Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet"

Transkript

1 Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: Side 1 av 17

2 1. Bakgrunn Målsetning Saksgang Oppstartsvarsel og kunngjøring Uttalelser til oppstartsvarselet Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser Offentlig ettersyn Forslagsstillers kommentarer til uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn Sluttbehandling Forhold til eksisterende planer Eierforhold av planområdet Beliggenhet Topografi og grunnforhold Klima Eksisterende bebyggelse og infrastruktur Bruk av området i dag av planforslaget Disponering av planområdet Trafikale forhold Atkomst til parkeringsanlegget Utfyllingens utforming Tekniske installasjoner Tilgjengelighet Sikring mot ekstreme værforhold Forurensning Side 2 av 17

3 1. Bakgrunn Bakgrunnen for igangsatt reguleringsarbeid er at Hammerfest by er i en svært vanskelig situasjon hvor det er stor mangel på offentlige parkeringsplasser i sentrum. For å kunne gi et bedre tilbud til arbeidstakere, besøkende og næringslivet, ble det bestemt å igangsette regulering som skal tilrettelegge for parkeringsløsning nedenfor Batteriet på en utfylling i sjøen. Hammerfest kommune engasjerte SWECO Grøner AS for å gjennomføre reguleringsarbeidet. HAMMERFEST KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING VARSEL OM REGULERING I medhold av Plan- og bygningslovens 27-1 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeide for område nedenfor Batteriet iht skisse. Formålet er å legge til rette for etablering av parkering ved utfylling i sjø langs eksisterende sjøfront samt tilknytning til eksisterende veg. 2. Målsetning Reguleringsplanen skal tilrettelegge for parkering i Hammerfest sentrum. Det tilrettelegges for at området kan nyttes til Kontor / Forretning når behovet for parkering er løst gjennom andre tiltak eller eventuelt kombinasjon. 3. Saksgang 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid i hht. plan- og bygningslovens bestemmelser, ble kunngjort ved brev til grunneiere og berørte myndigheter datert Annonse om kunngjøring av planoppstart ble trykket i Finnmark Dagblad den Direkte berørte parter tilskrives. De som har synspunkter eller faktiske opplysninger av betydning for planarbeidet bes henvende seg skriftlig innen fredag til:. SWECO Grøner AS, Postboks 931, 9259 TROMSØ Side 3 av 17

4 UNDERRETNINGSLISTE FOR REGULERINGSPLAN FOR PARKERINGSAREAL NEDENFOR BATTERIET Datert Revidert:...* Merknader: Tegnforklaring: Følgende gjelder for underretning ved de ulike behandlingene: 1. OPPSTARTSANNONSERING (Pbl 27-1 nr.1): Brev sendes. 2. Utlegging til OFFENTLIG ETTERSYN: Saksfremlegg m/vedtak sendes ut. 3. Etter MERKNADSBEHANDLING i planutvalget: Ingen underretning. 4. Endelig vedtak i KOMMUNESTYRET: Saksfremlegg m/vedtak sendes ut. 1) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedlegges. 2) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedl. i planer som berører riks- og fylkesveger. 3) 2 eks. av dokumentene ved utlegging til offentlig ettersyn Forslagsstiller/planlegger/oppdragsgiver SWECO Grøner AS Postboks TROMSØ Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST Grunneiere, rettighetshavere/festere og naboer 25/2 Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST 25/245 Leb Henriksen ANS Postboks HAMMERFEST 25/271 Kabimo AS Postboks HAMMERFEST 25/180 Kristine Rønquist Rødsildreveien RYPEFJORD Hans Arild Eliassen 25/161 Frank Wæraas Batteriet HAMMERFEST Aud Wæraas 25/188 Karin Synnøve Solstad Batteriet HAMMERFEST 25/316 Rica Hotell Hammerfest ANS Postboks BILLINGSTAD 25/176 25/190 Jens Emil Pedersen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/191 Tor Sverre Arnesen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/215 Knut Jørgensen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/220 Ragnar Ketil Haugen Corn Moes gate HAMMERFEST Statlige og fylkeskommunale myndigheter Finnmark Fylkeskommune Areal og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ Henry Karlsens pl. 1 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelinga, Statens hus 9815 VADSØ Statens Vegvesen Region nord 8002 BODØ Dreyfushammarn 31 Sametinget Miljø- og kulturvernavdelingen 9840 VARANGERBOTN Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks ÅLESUND Tromsø Museum Universitetsmuseet Lars Thørings v TROMSØ Kommunale myndigheter Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST v/plan og Utvikling Hammerfest Havnevesen Postboks HAMMERFEST Andre Hammerfest Energi AS Rossmollg Hammerfest Fikas Postboks Hammerfest Telenor Postboks Hammerfest Side 4 av 17

5 3.2 Uttalelser til oppstartsvarselet 3.3 Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser Etter kunngjøring og utsending av varsel om igangsatt planarbeid, har det kommet inn 8 skriftlige uttalelser. Nedenfor gis det kort redegjørelse for innholdet i uttalelsene, supplert med forslagsstillers kommentarer. Hammerfest Havnevesen opplyser i brev datert at store deler av det varslede planområdet er regulert til havneformål på land og derigjennom båndlagt gjennom kontrakt med tredjepart som må avklares parallelt med reguleringsarbeidet. Det foreligger avtale mellom Hammerfest kommune og Kystverket vedrørende ansvaret for beskyttelsesmoloen som ligger innenfor planområdet. Planområdet i sjøen forvaltes av Hammerfest Havnevesen KF og det minnes om at eventuelle tiltak i sjøen er søknadspliktig i forhold til lov om Havner og farvann. Innspillet tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det legges opp til at søknaden til Havnevesenet om tiltak i sjøen sendes i forbindelse med offentlig høring. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen opplyser i brev datert at Miljøvernavdelingen samordner Fylkesmannens uttalelser i arealplansaker og kommer i denne sammenheng med følgende innspill: Side 5 av 17

6 - Minner om søknadsplikt ifm. mudring / utfylling i sjø med krav om klarlegging av om sjøbunnen er forurenset. I denne sammenheng er det også fremsatt et ønske om en konkret tekst tas med i reguleringsplanens bestemmelser. Innspillet tas til etterretning. Rambøll AS har på oppdrag fra Hammerfest kommune gjennomført miljøundersøkelser i området. Forurensning av sjøbunnen vurderes som lite sannsynlig. - Minner om retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn ved arealplanlegging. Ber om at det må vurderes om støy er et aktuelt tema da det regulerte området grenser til eksisterende boligområde. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. - Minner om tilgjengelighet for alle da det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bybebyggelse og uterom på likestilt måte, jfr. rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. - Minner om kommunens selvstendige undersøkelsesplikt i hht. pbl 68 mht. farlige forhold. Innspilling tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanen. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Fagenhet for arkeologi opplyser i brev datert at Tromsø Museum er forvalter av kulturminner under vann i hht. Kulturminnelovens 14. Hammerfest havn tilhører et område utpekt av Riksantikvaren som marinarkeologisk prioritert område (omr. 5022). På grunn av det planlagte tiltakets størrelse med utfylling i sjøen, vil Tromsø Museum i hht. kulturminnelovens 9 måtte foreta befaring / undersøkelse av planområdet Som følge av dette innspillet gjennomførte Tromsø Museum befaring i området 16.april Ovennevnte befaring har ikke påvist automatisk vernete/fredete kulturminner innenfor de tre befarte tiltaksområdene i sjø. Rica Hotell Hammerfest har i brev datert oppgitt følgende anmerkninger: - Det må tas hensyn til eksisterende varemottak / lager samt parkeringsplasser på sjøsiden av hotellet. Innspillet tas til etterretning. - Uttrykker sin bekymring i forhold til støy for gjesterom på sjøsiden, fra trafikk til og fra parkeringsområdet, med forventning om nødvendige forebyggende tiltak blir gjort som for eksempel skifting av vinduer. Støybelastningen vurderes. Det settes nødvendige krav i reguleringsbestemmelsene. - Ikke hindre muligheten for utvidelse av hotellet mot sjøsiden, jfr. vedlagte skisse. Innspillet tas til etterretning og vurderes i den videre planprosessen. Kystverket opplyser i brev datert at beskyttelsesmoloen innenfor planområdet forvaltes av Hammerfest Havn. Ved utfylling på utsiden av moloen, må samme utforming benyttes som dagens skråning. Tiltaket i sjøen skal i tillegg til behandling etter Pbl, også søkes om tillatelse for i hht. Havne- og farvannsloven som i dette tilfellet forvaltes Hammerfest havnedistrikt. Innspillet skal ivaretas i forbindelse med prosjektering av tiltaket. Side 6 av 17

7 Sametinget opplyser i brev datert om at det omsøkte planområdet ligger like nord for en automatisk fredet samisk kirkegård, men at de ikke anser at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner. Sametinget har ingen ytterligere merknader til planarbeidet, men ber om at det i reguleringsbestemmelsene tas inn avsnitt som poengterer aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. Statens vegvesen ber om i brev datert at avkjørselen til det nye parkeringsområdet inngår i et helhetlig vegkryss mellom Havnegata / Batteriet / Parkgata hvor løsningen tas med i reguleringsplanen. De ber også om deltakelse i planprosessen. Innspillet tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanen for området. Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen har i brev datert opplyst at avdelingen har ingen merknader til tiltaket, men gjør oppmerksom på meldeplikten under arbeidet i forhold til kulturminner og at dette formidles til utførende entreprenør. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 3.4 Offentlig ettersyn Planforslaget ble lagt frem for Styret for Miljø og Utvikling der det ble fattet vedtak om at forslag til reguleringsplan for parkeringsareal Batteriet datert , med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid i medhold av Plan og bygningslovens Berørte parter ble tilskrevet og det ble annonsert i Finnmark Dagblad 6.juli Tidsrommet for offentlig ettersyn ble satt til Det ble samtidig sendt søknad til havnevesenet om tiltak i havneområde. Det ble mottatt følgende uttalelser som følge av offentlig ettersyn: - fra Hammerfest Havnevesen datert fra Statens Vegvesen datert (+ etterfølgende brev datert ) - fra Steenstrup og Stordrange på vegne av Rica Eiendom AS datert fra Fylkesmannen i Finnmark datert fra Aud og Frank Wæraas datert fra Bohus Henriksen datert fra Sametinget datert fra Sektor for Kultur og Idrett datert fra Kystverket datert Side 7 av 17

8 3.5 Forslagsstillers kommentarer til uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn Hammerfest Havnevesen påpeker i sitt brev datert følgende forhold: Det aktuelle området er svært værutsatt og Havnevesenet må høres i forbindelse med prosjektbeskrivelsen og utførelsen av tiltaket. Kommentar: søknad om tillatelse til utfylling i sjø ble oversendt Havnevesenet sammen med teknisk beskrivelse av tiltaket. En del av reguleringsområdet har tidligere vært regulert til Havneområdet på land (gjennom Sentrumsplanen). Området har gjennom mange år vært leiet ut som parkeringsareal til privat leietaker (her menes det Bohus Henriksen). Området må av den grunn innløses til havnekassen ved endring av reguleringsformål. Kommentar: denne saken avklares juridisk parallelt med planprosessen. Tiltakshaver må være ansvarlig for fyllingens stabilitet og vedlikehold. Dette gjelder også eventuelle skader på moloen som følge av tiltaket. Kommentarer: dette forholdet skal avklares nærmere mellom Havnevesenet og Teknisk drift i forkant av utbyggingen. Statens Vegvesen påpekte i sitt brev datert at deres ønske om helhetlig vegkryss mellom Havnegata/Batteriet/Parkgata ikke ble ivaretatt i planforslaget og varslet om mulig innsigelse til foreliggende planløsning. Kommentar: dette forholdet ble diskutert i møtet med Statens Vegvesen Det ble også foretatt befaring på området. Statens Vegvesen sendte nytt brev der de aksepterer foreliggende forslag til kryssløsning med kommentarer om kantstein mellom Batteriet og Parkgata og eventuell kanalisering i sekundærvegen. Kommentarene tas til etterretning. Kravet om kantstein skal ivaretas ved utførelse av tiltaket. Kanalisering i sekundærvegen vurderes som unødvendig for den tiltenkte trafikkmengden. Steenstrup og Stordrange anmoder i sitt brev skrevet på vegne av Rica Eiendom AS og datert om at planforslaget ikke vedtas, men at dette i stedet endres i tråd med opprinnelige planer om kun parkeringsareal på bakkeplan. Dette på grunn av at foreslått utbygging med parkeringshus inntil 2 etasjer og parkering på taket vil føre til forringelse av utsikten og støy, noe som innebærer en vesentlig verdiforringelse av hotellet og vil muligens medføre driftsproblemer for hotellet. Brevet formuleres som innsigelse til reguleringsplanen. Kommentar: innspillet tas til etterretning og vil bli vurdert i forbindelse med 2.gangs behandling i planutvalget. Brevet oppfattes for øvrig som innspill til planarbeidet da kun statlige fagorgan, fylkeskommune og nabokommune har adgang til å reise innsigelse til reguleringsplan. Fylkesmannen i Finnmark i sitt brev datert påpeker at natustien Jernbanetrasken er den eneste natursti i denne delen av byen som har stort potensial for framtidas sentrumsbeboere. Fylkesmannen anbefaler å benytte muligheten til å bedre atkomsten til naturstien ved denne utbyggingen. Side 8 av 17

9 Kommentar: dette forholdet er ivaretatt gjennom at naturstien og området rundt blir regulert som spesialområde Bevaring. Dette vil bidra til å fremme denne kvaliteten og tilrettelegge for fremtidig utvikling og forskjønning av området. Aud og Frank Wæraas (beboere i Batteriet 4) påpeker i sitt brev datert manglende dokumentasjon i planforslaget som gjør at det er vanskelig å ha en begrunnet oppfatning av mulig bebyggelse. De skriver at huseiere på Batteriet ikke liker den foreliggende reguleringsplanen, men vil likevel ikke argumentere imot den foreslåtte utfyllingen i sjø. Derimot er de sterkt imot at planen tilrettelegger for parkeringshus og kontor/forretning. Det planlagte bygget vil ikke bare sterkt redusere utsikten og trivselen for beboerne, men også redusere omsetningsverdien på boligen. De varsler at mulig bebyggelse på utfyllingsområdet vil utløse et erstatningskrav. Kommentar: innspillet tas til etterretning og vil bli vurdert i forbindelse med 2.gangs behandling i planutvalget. Bohus Henriksen skriver i datert at Bohusbygget har sjørettet fasade som man ønsker å ivareta og benytte ved en senere utbygging/ombygging. Det er derfor ønskelig å forhindre at nytt bygg blir plassert foran Bohusbygget. Det foreslås at området nord for innkjøringen ikke bebygges. De stiller seg for øvrig positive til at det skal tilrettelegges for parkering i Hammerfest sentrum. Kommentar: dette innspillet er ivaretatt gjennom at byggegrense trekkes til sørsiden av innkjørselen. Det tilrettelegges kun for åpen parkering på nordsiden av utfyllingen. Sametinget har i sitt brev datert ingen spesielle merknader til planforslaget. Sektor for Kultur og Idrett ber i sitt brev datert at hele friområdet inkl. Jernbanetrasken blir regulert til spesialområde Bevaring for å sikre dette kulturminne for fremtiden. De har ingen innvendinger mot at den første delen av Jernbanetrasken sambrukes i form av atkomst for varelevering til Rica hotell. De ber for øvrig å unngå trafikk med kjøretøy videre langs Jernbanetrasken fra Rica og vestover mot Dungan. Kommentar: Innspillet tas til etterretning og ivaretas gjennom at det aktuelle området reguleres til spesialområde Bevaring. Kystverket påpeker i sitt brev datert at planområdet er svært værutsatt. Angående eierforhold henvises det til Havnevesenet. Det minnes om at alle tiltak i sjøen skal behandles etter Havne- og farvannsloven. Kommentar: disse forholdene er ivaretatt i planarbeidet. 3.6 Sluttbehandling Reguleringsplanen ble behandlet i Styret for Miljø og Utvikling og i Kommunestyret Kommunestyret fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsplanen for parkeringsareal Batteriet med tilhørende bestemmelser slik planforslaget foreligger ved 2. gangs behandling. Kotehøyde på bygg med to etasjer inklusive skjerming på taket settes til kote 11. Side 9 av 17

10 Utforming av bygget må ta tilbørlig hensyn til arkitektur og estetikk ref. planens pkt Fellesbestemmelser for byggeområde. Før byggestart må saken behandles av Styret for Miljø og Utvikling. Trafikkløsningen til området må skje på en slik måte at der skapes god flyt til og fra parkeringsområdet. Reguleringsformålet bevaring tas ut av reguleringsplanen. Det skal gjøres nødvendige endringer i plankartet og reguleringsbestemmelsene. Saksgangen ifølge Plan- og Bygningsloven påføres plankartet før planen sendes ut. Plandokumentasjonen ble justert i henhold til vedtaket før utsendelse. 4. Forhold til eksisterende planer Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Sentrumsområde og Kulturminneområde. Reguleringsplaner Kun i nordøstre delen overlapper planforslaget reguleringsplan for Hammerfest sentrum (datert ). Dette gjelder tidligere regulerte Havneområder på land og Offentlig trafikkområde. For øvrig grenser planforslaget opp mot gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum. Utsnitt av reguleringsplan for Hammerfest sentrum datert Utfylling Side 10 av 17

11 5. Eierforhold Parkeringsanlegget vil bli liggende på kommunal eiendom. 6. av planområdet 6.1 Beliggenhet Området ligger i Hammerfest sentrum, nedenfor Batteriet og Rica hotell med gåavstand til butikker og andre sentrumsfunksjoner. Sentral beliggenhet gjør området godt egnet for offentlig parkering. Området ligger sentralt i innseilingsområdet til Hammerfest. Beliggenheten stiller sterke krav til estetikk. 6.2 Topografi og grunnforhold Området for utfylling i sjøen har gode grunnforhold for utfylling i en begrenset bredde. Dagens terreng heller bratt ned i sjøen. Selve utfyllingen må starte fra eksisterende Side 11 av 17

12 fyllingsskråning mot sjøen. Fra marbakken faller sjøbunnen relativt bratt ned og vanskeliggjør videre utfylling i større omfang. Grunnforholdene er gode og løsmassene består av faste grus og steinmasser. Det er utført grunnundersøkelser. Området er værutsatt og utfyllingen må beskyttes mot bølgepåvirkning. 6.3 Klima Området er sterkt preget av hardt klima med mye vind, spesielt vinterstid, og ofte skifte mellom frost og mildvær. Av lokalklimatiske forhold nevnes det at området ligger åpent til og er derfor utsatt for vær og vind, spesielt fra sjøen. Det vil være nødvendig å ta hensyn til dette ved utformingen av parkeringsarealet. 6.4 Eksisterende bebyggelse og infrastruktur Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet. Inntil planområdet ligger to større bygg Bohus butikken og Rica hotellet, samt eneboliger langs Batteriet veien. Bebyggelsen har både flate-, salformede- og valmete takkonstruksjoner. Utviklingen av området bør ta hensyn til disse forholdene hvor noe av dette historiske preg ivaretas. Havnegata, Parkgata og Batteriet møtes innenfor planområdet. Det går også en mindre vei på nedsiden av Batteriet som brukes til varelevering til Rica. Planen omfatter deler av moloen. Side 12 av 17

13 Fra Rica starter kulturminneområdet Jernbanetrasken. Det ligger en trafo stasjon i krysset Parkgata/Batteriet. 6.5 Bruk av området i dag Deler av området brukes til vei og parkering. Den største delen av planområdet ligger i sjøen og er ikke forbeholdt noen spesiell bruk. 7. av planforslaget Planområdet er noe redusert i forhold til avgrensningen vist i oppstartsvarsel. Området ble redusert i den nordlige enden og omfatter nå kun deler av moloen og ikke hele moloen. 7.1 Disponering av planområdet Plankartet illustrerer fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. Plankartet er i målestokk 1 : 1000, med 1 m ekvidistanse. Alle høydedata er angitt i forhold til NGO. Planområdet er disponert på følgende måte: Byggeområde - Parkering / kontor / forretning (kombinert formål i rekkefølge) Offentlig trafikkområde - Kjørevei - Fortau - Annen veggrunn - Havneområde på land - Havneområde i sjø Friområde - Friområde Fareområde - Trafo Spesialområde - Område for kommunalteknisk drift (i tilknytning til trafostasjon) Det tilrettelegges for at området avsatt til byggeområdet skal i første omgang disponeres til parkering, enten åpen parkering eller parkeringshus på inntil 2 etasjer. Det åpnes også for parkering på taket (plan 3). Dette kan være aktuelt på sommeren med stort parkeringsbehov og relativt gode værforhold. Hvis behov for parkering løses på andre måter og ikke lenger er tilstede i dette området, tilrettelegges det for at byggeområdet kan disponeres til kontor/forretning. Side 13 av 17

14 7.2 Trafikale forhold Av hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og vegvedlikehold er det ønske om at adkomsten til det nye parkeringsområdet inngår i en helhetlig kryssløsning for Havnegata / Batteriet/ Parkgata. Kryssutformingen endres for Batteriet slik at denne får direkte adkomst mot en forlengelse av Havnegata. I følge planer fra Statens vegvesen skal Havnegata og Parkgata være en del av fremtidig RV 94. Veien på nedsiden av Batteriet er i dag en mindre vei som brukes som adkomstvei til varemottak for hotellet. Det tilrettelegges for at veien skal fortsatt kunne brukes til dette formålet. Veien foreslås regulert som gangsti for å signalisere begrenset trafikk og direkte overgang til turstien Jernbanetrasken. Side 14 av 17

15 7.3 Atkomst til parkeringsanlegget Det tilrettelegges for atkomst til parkeringsanlegget i nordenden av fyllingen i en forlengelse av Havnegata. Ved etablering av parkeringshus er den samme atkomsten aktuell på plan 1 og med en utvendig kjørerampe til plan 2. Atkomst til eventuell plan 3 forutsettes løst gjennom en rampe/bru fra Batteriet. 7.4 Utfyllingens utforming Dagens terreng heller bratt ned i sjøen og er slakere videre utover til en markert marbakke på ca. kote -4 til -5 (NGO). Videre utover heller sjøbunnen ca. 1:4 til stor dybde. Selve utfyllingen må starte fra eksisterende fyllingsskråning mot sjøen hvor eksisterende plastringsstein tas vare på for benyttelse som ny plastring. For å gi utfyllingen gode stabilitetsforhold, må det etableres en frontfylling som en tå innenfor marbakken. Større utfyllinger bør foregå ved å dose massene utover kanten og avvente med ferdigstillelse til sjøen har fått arbeide med fronten en tid. Området er værutsatt og utfyllingen må beskyttes mot bølgepåvirkning. Fronten må derfor utføres med god plastringsstein som etableres med en frontfylling / fot nederst på sjøbunnen. Utfyllingens størrelse skal tilfredsstille tosidig rett parkering i hele lengden med kjørefelt i midten. Ved åpen parkering i dagen, vil det være nødvendig med en beskyttelsesvegg i høyde 1,5 2 m av for eksempel betong langs fronten av fyllingen. Fyllingens bredde skal også kunne tilfredsstille alternativt bygging av et parkeringshus med tosidig parkering og kjørefelt langs midten. Det krever en nettobredde på ca m og nødvendig plass til innkjøringsrampe til øvrige plan. Planlagt høyde på fyllingen er ca. C + 4, Tekniske installasjoner Eksisterende infrastruktur i form av vann- og avløpsledninger i Havnegata, Batteriet og Parkgata beholdes. Det er kun ledningskum nederst i Batteriet som må justeres i toppen når kryssløsningen justeres. Det går høyspentkabel i kommunal vei, Batteriet, ned til trafo nedenfor Batteriet. Fra samme trafo går det høyspentkabel i grunnen mot øst forbi krysset Havnegata / Parkgata. Lavspentkabler i grunnen går fra trafo og krysser i veien til bygning (Bohus) på nordsiden og annen kabel i grunnen krysser Batteriet og går østover. Disse kablene beholder sin trase i størst mulig grad. Det må legges ny lavspentkabel i grunnen fra trafo til sentralt plassert nytt fordelingsskap ved parkeringsanlegget. På selve parkeringsanlegget må det legges ledningsanlegg for belysning med lysmaster samt ledningsanlegg til utstyr for billettautomater. Side 15 av 17

16 7.6 Tilgjengelighet Parkeringsanlegget skal utformes slik at den er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det legges opp til full tilgjengelighet til området som vil være tilrettelagt for rullestolbrukere. 7.7 Sikring mot ekstreme værforhold Områdets beliggenhet tilsier at det, spesielt vinterstid, kan være ekstreme vindforhold med ofte skifte mellom frost og mildvær. Bygningskonstruksjoner mot sjøsiden må påregnes at sjøvann vil bli kastet med vinden til området. Bygninger vil bli konstruert for å kunne tåle slik påvirkning. 7.8 Forurensning Det er gjort forsøk på å foreta undersøkelse av sjøbunnen, men massene var såpass grove og faste at prøvetaking ikke lot seg utføre. Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at sjøbunnen ved Batteriet er forurenset da det her er stor bølgepågang og mye strøm i sjøen. Slike forhold gir liten eller ingen sedimentering av fine masser på sjøbunnen. Nærmere vurdering av støyforurensning må gjøres i sammenheng med prosjektering av anlegget og før søknad om igangsetting. Side 16 av 17

17 Hammerfest kommune Reguleringsplan Parkering Batteriet ROS analyse Potensielle Sannsynlighet Konsekvensvurdering Tiltak / kommentarer risikoområder a) Trafikkstøy Svært sannsynlig Ufarlig Støyvurdering utføres før igangsettingstillatelse gis b) Trafikkstøv Lite sannsynlig Ufarlig Trafikkarealene utføres med fast dekke c) Trafikkulykker Lite sannsynlig Ufarlig Fysisk hindring for utforkjøring mot sjøen d) Snøskred Usannsynlig Ufarlig Ikke aktuelt e) Jord -/leir- /steinras Usannsynlig Ufarlig Geoteknisk undersøkelse er utført og danner grunnlag for utførelse av utfyllingen f) Flom Usannsynlig Ufarlig Ferdig overflate ligger ikke lavere enn kote +3,5 (NGO) som ligger godt over maks flo sjø g) Vind / storm / uvær Meget sannsynlig Ufarlig Parkeringsanlegget skal utføres med 1,5 2 m høy beskyttelsesvegg av betong mot sjøsiden h) Radon Usannsynlig Ufarlig Ikke aktuelt i) Kraftledninger Usannsynlig Ufarlig Kabler i bakken ifm. trafo registreres før start av gravearbeider For definisjon av benyttede begreper henvises til veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap. Side 17 av 17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS Planbeskrivelse Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS 1. BAKGRUNN Reguleringsplanen omfatter eiendommene gnr/bnr 27/249, 27/1054, 27/1055, 27/1056,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Vedlegg til: Arkivsaksnr.: 10/2780-43 Arkiv: REG 315-1

Vedlegg til: Arkivsaksnr.: 10/2780-43 Arkiv: REG 315-1 OPPSUMMERING AV INNSPILL OG KOMMENTARER TIL REGULERINGSPLAN 0605_358 HØNENGATA 18-20 VED 2. GANGS BEHANDLING, 25.09.2012 Vedlegg til: Arkivsaksnr.: 10/2780-43 Arkiv: REG 315-1 Denne planen ble varslet

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:05/01107 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 22.12.2005 0145/05 FORMANNSKAPET 15.06.2006 0110/06 FORMANNSKAPET 20.06.2006 0114/06

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer