RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING I NORGE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING A V D I A LY S E B E H A N D L I N G I NORGE Utarbeidet av LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte i samarbeid med Norsk Nyremedisinsk Forening og Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for Nyresykepleiere

2 Utarbeidet av: LNT i samarbeid med Norsk Nyremedisinsk Forening og Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for Nyresykepleiere Utgitt av LNT i 2009 Illustrasjoner og layout: Kolorado.no Trykk: Romerike Kopi & Datasenter Opplag: 2500 Prosjektet er finansiert med EXTRA-midler fra Helse og Rehabilitering

3 INNHOLD Forord 4 Definisjoner 7 Grunnleggende retningslinjer 8 Utfyllende om retningslinjene 10 Informasjon 10 Hva det skal informeres om 10 Hvordan og av hvem informasjonen skal gis 12 Tilrettelegging av dialysebehandlingen 14 Generelt 14 Hjemmedialyse 15 Dialyseavdelingen 16 Reisen til og fra dialyseavdelingen 18 Sosial støtte / tilrettelegging/habilitering/rehabilitering 20 Referanser 22 3

4 FORORD Norge har til dags dato ikke hatt noen retningslinjer for hvordan dialysebehandling skal tilrettelegges for å gjenspeile dialysepasientenes behov og ivareta deres totale livskvalitet. 1 Dialysebehandling griper sterkt inn i et menneskes liv, og stadig flere vil få behov for slik behandling i fremtiden. 2 Strengere økonomiske rammer innenfor helsevesenet vil kunne føre til at kun lovpålagte tjenester blir ivaretatt. Dette gjør behovet for retningslinjer/minstestandarder for dialysebehandlingen ekstra viktig. LNT startet i 2008, med støtte fra Helse og Rehabilitering 3, prosjektet Dialyse og livskvalitet nettopp for å utarbeide slike retningslinjer som er skissert ovenfor. Som del av prosjektet gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant Norges dialysepasienter. 4 Resultatene fra denne understreker at dialysepasientenes spesielle situasjon gjør det nødvendig med retningslinjer som er spesifisert og konkretisert nettopp for denne gruppen, selv om mange av retningslinjene allerede er nedfelt i lovverket. 5 4

5 LNT har hatt et tett samarbeid med fagmiljøene når vi har utarbeidet retningslinjene. Følgende personer har deltatt i prosjektgruppa: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: Olav Fikse, prosjektleder. Landsstyremedlem i LNT, er nyretransplantert. Leiv Rafdal, leder LNT Telemark, har vært dialysepasient i mer enn 27 år og har erfaring med hemodialyse hjemme. Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for Nyresykepleiere: Christa Bruun, seksjonsleder Dialysen, Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål Norsk Nyremedisinsk Forening: Inger Karin Lægreid, overlege ved Avd. for nyresykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim / stipendiat NTNU. Arbeider med et forskningsprosjekt om livskvalitet hos eldre i dialyse. Prosjektsekretær: Kari Fosser LNT retter en stor takk til alle som har vært med i prosjektgruppa, samt til innledere og deltakere som kom med nyttige innspill på fagseminaret Dialyse og livskvalitet som LNT arrangerte 24. april En særlig stor takk rettes til alle som tok seg tid til å fylle ut det omfattende spørreskjemaet vi sendte ut i 2008, og til dialyseavdelingene som delte ut skjemaene for oss. Takk også til utenlandske pasientforeninger som har sendt oss relevant materiale, samt til Helse og Rehabilitering som med sitt økonomiske bidrag har gjort det mulig å utarbeide retningslinjene. LNT, desember

6

7 DEFINISJONER Med gjestedialyse menes dialyse på annen dialyseavdeling enn den som er pasientens faste. Med pasientens faste dialyseavdeling menes avdelingen der han vanligvis får dialyse eller går til kontroll. Med gratis menes ikke utover den til enhver tid gjeldende egenandel så sant ikke annet er spesifisert. Med reisetid menes tiden det tar fra pasienten forlater eget hjem til han er framme på dialyseavdelingen og vice versa. Med fellestransport menes helsebuss/helseekspress eller annen offentlig organisert transportordning som kjører flere personer samtidig til/fra behandling. 7

8 GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER 1. Dialysepasienter skal tilbys den medisinsk sett beste behandlingsformen slik denne til enhver tid er beskrevet i anerkjente internasjonale retningslinjer 6. Fravikelse må begrunnes. Det skal altså være medisinske, og ikke økonomiske, kriterier som skal legges til grunn ved valg av behandlingsform og tilrettelegging. Refusjonsordninger eller uenighet om finansiering mellom ulike etater og forvaltningsnivåer må ikke føre til at den enkelte dialysepasient ikke får tilbud om den medisinsk sett beste behandlingen Behandlingen skal være like god uansett bosted, alder eller sosiokulturelle egenskaper ved pasienten. Forholdene skal legges best mulig til rette for at dialysebehandlingen i seg selv ikke skal virke negativt på pasientens livsutfoldelse, for eksempel i forhold til arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter. 7 Behandlingen skal være individuelt tilpasset. 8 Pasienten skal være med på å bestemme hvordan behandlingen skal organiseres. 9 8

9 6. Pasienten skal få tilstrekkelig og god nok informasjon til å kunne ta kvalifiserte valg. 10 Informasjon skal gis kontinuerlig og være oppdatert Forholdene skal tilrettelegges slik at reisetid til og fra dialysebehandlingen blir så kort som mulig og ikke lenger enn én time. 11 Pasienter som skal begynne i dialyse, skal i god tid før behandlingen starter, få opprettet et eget tverrfaglig omsorgs- og behandlingsteam. I teamet skal inngå nyremedisinsk personell (nefrolog og sykepleier), fysioterapeut, ernæringsfysiolog med spesiell kjennskap til dialysepasienters spesielle behov, samt sosionom. Ved behov skal også psykolog/psykiater, eventuelt andre ressurspersoner, inngå i omsorgs- og behandlingsteamet. Pasientene skal ved behov få nødvendig informasjon, hjelp og støtte fra de ulike personene i omsorgs- og behandlingsteamet så lenge de går i dialysebehandling Pasienten skal ha en egen kontaktperson i omsorgs- og behandlingsteamet, som han kan kontakte ved behov. Det skal finnes rutiner for alternative kontaktpersoner ved denne personens fravær. Kontaktpersonen skal koordinere den informasjon og de tilbud pasienten får. 12 Dersom pasienten ønsker det, skal han ha rett til å bytte kontaktperson. Behandlingsform og -opplegg skal alltid kunne revurderes og reorganiseres for å tilpasses eventuelle endrede behov og prioriteringer hos pasienten. 9

10 UTFYLLENDE OM RETNINGSLINJENE INFORMASJON Hva det skal informeres om 1. Pasienter med kronisk nyresvikt skal, så snart sykdommen er diagnostisert, få informasjon om medisinske forhold og behandling, herunder: hva man kan gjøre for å forebygge/utsette total nyresvikt nyrenes funksjoner og nyresykdommen medisiner/medisinbruk trening / fysisk aktivitet kosthold/ernæring tannhelse/tannhygiene bivirkninger av medisiner/behandling hva som kan gjøres for å lindre bivirkninger av medisiner/behandling Pasienter som skal begynne med dialysebehandling, skal i god tid før dialysestart, få informasjon om de ulike behandlingsmetodene, herunder fordeler og ulemper ved de ulike metodene fordeler og ulemper ved de ulike metodene med utgangspunkt i situasjonen/ forutsetningene til den aktuelle pasienten som informeres Pasienter som er aktuelle for transplantasjon, skal også få medisinsk informasjon om transplantasjon. 10

11 Dialysepasienter skal fortløpende få oppdatert informasjon om slikt som er nevnt i punktene 1. og 2. Dialysepasienter og pasienter som skal begynne i dialyse, skal fortløpende få oppdatert informasjon om sosiale rettigheter / trygde-, støtte- og hjelpeordninger, herunder: hva man har rett til fra primærhelsetjenesten hva man har rett til fra spesialisthelsetjenesten hva man har rett til fra andre offentlige tjenesteytere rettigheter i forbindelse med reisen til dialysen retten til å få og hvordan man går fram for å få gjestedialyse i Norge retten til å få og hvordan man går fram for å få gjestedialyse i utlandet samt hvordan slik behandling dekkes økonomisk klageinstanser, pasientombud, pasientrettigheter og erstatningsordninger; informasjonen skal konkretiseres med oppdatert kontaktinformasjon til sentrale og lokale instanser foreninger som arbeider for dialysepasientenes rettigheter (LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte / FFOs rettighetssenter); informasjonen skal konkretiseres med oppdatert kontaktinformasjon til sentrale og lokale foreninger. Dialysepasienter og pasienter som skal begynne i dialyse, skal fortløpende få oppdatert informasjon om sosiale forhold, herunder sykdommens/behandlingens innvirkning på sosialt liv, som forhold til ektefelle, familie, venner fritidsaktiviteter og reisemuligheter seksualliv og hva man kan gjøre for å forebygge/behandle eventuelle negative virkninger 11

12 7. 8. Dialysepasienter og pasienter som skal begynne i dialyse, skal fortløpende få oppdatert informasjon om hvor de selv kan hente informasjon, herunder kontaktinformasjon og informasjon om hjemmesidene til Norsk Nyremedisinsk Forening Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for Nyresykepleiere LNT FFO aktuelle offentlige etater Dersom pasienten ønsker det, skal også hans pårørende få slik informasjon som er nevnt i punktene Pasienten skal anbefales at hans pårørende informeres. Hvordan og av hvem informasjonen skal gis Informasjonen skal gis av de i omsorgs- og behandlingsteamet som er eksperter på sine respektive felt. Pasienten skal ha rett til regelmessig å få informasjon individuelt av den personen i omsorgsteamet som er spesialist på det området pasienten ønsker informasjon om. Den informasjonen som gis til pasienter og pårørende, skal koordineres. Til hjelp i arbeidet med å koordinere informasjonen skal det brukes en skriftlig sjekkliste, som til enhver tid skal være oppdatert. 12

13 Informasjonen skal tilpasses den enkelte pasients forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis både muntlig og skriftlig på et forståelig hverdagsspråk, om nødvendig via kvalifisert tolk. Skriftlig informasjon om alle forhold disse retningslinjene sier det skal informeres om, skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig på alle dialyseavdelinger eller steder hvor pasienten går til kontroll. Pasienten skal kunne ta med seg hjem og beholde brosjyrer og informasjonsskriv I god tid før dialysebehandlingen begynner, skal pasienten få en informasjonsperm som inneholder utfyllende skriftlig informasjon om alle forhold disse retningslinjene sier det skal informeres om. Senere, når det kommer nye brosjyrer/skriv, skal pasienten få utdelt disse når han er til behandling eller kontroll, slik at han hele tiden kan komplettere og oppdatere sin informasjonsperm. Utdeling av informasjonsmateriell skal registreres på den skriftlige sjekklisten (jf. punkt 10). Informasjon kan gis både individuelt og som gruppeundervisning. Forholdene skal legges til rette for at pasientene kan få informasjon fra representanter fra LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. 13

14 TILRETTELEGGING AV DIALYSEBEHANDLINGEN Generelt Pasienten skal møtes med respekt, omtanke og empati. Pasienten skal oppmuntres til å ta ansvar for egen helse og få nødvendig opplæring til å ta aktivt del i dialysebehandlingen dersom han ønsker det. Dialysebehandlingen skal tilrettelegges individuelt, og pasienten skal være med på å bestemme valg av dialyseform, innenfor en kvalitativt forsvarlig ramme. Alle dialysepasienter skal få tilbud om treningsopplegg og fysikalsk behandling. Pasienten skal ha rett til a second opinion i forbindelse med behandling og behandlingsopplegg. 14

15 Hjemmedialyse Dersom pasienten har forutsetninger for det, skal han få tilbud om dialyse i hjemmet (HD, APD, CAPD). Det skal finnes tilstrekkelige rammebetingelser til at alle som ønsker og har forutsetninger for det, skal kunne velge hjemmedialyse, herunder nødvendig opplæring til pasienten mulighet for assistanse fra hjemmetjenesten. Den/de fra hjemmetjenesten som eventuelt assisterer ved dialyse hjemme, skal ha fått tilstrekkelig opplæring til å gi kvalifisert hjelp mulighet for døgnkontinuerlig kontakt med nyremedisinsk personell nødvendige telemedisinske løsninger 13 gratis hjemkjøring av utstyr som brukes i dialysebehandlingen gratis avhenting av avfall etter behandlingen i pasientens hjem mulighet for pasienten til anonymt å gi tilbakemeldinger om forhold han er misfornøyd med ved behandlingen og/eller sykehusavdelingen hvor han går til kontroll Ingen skal presses til dialyse i hjemmet dersom de ikke ønsker det. 15

16 Dialyseavdelingen 23. Dialyseavdelingen skal gi pasientene mulighet til å få dialyse til tider tilpasset deres egen livssituasjon ha tilfredsstillende hygiene og renhold ligge i trivelige og ikke nedslitte lokaler ha tilstrekkelig stor avstand mellom dialyseplassene til å ivareta pasientenes integritet ha mulighet for å skjerme dialyseplassene med skjermbrett eller liknende ha avskjermet rom for fortrolig samtale, hvor pasientene regelmessig skal ha mulighet for samtale med nyremedisinsk personell. Ved behov skal pasientene også ha mulighet for avskjermet samtale med andre personer i omsorgs- og behandlingsteamet samt med representanter for LNTs besøkstjeneste bestrebe seg på å tilfredsstille ulike pasienters behov når det gjelder temperatur, ønske om å få besøk eller ikke å bli forstyrret av andre pasienter/besøkende ha enerom for pasienter med spesielle behov bestrebe seg på at personer som passer sammen kan få dialyse på samme tid dersom disse tidspunktene for øvrig er i samsvar med pasientens ønsker/behov servere et måltid under dialysen (så sant det er medisinsk forsvarlig) som er ernæringsmessig riktig sammensatt for den enkelte pasient gi mulighet for atspredelse under behandlingen ved alle dialyseplassene, i form av tilgang til TV, radio, cd-/dvd-spiller, trådløst nettverk og telefon 16

17 legge til rette for at de pasientene som ønsker det, kan gjøre visse fysiske øvelser under behandlingen legge til rette for at de pasientene som ønsker og er i stand til det, får mulighet til å gjennomføre selvdialyse, men ingen skal føle seg presset til selvdialyse dersom de ikke ønsker det legge til rette for at pasientene til enhver tid skal kunne gi tilbakemelding anonymt om forhold de er misfornøyd med på dialyseavdelingen 17

18 REISEN TIL OG FRA DIALYSEAVDELINGEN Ingen pasienter skal måtte reise mer enn én time hver vei til/fra dialyseavdelingen. 11 De som har medisinsk behov for det, skal ha rett til å ha med seg ledsager. Pasienter skal i størst mulig grad slippe å bytte transportmiddel under reisen. Alle skal sikres god komfort under reisen og transporten skal tilpasses pasienter med spesielle behov, for eksempel rullestolbrukere. For de som reiser med fellestransport, skal maks ventetid etter ankomst på dialyseavdelingen være 30 minutter, og maks ventetid etter ferdig behandling skal også være 30 minutter. 18

19

20 SOSIAL STØTTE / TILRETTELEGGING/ HABILITERING/REHABILITERING 29. Dialysebehandlingen skal tilrettelegges slik at den i minst mulig grad virker negativt inn på pasientens mulighet til å ta utdanning eller delta i arbeidslivet samt på hans fritidsaktiviteter og muligheter til å reise Dialysepasienter med langvarige koordinerte pleie- og omsorgstjenester skal få tilbud om en individuell plan. Sosionomen i omsorgs- og behandlingsteamet skal kartlegge hvorvidt pasienten har rett til / behov for slike tjenester og dermed en individuell plan. Dersom pasienten ikke selv er i stand til å framsette krav om sine sosiale rettigheter, skal han få tilstrekkelig hjelp til framsette dem. Pasientene skal ha rett til gjestedialyse når de måtte ønske det, ved annen dialyseavdeling i Norge enn der de vanligvis får behandling. Pasientens faste dialyseavdeling skal gi den nødvendige praktiske hjelp for å få gjestedialyse i Norge. Pasienter som skal reise til utlandet, skal før reisen få den nødvendige praktiske hjelp fra sin faste dialyseavdeling for å få tilgang til feriedialyse i utlandet. 20

21 Dialysepasienter skal ikke ha noen økonomiske utgifter eller utlegg i forbindelse med dialysebehandlingen eller nyresykdommen. De skal altså ikke selv måtte betale eller legge ut for dialysebehandling i Norge selve dialysebehandlingen som de får i utlandet, så sant dialyseklinikken oppfyller gitte kvalitetskrav måltidet ved dialysebehandling på sykehus/dialyseavdeling utstyr, håndtering av avfall og hjelp i forbindelse med dialyse i hjemmet medisiner samt behandling og tilrettelegging som følge av bivirkninger av sykdommen/dialysebehandlingen/medisiner transport/reise i forbindelse med dialysebehandlingen for pasient/ledsager reise til og fra kontroll for de som får dialyse hjemme Alle dialysepasienter skal få gratis tannbehandling

22 REFERANSER 22 1 Å ta hensyn til pasientenes totale livssituasjon er i tråd med intensjonene i stortingsmelding nr Samhandlingsreformen. 2 Jf. The Norwegian Renal Registry (Norsk Nefrologiregister): Annual Report 2007 og Sosial- og helsedirektoratet 2006: Antall dialysepasienter i Norge øker Hvordan møte denne utviklingen best mulig i årene fremover? 3 Helse og Rehabilitering er en stiftelse som fordeler overskuddet fra TV-spillet EXTRA. Overskuddet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Mer informasjon på 4 LNT 2009: Dialyse og livskvalitet Hvordan ivareta dialysepasienters livskvalitet? Spørreundersøkelse blant norske dialysepasienter. 5 LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) samt Sosial- og helsedirektoratet 2007: Individuell plan Veileder til forskrift om individuell plan. 6 Jf. European Best Practice Guidelines (EBPG) / European Renal Best Practice (ERBP) (fra 2008) Kilde: Dialysebehandlingen i Norge er pr. i dag ikke optimal i forhold til disse, med til dels store variasjoner mellom behandlingsstedene, jf. Leivestad, Torbjørn: Hemodialyse i Norge versus europeiske retningslinjer. Innlegg på vårmøte primo juni 2008 i Norsk Nyremedisinsk Forening. 7 Jf. Sosial- og helsedirektoratet: Lov om pasientrettigheter rundskriv IS , merknader til Jf. Sosial- og helsedirektoratet: Lov om pasientrettigheter rundskriv IS , merknader til Jf. LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) Jf. LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) En stor internasjonal studie viser økt mortalitet ved økt reisetid (én vei) til dialysen, og pasienter med lengre reisetid enn 60 minutter, hadde 20 % høyere mortalitetsrisiko enn pasienter med reisetid 15 minutter eller mindre. Man fant også at de med lengst reisetid (over 60 minutter) skåret lavere på medisinske mål for livskvalitet enn de med kortest reisetid (mindre enn 15 minutter). Jf. Louise M. Moist, MD, Jennifer L. Bragg-Gresham, MS, Ronald L. Pisoni, PhD, Rajiv Saran, MD, Takashi Akiba, MD, Stefan H. Jacobson, MD, Shunichi Fukuhara, MD, Donna L. Mapes, DNSc, Hugh C. Rayner, MD, Akira Saito, MD, and Friedrich K. Port, MD: Travel Time to Dialysis as a Predictor of Health-Related Quality of Life, Adherence, and Mortality: The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS), American Journal of Kidney Diseases, Vol 51, No 4 (April), 2008.

23 12 Jf. Sosial- og helsedirektoratet: Lov om pasientrettigheter rundskriv IS , merknader til Se InnoMed, Helse Midt-Norge: Rapport Forprosjekt 2009: Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter. 14 Personer med nyresvikt har større risiko enn normalbefolkningen for infeksjoner i munnhulen. Infeksjonsforebyggende tannbehandling er derfor spesielt viktig for disse. Se Kerstin Bergström og Per Åke Zillén 2007: Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. 23

24 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Postboks 6727 Etterstad, 0609 OSLO Organisasjonsnummer: Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Besøksadresse: Grenseveien 99, 3. etasje Bankgiro:

[Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars]

[Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars] [Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars] Takk for at jeg fikk lov til å ta opp situasjonen med hjemme dialyse i rådet. Mitt navn er Ragnar Skjøld, jeg er styreleder

Detaljer

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO Prosjektrapport Rehabilitering 2013 3 0293 Hva med de pårørende når nyrene svikter? Forord Hensikten med rapporten

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Nyresvikt og dialysebehandling. Overlege Dr. Med. Egil Hagen, Sørlandet Sykehus Arendal Leder Norsk Nyremedisinsk Forening

Nyresvikt og dialysebehandling. Overlege Dr. Med. Egil Hagen, Sørlandet Sykehus Arendal Leder Norsk Nyremedisinsk Forening Nyresvikt og dialysebehandling Overlege Dr. Med. Egil Hagen, Sørlandet Sykehus Arendal Leder Norsk Nyremedisinsk Forening Disposisjon Nyrenes anatomi og funksjon Hva er nyresvikt Nyreerstattende behandling,

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Prosjektrapport. Rekreasjon for dialysepasienter. Rehabilitering 2009/3/0311

Prosjektrapport. Rekreasjon for dialysepasienter. Rehabilitering 2009/3/0311 Prosjektrapport Rekreasjon for dialysepasienter Rehabilitering 2009/3/0311 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON

INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde FOREBYGGING Prosjektnummer 2008/1/0157 Prosjektnavn INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON Søkerorganisasjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET, KLINIKK FOR SPESIALISERT

Detaljer

Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon.

Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 5. utgave 2006 Om nyrer og nyresykdommer Nyren er et fantastisk organ når funksjonen

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år. Reisebrev fra Kreta. Donordagen. VM for transplanterte. Seminar om samhandlingsreformen

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år. Reisebrev fra Kreta. Donordagen. VM for transplanterte. Seminar om samhandlingsreformen Nr. 4 Desember 2009 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Reisebrev fra Kreta LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år Donordagen

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik

LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik LNTs Handlingsplan 2011-2012 1. Bedre tilbud om hjemmedialyse 2. Styrk arbeidet for organdonasjon 3. Bygg et sterkere LNT 1. Bedre tilbud om hjemmedialyse Nyrepasienter

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING»

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Ung Mestring», som var et kurs for

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Dialysekateter og Kolonisering

Dialysekateter og Kolonisering Dialysekateter og Kolonisering Spl. Frode Wiklund Hemodialysen St. Olavs Hospital Oslo 25.4.2013 Hemodialysen Selvdialysen Tema Blodtilgang Hemodialysekateter Forskjellige typer (akutt/langtids) Plassering

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Mitt liv med Nyreerstattende behandling Hjemme. Leiv Rafdal

Mitt liv med Nyreerstattende behandling Hjemme. Leiv Rafdal Mitt liv med Nyreerstattende behandling Hjemme Pasienten ut av sykehus Leiv Rafdal leivmail@online.no 11 Måneder Halsinfeksjon med etterfølgende nyrebetennelse. 11 Måneder Halsinfeksjon med etterfølgende

Detaljer

Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon.

Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 8. utgave 2012 Om nyrer og nyresykdommer Nyren er et fantastisk organ når funksjonen

Detaljer

IS-1884 Handlingsplan for kronisk nyresykdom. Høringsutkast

IS-1884 Handlingsplan for kronisk nyresykdom. Høringsutkast Adressater etter liste Deres ref.: Saksbehandler: UNN Vår ref.: 09/542 Dato: 14.01.2011 IS-1884 Handlingsplan for kronisk nyresykdom. Høringsutkast Bakgrunn Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse-

Detaljer

Pasientopplæring etter transplantasjonen

Pasientopplæring etter transplantasjonen Pasientopplæring etter transplantasjonen Fagdager om organtransplantasjon 12. september 2017 Tone Vidnes Fagutviklingssykepleier Transplantasjonskirurgisk sengepost Oversikt siste 10 år Transplantasjonsvirksomheten

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Utgangspunkt Demografi Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Livsstil og kroniske sykdommer Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Fra: Siv Cathrine Høymork, Kunnskapssenteret fagdirektør Alice Beathe Andersgaard,

Detaljer

Vedtak: Det utarbeides høringsnotat ut fra diskusjonen i styret. Vedlegg 1.

Vedtak: Det utarbeides høringsnotat ut fra diskusjonen i styret. Vedlegg 1. Referat styremøte Norsk nyremedisinsk forening, telefonmøte 25.02.11 Tilstede: Cecilia M. Øien, Aud E Stenehjem, Anne Kristine Fagerheim, Marius Altern Øvrehus. Forfall: Rune Bjørneklett Sak 7/11 Forslag

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet Generelle høringssvar.

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet Generelle høringssvar. Fra: Fremtidens helsetjeneste Sendt: 18. januar 2011 14:35 Til: post@lnt.no Emne: Ditt høringssvar, Grunnlaget for en ny nasjonal helse- og samhandlingsreform, er mottatt Dette er en bekreftelse på at

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter 30. januar 2009

RAPPORT Forprosjekt: Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter 30. januar 2009 RAPPORT Forprosjekt: Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter 30. januar 2009 RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste 1 Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenestens perspektiv Regional ReHabiliteringskonferanse

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Referat fra fagrådet i nyremedisin

Referat fra fagrådet i nyremedisin Referat fra fagrådet i nyremedisin Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Siw Skår, 75 51 29 55 Sted/Dato: Bodø, 15.10.2013 Møtetype: Fagrådsmøte, nyremedisin Møtedato: 26. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF,

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglig Hjerterehabilitering Multidisciplinary Multicomponent Multifaceted Comprehensive

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Antall dialysepasienter i Norge øker Hvordan møte denne utviklingen best mulig i årene fremover?

Antall dialysepasienter i Norge øker Hvordan møte denne utviklingen best mulig i årene fremover? Antall dialysepasienter i Norge øker Hvordan møte denne utviklingen best mulig i årene fremover? Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet 1.desember 2006 Renal replacement therapy

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene Velkommen til opplæring i helse- og omsorgslovene Dagen i dag Rettsområdet, bakgrunnen for endringene Fylkesmannens rolle Nytt lovverk: -pasient/brukers rettigheter -kommunens plikter Samtykke som vilkår

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet?

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign SINTEF Helse - Arbeidsfysiologi SmartWear Fysisk aktivitet Helse og arbeid Produktutvikling

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd. Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept. 2009 Anette Mjelde prosjektleder avd. psykisk helse 1 Disposisjon Satsing rettet mot de alvorligst psykisk

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2017

Medlemsundersøkelse 2017 Medlemsundersøkelse 2017 Om undersøkelsen MS-forbundet ønsker å kartlegge oppfatningene personer med MS har om eget liv og behandling. Undersøkelsen følger kronologien i livet til en person med MS, fra

Detaljer