FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG"

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Brannkatastrofen i Gøteborg 29. oktober Muligheter for en tilsvarende brann i Norge. Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF22 A99829 Åpen Lisbet Landfald GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 22N ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) I:\PRO\22N149\Rapport.doc Bodil Aamnes Mostue Kjell Schmidt Pedersen ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Kjell Schmidt Pedersen SAMMENDRAG Brannen i diskoteket i den makedonske klubbens lokaler i Gøteborg 29. oktober 1998 medførte at 63 personer døde. Lokalet var godkjent for 150 personer, men ulykkeskvelden var det omlag 400 personer tilstede. Denne rapporten inneholder resultater av en analyse hvor målene var å finne ut om vi kunne ha fått tilsvarende utfall i lokaler som tilfredsstiller norske byggeforskrifter, og om simuleringsprogrammer for evakuering kan forutsi utfall som i Gøteborg-brannen. Resultatene viser at det er marginaler (dvs få minutter) som avgjør om et brannforløp som det i Gøteborg, fører til en katastrofe eller ikke. Antall tilgjengelige rømningsveier, bredden på døråpningen og antall personer er faktorer som har stor innvirkning på forflytningstiden. Det er derfor viktig at kravene i norske forskrifter følges på disse områdene. Simuleringsprogrammene gir realistiske resultater på forflytningstiden. Det er imidlertid viktig å være klar over at forflytningstiden er en del av nødvendig evakueringstid og at reaksjonstiden ofte er lengre enn selve forflytningstiden. Det finnes ingen hjelpemidler for fastsettelse av reaksjonstiden på samme nøyaktighetsnivå som for forflytningstiden, men det eksisterer kunnskap om faktorer som påvirker reaksjonstiden. En viktig faktor er informasjonen som blir gitt til de som skal evakuere. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Brann Fire GRUPPE 2 Bygning Building EGENVALGTE Evakuering Evacuation

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE KONKLUSJON 3 1. Bakgrunn 4 2. Mål 4 3. Metode 4 4. Forskjeller i utførelse av forsamlingslokaler i Sverige og Norge Antakelser og forutsetninger Analyser og beregninger Brannrisikoen i et tilsvarende norsk lokale Sannsynlighet for å få tilsvarende branntilløp Sannsynlighet for at et tilløp utvikles til en brann Tid til tålegrense nås Reaksjonstid Forflytningstider Beregninger Vurdering av beregningsresultater Diskusjon og konklusjon Underlagsmateriale VEDLEGG A: Krav til forsamlingslokaler i Norge Vedlegg B: Utskrift av resultater av evakueringssimuleringer...16

3 3 KONKLUSJON Resultatene viser at det er marginaler (dvs få minutter) som avgjør om et brannforløp som det i Gøteborg, fører til en katastrofe eller ikke. Antall tilgjengelige rømningsveier, bredden på døråpningen og antall personer er faktorer som har stor innvirkning på forflytningstiden. Det er derfor viktig at kravene i norske forskrifter følges på disse områdene. Foruten å forebygge at branntilløp oppstår og får utvikle seg til en brann, bør tiltak som reduserer reaksjonstiden tilstrebes. Reaksjonstiden er ofte lenger enn forflytningstiden og den totale evakueringstiden kan reduseres ved å iverksette tiltak som påvirker reaksjonstiden. Av tiltak kan nevnes teknisk utstyr for å detektere og varsle tilløp og brann, og organisatoriske tiltak for å organisere evakuering og skadebegrensning. I Gøteborg-brannen omkom 63 av 400 personer. Kun én av to utganger var tilgjengelig under brannen. Ut fra de opplysninger Norges branntekniske laboratorium har om brannen i Gøteborg, er det vanskelig å si eksakt hvor lang evakueringstid personene hadde til rådighet. I denne studien har vi antatt at reaksjonstiden er 1 minutt og det tar 4-6 minutter fra brannen oppdages til tålegrensen nås. Forflytningstidene er basert på simuleringsberegninger. Resultatene viser at dersom det ikke hadde vært flere tilstede enn det lokalet var godkjent for, dvs 150 personer, ville alle med stor sannsynlighet ha kommet seg ut. I et tilsvarende norsk lokale godkjent for 150 personer (dvs fri dørbredde på 1,20 m) vil alle personer komme seg ut tidsnok (0,5 minutter raskere enn 150 personer i Gøteborg-lokalet). Fylles derimot tilsvarende lokale med 400 personer blir evakueringstiden over 5 minutter, og utfallet kan bli katastrofalt. I et norsk lokale godkjent for 400 personer (dvs fri dørbredde på 2,00 m) er evakueringstiden over 4 minutter. Med samme brannforløp som i Gøteborg vil det derfor være på grensen at 400 personer kommer seg ut tidsnok med bare én utgang tilgjengelig. Simuleringsprogrammene gir realistiske resultater på forflytningstiden. Det er imidlertid viktig å være klar over at forflytningstiden er en del av nødvendig evakueringstid og at reaksjonstiden ofte er lengre enn selve forflytningstiden. Det finnes ingen hjelpemidler for fastsettelse av reaksjonstiden på samme nøyaktighetsnivå som for forflytningstiden, men det eksisterer kunnskap om faktorer som påvirker reaksjonstiden. En viktig faktor er informasjonen som blir gitt til de som skal evakuere.

4 4 1. Bakgrunn Brannen i diskoteket i den makedonske klubbens lokaler i Gøteborg 29. oktober 1998 fikk et katastrofalt utfall med 63 døde. Lokalet var godkjent av brannvesenet for maksimalt 150 personer, men ulykkeskvelden var det omlag 400 personer tilstede. Øyenvitner har beskrevet brannutviklingen som svært rask. Situasjonen var panikkartet, og personene hadde problemer med å evakuere fra den raskt voksende brannen. Kunne vi fått samme utfall av en brann i et tilsvarende lokale som tilfredsstiller norske byggeforskrifter (utført i henhold til preaksepterte løsninger etter REN97, dvs løsninger som tilfredsstiller TEK97)? Hvilke konsekvenser har det at en bygning tas i bruk på en annen måte enn forutsatt under prosjektering ( f eks med langt flere personer enn antatt)? Statens bygningstekniske etat (BE) ønsker å få gjort en vurdering av disse problemstillingene med bakgrunn i ulykken i Gøteborg, og har bedt SINTEF Bygg og miljøteknikk, Norges branntekniske laboratorium (NBL) foreta en slik vurdering. 2. Mål Prosjektets to mål er gjennom analyser av evakuering, å finne: 1. Hvor mange vil omkomme i en tilsvarende brann som den som inntraff i Gøteborg, i et tilsvarende lokale som tilfredsstiller norske byggeforskrifter. Med tilsvarende omstendigheter menes samme brannforløp og antall personer som brannen i Gøteborg. Hvor mange vil ha omkommet dersom antall tilstede samsvarer med det lokalet er godkjent for? 2. Hvilket resultat ville kjente simulerings-programmer for evakuering forutsi i et slikt tilfelle som Gøteborgbrannen? 3. Metode Prosjektet identifiserer forskjeller i utførelse på et forsamlingslokale som tilfredsstiller norske byggeforskrifter og lokalet hvor Gøteborgbrannen inntraff. Videre analyseres eventuelle forskjeller mht sannsynligheten for at en brann skal oppstå og konsekvensene av et branntilløp. Forflytningstiden som er en del av nødvendig evakueringstid beregnes ved hjelp av simuleringsprogrammet Simulex. Dette programmet beregner evakueringstiden i røykfrie rom. Vi sammenligner denne tiden med tiden til tålegrensen er nådd. Med tid til tålegrense menes tiden det tar før eksponering av giftig røyk, gass og/eller høy temperatur udyktiggjør personer slik at de ikke kan evakuere selv. Det er foretatt beregninger med henholdsvis 150 og 400 personer tilstede i lokalene.

5 5 4. Forskjeller i utførelse av forsamlingslokaler i Sverige og Norge Lokalet i Gøteborg hadde to mulige rømningsveier. Utgangsdørene hadde en fri rømningsbredde på 0.81m (Dørenes frie åpningsbredde er 0.85m, men pga dørbladene ble den reelle dørbredden 0.81m.)(Boverket Byggavdelingen, 1998). I Norge må hver dør i forsamlingslokaler ha minimum fri bredde på 1,20m, dersom lokalet har to rømningsveier og er beregnet for 150 personer (jfr vedlegg A). I et forsamlingslokale for 400 personer i Norge, må fri dørbredde være minimum 2,00m, dersom lokalet har kun to rømningsveier. Minimum brutto golvareal for branncelle uten faste sitteplasser er 240m 2 i Norge for forsamlingslokaler med 400 personer. I Gøteborg var lokalet (samlingslokal, kafédel og passage) omlag 215m 2. Inkluderes de øvrige rom i etasjen blir arealet omlag 290m 2 og dermed stort nok til å romme 400 personer etter norske byggeforskrifter. 5. Antakelser og forutsetninger Antakelser i simueringsberegningene: Trappelengden er definert som summen av trappeavsats (8,2m) og skrålengden (6,1m) i trappa, dvs 14,3m. NBL har ikke opplysninger om brannslokkingsutstyr var tilgjengelig i lokalet og hvorvidt dette ble brukt eller ikke. At personer reddes av andre personer er ikke inkludert i studien. Figur 1 Plantegning av lokalet til den makedonske forening i Gøteborg. Det skraverte området med tilstøtende trapperom er utgangspunkt for beregning av forflytningstider.

6 6 6. Analyser og beregninger 6.1 Brannrisikoen i et tilsvarende norsk lokale I det følgende vurderes muligheten for å få samme konsekvens som i Gøteborg i et norsk lokale som tilfredsstiller norske forskrifter. Utfallet er avhengig av følgende forhold: sannsynlighet for å få tilsvarende branntilløp sannsynlighet for at et tilløp utvikles til en brann sannsynlighet for sikker evakuering som igjen er avhengig av tid før tålegrense nås reaksjonstid forflytningstid Evakueringstid Reaksjon Forflytning Deteksjon Tid Figur 2 Nødvendig rømningstid. 6.2 Sannsynlighet for å få tilsvarende branntilløp Årsaken til branntilløpet, som utviklet seg til å bli en stor brann, er ukjent på nåværende tidspunkt. I tidsskriftet Brannmannen (nr ) er det fastslått at brannen startet i trappehuset i enden av lokalet (til høyre på Figur 1). Etter NBLs vurderinger er sannsynlighet for å få et branntilløp i et trapperom like stor i et norsk lokale som i et svensk lokale. 6.3 Sannsynlighet for at et tilløp utvikles til en brann Sannsynligheten for at et tilløp utvikler seg til en brann er i hovedsak avhengig av: mengde brennbart materiale og spesifikk overflate av brennbart materiale i nærheten og om branntilløpet blir slokket eller ikke, som igjen er avhengig av deteksjonstiden.

7 7 Brennbart materiale Byggeforskriften angir ingen krav mht inventar i forsamlingslokaler. Det antas derfor som sannsynlig at norske lokaler kan ha samme mengde brennbart materiale med samme spesifikke overflate. Deteksjonstid I følge Brannmannen (nr ) er det fastslått at: Brannen startet i trappehuset i enden av lokalet. Brannen har trolig pågått en stund før den ble oppdaget. Discjockeyen var den første som så at det brant og prøvde å varsle, men uten hell. Fra den ble oppdaget til hele lokalet var fylt av flammer og giftig røyk har det bare gått ett eller noen få minutter. I Norge skal forsamlingslokaler (virksomhet i risikoklasse 5) ha brannalarmanlegg. Røykvarslere kan benyttes i lokaler med arealer tilsvarende de i Gøteborg (jfr REN 7-27). Det er imidlertid ikke vanlig å plassere røykdetektorer i trapperom. I lokaler hvor det er våkne personer tilstede, vil oftest personer detektere brannen ved å se eller lukte røyk før en teknisk detektor utløses. Det er derfor mest sannsynlig at personer i selve forsamlingslokalet oppdager brannen først, som tilfellet var i Gøteborgbrannen. Deteksjonstiden vil derfor med stor sannsynlighet ha vært den samme i tilsvarende norske lokaler. Slokkeinnsats tidlig i brannforløpet I Norge skal forsamlingslokaler (risikoklasse 5) ha brannslange (dersom det er trykkvann) eller håndslokkingsapparater. Brannslokkingsutstyr skal være plassert slik at brukerne lett kan finne frem til det og slokke branntilløp før det utvikler seg til en større brann. NBL kjenner ikke til om det var slikt utstyr i lokalet i Gøteborg og om dette i så fall ble benyttet. Med slikt utstyr tilgjengelig reduseres sannsynligheten for at er branntilløp utvikles til en større brann. Det betinger imidlertid at personer tar det i bruk og vet hvordan det skal brukes. Et overfylt lokale med ukjente personer og hvor ingen er trent til å ta kommandoen ved nødsituasjoner, reduseres sannsynligheten for effektiv bruk av slikt utstyr. I Gøteborg har brannen trolig pågått en stund før den ble oppdaget, noe som reduserer sannsynligheten for at håndslokkingsapparater ville hatt effekt (Et 6 kg pulverapparat varer i omlag 20 sekunder). Brannslange med trykkvann vil kunne ha forsinket brannutviklingen og mulig slokket brannen. Konklusjon NBL har få opplysninger om brannutviklingen i trapperommet og intensiteten av brannen da den ble oppdaget i samlingslokalet. Brannen har trolig pågått en stund i trapperommet før den ble oppdaget. Det er ikke uvanlig at brennbart materiale er tilstede i norske trapperom. NBL anser det derfor som like sannsynlig at et tilsvarende tilløp fører til brann i norske lokaler. Bruk av brannslange med trykkvann ville trolig ha forsinket brannutviklingen i samlingslokalet, men ut fra de begrensede opplysningene er det ikke mulig å si om brannen kunne vært slokket da brannen nådde samlingslokalet. 6.4 Tid til tålegrense nås I rømningssituasjoner i forbindelse med branner er udyktiggjøring pga giftige røykgasser det som først blir kritisk, dvs at personer blir ute av stand til å rømme ut av bygningen. Slik

8 8 udyktiggjøring er et resultat av et samvirke mellom de forskjellige giftige gassene i brannrøyken. Konsentrasjon av giftige gasser er igjen avhengig av hva som brenner og hvor raskt brannen utvikler seg (mengde brennbart materiale og lufttilførsel). Giftigheten er som regel minst avhengig av hva som brenner, men mest avhengig av materialenes brannkarakteristika og rommets brannbetingelser. NBL har ikke fått andre opplysninger om brannforløpet enn det som er beskrevet tidligere dvs fra den ble oppdaget til hele lokalet var fylt av flammer og giftig røyk har det bare gått ett eller noen få minutter (Brannmannen nr ). Vi har ingen eksakte opplysninger om hva som brenner og hvor lang tid det tok fra brannen ble oppdaget til tålegrensen ble nådd. Vi kan imidlertid gjøre noen antakelser basert på en studie som ble utført etter Scandinavian Star - ulykken (Wighus og Fagertun, 1990). Ved hjelp av beregningsprogrammet KAMELON II ble det i den studien gjennomført simulering av røykspredning på Scandinavian Star fra det tidspunkt startbrannen antente veggkledningen i korridor på bildekk. Resultatene er presentert som tidsutvikling for temperatur, CO-konsentrasjon og HCN-konsentrasjon (blåsyre) i de korridorer som ble berørt av røyk i tidlig brannfase. Kritisk oppholdstid for mennesker er beregnet ut ifra dose giftig gass og temperatur. Geometrien er ikke sammenlignbar med lokalet i Gøteborg, men volumet er i samme størrelsesorden. Resultatene fra Scandinavian Star -beregningene viser at det tar fra 4,5-6,5 minutter fra startbrannen overstiger 200 kw til personer blir udyktiggjort av temperatur separat, og fra 6,5-9,5 minutter til personer blir udyktiggjort av CO-konsentrasjon eller HCNkonsentrasjon alene. Tidspunktene gjelder hver gass individuelt, slik at eventuelt samvirke ikke er tatt med i Scandinavian-Star -beregningene. Med et samvirke mellom CO og HCN er det rimelig å anta at tid til udyktiggjøring pga giftige gasser skjer raskere enn udyktiggjøring pga varme, dvs ihvertfall innen 4-6 minutter. I Scandinavian Star -beregningene er tidspunktene beregnet fra startbrannen overstiger 200 kw. Dette tilsvarer en brann i en søppelsekk med sengetøy hvor flammene når opp i taket i korridoren. NBL har få opplysninger om intensiteten av brannen i Gøteborg da den ble oppdaget samlingslokalet i Gøteborg. Dersom brannen har pågått en stund i trapperommet og spredt seg gjennom døren, vil høyst sannsynlig brannen ha vært vesentlig kraftigere enn 200 kw. Brannutvikling i samlingslokalet kan ha vært raskere enn brannen i Scandinavian Star - beregningene. Nyttårsaften 1994 oppstod det en brann i en stor festsal i Antwerp Switel Hotel i Belgia. Brannen startet i et lite tilstøtende rom. Brannen ble videofilmet og tidsangivelsene i starten av brannforløpet er derfor nøyaktig angitt. Brannen utviklet seg meget raskt gjennom festsalen og varte mindre enn 2-3 minutter (Ghysel og Vandevelde). Ut fra Scandinavian Star -beregningene og opplysninger om brannen fra Antwerp Switel Hotel er det derfor grunn til å anta at personer i Gøteborg-lokalet ble udyktiggjort innen 4-6 minutter etter at diskjockyen oppdaget brannen, sannsynligvis enda tidligere. 6.5 Reaksjonstid Reaksjonstiden er tiden fra brannen er sanset til en starter rømning. Reaksjonstiden er avhengig av tiden som går med til å forstå at det har oppstått en brann (fortolkningstid) og tiden som går med til forberedelse før forflytning starter til å velge rømningsvei (beslutningstid). Generelt er den informasjonen som blir gitt til de som skal evakuere av avgjørende betydning for hvor raskt folk begynner å evakuere. Det er to dimensjoner av informasjon som betyr spesielt mye,

9 9 prediksjonsverdi og informasjonsinnhold. Prediksjonsverdien sier noe om i hvilken grad en alarm eller talebeskjed faktisk varsler en reell brann. For at folk skal reagere raskt må prediksjonsverdien være over 0,5, dvs at det er mer sannsynlig at det faktisk er en brann når beskjeden kommer, enn at det ikke er det. Informasjonsinnholdet betegner hva informasjonen faktisk forteller folk hva de skal gjøre. Med en talealarm kan man si hvor det brenner, hvor man bør evakuere etc. Dette har spesielt betydning for evakuering av personer som oppholder seg i deler av bygningen hvor brannen ikke kan sanses. Erfaringer fra inntrufne branner viser at folk vil forsøke å slokke brannen i rommet de oppholder seg og ikke starte å evakuere før det blir ubehagelig å oppholde seg i rommet. NBL har som nevnt tidligere ikke eksakte opplysninger om hvor raskt brannen utviklet seg i Gøteborg eller hvor lang reaksjonstiden var. I følge Brannmannen (nr ) var det discjockeyen som oppdaget brannen først og han prøvde å varsle uten hell. Dette stemmer godt med erfaringer fra tidligere branner som viser at så lenge brannen ser liten og uskyldig ut, oppfatter ikke personer alvoret. Tiden fra flammene når takhøyde til full overtenning av et rom er imidlertid ofte svært kort (<5 minutter). NBL antar at reaksjonstiden i Gøteborgbrannen var omlag 0,5-1 minutt. Uten spesielle organisatoriske tiltak ville reaksjonstiden ha vært den samme i tilsvarende lokale i Norge. Reaksjonstiden er ofte mye lenger enn selve forflytningstiden og dødsbrannrisikoen kan reduseres ved å iverksette tiltak som reduserer reaksjonstiden. Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (1990), FOBTOB, har som formål å sikre at de iverksettes tiltak slik at alle bygninger som er i bruk har tilfredsstillende sikkerhet. FOBTOB har krav til at atkomst til rømningsveier skal kunne skje uten hindring. Kravet til fri bredde i rømningsvei er imidlertid noe mindre enn i REN 97. Med to rømningsveier er kravet i FOBTOB 0,80m og 1,40m for henholdsvis 150 og 400 personer. FOBTOB krever at ved drifts- og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller brannspredning, skal eier/bruker gjennomføre ekstraordinære tiltak som sikrer at risikoen ikke øker. Når en tillater 400 personer i et lokalet som er godkjent for 150 personer øker ikke dette faren for antennelse eller brannspredning, men det øker sannsynligheten for at flere personer blir eksponert av en brann og dermed øker dødsbrannrisikoen. I henhold til norske forskrifter skulle en økning av personantallet i forhold til det som er tillatt ha ført til kompenserende tiltak. Et slikt tiltak kan være å ha brannleder. En brannleder ville ha kunnet iverksatt flere risikoreduserende tiltak som: forhindret at så mange person over tillatt antall ble sluppet inn sikret at rømningsveger var fri og uten hindringer hatt kjennskap til hvor slokkeutstyr var plassert og organisert slokking organisert evakuering og opplyst om mulige rømningsveger på et så tidlig tidspunkt som mulig. 6.6 Forflytningstider Beregninger Forflytningstiden er tiden som går med til å forflytte seg til sikkert sted. Simuleringsprogrammet Simulex er benyttet for å beregne forflytningstidene. Simulex simulerer forflytningen av personer i røykfrie rom og er blant annet et godt verktøy til å se romgeometrier som er ugunstige mht

10 10 evakuering. Programmet tar hensyn til kødannelser i innsnevringer som døråpninger etc, men ikke propper som oppstår fordi personer trampes ned og sitter fast i åpninger. Ganghastigheten gjennom døråpninger i våre beregninger, er derfor sannsynligvis høyere enn hva tilfellet var i Gøteborgbrannen, hvor personer satt fast i døråpninger. Beregningsresultatene er imidlertid egnet til å sammenligne effekten av ulike døråpningsbredder. Beregninger er foretatt med én og to tilgjengelige rømningsveier. Kun én rømningsvei var tilgjengelig i Gøteborg-brannen, da det ene trapperommet var blokkert av brannen. Vinduer er ikke regnet som rømningsvei, selv om personer hoppet ut av vinduene i Gøteborgbrannen. Ved to tilgjengelige rømningsveier er det antatt at personer velger den utgangen som er nærmest. I beregningene er det videre antatt at personer kommer til sikkert sted når de kommer ut av utgang 2 i trapperommet til høyre på tegningen i 1. etg. Forflytningstidene er beregnet for følgende alternativer: Eksisterende bygning i Gøteborg med henholdsvis 150 og 400 personer, og med 2 åpne dører (alt. I og III) og 1 åpen dør (alt. II og IV) 4 ulike alternativer for et lokale med samme størrelse og layout som eksisterende bygning (dvs som samlingslokal, kafédel og passage ), men med 2 dører med fri dørbredde på 1,20 m. Dvs et lokale som tilfredsstiller norske byggeforskrifter for 150 personer. 150 personer og 2 åpne dører (alt. V) 150 personer og 1 åpen dør (alt. VI) 400 personer og 2 åpne dører (alt. VII) 400 personer og 1 åpen dør (alt.viii) 2 ulike alternativer for et lokale med samme størrelse og layout som eksisterende bygning, men med 2 dører med fri dørbredde på 2,00 m og trappebredde på 2,00 m. Dvs et lokale som tilfredsstiller BF97 mht bredde dør og rømningsvei for 400 personer. Totalarealet er imidlertid ikke stort nok til å være godkjent for så mange personer (Et lokale for 400 personer skal minimum være 240m 2 ): 400 personer og 2 åpne dører (alt. IX) 400 personer og 1 åpen dør. (alt. X). Resultatene for de ulike alternativene er vist i Tabell 1.

11 11 Alternativ Antall personer Antall tilgjengelige dører Bredde trapp [m] Fri dørbredde [m] Forflytningstid [min:s] I ,81 1,40 1:37 II ,81 1,40 2:20 III ,81 1,40 4:05 IV ,81 1,40 5:42 V ,20 1,40 1:11 VI ,20 1,40 1:46 VII ,20 1,40 2:54 VIII ,20 1,40 4:13 IX ,00 2,00 2:02 X ,00 2,00 3:12 Tabell 1 Forflytningstider for de ulike alternativer. Kommentar Eksisterende bygning i Gøteborg Lokale for 150 personer utført etter norske byggeforskrifter (REN 97) Lokale for 150 personer utført etter norske byggeforskrifter (REN 97), men med 400 personer Lokale for 400 personer utført etter norske byggeforskrifter (REN 97) Vurdering av beregningsresultater Forflytningstider i lokaler som er utført etter norske byggeforskrifter, jfr Tabell 1, er litt over ett minutt for tilsvarende lokale godkjent for 150 personer (alt. V) og omlag 2 minutter for lokale godkjent for 400 personer (alt. IX). Forflytningstiden for 150 personer i lokalet i Gøteborg var godkjent for, er omlag 1,5 minutt (alt. I). Dersom kun én utgang er tilgjengelig i Gøteborg-lokalet med 400 personer, er forflytningstiden nesten 6 minutter. Det vil si en forskjell på 4-5 minutter i forhold til hva tiden er i norske, forskriftsmessig utførte lokaler. Dersom forflytning starter først når brannen føles truende, vil disse minuttene kunne ha katastrofale konsekvenser mht til antall omkomne. Med én utgang tilgjengelig øker forflytningstiden betraktelig når antall personer øker fra 150 til 400. I Gøteborg-lokalet er forskjellen nesten 3,5 minutter (alt. II og IV), og for et norsk lokale som er godkjent for 150 personer er forskjellen nesten 2,5 minutter (alt. VI og VIII). Med to utganger tilgjengelig øker forskjellen i Gøteborg-lokalet med 2,5 minutter (alt. I og III) når personantallet øker fra 150 til 400, og for et norsk lokale som er godkjent for 150 personer er forskjellen mellom 1,5-2 minutter (alt.v og VII). Beregningsresultatene viser at forskjellen på å ha én og to utganger med samme dørbredde, varierer fra litt over 1-1,5 minutt i lokaler med 400 personer og omlag 45 sekunder for lokaler med 150 personer. 7. Diskusjon og konklusjon Ville vi fått samme utfall i et norsk lokale som i Gøteborg? Risikoen for å dø som følge av en brann i en bygning er i hovedsak avhengig av følgende tre sannsynligheter:

12 12 sannsynligheten for å få et branntilløp sannsynligheten for at et branntilløp utvikler seg til en brann og sannsynligheten for vellykket evakuering ved brann. I denne studien vurderes sannsynligheten for å få samme hendelsesforløp som i Gøteborg, i et tilsvarende lokale som tilfredsstiller norske byggeforskrifter. Sannsynligheten for å få et branntilløp anses som like stor i et norsk lokale som et svensk lokale. Sannsynligheten for at et branntilløp utvikler seg til en brann i et tilsvarende trapperom i Norge, anses som omtrent like stor som i Gøteborg-lokalet. Tilsvarende norske lokaler skal ha røykdetektorer og brannslange (dersom det er trykkvann) eller håndslokkingsapparater. Det er ikke vanlig å plassere røykdetektorer i trapperom, så deteksjonstiden vil derfor trolig være den samme som for Gøteborg-brannen. Brannen i Gøteborg hadde pågått en stund før den ble oppdaget. Bruk av håndslokkingsapparat ville ikke kunne slokket brannen på dette stadiet. Brannslange med trykkvann vil kunne ha forsinket brannutviklingen og mulig slokket brannen. Dersom det ikke er personer tilstede som vet hvor utstyret befinner seg og kan bruke det, er sannsynlighet for at det blir tatt ibruk liten. Sannsynlighet for sikker evakuering er avhengig av tid til tålegrensen nås, reaksjonstid og forflytningstid. Ut fra de opplysninger NBL har tilgjengelig om brannen i Gøteborg er det vanskelig å angi eksakt hvor lang tid personer har til rådighet fra brannen oppdages før en blir udyktiggjort av giftige gasser. Ut fra tidligere studier er det imidlertid rimelig å anta at tålegrensen nås innen maksimalt 4-6 minutter. Det samme gjelder for bestemmelse av reaksjonstid. Denne antas å ha vært omlag 0,5-1 minutt. I Gøteborg-brannen omkom 63 personer. Av 400 personer greide dermed 337 personer å evakuere ut av bygningen. Beregningsresultatene av forflytningstider viser at det tar nesten 5 minutter (290 sekunder) for 337 personer å komme seg ut av Gøteborg-lokalet med én utgang tilgjengelig (jfr vedlegg B). Dersom vi antar at det tar 6 minutter fra brannen oppdages til tålegrensen nås, og at reaksjonstiden er 1 minutt, gir beregningsresultatene av forflytningstiden et godt bilde på utfallet av Gøteborg-brannen. I et norsk lokale godkjent for 150 personer (dvs fri dørbredde på 1,20 m) tar det under 2 minutter (1:46) for 150 personer å evakuere gjennom én utgang. Antas en reaksjonstid på 1 minutt blir evakueringstiden under 3 minutter. Det er derfor sannsynlig at alle kommer seg ut før tålegrensen er nådd (4-6 minutter). Fylles derimot tilsvarende lokalet med 400 personer tar det ifølge beregningene (alt VIII), over 4 minutter (4:13) å evakuere ut gjennom én utgang. Med en reaksjonstid på 1 minutt blir evakueringstiden over 5 minutter. Evakueringstiden ligger innenfor tidsområdet hvor tålegrensen kan være nådd (4-6 minutter), og utfallet kan ha bli katastrofalt. Med to tilgjengelige utganger er forflytningstiden under 3 minutter og evakueringstiden (under 4 minutter) ligger i området hvor tålegrensen nås. I et norsk lokale godkjent for 400 personer (dvs fri dørbredde på 2,00 m) tar det over 3 minutter (3:12) for 400 personer å evakuere ut gjennom én utgang. Antas en reaksjonstid på 1 minutt er evakueringstiden over 4 minutter. Med samme brannforløp som i Gøteborg vil det derfor være på grensen at 400 personer kommer seg ut tidsnok med bare én utgang tilgjengelig. Med to tilgjengelige utganger er forflytningstiden 2 minutter (alt IX) og det er stor sannsynlighet for vellykket evakuering av 400 personer.

13 13 Resultatene viser at det er marginaler (dvs få minutter) som avgjør om et brannforløp som det i Gøteborg, fører til en katastrofe eller ikke. Antall tilgjengelige rømningsveier, bredden på døråpningen og antall personer er faktorer som har stor innvirkning på forflytningstiden. Det er derfor viktig at kravene i norske forskrifter følges på disse områdene. Foruten å forebygge at branntilløp oppstår og får utvikle seg til en brann, bør tiltak som reduserer reaksjonstiden tilstrebes. Reaksjonstiden er ofte lenger enn forflytningstiden og den totale evakueringstiden kan reduseres ved å iverksette tiltak som påvirker reaksjonstiden. Av tiltak kan nevnes teknisk utstyr for å detektere og varsle tilløp og brann, og organisatoriske tiltak for å organisere evakuering og skadebegrensning. Hvordan kan kjente simuleringsprogram bidra til å forutsi utfall av branner? Utfallet av en brann er avhengig av en rekke faktorer som påvirker hendelseskjeden fra et tilløp oppstår, brann utvikles og personer og materiell skades. Forflytningstiden er en faktor som har betydning. Det finnes en rekke simuleringsprogrammer som beregner forflytningstiden til personer. De fleste beregner forflytningstingstiden i røykfrie rom. I denne studien er Simulex benyttet. Dette er forholdsvis billig i anskaffelse (omlag 3000kr) og gir like realistiske resultater på evakueringstider som andre tilsvarende programmer på markedet (Aseri, Egress, Evacisim). Exodus som er utviklet på universitetet i Greenwich er i stand til å beregne virkningen av branneksponeringen på mennesker. Dette i likhet med mange av de andre programmene som eksisterer er imidlertid mer kostbare (omlag kr). Simuleringsprogrammene gir realistiske resultater på forflytningstiden. Det er imidlertid viktig å være klar over at forflytningstiden er en del av nødvendig evakueringstid (jfr Figur 2) og at reaksjonstiden ofte er lengre enn selve forflytningstiden. Reaksjonstiden kan variere fra sekunder til flere titalls minutter. Det finnes ingen hjelpemidler for fastsettelse av reaksjonstiden på samme nøyaktighetsnivå som for forflytningstiden, men det eksisterer kunnskap om faktorer som påvirker reaksjonstiden. Informasjonen (spesielt prediksjonsverdi og informasjonsinnhold) som blir gitt til de som skal evakuere er en viktig faktor som har avgjørende betydning for hvor raskt folk begynner å evakuere.

14 14 8. Underlagsmateriale Wighus, R. og Fagertun, J.A.: Beregning av røykspredning ved brannen i Scandinavian Star, SINTEF rapport nr STF25 F90012, Trondheim, Ghysel, W. og Vandevelde, P.: Evacuation of a large banqueting hall in presence of a high intensity fire. 1 st International Symposium on Human Behaviour in Fire, Belfast, 31. august- 2. september Brenden, L.: 63 døde i diskotekbrann, Brannmannen nr Boverket Byggavdelingen: Preliminärrapport, 0-07/98, Plantegninger av lokalene til den Makedonske foreningen.

15 15 9. VEDLEGG A: Krav til forsamlingslokaler i Norge I det følgende beskrives hvordan kravene i BF97 er tilfredsstilt gjennom utførelse i henhold til REN97. Risikoklasser: Forsamlingslokaler tilhører risikoklasse 5. Utgang fra brannceller: Utgang fra branncelle må føre direkte til sikkert sted eller til korridor/sluse med adgang til minst to uavhengige rømningsveier. ( 7-27) Lengste vei fra et valgt sted i branncellen til nærmeste utgang er maksimalt 30 m (risikoklasse 5). Dør til rømningsvei må ha fri bredde på minimum 1,20m (dør 13 M) (risikoklasse 5). Samlet fri bredde i utgangene bestemmes utfra det antall mennesker branncellen er beregnet for. For dimensjonering av fri bredde legges til grunn 1cm pr. person. For 400 personer og to dører blir dette fri bredde pr dør på 2 m For 150 personer og to dører blir dette fri bredde pr dør på 0,75 m Konklusjon: Med 2 dører må hver dør ha fri bredde på minimum: 2,00 m for lokaler med 400 personer 1,20 m for lokaler med 150 personer Antall personer i en branncelle uten faste sitteplasser kan beregnes etter 7-27 tabell 5, dvs brutto gulvareal på 0,6 m 2 pr person. Med 400 personer tilsvarer dette et brutto gulvareal på 240 m 2. Med 150 personer tilsvarer dette et brutto gulvareal på 90 m 2. Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1cm pr person. I bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 3, 5 og 6 må fri rømningsvei være minst 1,2 m. I bygninger med flere etasjer må rømningsveiene dimensjoneres for samtidig rømning fra to etasjer. Trapper og trapperom Tr 2 (risikoklasse 5 og < 8 etasjer). Trapperom Tr2 kan gå til kjeller, når det er sluse mellom de øvrige branncellene i kjeller og trapperommet. Trapperommet bør ikke være del av brannvesenets innsatsvei, da dette kan resultere i at store mengder røyk sprer seg til trapperommet om trapperomsdørene blir stående åpne som følge av at brannslangene blir liggende gjennom disse. Brannalarmanlegg og slokkeutstyr: Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, må ha brannalarmanlegg. I lokaler med bruttoareal inntil 600m2, hvor rømningsveiene er oversiktlige, kan det benyttes røykvarslere. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater.

16 10. Vedlegg B: Utskrift av resultater av evakueringssimuleringer Tabellen under er et utdrag av resultatene av Simulex-beregningene. Tabellen viser tiden det tar for 400 personer å evakuere ut av et lokale tilsvarende det i Gøteborg med én dør tilgjengelig med fri bredde 0,81m. 16

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF NBL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 1 78 Telefaks: 73 59 1 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103.

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens vegvesen, Buskerud GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03886-3 504045 42 / 1

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens vegvesen, Buskerud GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03886-3 504045 42 / 1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet/HMS Av : Granli, Arild Striby, Gjertrud

Detaljer

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde Nichlas Lyche Kandidatnummer: 11 Ruben Dobler Strand Kandidatnummer: 19 08.05.2015 Studentenes navn: Linje

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

FORFATTER(E) Øystein Sommerset OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Øystein Sommerset OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Kriterier for godkjenning av våpenskap Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA : RØYKVENTILASJON AV PARKERINGSKJELLERE REDNINGS- OG SLOKKEINNSATS I PARKERINGSKJELLERE BILER MED GASSANLEGG I PARKERINGSKJELLERE Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tildelt reisestipend

Detaljer

Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger

Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger Christian Sesseng, Nina K. Reitan SP Fire Research AS SPFR-rapport Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger 1 FORFATTER(E) Christian Sesseng, Nina K.

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Brannsikkerhet i sykehus

Brannsikkerhet i sykehus Steinar Flusund Brannsikkerhet i sykehus Trondheim, 01.06.2010 2 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Brannsikkerhet i sykehus Fire

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri

Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri Rapport for dybdestudie 1: Hotell- og restaurantnæringen Felles prosjekt mellom Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Rapport Rapport Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Innhold Forord........................................................................................

Detaljer