Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke"

Transkript

1 Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008

2 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2

3 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog næringsavdelinga. Bakgrunnen for oppdraget var et vedtak i Fylkesutvalget Utvalget ønsket bedre grunnlag for å vurdere tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Hordaland. Oppdragsgivers prosjektansvarlige har vært Anne-Gro Ullaland. Prosjektgruppen har bestått av Rolf Hagman, TØI; Tore Leite, TØI; Rolv Lea, Civitas; Rolf Gillebo, Civitas; Eivind Selvig, Civitas. Prosjektleder har vært Eivind Selvig, Civitas. Desember 2007 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 3

4 Innhold Forord... 3 Innhold... 4 Sammendrag, konklusjoner og anbefalinger Innledning og bakgrunn Hordaland fylke og klimapolitisk vedtak i fylkestinget Noen trender i internasjonal og nasjonal klimapolitisk utvikling et paradigmeskifte? Status for utslipp av klimagasser i Hordaland Utslippsframskrivninger til Tiltaksmuligheter Noen avklaringer Hva er alternativene og hva er tiltakene? Utvikling mot med vekt på klimagasser og lette kjøretøy Nærmere om transportomfang og klimagassutslipp Nærmere om Buss teknologi og drivstoff Skip og ferger Utviklingsbaner Referansebane Utviklingsbanen Avansert motorteknologi Utviklingsbanen Alternative drivstoffer Utviklingsbanen Kollektivsatsing Vurdering av utviklingsbanene i forhold til reduksjonsmål Reduksjonsmål for klimavennlig Hordaland Konklusjoner Forventning om reduksjon av utslipp ved iverksetting av klimatiltak Stor usikkerhet knyttet til framtidig teknologi Kombinert satsing på teknologi og kollektivtransport kan gi store utslippsreduksjoner Mulig å nå ambisiøse reduksjonsmål for transportsektoren: Mobil uten bil Vedlegg I - Behov og muligheter for produksjon og omsetning av mer miljøvennlig drivstoff i Hordaland Vedlegg II - Kort om Bergen spesielt Vedlegg III Erfaringer fra Hasselt i Belgia Vedlegg IV - Rushtidsavgift i Stockholm ga reduserte biltrafikk Vedlegg V - Integrert transport- og byplanlegging i Freiburg, Tyskland Vedlegg VI - Erfaringer med bruk av biogassbusser i Sverige Referanser Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 4

5 Sammendrag, konklusjoner og anbefalinger Fylkeskommunens ambisjoner er i tråd med ny viten om klimautfordringen Det er ikke lenger et spørsmål om det blir klimaendringer, men et spørsmål om hvor fort og hvor store endringene vil bli (IPCC, 2007; Alfsen, 2007). FNs klimapanel (IPCC) slår fast at det er nødvendig med 50 til 85 prosents globale utslippsreduksjoner innen 2050 hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til pluss 2 grader. Utslippsutviklingen globalt bør innen snus til reduksjoner. Norges og andre i-lands akkumulerte klimagassgjeld gjennom de siste hundre årene er betydelig, og det tilsier at vi i et rettferdighetsperspektiv må ned på 1/10-del av dagens utslippsnivå. Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune skisserte i et vedtak, sak 70/07, mulige ambisjonsnivå for klimagassreduksjoner i transportsektoren i fylket. Utvalget ønsker underlag til å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres og om det vil være mulig å oppnå reduksjoner på 30, 50 eller 70 prosent innen HFK s ambisjoner er dermed i tråd med anbefalinger fra FNs klimapanel. Ambisjonsnivå for reduksjon av klimagasser og tidshorisont for analysen På bakgrunn av tidligere analyser og innledende drøftinger er det vår vurdering at det ikke vil være mulig å redusere utslippen fra transportsektoren i Hordaland med 30 prosent, 50 prosent eller 70 prosent innen I de følgende analysene har vi derfor valgt 2030 som målår, og selv om tidshorisonten forlenges i forhold til HFK s bestilling vil utslippsreduksjoner i denne størrelsesorden være svært krevende. Årsaken ligger blant annet i den tiden det tar å innfase ny teknologi og drivstoff, endre areal- og transportstrukturer og redusere trafikkveksten. Rapporten inneholder vurderinger som underbygger disse forholdene. Med dagens utskiftningstakt i bilparken vil det ta ca 30 år før hele bilparken er fornyet. Det betyr at det tar minimum år før ny teknologi får vesentlig innvirkning på utslippene. Forutsetter vi at nesten alle nye biler som selges fra og med 2010 er lavutslippsbiler, så vil disse bilene stå for ca 80 prosent av trafikkarbeidet i 2020 og 95 prosent av trafikkarbeidet i Hvis vi oppnådde dette ville fylkeskommunens reduksjonsambisjoner være innen rekkevidde, men med dagens virkemidler og styringseffektivitet mht. salg og bruk, er det ikke sannsynlig med en så effektiv innfasing. En mer sannsynlig innfasing skjer over langt flere år fordi det kun vil være en liten andel (<10%) av nybilsalget som vil være best tilgjengelig teknologi med lavt utslipp (el, hybrid el-bensin og biodrivstoff). Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 5

6 Innfasing av biodrivstoff kan være en løsning som raskt reduserer klimagassutslippene. Imidlertid er det per i dag antatt at innenlands kommersiell produksjon basert på norske råvarer først vil være tilgjengelig om 5-10 år. I tillegg er det fra flere hold beregnet at ressurstilgangen kun vil kunne dekke ca 30 % av dagens drivstofforbruk. Utslippene i Hordaland vil fortsette å øke uten nye tiltak og virkemidler Vi forventer en økning i klimagassutslipp fra transportsektoren i Hordaland på mellom 10 og 45 prosent fram til Se figur S tonn CO 2 -ekvivalenter fra mobile kilder År Trend Referansebane Figur S1: Utviklingsbaner for klimagassutslipp fra transporten i Hordaland fram til 2030, Trend og Referansebane. Trend er en utviklingsbane der vi forlenger de siste 15 årenes vekst i transportarbeidet (utkjørte km) og utvikling i energieffektivisering av kjøretøyparken. Dette er en utviklingsbane som ligger tett opp til Regjeringens framskrivning i Klimameldingen (St.meld Norsk klimapolitikk). Referansebane er en utviklingsbane der vi forutsetter lavere vekst i transportarbeidet enn i Trend, og en sterkere teknisk effektivisering inkl. innfasing av 5 prosent biodrivstoff. Denne utviklingsbanen er i tråd med Lavutslippsutvalgets forutsetninger (NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge), med unntak av en lavere andel biodrivstoff. Klimagassreduksjon på 30 prosent kan nås til 2030 Det vil være mulig å redusere utslippene fra mobile kilder med 25 til 30 prosent fra 2005 og fram til Denne konklusjonen baserer vi på beregnede virkninger av tre utviklingsbaner som inneholder tre hovedgrupper av tiltak: Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 6

7 - Energieffektivisering av motorteknologi. Denne utviklingsbanen har vi kalt Avansert motorteknologi. - Innfasing av nye drivstoff (f.eks. biodrivstoff). Denne utviklingsbanen har vi kalt Alternative drivstoff. - Areal- og transportplanlegging (kollektivsatsning, mv). Denne utviklingsbanen har vi kalt Kollektivtransport. Effekten av disse tre hovedgruppene av tiltak (summen av de tre utviklingsbanene) gir ca 25 prosents reduksjon i forhold til dagens utslippsnivå. I tillegg er det forutsatt virkemidler som reduserer transportomfanget (kjøretøykilometer) med 5 prosent. Samlet effekt av disse tiltakene, heretter kalt Tiltakspakken, er beregnet til 30 prosents reduksjon i forhold til dagens utslippsnivå. Se figur S tonn CO 2 -ekvivalenter fra mobile kilder År Trend Referansebane Avansert teknologi Alternativt drivstoff Kollektivtransport 30 % reduksjon 50 % reduksjon 70 % reduksjon Figur S2: Utviklingsbaner for klimagassreduksjon fra transport i Hordaland fylke. Tiltakspakken = 30 % reduksjon er summen av de tre utviklingsbanene Avansert teknologi, Alternativ drivstoff og Kollektivtransport samt virkemidler som redusere transportomfang og gir adferdsendringer. Tiltakspakken som gir et utslippsnivå som er 30 prosent lavere enn dagens nivå, innebærer et klart trendbrudd i forhold til den utslippsutviklingen vi har sett de siste 15 årene, jf. utviklingsbanen Trend, på figur S2. Selv vår Referansebane knekker utviklingen i forhold til den historiske utviklingen ( ). Skal man oppnå 50 eller 70 prosents reduksjon i klimagassutslippene i transportsektoren, vil det kreve en dramatisk omlegging av transportmønster i fylket og helt nye areal- og transport løsninger i by- og tettstedsområdene. En slik reduksjon utover 30 prosent, er etter vår oppfatning, kun mulig ved å: Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 7

8 redusere antall kjørte kilometer med bil. En utslippsreduksjon på 50 prosent eller mer vil kreve en reduksjon av transportomfanget på over 30 prosent, jf. tabell S1. oppnå en spesielt høy innblanding av biodrivstoff i bilparken, det vil si mer enn 30 prosent. Dette vil ligge over regionens ressursgrunnlag, og bety at andre deler av landet ikke kan oppnå slike høye andeler oppnå tilnærmet nullutslipp fra skip og fartøy. kjøpe klimagasskvoter som dekker opp restutslippet, det som gjenstår etter at alle tiltak er gjennomført. Tabell S1: Differanse mellom tiltakspakken og skisserte målsetninger. Differansen er også illustrert ved et regneeksempel av hva denne utslippsreduksjonen tilsvarer hvis det skal skje ved å redusere kjøretøykilometer for lette kjøretøy (2030 teknologisk nivå). Alle tall som 1000 tonn CO 2 pr år. Utslippsnivå i 1991 Dagens utslippsnivå 2005 Utslipp etter gjennomført tiltakspakke i prosent reduksjon 50 prosent reduksjon 70 prosent reduksjon Utslipp i 2030, jf skisserte mål Differanse i forhold til iverksetting av alle tiltak i alle tre utviklingsbanene Illustrert ved hva det krever av reduksjon i kjøretøykilometer for lette kjøretøy i prosent - 32 prosent - 59 prosent 1 Det vil si at alle tiltak i utviklingsbanene Avansert motorteknologi, Alternative drivstoff og Kollektivsatsing gjennomføres Utslippene fra transport i Hordaland har økt sterkere enn i andre fylker Hordaland bidrar med i overkant av 8 prosent av Norges klimagassutslipp i 2005, inkl. offshore olje og gassvirksomheten. Sammenlignet med kun CO 2 -utslippene og ekskl. olje og gassvirksomheten, er utslippsandelen til Hordaland ca 12 prosent i Transportsektorens utslipp utgjør prosent av dette, hvorav Bergen alene står for ca halvparten. For fylket som helhet bidrar industri med en andel på ca 70 prosent (prosessutslipp og oppvarming), mens oppvarming av boliger og foretningslokaler og andre kilder samlet bidrar med omtrent 5 prosent. I denne utredningen vurderer vi først og fremst direkte utslipp ( tank til hjul ). I tillegg til direkte utslipp som følge av forbrenning av fossilt drivstoff ved framdrift av kjøretøyer, kommer utslipp knyttet til Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 8

9 produksjon og frakt av drivstoff, produksjon av elektrisitet, produksjon av kjøretøy og infrastruktur. Disse utslippene skjer i hovedsak utenfor Hordaland fylke og betegnes derfor ofte som indirekte utslipp. Indirekte utslipp er bare i noen grad trukket inn i drøftingen av tiltak. Utslippene fra transportsektoren har i Norge hatt en jevn økning gjennom mange tiår. Hordaland har ikke vært noe unntak, men fra slutten av tallet har økningen vært sterkere her enn i andre fylker, og sammenlignet med gjennomsnittet for Norge (figur S3). For eksempel økte andelen bilfører i Bergen fra 42 til 57 prosent fra 1992 til 2000 og det ble samtidig en nedgang i kollektivtransportandelen fra 14 til 12 prosent (2005). Figur S3: Utviklingen i klimagassutslipp fra transportsektoren i Hordaland og Norge. Det er et sammensatt årsaksbilde og vi kan bare antyde noen faktorer der Hordaland skiller seg noe fra landet for øvrig. Større økning i bilholdet (biler pr husholdning) enn landsgjennomsnittet, gir større tilgang på bil Bedre standard og kapasitet på vegnettet, og flere fergefrie samband medfører at flere enn tidligere kan nå by-/tettstedssentre innen en time. Kortere reisetid med bil og god tilgang til parkering ved arbeidsplasser i Bergen, har bidratt til byspredning, det vil si utflytende utbyggingsmønster i Bergen og andre større tettsteder i fylket. Generell velstandsøkning, relativt sett rimeligere bilhold, sterkere vektlegging av fritidsaktiviteter i hverdag og helger (nasjonal trend) Samlet har blant annet disse faktorene bidratt til den sterke veksten i bilbruken i Hordaland og spesielt i Bergens regionen. Tilgjengelige tiltak kan redusere utslippene betydelig Tilgjengelige tiltak, kjent teknologi og kjente løsninger, kan gi betydelige utslippsreduksjoner. Vi kan dele tiltakene inn i fire hovedgrupper: Tekniske muligheter energieffektivisering, nye motorkonsepter Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 9

10 Tekniske muligheter - nye drivstoff Strukturelle endringer i bosetting, arbeidsplasser og transportsystem Endret aktivitetsnivå og adferd Nærmere beskrivelse av enkelttiltak er gitt i rapporten. De reelle reduksjonsmulighetene er avhengig av det teoretisk og teknisk potensial, merkostnader og samfunnsmessige prioritering av klimamål. Teknisk energieffektivisering har vi beregnet vil gi 25 til 45 prosent reduksjon i forhold til dagens nye biler. Størst reduksjon for personbiler. Mindre for lastebiler og ferger/båter. Tas det hensyn til utskiftningstakten av bilparken, gir dette en reduksjon pr kjøretøykilometer på ca 20 prosent for tunge kjøretøy og 35 prosent for lette kjøretøy i Vi har ikke vurdert tilsvarende innfasing for ferger og båter. Innfasing av biodrivstoff eller annet karbonnøytralt drivstoff kan gi inn til 30 prosent reduksjon i Det er ressurstilgangen som setter begrensningen. Strukturelle endringer i arealbruk og transportsystemer (ATP-tiltak) inkludert kollektivsatsning, ulike virkemidler som bidrar til redusert transportbehov og adferdsendringer, vil samlet gi ca 5 prosents reduksjon i kjøretøykilometer for hele Hordaland. Effekten er imidlertid hele 10 til 20 prosent reduksjon i kjt.km for Bergen. Effektene av ATP-tiltakene underbygges av eksempler fra andre byer og land. Disse eksemplene indikerer hva som kan være mulig å oppnå innenfor akseptable kostnader. I rapportens vedlegg har vi omtalt erfaringene fra noen utvalgte eksempler på løsninger fra ulike steder. Eksemplene er biogass- og bioetanolbusser i Sverige (bla. Stockholm og Gøteborg), rushtidsavgifter og kollektivsatsning i Stockholm, pakker av strukturelle areal- og transporttiltak i byene Hasselt (Belgia) og Freiburg (Tyskland). Fylkeskommunen kan påvirke utviklingen - anbefalinger Vi har skissert en utvikling som er et trendbrudd i forhold til de siste årenes utslippsvekst fra transportsektoren i Hordaland. Trendbruddet kan bare oppnås ved en betydelig mer bevisst og aktiv internasjonal, nasjonal, regional og lokal klimapolitikk enn den som føres i dag. Fylkeskommunen kan påvirke deler av denne politikken og bidra til en slik utvikling. Teknologisk endring innfasing av ny teknologi og drivstoff Teknisk energieffektiviseringen oppnås gjennom internasjonale krav og utvikling hos produsenter av kjøretøy, men for at den nye og beste teknologien raskt skal tas i bruk kan det gjøres gjennom nasjonal politikk, for eksempel kraftig avgiftsdifferensiering og god forbrukerinformasjon. Regional og lokal politikk vil først og fremst kunne bidra ved å akseptere merkostnadene ved tidlig å ta i bruk ny teknologi og stille krav til egne virksomheter og ved innkjøp av tjenester. For å hindre at en slik satsning Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 10

11 går utover f.eks. et godt rutetilbud, er det viktig at det ikke brukes normale budsjettkroner til uttesting av ny teknologi. Fylkeskommunen kan tydeliggjøre sin rolle ved å bidra til å utvikle pilotprosjekter der det kreves offentlig interesse for å få etablert prosjekter av et visst omfang. Fylkeskommunen kan stille krav kjøretøyers energieffektivitet mv. til egne virksomheter og ved innkjøp av tjenester. Den direkte effekten av slike tiltak/virkemidler i form av reduserte klimagassutslipp, vil ikke være stor i de første årene, men det bidra til å berede grunnen for raskere innfasing hos folk flest. Det er stor risiko for å ende opp på noen blindspor med slik tidlig satsning, men det er ofte en nødvendig kostnad ved innfasing av ny og bedre løsninger. Det er som tidligere nevnt vesentlig at det ikke anvendes ordinære investerings- og driftsmidler, men at det tilføres nye friske midler til denne type satsninger. Eksempler på slik satsning kan være: å stille krav om et gjennomsnitt på 120 g CO 2 pr kjøretøykilometer for alle lette kjøretøy som anvendes av Fylkeskommunen eller de Fylkeskommunen kjøper tjenester av å stille krav til uttesting av etanoldrevne busser som del av anbud om kollektivtransporten Drivstoffendringer henger sammen med teknologisk utvikling og ressurstilgang. Innfasing kan fremskyndes gjennom nasjonal, regional og lokal politikk. For eksempel kan det anvendes forskningsmidler, tilskudd til næringsutvikling, avgiftsdifferensiering og tilrettelegging/tilskudd til etablering av distribusjonssystemer. Fylkeskommunen kan tydeliggjøre satsing på bioetanol og eventuelt hydrogen i fylkeskommunenes næringsarbeid. Her kan fylkeskommunen utvide sitt engasjement i bioenergisektoren til også å omfatte støtte til anlegg for produksjon av bioetanol. Det må vurderes om en slik satsing kan komme i konkurranse (f eks på råvaresiden) til de prosjekter fylkeskommunen allerede er engasjert i. I så fall må det vurderes hvilke prosjekter som har potensial til å gi det største utbytte i form av redusert klimagassutslipp. Fylkeskommunen kan bruke sin rolle som økonomisk aktør til å skape etterspørsel etter biodrivstoff og hydrogen. Dette kan omfatte stasjonære varmeanlegg i offentlige bygg, men det er trolig mest aktuelt for drivstoff til kollektive transportmidler (busser). Fylkeskommunen kan bruke sin rolle som innkjøper av transporttjenester til å stille krav til leverandører om energiøkonomisk kjøring og seiling. Hordaland fylkeskommune. kan arbeide for å tilrettelegge kollektivtransportens infrastruktur og rammebetingelser for dette, herunder også tilpasse krav om frekvens og hastighet slik at disse er forenlige med energiøkonomisk kjøring og seiling. Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 11

12 Fylkeskommunen kan bidra til at eksisterende støtteordninger og insentiver blir utnyttet, jf. Innovasjon Norges program for støtte til landsbruks- og skogbrukssektoren. Selv om dette isolert sett ikke er rettet mot transportsektoren, kan det ha ringvirkninger til denne. Endringer i geografiske strukturerer og adferdsendringer samfunnsplanlegging areal- og transportplanlegging Endringer i aktivitetsnivå (kjøretøykilometer), by- og transportstrukturer, adferd, mv. er på overordnet nivå avhengig av økonomiske utvikling, husholdningenes realinntekt. Samtidig er det gjennom regional og lokal planleggingspolitikk det kan legges føringer på utviklingen av geografiske/fysiske strukturer som påvirker behovet for motorisert individuell transport. Kan det utvikles sammenhenger der behovet for motorisert individuell transport er redusert til et minimum? Regionalt samarbeid, fylkesplaner og nasjonale premieringsordninger kan være viktige virkemidler. Fylkeskommunens kan bidra ved å være tilrettelegger for et godt regionalt samarbeid mellom kommunene og trekke opp hva som skal være de viktigste føringene for videreutvikling av fylket og regionene. Eksempler er: Koordinering av det kollekive rutetilbudet og billettsystem Felles system for park and ride løsninger (slik at de blir gjenkjennbart og enkelt for brukerne), Likt regelverk for arbeidsplassparkering på tvers av kommunegrenser, Felles næringsområder og utvikling av kollektivtilbud knyttet til disse, Regler for etablering av kjøpesenter, for eksempel kun ved kollektivknutepunkt Boligutbygging som fortetting ved kollektive knutepunkt og i sentrum av tettsted/by, Felles system for vegprising/rushtidsavgift, mv. Fylkesdelplaner Styringseffektivitet og Merkostnader Noen av tiltakene er kostnadsberegnet, men på lang nær alle. Årsaken er at kostnadene og hvem som må bære disse vil være helt avhengig av hvilket omfang de ulike tiltakene/virkemidlene planlegges for. Uansett kostnadseffektivitet er det til syvende og sist et spørsmål om politisk prioritering av de midlene man har til rådighet. Politiske prioriteringer blir påvirket av hvilken sikkerhet eller garanti man vil ha for at varige utslippsreduksjoner oppnås. Før vi skjønnsmessig vurderer og rangerer tiltakene etter merkostnader, har vi derfor vurdert tiltakene i forhold til sikkerheten for varige utslippsreduksjoner og styringseffektivitet. Tiltakene er rangert ved at Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 12

13 tiltakene som gir den sikreste og mest varige utslippseffekten kommer først. 1 Innfasing av ny teknologi i kjøretøy og skip, normal utskiftningstakt 2 Produksjon, distribusjon og bruk av karbonnøytrale drivstoffalternativ, normal innfasingshastighet. 3 Forsert innfasing av nyeste kjøretøyteknologi, det vil si utskifting av eldre teknologi før tiden. 4 ATP tiltak som innebærer endret bruk av arealer, høyere tomtepriser, ombygging av transportsystemer (bla. kollektivfelt, bybane), mv. 5 ATP-tiltak nytenkning innenfor normale rammer 6 Adferdsendringer informasjonskampanjer, mobilitetsplanlegging, systemer for opplæring, mv.. Dette betyr at de tekniske tiltakene fra 1. til 3. er mest konkrete og vil gi varige utslippsreduksjoner så fremt de gjennomføres. Her er det fremdeles mye som ikke er kommersielt tilgjengelig, og kan for eksempel ha behov for helt ny infrastruktur for distribusjon. Tiltaksgjenomføringen kan være krevende. Tiltak 4. er i en mellomstilling og avhengig av graden og hastigheten i gjennomføringen. De minst styringseffektive og minst sikre tiltakene med tanke på varige utslippsreduksjoner, er trolig tiltak/virkemidler av typen 5. ATP innfor ordinære rammer og 6. Adferdsendringer. Når det gjelder merkostnadene er det vår vurdering basert på en rekke studier, bla. SFTs nasjonale klimatiltaksanalyse, at rangeringen (rekkefølgen fra 1-6) kan beholdes. Tiltakene med høyest merkostnad kommer som nr. 1, 2,, osv. Alle tiltakene har en innfasingstid og det vil ta tid før gjennomføringen medfører utslippsendringer som er merkbare. Utskiftningen av hele bilparken tar ca 30 år med dagens takt. Det tar 15 år å oppnå 95 prosents kjøretøykilometer-utskiftning. Forsert innfasing er vesentlig mye dyrere. Innblanding av biodrivstoff gir umiddelbar effekt, men også her vil det være innfasingstid for å få til distribusjonssystem, og spesielt for å oppnå regional/nasjonal produksjon. ATP-tiltak og tiltak/virkemidler for å oppnå adferdsendringer og redusere transportbehov er langsomme prosesser og går over mange år. Utslippseffekter vil dermed også komme gradvis og vil være vanskelig målbare. Imidlertid er dette tiltak som er helt vesentlig med tanke på et framtidig samfunn med lavere motorisert transportbehov og lavt klimagassutslipp. Oppsummert betyr dette at de sikreste tiltakene er de dyreste, og at de billige/lønnsomme tiltakene gir liten garanti for utslippsreduksjonene Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 13

14 1 Innledning og bakgrunn 1.1 Hordaland fylke og klimapolitisk vedtak i fylkestinget Utgangspunktet for utredningen er et vedtak i Kultur- og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune Utvalget ønsker underlag til å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å oppnå store reduksjoner i klimagassutslippene fra transportsektoren i fylket. Denne utredningen går nærmere inn på utslipp fra transportsektoren og hvilke muligheter det er for å redusere disse. Følgende er vurdert nærmere: - Mer miljøvennlige kjøretøy og framkomstmidler. - Behov og muligheter for produksjon og omsetning av mer miljøvennlig drivstoff i Hordaland. - Kartlegge finansieringsordninger og beskrive konkrete eksempler på hvordan miljøvennlig drivstoff har blitt innfaset andre steder, for eksempel i Sverige. Avslutningsvis er det komponert 3 ulike tiltakspakker som viser hva som må gjøres for å redusere utslippene fra kjøretøy i Hordaland. Rapporten viser hvordan det er mulig å nå en reduksjon i klimagassutslipp på over 25 prosent i forhold til utslippsnivået i Utslippet fra transportsektoren vil da være ca 3 prosent over 1991-nivået. Vi diskuterer også hva som skal til for redusere utslippen med henholdsvis 30 prosent, 50 prosent og 70 prosent innen 2030 (se kapitel 4) tonn CO2-ekvivalenter fra mobile kilder År Referansebane 30 % reduksjon 50 % reduksjon 70 % reduksjon Figur 1: Referansebane og mulige reduksjonsmål for klimagassutslipp fra transport i Hordaland fylke. Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 14

15 1.2 Noen trender i internasjonal og nasjonal klimapolitisk utvikling et paradigmeskifte? Internasjonal og nasjonal klimapolitikk har bare i løpet av det siste året skutt fart. Det er større oppmerksomhet og forståelse for hvor alvorlig situasjonen er. Det er ikke lenger et spørsmål om det blir klimaendringer, men et spørsmål om hvor fort og hvor store endringene vil være. Det er flere indikasjoner på at endringene kommer raskere og vil være større enn tidligere antatt (Alfsen, 2007). Det var Al Gore med sin presentasjon Den ubehagelige sannhet som satte dagsorden for omtrent ett år siden. Økonomiprofessor Nicholas Stern i Stern-rapporten (2007), understreket de betydelige kostnadene som vil påløpe om vi ikke gjøre noe med klimagassutslippene. I likhet med det norske Lavutslippsutvalget (2006) (NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge) pekte Stern-rapporten på nødvendigheten av tidlige tiltak mot stadig økende utslipp av klimagasser, og at det vil være en mindre kostbar løsning enn vente og se strategien. Våren 2007 kom så rapporter fra FNs klimapanels tre arbeidsgrupper om henholdsvis klimasystemet, effekter av klimaendringer og mulige tiltak for å møte utfordringen vi står overfor (IPCC 2007a, b, c). Resultatet av alt dette har vært økt oppmerksomhet og forståelse av alvoret i situasjonen. Regjeringen har fulgt opp med nye nasjonale målsettinger om reduserte klimagassutslipp og en klimamelding (St.meld. nr : Norsk klimapolitikk) om sektorvise klimaplaner. Til tross for all denne politiske oppmerksomhet, kan man likevel spørre om vi tar klimaproblemet alvorlig nok. Nye forskningsresultater kan tyde på at vi til nå har undervurdert hvor raskt klimaendringene vil finne sted. FNs klimapanel slår videre fast at hvis vi skal unngå større globale oppvarming enn 2 grader, så må utslippene raskt reduseres. Innen må den globale utslippsveksten være stoppet og stabilisert. Deretter må de reduseres med mellom 50 og 85 prosent innen Industrilandenes utslipp må reduseres mer. Norges og andre i-lands akkumulerte klimagassgjeld gjennom de siste hundre årene er betydelig. Det tilsier at vi i et rettferdighetsperspektiv må ned på 1/10-del av dagens ressursbruk og utslippsnivå. Først da vil det være utslippsplass for utviklingslandene slik at befolkningen der kan få tilfredsstilt sine grunnleggende behov for ren mat, rent vann, klær, bolig og sosial trygghet. Det er disse rammene, retteferdig global fordeling og global økologisk bæreevne (jordens/naturens kritiske belastningsgrense), som må være rammene for det økonomiske system og utvikling. Det innebærer helt andre kostnadsvurderinger, prising av varer og tjenester, prioriteringer og retninger for den fremtidige samfunnsutviklingen. Det vil være et paradigmeskifte i internasjonal økonomisk tenkning og global utvikling, Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 15

16 og det er ikke lenger nødvendig å spørre om vi tar klima- og miljøproblemet på alvor. 1.3 Status for utslipp av klimagasser i Hordaland Utslippet i Hordaland utgjør ca 8,25 prosent av nasjonalt utslippsnivå av klimagasser i Det har vært en større vekst i utslippene i Hordaland enn i landet for øvrig. I Hordaland forårsaket prosessutslipp fra industrien nær 40 prosent av klimagassutslippene i 2005, mens utslipp fra stasjonær forbrenning sto for rundt 25 prosent av utslippene. Mobil forbrenning hadde i 2005 en andel på 25 prosent av utslippene i fylket. Slik SSB har avgrenset utslippsstatistikken står alle skip og båter for i underkant av tonn CO 2 pr år. Dette omfatter kun utslipp fra skipsog fergetrafikk i havn og de første 500 til 1000 meter ut fra kai. Det betyr at trafikken mellom havner internt i Hordaland og til havner utenfor fylket ikke er inkludert. Tall for drivstofforbruk hos alle riks- og fylkesfergene samt hurtigbåtene (passasjerer), indikerer at klimagassutslippet fra disse er rundt tonn pr år. Det utgjør ca 2,5 prosent av fylkets totale utslipp, og ca 10 prosent av utslipp fra transport. Dette understreker betydningen av denne transportsektoren i Hordaland. (Data innhentet fra Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå.) Årsakene til veksten i utslippene i Hordaland finner vi først og fremst i vekst i utslipp fra mobile kilder som var på 39 prosent fra 1991 til På 90 tallet økte også prosessutslippene fra industri og bergverk, slik at utslippene i 2005 var 39 prosent høyere enn i Utslippene fra stasjonær forbrenning økte med 46 prosent fra 1991 til Dette skyldes økt bruk av fossile brensler i industri og bergverk, samt utslipp fra olje- og gassutvinning. Utslipp fra oljefyring i private husholdninger gikk imidlertid ned med 30 prosent i samme tidsrom. Vekst i utslippene i Hordaland fordeler seg relativt jevnt på de tre utslippsektorene stasjonær forbrenning ( tonn CO 2 -ekvivalenter), prosessutslipp ( tonn CO 2 -ekvivalenter) og mobile kilder ( tonn CO 2 - ekvivalenter). En utslippsvekst over gjennomsnittet for landet fra midten av 90-tallet skyldes først og fremst utslippsøkninger fra stasjonær forbrenning og vegtransport, ettersom prosessutslipp fra industrien har gått noe ned etter Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 16

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Tre innlegg fra debatt i Samfunnsøkonomen om Elbilpolitikk som klimapolitikk. - Samfunnsøkonomen nr 5 2012: Elbilpolitikken virker den etter hensikten? BJART

Detaljer

Bamble kommune. Energi- og klimaplan for Bamble kommune

Bamble kommune. Energi- og klimaplan for Bamble kommune Bamble kommune Energi- og klimaplan for Bamble kommune Forord I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan. Hensikten er å

Detaljer

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Til Finansdepartementet Oslo, 4. august 2014 Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene ZERO takker for invitasjonen til å komme med innspill til regjeringen i

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer