Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet"

Transkript

1 Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: Side 1 av 17

2 1. Bakgrunn Målsetning Saksgang Oppstartsvarsel og kunngjøring Uttalelser til oppstartsvarselet Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser Offentlig ettersyn Forslagsstillers kommentarer til uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn Sluttbehandling Forhold til eksisterende planer Eierforhold av planområdet Beliggenhet Topografi og grunnforhold Klima Eksisterende bebyggelse og infrastruktur Bruk av området i dag av planforslaget Disponering av planområdet Trafikale forhold Atkomst til parkeringsanlegget Utfyllingens utforming Tekniske installasjoner Tilgjengelighet Sikring mot ekstreme værforhold Forurensning Side 2 av 17

3 1. Bakgrunn Bakgrunnen for igangsatt reguleringsarbeid er at Hammerfest by er i en svært vanskelig situasjon hvor det er stor mangel på offentlige parkeringsplasser i sentrum. For å kunne gi et bedre tilbud til arbeidstakere, besøkende og næringslivet, ble det bestemt å igangsette regulering som skal tilrettelegge for parkeringsløsning nedenfor Batteriet på en utfylling i sjøen. Hammerfest kommune engasjerte SWECO Grøner AS for å gjennomføre reguleringsarbeidet. HAMMERFEST KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING VARSEL OM REGULERING I medhold av Plan- og bygningslovens 27-1 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeide for område nedenfor Batteriet iht skisse. Formålet er å legge til rette for etablering av parkering ved utfylling i sjø langs eksisterende sjøfront samt tilknytning til eksisterende veg. 2. Målsetning Reguleringsplanen skal tilrettelegge for parkering i Hammerfest sentrum. Det tilrettelegges for at området kan nyttes til Kontor / Forretning når behovet for parkering er løst gjennom andre tiltak eller eventuelt kombinasjon. 3. Saksgang 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid i hht. plan- og bygningslovens bestemmelser, ble kunngjort ved brev til grunneiere og berørte myndigheter datert Annonse om kunngjøring av planoppstart ble trykket i Finnmark Dagblad den Direkte berørte parter tilskrives. De som har synspunkter eller faktiske opplysninger av betydning for planarbeidet bes henvende seg skriftlig innen fredag til:. SWECO Grøner AS, Postboks 931, 9259 TROMSØ Side 3 av 17

4 UNDERRETNINGSLISTE FOR REGULERINGSPLAN FOR PARKERINGSAREAL NEDENFOR BATTERIET Datert Revidert:...* Merknader: Tegnforklaring: Følgende gjelder for underretning ved de ulike behandlingene: 1. OPPSTARTSANNONSERING (Pbl 27-1 nr.1): Brev sendes. 2. Utlegging til OFFENTLIG ETTERSYN: Saksfremlegg m/vedtak sendes ut. 3. Etter MERKNADSBEHANDLING i planutvalget: Ingen underretning. 4. Endelig vedtak i KOMMUNESTYRET: Saksfremlegg m/vedtak sendes ut. 1) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedlegges. 2) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedl. i planer som berører riks- og fylkesveger. 3) 2 eks. av dokumentene ved utlegging til offentlig ettersyn Forslagsstiller/planlegger/oppdragsgiver SWECO Grøner AS Postboks TROMSØ Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST Grunneiere, rettighetshavere/festere og naboer 25/2 Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST 25/245 Leb Henriksen ANS Postboks HAMMERFEST 25/271 Kabimo AS Postboks HAMMERFEST 25/180 Kristine Rønquist Rødsildreveien RYPEFJORD Hans Arild Eliassen 25/161 Frank Wæraas Batteriet HAMMERFEST Aud Wæraas 25/188 Karin Synnøve Solstad Batteriet HAMMERFEST 25/316 Rica Hotell Hammerfest ANS Postboks BILLINGSTAD 25/176 25/190 Jens Emil Pedersen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/191 Tor Sverre Arnesen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/215 Knut Jørgensen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/220 Ragnar Ketil Haugen Corn Moes gate HAMMERFEST Statlige og fylkeskommunale myndigheter Finnmark Fylkeskommune Areal og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ Henry Karlsens pl. 1 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelinga, Statens hus 9815 VADSØ Statens Vegvesen Region nord 8002 BODØ Dreyfushammarn 31 Sametinget Miljø- og kulturvernavdelingen 9840 VARANGERBOTN Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks ÅLESUND Tromsø Museum Universitetsmuseet Lars Thørings v TROMSØ Kommunale myndigheter Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST v/plan og Utvikling Hammerfest Havnevesen Postboks HAMMERFEST Andre Hammerfest Energi AS Rossmollg Hammerfest Fikas Postboks Hammerfest Telenor Postboks Hammerfest Side 4 av 17

5 3.2 Uttalelser til oppstartsvarselet 3.3 Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser Etter kunngjøring og utsending av varsel om igangsatt planarbeid, har det kommet inn 8 skriftlige uttalelser. Nedenfor gis det kort redegjørelse for innholdet i uttalelsene, supplert med forslagsstillers kommentarer. Hammerfest Havnevesen opplyser i brev datert at store deler av det varslede planområdet er regulert til havneformål på land og derigjennom båndlagt gjennom kontrakt med tredjepart som må avklares parallelt med reguleringsarbeidet. Det foreligger avtale mellom Hammerfest kommune og Kystverket vedrørende ansvaret for beskyttelsesmoloen som ligger innenfor planområdet. Planområdet i sjøen forvaltes av Hammerfest Havnevesen KF og det minnes om at eventuelle tiltak i sjøen er søknadspliktig i forhold til lov om Havner og farvann. Innspillet tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det legges opp til at søknaden til Havnevesenet om tiltak i sjøen sendes i forbindelse med offentlig høring. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen opplyser i brev datert at Miljøvernavdelingen samordner Fylkesmannens uttalelser i arealplansaker og kommer i denne sammenheng med følgende innspill: Side 5 av 17

6 - Minner om søknadsplikt ifm. mudring / utfylling i sjø med krav om klarlegging av om sjøbunnen er forurenset. I denne sammenheng er det også fremsatt et ønske om en konkret tekst tas med i reguleringsplanens bestemmelser. Innspillet tas til etterretning. Rambøll AS har på oppdrag fra Hammerfest kommune gjennomført miljøundersøkelser i området. Forurensning av sjøbunnen vurderes som lite sannsynlig. - Minner om retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn ved arealplanlegging. Ber om at det må vurderes om støy er et aktuelt tema da det regulerte området grenser til eksisterende boligområde. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. - Minner om tilgjengelighet for alle da det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bybebyggelse og uterom på likestilt måte, jfr. rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. - Minner om kommunens selvstendige undersøkelsesplikt i hht. pbl 68 mht. farlige forhold. Innspilling tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanen. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Fagenhet for arkeologi opplyser i brev datert at Tromsø Museum er forvalter av kulturminner under vann i hht. Kulturminnelovens 14. Hammerfest havn tilhører et område utpekt av Riksantikvaren som marinarkeologisk prioritert område (omr. 5022). På grunn av det planlagte tiltakets størrelse med utfylling i sjøen, vil Tromsø Museum i hht. kulturminnelovens 9 måtte foreta befaring / undersøkelse av planområdet Som følge av dette innspillet gjennomførte Tromsø Museum befaring i området 16.april Ovennevnte befaring har ikke påvist automatisk vernete/fredete kulturminner innenfor de tre befarte tiltaksområdene i sjø. Rica Hotell Hammerfest har i brev datert oppgitt følgende anmerkninger: - Det må tas hensyn til eksisterende varemottak / lager samt parkeringsplasser på sjøsiden av hotellet. Innspillet tas til etterretning. - Uttrykker sin bekymring i forhold til støy for gjesterom på sjøsiden, fra trafikk til og fra parkeringsområdet, med forventning om nødvendige forebyggende tiltak blir gjort som for eksempel skifting av vinduer. Støybelastningen vurderes. Det settes nødvendige krav i reguleringsbestemmelsene. - Ikke hindre muligheten for utvidelse av hotellet mot sjøsiden, jfr. vedlagte skisse. Innspillet tas til etterretning og vurderes i den videre planprosessen. Kystverket opplyser i brev datert at beskyttelsesmoloen innenfor planområdet forvaltes av Hammerfest Havn. Ved utfylling på utsiden av moloen, må samme utforming benyttes som dagens skråning. Tiltaket i sjøen skal i tillegg til behandling etter Pbl, også søkes om tillatelse for i hht. Havne- og farvannsloven som i dette tilfellet forvaltes Hammerfest havnedistrikt. Innspillet skal ivaretas i forbindelse med prosjektering av tiltaket. Side 6 av 17

7 Sametinget opplyser i brev datert om at det omsøkte planområdet ligger like nord for en automatisk fredet samisk kirkegård, men at de ikke anser at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner. Sametinget har ingen ytterligere merknader til planarbeidet, men ber om at det i reguleringsbestemmelsene tas inn avsnitt som poengterer aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. Statens vegvesen ber om i brev datert at avkjørselen til det nye parkeringsområdet inngår i et helhetlig vegkryss mellom Havnegata / Batteriet / Parkgata hvor løsningen tas med i reguleringsplanen. De ber også om deltakelse i planprosessen. Innspillet tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanen for området. Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen har i brev datert opplyst at avdelingen har ingen merknader til tiltaket, men gjør oppmerksom på meldeplikten under arbeidet i forhold til kulturminner og at dette formidles til utførende entreprenør. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 3.4 Offentlig ettersyn Planforslaget ble lagt frem for Styret for Miljø og Utvikling der det ble fattet vedtak om at forslag til reguleringsplan for parkeringsareal Batteriet datert , med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid i medhold av Plan og bygningslovens Berørte parter ble tilskrevet og det ble annonsert i Finnmark Dagblad 6.juli Tidsrommet for offentlig ettersyn ble satt til Det ble samtidig sendt søknad til havnevesenet om tiltak i havneområde. Det ble mottatt følgende uttalelser som følge av offentlig ettersyn: - fra Hammerfest Havnevesen datert fra Statens Vegvesen datert (+ etterfølgende brev datert ) - fra Steenstrup og Stordrange på vegne av Rica Eiendom AS datert fra Fylkesmannen i Finnmark datert fra Aud og Frank Wæraas datert fra Bohus Henriksen datert fra Sametinget datert fra Sektor for Kultur og Idrett datert fra Kystverket datert Side 7 av 17

8 3.5 Forslagsstillers kommentarer til uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn Hammerfest Havnevesen påpeker i sitt brev datert følgende forhold: Det aktuelle området er svært værutsatt og Havnevesenet må høres i forbindelse med prosjektbeskrivelsen og utførelsen av tiltaket. Kommentar: søknad om tillatelse til utfylling i sjø ble oversendt Havnevesenet sammen med teknisk beskrivelse av tiltaket. En del av reguleringsområdet har tidligere vært regulert til Havneområdet på land (gjennom Sentrumsplanen). Området har gjennom mange år vært leiet ut som parkeringsareal til privat leietaker (her menes det Bohus Henriksen). Området må av den grunn innløses til havnekassen ved endring av reguleringsformål. Kommentar: denne saken avklares juridisk parallelt med planprosessen. Tiltakshaver må være ansvarlig for fyllingens stabilitet og vedlikehold. Dette gjelder også eventuelle skader på moloen som følge av tiltaket. Kommentarer: dette forholdet skal avklares nærmere mellom Havnevesenet og Teknisk drift i forkant av utbyggingen. Statens Vegvesen påpekte i sitt brev datert at deres ønske om helhetlig vegkryss mellom Havnegata/Batteriet/Parkgata ikke ble ivaretatt i planforslaget og varslet om mulig innsigelse til foreliggende planløsning. Kommentar: dette forholdet ble diskutert i møtet med Statens Vegvesen Det ble også foretatt befaring på området. Statens Vegvesen sendte nytt brev der de aksepterer foreliggende forslag til kryssløsning med kommentarer om kantstein mellom Batteriet og Parkgata og eventuell kanalisering i sekundærvegen. Kommentarene tas til etterretning. Kravet om kantstein skal ivaretas ved utførelse av tiltaket. Kanalisering i sekundærvegen vurderes som unødvendig for den tiltenkte trafikkmengden. Steenstrup og Stordrange anmoder i sitt brev skrevet på vegne av Rica Eiendom AS og datert om at planforslaget ikke vedtas, men at dette i stedet endres i tråd med opprinnelige planer om kun parkeringsareal på bakkeplan. Dette på grunn av at foreslått utbygging med parkeringshus inntil 2 etasjer og parkering på taket vil føre til forringelse av utsikten og støy, noe som innebærer en vesentlig verdiforringelse av hotellet og vil muligens medføre driftsproblemer for hotellet. Brevet formuleres som innsigelse til reguleringsplanen. Kommentar: innspillet tas til etterretning og vil bli vurdert i forbindelse med 2.gangs behandling i planutvalget. Brevet oppfattes for øvrig som innspill til planarbeidet da kun statlige fagorgan, fylkeskommune og nabokommune har adgang til å reise innsigelse til reguleringsplan. Fylkesmannen i Finnmark i sitt brev datert påpeker at natustien Jernbanetrasken er den eneste natursti i denne delen av byen som har stort potensial for framtidas sentrumsbeboere. Fylkesmannen anbefaler å benytte muligheten til å bedre atkomsten til naturstien ved denne utbyggingen. Side 8 av 17

9 Kommentar: dette forholdet er ivaretatt gjennom at naturstien og området rundt blir regulert som spesialområde Bevaring. Dette vil bidra til å fremme denne kvaliteten og tilrettelegge for fremtidig utvikling og forskjønning av området. Aud og Frank Wæraas (beboere i Batteriet 4) påpeker i sitt brev datert manglende dokumentasjon i planforslaget som gjør at det er vanskelig å ha en begrunnet oppfatning av mulig bebyggelse. De skriver at huseiere på Batteriet ikke liker den foreliggende reguleringsplanen, men vil likevel ikke argumentere imot den foreslåtte utfyllingen i sjø. Derimot er de sterkt imot at planen tilrettelegger for parkeringshus og kontor/forretning. Det planlagte bygget vil ikke bare sterkt redusere utsikten og trivselen for beboerne, men også redusere omsetningsverdien på boligen. De varsler at mulig bebyggelse på utfyllingsområdet vil utløse et erstatningskrav. Kommentar: innspillet tas til etterretning og vil bli vurdert i forbindelse med 2.gangs behandling i planutvalget. Bohus Henriksen skriver i datert at Bohusbygget har sjørettet fasade som man ønsker å ivareta og benytte ved en senere utbygging/ombygging. Det er derfor ønskelig å forhindre at nytt bygg blir plassert foran Bohusbygget. Det foreslås at området nord for innkjøringen ikke bebygges. De stiller seg for øvrig positive til at det skal tilrettelegges for parkering i Hammerfest sentrum. Kommentar: dette innspillet er ivaretatt gjennom at byggegrense trekkes til sørsiden av innkjørselen. Det tilrettelegges kun for åpen parkering på nordsiden av utfyllingen. Sametinget har i sitt brev datert ingen spesielle merknader til planforslaget. Sektor for Kultur og Idrett ber i sitt brev datert at hele friområdet inkl. Jernbanetrasken blir regulert til spesialområde Bevaring for å sikre dette kulturminne for fremtiden. De har ingen innvendinger mot at den første delen av Jernbanetrasken sambrukes i form av atkomst for varelevering til Rica hotell. De ber for øvrig å unngå trafikk med kjøretøy videre langs Jernbanetrasken fra Rica og vestover mot Dungan. Kommentar: Innspillet tas til etterretning og ivaretas gjennom at det aktuelle området reguleres til spesialområde Bevaring. Kystverket påpeker i sitt brev datert at planområdet er svært værutsatt. Angående eierforhold henvises det til Havnevesenet. Det minnes om at alle tiltak i sjøen skal behandles etter Havne- og farvannsloven. Kommentar: disse forholdene er ivaretatt i planarbeidet. 3.6 Sluttbehandling Reguleringsplanen ble behandlet i Styret for Miljø og Utvikling og i Kommunestyret Kommunestyret fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsplanen for parkeringsareal Batteriet med tilhørende bestemmelser slik planforslaget foreligger ved 2. gangs behandling. Kotehøyde på bygg med to etasjer inklusive skjerming på taket settes til kote 11. Side 9 av 17

10 Utforming av bygget må ta tilbørlig hensyn til arkitektur og estetikk ref. planens pkt Fellesbestemmelser for byggeområde. Før byggestart må saken behandles av Styret for Miljø og Utvikling. Trafikkløsningen til området må skje på en slik måte at der skapes god flyt til og fra parkeringsområdet. Reguleringsformålet bevaring tas ut av reguleringsplanen. Det skal gjøres nødvendige endringer i plankartet og reguleringsbestemmelsene. Saksgangen ifølge Plan- og Bygningsloven påføres plankartet før planen sendes ut. Plandokumentasjonen ble justert i henhold til vedtaket før utsendelse. 4. Forhold til eksisterende planer Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Sentrumsområde og Kulturminneområde. Reguleringsplaner Kun i nordøstre delen overlapper planforslaget reguleringsplan for Hammerfest sentrum (datert ). Dette gjelder tidligere regulerte Havneområder på land og Offentlig trafikkområde. For øvrig grenser planforslaget opp mot gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum. Utsnitt av reguleringsplan for Hammerfest sentrum datert Utfylling Side 10 av 17

11 5. Eierforhold Parkeringsanlegget vil bli liggende på kommunal eiendom. 6. av planområdet 6.1 Beliggenhet Området ligger i Hammerfest sentrum, nedenfor Batteriet og Rica hotell med gåavstand til butikker og andre sentrumsfunksjoner. Sentral beliggenhet gjør området godt egnet for offentlig parkering. Området ligger sentralt i innseilingsområdet til Hammerfest. Beliggenheten stiller sterke krav til estetikk. 6.2 Topografi og grunnforhold Området for utfylling i sjøen har gode grunnforhold for utfylling i en begrenset bredde. Dagens terreng heller bratt ned i sjøen. Selve utfyllingen må starte fra eksisterende Side 11 av 17

12 fyllingsskråning mot sjøen. Fra marbakken faller sjøbunnen relativt bratt ned og vanskeliggjør videre utfylling i større omfang. Grunnforholdene er gode og løsmassene består av faste grus og steinmasser. Det er utført grunnundersøkelser. Området er værutsatt og utfyllingen må beskyttes mot bølgepåvirkning. 6.3 Klima Området er sterkt preget av hardt klima med mye vind, spesielt vinterstid, og ofte skifte mellom frost og mildvær. Av lokalklimatiske forhold nevnes det at området ligger åpent til og er derfor utsatt for vær og vind, spesielt fra sjøen. Det vil være nødvendig å ta hensyn til dette ved utformingen av parkeringsarealet. 6.4 Eksisterende bebyggelse og infrastruktur Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet. Inntil planområdet ligger to større bygg Bohus butikken og Rica hotellet, samt eneboliger langs Batteriet veien. Bebyggelsen har både flate-, salformede- og valmete takkonstruksjoner. Utviklingen av området bør ta hensyn til disse forholdene hvor noe av dette historiske preg ivaretas. Havnegata, Parkgata og Batteriet møtes innenfor planområdet. Det går også en mindre vei på nedsiden av Batteriet som brukes til varelevering til Rica. Planen omfatter deler av moloen. Side 12 av 17

13 Fra Rica starter kulturminneområdet Jernbanetrasken. Det ligger en trafo stasjon i krysset Parkgata/Batteriet. 6.5 Bruk av området i dag Deler av området brukes til vei og parkering. Den største delen av planområdet ligger i sjøen og er ikke forbeholdt noen spesiell bruk. 7. av planforslaget Planområdet er noe redusert i forhold til avgrensningen vist i oppstartsvarsel. Området ble redusert i den nordlige enden og omfatter nå kun deler av moloen og ikke hele moloen. 7.1 Disponering av planområdet Plankartet illustrerer fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. Plankartet er i målestokk 1 : 1000, med 1 m ekvidistanse. Alle høydedata er angitt i forhold til NGO. Planområdet er disponert på følgende måte: Byggeområde - Parkering / kontor / forretning (kombinert formål i rekkefølge) Offentlig trafikkområde - Kjørevei - Fortau - Annen veggrunn - Havneområde på land - Havneområde i sjø Friområde - Friområde Fareområde - Trafo Spesialområde - Område for kommunalteknisk drift (i tilknytning til trafostasjon) Det tilrettelegges for at området avsatt til byggeområdet skal i første omgang disponeres til parkering, enten åpen parkering eller parkeringshus på inntil 2 etasjer. Det åpnes også for parkering på taket (plan 3). Dette kan være aktuelt på sommeren med stort parkeringsbehov og relativt gode værforhold. Hvis behov for parkering løses på andre måter og ikke lenger er tilstede i dette området, tilrettelegges det for at byggeområdet kan disponeres til kontor/forretning. Side 13 av 17

14 7.2 Trafikale forhold Av hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og vegvedlikehold er det ønske om at adkomsten til det nye parkeringsområdet inngår i en helhetlig kryssløsning for Havnegata / Batteriet/ Parkgata. Kryssutformingen endres for Batteriet slik at denne får direkte adkomst mot en forlengelse av Havnegata. I følge planer fra Statens vegvesen skal Havnegata og Parkgata være en del av fremtidig RV 94. Veien på nedsiden av Batteriet er i dag en mindre vei som brukes som adkomstvei til varemottak for hotellet. Det tilrettelegges for at veien skal fortsatt kunne brukes til dette formålet. Veien foreslås regulert som gangsti for å signalisere begrenset trafikk og direkte overgang til turstien Jernbanetrasken. Side 14 av 17

15 7.3 Atkomst til parkeringsanlegget Det tilrettelegges for atkomst til parkeringsanlegget i nordenden av fyllingen i en forlengelse av Havnegata. Ved etablering av parkeringshus er den samme atkomsten aktuell på plan 1 og med en utvendig kjørerampe til plan 2. Atkomst til eventuell plan 3 forutsettes løst gjennom en rampe/bru fra Batteriet. 7.4 Utfyllingens utforming Dagens terreng heller bratt ned i sjøen og er slakere videre utover til en markert marbakke på ca. kote -4 til -5 (NGO). Videre utover heller sjøbunnen ca. 1:4 til stor dybde. Selve utfyllingen må starte fra eksisterende fyllingsskråning mot sjøen hvor eksisterende plastringsstein tas vare på for benyttelse som ny plastring. For å gi utfyllingen gode stabilitetsforhold, må det etableres en frontfylling som en tå innenfor marbakken. Større utfyllinger bør foregå ved å dose massene utover kanten og avvente med ferdigstillelse til sjøen har fått arbeide med fronten en tid. Området er værutsatt og utfyllingen må beskyttes mot bølgepåvirkning. Fronten må derfor utføres med god plastringsstein som etableres med en frontfylling / fot nederst på sjøbunnen. Utfyllingens størrelse skal tilfredsstille tosidig rett parkering i hele lengden med kjørefelt i midten. Ved åpen parkering i dagen, vil det være nødvendig med en beskyttelsesvegg i høyde 1,5 2 m av for eksempel betong langs fronten av fyllingen. Fyllingens bredde skal også kunne tilfredsstille alternativt bygging av et parkeringshus med tosidig parkering og kjørefelt langs midten. Det krever en nettobredde på ca m og nødvendig plass til innkjøringsrampe til øvrige plan. Planlagt høyde på fyllingen er ca. C + 4, Tekniske installasjoner Eksisterende infrastruktur i form av vann- og avløpsledninger i Havnegata, Batteriet og Parkgata beholdes. Det er kun ledningskum nederst i Batteriet som må justeres i toppen når kryssløsningen justeres. Det går høyspentkabel i kommunal vei, Batteriet, ned til trafo nedenfor Batteriet. Fra samme trafo går det høyspentkabel i grunnen mot øst forbi krysset Havnegata / Parkgata. Lavspentkabler i grunnen går fra trafo og krysser i veien til bygning (Bohus) på nordsiden og annen kabel i grunnen krysser Batteriet og går østover. Disse kablene beholder sin trase i størst mulig grad. Det må legges ny lavspentkabel i grunnen fra trafo til sentralt plassert nytt fordelingsskap ved parkeringsanlegget. På selve parkeringsanlegget må det legges ledningsanlegg for belysning med lysmaster samt ledningsanlegg til utstyr for billettautomater. Side 15 av 17

16 7.6 Tilgjengelighet Parkeringsanlegget skal utformes slik at den er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det legges opp til full tilgjengelighet til området som vil være tilrettelagt for rullestolbrukere. 7.7 Sikring mot ekstreme værforhold Områdets beliggenhet tilsier at det, spesielt vinterstid, kan være ekstreme vindforhold med ofte skifte mellom frost og mildvær. Bygningskonstruksjoner mot sjøsiden må påregnes at sjøvann vil bli kastet med vinden til området. Bygninger vil bli konstruert for å kunne tåle slik påvirkning. 7.8 Forurensning Det er gjort forsøk på å foreta undersøkelse av sjøbunnen, men massene var såpass grove og faste at prøvetaking ikke lot seg utføre. Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at sjøbunnen ved Batteriet er forurenset da det her er stor bølgepågang og mye strøm i sjøen. Slike forhold gir liten eller ingen sedimentering av fine masser på sjøbunnen. Nærmere vurdering av støyforurensning må gjøres i sammenheng med prosjektering av anlegget og før søknad om igangsetting. Side 16 av 17

17 Hammerfest kommune Reguleringsplan Parkering Batteriet ROS analyse Potensielle Sannsynlighet Konsekvensvurdering Tiltak / kommentarer risikoområder a) Trafikkstøy Svært sannsynlig Ufarlig Støyvurdering utføres før igangsettingstillatelse gis b) Trafikkstøv Lite sannsynlig Ufarlig Trafikkarealene utføres med fast dekke c) Trafikkulykker Lite sannsynlig Ufarlig Fysisk hindring for utforkjøring mot sjøen d) Snøskred Usannsynlig Ufarlig Ikke aktuelt e) Jord -/leir- /steinras Usannsynlig Ufarlig Geoteknisk undersøkelse er utført og danner grunnlag for utførelse av utfyllingen f) Flom Usannsynlig Ufarlig Ferdig overflate ligger ikke lavere enn kote +3,5 (NGO) som ligger godt over maks flo sjø g) Vind / storm / uvær Meget sannsynlig Ufarlig Parkeringsanlegget skal utføres med 1,5 2 m høy beskyttelsesvegg av betong mot sjøsiden h) Radon Usannsynlig Ufarlig Ikke aktuelt i) Kraftledninger Usannsynlig Ufarlig Kabler i bakken ifm. trafo registreres før start av gravearbeider For definisjon av benyttede begreper henvises til veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap. Side 17 av 17

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Detaljert reguleringsplan 25. februar 2011 Revidert 8. november 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 19 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller (konsulent): Archus arkitekter AS, Pilestredet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Storskog Grenseovergangssted Sør-Varanger kommune

Storskog Grenseovergangssted Sør-Varanger kommune Forslag til detaljregulering: Storskog Grenseovergangssted Sør-Varanger kommune Planbeskrivelse PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12 og 28.03.12 (utvidet)

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet 1. Forslag til planbestemmelser Side 1 2. Plankart A1 Side 3 3. Tekniske vegtegninger A1 Side 4 a. B02 Oversiktstegning Side 4 b. C01 Plan og profil. Profilnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer