U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

2 «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf, som følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr og forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. er spørsmål USS er sterkt involvert i. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved utgangen av 2011 hadde USS 83 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør til Storfjord kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsmøtet er USS øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2011

3 innhold Lederen har ordet... 4 Aktuelle saker Lokal forvaltning av verneområder... 5 Andre saker om arealforvaltning... 5 Andre saker om arealforvaltning... 6 Rovdyr... 7 Endringer i motorferdselloven... 8 Gjerdehold og fallvilt Forholdet til jernbaneverket... 9 Organisasjonssaker Informasjonsvirksomhet Medlemskommunene Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalget Valgkomite Sekretariatet Regnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Budsjett USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET USS har lagt et viktig år bak seg med mange aktuelle saker på dagsorden. Det er utmarkssaker som berører utmarkskommuner over hele landet, og som har vært sentrale i USS sitt arbeid siden organisasjonen startet i I miljøpolitikken er det store politiske og faglige interessemotsetninger og sterke krefter i landet og i regjeringa som ønsker mest mulig statlig styring. USS ønsker mest mulig lokal styring og lokalpolitisk handlingsrom. Skog, fjell og utmark er en stor lokal ressurs som legger grunnlag for næringsutvikling og livskvalitet for lokalbefolkningen, og lokal forvaltning og lokaldemokratisk styring av disse ressursene er avgjørende for å utløse potensialet. Men stadig mer omgripende miljølovgiving skyver mer makt over på statsapparatet, og utfordrer kommunalplanleggingen, grunneiere og bruksrettene. Utviklingen er bekymringsfull, men USS er en uhyre viktig og tverrpolitisk motvekt til dette. Vi har satt dagsorden og bidratt positivt og konstruktivt på viktige områder i nasjonal politikk på vegne av utmarkskommunene. Jeg ser det som en viktig oppgave for USS å jobbe enda bedre for å få større gjennomslag for våre saker, og en sterk organisasjon er viktig for å sette makt bak kravene om en framtidsrettet og bærekraftig politikk for utmarkskommunene i Norge. I 2011 var det spesielt én stor USS-sak som har preget rikspolitikken, og det er rovviltforliket. Det ble enstemmig vedtatt av Stortinget i juni Det ga nytt håp for beitenæringene over hele landet, som sliter med uakseptable høye tapstall. På papiret er det mye bra i forliket, med mer makt og myndighet til de regionale rovviltnemndene og løfter om raskere uttak av skadedyr. Det negative er fortsatt oppbygging av bjørnebestanden, med en reduksjon av bestandsmålet med kun to ynglinger. Dette betyr større konflikter i bjørneområder i kommende år, fordi forvaltningens tall på antall årlige ynglinger i dag ligger langt under målet. Bestandsmål på ulv og nødverge på hund har heller ikke funnet sin løsning, da det er skjøvet fram i tid for ytterligere prosesser. Stor er også frustrasjonen over at Miljøverndepartementet nå har gått til det skritt å overprøve tre av de regionale rovviltnemndene i landet i fastsetting av gaupekvoter. I 2011 har kommunene med store verneområder høstet erfaringer med ny modell for lokal forvaltning, som nå har blitt innført i de fleste store verneområder i landet, og omfatter 130 kommuner. USS vil være en pådriver opp mot sentrale myndigheter for at modellen skal bli bedre, og at verneområdestyrene får mandat og midler til å legge strategier og langsiktige utviklingsplaner for sine områder. Motorferdsel i utmark er også et viktig område hvor USS ønsker å gi mer myndighet til kommunene innenfor plan- og bygningsloven. Regjeringen har dette til vurdering. USS har etterspurt saken, uten å ha fått klarhet i hva regjeringen har tenkt. Jeg vil benytte anledningen til å takke USS' kommuner for gode innspill, landsstyret og administrasjonen for stort engasjement, og gode samarbeidspartnere for konstruktivt samarbeid i arbeidsåret som har gått. Snåsa, februar 2012 Vigdis Hjulstad Belbo leder 4 USS årsmelding 2011

5 AKTUELLE SAKER Nedenfor gis en kort orientering om de viktigste sakene USS har arbeidet med i Orienteringen er ikke uttømmende, men gir et innblikk i hva organisasjonen har prioritert. Landsmøtet legger gjennom budsjett og arbeidsprogram rammene for virksomheten fra år til år. Innblikk i den løpende virksomheten i USS får kommunene gjennom USS-nytt som legges ut på hjemmesiden Lokal forvaltning av verneområder Vern av store utmarksområder kan ha stor betydning for de berørte kommuner og deres planer om bruk av egne naturressurser. Det har derfor vært viktig for USS å styrke kommunenes innflytelse både i verneprosessene og i forvaltningen av de verneområder som måtte bli vedtatt. De fleste verneområder byr på store utfordringer i arbeidet med å samordne ivaretakelsen av verneverdiene med ønskede aktiviteter i det samme området, og de berørte kommuner er regelmessig best egnet til å forvalte de store verneområdene ut fra slike interesseavveininger. Foto: Bente Svebak / Fjellsus Den nye forvaltningsmodellen med lokal forvaltning av de store verneområdene har vært et viktig gjennombrudd i USS' langsiktige arbeid for medlemskommunenes interesser. USS har gjennom året fulgt opp arbeidet med den nye verneområdeforvaltningen. Et særlig aktuelt spørsmål har vært hvordan verneområdeforvaltningen finansieres. Finansieringsordningen har i hovedsak bestått i at nødvendige midler til forvaltningsorganene er blitt kanalisert til DN og SNO, som så fordeler penger til forvaltningstiltak som verneområdestyrene ber om å få finansiert. Det er USS' syn at verneområdestyrene må få tildelt midler til verneområdeforvaltningen direkte, og selv ha myndighet til å disponere disse til forvaltningsoppgavene. Med den nye forvaltningsordningen som er vedtatt og de nye forvaltningsorganene, er det videre behov for en prinsipiell grensedragning mellom de oppgaver som bør tillegges verneområdestyrene og de oppgaver som bør videreføres av SNO. Det er USS' syn at den nye forvaltningsordningen åpner for en mer rendyrket tilsynsrolle for SNO, fordi oppgaver som skjøtsel, tilrettelegging og informasjon mer naturlig hører hjemme i de lokale forvaltningsorganer. Dette var USS' hovedbudskap i høringen om statsbudsjettet for 2011 og USS har med tilfredshet registrert at det i statsbudsjettet for 2012 er blitt kanalisert noen midler til forvaltning direkte til verneområdestyrene. I forbindelse med budsjettbehandlingen ga opposisjonspartiene klar støtte til USS sitt syn om at den lokale forvaltningsmodellen i større grad må sikres en reell lokal forvaltning, og at naturforvalterne knyttet til verneområdene bør være ansatt av kommunene, og ikke av fylkesmannen som nå. I arbeidet med å utvikle den lokale forvaltningsmodellen for store verneområder til kommunenes beste har USS hatt en god dialog med Kommunesektorens organisasjon KS. USS og KS har hatt et sammenfallende syn på de aktuelle spørsmål. USS deltok i mars på Miljøverndepartementets nasjonalparkkonferanse på Røros og holdt hilsningstale til konferansen. USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER Andre saker om arealforvaltning Mange av medlemskommunene i USS opplever at det lokalpolitiske handlingsrommet i areal forvaltningen stadig innskrenkes. Nasjonal lovgivning og langsiktig utforming av arealpolitikken begrenser den lokale råderetten, både i og utenfor de store verneområdene. Mange kommuner har vernet prosent av sitt areal i henhold til naturvern/naturmangfoldloven. Utover disse områdene legges det også restriksjoner i form av nasjonale forventninger, statlige planretningslinjer, såkalte hensynssoner mv. Nye virkemidler med hjemmel i annen lovgivning, som prioriterte arter med økologiske funksjonsområder og utvalgte naturtyper, legger også begrensninger på bruk av arealer. USS har i 2011 rettet søkelyset mot forholdet mellom statlige pålegg og føringer og det lokaldemokratiske handlingsrommet i areal- og naturforvaltningen. USS registrerte også i 2011 en gryende politisk diskusjon om forholdet mellom lokal og statlig styring, hvor det blant annet er reist spørsmål om etablering av en forvaltningsdomstol som kan avgjøre tvister mellom stat og kommuner. USS har påpekt at verken prosessen med ny plan- og bygningslov eller prosessen med naturmangfoldlov, inviterte til noen samlet drøfting av forholdet mellom lokal og statlig styring i arealforvaltningen. I komitéhøringen på Stortinget i februar om et representantforslag om å styrke lokaldemokratiet i miljø- og arealforvaltningen, påpekte USS behovet for en slik prinsipiell gjennomgang. USS vil arbeide for en mer prinsipiell og helhetlig drøfting av disse spørsmål fremover. Foto: Bente Svebak / Fjellsus 6 USS årsmelding 2011

7 AKTUELLE SAKER Rovdyr Gjennom hele året har USS hatt fokus på rovviltforvaltningen i sitt arbeid. USS har vært i dialog med andre interesseorganisasjoner om aktuelle rovviltspørsmål og hatt møter med sentrale politikere. Knut Hærland har representert USS i det sentrale rovviltutvalget. Nytt rovviltforlik I juni inngikk alle partiene på Stortinget et rovviltforlik, som delvis erstatter forliket av Med forliket er det fastsatt et nytt bestandsmål for bjørn, mens nytt bestandsmål for ulv er skjøvet ut i påvente av videre forhandlinger med svenske myndigheter. Forliket skal til en viss grad styrke lokalsamfunnets rolle i rovviltforvaltningen, og skal legge tydeligere føringer med sikte på at konfliktnivået med berørte lokalsamfunn og beitenæringen skal reduseres. Forliket innebærer også en nødvendig klargjøring og «oppstramming» av rovviltforvaltningen. Det presiseres at bestandene ikke skal ligge over bestandsmålet og at terskelen for felling i prioriterte beiteområder skal være lav, uavhengig av om bestandsmålene er nådd. Det slås også fast at det skal være raskere behandling av søknader om fellinger, også utenfor beitesesongen. USS forventer at det nye forliket vil gi et bedre samsvar mellom vedtatt politikk og den daglige rovviltforvaltningen. For å få tapstallene for beitenæringen ned skal soneinndelingen i følge forliket forvaltes tydelig, og det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Det er likevel USS' syn at det fortsatt er mange uløste motsetninger i rovviltforliket, for eksempel i Midt-Norge hvor ynglingsområdene for både jerv og bjørn er lagt i kalvingslandet for den sørsamiske reindriften. USS har i siste halvdel av 2011 fulgt opp iverksettelsen av det nye forliket, og har i brev til Miljøverndepartementet i desember 2011 uttrykt bekymring over at gjennomføringen av flere konkrete tiltak i forliket er blitt skjøvet ut i tid. Mattilsynet med generelt varsel om beitenekt Mattilsynet varslet i mars flere hundre bønder om at beitenekt ville bli pålagt i 2012 dersom rovvilttapene ikke ble redusert i 2011-sesongen. Ansvaret og kostnadene for å redusere tap ble i Mattilsynets varsel lagt på den enkelte dyreeier, uavhengig av tapsårsak. USS påpekte at dette var i strid med dyrevelferdsloven og de rettsprinsipper Høyesterett nedfelte i Rendalsdommen (Rt s. 1105). Beitenektvarselet fikk stor oppmerksomhet i media, og USS påpekte ved flere anledninger at Mattilsynet med dette gikk utover sin kompetanse etter dyrevelferdsloven. USS tok opp saken med landbruksminister Lars Peder Brekk da han gjestet landsmøtet i april, og forlangte at varselet ble trukket tilbake. USS fulgte også opp saken i et felles brev med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit i mai. Først i desember 2011 ble beitenektvarselet for 2012-sesongen trukket av Mattilsynet, med underretning om at tilsynet ønsket å avvente situasjonen til det nye rovviltforliket er satt i verk. USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER Endringer i motorferdselloven USS har gjennom mange år arbeidet for at motorferdselloven skal åpne for en større grad av lokaldemokratisk forvaltning av motorferdselen i utmark. Særlig har USS hatt fokus på at kommunene gjennom de demokratiske arealplanprosedyrer i plan- og bygningsloven bør kunne velge å regulere rekreasjonskjøring i fastlagte løyper. Regjeringen har i mange år arbeidet med endringer i motorferdselloven, men ga heller ikke i 2011 noen avklaring av sitt syn. Det ble for over ti år siden etablert en forsøksordning i 7 av USS' medlemskommuner, hvor motorferdsel i utmark er implementert i den generelle arealplanleggingen, og med adgang til å etablere såkalte rekreasjonsløyper. Denne forsøksordningen er videreført inntil gjennomgangen av motorferdselloven er sluttført. Erfaringene fra forsøksprosjektet er gjennomgående positive, men aktualiserer i enda større grad behovet for avklaring av det fremtidige regelverket for motorferdsel i utmark. USS har også reist spørsmål ved hvor lenge myndighetene har adgang til å beholde ulike rettslige regimer med en slik forsøksordning for noen kommuner og de generelle regler om motorferdsel for alle andre kommuner. USS har gjennom året vært i møter og hatt kontakt med Miljøverndepartementets ledelse om saken, og har gitt ytterligere skriftlige innspill til hvordan reguleringen av motorferdselen i utmark kan skje i henhold til plan- og bygningsloven. Rallarvegen fra Finse. 8 USS årsmelding 2011

9 AKTUELLE SAKER Gjerdehold og fallvilt forholdet til Jernbaneverket USS har i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til vedlikehold av gjerder i utmark, fallvilt og Jernbaneverkets plikt til å holde gjerde langs jernbanen. USS har i i flere år søkt å få etablert standardiserte avtaler mellom kommunene og Jernbaneverket når det gjelder ansvarsfordelingen for fallvilt. USS har i 2011 også avgitt høringsuttalelse til Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler. Jernbaneverkets plikt til å holde gjerder langs Dovrebanen Gjennom et samarbeid mellom USS og flere medlemskommuner er det avdekket at en rekke kommuner i sin tid betalte såkalte distriktsbidrag for at Jernbaneverket skulle holde gjerder langs jernbanen i ulike deler av landet. Rettssaken mellom kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal mot staten om gjerdeplikt for Jernbaneverket langs Dovrebanen ble behandlet av Frostating lagmannsrett i mai 2011, hvor kommunene fikk medhold i at JBV var forpliktet til å holde gjerder langs banen. Dommen var enstemmig og kommunene og partshjelperne USS og Norges Bondelag ble tilkjent sakens omkostninger. Staten har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Saken er berammet i Høyesterett mars Høyesteretts avgjørelse vil trolig ha betydning for tolkningen av tilsvarende avtaler langs andre jernbanestrekninger. Foto: Sara Johannessen / VG / Scanpix Storurdi mellom Finse og Haugastøl. Foto: Magne Ove Furuseth USS årsmelding

10 OrganisasjonSSAKER INFORMASJONSVIRKSOMHET Mesteparten av USS informasjonsvirksomhet både eksternt og overfor medlemskommunene skjer på våre hjemmesider: På hjemmesidene oppdateres faglige artikler om USS-relevante tema, hvorav deler av fagartiklene er forbeholdt USS sine medlemskommuner på egne medlemssider. I tillegg informeres medlemskommunene gjennom USS-nytt og medlemsnytt, som også legges ut på hjemmesidene. Det ble i 2011 publisert 26 USS-nytt om aktuelle nyheter og temaer, om blant annet verneområdeforvaltning, rovdyrsaker, motorferdsel i utmark og rettssaken om gjerdeplikt langs jernbanen. På hjemmesidene har også USS en nyhetsfeed som formidler dagens aktuelle mediesaker som berører forvaltning av utmarksressurser. Medlemskommunene Det bærende grunnlaget for USS' virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. Medlemskommuner i 2011: Østfold: Aremark, Eidsberg, Rakkestad Hedmark: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå Buskerud: Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Telemark: Fyresdal, Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje Aust-Agder: Bygland, Bykle, Valle, Vegårshei, Åmli Vest-Agder: Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Rogaland: Forsand, Hjelmeland, Suldal Hordaland: Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik Sogn og Fjordane: Luster Møre og Romsdal: Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal Sør-Trøndelag: Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Nord-Trøndelag: Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal Nordland: Ballangen, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn Troms: Bardu, Kåfjord, Storfjord 10 USS årsmelding 2011

11 OrganisasjonSSAKER Landsmøtet 2011 USS avholdt sitt landsmøte april på Rica Hotell i Stjørdal. 132 delegater deltok. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk innledet for landsmøtet om bruk av beiteressurser, utmark og skog. Statsråden ble også utfordret til å pålegge Mattilsynet å trekke varsel om beitenekt, som hadde blitt sendt ut til nærmere 400 dyreeiere noen dager før landsmøtet. Stortingsrepresentantene Oskar Grimstad (FrP), Gunnar Gundersen (H), Knut M. Olsen (Sp) og Øyvind Håbrekke (KrF) stilte i politisk paneldebatt på landsmøtet. Viktige tema for debatten var den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder, rovdyrforvaltning og endringer i motorferdselloven. Foto: Bente Svebak / Fjellsus Medlem av den svenske Riksdagen, Erik A. Eriksson, innledet for landsmøtet om den svenske rovdyrforvaltningen. Samfunnsforsker Lars Risan fra Norsk Institutt for By og Regionforskning (NIBR) innledet for landsmøtet om naturvern og lokaldemokrati. Kommentator i Dagbladet, John Olav Egeland, kåserte for landsmøtet om forholdet mellom by og land i dagens Norge. I tillegg holdt sekretariatet faglige foredrag om USS-aktuelle saker. Landsmøtet vedtok følgende enstemmige resolusjon: «Landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), som samlet 132 delegater fra 84 kommuner i Stjørdal, vedtok 8. april 2011 følgende enstemmige resolusjon: Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) organiserer 84 kommuner med store utmarksområder og verdifulle naturressurser, og hvor innbyggernes hverdag er sterkt forankret i de lokale naturverdier. Bruk og vern av utmarks ressursene har i all tid gått hånd i hånd lokalt, og er viktige elementer i bygdenes fremtidige utvikling. Landsmøtet registrerer at det pågår en omfattende politisk debatt om viktige arbeidsområder for organisasjonen. Landsmøtet har forventninger til at de politiske partier vil ta nødvendig hensyn til de forslag USS har fremmet, og vil påpeke følgende behov for konkrete løsninger: Nytt rovviltforlik Landsmøtet registrerer et skjerpet konfliktnivå i rovdyrsaken, med en økende rovdyrbestand og stadig flere eksempler på statlige sektorvedtak som griper sterkt inn i folks hverdag, enten det gjelder næringsutøvelse, barns oppvekstsvilkår eller utøvelse av jakt- og fritidsinteresser. Landsmøtet er tilfreds med at de politiske partier på Stortinget har igangsatt forhandlinger om et nytt forlik om rovdyrforvaltningen og rammene for den. Landsmøtet vil vise til at spørsmålet om hvilke rammer som skal gjelde for rovviltforvaltningen er av største betydning for mange folks hverdag, og at det er et sterkt behov for konkrete og snarlige tiltak. Landsmøtet ber om at følgende tas hensyn til: USS årsmelding

12 OrganisasjonSSAKER 1. Dagens rovdyrbestander må reduseres 2. Dagens bestandsmål må reduseres 3. Bestandsmål knyttet til årlige ynglinger må erstattes med individmål 4. Når bestandsmål er nådd må uttak av overskytende dyr ved behov skje mer effektivt 5. Det må iverksettes mer effektive uttak av skadedyr, herunder utvide uttaksperioden 6. Et nytt rovviltforlik må nedfelles i konkrete formuleringer med forpliktende rammer for forvaltningen 7. Mattilsynets ansvarsområde må presiseres slik at nye ulovhjemlede varsler om beitenekt begrunnet i dyrevelferdsloven unngås 8. Det må presiseres at grunnprinsippene i Rendalsdommen står fast 9. Nødvergebestemmelsen må utvides til også å omfatte hund 10. Det må være en hovedmålsetning med nytt rovviltforlik at den grunnfestede og tradisjonsrike beiteretten blir styrket. Med det som utgangspunkt, ber Landsmøtet om at det foretas en vurdering av de samlede virkninger av gjeldende sonering Lokale forvaltningsordninger for store verneområder Landsmøtet er tilfreds med at den viktige reformen knyttet til lokal forvaltning av store verneområder er etablert. Landsmøtet vil likevel peke på at en forutsetning for at reformen skal bli vellykket både for så vidt gjelder ivaretakelsen av nasjonale verdier og å sikre verneforvaltningen den nødvendige lokale legitimitet, er at følgende ordninger kommer på plass: 1. Områdestyrene og nasjonalparkforvalteren må gis den nødvendige grad av frihet til å definere sine arbeidsoppgaver og hvorledes de best kan løses 2. Oppgaver som tilrettelegging, skjøtsel og informasjon hører naturlig hjemme i områdestyrene, og bør formelt overføres fra SNO og til områdestyrene 3. Som i annen arealplanlegging og forvaltning må områdestyrene settes i stand til å planlegge ønskede tiltak for bruk og vern på lang sikt, herunder gis en langsiktig finansiering for gjennomføring av slike planer Motorferdsel i utmark Regelverket rundt motorferdsel i utmark har vært til vurdering i flere år. Landsmøtet etterlyser en snarlig avklaring fra Regjeringen av de gjenstående spørsmål, herunder muligheten for rekreasjonskjøring. På samme måte som i strandsonepolitikken er det bare en differensiert forvaltning som kan fange opp lokale variasjoner i naturforhold, befolkningstetthet og ulike tradisjoner. Gjennom en lokaldemokratisk beslutningsprosess forankret i et velkjent plansystem, vil både lokale, regionale og nasjonale interesser bli ivaretatt. USS har tidligere sluttet seg til forslag om å stimulere til utvidet bruk av leiekjøring til hytter. Landsmøtet vil likevel peke på at med de varierende muligheter som foreligger for slik kjøring, må den bruken av snøskuter som i dag foregår til egne hytter, kunne videreføres.» 12 USS årsmelding 2011

13 Landsstyret Landsstyrets representanter etter landsmøtet: Fylke Representanter Telefon Mobil E-post Østfold Knut Herland, Eidsberg Tore Johansen, Aremark (vara) Hedmark Fylkesordfører Dag Rønning, Engerdal Formannskapsmedlem Terje Hoffstad, Stor-Elvdal (vara) Oppland Varaordfører Anita Sletten Nuvstad, Sel Ordfører Lars Kvissel, Vestre Slidre (vara) Buskerud Ordfører Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune.no Ordfører Dag Lislien, Rollag (vara) Telemark Ordfører Arne Vinje, Vinje Formannskapsmedlem Bjørn Nome, Fyresdal (vara) Aust-Agder Formannskapsmedlem Tellef Olstad, Åmli Kommunestyrerep.Heming F. Hansen, Bygland (vara) Vest-Agder Arna Berg, Åseral Formannskapsmedlem Thor Jørgen Tjørhom, Sirdal (vara) Rogaland Kommunestyremedlem Nils Jarl Nessa, Hjelmeland Ordfører Torkel Myklebust, Suldal (vara) Hordaland Ordfører Solfrid Borge, Ullensvang Ordfører John Opdal, Odda (vara) Sogn og Ordfører Ivar Kvalen, Luster Fjordane Kommunestyremedl. Olaug Høyheim, Luster (vara) Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Kommunestyremedl. Gunhild Bøklep Bøe, Surnadal Kommunestyremedl. Knut Reinset, Sunndal (vara) Formannskapsmedlem Anne Haave, Selbu Formannskapsmedlem Olav Bjørndal, Oppdal (vara) Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa Ordfører Bård Langsåvold, Meråker (vara) Nordland Kommunestyremedlem Kjell Idar Juvik Formannskapsmedlem Anne Wiik, Gildeskål (vara) Troms Ordfører Arne Nysted Formannskapsmedl. Hanne Bråthen, Storfjord (vara) USS årsmelding

14 OrganisasjonSSAKER Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa, leder Ordfører Arne Vinje,Vinje, nestleder Kommunestyremedlem Kjell Idar Juvik, Hemnes Kommunestyremedlem Knut Herland, Eidsberg Ordfører Solfrid Borge, Ullensvang Nord-Trøndelag Telemark Nordland Østfold Hordaland ValgkomitÉ Oddvar Bjørnsen, Bardu (valgt for tre år på landsmøtet i 2009) Eli Tomine Moe, Bygland (valgt for tre år på landsmøtet i 2010) Terje Hoffstad, Stor-Elvdal (valgt for tre år på landsmøtet i 2011) Sekretariatet USS sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen. De to advokatene er partnere i Advokatfirmaet Lund & Co DA. Advokatfirmaet Lund & Co er et privatpraktiserende advokatfirma som har spesialisert seg på blant annet energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, og forvaltningsrett. Partnerne Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Ulf Larsen som alle er advokater med møterett i Høyesterett har mangeårig praksis både i rettspolitisk arbeid, prosedyre og forhandlinger. Lund & Co har for tiden 20 ansatte og flere av firmaets advokater og advokatfullmektiger bistår i arbeidet for USS. I 2011 har sekretariatsarbeidet i hovedsak vært utført av advokatene Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og advokat Tine Larsen. Den daglige medlemskontakten har vært ivaretatt av organisasjonskoordinator Vigdis Ekeland. 14 USS årsmelding 2011

15 Storurdi Nestleder Arne Vinje, leder Vigdis Hjulstad Belbo og landsstyre medlem Arne Nysted med Hardangerjøkulen i bakgrunnen USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (11 509) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 0 0 Sum finanskostnader 0 0 NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER USS årsmelding 2011

17 BALANSE pr Note EIENDELER Omløpsmidler Filmprosjekt Filmprosjekt 262 USS ( ) 1421 Motkonto filmprosjekt 262 USS ( ) DnB Filmprosjekt Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD USS årsmelding

18 NOTER 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Pensjonsforpliktelser Selskapet er ikke pliktig å tegne pensjonsavtale. Note 1 Inntekter Medlemskontingent Landsmøte Sum Inntekter Medlemskontingenten er USS' hovedinntektskilde, og utgjør kr pr. medlemskommune. Landsmøte Inntektene stammer fra deltakeravgift fra medlemskommunene på USS landsmøte. Inntektene motsvares av utgifter som er henført under USS organisasjonskostnader. Note 2 Lønnskostnad Organisasjonen har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Totalt USS årsmelding 2011

19 Ytelser til ledende personer og revisor Styreleder Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Samlet honorar til revisor Note 3 Annen driftskostnad I denne posten ligger bl. a. utgifter i forbindelse med landsmøtet, alle landsstyremøter, arbeidsutvalgsmøter og seminarer, samt utgifter til sekretariat, juridisk bistand, trykking, data mv. Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat 0 0 Andre transaksjoner: 0 0 Pr Note 5 Filmprosjekt Filmprosjekt 262 USS ( ) Motkonto filmprosjekt 262 USS ( ) 0 DnB Filmprosjekt Sum Filmprosjekt 0 0 USS er av initiativtakerene til filmprosjektet «Skal Norge gro igjen?» anmodet om å stå som søker av bidrag til finansieringen av prosjektet. Bevilgede midler blir plassert på egen konto for filmprosjektet, og midlene er øremerket dette formålet fullt ut. Filmprosjektet er en programserie for norsk TV som tar sikte på å synliggjøre endringer i kulturlandskapet og konsekvenser av pågående endringer. Totalt tilsagn til prosjekter pr er kr Mottatte tilsagn pr er kr Tilsagn ikke mottatt pr er kr Totale renteinntekter på midlene til prosjektet pr er kr Totale kostnader påløpt før 2011 er kr Totale kostnader pr er kr USS årsmelding

20 Note 6 Andre fordringer Oppgjørskonto merverdiavgift Sum andre fordringer Note 7 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr USS årsmelding 2011

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012 Snøscooterens dag 10. november 2012 Status i motorferdsel saken og hva har skjedd i 2012? 31. januar 2012 Ordførerne fra Hattfjelldal, Hemnes, Vinje, Lom og Sirdal møtte daværende miljøvernminister Erik

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer