Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 26.5.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 67/14 PS 68/14 RS 17/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker Møtebok frå ordinær generalforsamling i Tussa Kraft AS 2014/229 RS 18/14 Politiråd 28. april referat 2012/1598 RS 19/14 Protokoll årsmøte /344 PS 69/14 Politiske saker Oppretting av kommune komité - Løyvingar frå Hareid kommune TV-aksjonen Kirkens nødhjelp "vann forandrer alt". 2014/586 PS 70/14 Internkontroll - status og utviklingsbehov 2014/381 PS 71/14 Bruk av kommunale jaktrettar - Brandal - 40/ /8 PS 72/14 Privat reguleringsplan - detaljregulering Massedeponi Hareidseidet - handsaming av merknader etter off. ettersyn - slutthandsaming/eigengodkjenning 2013/311 PS 73/14 Hyttefelt Åsen / Engeskardet - Innkomne bod. 2014/255 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS68/14Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 HERØY KOMMUNE REFERAT FRÅ POLITIRÅD DATO: , Herøy rådhus TIL STADES: Hareid: ordførar Anders Rise, rådmann Bent Arild Grytten Herøy: ordførar Arnulf Goksøyr, rådmann Erlend Krumsvik Sande: ordførar Dag Vaagen, rådmann Asbjørn Moltudal Ulstein: ordførar Jan Berset, rådmann Einar Vik Arset Politiet: Lensmann Odd Kulø, Pål Inge Olsen (Møtte på sak 1/14) MØTELEIAR: Arnulf Goksøyr, leiar i politirådet REFERENT: Erlend Krumsvik, rådmann Herøy kommune VEDLEGG: Veileder alvorlige skole bhg hendelser, 13.statistikk UHHS, Forebyggingskole powerp, Namn og adresse på skole Referat frå møte i Politirådet i Ulstein 18. februar 2013 vart gjennomgått, og referat frå møte i Politirådet 6. mai på Hareid var ikkje førelagt møtet. Sak 1/14 Alvorlige hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar «Dette er et program for beredskap og krisehandtering for barnehager og utdanningsinstitusjoner utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og politidirektoratet i felleskap.» Pål Inge Olsen orienterte: Politiet gir uttrykk for at alvorlige hendingar tilspissa seg i alvorsgrad, og vi må vere førebudd på noko tøffare saker i framtida. Det vil bli utarbeida «objektplanar» for skulebygg og barnehagar. Det er 26 barnehagar og 24 skulebygg i området. Viser til «Alvorlige hendelser i barnehagar og utdanningsinstituasjoner Veiledning i beredskapsplanlegging» Utarbeida av Utdanningsdirektoratet og Politiet. Operasjonssentralen i Ålesund treng detaljkunnskap om skulebygg og barnehagebygg i alle kommuner. Det er behov for bilder og kart, og kontaktpersoner. Politiet legg vekt på at det er lav beredskap og liten risikoerkjennelse i norske barnehager og utdanningsinstitusjoner. Det vart påpeikt at «søk på nett om eigen skule/barnehage» kan vere ein måte å jobbe førebyggande på. Det er kjent frå USA og Finland at gjerningspersonar ofte legg ut informasjon på nett før aktivitet blir gjennomført. Å avdekke truslar på denne måten bør vere ein fast aktivitet. 1. Side12

13 Politiet ynskjer å vere ein samarbeidspart i utarbeiding av nye skulebygg, og ynskjer å kome inn så tidleg i prosessen som mogleg. Politiet ynskjer at skule og barnehage kjører kriseøvingar, men utan involvering av born og elevar. Oppdatering av planar skal sendast til Dette gjeld også skifte av kontaktpersonar. Viser til vedlagt presentasjon frå Politiet. Sak 2/14 Orientering om "Prosjekt Sunnmøre" «Organisering av geografiske driftsenheter og fellesfunksjoner for politidistriktet» Lensmann Odd Kulø orienterte: Omorganisering og sentralisering er tendensar i Politiet, med nasjonale føringar. Dette har konsekvensar for publikum, noko som også kommunane har gitt uttrykk for tidlegare i relasjon til flytting av Utlendingsseksjon til Ålesund. Det har blitt tettare vaktturnus på polititenestemenn lokalt, og jamt påtrykk i oppdrag. Heimevakt er avvikla. Det er stor fokus på beredskap, og dette kan gå ut over etterforskinga. Søre skal ideelt sett ha 24 operative tenestemenn, fordelt på 3 lag. Det skal også vere 10 etterforskarar. Slik er det ikkje i dag. Frå kommunal side kom det innspel om at «Prosjekt Sunnmøre» har for lite fokus på innbyggjarar og bedrifter, og står fram mest som eit ynskje om å suboptimalisere Politiets organisasjon. Det vart stilt spørsmål om kvar i politiorganisasjonen gevinsten blir størst er det Ålesund? Sentraliseringa begynte med Politireformen, og i dag har ikkje lensmannskontora ressursar nok til å klare seg sjølve. Det er forventa endringar i framtida, og politiorganisasjonen vil utvikle seg ein del dei neste to åra. Frå kommunal side blir det stilt spørsmål med kor stor mynde som er lagt til Politirådet, og kva slags innflytelse kommunane har på samarbeidet med Politiet. Det er lagt opp til eit samarbeid, og dei kommunale partane ynskjer ei aktiv rolle. Det vart påpeikt at Politiet ikkje har gitt tilsvar på saka om Utlendingsseksjonen, noko som er forventa. Sak 3/14 Orientering om Politianalysen, mulige konsekvenser for Ytre Søre Lensmann Odd Kulø orientert: Dette er ein strukturreform og ei kvalitetsreform. Strukturdiskusjonen får gjerne størst merksemd, med diskusjon rundt politidistrikt. Kvalitetsdiskusjonen får mindre merksemd, men har konsekvensar for personelldisposisjon og Politiets oppdragsutføring. I dag er det to nivå politimester og lensmann. Det kan bli tre nivå politimester, store driftseiningar, tenesteeining. Driftseiningane vil ha full portefølje, og vil disponere tenesteeiningane. Dette teiknar til å bli eit ryddig organisasjonssystem. 2. Side13

14 Det er foreslått ein del samanslåingar på Sunnmøre. Ålesund og Giske eit nivå, Haram, Ørskog og Vestnes eit nivå, Stranda og Sykkylven eit nivå, og Ytre Søre eit nivå, og Volda og Ørsta eit nivå. Det er også forslag om å redusere til 6, 10 eller 18 politidistrikt i nasjonal samanheng. Saka legg føringar for mulige konsekvensar, og ein legg ikkje stor vekt på detaljar i referatet. Sak 4/14 Formalisering av avtalen om Politirådet «Politiet skal være ein av avtalepartane» Det kom fram forslag om avtalen bør innehalde ein handlingsplan, i få punkt som kan politisk forankrast. Rådmann i Ulstein og Lensmann tek ansvar vidare for å utarbeide forslag til handlingsplan. Det er ynskje eit utkast til neste møte i Politirådet. Det er også eit mål om at ny avtala blir signert i neste møte. Ulstein ordnar med dokumentet. Ymse 1. Det var ein nedgang i straffesaker i 2013, samanlikna med Neste møte måndag 18. august :00 til 12:00. a. Møtestad: Sande b. Møtet skal ha val av ny leiar i Politirådet. c. Rådmann i Herøy kallar inn til dette møtet. Erlend Krumsvik Referent 3. Side14

15 YTRE SØRE Lensmann i Ulstein og Hareid Lensmannen i Herøy og Sande Kriminalitetsutviklingen/aktivitet 2013 Side15

16 FORBRYTELSER Side16

17 V O L D Side17

18 V I N N I N G Side18

19 N A R K O T I K A Side19

20 Oppklaring 73,6 73,1 79,8 69,3 68,5 51,3 41,1 47,5 45,2 38,3 17,3 13,3 17,8 13,1 21,6 76,6 78,5 53, ,6 12,9 76,6 55,1 29, Forbrytelser Forseelser Vinning Side20

21 Saksbehandlingstid forbrytelser Side

22 F O R S E E L S E R Side22

23 U T L E G G S F O R R E T N I N G E R Side23

24 N A M S S A K E R Side24

25 T V A N G S A U K S J O N E R Side25

26 P A S S Side26

27 R E G I S T R E R T E D Ø D S F A L L Side27

28 P O L I T I A T T E S T E R Side28

29 K J Ø R E S E D L E R Side29

30 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Side30

31 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Forebyggingsprogram for alvorlige hendelser i skolen KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Side31

32 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunn 2009: samarbeid mellom KD og Politidirektoratet Foredrag for ungdomsskole, videregående og høgskolenivå om alvorlige skolehendelser. 22/7 Sandy Hook Beslutning fra KD og JD om utvikling av veiledere for alvorlige skolehendelser, som skoleskyting Ansvarliggjør både politi, kommuner, barnehageog skoleledelse, samt høgskole og universitetsnivå. Forebyggingsprogrammet KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side32 * Side 2

33 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Mål med møtet vårt Styrke forståelsen for rolle og ansvar i det forebyggende arbeidet generelt, og for å hindre alvorlige hendelser spesielt Beskrive tiltak for både å hindre og begrense skadene av alvorlige hendelser i skole og barnehage Samarbeidsrutiner med politiet Hvordan ser verden ut? Hvordan ser det ut i Norge? Hvordan ser det ut hos oss? (ROS) Krav til beredskapsplanlegging, også i forhold til alvorlige hendelser i skolen, herunder forebygging på dette området KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side33 * Side 3

34 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Det nasjonale risikobildet En alvorlig hendelse i barnehage og/eller utdanningsinstitusjon kan ikke utelukkes fordi det: er stor våpentetthet og relativt lett tilgang til våpen i Norge kan ikke utelukkes at det finnes personer som er motivert til å begå en alvorlig handling er lav beredskap og liten risikoerkjennelse i norske barnehager og utdanningsinstitusjoner KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Side34

35 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Forebygging Forebygging er: tiltak for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe tiltak som reduserer konsekvensene av de uønskede hendelsene Tidlig involvering er det viktigste grunnprinsippet i all forebygging. Målgruppen barn og unge har førsteprioritet i det kriminalitetsforbyggende arbeidet. Det er viktig å finne gode løsninger som tidlig kan stanse en kriminell løpebane. KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side35 * Side 5

36 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Sammenhengen i sikkerhetsarbeidet kan illustreres slik: oversikt forebygging beredskap krisehåndtering Risiko- og sårbarhetsvurdering Tiltak for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe Planer, øvelser, tiltak og rutiner for å håndtere uønskede hendelser Skadehåndtering, mediehåndtering, Informasjon og støtte til de berørte, normalisering. KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Side36

37 NATIONAL POLICE DIRECTORATE KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side37 * Side 7

38 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Eksempel på situasjoner Hvilken beredskap har skolen når. det kommer påstander og rykter om at noen har våpen? elever blir utvist? det oppstår konflikter på skolen? det forekommer skadeverk? de hører rykter om noe på nettet? når media skriver om alvorlige hendelser på andre skoler? KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side38 * Side 8

39 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Spørsmål til lærere Er dere bekymret for noe? Finnes det situasjoner som kan frembringe redsel hos dere? Hva er dere forberedt på? Hva kan skje her? Hvordan forbereder dere dere? Hva gjør deg trygg? Hva gjør deg utrygg? Hvordan oppleves det å diskutere alvorlige skolehendelser? Har dette vært et tema hos dere tidligere? KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side39 * Side 9

40 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Beredskapsplaner Hva finnes i dag? Varsling Evakuering Øvelse KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side40 * Side 10

41 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Rolleforståelse i krise TIDSASPEKTET Før politiets ankomst: Enhetsleder opprettholder sin ledelsesfunksjon frem til politiet kommer. Få oversikt Oppretthold kommunikasjon med politiet Unngå vakuum i styring frem til hjelp kommer Utnytt tiden til å skaffe kunnskap som politiet trenger om situasjonen Når politiet kommer: Politiet tar over ledelsen Hva blir enhetsleders rolle da? Etter politiet har vært der Oppfølgingsarbeid KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side41 * Side 11

42 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Diskusjon rundt utbytte av timen. KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side42 * Side 12

43 NATIONAL POLICE DIRECTORATE POLITIET: NØD: 112 KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side43 * Side 13

44 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Eksempler på caser som kan benyttes som utgangspunkt for table top øvelser KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side44 * Side 14

45 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Øvelse 1: Forsøk på bortføring i barnehage Det forutsettes at det er en helt vanlig dag i barnehagen og ungene leker ute. Ca kl 1000 ser en av de ansatte at en far som hun kjenner igjen sitter i en bil på parkeringsplassen foran barnehagen. Det ser ut til at han har med seg en kikkert. Fylkesnemnda har fratatt denne faren retten til samvær med sin sønn på 4 år som går i barnehagen. Farens ekskone og mor til gutten, har tydelig gitt uttrykk for at hun er redd for hva han kan finne på. Hva gjør dere? KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side45 * Side 15

46 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Øvelse 2: Alvorlig hendelse i bygg Det er en hel vanlig skoledag. Undervisningen foregår normalt. Så høres det plutselig skudd fra skolens auditorium, og man hører elever som roper og skriker. Det blir ropt at han skyter mot elevene. Noen roper også at det lukter bensin ved hovedinngangen. Hva gjør dere? KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side46 * Side 16

47 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Øvelse 3: Alvorlig hendelse utendørs En av skolens elever ringer inn til rektor/administrasjonen og forteller at han akkurat har møtt Ola Nordmann ved butikken. Ola hadde fortalt at han var på veg mot skolen for å hevne seg på de som hadde ødelagt livet hans. Ola har tidligere vært elev ved skolen, og det er kjent at han ble mobbet mens han gikk der. Ola hadde vist fram en lang kniv som han hadde innenfor bukselinningen. Eleven som ringer forteller at det var en bul på jakken til Ola, som om det var et våpen der. Han forteller videre at Ola var sint, han var vill i blikket, og det virket som om han var ruset på noe. Ola hadde forlatt butikken og gått i retning skolen. Det tar ca 5 minutter å gå til skolen i vanlig gangfart. Eleven opplyser at han ringte med det samme han så at Ola gikk mot skolen. Det forutsettes at dette er en helt vanlig skoledag, med vanlig antall elever. Hendelsen inntreffes i langfriminutt, og det er mange elever både utenfor skolen og inne i lokalene. Hva gjør dere? KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Endres i topp-/bunntekst Side47 * Side 17

48 1. NAVN OG ADRESSE PÅ SKOLE: 2. VAKTTELEFON Dag Kveld Natt 3. KONTAKTPERSONER Navn Stilling/funksjon Tlf E-post 4. GENERELL BESKRIVELSE AV OBJEKTET - Viktig å få inn opplysninger om hva de kaller de ulike byggene i skolen. Dersom planskisse beskriver A-blokka så er det dumt at noen ringer inn på 112 og beskriver at de oppholder seg i Vestblokka eller Kai huset? Forsøk å klargjøre dette slik at Operasjonssentralen forstår hvor dere befinner dere når dere evnt går inn i dette bygget ved en situasjon.. (fjern alt dette når planen lages) - 5. BYGNING Beskrivelse Sårbare områder Inngang/utgang Er der skjermede innganger (kjeller, materielloppbevaring..)? Er disse tilgjengelige for politiet eller blokkerte? Få oversikt og legg gjerne føringer på objekteier med utbedringstiltak. Annet 6. ALARM/OVERVÅKING Type alarm Brannalarm til Brann Kameraovervåking SMS-varsling e.l. Annet 7. EVAKUERINGSPLASS 8. NABOBYGNINGER/VIRKSOMHETER Se kart 9. ADKOMSTVEIER / INNKJØRINGSMULIGHET M.M. Side48

49 10. ANNET Side49

50 Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Side50

51 Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men har lenker til maler, sjekklister, tips og annen informasjon som gir praktiske råd i beredskapsarbeidet. Dette vil også gi veiledning i effektiv forebygging. Formål Formålet med veiledningen er å styrke kunnskapen og bevisstheten om betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner og å legge til rette for en robust beredskap. Den er et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner som trenger å forbedre sine beredskapsplaner og sørge for at planene omfatter alvorlige hendelser. I veiledningen defineres en alvorlig hendelse som en tilsiktet hendelse der våpen eller annen form for vold brukes eller trues med å tas i bruk. Alvorlige hendelser vil være ulike for barnehager og utdanningsinstitusjoner, og institusjonene må derfor selv kartlegge egne risikosituasjoner. Veiledningen skal også styrke forståelsen for roller og ansvar i det forebyggende arbeidet for å hindre alvorlige hendelser. Målgrupper: Alle ledere i offentlige og private barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Kommunene som ansvarlige for det overordnede lokale beredskapsarbeidet. Fylkeskommunene og politiet. Side51 3

52 Forebygging Forebygging er tiltak for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe, og tiltak som reduserer konsekvensene av de uønskede hendelsene. Barnehager og utdanningsinstitusjoner har en rekke krav som viser til det ansvaret sektoren har for å forebygge uønskede hendelser og for å sikre at alle er trygge. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler omhandler bl.a. «sikkerhet og helsemessig beredskap»: Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, også for barn og elever. Politiets oppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet og beskytte personer, eiendom og all lovlig virksomhet. Trusler om eller bruk av skytevåpen mot barn, unge og ansatte i en barnehage eller utdanningsinstitusjon er alvorlig kriminalitet, og det er derfor en oppgave for politiet å forebygge og bekjempe slik kriminalitet. Ved akutt mistanke, funn av mistenkelige gjenstander eller trusler om ekstraordinære hendelser som skoleskyting og annen pågående vold, må politiet varsles umiddelbart på telefonnummer 112. Lokalt politi kan nås på telefonnummer Ledere i alle barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner har en viktig rolle i planlegging og koordinering for å forebygge alvorlige hendelser. Veiledninger for barnehager og utdanningsinstitusjoner gir råd i forebyggings arbeidet. Viktige momenter er omsorg og årvåkenhet overfor personer som er opptatt av vold, terrorisme og drap. Se lenker til informasjon om forebygging og krisehåndtering på nettsidene og Alvorlighetsgraden i trusler og vold gir ulike behov for tiltak. Det er viktig at alle trusler, også vage trusler og rykter, tidlig tas på alvor. Tiltak må ikke preges av panikk, men institusjonen bør raskt ta kontakt med politiet, som har kunnskap og er rustet til å vurdere trusselsituasjonen. Målgruppen barn og unge har førsteprioritet i kriminalitetsforebyggende arbeid. Tidlig involvering er et sentralt grunnprinsipp i all forebygging. Det er viktig å finne gode løsninger som kan stanse en kriminell løpebane på et tidlig stadium. 4 5 Side52

53 Beredskap Beredskapsplanlegging er å være forberedt på kritiske situasjoner og fremme et trygt miljø. Beredskapsarbeid er å ivareta forebygging, begrensning og håndtering. Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet for befolkningen. Kommunene er det lokale fundamentet i vår nasjonale beredskap, og derfor bærebjelker i det norske beredskapsarbeidet, med en særlig rolle i forebygging, beredskapsog krisehåndtering. Kommunen har plikt til i samarbeid med barnehager, skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle instanser å vurdere risiko og sørge for god beredskap. Kommunen må være forberedt på hendelser og minske risikoen for at de inntreffer. Kommunen må ha planer for og øvelser på håndtering av kritiske situasjoner. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt legger til rette for at kommunen skal se beredskapsarbeidet i sammenheng og planlegge ut fra det. Dette erstatter ikke, men kompletterer beredskapsplikter som følger av andre sektorregelverk for institusjoner som er geografisk plassert i kommunen. Et vesentlig tiltak i kommunal beredskapsplikt er gjennomføring av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). En alvorlig hendelse, for eksempel skoleskyting, brann, gisselsituasjon eller annen pågående vold, vil definitivt være en hendelse som bør inngå i en helhetlig ROS-analyse. Slike hendelser kan få store og alvorlige konsekvenser for kommunen og befolkningen, og det er viktig på forhånd å ha forberedt tiltak for å kunne håndtere slike hendelser. Med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven plikter kommunene å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at dette kan skje, og hvordan det kan påvirke kommunen og innbyggerne. Kommunen bør derfor sørge for at ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser omfatter barnehager og alle utdanningsinstitusjoner som er lokalisert i kommunen. Beredskapsplanene skal bygge på fire grunnleggende prinsipper i planleggingen: Ansvarsprinsippet: Den personen som har et ansvar i en normalsituasjon, har også dette ansvaret i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet: Den organisasjonen som skal håndtere en krise, er mest mulig lik den daglige organisasjonen. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Samvirkeprinsippet: Beredskapsplanene skal lages i samarbeid med alle relevante etater i kommunen og lokalt politi. Sammenhengen i sikkerhetsarbeidet kan illustreres slik: 1. Oversikt 2. Forebygging 3. Beredskap 4. Krisehåndtering Risiko- og sårbarhetsvurderinger Tiltak for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe Planer, øvelser, tiltak og rutiner for å håndtere uønskede hendelser - skadehåndtering - mediehåndtering - informasjon og støtte til de berørte - normalisering 6 7 Side53

54 Ansvarsfordeling Virksomhetsleder (styrer/rektor/direktør) bør: sørge for at alle ansatte er sikkerhetsbevisste, har kunnskap om risikosituasjoner og har fått opplæring i interne sikkerhetsprosedyrer. sørge for at virksomheten har kompetent personell som ivaretar, følger opp og melder fra om bekymringer. etablere rutiner for samarbeid på tvers av fagmiljøer og etater når det gjelder forebyggende tiltak. kartlegge egne risikosituasjoner (fysiske og psykososiale forhold) der ansatte, barn, elever og studenter kan eksponeres for fare. gjennomgå og analysere funn fra kartlegginger og vurdere behov for sikkerhetstiltak. utarbeide beredskapsplaner i samarbeid med kommunen og nødetatene, som beskriver hvordan ledelsen og de ansatte skal håndtere ulike situasjoner. gjennomføre regelmessige øvelser (f.eks. skrivebordsøvelser ) av beredskapsplanene med ansatte i sin virksomhet. Planene bør gjennomgås og revideres årlig og ellers ved behov. Kommunen skal: ha det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet i kommunen. Dette gjelder alle institusjoner, på alle nivåer, uavhengig av eierforhold. bistå barnehager og utdanningsinstitusjoner i beredskapsarbeidet. koordinere og samkjøre felles øvelser internt i kommunen og mot nødetatene. samarbeide med lokalt politi for å styrke beredskapen og sikkerheten ved den enkelte barnehage, skole og utdanningsinstitusjon. Kommunen skal ved behov søke bistand og råd fra lokalt politi. ha fagkompetanse og rutiner for å ivareta personer som trenger hjelp og oppfølging. ha et etablert kriseteam som trår i kraft ved alvorlige hendelser. ha en plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. ha innøvede rutiner for alvorlige hendelser. sørge for at det er utarbeidet en plan for krisekommunikasjon med pårørende, ansatte og media. 8 9 Side54

55 Nødetatene Politiet responderer raskt og tar ansvar for å håndtere trusler og hendelser. beskytter og sikrer personer og objekter. etterforsker trusler og hendelser. bistår den enkelte institusjon med råd og forslag til hvordan beredskapsplanene for akutte situasjoner skal utformes med hensyn til varsling, evakuering osv. gir råd om forebygging av kriminalitet og tiltak for å forebygge alvorlige, uønskede hendelser. har et forebyggingsprogram om alvorlige hendelser tilpasset barnehager og utdannings-institusjoner. Brannetaten responderer raskt ved hendelser. Oppfølging av beredskapsarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet i oppdrag å lage denne veiledningen. Målet er å forsterke innsatsen for å forebygge alvorlige hendelser ved landets barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Videre er målet å legge til rette for at det utvikles gode samarbeidsrutiner for beredskap mot alvorlige hendelser og forebyggende tiltak mellom institusjonene, kommunen og det lokale politiet. Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet leder arbeidet med å implementere målene. Politidirektoratet følger opp i politidistriktene og har gitt dem i oppdrag å gjennomføre arbeidet lokalt ved at det forankres i de lokale politirådene som består av den lokale politisjefen og ordføreren/rådmannen. Det skal gjennomføres et eget forebyggingsprogram, og politiet skal bistå med råd og veiledning i det generelle beredskapsarbeidet. Utdanningsdirektoratet følger opp utdanningssektoren ved oppdatering og utvikling av veiledningsmateriellet på hjemmesidene. er kjent med barnehagene og utdanningsinstitusjonene i kommunen, kjenner lokaliteter og beliggenhet. gir råd og er tilgjengelig ved øvelser. Lokale helsemyndigheter responderer raskt på hendelser. er en del av kommunens støtte- og beredskapsteam. har kompetent personell og rutiner for å ivareta sårbare personer. deltar i kommunens beredskapsplanlegging og i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser Side55

56 Et eksempel på innhold i en beredskapsplan Beskrivelse av aktuelle scenarioer der planen kommer til anvendelse. Oversikt over beredskapsledelsen med ansvars- og rolleavklaringer for kriseledelse, krise- og kommunikasjonsstab og koordinering mellom disse. Beskrivelse av etablering av krisestab, etablering av eventuelt beredskapssted, alternative beredskapssteder og nivåer for etablering. Varslingsliste med telefonnummer for beredskapsgruppen og andre viktige aktører. Beskrivelse av kriseledelsens og enkeltmedlemmenes oppgaver. Beskrivelse av støttefunksjoner, som for eksempel HR/ personal, IKT, sikkerhet, forpleining, økonomi. Beskrivelse av rutiner for informasjons- og mediehåndtering, samt rutiner for håndtering av berørte. Planen må tilpasses virksomheten, bør øves årlig og vedlikeholdes fortløpende. Det kan være fullskalaøvelser, skrivebordsøvelser, øvelse for krisestab og øvelse for andre ansatte. Vedlegg til beredskapsplanen Tiltakskort, sjekklister, instrukser: En samling av mindre beredskapsplaner som beskriver hvordan virksomheten skal håndtere ulike enkeltsituasjoner. Det anbefales at virksomheten beskriver den umiddelbare håndteringen, tiltak for de etterfølgende dagene og tiltak for mer langsiktig oppfølging. Relevante dokumenter: Utdanningsdirektoratets veiledninger for beredskap og krisehåndtering: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine beskrivelser av ROS-analyser og beredskapssystemer: Det kriminalitetsforebyggende råd gir råd om kriminalitetsforebygging: Justis- og beredskapsdepartementets Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering Kunnskapsdepartementets Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren StyringsdokumentHele.pdf Veileder fra Helsedirektoratet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: default.aspx Se mer informasjon om beredskapsplaner på Side56

57 Lovhenvisninger Lov om Politiet 1 annet ledd. Om politiets plikter: 2 punkt 2. Om forebyggelse: 2 punkt 5. Om å yte andre offentlige myndigheter: 2 punkt 6. Om forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 1 Formål: 14 Om kommunal beredskapsplikt: 15 Om kommunal beredskapsplan: Lov om barnehager (barnehageloven) 7 Barnehageeierens ansvar Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) Kapittel 3 Miljørettet helsevern Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 4 Ansvar. Internkontroll 14 Sikkerhet og miljømessig beredskap Forskrift om kommunal beredskapsplikt Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Se a), f) og h): Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll): 14 Side57

58 Denne veilederen er i hovedsak et elektronisk dokument og vil, i likhet med støttemateriell, videreutvikles og revideres på nettsidene og Denne trykte utgaven av veilederen kan ikke bestilles, men lastes ned på Oktober 2013 Side58

59 Side59 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/110601_fix.html Side 1 av Hei Vennligst se vedlegg: Protokoll Årsmøte Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Presentasjon/informasjon årsmøte 2013 Nye telefonnummer hos Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Jeg gjør alle oppmerksom på at vi har fått nye telefonnummer, og kontaktinfo om den enkelt ansatt ligger i vedlegg. Ber dere oppdatere deres CRM/kartotek. Med vennlig hilsen/best regards Geir S. Vik Reiselivssjef/Director of Tourism Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, N-6002 Ålesund Tel.dir: Mob: Følg oss/follow us:

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 ÅRSMØTE 2013 DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 24. APRIL 2014 Side64

65 AGENDA Årsmøte i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre kl 10:00-11:30 Workshop - ny reiselivsorganisering? kl 12:00-18:00 (rammetid) Felles arbeidsworkshop for ny fremtidig reiselivsorganisering for Sunnmøre, Nordfjord og Romsdalen Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen Reisemål Stryn-Nordfjord Romsdal Reiseliv & Handel Vi har i fellesskap fått tildelt incentivemidler fra Nærings- og Fiskeridepartementet for å utgreie nye samarbeids- og organisasjonsformer i regionen vår Målsettingen fra regjeringen er større destinasjonsselskap og mer effektiv utnyttelse av ressursene Konsulentselskapet Segel v/synnøve Aabrekk er innleid til å bistå selskapene i dette arbeidet, og vil lede denne delen av dagen Det er viktig for den fremtidige reiselivsorganiseringen i Ålesund & Sunnmøre at flest mulig deltar og uttrykker sine synspunkt på denne samlingen Side65

66 SAKSLISTE - ÅRSMØTE Å1/13 KONSTITUERING Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av to fremmøtte representanter for å underskrive protokoll ORIENTERING VED STYRELEDER OG DAGLIG LEDER Å2/13 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Å3/13 ÅRSREGNSKAP 2013 MED REVISORS BERETNING Å4/13 BUDSJETT 2014 Å5/13 FASTSETTELSE AV KONTINGENTSATSER 2015 Å6/13 VALG Valg av styremedlemmer Valg av revisor Valg av valgkomité Å7/13 EVENTUELT Side66

67 STYRELEDER Velkommen til Årsmøte! 2013 et år preget av stor aktivitet Positive resultat Tatt markedsandeler Utfordringer i det utenlandske marked Finanskrise, høy kronekurs, svekket konkurranseevne Nye markeder (Asia) Personal I løpet av året fått full arbeidsstab på plass igjen Økonomi Omsetning ca 10 million Egenkapital ca 1,5 million Strukturprosess omorganisering av reiselivet DÅS, DGT, Stryn-Nordfjord, Åndalsnes Fred Jonny Hammerø Side67

68 REGIONALE REISELIVSFYRTÅRN Noen av Norges største turistattraksjoner Ålesund Jugendstilbyen Geirangerfjorden UNESCO Verdensarvområde Hjørundfjorden & Sunnmørsalpane Fugleøya Runde Strandafjellet & Alpepass Nordfjord Loen & Olden Briksdalsbreen Trollstigen & Romsdalen Geirangerfjorden Terje Rakke/Nordic Life Side68

69 OVERNATTINGER 2013 FJORD NORGE REGIONEN Sunnhordaland Ryfylke Aurland/Lærdal Geiranger-Trollstigen Voss Kr. Sund & Nordmøre Nordfjord Molde & Romsdal Hardanger Nord-Rogaland Ålesund & Sunnmøre Sognefjord Stavanger/Sandnes Bergen Bergen-regionen Side69 Ålesund & Sunnmøre Geirangerfjord-Trollstigen Stryn-Nordfjord Ca 1,1 million overnattinger

70 REISELIVSREGION SUNNMØRE, NORDFJORD, RAUMA Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen Reisemål Stryn-Nordfjord Romsdal Reiseliv & Handel Geirangerfjorden Terje Rakke/Nordic Life 24 kommuner 560 næringsaktører 23,5 million i omsetning 3,5 million i EK 14 ansatte Reiselivsrelatert omsetning, anslag ca kr 3 milliard* Reiselivsrelatert sysselsatte, anslag ca 4000 personer* Målsetting: nytt selskap innen Side70 *Kilde: TØI 2012

71 MARKEDSALLIANSER Møre & Romsdal Reiseliv (MRR) Regionale destinasjonsselskap Bedrift & kommune Side71

72 STYRELEDER Takk til alle som bidrar Næringsaktører Kommuner Ansatte Side72

73 ORGANISASJONEN Årsmøtet Styret Reiselivssjef Geir S. Vik Konferansesjef Salgssjef FF Pressebesøk/Cruise Markedssjef Turistinfo/Medlem Webansvarlig Oddhild Breivik Grethe Loe Bente Saxon Tom Anker Skrede Anita Nøring Ann E. Haram Side73

74 FOKUSOMRÅDER Ferie & Fritid Cruise Konferanse & Incentives Turistinformasjon Ferie & fritid Overnatting aktiviteter opplevelser transport mat & drikke Presseaktiviteter Cruise Nesten passasjerer og 128 anløp i 2013 Landets 6. største cruisehavn Konferanse & incentives Det mest lønnsomme segmentet i reiselivet Hovedsesong august - juni Turistinformasjon Sisteleddsmarkedsføring Det gode vertskap Side74 Prosjekt Yrkestrafikk

75 MEDLEMSUNDERSØKELSE Side75

76 GENERELT HVOR TILFREDS ER DU MED DITT MEDLEMSKAP? 50,0 % 45,0 % 40,0 % 46,3 % 50,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 28,9 % 30,0 % ,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 3,9 % 1,3 % 10,5 % 8,8 % 6,6 % 13,8 % 0,0 % Svært lite tilfreds Lite tilfreds Nøytral Tilfreds Svært tilfreds Side76

77 HVORDAN VIL DU VURDERE VIKTIGHETEN AV AT DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE JOBBER MED FØLGENDE SEGMENTER I FREMTIDEN? 6,00 5,00 5,37 5,11 5,16 5,15 4,84 5,03 4,42 4,61 4,14 4,00 3, ,00 1,00 0,00 Ferie/fritid nasjonalt Ferie/fritid internasjonalt Kurs og konferanse nasjonalt Side77 Kurs og konferanse internasjonalt (MICE) Cruise 0,00

78 I HVILKEN GRAD SYNES DU AT ,19 5,28 5,13 5,1 5 4,83 4,92 4,71 5,02 4,68 4,63 4,48 4,53 3,96 3,95 4, Side78

79 ET AV MÅLENE TIL DEN NYE "NASJONALE REISELIVSSTRATEGIEN" ER Å STYRKE DESTINASJONSSELSKAPENE GJENNOM MER EFFEKTIV OG RASJONELL DRIFT. HVILKET AV FØLGENDE SCENARIER MENER DU VIL VÆRE MEST AKTUELT MED TANKE PÅ MARKEDSFØRING, PRODUKTER, ATTRAKTIVITET OG STØRRELSE? 4,10 4,02 4,00 3,90 3,84 3,80 3,73 3,70 3,60 3,60 3,50 3, ,40 3,30 3,20 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (fortsette alene). Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Reisemål Stryn og Nordfjord. Side79 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn og Nordfjord. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn og Nordfjord, Åndalesnes og Romsdal Reiselivslag.

80 OPERATIVE SALGSAKTIVITETER Workshops operative salgsaktiviteter Norwegian Travel Workshop (NTW) Røros Workshop Hamburg Workshop London Workshop København Workshop Moskva/St Petersburg Workshop Seoul Workshop Tokyo/Osaka ATTA konferanse/workshop Namibia Salgsreiser Oslo og Bergen - konferanse Selg Ålesund & Sunnmøre i Ålesund & Sunnmøre - konferanse Seatrade messe Miami Cruisekonferanse Le Havre Cruisekonferanse Reykjavik Cruise workshop London Cruisekonferanse Brussel Seatrade messe Hamburg Markedskampanjer Norgeskampanje digitalt - fire sesonger Flyruteprosjekt Amsterdam Ålesund Ski/vinter, vandring og fiske Presse- og visningsturer Side80

81 VG 4. juli, to sider Ålesund Side81

82 Side82

83 «KLM-KAMPANJEN» - STORYTELLING Side83

84 OVERNATTINGER SAMLET NORGE UTLAND ,2 % + 9,0 % - 9,4 % Side84

85 OVERNATTINGER STØRSTE UTENLANDSMARKED Side85

86 MARKEDSANDELER DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE Møre og Romsdal Mål 2014 Samlet 33,7 35,0 33,8 37,3 35,0 Nordmenn 36,2 36,9 34,4 38,8 35,0 Utland 29,4 33,0 32,5 33,8 35,5 Fjord Norge Mål 2014 Samlet 6,6 7,0 6,7 7,1 7,3 Nordmenn 6,9 7,1 6,8 7,5 7,2 Utland 6,1 6,8 6,5 6,0 7,5 Norge Mål 2014 Samlet 1,6 1,8 1,7 1,8 2,0 Nordmenn 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 Utland 1,9 2,2 2,0 1,9 2,5 Side86

87 ÅRSMØTESAKER Side87

88 ÅRSMØTE 2013 Å2/13 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Å3/13 ÅRSREGNSKAP 2013 MED REVISORS BERETNING Herøyspelet Side88

89 ÅRSMØTE 2013 Å4/13 BUDSJETT 2014 Å5/13 FASTSETTELSE AV KONTINGENTSATSER 2015 Forslag til vedtak: Kontingentsstrukturen for næringsmedlemmer og kommuner opprettholdes for Terje Rakke/Nordic Life Side89

90 ÅRSMØTE 2013 Å6/13 VALG Valg av styremedlemmer Valg av revisor KPMG Ålesund Valg av valgkomité Bjarne Rekkedal (leder) - på valg Benthe Langeland - 1 år igjen Tor Erik Standal - 2 år igjen Terje Rakke/Nordic Life Side90

91 Å6/13 VALG Informasjon fra valgkomitéen Som kjent vert det aktivt jobba med å danne ein større reiselivsorganisasjon der DÅS er ein del av. Har snakka med styreleiar Arne Aambakk og dagleg leiar Geir Steinar Vik. Begge seier klart at styret går inn for ein større organisasjon Styret går difor inn for eit ekstraordinært årsmøte til hausten. Det er alt starta prosessen saman med ein person som skal ha framdrift i saka For oss i valgnemnda fører dette til at det har inga hensikt å innstille på valg til årsmøtet alt medan funksjonstida kan verte berre nokre månader Ber difor om oppslutning om følgjande: Alle valg vert utsett til det ekstraordinære årsmøtet Valgnemnda stiller seg til disposisjon fram til funksjonsprosessen er fullført Side91

92 STYRET - DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE Årsmøtevalgte styremedlemmer Arne Aambakk, Ålesund, Styreleder ( ) ikke på valg Sven Erik Moe, Hotelldrift Ålesund ( ) på valg Tor Hånde, Avinor ( ) på valg Bodil Voldsund, Ulsteinvik Vandrerhjem & Sommerhotell ( ) ikke på valg Årsmøtevalgte vara medlemmer i prioritert rekkefølge 1. vara: Jane Hustad, Sagafjord Hotel ( ) ikke på valg 2. vara: Kjell Sandli, Næringsforeningen Ålesundsregionen ( ) på valg 3. vara: Siri Dahl, Ørsta Reiselivslag/Naturfestivalen ( ) på valg Oppnevnt av Ålesund kommune Anita Vadset Valle (vara: Roar Pedersen) Oppnevnt av Sunnmøre Regionsråd for kommunene på Nordre Sunnmøre Geir Ove Vegsund, Sula (vara: Bjørn Sandnes, Haram) Oppnevnt av Sunnmøre Regionsråd for kommunene på Søre Sunnmøre Rune Hovde, Ørsta (vara: Dag Vaagen, Sande) Side92

93 ÅRSMØTE 2013 Å6/13 VALG Valg av revisor Forslag til vedtak revisor: KPMG Ålesund gjenvelges som revisor. Terje Rakke/Nordic Life Side93

94 Side94 Sverre Hjørnevik

95 NYE TELEFONNUMMER Ålesund DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE Kontaktinformasjon for ansatte i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre: Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Anita Nøring Tlf: Leder Turistinformasjon E-post: Dir. tlf: Nett: Mobil: E-post: Geir S. Vik Tom Anker Skrede Reiselivssjef Markedssjef Dir. tlf: Dir. tlf: Mobil: Mobil: E-post: E-post: Grethe Loe Bente Saxon Salgssjef Ferie & Fritid Press & Relations / Marketing Manager Cruise Dir. tlf: Dir. tlf: Mobil: Mobil: E-post: E-post: Ann Elisabeth Haram Oddhild Breivik Webansvarlig Konferansesjef Dir. tlf: Dir. tlf: Mobil: Mobil: E-post: E-post: Arne Aambakk Styreleder Mobil: E-post: Side95

96 Politiskesaker Side96

97 Politiskesaker Side97

98 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/586 Løpenr. 4210/2014 Klassering X03 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 69/14 Formannskapet OPPRETTING AV KOMMUNE KOMITÉ - LØYVINGAR FRÅ HAREID KOMMUNE TV- AKSJONEN KIRKENS NØDHJELP "VANN FORANDRER ALT". / 2014/586 Tilråding frå rådmannen: 1. Formannskapet vedtek å delta i innsamlingsaksjonen : TV-aksjonen «Vann forandrer alt» - Kirkens Nødhjelp. 2. Medlemane i formannskapet vert oppnemnd som kommunekomitè. Ordførar vert vald som leiar og varaordførar vert vald som nestleiar. 3. Sekretær for komiteen er servicekontoret v/ Victoria Ernstsen. 4. Formannskapet løyver kr ,- til TV-aksjonen Løyvinga vert dekt av konto for reserverte tilleggsløyvingar. 5. Formannskapet oppfordrar friviljuge einskildpersonar og organisasjonar om å vere med som bøsseberarar på innsamlingsdagen. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side98

99 Vedlegg: Nr. Namn 1 Roller til Tv-aksjons komitè 2 Anmodning om å opprette kommunekomitè for Tvaksjonen NRK Kalender og sjekkliste TV-aksjonen 2014 Uprenta saksvedlegg: Lenke til Tv-aksjonen NRK 2014 finn dykk her Samandrag av saka: Årets TV-aksjon vert arrangert søndag 19. oktober. I år går TV- aksjonen til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid med vatn. Pengane skal gi ein million menneske varig tilgang til reint vatn. Kirkens Nødhjelp kjempar saman med menneske over heile verda for å avskaffe fattigdom og kjempe mot urett. Det å ha trygt og reint vatn er eit av dei første prekære behova som oppstår etter ei katastrofe og Kirkens Nødhjelp arbeidar med å skaffe tilgang til reint vatn i 15 land på tre kontinent. Dei er i tillegg Utanriksdepartementet sin føretrekte partnar for å levere vatn i krisesituasjonar. Tilgang til reint vatn handlar ikkje om å bli utørst, men at menneske overlev og held seg friske. Det å ha tilgang til reint vatn sikrar avling og mat til befolkninga. Kvinner og barn får moglegheita til utdanning og arbeid når dei ikkje må bruke mange timar kvar dag på å gå etter reint vatn. Når turen etter vatn blir kortare er dei også mindre utsett for vold og seksuelle overgrep. Kirkens Nødhjelp vil også sette opp latrinar og gjere andre tiltak for å betre sanitære forhold og hygiene. Midlane frå TV-aksjonen vil gå til vatn prosjekter i 8 land. Saksopplysningar: TV aksjonen NRK er Noregs største dugnad og feirar i år 40 år. Kirkens Nødhjelp og partnerane hjelper kvart år tre millionar menneske i katastrofe områder og dei jobbar langsikteleg for utvikling i lokalsamfunn. Dei er, saman med det norske samfunn klar til å samle inn pengar til årets tv-aksjon. Dei oppfordrar alle kommunar til å opprette ein kommunekomité som jobbar flittig saman fram mot aksjons dagen. Vurdering og konklusjon: Ordførar Anders Riise er leiar i komiteen. For å engasjere flest mogelege bør ressurspersonar frå organisasjonar, skular, næringsliv og foreiningar vere med i komiteen. Den kommunale stønaden til TV-aksjonen har dei siste åra teke utgangspunkt i kr 3,- pr innbyggjar, dvs. om lag kr ,-. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side99

100 DEHEGJØRTV-AKSJIINEN TILENSUKSESS! TV-aksjonskomiteener heltavgjørendefor at aksjonenskalblivellykket. Norgesordførerelederan over500 TV-aksjonskomiteer, 7 OOOfrivillige og IOO OOObøssebærere.Takket være denne innsatsen har vi siden 40 ÁR 1974samletinnsyvmilliiarderkroner,og millioneravmenneskerharfàtt livsviktig hjelp. I àr skal vi sammen skaffe varig tilgang til rent vann for en million mennesker. ~ C j/ Y l.fa In.- Mangeavderehartravlehverdager,menvelgerlikevelà bruketid til à hjelpeandregjennomtv-aksjonen. Meddennebrosjyrenhàpervi á gjøredet enklereà organisereog gjennomføreaksjonen.tilbakemeldinger fra dereviserat vedá dele komitéarbeidetpàflere,blirdet enklereog bedre.forhjelpi arbeidet, ikke nølmedá kontakteby-ellerfylkesaksjonslederen i ditt omrâde. DISSEHULLENE ERGRUNNLEGGENDE UGUFIEDEKKET I ALLEKUMITEENE: LEDER DuskalkoordinereTV-aksjoneni din kommune/bydel.dufár støtteog hjelptil dette avfylkes-ellerbyaksjonslederensomer ansatt i TV-aksjonen.Kontaktinformasjonfinnesbak pà brosjyren.viktigesuksessfaktorervilvære jevnligemøterog godestøttespilleresomfyller de andrerollenei komiteen.detvilogsávære naturligat du er talspersonfor TV-aksjoneni lokalmedien ellerutpekerandretil dette. BøssEBÆRERANsvARuG Detteinnebæreràhaoversiktoverbøssebærevervingenog sammenmedde andrei komiteen sørge for at man har nok bøssebæreretil aksjonsdagen.viktigesuksessfaktorerfor àoppnàdetteer àsørgefor oppdaterte kart og roder, ringe opp tidligere bøssebærere, vervenye,samthaoversiktover sentraltpàmeldtebøssebærere(tvbase.no). BøssE-OGMATERIELLMOTTAKER Duer densommottarkampanjemateriell og distribuererdette.synliggjørtv-aksjoneni din kommune.dukanfor eksempelarrangerestands for àvervebøssebærere, hengeoppplakater,spre vervekortpànærbutikken,universitetet, kinoenog andresteder.detfinnesogsámassemateriellpà blimed.no, for eksempeldigitalebanneresomkan brukespákommuneneshjemmesider. Duvilogsàmottabøssemateriellet nàraksjonsdagennærmersegog du er ansvarligfor à klargjørebøssenetil aksjonsdagen. Bøssenmed dekormàikkesynliggjøresføraksjonsdagen. HVORDAN YTTERLIGEBE ENGAISJERE LUKIILMILJØET? Basertpà innspillenederesomat arbeidet blirletterenàrmandelerarbeidsoppgavene, foreslárvi at komiteenogsáharmedlemmer somkanfyllede forskjelligerollenenedenfor. Vedà involvereflere,nàrvi fleregjennomderes nettverk,og det gir flere bøssebærereog økt engasjementi lokalmiljøet. skapemedieoppmerksomhef Detviktigstevilværeàgjøredinelokalmedier oppmerksommepàaktivitetersomskjeri forbindelsemedtv-aksjonen.lagen listemed kontaktinformasjontil lokalmediasà du enkelt kansenderedaksjonen en e-postellerringe. Detfinnesogsàmyemateriellfor pressensom faktabokser,bilderog historierpà blimed.no. Forhjelpi arbeidetkandu kontaktefylkes-eller byaksjonsleder. PROMOTERE SKOLEOPPLEGGET Oppfordreskolertil á tai bruktv-aksjonens undervisningsoppleggsomer tilgjengeligpá blimed.no.mangeskolerarrangererauksjoner og basarertil inntektfor TV-aksjonen.Detvil væremuligá synliggjørebidragog aktiviteterpà blimed.no.det er ogsáviktigá tipse lokalmedia om disse arrangementene. Husk à fá lærerne til à sende med barna ranselpost,slik at foreldrekan meldeseg som bøssebærere. ENGASJERE NÆRINGSLIVET Detvilværegunstigfor komiteenàha meden personmednettverki næringslivet. Vedkommendetar kontaktmednøkkelpersoner i det lokalenæringslivetfor à engasjeresá mangebedriftersommuligtil à væremed pàtv-aksjonengjennomgiverstafett.no. Nærbutikkenkanfor eksempelutfordrestil à gi penger,for sà à sendeoppfordringen videretil andrenæringsdrivende. Alle bidragvil synliggjørespá giverstafett.no.mankanogsá planleggeog gjennomføreen ringedugnadhvor næringslivslederemøtesfor à ringerundttil sine nettverkog oppfordretil àbidra Formerinformasjonog hjelptil dette arbeidet kandu kontaktefylkes-ellerbyaksjonsleder. \.z Jegharværtlederav kommunekomiteeni IO àr.i fjor haddevi goderfaringmedá innførede nye rollene i komiteen.det strukturerte oppgaveneog involverteflere, noe som skapte bredere engasjement og hyggelige resultater.vi er i tillegg tre politikerefor à sikredenpolitiske forankringenfor TV-aksjonen." - ThoreVestby,ordføreri Frogn kommune. Side100

101 w. E >_e må; E: %_>_ n > Z_ Z <- Kajgap lned 1010:] Side101

102 HAF:f:E u)kommune firm. M [%%%%#.,Lv.xe_e.<é~:L._.LJ.m. Anders Riise 1 2 MN ZUM Hareid Kommune 6060 Hareid f fislj`gf;j_' ` Dokm ÅlesundO li4fl'*' Klfiffi._,,L_ Jíeê TV aksjonennrkkirkens Nødhjelp Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2014 Tusentakk for innsatsenhareidkommunegjordefor TV-aksjoneni fjor! I år går aksjonen til Kirkens Nødhjelpogsammenskalvi gi varigtilgangtil rent vannfor overen million mennesker. Aksjonen arrangeres søndag 19. oktober. Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. I år fyller TV-aksjonen 40 år! Vi håper du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som Ieder for kommunekomiteen i Hareid. Som Ieder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjerefrivillige og bøssebæreretil årets aksjon. Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem. TV-aksjonen NRK2014 går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i åtte land. Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig liv og for samfunnsutvikling. Årets aksjon heter derfor "Vann forandrer alt". Kirkens Nødhjelp har tett kontakt med kirker og menigheter over hele landet. Den norske kirke har vært en viktig støttespiller for TV-aksjonen i mange år, og er en samarbeidspartner også i år. Rundt om i Norges kommuner er det allerede mange av Kirkens Nødhjelps støttespillere som ivrer etter å komme i gang med TV-aksjonen i sitt lokalmiljø. Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte registreringsskjema og returneres til fylkesaksjonsleder innen 3. juni. Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Møre og Romsdalsom ledes av fylkesordføreren. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid med Hareid kommune. Morten Oksavik Fylkesaksjonslederi Møre og Romsdal, Tlf: , mail Side102

103 s* ÅSÅÅ 710 EIIZIEI SJEKKLISTE FDR TV-AKSJUNEN: FDRANKRING l BY/KUMMUNESTYRET August El El 01. fre O2.lør 03. sag _, tirxlg. 06. ons? 0'7.tor 08. fre 09. lør TAMEDURDFIJREREN PÅ M[]BlLlSERlNGSARRANGEMENTER 12. tir ENBREDT SAMMENSATT KUMITÉ 13. ons 14. tor UPPDATERTE RUDEKART 15. fre RlKTlGE RUDESTIZIRRELSER 16. lør 17. søn VUKSNE, LUKALE BØSSEBÆRERE STARTTIDSPUNKT KL.16:00PÃ 19. tir AKSJUNSDAGEN 20.«må ENVELURGANISERT AKSJUNSDAG 21.far 22. fre KURT REISEVEI TILUPPMEITESTED 23. lør LUKAL SYNLlGHlÉl 24. søn 25. man FULL BØSSEBÆRERDEKNING DE] [1 D DE] 10. søn 11.man Undewisninéégpfiiéggfi kanylahstes blimed.no' =`f' 18. man -Bøssebærerregistri' "åpnerpå blimed.no 26. tir 27. ons 28. tor.f f. L. 29. fre Oppdatert Listeover oppmøtested og tid må legges inn i bøssebærerdatabasen (tvbaseno) 30. lør 31.søn «.< September 01. man Regionmøter for bydel/kommunekomiteer er i gang 15. many Bøssebærertelefonen02025 åpner,. ~ 16.tir' auefg. 17. ons -ll-f». 18.tom: 20.lør 21. søn 22. man l 223. tir7"* s 24. ons 25. tor 26. fre Fristfor rapporteringav kommunebidragtil fylkesaksjonsleder 27.lør 28. søn 29. man Sikre gode rodekart 30. tir Oktober 01. ons OppstartavTV-aksjonensreklamekampanje 02. tor 03. fre O4. lør 05. søn 06. man Bøssemateriellsendestil komiteene 07.tir 08.ons 09. tor Sørg for at alt er klart til aksjonsdagen: lokaler, transport, kontakt med opptellingsbank, 'reservekorps servering etc. 10. fre Siste frist for bestilling av ekstra materiell Den globale hándvaskdagen påminnelsetil alle bøssebærereom ' Lôppmøtestedog tid Pyntingav bøsser.nb: Må IKKEvisesfrem før 19.oktober 19. søn Aksjonsdagenl man 21. tir Send takk til alle som har bidratt 22. ons 23. tor 24. fre 25. lør, 26.,søn 27. man Evaluering 28. tir 29. ons 30. tor Foto'Greg RødlandBuick y ssxo å DN r::1*zf:t*..if:me: I" telenor Side fre

104 Mai Juni 01. tor 01. SØH 02. fre 02. man TV-AKSJUNEN NRK40ÅR! 03. lør 03. tir 04. ons Fristfor innmeldingav komitemedlemmerog alle oppmtesteder til by/fylkesaksjonsleder og i bøssebærerdatabasen(tvbase.no) Kongehuset, ordførere, næringslivet, idrettslaget, bakeren på hjørnet. og mannen i gata. Hele det norske samfunnet bidrar hvert enesteâr til TV-aksjonen. ` 05. tor 06. fre 07. lør I år skal vi feire 40 år med frivillighet og medmenneskelighet sonihvert år får nordmenntil å gå med bøssefor TV-aksjonen.100 O00bøssebærere går fra dør til dør for å samle inn penger til en god sak en søndag" i 0V 7000 mennesker arbeider frivillig i ukene og månedene før aksjon at hverthjemi hverby og bygd,fjelltoppog dalføreskalfå besøka bøssebærer. Etteren knallstarti 1974 hartv-aksjonenblitt en folkekjærtradisjoncf samletinnsyvmilliarderkronertil hjelpfor mangemillionermennes O8. søn 09. man ons 12. tor 13. fre 14. lør 15. søn Kontakt område-/rodelederne Frist for å rapportere antall bøsser på lager til by/fylkesaksjonsleder l år går TV-aksjonentil KirkensNødhjelpsarbeidmed ifvanngjørat menneskeroverleverog holderseg friske.k trengerikkegå i fleretimerhverdag for å hentevann.d' _._ til å gåpåskoleogarbeid,noesomigjenutviklerhelesatfifirtffi ät-eggggfíæ-ähj- 'i skal vi sikre varig tilgang til rent vann for 1 million menneskerf i 16. man 17. tir 18. ons 19. tor 20. fre 21. lør Vurdereoppdatering av rodekart BLlMED.NU INNSAMLINGSKONTU: NÆHINGSLIVSKIJNTD: søn 23. man ons i; :F 26. tor 29. tor 27. fre 28. lør 29. søn 30. man Side104 Foto:PaulJeffrey

105 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/381 Løpenr. 2494/2014 Klassering 031/&00 Sakshandsamar: Arne Gunnar Aschehoug, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/14 Formannskapet Kommunestyret INTERNKONTROLL - STATUS OG UTVIKLINGSBEHOV / 2014/381 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek orienteringa/notatet av til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side105

106 Vedlegg: Nr. Namn 1 Internkontroll status og utviklingsbehov - notat Uprenta saksvedlegg: Rapport frå arbeidsgruppe nedsett av Kommunal og regionaldepartementet utgjeven i 2010 «85 tilrådinger for styrkt egenkontroll i kommunane». Saksopplysningar: Det er uttrykt forventningar i det politiske miljø om at vi skal ha ein gjennomgang og ei oppgradering av kommunalt regelverk som er knytta til politisk aktivitet, noko som rådmannen har signalisert skal kome og som langt på veg no er gjennomført. Utover dette har administrasjonen eit stort behov for ajourføring av administrative regelverk, som skal hjelpe rådmannen i styringa si og klarare definerar ansvar og oppgåver knytta til dei forskjellige aktivitetane og tenesteproduksjonen som kommunen driv. Den nye vedtekne organisasjonsendringane som blir implementert, gjer også ein gjennomgang og fornying av kommunalt regelverk viktig og nødvendig. Vidare har vi den statlege kontrollen som i stor grad blir gjennomført av fylkesmannen på forskjellig område i tenesteproduksjonen, der målet er å avdekke om kommunen har avvik i høve til dei krav som er stilt i lovverket. Og vi har kontrollutval og revisjon som skal sjå til at vi driv aktivitetane på ein effektiv og sikker måte, og innanfor dei økonomiske rammene som kommunestyret har gjeve. I desse kontrollane er det eit gjennomgåande fokus på dokumentasjon av dei måtar og rutiner vi jobbar etter. Totalt sett handlar dette om at kommunane forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet. Ressursane skal forvaltast effektivt, i samsvar med fastsette lover, etiske normer, god forvaltningskikk og dei prioriteringar som vert gjort av det lokale folkestyret. Og utfordringane ligg i å utvikle og vedlikehalde eit system for eigenkontroll som sikrar desse måla. Naturleg nok har rådmannen som leiar av administrasjonen eit stort ansvar her. Dette går fram av 23.2 i kommunelova som seier at rådmannen har ansvar for at administrasjonen vert dreven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar med trygg kontroll. Det er gjort fleire sentrale utgreiingar om korleis kommunane sikrar forvaltninga av felleskapet sine ressursar gjennom utvikling av eigenkontrollen. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side106

107 Det er såleis også frå sentralt hald ei sterk fokusering på eigenkontrollsystem i kommunane. Med grunnlag i mellom anna dette legg rådmannen fram ei sak om status og utviklingsbehov for eigenkontrollarbeidet i Hareid kommune, og slik rådmannen har signalisert til Kontrollutvalet. Rådmannen sine tankar og aktuelle tiltak rundt dette tema går fram av vedlegg 1. Notatet beskriv dei tiltaka rådmannen vil gjennomføre på kort sikt for å heve nivået på internkontrollarbeidet. Det er føresett ein relativt stor innsats i 2014 der finansieringa er basert på eksisterande driftsressursar i budsjettet for 2014 (hovudsakleg arbeidskraft) og tilskot frå staten gjennom «Prosjektskjønn 2014». Det er fylkesmannen som fordeler desse midlane. Det er søkt om kr ,- i statleg støtte til dette prosjektet. Det er sannsynlegvis nødvendig å ha ein eigen sentral ressurs for å drive fram og følgje opp eit eit forbetra internkontrollarbeid. I notatet er det antyda ein ekstra ressurs tilsvarande 25% stilling til dette. Men det er ei sak som må avklarast gjennom framtidige budsjettprosessar. Vurdering og konklusjon: Rådmannen legg fram denne saka først og fremst som ei orientering både til Kontrollutvalet og Kommunestyret. Folkehelse konsekvensar: Ingen spesielle Miljøkonsekvensar: Ingen spesielle Økonomiske konsekvensar: Innanfor budsjett 2014 Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen spesielle Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Arne Gunnar Aschehoug Seniorrådgjevar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side107

108 Hareid kommune Internkontroll status og utviklingsbehov Vedlegg til kommunestyresak og orientering til kontrollutvalet Notat om Internkontroll i Hareid kommune Status og utviklingsbehov Innhald 1 Hareid kommune sin definisjon av 3 viktige omgrep bruk i denne saka Statleg kontroll Eigenkontroll Internkontroll Nokre omgrep slik dei er definert i «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» 2 3 Bakgrunn Lovgrunnlaget Internkontroll - definisjon og mål Overordna prinsipp COSO-prinsippet for internkontroll Internkontroll i Hareid kommune Organisering Overordna kommunale regelverk Regelverk knytta til tenester, forvaltning og planlegging Vurdering av status - utfordringar Kontrollmiljø Risikovurdering Kontrolltiltak Kommunikasjon Systemutvikling Føresetnader for ei vesentleg standardheving av internkontollen Eit heilskapeleg felles elektronisk internkontrollsystem Ein eigen sentral administrativ ressurs og kompetanse Konklusjonar og tilrådingar Kostnader Hareid kommune sin definisjon av 3 viktige omgrep bruk i denne saka Side108 1

109 Hareid kommune Internkontroll status og utviklingsbehov 1 Hareid kommune sin definisjon av 3 viktige omgrep bruk i denne saka For at det ikkje skal vere tvil om kva vi forstår med 3 grunnleggjande omgrep i den vidare utgreiing om denne saka, vel vi å klargjere det gjennom følgjande definisjonar. Dei tre omgrepa er: 1. Statleg kontroll 2. Eigenkontroll 3. Internkontroll 1.1 Statleg kontroll I dette omgrepet legg vi det som er definert som statleg kontroll i begrepet Kontroll og tilsyn under 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Definisjonen blir derfor såleis: Statleg kontroll med kommunesektoren om kommunane oppfyller pliktene dei er pålagde i eller i medhald av lov. Kontroll blir i samanheng med statleg tilsyn definert som ei kartlegging av status i høve til fastsette krav (lovkrav). Begrepet er avgrensa til dei lover som opnar for statleg kontroll og er ikkje eit generelt statleg tilsyn med kommunesektoren. 1.2 Eigenkontroll Eigenkontroll er den kontrollverksemda kommunane driv overfor eiga verksemd med utgangspunkt i føresegnene i kommunelova om kontrollutval, revisjon og internkontrollen til administrasjonssjefen. 1.3 Internkontroll Internkontroll er den kontrollverksemda som rådmannen gjennomfører i organisasjonen. 2 Nokre omgrep slik dei er definert i «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» I rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane frå Kommunal- og regionaldepartementet frå 2010, er det nytta nokre omgrep som kan vere opplysande i høve til innhaldet i denne saka. Kontrollmiljøet er ein del av den interne kontrollen og omfattar styrings og leiingsfunksjonane og dessutan haldningane, medvitet og handlingane til leiinga og dei som har det overordna ansvaret for styring og kontroll til den internkontrollen i eininga. Revisjon. Føremålet med revisjon av ein rekneskap er å gjere revisor i stand til å konkludere i spørsmålet om rekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med eit spesifikt angitt rammeverk Hareid kommune sin definisjon av 3 viktige omgrep bruk i denne saka Side109 2

110 Hareid kommune Internkontroll status og utviklingsbehov for økonomisk rapportering. Det uttrykket som blir nytta for å gi uttrykk for meininga til revisor, er gir eit rettvisande bilete. God kommunal revisjonsskikk handlar om korleis revisor skal gå fram ved planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonen. Omgrepet god kommunal revisjonsskikk er ein rettsleg standard. Revisjonsstandardane blir fastsette av styret i Den norske Revisorforening, og dei bygg på dei lover og forskrifter som til ei kvar tid gjeld og anerkjende prinsipp/normer/retningsliner for det aktuelle området. Internrevisjon er ein evalueringsfunksjon etablert innanfor ei eining som ein støttefunksjon for eininga. Arbeidsoppgåvene til internrevisjonen er mellom anna å gjennomgå, vurdere og overvake at den interne kontrollen er effektiv og tilstrekkeleg. Internrevisjonen ein del av den interne kontrollen i eining. Risiko kan forståast som summen av kor sannsynleg ei hending er, og dei konsekvensane ho kan føre til. 3 Bakgrunn Det er uttrykt forventningar i det politiske miljø om at vi skal ha ein gjennomgang og ei oppgradering av kommunalt regelverk som er knytta til politisk aktivitet, noko som rådmannen har signalisert skal kome og som langt på veg no er gjennomført. Utover dette har administrasjonen eit stort behov for ajourføring av administrative regelverk, som skal hjelpe rådmannen i styringa si og klarare definerar ansvar og oppgåver knytta til dei forskjellige aktivitetane og tenesteproduksjonen som kommunen driv. Den nye vedtekne organisasjonsendringa som no blir implementert, gjer også ein gjennomgang og fornying av kommunalt regelverk viktig og nødvendig. Vidare har vi den statlege kontrollen som i stor grad blir gjennomført av fylkesmannen på forskjellig område i tenesteproduksjonen, der målet er å avdekke om kommunen har avvik i høve til dei krav som er stilt i lovverket. Og vi har kontrollutval og revisjon som skal sjå til at vi driv aktivitetane på ein effektiv og sikker måte, og innanfor dei økonomiske rammene som kommunestyret har gjeve. I desse kontrollane er det eit gjennomgåande fokus på dokumentasjon av dei måtar og rutiner vi jobbar etter. Totalt sett handlar dette om at kommunane forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet. Ressursane skal forvaltast effektivt, i samsvar med fastsette lover, etiske normer, god forvaltningskikk og dei prioriteringar som vert gjort av det lokale folkestyret. Og utfordringane ligg i å utvikle og vedlikehalde eit system for eigenkontroll som sikrar desse måla. Side110 Bakgrunn 3

111 Hareid kommune Internkontroll status og utviklingsbehov Naturleg nok har rådmannen som leiar av administrasjonen eit stort ansvar her. Dette går fram av 23.2 i kommunelova som seier at rådmannen har ansvar for at administrasjonen vert dreven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar med trygg kontroll. Det er gjort fleire utgreiingar om korleis kommunane sikrar forvaltninga av felleskapet sine ressursar gjennom utvikling av eigenkontrollen. En arbeidsgruppe nedsett av Kommunal og regionaldepartementet kom i 2010 med rapporten 85 tilrådinger for styrkt egenkontroll i kommunane. Rapporten byggjer mellom anna på tilrådingar og vurderingar gjort i ein rapport utarbeidd av PWC i 2009 Internkontroll i kommuner. Agenda Utredning leverte dessuten på oppdrag fra Kommunalregionaldepartementet ein rapport i 2008 kalla Internkontroll i norske kommuner Status og utviklingsbehov. Det er såleis også frå sentralt hald ei sterk fokusering på eigenkontrollsystem i kommunane. Som vedlegg til denne saka ligg ei oversikt over tilråding vedrørande internkontroll frå rapport 85 tilrådinger for styrkt egenkontroll i kommunane. Heile rapporten ligg som uttrykt vedlegg. Med grunnlag i mellom anna dette legg rådmannen fram ei sak om status og utviklingsbehov for eigenkontrollarbeidet i Hareid kommune, og slik rådmannen har signalisert til Kontrollutvalet. 4 Lovgrunnlaget Det overordna kontroll- og tilsynsansvaret i ei kommune er lagt til kommunestyret, jfr. 76 i kommunalova der det m.a. står: Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,. Kommunestyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte. Dette inneber at kommunestyret har ansvar for at verksemda er organisert slik at kommunen når dei mål som er sett, og at feil vert førebygde eller unngått. Kontrollutvalget og revisjonen er reiskap for kommunestyret til å kontrollere verksemda i andre folkevalde organ og i administrasjonen, jfr. 77 og 78 i kommunelova. Side111 Lovgrunnlaget 4

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 12.05.2016 Møtested: Møterom Børilden Møtetid: 10:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskap/økonomiutval

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskap/økonomiutval Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskap/økonomiutval Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 02.10.2014

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal Anders Haugen Parti Forfall

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Fredag 1. februar 2013 kl 10.00 12.00 vart det halde møte i representantskapet for Sunnmøre regionråd på Ålesund rådhus. Til stades Frå representantskapet:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap

Møteinnkalling for Formannskap Vågsøy kommune Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Kommunestyresalen, 3. etg. Rådhuset Møtetid: Kl. 13:00-14:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund.

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2014 Tid: 13:30 14:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5 MØTEINNKALLING Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 24.04.2013 kl. 9:00 Stad: Skålen, Kulturhuset Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til avd. Fellestenester SAKSKART Side Saker

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeidet i de videregående skolene i TFK Alle skolene utarbeidet lokale beredskapsplaner etter skoleskyting i Finland i 2009 Krav fra skoleeier om årlige

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : KOMMUNESTYRET Møtedato : 10.05.11 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 8/11 10/1091 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 9/11 11/24 ÅRSMELDING 2010 PS 10/11 11/338 REKNESKAP

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer