsart Internasjonale forpliktelser 42 Marisko Foto: Kristian Julien

43 Artens økologiske funksjonsområde 43 Som økologisk funksjonsområde for klippeblåvinge regnes i forskriften artens leveområder I det økologiske funksjonsområdet for klippeblåvinge er bruk som tar hensyn til klippeblåvingens leveområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke som ikke skal være tillatt, for eksempel når det gjelder planting av trær og busker og graving. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger som er regulert i avtalen. Oppføring av nybygg og større tilbygg, masseuttak, utfylling og lagring av masser og skogplanting er forbudt.

44 Handlingsplan og skjøtsel Staten skal utarbeide handlingsplaner for prioriterte arter, jf. 5 Verken kommunen eller grunneier kan pålegges av staten å skjøtte eller gjøre andre aktive tiltak i prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder Staten kan selv gjennomføre skjøtsel i økologiske funksjonsområder, jf Honningblom Tilskuddsordning på 14 millioner kroner i 2011

45 Ikke-myndighetsstyrte muligheter og ansvar Fylkesmannen bør legge til rette for nær kontakt og samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, organisasjoner og kommuner om prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder Bistå grunneiere med å søke om midler, bistå med kompetanse til skjøtsel osv. 45 Handlingsplanen skal gi god faglig veiledning

46 Arter som ikke er prioritert Arter som ikke er prioritert, mister ikke sin betydning Disse arten skal alltid vurderes etter lovkap. II Hvilken vekt de skal få ved beslutninger avhenger blant annet av om de er aktuelle kandidater for utvelging, klassifisering på Norsk rødliste for arter 2010 og andre samfunnsinteresser 46 Sinoberbille

47 47 Runde 2: 17 kandidater Foto: Alfred Ørjebu, SNO - Narreglye - Storporet flammekjuke - Hubro - Hortulan - Trøndertorvmose - Bredøre - Skjeggflaggermus - Skogflaggermus - Jærtistel - Svartkurle - Strandtorn - Skredmjelt - Mnemosynesommerfugl - Dvergålegras - Edelkreps - Stor salamander - Fjellrev

48 Hvilket virkemiddel som er mest hensiktsmessig Verdensarvområder, Ramsar, Kulturminner og kulturmiljøfredninger Vernede vassdrag, marint bekyttede områder, strandsone, markaloven, regionale villreinplaner, nasjonale laksefjorder, inngrepsfrie naturområder, statlig sikrede friluftsområder, statlige planbestemmelser Vannforskriften, matjord, kulturminnelove ns formål Naturreservater, Nasjonalparker, Landskapsvernområder, Marine verneområder, Prioriterte arter, Vern etter markaloven Utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder, fremmede organismer Miljøkvalitetsnormen Naturmangfoldlove ns formål, forvaltningsmål, og miljørettslige prinsipper. 48 Statlige planretningslinjer, hensynssoner, forvaltningsplaner for havområdene, forurensningslov, motorferdselslov, viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven, skogbruksloven, jordloven, produktkontrolloven, friluftsloven, klimakvoteloven,

49 Takk for innsatsen 49 Fortsett arbeidet med: - å foreslå kandidater til utvalgte naturtyper og prioriterte arter. - bistå kommuner og grunneiere med skjøtsel. - påklage vedtak som ikke er i tråd med lovkap. II i nml. - legge inn observasjoner i artsobservasjoner.no. - delta i og arranger kurs i naturmangfoldloven Foto: Tor Erik Branderud

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. seniorrådgiver Jørund T. Braa, DN Røros, 15. nov 2012

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. seniorrådgiver Jørund T. Braa, DN Røros, 15. nov 2012 Utvalgte naturtyper og prioriterte arter seniorrådgiver Jørund T. Braa, DN Røros, 15. nov 2012 1 Utvalgte naturtyper Felles regler for bærekraftig forvaltning av natur utenfor verneområder Noe natur utenfor

Detaljer

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Plansamling, Hamar,

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Plansamling, Hamar, Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Plansamling, Hamar, 19.10.2011 Hvilket virkemiddel som er mest hensiktsmessig Verdensarvområder, Ramsar, Kulturminner og kulturmiljøfredninger

Detaljer

Naturmangfoldloven en innføring og oversikt. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet 10.10.12 Gardermoen

Naturmangfoldloven en innføring og oversikt. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet 10.10.12 Gardermoen Naturmangfoldloven en innføring og oversikt 1 Tittel på presentasjon 11. oktober 2012 Avdelingsdirektør Torbjørn Lange 10.10.12 Gardermoen En lov som har fått internasjonal oppmerksomhet Naturmangfoldloven

Detaljer

Seniorrådgiver Morten Gluva

Seniorrådgiver Morten Gluva Planlegging av samferdselsprosjekter og naturmangfold Seniorrådgiver Morten Gluva R5, 14.11.2012 1 Planlegging av samferdselsprosjekter og naturmangfold 21.11.2012 Nasjonalt mål - stanse tapet av truet

Detaljer

Ny naturmangfoldlov. Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået

Ny naturmangfoldlov. Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået Ny naturmangfoldlov Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået Foto: Asbjørn Børset Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Gardermoen, 27. oktober 2009. Status og plan for det videre

Detaljer

Ny naturmangfoldlov. Regler og retningslinjer om bærekraftig bruk av natur. Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Svolvær, 3. september 2009.

Ny naturmangfoldlov. Regler og retningslinjer om bærekraftig bruk av natur. Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Svolvær, 3. september 2009. Ny naturmangfoldlov Regler og retningslinjer om bærekraftig bruk av natur Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Svolvær, 3. september 2009. Foto: Asbjørn Børset Inndelingen av loven En lov bestående

Detaljer

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Lyngørporten 20. september 2012 1 Naturmangfoldloven i planprosesser 20.

Detaljer

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Honorata Kaja Gajda FNF Seminar om naturmangfoldloven Stjørdal 16 nov. 2013 Hva er naturmangfoldloven? Naturmangfoldloven er det viktigste rettslige virkemidlet

Detaljer

Naturmangfoldloven: nytt verktøy nye oppgaver. Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven: nytt verktøy nye oppgaver. Naturmangfoldloven : nytt verktøy nye oppgaver De store miljøutfordringene Klimaendringer og global oppvarming Helse- og miljøfarlige kjemikalier Tapet av biologisk mangfold Fortsetter tapet som nå, kan hver 10. dyre- og

Detaljer

Artsforvaltning, prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Kristin Thorsrud Teien, MD Halvdagsseminar

Artsforvaltning, prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Kristin Thorsrud Teien, MD Halvdagsseminar Artsforvaltning, prioriterte arter og utvalgte naturtyper Kristin Thorsrud Teien, MD Halvdagsseminar 14.11.12 Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II

Naturmangfoldloven kapittel II Ernst Inge Dahl Espeland Plankonferansen Bodø 11. 12. desember 2012 Tema Introduksjon av og bakgrunn for naturmangfoldloven kap. II Gjennomgang av nml. 4 til 12 Vise hvordan disse bestemmelsene skal virke

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Det nytter å engasjere seg! Naturmangfoldloven er en lov vi hele tiden må jobbe med. Klikk for å redigere undertittelstil i malen.

Det nytter å engasjere seg! Naturmangfoldloven er en lov vi hele tiden må jobbe med. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Det nytter å engasjere seg! Naturmangfoldloven er en lov vi hele tiden må jobbe med. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Heidi Sørensen c Historisk tilbakeblikk 1910-loven: Fredet naturminne i

Detaljer

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Innledning Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av naturmangfoldlovens mål Plan- og bygningsloven

Detaljer

Regionale planer for villreinfjellene

Regionale planer for villreinfjellene Hva betyr naturmangfoldloven for planer og konsekvensutredninger? Seniorrådgiver Gaute Voigt-Hanssen Fellesforum regionale planer for Villreinfjellene Radisson Blu Airport Hotel 29.okt 2010 Foto: Marianne

Detaljer

Naturmangfoldloven Bakgrunn og formål, samt vurderinger etter 8-12 i offentlige beslutninger. Frode Torvik, Juridisk rådgiver i Asker kommune

Naturmangfoldloven Bakgrunn og formål, samt vurderinger etter 8-12 i offentlige beslutninger. Frode Torvik, Juridisk rådgiver i Asker kommune Naturmangfoldloven Bakgrunn og formål, samt vurderinger etter 8-12 i offentlige beslutninger Frode Torvik, Juridisk rådgiver i Asker kommune Pressemeldinger, MD Naturmangfoldloven er det mest omfattende

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter

Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter Naturmangfoldloven: Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Strandmaurløve. Foto A.Endrestøl, NINA Begge er nasjonale / landsomfattende forskrifter Naturvernområder:

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II i saker etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Naturmangfoldloven kapittel II i saker etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Naturmangfoldloven kapittel II i saker etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Ernst Inge Dahl Espeland Rica Hell 3. oktober 2012 1 Nml. kap. II og utsetting av utenlandske

Detaljer

Utvalgte naturtyper kommunen som forvaltningsmyndighet. Kurs i praktisk bruk av naturmangfoldloven 4. desember 2012 Anniken Gjertsen Skonhoft

Utvalgte naturtyper kommunen som forvaltningsmyndighet. Kurs i praktisk bruk av naturmangfoldloven 4. desember 2012 Anniken Gjertsen Skonhoft Utvalgte naturtyper kommunen som forvaltningsmyndighet Kurs i praktisk bruk av naturmangfoldloven 4. desember 2012 Anniken Gjertsen Skonhoft Innhold Hva er utvalgte naturtyper? Hva innebærer status som

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16.

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. november 2011 Miljøforvaltningens rolle Som forvaltningsmyndighet

Detaljer

Utvalde naturtypar. Slåttemark Slåttemyr Kalksjøar Kalklindeskog Hole eiketre

Utvalde naturtypar. Slåttemark Slåttemyr Kalksjøar Kalklindeskog Hole eiketre Utvalde naturtypar Utvalde naturtypar pr. november 2014 Slåttemark Slåttemyr Kalksjøar Kalklindeskog Hole eiketre Tilskotsordning for utvalde naturtypar, 2014 Slåttemark inkludert lauveng Slåttemyr Kalksjøar

Detaljer

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper erfaringer og. v/ avdelingsdirektør Torbjørn Lange og seniorrådgiver Helga Hjorth

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper erfaringer og. v/ avdelingsdirektør Torbjørn Lange og seniorrådgiver Helga Hjorth Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper erfaringer og eksempler på avgjørelser fra MD v/ avdelingsdirektør Torbjørn Lange og seniorrådgiver Helga Hjorth 2 Vi er på vei Saker på departementsnivå Program

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Bondelaget, Kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 4 og 5: Forvaltningsmål for økosystemer, naturtyper og arter

Detaljer

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Historisk tilbakeblikk Foto: Ola Glesne 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby 1954-loven: Nasjonalparker. Rondane (1962) Foto: Bård Løken NN, Samfoto

Detaljer

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper hva er nytt etter kg. res.?

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper hva er nytt etter kg. res.? Prioriterte arter og utvalgte naturtyper hva er nytt etter kg. res.? Samling om kartlegging og bruk av biomangfold-data Rennesøy 15. juni 2011 Anniken Skonhoft, Direktoratet for naturforvaltning Innhold

Detaljer

Naturmangfoldloven - avklaringer mot annet lovverk. Oslo, 5. november 2012 Rune Aanderaa

Naturmangfoldloven - avklaringer mot annet lovverk. Oslo, 5. november 2012 Rune Aanderaa Naturmangfoldloven - avklaringer mot annet lovverk Oslo, 5. november 2012 Rune Aanderaa Dinosaurene forsvant for 65 mill år siden. Dagens tap av biomangfold er i samme størrelsesorden. Biomangfold går

Detaljer

Ny naturmangfoldlov hovedinnhold

Ny naturmangfoldlov hovedinnhold Ny naturmangfoldlov hovedinnhold Foto: Asbjørn Børset Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Lillestrøm, 1. desember 2009 Inndelingen av loven En lov bestående av 10 kapitler og 77 paragrafer samt

Detaljer

Artsforvaltning, fremmede organismer og utvalgte naturtyper. Kristin Thorsrud Teien, MD Bondelaget, Gardermoen

Artsforvaltning, fremmede organismer og utvalgte naturtyper. Kristin Thorsrud Teien, MD Bondelaget, Gardermoen Artsforvaltning, fremmede organismer og utvalgte naturtyper Kristin Thorsrud Teien, MD Bondelaget, Gardermoen 10.10.12 Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Bruk av de miljørettslige prinsippene

Naturmangfoldloven kapittel II Bruk av de miljørettslige prinsippene Bruk av de miljørettslige prinsippene Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Plansamling Førde, Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig mangfold Geologisk mangfold

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA

Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA Gunn M Paulsen Seksjonssjef Direktoratet for naturforvaltning Arealbruk Forurensing Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto Klimaendringer Foto: Marianne Gjørv

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Svarte og røde lister, - konsekvenser av ny naturmangfoldlov. Svein Båtvik Direktoratet for naturforvaltning, 10 september 2010, Trondheim

Svarte og røde lister, - konsekvenser av ny naturmangfoldlov. Svein Båtvik Direktoratet for naturforvaltning, 10 september 2010, Trondheim Svarte og røde lister, - konsekvenser av ny naturmangfoldlov Svein Båtvik Direktoratet for naturforvaltning, 10 september 2010, Trondheim Ny naturmangfoldlov (NML) Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens

Detaljer

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune 11. Desember 2013 Foto: Terje Johannessen 1.Bakgrunn 2.Opprettelse av prosjektgruppe 3.Rammer for saken 4.Forslag til innhold i planen Bakgrunn: Hovedmålet

Detaljer

Ny naturmangfoldlov. Presentasjon av hovedpunktene i lovforslaget. Prosjektleder Torbjørn Lange, Miljøverndepartementet Vettre, 27.05.

Ny naturmangfoldlov. Presentasjon av hovedpunktene i lovforslaget. Prosjektleder Torbjørn Lange, Miljøverndepartementet Vettre, 27.05. Ny naturmangfoldlov Presentasjon av hovedpunktene i lovforslaget Prosjektleder Torbjørn Lange, Miljøverndepartementet Vettre, 27.05.09 Forslag til ny naturmangfoldlov Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

1 Dragehode som prioritert art Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) utpekes som prioritert art.

1 Dragehode som prioritert art Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) utpekes som prioritert art. Vedlegg 1 Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 23, 24, 62 og 77. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Dragehode

Detaljer

vannforskriften og naturmangfoldloven

vannforskriften og naturmangfoldloven vannforskriften og naturmangfoldloven Nasjonal vannmiljøkonferanse 2011 Gudrun Schneider, Miljøverndepartementet Foto: Gudrun Schneider Innhold vannforskriften naturmangfoldloven vannforskriften og naturmangfoldloven

Detaljer

Erfaringer med naturmangfoldloven. Heidi Sørensen Teamleder, hav- og landmiljø 27. januar 2017

Erfaringer med naturmangfoldloven. Heidi Sørensen Teamleder, hav- og landmiljø 27. januar 2017 Erfaringer med naturmangfoldloven Heidi Sørensen Teamleder, hav- og landmiljø 27. januar 2017 Historisk tilbakeblikk c 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby Foto: Ola Glesne 1954-loven: Nasjonalparker.

Detaljer

Gjelder først og fremst truede arter og naturtyper

Gjelder først og fremst truede arter og naturtyper Naturmangfoldloven 4: Mål for naturtyper 5: Mål for arter 4: Ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelses område, med tilhørende artsmangfold og økologiske prosesser 5: Ivareta

Detaljer

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Fagsamling fylkesmennene og DN trua arter og naturtyper 28. februar 2012 Anniken Skonhoft

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Fagsamling fylkesmennene og DN trua arter og naturtyper 28. februar 2012 Anniken Skonhoft Prioriterte arter og utvalgte naturtyper Fagsamling fylkesmennene og DN trua arter og naturtyper 28. februar 2012 Anniken Skonhoft Innhold Faggrunnlag del II - juridiske virkemidler Forvaltning av forskriftene:

Detaljer

Hva er naturmangfold?

Hva er naturmangfold? Hvorfor fikk vi ei svarteliste? Betydning for forvaltningen Kristin Thorsrud Teien, MD NLA og FAGUS, Klif 11.10.12 Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper Foto: Asbjørn Børset Naturtype hva er det? Ensartet type natur med dens plante-og dyreliv samt miljøfaktorene som virker der Naturtyper i Norge REGION LANDSKAP (5)

Detaljer

Forelesning i miljørett

Forelesning i miljørett Forelesning i miljørett Naturmangfoldloven Nikolai K. Winge Førsteamanuensis i forvaltningsrett Læringskrav Studenten skal ha god forståelse av: Miljøets grunnlovsvern og innholdet i prinsippet bærekraftig

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen?

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Villaksutvalget 10 år etter, Lillestrøm, 4.-5. mai 2010 Øyvind Walsø, Direktoratet for naturforvaltning Fellestrekk

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Kommunesamling i Vestfold, Pål Foss Digre, 4. desember 2017

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Kommunesamling i Vestfold, Pål Foss Digre, 4. desember 2017 Praktisk bruk av miljørettsprinsippene Kommunesamling i Vestfold, Pål Foss Digre, 4. desember 2017 Miljørettsprinsippene Kommunesamling i Vestfold, 4. desember 2017, Pål Foss Digre Hvorfor ta vare på naturmangfoldet?

Detaljer

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Fylkesmannen i Hedmark Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Bjørn Murvold Innlegg på fagsamling 17.10.2013 1 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte

Detaljer

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Skjeljavik hyttefelt, Vikebygd Endring Vindafjord kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Naturmangfaldlova sitt føremål er å ta vare

Detaljer

Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater

Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater 01.06.16 «Grunnmuren» i naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig

Detaljer

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Naturmangfoldsamling i Telemark, Hege Langeland 9. november 2017

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Naturmangfoldsamling i Telemark, Hege Langeland 9. november 2017 Praktisk bruk av miljørettsprinsippene Naturmangfoldsamling i Telemark, Hege Langeland 9. november 2017 Hvorfor ta vare på naturmangfoldet? Mennesket er avhengig av naturen for levering av økosystemtjenester

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Løebakken, Skånevik sentrum del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Stad: Etne kommune Dato: 12. mai 2015 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljer

Naturmangfoldloven og fremmede arter

Naturmangfoldloven og fremmede arter Naturmangfoldloven og fremmede arter Fagsamling om fremmede arter 31. oktober 2013 Ingvild Skorve, Seksjon for biosikkerhet fremmede arter og kulturlandskap, Miljødirektoratet Plan for presentasjonen:

Detaljer

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de?

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Antall fremmede arter øker

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Hva er miljøvernmyndighetenes mål for artsmangfold i skog og hva bør gjøres for å nå målene?

Hva er miljøvernmyndighetenes mål for artsmangfold i skog og hva bør gjøres for å nå målene? Hva er miljøvernmyndighetenes mål for artsmangfold i skog og hva bør gjøres for å nå målene? Direktør Janne Sollie, Direktoratet for naturforvaltning Skog og Tre 2012 Hovedpunkter Ett år siden sist Offentlige

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1 Naturmangfoldloven kap V - Områdevern Sted, dato og Direktoratet for Naturforvaltning Kjell Eivind Madsen 1 Verneområder opprettet med hjemmel i NML: Opprettes ved kgl res. Geografisk avgrenset (lages

Detaljer

Naturmangfold og kunnskap

Naturmangfold og kunnskap Naturmangfold og kunnskap Saksbehandling når tiltak / aktiviteter berører naturmangfold Kystlynghei i Oksøy Ryvingen Foto: Pål Klevan Katrine Skajaa Gunnarsli, Miljøvernavdelingen Rosfjord 31.1-1.2 2013

Detaljer

Vedlegg II. Forslag til forskrifter for forslag til prioriterte arter. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art

Vedlegg II. Forslag til forskrifter for forslag til prioriterte arter. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art Vedlegg II. Forslag til forskrifter for forslag til prioriterte arter. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 23, 24,

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Solnes, gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Nedre Vats Prosjektnummer: B55229 Dato: 12.09.2017 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Del 2: Juridisk, administrativ og økonomisk vurdering

Del 2: Juridisk, administrativ og økonomisk vurdering Mal for faggrunnlag Strukturen på innholdet som går frem av malen (Se innholdsfortegnelsen for Faggrunnlag for narreglye nederst), skal følges, men det er mulighet for tilpasning når det gjelder underpunktene

Detaljer

Historisk tilbakeblikk

Historisk tilbakeblikk Naturmangfoldloven skal gjøre arealforvaltningen bærekraftig Men gjør den det? Om forvaltningspraksis i kommuneplaner, hyttebygging, samferdsel, fornybar utbygginger, samla belastning. Hvordan har å enkeltsakene

Detaljer

Naturmangfoldloven vårt effektive våpen Kurs i Oslo 3. desember 2013 Christian Steel. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Naturmangfoldloven vårt effektive våpen Kurs i Oslo 3. desember 2013 Christian Steel. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Naturmangfoldloven vårt effektive våpen Kurs i Oslo 3. desember 2013 Christian Steel Klikk for å redigere undertittelstil i malen Hverdagslandskapet Vernet etter Naturmangfoldloven pr. 31.12.2011: Lovens

Detaljer

Kartlegging og tilrettelegging av naturtypedata

Kartlegging og tilrettelegging av naturtypedata Kartlegging og tilrettelegging av naturtypedata Ingerid Angell-Petersen Kurs i kartlegging av naturtyper og bruk av naturtypedata Bekkjarvik, 28. 29. september 2010 Mål for kurset: Bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim Plan- og bygningsloven som verktøy Toril Grønningsæter Trondheim 5.12.12 To lover for bærekraftig bruk og vern PBL 1-1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel. Fagsamling om naturmangfoldloven, Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark

Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel. Fagsamling om naturmangfoldloven, Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel Fagsamling om naturmangfoldloven, 15.10.2013 Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark Om utvalgte naturtyper Hva ønsker man å oppnå: - Å ivareta biologisk

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Skare barnehage Odda kommune 16. februar 2016 Tittel: Detaljregulering for Skare barnehage ar i høve til naturmanfaldlova 8-12 Naturmangfaldlovas

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Kristin Nordli og Espen Fjeldstad Drammen, 22. oktober 2012 Foto: Per Jordhøy Plan- og bygningsloven - nivåene Nasjonale forventninger (2011)

Detaljer

Naturmangfoldloven -et nyttig verktøy.

Naturmangfoldloven -et nyttig verktøy. Naturmangfoldloven -et nyttig verktøy. Morten Eken Seminar om naturmangfoldog naturmangfoldloven, Kongsberg 5.-6.11.2014 Vi har mangfold i kommunen 13.800 innbyggere 1,7% årlig befolkn. vekst 3 tettsteder

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017 Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo 28.-29. sept 2017 Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder; - utfordringer

Detaljer

Hva truer naturmangfoldet?

Hva truer naturmangfoldet? 1 Hva truer naturmangfoldet? Arealbruk er den desidert største trussel mot naturens mangfold. Forurensning. Overhøsting. Fremmede arter er en stor og voksende trussel mot naturmangfoldet. Klimaendringer

Detaljer

Arbeidet med naturmangfoldloven er det største og mest spennende lovarbeidet jeg har vært med på.

Arbeidet med naturmangfoldloven er det største og mest spennende lovarbeidet jeg har vært med på. Arbeidet med naturmangfoldloven er det største og mest spennende lovarbeidet jeg har vært med på. Loven trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av lovkapittel IV om fremmede organismer. Denne delen av

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok

Miljøvernavdelingen. Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok Miljøvernavdelingen Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok Naturmangfoldlovens prinsipper, Seminar i Follo 22.11.2016, Catrine Curle, Fylkesmannens miljøvernavdeling Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven

Detaljer

Slåttemark ansvar og forvaltningsutfordringar. Johannes Anonby, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Slåttemark ansvar og forvaltningsutfordringar. Johannes Anonby, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Slåttemark ansvar og forvaltningsutfordringar Johannes Anonby, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Slåttemark (inkl. lauveng) er éin av 5 naturtypar som i dag er utvalde naturtypar (UN) etter naturmangfaldlova

Detaljer

Storsalamander og virkemidler

Storsalamander og virkemidler Storsalamander og virkemidler Status med dagens rødliste 1. VU på rødliste 2. Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter 3. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning?

Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning? Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning? Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seminar om «Villrein og fragmentering Utfordringer og muligheter forbundet med vannkraft og infrastruktur»

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Områdevern og markaloven. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet Gardermoen

Områdevern og markaloven. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet Gardermoen Områdevern og markaloven 1 Områdevern og markaloven Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen 10.10.2012 Hva er vernet 16,8 % av Fastlands-Norge Nasjonalparker 9,6 % Landskapsvernområder 5,3 % Naturreservater

Detaljer

Naturmangfoldloven skal gjøre arealforvaltningen bærekraftig. Men gjør den det?

Naturmangfoldloven skal gjøre arealforvaltningen bærekraftig. Men gjør den det? Naturmangfoldloven skal gjøre arealforvaltningen bærekraftig. Men gjør den det? Heidi Sørensen, teamleder, landmiljø i WWF-Norge Trondheim, 12. mars 2014 Politisk tilbakeblikk c Foto: Ola Glesne 1910-loven:

Detaljer

Saksutskrift. Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter

Saksutskrift. Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter Saksutskrift Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter Saksbehandler: Eli Moe Saksnr.: 13/00302-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 180/13 m.fl. Saksnummer: 17/5267 Karel Grootjans, biolog og senior miljørådgiver i Sweco Norge AS

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 180/13 m.fl. Saksnummer: 17/5267 Karel Grootjans, biolog og senior miljørådgiver i Sweco Norge AS Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Biri

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Stans tapet av naturmangfold!

Stans tapet av naturmangfold! Stans tapet av naturmangfold! Christian Steel, generalsekretær Sabima Naturmangfoldloven 3 Paraplyorganisasjonen Sabima Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk biologforening Norsk entomologisk forening

Detaljer

Stortingsmelding om naturmangfold

Stortingsmelding om naturmangfold Klima- og miljødepartementet Stortingsmelding om naturmangfold Politisk rådgiver Jens Frølich Holte, 29. april 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet

Detaljer

Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth

Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Láhko, Corbelbrua Foto: Mia

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12 Miljøvernavdelingen Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12 Catrine Curle, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Hva er nytt? Du har gjort mange av vurderingene tidligere

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert 1 Verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, regulering

Detaljer

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Naturmangfoldloven 15. (forvaltningsprinsipp) Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende

Detaljer