Helsetilsynet i Telemark Fylkesmannen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsetilsynet i Telemark Fylkesmannen i Telemark"

Transkript

1 Helsetilsynet i Telemark Fylkesmannen i Telemark Sosial- og helseavdelingen Foto Dag Jensen/Samfoto MEDISINALMELDING 2004

2

3 Innhold Forord 5 Telemark et tradisjonsrikt fylke på leting etter sin fremtid 5 Sykdommer og helseforhold 9 Røyking 9 Reproduktiv helse 18 Smittsomme sykdommer 19 Helsetjenester 21 Samhandling mellom primærleger og lokalsykehus 21 Tannhelsetjenesten 23 Kommunehelsetjenesten 28 Spesialisthelsetjenesten 30 Bruk av tvang i psykisk helsevern 34 Tilsynserfaringer 36 Helsetilsynet nå og i fremtiden 36 Landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner 38 Regionalt fellestilsyn med kvalitetsutvalgene 39 Virksomhetstilsyn 40 Hendelsesbasert tilsyn 42 Helsemessig og sosial beredskap 43 Nasjonale satsingsområder 44 Opptrappingsplanen for psykisk helse 44 Folkehelsearbeid 45 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 46 Forvaltningsoppgaver 48 Hvordan engasjere helsetjenesten i trafikksikkerhetsarbeid? 48 Veiledning av turnusleger i kommunehelsetjenesten 50 3

4 Bildet på forsiden er tatt under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. To små jenter har fått anisktsmaling og poserer foran en kopi av Det Sixtinske Kapell, malt på brostein. PIT 2003, Porsgrunn. Dag Jenssen / Samfoto Denne publikasjonen kan også leses på 4

5 Forord Telemark et tradisjonsrikt fylke på leting etter sin fremtid Sammen med andre land har Norge i løpet av det forrige århundre undergått en stille og langsom demografisk revolusjon. I løpet av de siste hundre år er forventet levealder ved fødselen blitt økt med om lag en menneskealder. Dette henger sammen med dyptgripende endringer i levekår. Det skyldes også makeløse fremskritt innen medisinsk forskning og utviklingen av ny teknologi til forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom. Nordmenn lever lenger enn noen gang. Nyfødte gutter kan forvente å bli over 77 år og nyfødte jenter nesten 82 år. Dette er de høyeste tall noen gang for levealder i Norge. I 2003 steg for femte år på rad levealderen for menn mer enn for kvinner. Forskjell i levealder mellom kjønnene er mindre enn på mange tiår. Forlenget levealder innebærer ikke nødvendigvis økt sykelighet eller uførhet. Grunnlaget for god helse i høyere alder legges imidlertid i unge år. Sunne levevaner bidrar til å øke antall sunne leveår. I 2002 var spedbarndødeligheten, som er antall døde under ett år per 1000 levendefødte, den laveste som noen gang er registrert i Norge. I 2003 sank spedbarnsdødeligheten ytterligere. Fruktbarheten definert som levendefødte per 1000 kvinner, - ser ut til å ha stabilisert seg på under 2. Fruktbarheten har gjennom flere tiår gått kraftig tilbake for yngre kvinner og særlig de under 25 år. Fruktbarheten i Telemark har i mange år ligget under landsgjennomsnittet. I 2003 var antall dødsfall i Telemark høyere enn antall fødsler. Når folketallet i fylket likevel steg svakt, skyldtes det netto innvandring. Telemarks befolkning kjennetegnes av aldring. Aldersgruppen fra og med 67 år utgjør i dette fylket over 15% av den samlede befolkning. Det er over landsgjennomsnittet som er på vel 13%. Det forventes at den norske befolkning vil fortsette å stige svakt de neste 30 år. Ifølge Statistisk Sentralbyrås befolkningsfremskrivning vil antall personer 67 år og over øke fra i 2002 til mellom 1,1 og 1,4 millioner 50 år senere. Også i Telemark forventes befolkningsvekst. Under forutsetning av middels nasjonal vekst kan Telemarks samlede befolkning de neste 20 år forventes å øke med til sammen 5%, mens antall telemarkinger 67 år og over kan forventes å øke med over 20%. Det har vært en gjennomgående sentraliseringstendens i det innenlandske flyttemønsteret i hele etterkrigstiden. Flere flytter fra utkantene til de større byene enn den andre veien. I alle år siden begynnelsen av 1990-tallet har det vært nettoutflytting fra utkantstrøkene til de sentrale strøkene. De største strømmene er gått til området rundt Oslofjorden, men større sentra andre steder i landet har også hatt flyttegevinst som følge av sentraliseringen. Hvis denne sentraliseringstendensen holder seg i årene fremover, vil bosettingsmønsteret i Telemark fortsette å endre seg. Selv om det legemeldte sykefraværet i fylket gikk ned i 2004 i forhold til foregående år, 5

6 ligger sykefraværet i Telemark likevel over landsgjennomsnittet. I løpet av tidsrommet fra slutten av første halvår 2002 til slutten av første halvår 2004 økte antall nye mottakere av uføreytelser i Telemark med over 50%. Med unntak av Østfold var den prosentvise økningen i Telemark av nye mottakere av uføretrygd i dette tidsrom den høyeste i landet. Når det gjelder legemidler, er det totale forbruk av beroligende midler og sovemidler i Telemark også det høyeste i landet. Dette kan delvis forklares av befolkningens alderssammensetning. Andre årsaksfaktorer kan være tilgjengelighet av helsetjenester så som apotekdekning, antall leger pr innbygger og sykehusdekning m.m. På landsbasis er salget av legemidler, målt i kroner, blitt fordoblet fra 1993 til Økt bruk av legemidler kan være mer effektiv enn alternative behandlingsformer og vil kunne være kostnadseffektivt sett i samfunnsøkonomisk sammenheng. Det er likevel grunn til å reise spørsmål om grunnlaget for den økende bruk av legemidler. Fylkesvariasjoner med hensyn til bruk av legemidler kan skyldes ulike terapitradisjoner og holdninger til bruk av legemidler. Spørsmålet reiser seg om slike tradisjoner og holdninger er like rasjonelle. Mens forbruket av beroligende midler og sovemidler er høyt i Telemark, er salg av midler ved røykeavvenning blant de laveste i landet. Dette må holdes opp mot at menn i Telemark røyker mer enn menn i andre fylker unntatt Finnmark. Til tross for at så mange som to tredeler av alle røykere ønsker å slutte, er det bare et par prosent som lykkes på egen hånd. Det er grunn til å spørre om forebygging av tobakksskader er tilstrekkelig prioritert i det forebyggende helsearbeid som drives i Telemark. Det lave salget i Telemark av midler ved røykeavvenning reiser spørsmål om effektiviteten av tiltak med sikte på å motivere røykere til å stumpe røyken og å bistå med tilgjengelige midler de røykere som ønsker røykeavvenning. Tobakksrøyking utgjør en utfordring for skolene, arbeidsplassene, lokalpolitikere, frivillige organisasjoner, leger og annet helsepersonell som er opptatt av å fremme folkehelsen. Partnerskapet for folkehelse som Telemark fylkeskommune tok initiativ til i 2004, kan vanskelig finne en viktigere enkeltsak enn forebygging av tobakksskader. På mellomlang sikt står Telemark fylke overfor betydelige demografiske endringer særlig med hensyn til alderssammensetning og bosetting. Disse endringer vil selvsagt ha betydning for dimensjoneringen og tilgjengeligheten av kommunale helsetjenester så vel som spesialisthelsetjenester. Helsetjenestene er i endring og fremstår i dag som mer komplekse enn noen gang. Det stilles krav om økt effektivitet innenfor stramme økonomiske rammer. Det kan ventes at trykket bare vil øke på å søke nye løsninger for å utnytte effektivt tilgjengelige ressurser. Slike løsninger kan være:?? Økt satsing på dagbehandling?? Økt bruk av sykehjem for medisinsk behandling og av pasienthoteller?? Bedre samhandling mellom sykehus og helsetjenestene utenfor?? Større satsing på hjemmebaserte tjenester?? Økt satsing på rekruttering til helse- og omsorgssektoren. Samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan uten tvil bli bedre. Spesialistvisitter på sykehjem innenfor rammen av fadderordning mellom helseforetak og sykehjem åpner for økt bruk av sykehjem i medisinsk behandling. 6

7 Et annet tiltak for å bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er ansettelse av allmennleger i deltidsstilling som praksiskonsulenter ved helseforetak. Syv kommuner har inngått samarbeidsavtale om nattlegevakt med Blefjell Sykehus, Notodden. Det er uten tvil rom for mer utstrakt interkommunalt samarbeid om legevakttjenester i Telemark. Fortsatt utvikling av elektronisk informasjonsutveksling vil også være viktig for å bedre samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Nylig avga et offentlig nedsatt utvalg en innstilling (NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt) med forslag til tiltak for å bedre samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. Utvalget foreslår bl. a. at foretak og kommuner utarbeider en formalisert avtale som ivaretar samhandlingsbehovet mellom tjenestenivåene. Utvalget mener at det er nødvendig å endre de økonomiske og organisatoriske rammebetingelser for samhandling og å styrke i de generelle finansieringsordningene de økonomiske insentivene for samhandling. Forventede endringer i befolkningens alderssammensetning og bostedsmønster og endringer i behovet for helse- og andre tjenester vil også måtte inngå i bakgrunnsteppet for det videre arbeidet med kommunestrukturen. I Telemark er det et stort spenn i de nåværende atten kommuners innbyggertall og ressursgrunnlag. Dersom kommunegrenser ikke endres, ser dette spennet ut til å vide seg ytterligere ut i årene fremover. Ikke desto mindre har lovgiveren gitt enkeltmennesker de samme rettigheter når det gjelder helsetjenester uansett bostedkommune. For å oppfylle disse og andre rettigheter vil fremtidens kommuner trenge en befolkning, et ressursgrunnlag og en utviklingskraft som setter dem i stand til effektivt å bidra til og dra nytte av nyskaping og vekst i det 21. århundrets kunnskapssamfunn. I 2004 vedtok Stortinget endringer i lov om helsetjenesten i kommunene og lov om vern mot smittsomme sykdommer - Ot.prp. nr. 72 ( ) - med sikte på å legge forholdene til rette innen samfunnsmedisin for delegering av myndighet til interkommunale organ for de kommuner som ønsker det. For å gi samfunnsmedisinen det løft den trenger i kommunene og skape kommunale fagmiljø med tilstrekkelig dybde og bredde, vil interkommunalt samarbeid og delegering av myndighet til interkommunale organ kunne by på interessante muligheter også for kommuner i Telemark. Hittil har få kommuner benyttet seg av de muligheter som de nye endringene i kommunehelsetjenesteloven åpner for. Telemark er et fylke med mange fortrinn. Men enkelte helse- og andre indikatorer gir grunn til bekymring. Noen av disse legemeldt sykefravær, antall nye mottaker av uføreytelser, salg av beroligende legemidler og røykevaner er nevnt ovenfor. Vekst i Grenland og i fylket for øvrig kan vanskelig bli bærekraftig uten trivsel og trygghet for befolkningen. Gode helse- og omsorgstjenester bidrar nettopp til dette. Telemark er et tradisjonsrikt fylke som for å omstille seg til et nytt årtusen leter etter sin fremtid. Bosettingsmønster og næringsliv i fylket har endret seg betydelig og vil fortsette å endre seg i årene som kommer. Omstilling og modernisering er ikke mindre viktig i offentlig forvaltning enn i næringslivet. Den fremtidige kommunestruktur er satt på dagsordenen. Behovene for og kravene til helse- og omsorgstjenester og andre offentlige tjenester forandrer seg. Selve verdigrunnlaget for samfunnsutviklingen ligger ikke fast, men er i bevegelse. 7

8 Dersom ikke bare levealder, men også antall sunne leveår skal kunne fortsette å øke, er det bl. a. nødvendig at?? Investeringer i folkehelse styrkes,?? Hensyn til folkehelse tas ikke bare innen helsesektoren, men i større grad blir et sektorovergripende og overordnet anliggende,?? Omstillinger innen helse- og omsorgssektoren holder frem,?? Helse som grunnleggende verdi vernes om. Medisinalmeldingen 2004 sammenfatter erfaringer, beskriver status og peker på utfordringer når det gjelder folkehelse og helsetjenester i fylket. Formannen for Stortingets sosialkomite, stortingsrepresentant John Alvheim, har delt med oss sine tanker om Helsetilsynet nå og i framtiden. Bidrag fra Helsetilsynet i andre fylker innen Helseregion Sør trekker opp et regionalt perspektiv. Siktemålet er gjennomgående å belyse utvalgte trekke ved helsetilstanden og helsetjenestene, selv om helhetsinntrykket kan bli impresjonistisk. Et tryggere og bedre Telemark vil først og fremst være resultatet av telemarkingenes egen innsats og vegvalg. Fylkeslegen og hans medarbeidere kan i beste fall gi råd, peke på farer, rope et varsko og i noen tilfeller sørge for at enkeltmenneskers rettigheter blir oppfylt. Vi benytter denne anledningen til å takke for godt samarbeid alle de som i 2004 gjennom sitt virke og sin innsats i og utenfor helsetjenesten bidro til et tryggere og bedre Telemark. Skien, mars 2005 Ottar T. Christiansen fylkeslege 8

9 MEDISINALMELDING, TELEMAR K 2004 Sykdommer og helseforhold Røyking Endringer i Tobakkskadeloven røykfrie serveringssteder Av rådgiver Lasse S. Andersen, Fylkesmannen i Aust- Agder Fra skulle alle serveringssteder i Norge være helt røykfrie. Utenfor lokalene er det tillatt å røyke, så fremt røyken ikke siver inn i lokalet eller ventilasjonsanlegget. Som ventet etter en omfattende informasjonskampanje fra Sosial- og helsedirektoratet, gikk innføringen av røykfrie serveringssteder nesten smertefritt. Både nasjonal og lokal presse, radio og TV var fokusert på overgangen til røykfrie serveringssteder, og denne saken ble dekket grundig og saklig i alle medier. stans i røykingen, samt at tvangsbot ble fastsatt. Dette resulterte i en klagesak. Det dreide seg om at serveringsstedet ønsket å etablere røykerom atskilt fra serveringslokalet, med bare begrenset adgang for medlemmer. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak. Senere hadde fylkesmennene i Vest-Agder og Rogaland tilsvarende klagesaker, der det ble slått fast at røykerom ikke skal forekomme i tilknytning til serveringssteder. Det samme gjaldt saken om røykerom i tilknytning til den kjente Tostrupkjelleren i Oslo. I den saken grep direktoratet inn, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus la prinsippet om forbud mot røykerom på serveringssteder til grunn i sin begrunnelse for å avslå klagen fra Tostrupkjelleren. Dagen etter lovendringen, var aviser, radio og TV lokalt i Aust-Agder opptatt av bingolokalene. Spørsmålet om retten til røykfritt innemiljø på bingo var et hett tema, som også ble gjenstand for oppmerksomhet nasjonalt. Det ble etter hvert avholdt møte mellom Sosial- og helsedirektoratet, representanter for bingobransjen og Arbeidstilsynet. Man kom frem til at også bingolokaler der det serveres, eller bingolokaler som fungerer som arbeidslokaler, skal være røykfrie. I ettertid kan man konstatere at alle landets bingolokalene skulle vært røykfrie i mange år, fordi arbeidslokaler lenge har vært røykfrie. På den måten rettet lovendringen opp en årelang lovstridig praksis på landets bingolokaler. Ett serveringssted i Aust-Agder hadde i lang tid gjennom lokalavisen varslet at de ikke ville innrette seg etter lovendringen. Kommunen nølte ikke, og fattet umiddelbart vedtak om Også i tobakksproduserende land som Cuba forsøker helsemyndighetene å advare mot røyking Det har også vært en del oppmerksomhet rettet mot hva som etter loven kan regnes som uteområde der det er tillatt å røyke, i Foto: Ellen Rygh 9

10 motsetning til hva som skal regnes som et lokale der det skal være røykfritt. Et uteområde skal ha tilsvarende gjennomlufting som i friluft, og blir det for mange vegger og for tett med tak /markiser/plexiglass og lignende, så regnes også dette som et lokale. Det synes som om det er et behov for nærmere retningslinjer for å sikre en ensartet praksis i landet. Noen serveringssteder har merket lovendringen på en negativ måte mht. omsetningen, særlig de brune kafeene. Vi er ikke kjent med at noen serveringssteder har blitt lagt ned som en direkte følge av at det nå er røykfritt, men enkelte drivere har hevdet at det er en sammenheng ved nedleggelse av virksomheten. Reiselivsbransjens landsforening forventer en økning i omsetningen allerede i Og opinionsundersøkelser viser at motstanden er liten, og de aller fleste er meget godt fornøyd med at man nå er sikret et røykfritt miljø på alle serveringssteder. Etter en intens periode i sommer da saken var aktuell, er oppfølgning av lovendringen nå sterkt redusert. Totalinntrykket er at lovendringen har gått relativt smertefritt, og at serveringsstedene nå lojalt følger påbudet om røykfritt innemiljø på serveringssteder. Røykevaner og røykerelaterte sykdommer Av ass. fylkeslege Ellen Rygh Gravide Dagligrøyking i svangerskapet. Prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge 20,7 16,6 15,6 11,3 11,2 7,2 24,6 15,8 23,2 14,7 19,7 14,5 19,9 16,1 23,8 21,3 24,2 22,8 19, ,2 15,8 18, ,1 14,7 24,1 14, ,3 17,2 13,4 24,5 19,7 23,4 28,3 30,1 23,5 19,7 14, Kilde Medisinsk fødselsregister Begynnelsen Slutten Det er store fylkesvise variasjoner i gravides røykevaner, men et hovedtrekk er at Agderfylkene og Telemark sammen med de nordligste fylkene ligger høyest, mens Oslo og Akershus ligger nederst på denne statistikken. I Oslo og Akershus er ca hver 10. kvinne dagligrøyker ved fødsel, mens i Troms og Finnmark er det ca hver 4. kvinne. I Telemark og Aust-Agder røyker mer enn hver 5. kvinne ved slutten av svangerskapet. I Buskerud, Vestfold og Vest-Agder er det nærmere landsgjennomsnittet. Det er dokumentert at det ikke nødvendigvis er geografien i seg selv som er avgjørende for de store fylkesvise forskjellene i røykevaner. Undersøkelser viser at forskjellene svekkes dersom man tar hensyn til utdanningsnivået i de ulike fylkene. For røyking totalt blant kvinner, altså ikke bare hos de gravide, ser 10

11 man at andelen dagligrøykere er lavest blant universitets- og høyskoleutdannete, og vi må anta at disse forskjellene også gjelder gravide. I Agderfylkene og Telemark er det et spesielt påfallende trekk at så få av de røykende gravide som slutter å røyke i løpet av svangerskapet. I 2002 røykte 24% av de gravide i Aust-Agder ved begynnelsen, og fortsatt røykte 23% ved slutten, altså en nedgang på bare 1%. Mange års påpekning av dette problemet har ikke hittil ført til synlige resultater. Dette kan muligens henge sammen med en påvist oppgang i dagligrøyking blant kvinner de senere år, fra 3% i perioden til 34% i Dagligrøyking i svangerskapet. Prosent Begynnelsen Slutten Begynnelsen Slutten Begynnelsen Slutten Buskerud 18,6 12,1 21,1 15,7 19,7 14,5 Vestfold 16 11,1 20,7 17,3 19,9 16,1 Telemark 20,3 15,3 25, ,8 21,3 Aust-Agder 21,1 18,7 26,8 26,9 24,2 22,8 Vest-Agder 20,9 15,5 22,7 21,4 19,9 18 Norge 17, ,1 16,7 19,7 14,6 Figuren over viser utviklingen i gravides røykevaner i perioden 2000 til 2002 ut fra tall offentliggjort fra Medisinsk fødselsregister. Alle fylkene i Helseregion sør har, som landsgjennomsnittet, en økning i røyking i svangerskapet i perioden. Buskerud og Vestfold Agder og Telemark skiller seg negativt ut. Disse to fylkene ligger på landstoppen sammen med Finnmark og Troms når det gjelder røyking i svangerskapet. Utviklingen i røykeadferd Prosentandel dagligrøykere år Buskerud Vestfold Telemark følger landsgjennomsnittet, mens spesielt Aust- Aust- Agder Vest- Agder Norge Kilde Sosial- og helsedirektoratet: Tall fra 5-års perioder fra 1997 til 2003 viser at dagligrøyking har gått ned på landsbasis med 2%. I Buskerud gikk røykeandelen ned med 3%, og dette fylket har nå landets laveste andel ikke-røykere. Telemark, Aust- og Vest-Agder hadde en nedgang tilsvarende landet, mens Vestfold sto stille i perioden Prosentandel dagligrøykere menn år Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Norge Verd å merke seg er den store nedgangen i røyking blant menn i Telemark og Aust-Agder, på henholdsvis 5 og 4%. I Vestfold gikk andelen opp med 1%, mens Buskerud og Vest-Agder fulgte landsgjennomsnittet med 2% nedgang. 11

12 Prosentandel daglirøykere kvinner år Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Norge Blant kvinner var det i Aust-Agder en økning i dagligrøykere i perioden, mens det i Vestfold var uendret. I de andre fylkene var det en nedgang, mest markert i Buskerud, som har den absolutt laveste andel dagligrøykere blant kvinner i landet ved siste måling. Røykerelaterte sykdommer Kols Kilde Norgeshelsa Dødelighet av bronkitt, emfysem og astma. Gjennomsnitt for Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Norge menn kvinner Sykdommene bronkitt, emfysem og astma har også samlebetegnelsen KOLS, (kronisk obstruktiv lungesykdom). Sykdommen er ofte, men ikke alltid, assosiert med røyking. Vi ser at dødeligheten av denne sykdommen er spesielt høy i Aust-Agder, men også Vest-Agder og Telemark ligger godt over landsgjennomsnittet. Dette mønsteret følger således røykemønsteret i befolkningen i disse fylkene. Buskerud er det fylket i Helseregion Sør som har den laveste dødeligheten av KOLS. 12

13 Lungekreft Age-adjusted incidence rates (world std.) by county Trachea, bronchus and lung Norway Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Rates per Males Females 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kilde Kreftregisteret Lungekreft menn. Nye tilfeller pr pr år Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Norge Kilde: Kreftregisteret Figuren over viser nye tilfeller av lungekreft per innbyggere i perioden Vest-Agder peker seg spesielt ut for menn, Aust-Agder for kvinner, med landets høyeste forekomst av lungekreft. Også i Vestfold er forekomsten svært høy, både for menn og kvinner, mens Telemark ligger nærmere landsgjennomsnittet, og Buskerud sammen med Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag har landets laveste lungekreftforekomst. Lungekreft menn Siste 50 år har forekomsten av lungekreft steget fra ca 10 til ca 35 tilfeller per innbyggere per år på landsbasis. Økningen i Telemark og Buskerud har vært omtrent tilsvarende landsgjennomsnittet det meste av denne perioden, men siste 10- års periode har forekomsten i Buskerud falt, og er nå blant den laveste i landet, sammen med Oppland, Nord- Trøndelag og Sogn- og Fjordane. Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold ligger på landstoppen i lungekreft hos menn, sammen med Finnmark. I Aust-Agder var det en betydelig økning på 80- og første halvdel av 90- tallet, men forekomsten har sunket igjen siste halvdel av 90- tallet. I Vestfold kan det se ut som om økningen de senere årene har stabilisert seg, uten at det ennå har kommet en reduksjon. I Vest-Agder var det i de to foregående femårs-periodene en avflatning av kurven for menn, slik at man hadde et håp om at toppen var nådd. Dessverre har det kommet en ytterligere økning siste 5-årsperiode, slik at dette fylket nå er på landstoppen sammen med Finnmark. 13

14 Lungekreft kvinner 30,0 Lungekreft kvinner. Nye tilfeller pr pr år Sammenhengen mellom forekomst og dødelighet av prostata- og brystkreft Prostatakreft 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kilde Kreftregisteret Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Norge Det har vært en voldsom økning i lungekreft hos kvinner de siste 45 år, fra ca 2-3 tilfeller til oppunder 20 tilfeller per per år. Aust- og Vest-Agder, sammen med Vestfold peker seg spesielt ut, allerede på 80-tallet økte forekomsten betydelig mer enn landsgjennomsnittet i disse fylkene. I Telemark og Buskerud er trenden omtrent tilsvarende landsgjennomsnittet. Først nå i siste femårsperiode har den bratte økningen i Aust-Agder begynt å flate noe ut, og det er å håpe at dette betyr at en ser starten på en reduksjon i lungekreft i dette fylket, og at de andre fylkene vil følge etter. Age-adjusted incidence rates (world std.) by county Prostate Norway Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Rates per Incidensrater , Kilde Kreftregisteret Det er påfallende store forskjeller i forekomst av prostatakreft fylkene i mellom. Det er en spesielt høy forekomst i Aust-Agder og Sogn og Fjordane, og dernest i Vest-Agder og Hordaland. Vestfold ligger på landsgjennomsnittet, mens forekomsten er lav i Telemark og Buskerud. 14

15 Prostatakreft, utviklingstrender over tid 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Prostatakreft. Forekomst av nye tilfeller pr pr år Kilde Kreftregisteret Rates Rates Rates Rates Rates Rates Rates Rates Rates Landet totalt Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Det har vært en sterk økning i forekomsten av prostatakreft fra slutten av 80-tallet. Forekomsten og økningen har vært mest markert i Agderfylkene og minst uttalt i Telemark. Økningen faller sammen med introduksjonen av PSA-screening, som kom til Norge på begynnelsen av 90-tallet. PSA er en blodprøve, prostataspesifikt antigen, for tidligoppdagelse av prostatakreft. Det er til nå ikke vist sikker helsegevinst av å gjøre slik PSAscreening på friske menn, og dette er derfor foreløpig ikke anbefalt her i landet (Nasjonalt kunnskapssenter). Likevel vet vi at bruk av denne prøven er utbredt. Det finnes ikke registreringer på PSAaktiviteten, slik at man kan si noe om fylkesvise forskjeller i bruken. En kan anta at der hvor det urologiske fagmiljøet anbefaler slik prøvetakning, vil dette påvirke bruken også hos allmennlegene Kilde Norgeshelsa Prostatakreft. Dødelighet Hele landet Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Figuren over viser at det ikke har vært noen økning i dødeligheten av prostatakreft tilsvarende den økte forekomsten fra slutten av 80-tallet. Dødeligheten av prostatakreft siste 10-årsperiode har vært relativt stabil, men med en tendens til en liten reduksjon på landsbasis, fra ca 55 per til rundt 50 per per år. Forholdet mellom forekomst og dødelighet av prostatakreft Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Landet totalt Prostatakreft. Gjennomsnittlig dødelighet og incidens i to 10-års perioder 56,7 51, ,5 51,9 64,6 50,2 60,9 54,7 68,5 80,4 90,3 Dødelighet, gj.snitt Incidens, gj.snitt ,0 50,0 100,0 Kilde Norgeshelsa og Kreftregisteret Figuren over viser beregnet gjennomsnittlig incidens (nye tilfeller per innbyggere per år) og beregnet gjennomsnittlig dødelighet for to 10-årsperioder. Vi ser at Aust-Agder har 15

16 en påfallende høy forekomst av prostatakreft, samtidig med at dødeligheten er lav i forhold til landsgjennomsnittet og de andre fylkene i Helseregion Sør. Dette kan tyde på en høy diagnostisk aktivitet, f.eks PSA-screening. Aust- Agder har hatt et aktivt urologisk miljø, og den lave dødeligheten kan tyde på et godt behandlingstilbud ved tidlig oppdagelse av sykdommen. Likevel er det et åpent spørsmål om man påviser flere tilfeller enn nødvendig. En vil anta at PSA-oppdaget prostatakreft hovedsakelig påvises i tidlig stadium, og således ikke har utslag på dødeligheten, i motsetning til en naturlig økning i forekomsten. Dette samsvarer altså med at økt forekomst ikke gir utslag i økt dødelighet. På den annen side kan den høye forekomsten i enkelte fylker bety at det skjer en overdiagnostisering, dvs. at det oppdages flere tilfeller av sykdommen enn nødvendig, flere som får diagnosen prostatakreft vil likevel ikke dø av denne sykdommen. En overbehandling av denne sykdommen innebærer også en risiko for å påføre pasienten redusert livskvalitet, ved omfattende kirurgiske inngrep, impotensproblematikk osv. Brystkreft Age-adjusted incidence rates (world std.) by county Breast, females Norway Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Rates per Kilde kreftregisteret. Incidensrater for Når det gjelder brystkreft, peker de store byfylkene, særlig Oslo, Akershus og Rogaland seg ut med høye forekomster. Også Vest-Agder har en relativt høy forekomst av brystkreft. Incidensen økte i Aust-Agder i siste 5- årsperiode, den var da kommet opp på landsgjennomsnittet. Telemark og Vest-Agder har høyest forekomst i Helseregion Sør, Buskerud lavest, men det er ikke store avvik fra landsgjennomsnittet for disse fylkene. Brystkreft, utviklingstrender over tid 90,0 80,0 Brystkreft, incidensrater ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Rates Rates Rates Rates Rates Rates Rates Rates Rates Hele landet Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder

17 Forekomsten av brystkreft økte på 90-tallet fra ca tilfeller til over 70 pr innbyggere. Økningen har vært mest markert siste halvdel av 90 tallet, og faller sammen med innføringen av nasjonalt program for mammografiscreening. Den økte forekomsten av brystkreft i denne perioden har hovedsakelig skjedd i sceeninggruppen, dvs. aldersgruppen år. (Bjørn Møller, Kreftregisteret, personlig meddelelse). Forut for innføring av Nasjonalt screeningprogram (fra 1996 i Oslo og Akershus), må en anta at det har foregått mye screening i større befolkningssentra. Nasjonalt mammografiprogram ble innført i Agderfylkene og Telemark siste halvdel av 1999, i Buskerud august 2001 og i Vestfold februar Kristiansand har lenge hatt tilbud ved privat røntgensenter. Dette kan forklare den høye incidensen i Vest-Agder. I tillegg til økt screening for brystkreft, er det påvist at økt bruk av østrogenbehandling i overgangsalder er en vesentlig årsak til den økte forekomsten av brystkreft de senere år. En norsk undersøkelse fra Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø (Bakken K og medarbeidere) viser at brukere av hormon substitusjonsbehandling har en dobling av risiko for brystkreft. Den tilskrivbare risikoen av hormonbehandling er på 27%. Kritiske røster har reist spørsmål ved om screening fører til en faktisk overdiagnostisering av brystkreft, dvs. at man påviser kreft som ellers ikke ville utvikle seg til klinisk sykdom. Denne debatten er ennå ikke fullgodt besvart fra fagmiljøene. I påvente av kvalifiserte vitenskapelige svar på dette spørsmålet, finner vi det betenkelig at det foreslås forsøk med mammografiscreening for aldersgruppene under 50 å i siste Kreftmelding. Et slikt forsøksprosjekt vil etter all sannsynlighet også øke villscreeningsfrekvensen i disse yngre aldersgruppene, noe som ikke vil være ønskelig. Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Hele landet Brystkreft. Gjennomsnittlig dødelighet og incidens for to 10-årsperioder 28,8 22,25 26,78 30,2 28,5 28,5 62,9 68,7 65,4 65,8 63,8 65,9 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Dødelighet, gj.snitt Incidens, gj.snitt Dødelighet og incidens i siste 10-årsperiode, kilde Kreftregisteret og Norgeshelsa Bortsett fra Aust-Agder, som har lav dødelighet og lav forekomst av brystkreft, og Vest-Agder som har høy incidens, men normal dødelighet, er det ikke så store avvik fra landsgjennomsnittet. Det er for tidlig å si noe om effekten av det nasjonale screeningprogrammet på dødeligheten Brystkreft. Dødelighet Hele landet Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Som en ser av figuren over, er det en svak tendens til nedgang i dødeligheten av brystkreft på landsbasis, men den påviste økningen i forekomst i Helseregion Sør har ikke gitt seg noen sikker utslag på dødeligheten, hvert fall ikke foreløpig. Dødeligheten i Aust-Agder er registrert først fra 1999, og ligger lavere enn i de andre fylkene i regionen og i landet forøvrig. 17

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

IK - 2649. Tilsynsmelding

IK - 2649. Tilsynsmelding IK - 2649 Tilsynsmelding 1997 1 forord Statens helsetilsyn og fylkeslegene har tilsyn med helsetjenesten og helseforholdene. Etaten skal utøve tilsynet på selvstendig faglig grunnlag og gi råd som myndighetsorgan.

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Helse- og sosialmelding for Telemark 2008. Sosial- og helseavdelingen Helsetilsynet i Telemark

Helse- og sosialmelding for Telemark 2008. Sosial- og helseavdelingen Helsetilsynet i Telemark Helse- og sosialmelding for Telemark 2008 Sosial- og helseavdelingen Helsetilsynet i Telemark Innhold FORORD... 3 VIKTIGE TILSYNSERFARINGER... 4 LANDSOMFATTENDE TILSYN (LOT) MED KOMMUNALE HELSE-, SOSIAL-

Detaljer

Prioriteringer i helsesektoren Verdigrunnlag, status og utfordringer

Prioriteringer i helsesektoren Verdigrunnlag, status og utfordringer Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf 810 20 050 Faks 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Prioriteringer i helsesektoren Rapport 2012 Prioriteringer i helsesektoren Verdigrunnlag, status og utfordringer

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer