Profesjonsretta pedagogikk master

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonsretta pedagogikk master"

Transkript

1 NO EN Profesjonsretta pedagogikk master Master i profesjonsrettet pedagogikk handler om profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket. Begrepet profesjonalitet bygger på etablert teori og forstås her som de verdier, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, væremåter og relasjoner som skaper tillit til lærere og måten de utøver yrket sitt på. I dette studiet omfatter det barnehage, grunnopplæring og andre arenaer der danning, undervisning og læring står sentralt. MASTER I PROFESJONSRETTA PEDAGOGIKK Studiepoeng 120,0 Type studium Mastergrad Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested Profesjonshøgskole n Nesna Søknadsfrist JON ANDERS LINDSTRØM Studieprogramansvarlig Studieleder Tlf: E-post: YRKESMULIGHETER Studiet er rettet inn mot læreryrket, men åpner for flere yrkesvalg med krav til pedagogisk forsknings- og utviklingskompetanse på avansert nivå. Det kan være å lede og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage, skole og...yrkesopplæring. Studiet er også godt egnet for ledende oppgaver innenfor pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjeneste (OT) og andre oppgaver innenfor opplæringssektoren som blant annet styrer i barnehage, rektor i skolen eller leder på ulike forvaltningsnivåer der pedagogisk kompetanse er nødvendig. Videre gir studiet grunnlag for tilsetting i forsker- og undervisningsstilling i pedagogikk ved høyere utdanning og andre forskningsmiljøer. VIDERE UTDANNING Master i Profesjonsrettet pedagogikk gir grunnlag for opptak på PhD-programmer der kravet er master i pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på 120 studiepoeng (2 år), og der kravet til selvstendig arbeid har et omfang på min...imum 30 studiepoeng slik det er beskrevet i 6 i forskrift FOR nr 1392 fra Kunnskapsdepartementet. I dette studiet er det et selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 45 studiepoeng. Vitenskapsteori og metode er 30 studiepoeng. OPPTAKSKRAV Side 1 av 7

2 a) Godkjent lærerutdanning eller bachelorgrad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng. Følgende lærerutdanninger og bachelorgrader godkjennes som grunnlag for opptak, jf. Forskrift om krav til ma...stergrad 3: Grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning eller tilsvarende Bachelorgrad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng Cand. Mag. grad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng Annen grad eller yrkesutdanning innenfor pedagogiske fag av minimum 3 års omfang med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng Utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp i pedagogiske fag med fordypning i pedagogikk på minst 80 studiepoeng.b) Karakter 2,7/C eller bedre i snitt for utdanningen som inngår i opptakskravet og for fordypingen i pedagogikk/pedagogiske fag.c) Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningene nevnt ovenfor innenfor gjeldende lov og forskrift. Side 2 av 7

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2016 Profesjonsrettet pedagogikk PPM SP Obligatoriske emner 60 Studiepoeng Profesjonalitet og etikk i læreryrket (1/2) PEL SP Vår 2017 Profesjonalitet og etikk i læreryrket (2/2) PEL SP Vitenskapsteori og forskningsmetode (1/2) VTM SP 2. STUDIEÅR Høst 2017 Vitenskapsteori og forskningsmetode (2/2) VTM SP 4. STUDIEÅR Høst 2019 VELG EMNE Profesjonsrettet pedagogikk i barnehagen - Fordypning Profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring - Fordypning 5. STUDIEÅR Høst 2020 Masteroppgave (1/2) MAP SP Vår 2021 Masteroppgave (2/2) MAP SP Side 3 av 7

4 Studieplan MASTER I PROFESJONSRETTA PEDAGOGIKK Master i profesjonsrettet pedagogikk handler om profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket. Begrepet profesjonalitet bygger på etablert teori og forstås her som de verdier, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, væremåter og relasjoner som skaper tillit til lærere og måten de utøver yrket sitt på. I dette studiet omfatter det barnehage, grunnopplæring og andre arenaer der danning, undervisning og læring står sentralt. Faget pedagogikk er det vitenskapelige og teoretiske grunnlaget som studiet bygger på. Men i utøvelsen av læreryrket må læreren kunne forene både kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft i det som i studiet omtales som 'praksis'. Profesjonsutvikling handler derfor også om å utvikle praktisk fornuft gjennom å tenke, handle og reflektere over erfaringer og utfordringer som læreren møter i arbeid med å skape gode forutsetninger for danning og læring. Med sin forankring i vitenskapsfaget pedagogikk, og sin praktiske tilknytning til læreryrket og andre yrker der undervisning, veiledning og rådgiving står sentralt, er studiet definert å ligge innenfor det utdanningsvitenskapelige området. Etter fullført utdanning skal studentene kunne dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i pedagogikk og profesjonalitet på avansert nivå, med særlig referanse til læreryrket. Studiet bygger på nyere forskning og litteratur, og akkreditert rammeverk for lærerutdanning i Norge. I senere år har ledelse kommet til som en viktig dimensjon i læreres profesjonsutvikling, og vil bli et gjennomgående tema innenfor rammen av studiets fem dimensjoner: 1) den teoretiske, 2) den praktiske, 3) den vitenskapelige, 4) den yrkesetiske, og 5) den sosiale og kulturelle dimensjonen. Innenfor den teoretiske dimensjonen skal studentene kunne gjøre greie for og anvende relevante teorier om pedagogikk som inkluderer danning, didaktikk, ledelse, læring og undervisning i lys av pedagogisk profesjonalitet i dagens kunnskapssamfunn. Videre skal de kunne utøve kritiske refleksjon der analyse, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring inngår som viktige faktorer. Pedagogisk profesjon og organisasjon, pedagogisk kompetanse for ledelse av læringsprosesser og etikk i pedagogisk arbeid er perspektiver som skal ivaretas. Videre skal studentene kunne dokumentere solide kunnskaper om den komplekse sammenhengen mellom samfunn, pedagogikk og profesjonell yrkesutøvelse. Innenfor den praktiske dimensjonen skal studentene på et selvstendig grunnlag kunne arbeide med pedagogikk og didaktikk ut fra en oppfatning om at pedagogisk teori alene ikke kan anvendes som oppskrift for ledelse av undervisning og læring i praksis. Studentene skal derfor kunne relatere teori til praksis, og analysere pedagogisk virksomhet slik den kommer til uttrykk i både i nasjonal og internasjonal forskning. De skal i studiet kunne dokumentere og bidra til profesjonalisering i egen yrkesfunksjon med sikte på egen og andres autonome danning og læring. Innenfor den vitenskapelige dimensjonen skal studentene kunne dokumentere forskningens rolle i endringsprosesser i utdanningen, og profesjonalisering av lærerrollen. Vitenskap og forskning kan gi teoretisk og praktisk kunnskap, og følges ofte opp med påstander om hva som er bra og hva som er mindre bra. Strømmen av ny viten på det utdanningsvitenskapelige feltet gjør at den profesjonelle lærer må være oppdatert til enhver tid, og samtidig kunne vurdere kritisk nye funn og fakta ut fra både egen og andres forskning. Videre betyr det at pedagogikk som vitenskapsfag må utvikle kunnskap om særegne problemer nært knyttet til pedagogisk virksomhet og ledelse i barnehage, skole, yrkesopplæring og annen pedagogisk virksomhet. Innenfor den yrkesetiske dimensjonen skal studentene kunne ta utgangspunkt i dagens lærerrolle slik den må utøves i et krysspress mellom ulike krav og forventninger. På den ene siden skal de dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om læreren som leder og advokat for barn og unge, og kunne ivareta deres interesser faglig, sosialt og kulturelt. På den annen side skal de også kunne ivareta lærerens samfunnsmandat slik det er nedfelt i lov og læreplaner som på samme tid både delegerer ansvar og krever resultater. Idealet om den autonome læreren har de siste årene blitt mer fremtredende, og for første gang har vi fått vedtatt egne etiske retningslinjer for lærere. Gjennom profesjonsrettingen i dette masterstudiet skal studentene kunne dokumentere en dypere forståelse av de sammenhenger som kan gi muligheter for gode pedagogiske og etiske valg i utøvelsen av læreryrket i ulike roller, både som lærer og leder. Innenfor den sosiale og kulturelle dimensjonen skal studentene kunne legge vekt på kulturens betydning og sosiale relasjoner i pedagogiske sammenhenger. Her inngår ledelse av sosial samhandling og relasjonsbygging i barnehage, skole og yrkesopplæring, og livsnær læring i samspill med den lokale kulturen. Etter endt utdanning skal studentene kunne ivareta lokale og regionale utfordringer, og bidra til å se de muligheter som regionen gir med hensyn til ressurser, yrkesliv og bosetting. Side 4 av 7

5 OPPTAKSKRAV a) Godkjent lærerutdanning eller bachelorgrad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng. Følgende lærerutdanninger og bachelorgrader godkjennes som grunnlag for opptak, jf. Forskrift om krav til mastergrad 3: Grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning eller tilsvarende Bachelorgrad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng Cand. Mag. grad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng Annen grad eller yrkesutdanning innenfor pedagogiske fag av minimum 3 års omfang med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng Utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp i pedagogiske fag med fordypning i pedagogikk på minst 80 studiepoeng. b) Karakter 2,7/C eller bedre i snitt for utdanningen som inngår i opptakskravet og for fordypingen i pedagogikk/pedagogiske fag. c) Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningene nevnt ovenfor innenfor gjeldende lov og forskrift. Side 5 av 7

6 LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført studium skal studentene kunne dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i profesjonsrettet pedagogikk med særlig fokus på læreryrket, og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere et avgrenset, men selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor ett av fordypningsområdene profesjonsrettet pedagogikk i barnehage eller profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring. Kunnskaper Ved gjennomført studium skal studenten ha avansert: kunnskap om relevant pedagogisk teori og forskning relatert til pedagogisk profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode i relasjon til pedagogiske problemstillinger kunnskap om ulike pedagogiske retninger og tradisjoner i relasjon til profesjonsutvikling innenfor ett av fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring kunnskap om didaktikk og ledelse, og spesialisert kunnskap om didaktikk og ledelse i relasjon til ett av fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring Ferdigheter Ved gjennomført studium skal studenten ha avansert: ferdighet i å anvende avansert kunnskap fra pedagogisk teori relatert til profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket ferdighet i å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor et av de to valgfrie fordypningsemnene i tråd med gjeldende forskningsetiske normer ferdighet i å på en kritisk og reflektert måte anvende kunnskap fra pedagogisk litteratur og forskning relatert til profesjonalitet og profesjonsutvikling innenfor ett av de to valgfrie fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring ferdighet i å anvende relevant teori om didaktikk og ledelse, og ha spesialiserte ferdigheter i didaktikk og ledelse i ett av fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring ferdighet i å begrunne, analysere og formidle praktiske erfaringer i et profesjonsrettet, vitenskapsteoretisk og sosiokulturelt perspektiv Generell kompetanse Ved gjennomført studium skal studenten ha avansert: kompetanse i kritisk analyse av relevante etiske, inkludert forskningsetiske, problemstillinger i relasjon til profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket kompetanse i kritisk analyse av aktuell og relevant forskning relatert til profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket, og formidle kritisk analyse til fagfeller og andre kompetanse til å bidra til nytenkning og innovasjon innenfor ett av fordypningsemnene for profesjonsrettet pedagogikk i barnehage eller profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring kompetanse relatert til ansvar, respekt og maktperspektiver i pedagogisk virksomhet i et sosiokulturelt perspektiv, og spesielt i relasjon til ett av fordypningsemnene for profesjonsrettet pedagogikk i barnehage eller profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER I studiet er det lagt opp varierte vurderingsformer for å kunne dokumentere det enkelte emnets særegne læringsutbytte. Vurdering for læring skal legges til grunn som et gjennomgående prinsipp for arbeid med alle emnene. Det inngår individuelle skriftlige skoleeksamener med og uten hjelpemidler, muntlig eksamen, fagoppgave, hjemmeeksamen og masteroppgave. Masteroppgaven skal i tillegg forsvares muntlig i åpen høring. Eksamener vurderes med bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter. I studiet er det lagt opp til varierte arbeidsformer tilpasset de enkelte emners læringsutbytte. Det inngår forelesninger, seminarer, veiledning, feltarbeid og gruppearbeid, som er beskrevet under hvert emne. Det skal legges til rette for studentaktive og samspillorienterte arbeidsformer med formål å utvikle refleksjon omkring teoribasert og praksisbasert kunnskap. For å ivareta studentenes behov i en region med lange avstander, inngår også nettstøttet veiledning og arbeidsformer. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer Side 6 av 7

7 AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn gjelder i tillegg til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. UTENLANDSOPPHOLD I andre studieår, som inkluderer valgfritt fordypningsemne (15 stp.), legges det til rette for studentutveksling og internasjonalisering innenfor rammen av avtaler på masternivå som høgskolen har. De kan benyttes for både for inn- og utveksling av studenter. Masteroppgaven (45 stp.) kan også, helt eller delvis, gjennomføres ved samarbeidende institusjon. PROGRAMEVALUERING Masterstudiet vil bli evaluert fortløpende. Studentene evaluerer skriftlig hvert emne i studiet etter at undervisningen er gjennomført. På grunnlag av denne evalueringen utarbeides en evalueringsrapport for emnet. I tillegg vil det før avsluttende eksamen bli gjennomført en sluttevaluering i sin helhet før avsluttende eksamen. Studentene velger årlig en tillitsvalgt for masterstudiet som har ansvar for å bringe videre innspill og tilbakemeldinger fra studentene til høgskolen. Det skal også hvert år velges studenter til et fagutvalg som skal ta opp saker som fortløpende angår studiet, evaluere gjennomføringen av studiet, og komme med framlegg til endringer i studieplanen. Alle lærere som har hovedansvar for undervisningen i enkeltdelene eller veiledningsansvar, møter i fagutvalget. Eventuelle endringer i studieplanen skal legges fram for avdelingsstyret ved høgskolen som fatter endelige vedtak om endringer i planen. Det er lagt opp til varierte vurderingsformer som i formidling og vitenskapelig arbeid skal utfordre studentene både muntlig og skriftlig. Vurderingsordningene er bygget opp ut fra både struktur og progresjon, og er detaljert beskrevet under hvert emne. Det er lagt inn både prosessog produktorienterte vurderinger. Hensikten er i størst mulig grad å bidra til at kompetansemålene skal kunne nås via ulike innfallsvinkler. Prosessorientert vurdering skal skje fortløpende gjennom hele studiet. Hovedformålet er å utfordre den faglige utvikling hos den enkelte student, og bidra til å optimalisere læringsmiljøet. Det er et krav om minst 80 % frammøte i obligatoriske samlinger, jfr. de enkelte semesterplaner. Det forventes aktiv deltakelse i seminarer, faglige samlinger og arbeid i praksisfeltet. Artikler, essay og annen dokumentasjon slik det er beskrevet under de enkelte emner i planen, må være vurdert til godkjent resultat for at kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering. Alle deler av studiet må være avsluttet og godkjent gjennomført og bestått før avsluttende vitnemål kan utskrives. På vitnemålet angis alle eksamensresultater, og tittel og karakter på masteroppgaven. Side 7 av 7

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen NO EN Barnehagebarn på stranda Pedagogisk ledelse i barnehagen Studiet tar for seg barnehagen som en lærende organisasjon, pedagogisk lederskap, personalfaglig lederskap, samt arbeidsmiljø, tilrettelegging

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Interkulturell kommunikasjon.

Interkulturell kommunikasjon. NO EN Interkulturell kommunikasjon. Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Master i musikkvitenskap

Master i musikkvitenskap NO EN Master i musikkvitenskap Musikk ytrer seg gjennom et mangfold av klingende uttrykk, menneskelig atferd, ideer og verdier. Musikkvitenskapen har sin naturlige plass blant kunst- og kulturfagene, som

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer