Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet"

Transkript

1 Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: Side 1 av 17

2 1. Bakgrunn Målsetning Saksgang Oppstartsvarsel og kunngjøring Uttalelser til oppstartsvarselet Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser Offentlig ettersyn Forslagsstillers kommentarer til uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn Sluttbehandling Forhold til eksisterende planer Eierforhold av planområdet Beliggenhet Topografi og grunnforhold Klima Eksisterende bebyggelse og infrastruktur Bruk av området i dag av planforslaget Disponering av planområdet Trafikale forhold Atkomst til parkeringsanlegget Utfyllingens utforming Tekniske installasjoner Tilgjengelighet Sikring mot ekstreme værforhold Forurensning Side 2 av 17

3 1. Bakgrunn Bakgrunnen for igangsatt reguleringsarbeid er at Hammerfest by er i en svært vanskelig situasjon hvor det er stor mangel på offentlige parkeringsplasser i sentrum. For å kunne gi et bedre tilbud til arbeidstakere, besøkende og næringslivet, ble det bestemt å igangsette regulering som skal tilrettelegge for parkeringsløsning nedenfor Batteriet på en utfylling i sjøen. Hammerfest kommune engasjerte SWECO Grøner AS for å gjennomføre reguleringsarbeidet. HAMMERFEST KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING VARSEL OM REGULERING I medhold av Plan- og bygningslovens 27-1 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeide for område nedenfor Batteriet iht skisse. Formålet er å legge til rette for etablering av parkering ved utfylling i sjø langs eksisterende sjøfront samt tilknytning til eksisterende veg. 2. Målsetning Reguleringsplanen skal tilrettelegge for parkering i Hammerfest sentrum. Det tilrettelegges for at området kan nyttes til Kontor / Forretning når behovet for parkering er løst gjennom andre tiltak eller eventuelt kombinasjon. 3. Saksgang 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid i hht. plan- og bygningslovens bestemmelser, ble kunngjort ved brev til grunneiere og berørte myndigheter datert Annonse om kunngjøring av planoppstart ble trykket i Finnmark Dagblad den Direkte berørte parter tilskrives. De som har synspunkter eller faktiske opplysninger av betydning for planarbeidet bes henvende seg skriftlig innen fredag til:. SWECO Grøner AS, Postboks 931, 9259 TROMSØ Side 3 av 17

4 UNDERRETNINGSLISTE FOR REGULERINGSPLAN FOR PARKERINGSAREAL NEDENFOR BATTERIET Datert Revidert:...* Merknader: Tegnforklaring: Følgende gjelder for underretning ved de ulike behandlingene: 1. OPPSTARTSANNONSERING (Pbl 27-1 nr.1): Brev sendes. 2. Utlegging til OFFENTLIG ETTERSYN: Saksfremlegg m/vedtak sendes ut. 3. Etter MERKNADSBEHANDLING i planutvalget: Ingen underretning. 4. Endelig vedtak i KOMMUNESTYRET: Saksfremlegg m/vedtak sendes ut. 1) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedlegges. 2) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedl. i planer som berører riks- og fylkesveger. 3) 2 eks. av dokumentene ved utlegging til offentlig ettersyn Forslagsstiller/planlegger/oppdragsgiver SWECO Grøner AS Postboks TROMSØ Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST Grunneiere, rettighetshavere/festere og naboer 25/2 Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST 25/245 Leb Henriksen ANS Postboks HAMMERFEST 25/271 Kabimo AS Postboks HAMMERFEST 25/180 Kristine Rønquist Rødsildreveien RYPEFJORD Hans Arild Eliassen 25/161 Frank Wæraas Batteriet HAMMERFEST Aud Wæraas 25/188 Karin Synnøve Solstad Batteriet HAMMERFEST 25/316 Rica Hotell Hammerfest ANS Postboks BILLINGSTAD 25/176 25/190 Jens Emil Pedersen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/191 Tor Sverre Arnesen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/215 Knut Jørgensen Corn Moes gate HAMMERFEST 25/220 Ragnar Ketil Haugen Corn Moes gate HAMMERFEST Statlige og fylkeskommunale myndigheter Finnmark Fylkeskommune Areal og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ Henry Karlsens pl. 1 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelinga, Statens hus 9815 VADSØ Statens Vegvesen Region nord 8002 BODØ Dreyfushammarn 31 Sametinget Miljø- og kulturvernavdelingen 9840 VARANGERBOTN Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks ÅLESUND Tromsø Museum Universitetsmuseet Lars Thørings v TROMSØ Kommunale myndigheter Hammerfest kommune PB 1224/k 9616 HAMMERFEST v/plan og Utvikling Hammerfest Havnevesen Postboks HAMMERFEST Andre Hammerfest Energi AS Rossmollg Hammerfest Fikas Postboks Hammerfest Telenor Postboks Hammerfest Side 4 av 17

5 3.2 Uttalelser til oppstartsvarselet 3.3 Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser Etter kunngjøring og utsending av varsel om igangsatt planarbeid, har det kommet inn 8 skriftlige uttalelser. Nedenfor gis det kort redegjørelse for innholdet i uttalelsene, supplert med forslagsstillers kommentarer. Hammerfest Havnevesen opplyser i brev datert at store deler av det varslede planområdet er regulert til havneformål på land og derigjennom båndlagt gjennom kontrakt med tredjepart som må avklares parallelt med reguleringsarbeidet. Det foreligger avtale mellom Hammerfest kommune og Kystverket vedrørende ansvaret for beskyttelsesmoloen som ligger innenfor planområdet. Planområdet i sjøen forvaltes av Hammerfest Havnevesen KF og det minnes om at eventuelle tiltak i sjøen er søknadspliktig i forhold til lov om Havner og farvann. Innspillet tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det legges opp til at søknaden til Havnevesenet om tiltak i sjøen sendes i forbindelse med offentlig høring. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen opplyser i brev datert at Miljøvernavdelingen samordner Fylkesmannens uttalelser i arealplansaker og kommer i denne sammenheng med følgende innspill: Side 5 av 17

6 - Minner om søknadsplikt ifm. mudring / utfylling i sjø med krav om klarlegging av om sjøbunnen er forurenset. I denne sammenheng er det også fremsatt et ønske om en konkret tekst tas med i reguleringsplanens bestemmelser. Innspillet tas til etterretning. Rambøll AS har på oppdrag fra Hammerfest kommune gjennomført miljøundersøkelser i området. Forurensning av sjøbunnen vurderes som lite sannsynlig. - Minner om retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn ved arealplanlegging. Ber om at det må vurderes om støy er et aktuelt tema da det regulerte området grenser til eksisterende boligområde. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. - Minner om tilgjengelighet for alle da det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bybebyggelse og uterom på likestilt måte, jfr. rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. - Minner om kommunens selvstendige undersøkelsesplikt i hht. pbl 68 mht. farlige forhold. Innspilling tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanen. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Fagenhet for arkeologi opplyser i brev datert at Tromsø Museum er forvalter av kulturminner under vann i hht. Kulturminnelovens 14. Hammerfest havn tilhører et område utpekt av Riksantikvaren som marinarkeologisk prioritert område (omr. 5022). På grunn av det planlagte tiltakets størrelse med utfylling i sjøen, vil Tromsø Museum i hht. kulturminnelovens 9 måtte foreta befaring / undersøkelse av planområdet Som følge av dette innspillet gjennomførte Tromsø Museum befaring i området 16.april Ovennevnte befaring har ikke påvist automatisk vernete/fredete kulturminner innenfor de tre befarte tiltaksområdene i sjø. Rica Hotell Hammerfest har i brev datert oppgitt følgende anmerkninger: - Det må tas hensyn til eksisterende varemottak / lager samt parkeringsplasser på sjøsiden av hotellet. Innspillet tas til etterretning. - Uttrykker sin bekymring i forhold til støy for gjesterom på sjøsiden, fra trafikk til og fra parkeringsområdet, med forventning om nødvendige forebyggende tiltak blir gjort som for eksempel skifting av vinduer. Støybelastningen vurderes. Det settes nødvendige krav i reguleringsbestemmelsene. - Ikke hindre muligheten for utvidelse av hotellet mot sjøsiden, jfr. vedlagte skisse. Innspillet tas til etterretning og vurderes i den videre planprosessen. Kystverket opplyser i brev datert at beskyttelsesmoloen innenfor planområdet forvaltes av Hammerfest Havn. Ved utfylling på utsiden av moloen, må samme utforming benyttes som dagens skråning. Tiltaket i sjøen skal i tillegg til behandling etter Pbl, også søkes om tillatelse for i hht. Havne- og farvannsloven som i dette tilfellet forvaltes Hammerfest havnedistrikt. Innspillet skal ivaretas i forbindelse med prosjektering av tiltaket. Side 6 av 17

7 Sametinget opplyser i brev datert om at det omsøkte planområdet ligger like nord for en automatisk fredet samisk kirkegård, men at de ikke anser at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner. Sametinget har ingen ytterligere merknader til planarbeidet, men ber om at det i reguleringsbestemmelsene tas inn avsnitt som poengterer aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. Statens vegvesen ber om i brev datert at avkjørselen til det nye parkeringsområdet inngår i et helhetlig vegkryss mellom Havnegata / Batteriet / Parkgata hvor løsningen tas med i reguleringsplanen. De ber også om deltakelse i planprosessen. Innspillet tas med i de videre prosesser knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanen for området. Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen har i brev datert opplyst at avdelingen har ingen merknader til tiltaket, men gjør oppmerksom på meldeplikten under arbeidet i forhold til kulturminner og at dette formidles til utførende entreprenør. Innspillet tas til etterretning og ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 3.4 Offentlig ettersyn Planforslaget ble lagt frem for Styret for Miljø og Utvikling der det ble fattet vedtak om at forslag til reguleringsplan for parkeringsareal Batteriet datert , med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid i medhold av Plan og bygningslovens Berørte parter ble tilskrevet og det ble annonsert i Finnmark Dagblad 6.juli Tidsrommet for offentlig ettersyn ble satt til Det ble samtidig sendt søknad til havnevesenet om tiltak i havneområde. Det ble mottatt følgende uttalelser som følge av offentlig ettersyn: - fra Hammerfest Havnevesen datert fra Statens Vegvesen datert (+ etterfølgende brev datert ) - fra Steenstrup og Stordrange på vegne av Rica Eiendom AS datert fra Fylkesmannen i Finnmark datert fra Aud og Frank Wæraas datert fra Bohus Henriksen datert fra Sametinget datert fra Sektor for Kultur og Idrett datert fra Kystverket datert Side 7 av 17

8 3.5 Forslagsstillers kommentarer til uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn Hammerfest Havnevesen påpeker i sitt brev datert følgende forhold: Det aktuelle området er svært værutsatt og Havnevesenet må høres i forbindelse med prosjektbeskrivelsen og utførelsen av tiltaket. Kommentar: søknad om tillatelse til utfylling i sjø ble oversendt Havnevesenet sammen med teknisk beskrivelse av tiltaket. En del av reguleringsområdet har tidligere vært regulert til Havneområdet på land (gjennom Sentrumsplanen). Området har gjennom mange år vært leiet ut som parkeringsareal til privat leietaker (her menes det Bohus Henriksen). Området må av den grunn innløses til havnekassen ved endring av reguleringsformål. Kommentar: denne saken avklares juridisk parallelt med planprosessen. Tiltakshaver må være ansvarlig for fyllingens stabilitet og vedlikehold. Dette gjelder også eventuelle skader på moloen som følge av tiltaket. Kommentarer: dette forholdet skal avklares nærmere mellom Havnevesenet og Teknisk drift i forkant av utbyggingen. Statens Vegvesen påpekte i sitt brev datert at deres ønske om helhetlig vegkryss mellom Havnegata/Batteriet/Parkgata ikke ble ivaretatt i planforslaget og varslet om mulig innsigelse til foreliggende planløsning. Kommentar: dette forholdet ble diskutert i møtet med Statens Vegvesen Det ble også foretatt befaring på området. Statens Vegvesen sendte nytt brev der de aksepterer foreliggende forslag til kryssløsning med kommentarer om kantstein mellom Batteriet og Parkgata og eventuell kanalisering i sekundærvegen. Kommentarene tas til etterretning. Kravet om kantstein skal ivaretas ved utførelse av tiltaket. Kanalisering i sekundærvegen vurderes som unødvendig for den tiltenkte trafikkmengden. Steenstrup og Stordrange anmoder i sitt brev skrevet på vegne av Rica Eiendom AS og datert om at planforslaget ikke vedtas, men at dette i stedet endres i tråd med opprinnelige planer om kun parkeringsareal på bakkeplan. Dette på grunn av at foreslått utbygging med parkeringshus inntil 2 etasjer og parkering på taket vil føre til forringelse av utsikten og støy, noe som innebærer en vesentlig verdiforringelse av hotellet og vil muligens medføre driftsproblemer for hotellet. Brevet formuleres som innsigelse til reguleringsplanen. Kommentar: innspillet tas til etterretning og vil bli vurdert i forbindelse med 2.gangs behandling i planutvalget. Brevet oppfattes for øvrig som innspill til planarbeidet da kun statlige fagorgan, fylkeskommune og nabokommune har adgang til å reise innsigelse til reguleringsplan. Fylkesmannen i Finnmark i sitt brev datert påpeker at natustien Jernbanetrasken er den eneste natursti i denne delen av byen som har stort potensial for framtidas sentrumsbeboere. Fylkesmannen anbefaler å benytte muligheten til å bedre atkomsten til naturstien ved denne utbyggingen. Side 8 av 17

9 Kommentar: dette forholdet er ivaretatt gjennom at naturstien og området rundt blir regulert som spesialområde Bevaring. Dette vil bidra til å fremme denne kvaliteten og tilrettelegge for fremtidig utvikling og forskjønning av området. Aud og Frank Wæraas (beboere i Batteriet 4) påpeker i sitt brev datert manglende dokumentasjon i planforslaget som gjør at det er vanskelig å ha en begrunnet oppfatning av mulig bebyggelse. De skriver at huseiere på Batteriet ikke liker den foreliggende reguleringsplanen, men vil likevel ikke argumentere imot den foreslåtte utfyllingen i sjø. Derimot er de sterkt imot at planen tilrettelegger for parkeringshus og kontor/forretning. Det planlagte bygget vil ikke bare sterkt redusere utsikten og trivselen for beboerne, men også redusere omsetningsverdien på boligen. De varsler at mulig bebyggelse på utfyllingsområdet vil utløse et erstatningskrav. Kommentar: innspillet tas til etterretning og vil bli vurdert i forbindelse med 2.gangs behandling i planutvalget. Bohus Henriksen skriver i datert at Bohusbygget har sjørettet fasade som man ønsker å ivareta og benytte ved en senere utbygging/ombygging. Det er derfor ønskelig å forhindre at nytt bygg blir plassert foran Bohusbygget. Det foreslås at området nord for innkjøringen ikke bebygges. De stiller seg for øvrig positive til at det skal tilrettelegges for parkering i Hammerfest sentrum. Kommentar: dette innspillet er ivaretatt gjennom at byggegrense trekkes til sørsiden av innkjørselen. Det tilrettelegges kun for åpen parkering på nordsiden av utfyllingen. Sametinget har i sitt brev datert ingen spesielle merknader til planforslaget. Sektor for Kultur og Idrett ber i sitt brev datert at hele friområdet inkl. Jernbanetrasken blir regulert til spesialområde Bevaring for å sikre dette kulturminne for fremtiden. De har ingen innvendinger mot at den første delen av Jernbanetrasken sambrukes i form av atkomst for varelevering til Rica hotell. De ber for øvrig å unngå trafikk med kjøretøy videre langs Jernbanetrasken fra Rica og vestover mot Dungan. Kommentar: Innspillet tas til etterretning og ivaretas gjennom at det aktuelle området reguleres til spesialområde Bevaring. Kystverket påpeker i sitt brev datert at planområdet er svært værutsatt. Angående eierforhold henvises det til Havnevesenet. Det minnes om at alle tiltak i sjøen skal behandles etter Havne- og farvannsloven. Kommentar: disse forholdene er ivaretatt i planarbeidet. 3.6 Sluttbehandling Reguleringsplanen ble behandlet i Styret for Miljø og Utvikling og i Kommunestyret Kommunestyret fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsplanen for parkeringsareal Batteriet med tilhørende bestemmelser slik planforslaget foreligger ved 2. gangs behandling. Kotehøyde på bygg med to etasjer inklusive skjerming på taket settes til kote 11. Side 9 av 17

10 Utforming av bygget må ta tilbørlig hensyn til arkitektur og estetikk ref. planens pkt Fellesbestemmelser for byggeområde. Før byggestart må saken behandles av Styret for Miljø og Utvikling. Trafikkløsningen til området må skje på en slik måte at der skapes god flyt til og fra parkeringsområdet. Reguleringsformålet bevaring tas ut av reguleringsplanen. Det skal gjøres nødvendige endringer i plankartet og reguleringsbestemmelsene. Saksgangen ifølge Plan- og Bygningsloven påføres plankartet før planen sendes ut. Plandokumentasjonen ble justert i henhold til vedtaket før utsendelse. 4. Forhold til eksisterende planer Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Sentrumsområde og Kulturminneområde. Reguleringsplaner Kun i nordøstre delen overlapper planforslaget reguleringsplan for Hammerfest sentrum (datert ). Dette gjelder tidligere regulerte Havneområder på land og Offentlig trafikkområde. For øvrig grenser planforslaget opp mot gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum. Utsnitt av reguleringsplan for Hammerfest sentrum datert Utfylling Side 10 av 17

11 5. Eierforhold Parkeringsanlegget vil bli liggende på kommunal eiendom. 6. av planområdet 6.1 Beliggenhet Området ligger i Hammerfest sentrum, nedenfor Batteriet og Rica hotell med gåavstand til butikker og andre sentrumsfunksjoner. Sentral beliggenhet gjør området godt egnet for offentlig parkering. Området ligger sentralt i innseilingsområdet til Hammerfest. Beliggenheten stiller sterke krav til estetikk. 6.2 Topografi og grunnforhold Området for utfylling i sjøen har gode grunnforhold for utfylling i en begrenset bredde. Dagens terreng heller bratt ned i sjøen. Selve utfyllingen må starte fra eksisterende Side 11 av 17

12 fyllingsskråning mot sjøen. Fra marbakken faller sjøbunnen relativt bratt ned og vanskeliggjør videre utfylling i større omfang. Grunnforholdene er gode og løsmassene består av faste grus og steinmasser. Det er utført grunnundersøkelser. Området er værutsatt og utfyllingen må beskyttes mot bølgepåvirkning. 6.3 Klima Området er sterkt preget av hardt klima med mye vind, spesielt vinterstid, og ofte skifte mellom frost og mildvær. Av lokalklimatiske forhold nevnes det at området ligger åpent til og er derfor utsatt for vær og vind, spesielt fra sjøen. Det vil være nødvendig å ta hensyn til dette ved utformingen av parkeringsarealet. 6.4 Eksisterende bebyggelse og infrastruktur Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet. Inntil planområdet ligger to større bygg Bohus butikken og Rica hotellet, samt eneboliger langs Batteriet veien. Bebyggelsen har både flate-, salformede- og valmete takkonstruksjoner. Utviklingen av området bør ta hensyn til disse forholdene hvor noe av dette historiske preg ivaretas. Havnegata, Parkgata og Batteriet møtes innenfor planområdet. Det går også en mindre vei på nedsiden av Batteriet som brukes til varelevering til Rica. Planen omfatter deler av moloen. Side 12 av 17

13 Fra Rica starter kulturminneområdet Jernbanetrasken. Det ligger en trafo stasjon i krysset Parkgata/Batteriet. 6.5 Bruk av området i dag Deler av området brukes til vei og parkering. Den største delen av planområdet ligger i sjøen og er ikke forbeholdt noen spesiell bruk. 7. av planforslaget Planområdet er noe redusert i forhold til avgrensningen vist i oppstartsvarsel. Området ble redusert i den nordlige enden og omfatter nå kun deler av moloen og ikke hele moloen. 7.1 Disponering av planområdet Plankartet illustrerer fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. Plankartet er i målestokk 1 : 1000, med 1 m ekvidistanse. Alle høydedata er angitt i forhold til NGO. Planområdet er disponert på følgende måte: Byggeområde - Parkering / kontor / forretning (kombinert formål i rekkefølge) Offentlig trafikkområde - Kjørevei - Fortau - Annen veggrunn - Havneområde på land - Havneområde i sjø Friområde - Friområde Fareområde - Trafo Spesialområde - Område for kommunalteknisk drift (i tilknytning til trafostasjon) Det tilrettelegges for at området avsatt til byggeområdet skal i første omgang disponeres til parkering, enten åpen parkering eller parkeringshus på inntil 2 etasjer. Det åpnes også for parkering på taket (plan 3). Dette kan være aktuelt på sommeren med stort parkeringsbehov og relativt gode værforhold. Hvis behov for parkering løses på andre måter og ikke lenger er tilstede i dette området, tilrettelegges det for at byggeområdet kan disponeres til kontor/forretning. Side 13 av 17

14 7.2 Trafikale forhold Av hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og vegvedlikehold er det ønske om at adkomsten til det nye parkeringsområdet inngår i en helhetlig kryssløsning for Havnegata / Batteriet/ Parkgata. Kryssutformingen endres for Batteriet slik at denne får direkte adkomst mot en forlengelse av Havnegata. I følge planer fra Statens vegvesen skal Havnegata og Parkgata være en del av fremtidig RV 94. Veien på nedsiden av Batteriet er i dag en mindre vei som brukes som adkomstvei til varemottak for hotellet. Det tilrettelegges for at veien skal fortsatt kunne brukes til dette formålet. Veien foreslås regulert som gangsti for å signalisere begrenset trafikk og direkte overgang til turstien Jernbanetrasken. Side 14 av 17

15 7.3 Atkomst til parkeringsanlegget Det tilrettelegges for atkomst til parkeringsanlegget i nordenden av fyllingen i en forlengelse av Havnegata. Ved etablering av parkeringshus er den samme atkomsten aktuell på plan 1 og med en utvendig kjørerampe til plan 2. Atkomst til eventuell plan 3 forutsettes løst gjennom en rampe/bru fra Batteriet. 7.4 Utfyllingens utforming Dagens terreng heller bratt ned i sjøen og er slakere videre utover til en markert marbakke på ca. kote -4 til -5 (NGO). Videre utover heller sjøbunnen ca. 1:4 til stor dybde. Selve utfyllingen må starte fra eksisterende fyllingsskråning mot sjøen hvor eksisterende plastringsstein tas vare på for benyttelse som ny plastring. For å gi utfyllingen gode stabilitetsforhold, må det etableres en frontfylling som en tå innenfor marbakken. Større utfyllinger bør foregå ved å dose massene utover kanten og avvente med ferdigstillelse til sjøen har fått arbeide med fronten en tid. Området er værutsatt og utfyllingen må beskyttes mot bølgepåvirkning. Fronten må derfor utføres med god plastringsstein som etableres med en frontfylling / fot nederst på sjøbunnen. Utfyllingens størrelse skal tilfredsstille tosidig rett parkering i hele lengden med kjørefelt i midten. Ved åpen parkering i dagen, vil det være nødvendig med en beskyttelsesvegg i høyde 1,5 2 m av for eksempel betong langs fronten av fyllingen. Fyllingens bredde skal også kunne tilfredsstille alternativt bygging av et parkeringshus med tosidig parkering og kjørefelt langs midten. Det krever en nettobredde på ca m og nødvendig plass til innkjøringsrampe til øvrige plan. Planlagt høyde på fyllingen er ca. C + 4, Tekniske installasjoner Eksisterende infrastruktur i form av vann- og avløpsledninger i Havnegata, Batteriet og Parkgata beholdes. Det er kun ledningskum nederst i Batteriet som må justeres i toppen når kryssløsningen justeres. Det går høyspentkabel i kommunal vei, Batteriet, ned til trafo nedenfor Batteriet. Fra samme trafo går det høyspentkabel i grunnen mot øst forbi krysset Havnegata / Parkgata. Lavspentkabler i grunnen går fra trafo og krysser i veien til bygning (Bohus) på nordsiden og annen kabel i grunnen krysser Batteriet og går østover. Disse kablene beholder sin trase i størst mulig grad. Det må legges ny lavspentkabel i grunnen fra trafo til sentralt plassert nytt fordelingsskap ved parkeringsanlegget. På selve parkeringsanlegget må det legges ledningsanlegg for belysning med lysmaster samt ledningsanlegg til utstyr for billettautomater. Side 15 av 17

16 7.6 Tilgjengelighet Parkeringsanlegget skal utformes slik at den er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det legges opp til full tilgjengelighet til området som vil være tilrettelagt for rullestolbrukere. 7.7 Sikring mot ekstreme værforhold Områdets beliggenhet tilsier at det, spesielt vinterstid, kan være ekstreme vindforhold med ofte skifte mellom frost og mildvær. Bygningskonstruksjoner mot sjøsiden må påregnes at sjøvann vil bli kastet med vinden til området. Bygninger vil bli konstruert for å kunne tåle slik påvirkning. 7.8 Forurensning Det er gjort forsøk på å foreta undersøkelse av sjøbunnen, men massene var såpass grove og faste at prøvetaking ikke lot seg utføre. Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at sjøbunnen ved Batteriet er forurenset da det her er stor bølgepågang og mye strøm i sjøen. Slike forhold gir liten eller ingen sedimentering av fine masser på sjøbunnen. Nærmere vurdering av støyforurensning må gjøres i sammenheng med prosjektering av anlegget og før søknad om igangsetting. Side 16 av 17

17 Hammerfest kommune Reguleringsplan Parkering Batteriet ROS analyse Potensielle Sannsynlighet Konsekvensvurdering Tiltak / kommentarer risikoområder a) Trafikkstøy Svært sannsynlig Ufarlig Støyvurdering utføres før igangsettingstillatelse gis b) Trafikkstøv Lite sannsynlig Ufarlig Trafikkarealene utføres med fast dekke c) Trafikkulykker Lite sannsynlig Ufarlig Fysisk hindring for utforkjøring mot sjøen d) Snøskred Usannsynlig Ufarlig Ikke aktuelt e) Jord -/leir- /steinras Usannsynlig Ufarlig Geoteknisk undersøkelse er utført og danner grunnlag for utførelse av utfyllingen f) Flom Usannsynlig Ufarlig Ferdig overflate ligger ikke lavere enn kote +3,5 (NGO) som ligger godt over maks flo sjø g) Vind / storm / uvær Meget sannsynlig Ufarlig Parkeringsanlegget skal utføres med 1,5 2 m høy beskyttelsesvegg av betong mot sjøsiden h) Radon Usannsynlig Ufarlig Ikke aktuelt i) Kraftledninger Usannsynlig Ufarlig Kabler i bakken ifm. trafo registreres før start av gravearbeider For definisjon av benyttede begreper henvises til veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap. Side 17 av 17

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Bestemmelser. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Bestemmelser. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Bestemmelser Vedtatt i Kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 6 1 Planens formål og avgrensning 1.1 Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS Planbeskrivelse Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS 1. BAKGRUNN Reguleringsplanen omfatter eiendommene gnr/bnr 27/249, 27/1054, 27/1055, 27/1056,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 01.03.10 Dato for siste revisjon: 20.08.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 09.09.10 I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE 1 BØRRE NORDMARK FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE Planid 664 hålogaland plankontor as 17.03.2015 2 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Endring av reguleringsplan Nord-Statland sentrum, Langvika. 2. gangs behandling.

Endring av reguleringsplan Nord-Statland sentrum, Langvika. 2. gangs behandling. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/3187-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Endring av reguleringsplan Nord-Statland sentrum, Langvika. 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263 Planbeskrivelse er datert: 05.09.2016 Dato for siste revisjon: 08.12.2016 Dato for godkjennelse: 26.01.2017 1.0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Forslag, datert 03.08.2015 og retningslinjer Planens navn Områdereguleringsplan for Alta handelspark, PlanID 20100014 Arkivsak Arkivkode Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Multiconsult AS Sluttbehandling,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Planbestemmelser VORMEDAL GNR. 147/218. Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218

Planbestemmelser VORMEDAL GNR. 147/218. Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218 Planbestemmelser 5039 - VORMEDAL GNR. 147/218 Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13 sak 32/13. 1 GENERELT

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Dato: 25.02.2014 Dato for siste revisjon: * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: * I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Storekorsnes havn Arkivsak 12/1805 Arkivkode Planid 2012-20120008 Vedtatt Forslag ved Innsending X Offentlig ettersyn. Dok.dato: 29.04.14 Sluttbehandling

Detaljer

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Arkivsak: 08/3242 Arkivkode: PLANR 4016 Sakstittel: PLAN NR. 4016 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG Godkjent Karmøy kommunestyre 15.06.10 sak 47/10. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.01.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/76 Arkivsaksnr.: 07/3394 Journalpostløpenr.: 08/18672 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Merknadsbehandling, detaljregulering for Vikasenteret (id: ) Merknader til varsel om planoppstart med høring fra til 14.8.

Merknadsbehandling, detaljregulering for Vikasenteret (id: ) Merknader til varsel om planoppstart med høring fra til 14.8. Merknadsbehandling, detaljregulering for Vikasenteret (id: 20150060) Merknader til varsel om planoppstart med høring fra 24.6.2015 til 14.8.2015 Oversikt over merknader/innspill Avsender Dato innkommet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES Planutvalgets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/440-17/77/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/48 29.05.2017 Kommunestyret 17/62 21.06.2017 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer