Evaluerings- konferansen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluerings- konferansen 2012"

Transkript

1 Evaluerings- konferansen 2012 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand tirs. 4. ons. 5. september Postkonferanse tors. 6. september Program Evaluering: Læring - styring - kontroll?

2 Dag 1 - tirsdag 4. september Ankomst Clarion Hotel Ernst: Registrering og lunsj Åpning : Einar Lier Madsen, forskningsleder i Nordlandsforskning og leder for Norsk Evalueringsforening ønsker velkommen Dekan Sigbjørn Sødal, Universitetet i Agder åpner konferansen Morten Øgård, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder: Styrker og svakheter ved kommunekompasset som evalueringsverktøy - erfaringer fra Sverige, Danmark og Norge - Spørsmål og kommentarer Espen Frøyland, avdelingsdirektør for Analyseavdelingen i Politidirektoratet: Politiets evaluering av hendelsene 22. juli metodevalg og metodeutfordringer - Spørsmål og kommentarer Parallellsesjoner: 1) En introduksjon til virkningsevaluering Sesjonsleder: Siv Lillestøl, Norad 2) Nærmere om faglige funn og metode i, og organisering og oppfølging av evalueringen av hendelsene 22. juli. Ekstern vurdering av politiets evaluering Sesjonsleder: John-Olav Sæter, EVA 3) Kontroll eller forbedring bidrar Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner til en bedre statlig forvaltning? Sesjonsleder: Anne Heyerdahl, Riksrevisjonen Pause kaffe og forfriskninger Terje Ogden, Dr. philos og forskningsdirektør ved Atferdssenteret - Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo: Evaluering med kontrollerte design - bedre enn sitt rykte? Årsmøte Norsk Evalueringsforening Byvandring med guide i Kvadraturen Middag på Clarion Hotel Ernst

3 Dag 2 - onsdag 5. september 8.30 Vegard Bye, statsviter og partner i Scanteam: Evaluering av menneske-rettigheter - stiller vi de riktige spørsmålene? 9.15 Claus Rebien, Cand.scient.pol. og Ph.d. evaluering. Visedirektør i EVA (Danmarks evalueringsinstitutt): Spesielle utfordringer ved evaluering av fagfolk: Case lærere Pause - kaffe og forfriskninger Parallellsesjoner: 1) Programteori I Programteorins historik, byggstenar och variationer Ved Lena Lindgren, Förvaltningshøgskolan, Gøteborg NB. Vær oppmerksom på at denne sesjonen går over to deler, og fortsetter etter lunsj. 2) Evaluering som kunnskapsutvikling. Ideologiske spenninger mellom politikk og akademia Sesjonsleder: Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder 3) Hvordan evaluerer vi innovasjonsaktiviteter i næringslivet? Sesjonsleder: Roger Norman Lunsj Parallellsesjon 1) fortsetter.. Programteori II Programteorins historik, byggstenar och variationer 4) Forvaltningsrevisjon av kommunal virksomhet - læring-styring-kontroll? Sesjonsleder: Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund 5) Evaluering av velferdsstaten. Hvor viktig er metodeutvalget for den erkjennelsen evalueringen gir? Sesjonsleder: Thore K. Karlsen, Agderforskning Pause - kaffe og forfriskninger Evert Vedung, professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet: Böljor, generationer eller träd? Om evalueringens diffusion i den atlantiska världen Hanne Kathrine Krogstrup, professor i evaluering ved Aalborg universitet: Kampen om evidens. Evidens er ikke et entydig begrep, men kanskje snarere en maktkamp om den "riktige viten". Professor Hanne Kathrine Krogstrup problematiserer evidensbegrepet, og gir et bud årsaken til evidensbegrepets utbredelse og dets implikasjoner for praksis. - Spørsmål og kommentarer Avslutning ved Einar Lier Madsen, Norsk Evalueringsforening og John-Olav Sæter, EVA forum

4 Parallellsesjoner, dag 1 kl ) Marie Moland Gaarder, avdelingsdirektør i Evalueringsavdelingen i Norad: En introduksjon til virkningsevaluering Sesjonsleder: Siv Lillestøl, Norad 2) Olav Sønderland, Espen Frøyland samt person som har gjort evalueringsarbeidet: Nærmere om faglige funn og metode i, og organisering og oppfølging av evalueringen av hendelsene 22. juli. Ekstern vurdering av politiets evaluering Sesjonsleder: John-Olav Sæter 3) Kontroll eller forbedring bidrar Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner til en bedre statlig forvaltning? Sesjonsleder: Anne Heyerdahl, Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon har de siste årene fått et stort omfang og har blitt en viktig form for evaluering av offentlig forvaltning. Forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger; metodikken har mye til felles med vanlig evalueringsmetodikk. Forvaltningsrevisjon er imidlertid revisjon og dermed også en formell kontroll av forvaltningen, noe som skiller den fra annen evaluering av offentlig forvaltning. Riksrevisjonen utfører forvaltningsrevisjoner overfor statlig sektor. En sentral målsetning med dette arbeidet er å bidra til en bedre statlig forvaltning. Målet med denne parallellsesjonen er å belyse om den statlige delen av forvaltningsrevisjonen ikke bare er kontroll, men om den også fører til en forbedret, statlig forvaltning. To innlegg: Effekter av forvaltningsrevisjon sett fra Riksrevisjonen Helge Strand Østtveiten er ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen med forvaltningsrevisjon som ansvarsområde. I dette innlegget vil han presentere hvordan det tenkes rundt effekt av forvaltningsrevisjoner i Riksrevisjonen og hva Riksrevisjonen gjør for å sikre at forvaltningsrevisjonene fremmer god, statlig forvaltning. Er forvaltningsrevisjon nyttig for de reviderte? Kristin Reichborn-Kjennerud er stipendiat ved Universitetet i Bergen, Administrasjons- og organisasjonsvitenskap og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun vil presentere funn fra sitt doktorarbeid, blant annet har hun gjennomført en større spørreundersøkelse om hvordan ansatte i departementer, statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter vurderer og opplever forvaltningsrevisjoner fra Riksrevisjonen. Hun har også kartlagt Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner som ble fulgt opp i perioden , samt den etterfølgende debatten i Stortinget og i media.

5 Parallellsesjoner, dag 2 Kl ) Programteori I Programteorins historik, byggstenar och variationer ved Lena Lindgren, Förvaltningshøgskolan, Gøteborg Lena Lindgren gir en innføring i programteori, deltakerne får også prøve å tilegne seg programteori for planlegging av evaluering og utvikling av kvalitetssystemer. Vær oppmerksom på at sesjonen går over to deler. 2) Evaluering som kunnskapsutvikling. Ideologiske spenninger mellom politikk og akademia. Sesjonsleder: Professor Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder Innledere: 1. Professor Lars Sigfred Evensen, NTNU, og professor Kjell Lars Berge, UiO. 2. Professor Rolf Vegard Olsen, UiO 3. Diskuttant: professor Christian Lundahl, Stockholms universitet 3) Hvordan evaluerer vi innovasjonsaktiviteter i næringslivet? Sesjonsleder: Seniorforsker Roger Normann, Agderforskning RIS Centre, Agder Formålet med denne parallellsesjonen er å vurdere alternative evalueringsformer ved evaluering av innovasjonsaktiviteter i bedriftsnettverk. VRI (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) og RFF (Regionale Forskningsfond) blir brukt som case studier til å illustrere hvordan evaluering skjer i praksis. I 2009, var Hans Christian Garmann Johnsen ved UiA/Agderforskning bidragsyter til en rapport om kunnskapsgrunnlaget for evaluerende læring i VRI. Denne rapporten diskuterer samspillet mellom læring og organisasjonsutvikling og hvordan læring og læringsprosesser varierer i forhold til ulike nivåer i organisasjoner. Oxford Research fikk i mars 2012 i oppdrag av NFR å gjennomføre en «Midtveisevaluering den nasjonale satsingen VRI (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon). Rapporten skal leveres i slutten av året. I følge mandatet skal evalueringen skape grunnlag for en læringsprosess for de som er involvert i VRI.

6 Parallellsesjoner, dag 2, fortsettelse.. I samråd med de regionale fondsregionene ble det i 2010 besluttet å sette i gang en følgeevaluering av RFF program. Et viktig mål med følgeevalueringen er å utvikle kunnskap om hvordan man gjennom organiseringen av forskningsfondene lykkes i målene om å mobilisere til økt forskningsaktivitet med utgangspunkt i regionale forutsetninger. NIFU, i samarbeid med Technopolis, ble valgt til å gjennomføre følgeevalueringen. Prosjektleder er Olav R. Spilling. Denne parallellsesjonen presenterer således tre ulike tilnærminger til evaluering av to av de største regionale innovasjonspolitiske satsingene (VRI og RFF), og bidrar til en diskusjon rundt innretningen og utvikling av regionalpolitiske virkemidler. Innlegg - sesjon 3, 2.dag 10.30: Introduksjon: Roger Normann, gruppe leder, Agderforskning AS : «Kunnskapsgrunnlaget for evaluerende læring i innovasjonssystemer: VRIprogrammet som eksempel.» Hans Christian G. Johnsen, professor UiA og senior Forsker Agderforskning AS 10.50: «Midtveisevaluering av VRI: Begrunnelse for modellen som ble valgt» Harald Furre, administrerende direktør og prosjektleder og Aase Marthe Horrigmo, analytiker, Oxford Research. 11:05: «Følgeevalueringen av RFF» Olav R. Spilling, forskningsleder, NIFU kl :20: Kaffepause 11:30: Debatt: Hva er de viktigste utgangspunkter og utfordringer når innovasjonsprosesser i næringslivet skal evalueres? 12:00: Lunsj Lena Lindgren : Programteori II (forts.) Programteorins historik, byggstenar och variationer 4) Forvaltningsrevisjon av kommunal virksomhet læring-styring-kontroll? Sesjonsleder: Bodhild Laastaad, Norsk kommunerevisorforbund Kommunene har spilt en sentral rolle i utviklingen og administrasjonen av velferdsstaten. Lovforarbeidene til kommuneloven av 1992 påpekte et behov for rettssikkerhetsgarantier og forvaltningsmessig kvalitetssikring av kommunal virksomhet og foreslo at revisjonsbegrepet ble utvidet til en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater».

7 Parallellsesjoner, dag 2, fortsettelse.. Evaluering: Læring - styring - kontroll? Etter en lovendring i kommuneloven i 2003 er forvaltningsrevisjon definert som «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyret eller fylkestingets vedtak og forutsetninger». Lovforarbeidene gir eksplisitt uttrykk for at hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til at virksomheten blir mer kostnads- og formålseffektiv, og at den har potensial til å bidra til organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunene. Det er en kjensgjerning at kunnskapen om og i hvilken grad forvaltningsrevisjon har effekter for læring-styring-kontroll, er begrenset. I denne parallellsesjonen ønsker vi å se nærmere på hva vi egentlig vet per i dag gjennom tre innledninger: 1. Hva sier forskningen om forvaltningsrevisjon som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner? Innleder: Einar Lier Madsen, forskningsleder ved Nordlandsforskning og styreleder i Norsk Evalueringsforening 2. Ekstern evaluering av et interkommunalt revisjonsselskap: Bidrag til forbedring? Innleder: Anna Ølnes, faglig leder ved Revisjon Midt-Norge IKS 3. Hvordan kombinere at kommunal forvaltningsrevisjon primært er et kontrollmiddel samtidig som den skal bidra til organisasjonsmessig læring og utvikling? Innleder: Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS. 5) Evaluering i velferdsstaten. Hvor viktig er metodevalget for den erkjennelse evalueringen gir? Sesjonsleder: Thore K. Karlsen, Agderforskning Tre innlegg: 1. Evaluering av et intervensjonistisk langtidsprosjekt som sikter mot varig atferdsendring. En drøfting av hvilke problemer og dilemmaer som oppstår i slike evalueringer Forsker Nina Jentoft, Agderforskning 2. Hva innebærer bruk av programteori ved evaluering for forholdet mellom evaluator og evaluand. En drøfting med et grunderprosjekt som eksempel. Seniorforsker Thore K. Karlsen, Agderforskning 3. Hvordan undersøke om AFP-ordningen fungerer etter hensikten? Professor Morten Blekesaune ved Universitetet i Agder

8 Hovedinnlederne Morten Øgård er ansatt ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag UiA, samt innehar bistilling ved UC- Berkeley (Centre for comparative social research). Er for tiden faglig ansvarlig for master i ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap UiA. Har siden ansettelse ved LOS - senteret i Bergen, UiO og fram til i dag vært interessert i forskning om forvaltningsinnovasjon, ledelse og utvikling av evaluerings/utviklingsverktøy for offentlig sektor. Har jobbet som konsulent og rådgiver for Europarådet, Utenriksdepartementet, Kommunaldepartementet, KS, Sveriges Kommuner og Landstingsforbund, Utdanningsdirektoratet samt bistått en rekke enkeltkommuner på den nordiske og internasjonale arenaen. Espen Frøyland er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo fra Han kom til Politidirektoratet fra stilling som seksjonssjef og prosessleder innenfor pensjonering i Statens pensjonskasse. Han har bred erfaring med analysearbeid og har ledererfaring fra ulike statlige virksomheter. Frøyland har vært leder for arbeidet med analyse og evaluering i Senter for statlig økonomistyring, og har også arbeidet med analyser av norsk og internasjonal økonomi i Norges Bank. Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret - Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han har i en tiårsperiode forsket på virkningene av programmer for behandling og forebygging av alvorlige atferdsvansker hos barn og ungdom. Ogden er utdannet lærer og var i flere år virksom i den norske grunnskolen før han ble ansatt ved Psykologisk fakultet i Bergen og senere som leder av Barnevernets Utviklingssenter i Oslo. Barns og ungdoms utvikling og problemutvikling i hjem og skole er et sentralt tema i Ogdens forfatterskap med vekt på temaer som sosial kompetanse og sosiale nettverk. Se også

9 Vegard Bye, statsviter og partner i Scanteam. Erfaring fra FN (Høykommissær for Menneskerettigheter), Norad, NUPI, journalistikk osv. Jobbet med menneskerettigheter, demokrati, land i konflikt, særlig Latin-Amerika men også en rekke afrikanske og asiatiske land. Ledet mange omfattende evalueringsprosesser. Publisert en rekke bøker om latin-amerikanske forhold. Claus C. Rebien Cand.scient.pol. (political science) og Ph.d. evaluering. Claus Rebien har mere enn 20 års erfaring med å gjennomføre evalueringer, analyser, organisasjonsutvikling og effektiviseringer innenfor utviklingsbistand, integrasjons-, arbejdsmarkedsog sosial- og sunnhetsområdene. Han har tidligere erfaring som visedirektør i Danmarks Evalueringsinstitut-EVA og som visedirektør ved Dansk Sundhedsinstitut-DSI. I tillegg har han vært prosjektsjef ved COWI AS, forskningsadjunkt ved Copenhagen Business School-CBS og fullmektig i UNDP. Hanne Kathrine Krogstrup er professor i evaluering ved Aalborg Universitet og er pt. dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samme sted. Hanne Kathrine Krogstrup er forfatter til bl.a. bøkerne Evalueringsmodeller og senest Kampen om evidens, som utkom i Hun har i en lang årrekke vært aktiv i det skandinaviske evalueringsfelt og er moder til BIKVA-modellen, som ble utviklet som en bottom up orientert modell, hvor brukernes inndragelse er det vesentlige omdreiningspunkt. Evert Vedung er prof. emer. i statsvetenskap med spesialisering i bostadspolitikk ved Uppsala universitet samt gjestprofessor på deltid ved Linnéuniversitetet i Växjö. Hans bok Utvärdering i politik och förvaltning 2009 (1 uppl 1991) er oversatt til flere språk blant annet koreansk, tysk og spansk samt engelsk som Public Policy and Program Evaluation. Han var en av initiativtakerne til Svenska utvärderings-föreningen Hans doktorsavhandling Unionsdebatten 1905 (1971) er en komparation av argumenteringen i Norge og Sverige.

10 Dag 3 - torsdag 6. september Evaluering: Læring - styring - kontroll? Sted: Sørlandet Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Møterom: Alfa Utvärderingens elementa Professor Evert Vedung Postsesjonen henvender seg til deg som vil få en enkel grunnleggende orientering i hva evalueringen er, inkludert hvilke spørsmål som stilles og hvordan de blir besvart i evalueringen Lunsj Sesjonen begynner med en definisjon av begrepet evaluering (evaluering, evaluation) bl.a. i forhold til begrepet oppfølging (mentoring). Uttrykk som for eksempel ante, post eller nunc, samt formativ og summativ evaluering gjennomgås Andre temaet i postsesjonen: Evalueringens overgripende mål: utvikling, kontroll, grunnkunnskap Avslutning Hvordan evaluatoren bygger opp intervensjonsteorier (programteorier) samt på hvilken måte disse kan anvendes i evalueringen. Evalueringsmodeller: måloppfyllelsesevaluering, bieffektsevaluering, brukerorientert evaluering, intressentmodellen, økonomiske modeller samt selvevaluering og kollegabedømming og EU-modellen. Effektspørsmålet inklusive eksperiment og kvasieksperiment, men spesielt generisk kontroll, skyggekontroll og fallstudier med prosessporing (process tracing). Evidensbevegelsen, New Public Management samt EU:s ongoing evaluation.

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Åge Johnsen aage.johnsen@oks.hio.no Performance audit in politics: The municipal audit s roles in the Norwegian

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger Roger Normann og Arne Isaksen KLYNGEGOVERNANCE FoU rapport nr. 3/2009 Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Olav R. Spilling Vegard Johansen Liv Anne Støren Rapport 2/2015 Entreprenørskapsutdanning

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige 2/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge Autonomireform i Sverige

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer