Møtedato: februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl februar kl Sted: Til stede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede:"

Transkript

1 Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl februar kl Sted: Til stede: Møteledere: Sissel B. Henriksen og Sissel Gaup Fst-protokoll 01/11 Fylkeskontoret Fylkesstyret: Tore Olaussen Synnøve Thomassen Eskil Hovland Sissel B. Henriksen (ikke sakene 11,12 og 7) Bjørnar Mjøen Anders Nybø Sissel Gaup Marit Lundgren Hovedtillitsvalgt: Jan Olav Guttorm, HT-samisk vgs Tove Didriksen, kontaktperson FAS Forfall: Kari Lium Else Kvivesen Knut Einar Kristensen Trine Høiberget Wenke Nilsen Øyvind Rognli Referent: Vanja Yüksel Saksliste: fst-sak 01/11 Godkjenning av protokoller fst-sak 02/11 Representasjoner fst-sak 03/11 Aktuelt fst-sak 04/11 Nytt fra lokallag fst-sak 05/11 Nytt fra HT fst-sak 06/11 Modell for finansiering av lokallagsregnskap og opprettelse av stillingshjemmel fst-sak 07/11 Prosjektgruppe for arrangement Vadsø Oppvekst og utdanning i nordområdene fst-sak 08/11 Årsmøte 2012 uke 19 (tirs-tors) to forslag Rica Hotel Alta og Thon Hotel Kirkenes fst-sak 09/11 Temadel ny lærerutdanning repr. Fra Høgskolen kommer og holder en kort innledning (onsdag) fst-sak 10/11 Tariff 2011 og pensjon fst-sak 11/11 Årsmøter lokallag fst-sak 12/11 Neste møte

2 Fst-sak 01/11 Godkjenning av protokoller Saksfremlegg av Øyvind Rognli av Utkast til protokoll 08/11 fra fylkesstyremøtet desember 2010 Protokoll 15/10 fra møte i arbeidsutvalget 15. desember 2010 Protokoll 1/11 fra møte i arbeidsutvalget 6. januar Protokoll 2/11 fra møte i arbeidsutvalget 20. januar Utkast til protokoll 08/10 fra fylkesstyremøtet desember 2010 godkjennes som fylkesstyrets protokoll. Protokoll 15/10 fra møte i arbeidsutvalget 15. desember 2010 tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Protokoll 1/11 fra møte i arbeidsutvalget 6. januar tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Protokoll 2/11 fra møte i arbeidsutvalget 20. januar tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Fst-sak 02/11 Representasjoner Saksfremlegg av Vanja Yüksel av Dato: Kurs/seminar: Deltakere. a SEK5210 Kurs for HT og vara HT Gran Anders Nybø og Sissel B. Henriksen b SEK 0211 PBL-A kurs Synnøve Thomassen Gardermoen c SEK 0311 Lærerutdanning; Når utdanning møter yrke 2011 Else Kvivesen, Olav Tveiterås og Karen Inga Eira d Videokonferanse: Tariffavtale i private virksomheter Tore Olaussen, Kari Lium og Øyvind Rognli e Kontaktforum grunnskole Eskil Hoholm Hovland f NAV Arbeidslivssenter; Basis og kompetanse IA Synnøve Thomassen g Dagsseminar UNIO-konferanse Kari Lium h Barnehagekonferansen 2011 Synnøve Thomassen i 1.2. SEK 0511 Internasjonalt kurs Tore Olaussen og Kari Lium j SEK 0611 Utfordringer ved semesterstart Tore Olaussen og Kari

3 k Ledere med personalansvar i Utdanningsforbundet. l Fylkesmannens arbeidsgruppe Strategier for heving av status og rekruttering til førskolelærer- og læreryrket Alta m SEK 0711 PBL-A Gardermoen n Fylkesledersamling o SEK 5411 Utdanningsledelse Lium Tore Olaussen Kari Lium Marita Worum og May- Tone Hansen Tore Olaussen Bjørnar Mjøen, Lisa Handnes Bellika og Tove Kalvik Øyvind Rognli p SEK 0811 IKT/WEB Asker q Medlemsmøte Utdanningsforbundet Båtsfjord Kari Lium r Møte i IA-råd Kari Lium Alta s Møte i representantskapet Tore Olaussen og Bjørnar Hurdalsjøen Mjøen t Kontaktforum barnehage Synnøve Thomassen u Kontaktforum U/H Laila Nutti v SEK 0911 Vurdering sett i et profesjonsperspektiv Anders Nybø, Eskil Hoholm Hovland og Kari Lium Referatene a) v) tas til orientering. Pkt O og R tas opp som egne saker på senere møter. Fst-sak 03/11 Aktuelt Saksfremlegg av Tore Olaussen av Særutskrift fra protokoll fra årsmøte 2009 (innlemmet i saksfremlegget) Særutskrift fra Utdanningsforbundets vedtekter (innlemmet i saksfremlegget) Fylkesleder orienterte om følgende aktuelle saker: 1. FiNoTro 2011 avlysning 2. Struktur i Utdanningsforbundet Finnmark - arbeid fram mot årsmøte Arbeid med årsmelding fra mot årsmøtet Nytt fra fylkesledersamlingen 5. Nytt fra Lyd/bilde møte 17. februar Agresso utgår da nettlinjene lå nede 6. Auksjon på neste fylkesstyremøte 7. Kontorlokaler

4 Pkt 1: FiNoTro 2011 avlysning Nordland og Troms ønsker å avlyse samlingen. Sak 2: Struktur i Utdanningsforbundet Finnmark foreløpig diskusjon: Mulige forslag til diskusjon: Forslag 1: 1. Et forslag er å redusere antall fylkesstyrepresentanter og øke frikjøpet. Pr. i dag har fylkesstyret 520 % frikjøp, med fratrekk lederrepresentanten 40 %: 480 %. Utgangspunket er uansett 520 %. Leder 100% Nestleder 100% (repr. vil ha ansvar for statlig avtaleverk) Kontaktperson barnehage 100% (repr. vil ha ansvar for Spekter, HSH, PBL, privat) Kontaktperson grunnskole100% Kontaktperson vgo 100% (repr. vil være leder personalnemnda) Kontaktperson ledere (styrere/skoleledere): 100 % (repr. vil være leder samisk utvalg) HT-fylke 0 % (frikjøp gjennom ffk) Totalt: 600 % Møte,- tale-, og forslagsrett: U/H-representant HT-samisk vgo FAS-repr. Tre vara, prioritert: 1. vara 2. vara 3. vara Forslag 2: Som over, men: Leder 100% Nestleder 100% (repr. vil ha ansvar for statlig avtaleverk) Kontaktperson barnehage 100% (repr. vil ha ansvar for Spekter, HSH, PBL, privat) Kontaktperson grunnskole100% Kontaktperson vgo 100% (repr. vil være leder personalnemnda) Kontaktperson ledere (styrere/skoleledere): 100 % (repr. vil være leder samisk utvalg) HT-fylke 0 % (frikjøp gjennom ffk) Styremedlem lokallagsleder Vest-Finnmark 0% Styremedlem lokallagsleder Øst-Finnmark 0% Totalt 600 % Møte,- tale-, og forslagsrett: U/H-representant

5 HT-samisk vgo FAS-repr. Tre vara, prioritert: 1. vara 2. vara 3. vara Oppnevning til øvrige råd og utvalg vedtas på konstituerende møte. Rokering på ansvarsområde vil kunne la seg gjøre. Begge forslag vil fremheve satsing på personalsaker og samiske skole- og barnehagespørsmål. Forslag 2 vil fremheve satsing på gjennomgående representasjon, hvor rekruttering (satsing på unge) kan være framtredende. Vi bør ha en tilrådning senest i mai. Valgkomiteen bør settes i arbeid før sommeren. 3. Arbeid med årsmelding fra mot årsmøtet Fylkesstyret skal utarbeide årsmelding for perioden. Arbeidet bør starte senest august 2011 og utover. Saken tas opp her slik at representantene er klar over arbeidet som skal gjøres framover. HT vgo og HT-samisk utarbeider egen årsmelding. 4. Nytt fra fylkesledersamlingen - Utfordring permisjonsrettigheter - Studieplasser/studietilbud i videreutdanningsstrategien - Pensjonistgruppering. o Vi sponser like mye som sentralstyret - Utfordringer med tillitsvalgte på heltid som blir sykemeldt - Manifest Analyse ved Magnus Marsdal Nu snakker læreren - Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan føring av lokallagenes regnskap og maksimumssatser 5. Nytt fra Lyd/bilde møte 17. februar Agresso utgår da nettlinjene lå nede 6. Auksjon på neste fylkesstyremøte 7. Kontorlokaler Oppussingen blir ikke gjort på denne siden av sommeren. Vi vil fortsette å se etter andre alternative lokaler. Momentene fra debatten tas med i det videre arbeid.

6 Fst-sak 04/11 Nytt fra lokallagene Saken utgår Fst-sak 05/11 Nytt fra de hovedtillitsvalgte Saksfremlegg fra Anders Nybø av Nytt fra HT-fylke: a) HT-F samling, Sanner Hotell Gran b) Divserse møter ang arbeidsmiljøundersøkelsen, januar c) Møte i arbeidsgruppa Opplæringsutredning, d) Personalsaker, januar/februar e) Drøfting innsparing av stillinger lyd/bilde, Alta vgs f) Kompetanseutvalget lyd/bilde, Alta vgs g) AT-samling vgo/ffk, Fylkeskontoret h) Kompetanseutvalgsmøte, lyd/bilde, Alta vgs 4.2. i) HT-nettverk NORD, H j) SEK 0911 H k) KS Effektiviseringsnettverk Nord, Gardermoen Nytt fra HT-samisk: Det har ikke vært avholdt noe møte i styret for de samiske videregående skole. Neste møte er fastsatt til mars. Fylkesstyret tar informasjonen fra HT-fylke og HT-samisk til orientering. Fst-sak 06/11 Modell for finansiering av lokallagsregnskap og opprettelse av stillingshjemmel Saksfremlegg fra Tore Olaussen av Fylkeskontoret fører regnskap for lokallagene i fylket fra og med Fra hvert lokallag trekkes 6 % av de tilførte kontingentinntekter. Lokallagsstyrene i Hammerfest, Sør-Varanger og Alta tilskrives. De oppfordringen til å ta saken opp på årsmøtet for å få tilslutning til å gå utover retningslinjenes maksimumsbeløp.

7 Fylkeslaget lyser ledig stilling som kontormedarbeider i 30% fra Dersom kostnadene overskrider inntektene fra lokallagene må fylkeslaget dekke dette av driftsmidlene. Fylkeslaget innhenter anbud på revisjon. Arbeidsutvalget avgjør anbudet. Fst-sak 07/11 Prosjektgruppe for arrangement Vadsø Oppvekst og utdanning i nordområdene Saksfremlegg fra Øyvind Rognli av Bakgrunn for saken: Saksbehandler utarbeider med dette saksfremlegget enkelte praktiske innspill til arbeidet med å arrangere seminar og lokallagsstyresamling, uten at det legges premisser eller føringer for videre debatt i fylkesstyret og for det arbeidet prosjektgruppen skal gjøre. Saken har vært drøftet i AU tidligere, AU-sak 3/11: b) Det utredes mulighet for å holde konferanse i Vadsø med tema Oppvekst og utdanning i Nordområdene i Vadsø 31. august. 31. august: Oppvekst og utdanning i Nordområdene 1. september: Lokallagsstyreseminar medlemmer av lokallagsstyrene i Finnmark Sted: Rica hotell Vadsø Målgruppe: Lokallagsstyrene i Finnmark dag 2, åpent for alle! Dag 1 Fylkespolitikere og repr. fra regjering inviteres særskilt. Antall vi finansierer: 5 fra hvert lokallagsstyre 95 personer Fylkesstyret: 11 personer + 2 Behov overnatting: 107 personer Hotellet (Rica Vadsø Hotell) har følgende ledig kapasitet: Kapasitet ca. 55 rom for overnatting og møterom Varangerfjord som tar opp til ca 100 deltagere. For øvrig åpnes dag 1 for alle, noe som vil medføre kostnader til kaffe og enkel bespisning hvis aktuelt. Aktuelle innledere dag 1: Disse har vært nevnt: Tom Tiller, Jens Stoltenberg, Kjell Arne Røvik, Jonas Gahr Støre, Andre muligheter er medlemmer av regjeringens ekspertutvalg for nordområdene: * Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø * Jan-Gunnar Winther (nestleder), Norsk Polarinstitutt * Lisbeth Berg-Hansen, Næringslivets hovedorganisasjon * Anne-Kjersti Fahlvik, Norges Forskningsråd * Mathilde Karlsen, Br. Karlsen, Husøy * Ole Jørgen Lønne, UNIS/Havforskningsinstituttet

8 * Frode Mellemvik, Høgskolen i Bodø * Bente Nyland, Oljedirektoratet * Sven-Roald Nystø, Árran lulesamisk senter * Gunn Ovesen, Innovasjon Norge * Thor Robertsen, Finnmark fylkeskommune * Peter Johan Schei, Fridtjof Nansens institutt * Øivind Silåmo, Landsorganisasjonen * Unni M. Steinsmo, SINTEF * Jostein Mykletun, Utenriksdepartementet (observatør) Fylkesstyret inviteres til å vurdere innledere, program, tema, som den nedsatte prosjektgruppen tar med seg i det videre arbeid. Program for lokallagsstyreseminaret kan blant annet omhandle retningslinjer for arbeid i lokallagsstyre, team-arbeid, retningslinjer for økonomistyring, hovedavtalens permisjonsrettigheter osv. Navn og titler må sjekkes opp. Forslag på flere navn: Nils Aarsæter, Tromsø, representant fra NORA og noen fra nabolandene. Det nedsettes ei prosjektgruppe bestående av: - Tore Olaussen - Kari Lium - Bjørnar Mjøen - Marit Lundgren - Øyvind Rognli Prosjektgruppen utarbeider program og inngår avtaler med innledere og hotell. Prosjektgruppen utarbeider også program for lokallagsstyreseminar 1. september. Invitasjon, innkalling, inngåelse av avtaler og innhold/program bør være ferdig utarbeidet innen medio mai. Fst-sak 08/11 Årsmøte praktisk Saksfremlegg fra Øyvind Rognli av Tilbud fra Rica Hotel Alta (innlemmet i saksfremlegget) Tilbud fra Thon Hotell Kirkenes og Rica Hotel Kirkenes (innlemmet i saksfremlegget) Bakgrunn for saken: Fylkesstyret gjorde på sitt desembermøte (Tromsø desember) at to alternativ skulle utredes. På bakgrunn av dette, ble det sendt ut forespørsel til de to mest egnede hotellene i Alta og Kirkenes.

9 Det må beregnes totalkostnader for 144 personer på Rica Hotel Alta og Thon Kirkenes. Saken settes opp på neste møte. Fst-sak 09/11 Temadel ny lærerutdanning Saksnotat fra Øyvind Rognli av Bakgrunn for saken: Sverre Pedersen kommer på møtet onsdag og holder orientering om ny lærerutdanning og hvordan situasjonen er på Høgskolen i Finnmark. Informasjonen tas til orientering. Fst-sak 10/11 Tariff 2011 og pensjon Saksfremlegg fra Tore Olaussen og Øyvind Rognli av Bakgrunn for saken: Arbeidet med Tariff 2011 tar til i disse dager. Oppgjøret denne gang er et mellomoppgjør der det meste av rammen er fastlagt. - Kan ikke forvente mye i mellomoppgjøret - Tariffoppgjøret 2010 bestod av sentrale og lokale forhandlinger. Når det gjelder de lokale forhandlingene så gjør vi det for dårlig. - Vi er i mot lokale forhandlinger - Vi kunne ha skapt kaos hvis mer var gitt lokalt. - Vi mister medlemmer pga lokale forhandlinger ved at våre for lite i forhold til andre organisasjoner og at det blir skjevheter innad i organisasjonen. - Vi har dårlig verktøy - Stolt over forhandlingene i Finnmark fylkeskommune. Vi fordeler bedre. - Skolelederne kom dårlig ut. Momenta frå debatten tas med i tariffarbeidet til fylkeslaget.

10 Fst-sak 11/11 Årsmøter i lokallag 2011 representasjon Saksfremlegg fra Øyvind Rognli av Bakgrunn for saken: Lokallagene hadde meldt tid og sted for sine årsmøter. Tas til orientering med forbehold om endringer. Karasjok vil komme med ny dato. Vi må etterspørre datoer for de lokallagene som ikke har tilbakemelding. Det vil bli laget manus. Hammerfest Alta Karasjok Kvalsund Nordkapp Porsanger Måsøy Vardø Berlevåg Kautokeino Båtsfjord Lebesby 7. april 2011, kl Sted; Rica Hotell Hammerfest 13. april 2011, kl Sted: Rica Hotell Alta 7. april 2011, kl Sted: Karasjok skole 8. april 2011 kl Sted: Skaidi Hotel 13. april 2011 kl Sted: Corner 11. april 2011 kl Sted: Porsanger Vertshus 1. april kl Sted: Havøysund Hotell 13. april kl Sted: Hotellet 22.mars kl Sted: Berlevåg Velferd. 28.april kl Sted: Thon Hotell 28. april kl Sted: kommer senere 25. mars kl Sted: Hotell Nordkyn Kari Lium deltar fra fylkesstyret Kari Lium deltar fra fylkesstyret??? deltar fra fylkesstyret Tore Olaussen deltar fra fylkesstyret Synnøve Thomassen deltar fra fylkesstyret Anders Nybø deltar fra fylkesstyret Eskil Hovland deltar fra fylkesstyret Sissel B. Henriksen deltar fra fylkesstyret Tore Olaussen deltar fra fylkesstyret Bjørnar Mjøen deltar fra fylkesstyret Synnøve Thomassen deltar fra fylkesstyret Eskil Hovland deltar fra fylkesstyret

11 Loppa Nesseby Hasvik Vadsø Tana Sør-Varanger Gamvik 12. april kl Sted: Høgtun skole, ungdomsskolen i Øksfjord. 18. mars kl Sted: Ruitu 30. mars kl Sted: Seida skole Eskil Hovland deltar fra fylkesstyret Kari Lium deltar fra fylkesstyret Bjørnar Mjøen deltar fra fylkesstyret Synnøve Thomassen deltar fra fylkesstyret Tore Olaussen deltar fra fylkesstyret Anders Nybø deltar fra fylkesstyret Kari Lium deltar fra fylkesstyret Fst-sak 12/11 Neste møter Saksfremlegg fra Eskil Hoholm Hovland og Øyvind Rognli av Interessant opplegg som er foreslått på Færøyene siden NORA holder til der - Sette av uke 25 med mulig innreise søndag 19. juni pga store prisforskjeller - Sjekke både fly og båtruter - Island er et godt alternativ - Det jobbes videre med planlegging av styreseminaret Neste fylkesstyremøte avholdes april i Alta. Deretter avholdes fylkesstyremøte mai. Kurset som var planlagt mai utsettes inntil videre. Deretter avholdes fylkesstyreseminar i uke 25 på Færøyene, alternativt Island. Alta 6. april 2011 Tore Olaussen Fylkesleder Vanja Yüksel Administrasjonskonsulent

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK Landstinget i KS vedtok i 2008 nye vedtekter som innebærer at Fylkesmøtet er KS sitt øverste organ i fylket. Fylkesmøtet skal gi retning for Fylkesstyrets arbeid, og Fylkesstyret

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Vår dato 15.02.11 Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Møtet ble holdt på lokallagskontoret kl. 17.15 21.00 Til stede: Ellen Stigum, Mona Lie Jigarp, Asle Milde, Laila Omberg, Lorentz Kvammen,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer