Innledning - sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning - sammendrag"

Transkript

1 Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1

2 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid et tog 16 Nasjonalt kompetansesenter 18 Vill og mangfoldig 2 Attraktivitet 22 2

3 Innledning - sammendrag Narvikregionens næringsbarometer for 211 er utarbeidet i perioden april - september 211. I samme periode gjennomgikk Strategisk næringsplan for Ofoten for sin siste høringsrunde og ble vedtatt i regionrådet i mai. Det er derfor naturlig at næringsbarometeret ser på utviklingstrekk i lys av prioriterte satsingsområder som er definert i næringsplanen. Næringsbarometeret for 211 er utarbeidet av Bedriftskompetanse AS og VINN på oppdrag fra Futurum. Futurum har nedsatt en arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelsen av barometeret. Gruppen har følgende medlemmer: Stein Trygve Bergland, Sparebanken Narvik Jardar Jensen, ordfører i Evenes kommune Kjetil Moe, Narvikregionens næringsforening Kirstin Mobakken, Futurum AS Arbeidsgruppen har lagt føringer på at årets barometer skulle ha fokus på regionens muligheter, med en tydelig kommuneprofil. Barometeret er basert på tilgjengelig relevant statistikk, beskrivelser og vurderinger av regionen i Indeks Nordland 211 og Konjunkturbarometeret for Nord-Norge våren 211, samtaler med rådmann/ordfører i de fem kommunene, og samtaler med daglig leder i utvalgte bedrifter i kommunene basert på anbefalinger fra rådmann/ordfører. Barometeret viser at vi bor i en sterk region med store næringsmessige utviklingsmuligheter. Den demografiske utviklingen går i retning av at en stadig mindre del av befolkningen vil være i yrkesaktiv alder. Vi trenger hoder og hender. For å lykkes i konkurransen om arbeidskraften, både innenfor offentlig og privat sektor, må vi ha en attraktiv region som utnytter de muligheter og fordeler som ligger i hele regionen. 3

4 Demografi Befolkningsutviklingen i Narvikregionen vil fortsette i samme retning som de siste årene. I Narvik vil vi trolig se en liten økning i befolkningen, mens den samlet sett vil fortsette å synke i regionen rundt. Dette er en utfordring i og med at vekst i folketallet er et erklært hovedmål i regionen. Befolkningsframskrivningene som lages av Statistisk Sentralbyrå viser at den demografiske utviklingen som Narvikregionen har hatt de siste 25 årene vil fortsette i samme takt og retning også de neste 2 årene. Narvik vil opprettholde omtrent samme innbyggertall som i dag, men andelen eldre vil øke. For omlandskommunene vil innbyggertallet samlet sett synke, men utviklingen vil variere fra kommune til kommune. Det er den yngre og yrkesaktive delen av befolkningen som flytter ut, og for hele regionen vil eldrebølgen bli en vedvarende utfordring de kommende årene. Det blir en stadig mindre del av befolkningen som er i yrkesaktiv alder. Det vil få betydning både for antall hoder og hender vi trenger innenfor omsorgssektoren, og for den økonomiske utviklingen i regionen. Prognosene er basert på en forventning om en moderat økonomisk vekst i årene som kommer. En høyere økonomisk vekst, en større innflytting av innvandrere og en generelt lavere flyttevillighet i befolkningen, er faktorer som vil gi en positiv endring i forhold til de prognosene som er tegnet opp her. Det viktigste er likevel regionens evne til å stimulere til nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. Et eksempel er arbeidet med å etablere Evenes som base for Norges nye kampfly. Dersom dette lykkes vil det kunne representere så mye som 5-6 nye arbeidsplasser i Narvikregionen og Sør-Troms, om man tar hensyn til sivile funksjoner. Utviklingstrekkene og utfordringene er langt på vei de samme for hele landsdelen. Det betyr igjen at kampen om de gode hodene og de nyttige hendene kommer til å forsterke seg. En attraktiv Narvikregion, som utnytter de muligheter og fordeler som ligger i hele regionen, vil være et klart fortrinn i konkurransen om arbeidskraften. Prognosen for omsorgsindeksen viser at i Narvik øker den yrkesaktive delen av befolkningen fram mot 214, for deretter å synke ned mot 6 % i 23. I omlandskommunene er andelen stabil til 214, for deretter å synke ned mot 55 % i Befolkningsendring Narvik Tysfjord Tjeldsund Evenes Ballangen Folketilvekst Nettoinnflytting Gj.snittlig fødselsoverskudd Befolkningsutvikling Narvik år 6-15 år år 67 år og eldre Omsorgsindeks Befolkningsutvikling omlandskommunene år 6-15 år år 67 år og eldre Omsorgsindeks Definisjon omsorgsindeks: Et uttrykk for hvor stor andel av befolkningen som er i yrkesaktiv alder (16 66 år). 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 4

5 Sysselsetting Etter noen år med sterk vekst i sysselsettingen innenfor privat og ikke-kommunal sektor har denne utviklingen bremset noe opp de siste to årene, mens vekten innenfor forvaltning, helse og omsorg fortetter å øke. Utviklingen understreker behovet for økt verdiskaping i privat sektor slik næringsplanen også har tydelig ambisjoner for. Vi har sett nærmere på mobiliteten i arbeidsmarkedet og finner at en relativt stor del av befolkningen har sitt arbeidssted utenfor regionen. I tillegg til nabokommunene, er det i hovedsak Harstad, Tromsø og Bodø som nyter godt av denne arbeidskraften. Arbeidsmarkedet i kommunene endret seg noe i perioden 28 til 21. Det er bare mindre endringer innenfor de ulike sektorene, men hovedtrekket er at antall sysselsatte innenfor private og statlige virksomheter går noe ned, mens sysselsettingen innenfor kommunal og fylkeskommunal forvaltning øker noe. Økningen innenfor forvaltningen forklares i hovedsak med økt behov for arbeidskraft innenfor helse og omsorg. Selv om nedgangen i sysselsettingen innenfor private og statlige virksomheter ikke er dramatisk, indikerer utviklingen fra at en stadig større del av verdiskapingen i regionen finansieres over kommunale lønnsbudsjett. I takt med at også den yrkesaktive andelen av befolkningen synker, vil dette over tid skape betydelige utfordringer for kommunene. Dette er en velkjent problemstilling, men må understrekes: Behovet for økt verdiskaping innenfor privat sektor og andre ikke-kommunale sektorer er påtrengende. Figuren til høyre viser sysselsetting etter arbeidssted. Den tilsvarende utviklingen fordelt etter bostedskommune viser vesentlig mindre endringer fra 28 til 21. Dette forklares ved at arbeidsinnpendlingen reduseres først. Et eksempel på dette er nedgangen i sysselsettingen innenfor transport og lagring i Narvik. Her er nedgangen i antall sysselsatte etter arbeidskommune (arbeidsplasser) på 152, mens antallet Narvikværinger som er sysselsatt innenfor denne bransjen i samme periode er redusert med 52. Nedgangen vi ser i perioden innenfor sekundær- og tjenesteytende sektor må også sees i lys av at disse sektorene har hatt en betydelig vekst gjennom de siste ti år. Vi kan derfor langt på vei si at utviklingen de to siste årene er Primærnæringer Sekundærnæringer Tjenestenæringer Statlig virksomhet, forsvar Undervisning (Privat og statlig) Helse- og sosialtjenester (privat og statlig) Kommunal og fylkeskommunal forvaltning en korreksjon til denne veksten. Tallene som presenteres her fanger ikke opp de hendelsene som har rammet solcelleproduksjonen denne sommeren. Narvikregionen Sysselsetting pr sektor ut fra arbeidssted Vi har behov for å understreke at selv om den nære historien viser en stagnasjon og til dels nedgang i noen viktige bransjer og næringer, så må det vurderes ut fra at disse har hatt en vekst over lengre tid. Indikatorene for innovasjon og nyskaping i regionen gir også gode forhåpninger om at det vil komme ny vekst igjen ganske raskt. I den strategiske næringsplanen er ambisjonen å få etablert minst to nye teknologibedrifter pr år med utgangpunkt i de teknologimiljøene vi har i regionen. Arbeidspendling Analysene viser også at Narvikregionen i stor grad må forstås som ett felles arbeidsmarked. Arbeidspendlingen på tvers av kommunegrensene er omfattende, med Narvik som den største importøren av arbeidskraft. Kommunen har en samlet innpendling på 1 59 arbeidstakere. Disse utgjør 11 % av den totale arbeidskraften i Narvik. For de fem kommunene sett under ett er det en netto utpendling av arbeidskraft arbeidstakere pendlet ut av regionen i 21, mens kom andre veien. Nettoeffekten av denne arbeidskraftutvekslingen utgjør årlig 1-15 mill kr direkte i økte skatteinntekter for regionen, sammenlignet med at samtlige arbeidspendlere skulle bosatt seg i den kommunen de arbeider i. Narvik Narvik kommune er netto importør av arbeidskraft. Kommunene rundt, og Ballangen i særdeleshet, forsyner Narvik med arbeidskraft. Narvik har videre en gjensidig utveksling av arbeidskraft og kompetanse med både Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo. Det er også verdt å legge merke til at Narvik eksporterer 5

6 kompetanse og arbeidskraft både til olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen, til Andøya og til Spitsbergen. Tysfjord Tysfjord er netto eksportør av arbeidskraft. Tysfjord har en viss utveksling av arbeidskraft med Narvik, men har ellers mindre interaksjon på dette området med de øvrige kommunene. Arbeidspendlingen foregår i større grad sørover, mot Hamarøy og Bodø. Tjeldsund Tjeldsund er netto eksportør av arbeidskraft. Kommunen har brorparten av sin arbeidskraftutveksling med nabokommunene Skånland, Harstad og Lødingen. Tjeldsund har i mindre grad utveksling med de øvrige kommunene i Narvikregionen. Evenes Evenes har langt på vei et felles arbeidsmarked med nabokommunene Skånland, Harstad og Tjeldsund. Arbeidsinnpendlingen fra disse kommunene er noe større enn pendlingen andre veien. Evenes er også totalt sett netto importør av arbeidskraft. Ballangen Ballangen er den store eksportøren av arbeidskraft i regionen, og det er Narvik som i hovedsak er mottaker av denne pendlingen. Litt under halvparten av de yrkesaktive i Ballangen har sitt arbeidssted utenfor kommunen. Ballangen Tromsø Harstad Evenes Gratangen Oslo kommune Trondheim Skånland Bodø Tysfjord Lenvik Hamarøy Sortland Lavangen Bardu Andøy Sokkelen sør for 62 N Rana Spitsbergen, Bergen Stavanger Arbeidspendling Narvik Innpendling Utpendling Skånland Harstad Tjeldsund Narvik Bodø Ballangen Tromsø Oslo kommune Gratangen Lenvik Balsfjord Spitsbergen, Arbeidspendling Evenes Innpendling Utpendling Hamarøy Bodø Narvik Ballangen Vågan Fauske Trondheim Steigen Oslo kommune Rana Nesna Tromsø Arbeidspendling Tysfjord Innpendling Utpendling Narvik Fauske Tysfjord Bodø Rana Sørfold Harstad Skånland Oslo kommune Andøy Trondheim Tromsø Bodø Sokkelen sør for 62 N Spitsbergen, Balsfjord Arbeidspendling Ballangen Innpendling Utpendling Skånland Harstad Evenes Lødingen Narvik Kvæfjord Tromsø Spitsbergen, Oslo kommune Bergen Hadsel Arbeidspendling Tjeldsund Innpendling 6

7 Yrkesdeltaking Yrkesdeltakingen viser hvor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder som faktisk er i arbeid. Det fremkommer ikke av denne statistikken hvor mange av de ikkeyrkesaktive som er studenter. Den registrerte arbeidsledigheten i området er 1-3 %. De som ikke er studenter eller registrert arbeidsledig er midlertidig eller permanent ute av arbeidsmarkedet av andre årsaker. For Narvikregionen som helhet er yrkesdeltakingen som på landsgjennomsnittet. Det er noen variasjoner kommunen i mellom, særlig i den yngste aldersgruppen. Det understrekes her at statistikken bygger på relativt små tall, og det kan være tilfeldigheter som ligger bak de variasjonene som fremkommer. 1 % Yrkesdeltakingen i kommunene i 21 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Menn 2-24 år Menn år Menn 4-54 år Kvinner 2-24 år Kvinner år Kvinner 4-54 år Narvik Evenes Tysfjord Tjeldsund Ballangen Bodø Tromsø Landsgjennomsnitt 7

8 Næringsutvikling Regionen preges av optimisme og tro på fortsatt vekst. Utnyttelse av naturressursene og turisme vil utgjøre basisen i denne veksten. I Narvikregionen kan det forventes investeringer på mellom 6 8 milliarder kr i et femårig perspektiv. Strategisk næringsplan er regionens styringsverktøy. Kommunene kan understøtte utviklingen i næringslivet gjennom tilretteleggelse av næringsareal, boligareal, tjenestetilbud og fritidstilbud. Strategisk næringsplan (STP) for Ofoten, vedtatt av Ofoten regionråd i mai 211, er det felles og operative verktøyet for den regionale næringsutviklingen. Vedtatt plan gjelder tidsperioden Planens intensjoner er å legge grunnlaget for en effektiv og målrettet næringsutvikling basert på felles forståelse av satsingsområder og mål. Det er vedtatt fire satsingsområder: Transport Reiseliv Teknologi Regionale vekstnæringer STP er verktøyet som kan samle regionen om de viktige prioriterte tiltakene. Hålogalandsbrua og ny kampflybase på Evenes viser at regionen, både kommunene og næringslivet, evner å stå sammen om sentrale politiske saker som har stor betydning for den næringsmessige utviklingen. STP har imidlertid et større potensial enn det som er utnyttet. Den bør få en bedre forankring i de politiske miljøene, samt i næringslivet. Den bør i tillegg gi en tydeligere prioritering av tiltak innen de fire satsingsområdene, fulgt opp av forpliktende handlingsplaner. Vi vil peke på noen sentrale tiltak innen de fire hovedområdene i STP, som etter vår vurdering i særlig grad vil påvirke næringsutviklingen fremover Transport Havnesjefen i Narvik havn HF har beregninger som viser at det innen 22 bør Ofotbanen og Narvik havn være i stand til å håndtere 3 tog pr. døgn, en utskipning av inntil 5 mill. tonn jernmalm, samt være en av de største containerhavnene i Norge. Dette innebærer store investeringer, hvor ikke minst dobbeltspor på Ofotbanen vil være av avgjørende betydning. Nordområdene vil bli Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Narvik vil være et kommunikasjonsmessig knutepunkt i denne utviklingen. Hålogalandsbrua vil kunne stå ferdig i 216, forutsatt at saken kommer opp i Stortinget i løpet av 212. Prosjektet er beregnet å koste 2,425 milliarder kroner. Et samfunnsøkonomisk prosjekt som forkorter den mest trafikkerte godstrekningen i nord, samtidig som den binder regionen tettere sammen som grunnlag for ny næringsutvikling. Det er gjennomført et forprosjekt i 21 for å utrede grunnlaget for etableringen av et interkommunalt havnesamarbeid i Narvikregionen. Forholdet mellom sjø, bane, veg og fly vil stå sentralt i utviklingen av en helhetlig utviklingsplan for infrastruktur og næringsutvikling i regionen. Et overordnet siktemål med en regional havnesatsing er å oppnå et mer rasjonalt og behovstilpasset havnetilbud. Reiseliv Profilering av sterke opplevelser skal ut fra STP være grunnlaget for å posisjonere Ofoten som et foretrukket stoppested for norske og utenlandske turister. Turisme er en voksende næring i regionen. Det har gjennom mange år vært en målrettet satsing for å få flere turister til Ofoten. Eksempelvis er det satt i gang et prosjekt i regi av Futurum for å styrke kompetansen innen salg, service og vertskap for reiselivsbedrifter. Tiden er inne for å evaluere effekten av gjennomførte tiltak og legge grunnlaget for en ny offensiv satsing for å utvikle og markedsføre regionens fortrinn. Utviklingen av Narvikfjellet må stå sentralt i dette arbeidet. Teknologi Narvik er teknologibyen i nord, en rolle som bør befestes i tiden fremover. Høgskolen i Narvik, NORUT og en rekke teknologibedrifter representerer miljøer med innovasjon og forskning på et høyt nasjonalt nivå. Det pågår et målrettet arbeid med å utvike nasjonale kompetansesenterfunksjoner, som vil få en sentral betydning for den videre utviklingen av nordområdene. Indeks Nordland for 211 understreker at petroleumsvirksomheten er den viktigste drivkraften for å skape vekst i næringslivet i Nordland. Petroleumsorientert leverandørindustri omsatte for 116 mill. kr i Narvikregionen i 21. Dette er en tredobling på to år. Narvikregionen har potensial til å kunne få et gjennombrudd som leverandør til petroleumsindustrien. Regjeringens lanserte plan for mineralutvinning, som skal legges til grunn for regjeringens nye mineralstrategi, setter regionen i en nøkkelposisjon. Mulige mineralforekomster, utskipningskapasiteten i regionen, og ikke minst forskning innen dette fagområdet, utgjør et betydelig vekstpotensial. Andre vekstnæringer Indeks Nordland fremhever at oppdrettsnæringen har et betydelig potensial. Det er gjort store investeringer i næringen, og man kan vise til gode driftsmessige resultater. I Ofoten er Tysfjord den kommunen med flest oppdrettsanlegg. Evenes kommune har gitt en konsesjon til Mainstream. Til tross for stor politisk og befolkningsmessig motstand i Narvik etableres anlegg i kommunen. Det er usikkert hvilket potensial 8

9 oppdrettsnæringen har i regionens næringsutvikling fremover. Regionen har sterke kompetansemiljøer som kan befeste sin nasjonale posisjon. Ett eksempel er Norges Brannskole på Fjelldal, som med sitt nye bachelorstudium i internasjonal beredskap har vist at innovasjonsevnen matcher kompetansen, og at man setter seg ambisiøse mål. Et annet eksempel er Árran, en nasjonal samisk institusjon med mål å sikre og utvikle lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Samhandlingsreformen vil prege det kommunale plan- og utviklingsarbeidet i årene fremover. Demografiske framskrivinger viser at framtidas brukere av de kommunale omsorgstjenestene vil bli flere. Samtidig ser vi at den største økningen av tjenestemottakere de siste tiår er personer under 67 år. Narvikregionen har muligheter til å utvikle det kommunale tjenesteapparatet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det planlegges nytt sykehus i Narvik, et moderne lokalsykehus basert på de faglige føringene i samhandlingsreformen. Både i Tysfjord og Evenes planlegges det lokalmedisinske sentra sammen med nabokommunene. Regjeringen vil stille til disposisjon betydelige prosjektmidler som kan sette Ofoten på kartet som modellregion for realisering av reformen. Indeks Nordland understreker at videre vekst betinger økte investeringer i nordlandsbedriftene og at det må arbeides for å motivere både industri, oppdrettsnæringen samferdselsnæringen og tjenestesektoren til å investere i Nordland. Tilgang på kapital er begrenset, noe som kan føre til begrensninger for næringsutviklingen fremover. 9

10 Nyskaping 21 I NHOs nyskapingsbarometer for 21 rangeres for første gang innovasjon og nyetableringer i Norges 83 næringsregioner (og 19 fylker). I oversikten her har vi tatt utgangspunkt i hvordan Narvikregionen gjør det i forhold til våre naboregioner i nord, sør og vest. I tillegg har vi tatt med Tromsøregionen, som rangeres som nummer 4 av 83 regioner i Norge. Men også Ofoten gjør det bra totalt sett er regionen på 11. plass. Det viser at regionen har en nyskapingskultur og potensial for ytterligere vekst. Region 4 Nyskaping 21 (innovasjonsgrad og etableringsindeks) Rangering (av 83 regioner) 83 Tromsøregionen Ofoten Salten Indre Troms Sør-Troms Vesterålen Lofoten Nyskaping i Nordland Når det gjelder etableringsindeks rangeres Nordland som 12. beste fylke i 21. Innovasjonsgraden i Nordland er rangert på 16. plass av 19 fylker. Til sammenligning er Troms det 9. beste fylket. Nyskaping i Ofoten Ofoten er den klart beste regionen i Nordland. Med 16. plass på etableringsindeksen og 8. plass på innovasjonsgraden, scorer Ofoten meget bra på landsbasis. Nyskapingen i Ofoten følger rett bak Stavangerregionen og foran Asker, Bærum og Oslo. - Konklusjonen i nyskapingsbarometeret snur opp ned på mytene om hvor innovasjonskraften i Norge befinner seg, sier NHOs direktør for næringspolitikk, Petter Haas Brubakk til Dagens Næringsliv. Innovasjonsgrad Innovasjonstendens Innovasjonsandel Innovasjonsgrad Rangering (av 83 regioner) Etableringsindeks Tromsøregionen Ofoten Salten Indre Troms Sør-Troms Lofoten Vesterålen Det er store variasjoner innen regionen. Mens Tjeldsund kom høyest på etableringsindeksen i 29, var Ballangen rangert som nummer 416. Etableringsindeks 31 I rapporten Næringsutvikling og attraktivitet i Nordland, utarbeidet av Telemarksforskning for 21, er det viktig å merke seg følgende: Ofoten er en av få regioner med vekst i industrien samtidig som veksten i teknologiske tjenester er relativt høy. Samtidig har Ofoten unngått nedgang i naturbaserte næringer. Ofoten rangeres på 7. plass når det gjelder vekst i basisnæringene. Basisnæringene er næringer som produserer varer og tjenester som kan selges ut av regionen, men også til egne innbyggere. Vekst antall foretak Bransjejustert frekvens Etableringsfrekvens Tromsøregionen Ofoten Salten Indre Troms Sør-Troms Vesterålen Lofoten 1

11 Klima for nyskaping i regionen Er det slik at radikale nyskapingsprosjekter eller innovasjoner gjerne springer ut fra kunnskapsbaserte miljøer så som universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter? I så fall kan regionens satsing på nyskaping og etablering måles etter innsatsen til regionale støttefunksjoner. I Narvikregionen er det først og fremst to drivkrefter for utvikling av nye virksomheter, utenom kommunale næringskonsulenter og -fond: Futurum AS har arbeidet med næringsutvikling siden Narvik var omstillingskommune i Forskningsparken i Narvik er etablert for å legge til rette for og bistå med utvikling av forskningsbaserte eller teknologiorienterte prosjekter, fortrinnsvis med det formål å skape nye eller utvikle eksisterende virksomheter. Futurum har en rolle som regional pådriver, og har til en viss grad engasjert seg i kommunene rundt Narvik særlig Ballangen. Virksomheten er først og fremst orientert mot de store linjene, det vil si de regionale planene og samspillet med fylkeskommunale og nasjonale virkemidler. Eksempler på dette er Strategisk næringsplan for Ofoten og forvaltning av utviklingsmidler for Bjerkvik i forbindelse med Forsvarets nedbemanning. Forskningsparken i Narvik (FPN) har en mer direkte rolle når det gjelder nyskaping. FPN ble etablert for å bistå med kommersialisering av forskningsresultater, og har utviklet verktøy og støttefunksjoner som har et bredere perspektiv enn den rent forskningsbaserte utviklingsinnsatsen. I FPNs inkubator har flere betydelige virksomheter startet opp. Et eksempel er Innotech Solar AS som i dag er etablert med egen fabrikk i Narvik og tilnærmet verdensomspennende virksomhet. Et kjernespørsmål ved kommersialisering av nye ideer er tilgangen på frisk kapital. FPN er kontaktpunkt mot fond som KapNord, Såkorn Invest Nord AS (SINAS) og Norinnova Invest. I tillegg er FPN forvalter for Narvik Kapital AS sitt investeringsfond på 2 MNOK. I Ofoten vil opprettelsen av Forte Narvik være en viktig pådriver, som ved investeringer i næringsvirksomhet skal bidra til langsiktig regional vekst. ForteNarvik er en stiftelse etablert av Sparebanken Narvik. Banken har plassert 65 mill. i næringsstiftelsen og forventer årlig å tilføre stiftelsen 3 mill. kr. Til sammen utgjør fondskapitalen flere hundre millioner kroner, men fondene setter strenge krav til risiko og avkastning. Retningslinjene reflekteres av porteføljeoversiktene i de forskjellige fondene: KapNord har for tiden 15 bedrifter i sin portefølje, men hvor kun én bedrift er fra Narvikregionen. Det er Narvik Composite som utvikler og produserer båndruller i kompositt til gruveindustrien. Forholdet er nokså likt når det gjelder de øvrige fondene: Norinnova Invest er inne i to Narvikbedrifter, mens SINAS ikke har noen engasjementer i regionen. FPN tilbyr det de kaller Distribuert inkubator, hvor etablerere og bedrifter fra Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord som har en teknologiorientert forretningsidé vil få hjelp og veiledning. Inkubatortjenestene er etablert for at gründere i kommunene lettere skal få tilgang til kompetanse og spissede miljøer, samtidig som de bor i sine hjemkommuner. Tilbudet er lite kjent i regionen. Det er vel også slik at tilfanget av radikale innovasjoner er begrenset. Vi vil likevel peke på at det kan være gevinster å hente både ved å gjøre muligheten bedre kjent i regionen og kanskje finne samarbeidskonstellasjoner som muliggjør støtte og ekspertise til andre typer innovasjoner enn de rent teknologiske. Kriterier for nyskaping Nyskaping i næringslivet måles ved å se på to forhold: i hvilken grad nye virksomheter etableres og bringer nye produkter og tjenester til markedet, og hvordan eksisterende virksomheter er innovative gjennom forbedring av produkter, forbedrede prosesser, salgsmetoder eller organisering. De to forholdene, som benevnes, henholdsvis etableringsindeks og innovasjonsgrad, er analysert hver for seg. Etableringsindeksen tar hensyn til: Etableringsfrekvens, dvs. antall nyetableringer i forhold til antall eksisterende foretak. Bransjejustert etableringsfrekvens, dvs. etableringsfrekvens justert for næringslivets sammensetning. Årsaken til justeringen er f.eks. at regioner med høy grad av tjenesteytende foretak vil ha høyere etableringsfrekvens enn regioner hvor f.eks. primærnæringen er dominerende. Vekst i antall foretak Innovasjonsgraden er basert på to forhold: Innovasjonsandel, dvs. andel av foretak som har innovasjon og andelen av de ansatte som arbeider i innovative foretak. Innovasjonstendensen tar hensyn til om andelen av innovative bedrifter er høy i forhold til næringsstruktur og bedriftsstørrelse. 11

12 Bokommunen Ballangen kommune er pendlerkommunen i regionen. I 29 var netto utpendling på 27,7 % av arbeidsstyrken. Årsaken er innlysende: sentrum i Narvik er knapt 4 minutter unna, og kommunen har aktivt lagt til rette for å tiltrekke seg beboere. Kommunen står stødig med en betydelig andel av arbeidsstyrken i industrivirksomhet og ikke minst jordbruk. Kanskje er det på tide å endre profilen fra bergverkskommunen til landbrukskommunen? Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Befolkningsutvikling Ballangen BALLANGEN - utdanning 35 1 % 3 8 % % 15 4 % % % år 6-15 år år 67 år og eldre Omsorgsindeks Universitets- og høgskolenivå lang Universitets- og høgskolenivå kort Videregåendeskolenivå Grunnskolenivå Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Befolkning Ballangen har en befolkning på 2 62 personer pr Etter flere år med befolkningsreduksjon hadde kommunen i 29 netto tilflytting. I 21 var folketilveksten fire personer. Selv om dette er positive tall er det er for tidlig å si om dette er en strukturell endring som skyldes kommunens erklærte satsing på befolkningsvekst. Ett av virkemidlene er byggeklare sentrumsnære tomter (uten eiendomsskatt) med kort veg til barnehage og skole. Næringsstruktur I likhet med Tysfjord har Ballangen en stor andel av arbeidsstokken sysselsatt i sekundærnæringen. Kommunen satser spesielt på å legge til rette for at primærnæringen skal få gode rammebetingelser, og er den største landbrukskommunen i regionen. Det gjøres f.eks. ved at kommunen kjøper melkekvoter og ellers legger til rette for tilleggsnæring. Konkret har kommunen rask effektiv saksbehandling av bygge- og reguleringssaker. Satsingen omfatter også havbruksnæringen hvor Ballangen Sjøfarm as foreløpig har to konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. En tredje konsesjon og et smoltanlegg er under vurdering. Et godt eksempel på satsingen på kultur og opplevelse er Pippira Siida AS. Virksomheten har fått støtte fra kommunen og Innovasjon Norge for utvikling av feriesenter og et markasamisk tun. Kommunen legger vekt på sin samiske tilknytning og tradisjon. Reiselivsnæringen er viktig i Ballangen, og kommunen kan tilby et vidt spekter av natur- og kulturopplevelser både sommer og vinter. Ballangen camping er Nordlands største campingplass, og trekker et betydelig antall turister til kommunen hvert år. Det satses målrettet med å videreutvikle reiselivstilbudet. Interkommunalt samarbeid Ballangen har felles kultursjef med Tysfjord og felles landbrukssjef med Narvik. Kommunen ønsker å videreutvikle samarbeidet gjerne med flere felles funksjoner. Nyskaping I nyskapingsbarometeret for 21 ble kommunen nummer 416 av 43 kommuner når det gjelder etablering og innovasjon. Etter kommunens omstillingsperiode er det skapt syv nye virksomheter. Unge etablerere prioriteres. Via næringsfondet ytes det også støtte til 92 lag og foreninger. Disse er viktig for å opprettholde Ballangen som en god bokommune. Kompetanse Eksisterende industri har god tilgang på kompetent personell. Kommunen vektlegger også at det i hovedsak er tilfredsstillende tilgang på helsepersonell, med unntak av vernepleiere. Størst utfordring har kommunen med å skaffe førskolelærere til barnehagene. 12

13 Muligheter Kommunen har store industriarealer med dypvannskai tilgjengelig. Det har imidlertid vært vanskelig å få disse arealene tatt i bruk. Pr. 211 kan det synes som at kommunen først og fremst bør ha fokus på å skape arbeidsplasser innen de tradisjonelle næringene industri og reiseliv, og ellers legge til rette for ekspansjon innen havbruksnæringen. Kommunen har også en viktig rolle som en god bokommune for Narvik. Jordbruk, skogbruk Industri Bygge- og anleggs- Varehandel Transport og lagring Overnatting og servering Offentlig administrasjon, Undervisning Helse- og sosialtjenester Private tjenester Sysselsetting fordelt på næringer (21) % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % 35 % Ballangen Narvikregionen Med Dagros på PC-en Hos Hans Anton og Sissel Arntsen går 72 kyr fritt omkring i fjøset og bestemmer selv når de skal melkes. De lokkes til melkestasjonen av et signal om at kraftfôr er tilgjengelig og datasystemet avgjør om det er på tide med ny melking av Dagros, eller om det bare blir en godbit utenom tur. Det nye fjøset er utstyrt med et datasystem som igjen styrer en robot som vasker, melker og måler melka for alle mulige tegn på sykdom. Og gårdbrukeren, han har omsider fått tid til å spise søndagsfrokost med familien i ro og mak. Utviklingen til bruket har vært formidabel. I 1991 hadde familien Arntsen 14 melkekyr. Med andre ord et vanlig nordnorsk småbruk med få utviklingsmuligheter og stram økonomi. Men i 29 måtte familien ta et valg satse på gårdsdriften, trappe ned, eller avvikle. Resultatet ble et samvirke av tre gårder, store investeringer og kjøp av melkekvoter. Nytt fjøs sto ferdig i 21, en investering på 12 MNOK. Det gikk nokså fort i svingene, sier Arntsen. Innovasjon Norge (IN) sa først nei til vår søknad om investeringsstøtte, selv om vi hadde lagt oss på et opplegg som burde være midt i blinken i forhold til INs satsingsområder. De trodde rett og slett ikke det var mulig å ferdigstille etter planen, verken med hensyn til tidsbruk eller kostnader. Med bruk av dyktige eksterne rådgivere ble det planlagt et modulbasert bygg med nærmest helautomatisert produksjon, og vektlegging av dyrevelferd og -trivsel. Da formalitetene relatert til finansieringen var på plass, var byggetiden på bare ni måneder. - Alt gikk etter planen, ikke minst som resultat av utmerket byggeledelse, utført av Jan Magnus Østvik fra Narvik. Og IN måtte innrømme at de hadde tatt feil i sin opprinnelige vurdering, sier Arntsen. Mer enn femdobling Besetningen er økt fra 14 til 72 melkekyr, og det er opparbeidet 1 2 mål dyrket mark. I tillegg er det planlagt både for ytterligere økning i besetningen, og ikke minst, rydding av store arealer dyrket mark. Kommunen bistår med å gjøre arealene tilgjengelig gjennom sin arealplan. Kommunen Ballangen kommune oppleves som en god partner i den videre utviklingen av driften. Landbrukssjefen, som for øvrig dekker både Ballangen og Narvik kommune, har en faglig kompetanse som ikke er en selvfølge i alle kommuner. Vi anser kommunen som fleksibel og en god sparringspartner som yter råd og bistand. Driften i dag Det er ikke så mange arbeidsplasser på selve gården, sier Arntsen, vi har to ansatte og seks årsverk, men ringvirkningene av gårdsdriften er betydelig. Vi bidrar til å danne grunnlag for annen virksomhet i kommunen. Investeringen i nytt fjøs var et betydelig løft, og alt tyder på at dette har vært en riktig satsing. På tross av svake jordbruksoppgjør og stramme rammer mener Arntsen at de skal oppnå god lønnsomhet i løpet av få år. 13

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer