FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 5 2011"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr For norge

2 Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange måter synd. Hadde han blitt stilt for en internasjonal domstol hadde det blitt en lang og krevende rettssak, men likevel en rettsprosess som kunne ha kastet nytt lys over mange av de overgrepene som preget hans regjeringstid. Khadafis endelikt har utvilsomt skapt uro hos de gjenværende diktatorene i Midtøsten. Uroen er stor i bl.a. Syria og Jemen. I Tunisia har den arabiske våren kommet inn i en ny fase, med det første avholdte, demokratiske valg. I skrivende stund er resultatet ennå ikke klart, men man anslår en valgdeltakelse på over 90%! Her hjemme har akkurat statsbudsjettet for 2012 blitt lagt fram. Forsvarsbudsjettet er historisk, på den måten at forliket om de økonomiske rammene for inneværende fireårsperiode nå er oppfylt. Både Forsvaret og politikerne har dermed oppfylt sin del av avtalen. Neste langtidsplan for perioden er under utarbeiding. En del endringer kan nok ventes, kanskje også når det gjelder grensesnittet sivile og militære ressurser i krisehåndtering. Vi har valgt å samle litt ulike temaartikler i dette årets siste nummer av Folk og Forsvar.. Ønsker dere god lesning og, om enn litt tidlig, riktig god jul! Monica K. Mattsson F F Arbeidsutvalget i Folk og Forsvar: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på Opplag: Pr. november 2011: eks. innhold Artikler: Fremtidige utfordringer for Forsvaret s. 4-5 Afghanistan på vei mot 2014 s. 6-7 Fredsforhandlingsforsøk terrorister og økonomisk uro s. 8-9 På oppdrag for Norge i verden s NATOs stående maritime minerydderstryke s Fattig trøst for Hellas s Faste sider: Leder s. 2 Smått & stort s. 3, 17 og 18 Folk om forsvar s. 16 Leserinnlegg s. 18 Organisasjonsstoff s. 19 Info-publikasjoner s. 20 De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. Utdrag eller artikler fra bladet eller fra våre web-sider kan brukes fritt ved angivelse av kilde. Utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Oppslaget: Provincial Reconstruction Team; (PRT) små enheter bestående av militære ISAF-styrker og sivile aktører (FN, lokale eller internasjonale hjelpeorganisasjoner i Afghanistan). PRT jobber med å kartlegge samfunnene i provinsene, vise tilstedeværelse og informere lokalbefolkningen om valg og andre viktige hendelser. PRTs hovedfunksjon er likevel å understøtte sentrale myndigheter i Kabul, den afghanske nasjonale armé (ANA) og det afghanske nasjonale politiet (ANP). PRT er også en viktig institusjon i arbeidet for avvæpning av illegale bevæpnede grupper, identifisering av narkotikavirksomhet og svekkelse av makten til regionale krigsherrer i landet. Telefon: Tlf: Telefax: Internett adresse: E-post-adresse: Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Redaktør: Nan Cecilie Johnstad Redaksjon: Harald B. Borchgrevink E-post red.: ISSN Grafisk produksjon: Forsiden Det norske forsvaret deltar for tiden i flere internasjonale operasjoner. Disse oppdragene har forankring i folkeretten, og er en del av det kollektivet ansvaret også Norge har for å opprettholde fred og stabilitet i verden. På bildet ser man norske F16 jagerfly og et Orion overvåkningsfly. Begge disse flytypene har deltatt i operasjonen i Libya i løpet av det siste halve året. Foto: Martin Nilsen/ Scanpix FolkogforsVar Nr For norge Layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as Trykk: RK Grafisk AS Sitatet Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom Golfstrømmen endrer retning. - Thorbjørn Berntsen

3 Folk og forsvar 60 år Omstilling av UD i utlandet Utenriksdepartementet fortsetter omstillingen av det norske diplomatiske nærværet i utlandet. Målet er å styrke Norges tilstedeværelse i nye vekstområder i verden, og å bruke departementets ressurser mest mulig effektivt. Følgende endringer er planlagt i Norges diplomatiske nærvær i 2012: 1. Ambassaden i Skopje vil bli avviklet. Utenriksdepartementet vil sørge for at Norges forhold til Makedonia ivaretas på en god måte også i framtiden. 2. Det norske nærværet i Hamburg endres. Dagens generalkonsulat omgjøres til et honorært generalkonsulat. Norges næringsrettede representasjon i Hamburg fortsetter i regi av Innovasjon Norge og Eksportutvalget for fisk. 3. Organiseringen av konsulære tjenester til nordmenn i Spania endres. Dagens generalkonsulat i Alicante blir avviklet, men ambassaden i Madrid vil samtidig bli styrket med en stilling. Vedkommende vil regelmessige reise til flere områder hvor det er mange fastboende nordmenn for å yte konsulær bistand. Det planlegges ytterligere endringer i utenrikstjenesten i 2013, blant annet vil UD tilpasse Norges nærvær i Afrika. General Sunde besøkte Russland Som første norske forsvarssjef var general Harald Sunde på offisielt besøk i Russland i uke 41. Det norske og russiske forsvaret har over lengre tid hatt et nært samarbeid. Spesielt har det norske sjøforsvaret hatt et godt samarbeid med Nordflåten på Kolahalvøya. Gjennom samtaler ble forsvarssjef Harald Sunde og den russiske forsvarssjefen general Nikolaj Makarov enige om å utvikle et tilsvarende samarbeid for både luft- og landstyrkene. - Jeg er svært glad for at vi nå utvider samarbeidet til å gjelde alle militære styrker, også på land og i luften. På denne måten kan vi utveksle offiserer, og ta med oss mindre avdelinger og reise på øvelser hos hverandre for å utveksle erfaringer, sier Sunde. Oppgraderer Bell 412 Forsvarsdepartementet har besluttet å oppgradere flere av Forsvarets Bell 412 helikoptre. Før Forsvarets Bell-helikoptre ble satt inn i Afghanistan ble alle oppgradert med splintsikre seter, seks av helikoptrene fikk ny girboks og drivlinje som øker løftekapasiteten, samt satellittkommunikasjon og dørmonterte mitraljøser. Nå skal ytterligere ti helikoptre få nye girbokser og drivlinje, slik at 16 av 18 er oppgradert. Videre vil ytterligere åtte helikoptre få satelittkommunikasjon. Det vil også bli anskaffet nattbriller til besetningen slik at de kan operere i mørket, og det vil bli kjøpt inn ytterligere fire dørmonterte mitraljøser for treningsbruk. Ny sjef for SSK Thomas T. Wedervang ble i statsråd 7. oktober utnevnt til flaggkommandør og ny sjef for Sjøforsvarets skoler (SSK). Som sjef for Sjøforsvarets skoler har han ansvaret for all utdanningsvirksomhet i Sjøforsvaret. Sjøforsvarets skoler består av Sjøkrigsskolen, Befalsskolen for Sjøforsvaret, rekruttskolen KNM Harald Haarfagre og våpenskolesenteret KNM Tordenskjold. Offisiell tiltredelse var tirsdag 25. oktober Prosjekt lagertømming Arbeidet med å tømme Forsvarets lagre for materiell, utstyr og våpen som Forsvaret ikke lenger har bruk for er i gang. Prosjekt lagertømming skal sørge for at dagens Forsvar reduserer lagerutgifter ved å kvitte seg med materiell fra den gamle strukturen, som ikke lenger er i bruk. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er det utførende leddet for avhending i Forsvaret. Normalinstruksen for avhending av statens eiendom sier at avhending normalt skal skje ved salg til høystbydende legale kjøper, og at avhending av overflødig materiell skal være totaløkonomisk fordelaktig for Forsvaret. Blant det som skal avhendes er et større parti av den gamle arbeidsuniformen, M98, som for noen år siden ble erstattet av dagens modell og som nå blir totalutfaset. Disse kan ikke selges og det er heller ikke mulig å gi dem bort. Forsvaret skal frigjøre opptil en halv million kvadratmeter lagerplass og annen bygningsmasse. Dette vil på sikt bidra til den interneffektiviseringen Forsvaret er pålagt i henhold til siste langtidsplan. Kilde: Forsvaret.no Paragrafen: Camp David - avtalen; historisk fredsavtale mellom Israel og Egypt, signert mellom president Anwar al-sadat og Israels statsminister Menachem Begin. Som et ledd i forhandlingene talte Sadat som første arabiske statsoverhode i Israels nasjonalforsamling, Knesset. Avtalen innebar at det okkuperte Sinai i 1967 ble tilbakeført til Egypt (fullført 1982). Begge fikk Nobels fredspris for avtalen. Egypt ble utstøtt av den arabiske verden (fram til 1980-årene) for dette, og Sadat ble senere skutt og drept av ekstremister. Avtalen var den første mellom Israel og et arabisk land, og ble sett på som en viktig start for en videre fredsprosess i Midtøsten. Folk og Forsvar 3

4 Fremtidi Forsvarssjefens fagmilitære råds arbeid i forbindelse med den nye langtidsplanen for Forsvaret har pågått i snart et år. I etterkant av terrorhandlingene 22.juli, har forsvarsminister Grete Faremo bedt rådet også se nærmere på hvordan Forsvaret kan støtte sivile myndigheter på best mulig måte ved lignende hendelser i fremtiden. Terrorangrepet 22.juli i år rystet Norge. I etterkant har diskusjonene rast rundt hvor vidt noe kunne vært gjort bedre da alarmen gikk. Det er satt ned en kommisjon som skal gjennomgå alle aspekter ved det arbeidet som ble utført, og samtidig går nå både regjeringen og Forsvaret inn for å se på hvordan ting kan gjøres enda bedre i fremtiden. Langtidsplan Våren 2012 skal det vedtas en ny langtidsplan for Forsvaret i Stortinget. Et av de mest sentrale innspillene til denne er forsvarssjefens fagmilitære råd. I tillegg til å se på den videre utviklingen av det norske forsvaret, har nå rådet blitt bedt om å se på hvordan Forsvarets støtte til politiet og andre sivile myndigheter kan gjøres mest mulig effektiv. Det er forsvarsminister Grete Faremo som har oppfordret til dette. Forsvaret sitter på betydelige ressurser og skal yte bistand ved behov. Nå er forsvarsministeren opptatt av at bistanden til det sivile samfunnet skal vektlegges tilstrekkelig i den nye langtidsplanen. 22. juli aktualiserte verdien av sivilmilitært samarbeid, og det blir viktig for fremtiden at tilgjengelige militære ressurser kan utnyttes hurtig og med best mulig effekt i kritiske situasjoner i fremtiden. Forsvarsministeren påpeker i sitt skriv til det fagmilitære rådet at Forsvaret må være innrettet for å sikre et optimalt utbytte gjennom planlegging, organisering, øvelser, regelverk og prosedyrer for et smidig samarbeid og en god synergi mellom sivile og militære ressurser. Teori og praksis Likevel understreker forsvarsminister Faremo at dette ikke kan være styrende for Forsvarets utvikling. Hun ber dog forsvarssjefen og hans rådgivere se på hvordan man best kan tilrettelegge for bistand i krisesituasjoner. Spesifikt vil hun at det fagmilitære rådet og forsvarssjefen skal vurdere hvordan dette kan gjøres i praksis ved bruk av spesialsoldater, transporthelikoptere, redningshelikoptere og Heimevernet. Disse vurderingene skal settes i sammenheng med 22.julikommisjonenes arbeid, og kan komme til å bli lagt frem som egne politiske saker fremfor at de behandles under langtidsplanen. 10. januar i år sendte forsvarsministeren over rammeskrivet som legger de forsvarspolitiske prioriteringene for den nye langtidsplanen til det fagmilitære rådet. I september sendte hun så et tillegg som tok for seg det sivilmilitære samarbeidet. I tillegg til sivilmilitært samarbeid, skal man også se på andre utfordringer for Forsvaret fremover. Omleggingen fra et tradisjonelt invasjonsforsvar til et moderne innsatsforsvar er fullført, men det vil ikke si det samme som at moderniseringen er det. Det må likevel skje gradvise justeringer fremover samt noen altomfattende reformer og nødvendige tilpasninger etter hvert som behovene oppstår underveis i perioden. Debatt Forsvarssjefens fagmilitære råd skal være ferdig med sitt arbeid i slutten av november. Rådene de kommer med betraktes som en veiledning til de politiske beslutningene som skal tas neste år. Prosessen er delt i to; fra februar til november i år har man hatt en utredningsfase, der man forsøker å kvalitetssikre grunnlaget for de beslutningene som skal behandles i langtidsplanen. Beslutningsfasen strekker seg fra desember i år til juni 2012, da planen skal fremlegges og behandles på Stortinget. 4 Folk og Forsvar

5 Folk og forsvar 60 år ge utfordringer for Forsvaret Forsvarsministeren mener det er nødvendig med tette og integrerte prosesser mellom politikere og fagmilitære for å treffe de riktige beslutningene. Derfor ønsker hun også en offentlig debatt omkring temaene som skal behandles, slik at man er sikret et bredest mulig grunnlag for anbefalingene hun skal legge frem for Stortinget neste år. Luft og land Oberst Bjarne Narmo er forsvarsjef Harald Sundes prosjektleder i arbeidet med det fagmilitære rådet, og han mener at for å få en god nok dybde så må man inkludere alle involverte parter for å få god forankring i de avgjørelsene som skal tas. I prosessen har rådet forholdt seg til forsvarsgrenene, arbeidstakerorganisasjonene, frivillige organisasjoner og tillitsmannsordningen i Forsvaret. Narmo har uttalt at det fagmilitære rådets anbefalinger denne gangen inneholder få overraskelser. Forsvaret trenger kontinuerlig fornying, og siden Sjøforsvaret nå er i ferd med å innfase nye kapasiteter kommer den neste runden til å bli en grundig utredning av Luftforsvaret og landforsvarets strukturer. I dag er Forsvaret mindre i volum enn tidligere, men samtidig så har man mer konsentrerte baser og en styrket evne til å operere basert på ny teknologi og ny kompetanse. Utfordringen er å tilpasse Forsvaret til fremtidens teknologi, konsepter og oppdrag, i følge Narmo. Ressurser Forsvarssjef Harald Sunde har på sin side uttalt at man nå helst ser en videreutvikling av Hæren og Heimevernet. Det er viktig å styrke HVs evne som en del av et fleksibelt og raskt innstatsforsvar. Heimevernets lokale forankring er en styrke, som skal videreføres og styrkes ytterligere dette behovet ble tydelig etter terrorangrepet 22. juli. I tillegg ser forsvarssjefen viktigheten av å beholde verneplikten som en kjerne i landforsvaret. De som avtjener førstegangstjenesten ved den russiske grensen eller i Hans Majestet Kongens garde er en styrkebrønn for rekruttering av personell. Sunde har også uttalt at tildelingen til Forsvaret gjennom årets statsbudsjett, viser en positiv tillit fra politikernes side i forhold til viktigheten av Forsvaret. Styrket for fremtiden Da kong Harald leste opp trontalen i Stortinget 3. oktober i år, kom det klart frem at også regjeringen ser behovet for militære ressurser ved fremtidige krisesituasjoner i Norge. For det første understreket kongen at man må fortsette å mobilisere fellesskapet; at enkeltpersoner, medlemmer av frivillige organisasjoner og myndigheter på ulike nivåer må gjenskape trygghet i samfunnet. Videre ble det gjort klart at regjeringen vil gå nøye igjennom beredskapen i forkant av 22. juli og håndtreingen i etterkant. Den nedsatte kommisjonens arbeid blir et sentralt bidrag når politikerne skal vurdere behovet for økte ressurser og eventuelt lovendringer på ulike områder. Også på kort sikt vil det være behov for å styrke sikkerhet og beredskap. Det skal også bli foretatt nødvendige bevilgningsendringer i etterkant av 22. juli, i tillegg til dem som allerede er blitt gjort. Det kom også frem i trontalen at regjeringen vil balansere behovet for nødvendig sikkerhet og trygg beredskap mot et felles ønske om fortsatt nærhet mellom det norske folket og sentrale samfunnsaktører. 24. november er forsvarsjefens fagmilitære råd ferdig med sin del av arbeidet. Da er det opp til politikerne å bestemme hva man skal satse på forsvarsmessig de neste fire årene. Kilder: Av Nan Cecilie Johnstad Foto: Scanpix Folk og Forsvar 5

6 Afghanistan på vei mot 2014 På NATOs toppmøte i desember 2010 ble det enighet om en exit-dato for Afghanistan. Målet er at den NATO-ledete operasjonen ISAF skal kunne avsluttes i Årene fram til da er betegnet som en transisjonsfase for landet. På et par år skal de afghanske myndigheter være i stand til å ta ansvar for egen sikkerhet, og ha bygget opp noe som ligner på en demokratisk rettsstat. Kan dette gå bra? Om det er meningene delte. Omtrent før blekket hadde tørket på avtalen, som også Afghanistans president Hamid Karzai var med på å undertegne, ble målbildet noe moderert. Selv om man tar sikte på at den afghanske hæren (ANA) og det afghanske politiet (ANP) skal kunne ta hovedansvaret for landets sikkerhetsutfordringer innen 2014, åpner man for at NATO eller enkelte av de allierte landene skal kunne fortsette sin mentor-rolle noen år til. Opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker er allerede nå en prioritert oppgave. Per september måned 2011 teller Afghan National Army (ANA) rundt soldater. Det vedtatte målbildet i 2015 er snaue hundretusen flere, totalt Det kan vise seg vanskelig å nå i praksis. Kilder i ANA antyder at man tar sikte på å legge seg på et noe lavere antall, rundt soldater. Soldatene som blir tatt inn i ANA får to måneders grunnleggende opplæring, og blir deretter plassert ut i ulike hæravdelinger rundt om i Afghanistan, der opplæringen fortsetter. Det finnes også tolv spesialiserte våpenskoler, innen områder som samband, logistikk, transport og militærpoliti. Det planlegges å åpne et nasjonalt militærakademi i Utfordringer og fremgang Nivået på styrkene blir stadig bedre, men fortsatt er det mange utfordringer. En ganske høy andel av rekruttene avslutter tjenesten før kontraktstiden er gjennomført. Noen av soldatene har vist seg å være etterretningsagenter for Taliban. Militært utstyr har blitt stjålet. Og ikke minst - den utbredte analfabetismen i Afghanistan er et betydelig problem for å skape en fungerende hærstyrke. Skriftlige manualer har begrenset nytteverdi. Likevel er det alt i alt en betydelig fremgang for den afghanske hæren, og sammen med Afghan National Police (ANP) er ANA helt sentrale nøkkelbrikker for afghansk sikkerhet etter at de internasjonale styrkene trekker seg ut. Egne nasjonale sikkerhetsstyrker har også en annen viktig rolle. De kan bidra til å bygge den afghanske nasjonalidentiteten, på kryss og tvers av stammetilhørighet, og dermed også styrke den afghanske staten. Imidlertid har noen etniske grupper vist seg vanskeligere å rekruttere til ANA og ANP enn andre. Særlig gjelder dette pashtunere. Dette antar man er en følge av frykt for represalier fra Taliban. Kvinner har for øvrig mulighet for å tjenestegjøre i både ANA og ANP, selv om de er i mindretall. Sikkerhetsutfordringene som landet står overfor må ivaretas på en god måte, for å kunne legge til rette for å bygge en mer stabil afghansk stat. Enhver statsbygging forutsetter en viss grad av trygghet for innbyggerne og respekt for de statlige myndighetene. Utvikling krever også økonomisk fremgang, og risikovilligheten hos potensielle investorer er ikke nødvendigvis så høy. Sikkerheten er grunnmuren samfunnet kan bygges videre på. Men ingen tror at en fungerende stat kan bygges kun med militære midler. Politiske myndigheter I 2002 la en grunnlovsforsamling en loya jirga grunnlaget for Afghanistans nye statsapparat. I likhet med Norge og de fleste demokratiske stater er Afghanistan bygget på et maktfordelingsprinsipp den utøvende, den lovgivende og den dømmende statsmakt. President Hamid Karzai er den første folkevalgte presidenten i Den islamske republikken Afghanistan, som landet nå heter. Fra å ha vært interimpresident fra 2001, ble han valgt inn i sin første 5 års- periode i 2004, og så gjenvalgt for en ny periode i Valget i 2004 var Afghanistans første nasjonale valg siden et parlamentsvalg i Grunnloven gir presidenten mye makt, og han utpeker selv sine to visepresidenter og den øvrige regjering. Kandidatene må imidlertid godkjennes av nasjonalforsamlingen. Den afghanske grunnloven fastslår at 6 Folk og Forsvar

7 Folk og forsvar 60 år presidenten ikke kan sitte lenger enn to perioder, så ved presidentvalget i 2014 vil altså en ny president ta landet videre. Nasjonalforsamlingen er et tokammersystem, som også har vært gjennom to demokratiske valg; i 2005 og nå senest i Til overhuset Meshrano Jirga velges 102 representanter og til underhuset Wolesi Jirga velges 249 representanter. Hver provins i Afghanistan er en egen valgkrets, og har et visst antall seter i underhuset. Partigrensene er uklare, så kandidatene blir stort sett valgt inn på personbasis. Til overhuset utpeker presidenten en tredjedel av medlemmene, mens en tredjedel blir utpekt av et provinsråd. Den siste tredjedelen skal utpekes av distriktsrådet. Høyesterett er den øverste dømmende myndighet i Afghanistan. Dommerne er utvalgt av presidenten, og godkjent av nasjonalforsamlingen. Det er også tre nivåer av lavere domstoler. Men rettssikkerheten er omdiskutert. Alle deler av statsforvaltningen møter jevnlig anklager om korrupsjon. Det vil være essensielt at afghanske myndigheter får ryddet opp i dette, for dermed å fremstå med større legitimitet overfor befolkningen. Handel og infrastruktur Afghanistan er et uveisomt land å ta seg fram i. Men det blir sakte men sikkert bedre. Mer enn km med vei er utbedret. Et av de store utviklingsprosjektene i Afghanistan har vært byggingen av den nasjonale ringveien. Ikke bare har den skaffet bedre veiforbindelse mellom Afghanistans to største byer, Kabul og Kandahar, men den har også gitt nye muligheter for lokale handelsmenn til å nå nye markeder for varene sine. Dette er utvilsomt et viktig bidrag til å få den afghanske økonomien på fote igjen. Det bygges også nå en ny jernbanelinje som vil knytte Afghanistan til de sentralasiatiske landene, Russland, Kina og Pakistan. Økonomien vokser år for år, selv om landet fortsatt er avhengig av massiv bistand fra det internasjonale samfunnet. Rundt 90 % av statsbudsjettet består i dag av bistandsmidler. Afghanistan har imidlertid store naturressurser, og et landbruk i vekst. Det er innført et skattesystem, som så smått begynner å gi inntekter til statskassen. I 2010 kom det inn over 6 milliarder kroner i skatteinntekter. Veksten i BNP var på hele 22,5%. Strømforsyningen er fortsatt en utfordring, men det er nå bygget i alle fall én ny kraftlinje. Forhåpentligvis er det flere slike prosjekter på trappene. Stadig flere får nå også tilgang til rent drikkevann. Opiumsproduksjon er fortsatt en stor utfordring i Afghanistan, men i følge UNODC, FN-kontoret for narkotika og kriminalitet, har produksjonen blitt noe lavere de siste årene. Det er imidlertid store penger i denne trafikken, og mye av inntektene disponeres av Taliban og såkalte opprørsstyrker. Det finnes også mange lokale stammehøvdinger som tjener på dette. Mye av opiumen går nordover til Europa, men narkotikatrafikken fra Afghanistan er også en utfordring for de nærmeste nabolandene. Iran, for eksempel, har som transittland på veien mot Tyrkia og Europa utviklet et stort narkotikaproblem i befolkningen. I 2008 anslo UNODC at det fantes rundt tre millioner narkomane i Iran, og at tallet var økende. Iranske myndigheter fører imidlertid en knallhard kamp mot narkotikatrafikken. I 2009 sto Iran for 85% av verdens narkotikabeslag. Tusen tonn med opium ble beslaglagt, men dette var likevel bare en brøkdel av det som kom over grensene fra Afghanistan. Skole og helse Suksesshistoriene fra Afghanistan er kanskje først og fremst å finne på områdene skole og helse. I dag går over 8 millioner barn på skole, mens det var kun som hadde et skoletilbud for ti år siden. Den gang var enhver undervisning av jenter over 8 år forbudt, i dag er ca 38% av skolebarna jenter. Tilbudet av høyere utdanning utvikles stadig. Ikke minst har utdanningen av helsepersonnell igjen skutt fart. Egne jordmorskoler har nok vært en bidragende årsak til at barnedødeligheten i Afghanistan nå er redusert med mer enn 25%, selv om den fortsatt er svært høy. De fleste barn får nå også vaksiner mot de vanligste sykdommene. 9 av 10 afghanere har i dag tilgang til et grunnleggende helsetilbud. For ti år siden var det kun 8 % som hadde dette. På veien mot 2014 vil nok hovedutfordringen likevel være å skape en funger-ende stat en stat som sørger for sine innbyggeres grunnleggende behov og som klarer å oppnå et økonomisk grunnlag for videre utvikling. Det finnes nok av utfordringer på veien dit, men sammenlignet med situasjonen for ti år siden er det heller ikke så langt mellom lyspunktene. Av Monica K. Mattsson Folk og Forsvar 7 Foto: Scanpix

8 Fredsforhandlings terrorister og økonomisk uro 2011 har vært et meget begivenhetsrikt år i Midtøsten og Nord- Afrika. Det startet med opprør i Tunisia og Egypt, og har gjennom året utviklet seg til spente situasjoner i Syria, Jordan og Libya. Israel og de palestinske selvstyremyndighetene på sin side forsøker nå å komme hverandre i møte enda en gang men vil det bli med forsøket denne gangen også? I midten av oktober ble 477 palestinere løslatt fra israelsk fengsel. Ytterligere 550 fanger skal løslates innen to måneder. Dette skjer fordi Hamas har frigitt den israelske soldaten Gilad Shalit, som har sittet i palestinsk fangenskap i fem år. Det var fest i gatene i Gaza da de frigitte kom hjem. De ble møtt av som hilste dem velkommen. Byttehandelen mellom Israel og Hamas, har i etterkant blitt tolket til en stor politisk seier for sistnevnte. Også Fatah feiret løslatelsen på Vestbredden, men har hatt mindre betydning i denne sakens anledning. Eksperter har i etterkant utalt at denne hendelsen faktisk kan bringe Israel- Palestina-konflikten inn i et nytt spor, siden begge parter har gjort noe som har fortonet seg som utenkelig; nemlig forhandlet med hverandre. Det er nytt, og viser at det finnes andre virkemidler enn bruk av militærmakt. Advarsel Blant de fangene som nå frigis i flere etapper, er det flere som har en eller flere livstidsdommer for medvirkning til terrorangrep. I Israel har dette selvsagt fått mye oppmerksomhet, og mange etterlatte etter terrorangrep reagerer på at gjerningspersonene nå løslates. Da de første fangene ble løslatt, uttalte den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, at det var en vanskelig dag for Israel, og at prisen for løslatelsen av Gilad Shalit var meget høy. Han advarte samtidig terroristene som i dag har blitt løslatt mot å returnere til terror. Ytterligere 550 palestinere skal altså løslates, men navnene er ennå ikke blitt offentliggjort. Egypt og Tyrkia har deltatt i forhandlingsarbeidet som har ført frem til den historiske fangeutvekslingen, og da første del av den var et faktum medio oktober fikk de involverte partene, og spesielt den israelske statsministeren, ros fra flere europeiske statsledere. Nye fredsforhandlinger? 26.oktober skal det avholdes møter mellom USA, FN, Russland, EU og de to partene i Israel-Palestina-konflikten i Jerusalem. Den israelske statsministeren har kritisert palestinerne for ikke å ønske direkte samtaler. I stedet blir det avholdt separate møter med Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Netanyahu har uttalt at: Bare direkte samtaler uten forhåndsbetingelser kan skape fremgang i fredsprosessen. Observatører har sagt at det faktum at kvartetten bestående av USA, FN, EU og Russland ikke engang klarte å innfri sin egen målsetting om å få i gang forberedende samtaler innen en måned fra 23.september, viser hvor ekstremt vanskelig det er å gjenopplive fredsforhandlingene. Den siste runden med forhandlinger kollapset da Israel nektet å forlenge en stans i byggingen av de ulovlige bosetningene på Vestbredden. Og her ligger jo noe av kjernen i utfordringene ved en fredsprosess; nemlig at Israel på sikt må stanse bosettingene og palestinerne må anerkjenne Israel som stat og forholde seg til landets myndigheter som en forhandlingspartner. Hva som eventuelt kan komme ut av de separate samtalene er uvisst, og det er vanskelig å se at man skal kunne lykkes i å gjenoppta fredsforhandlingene med det første. Økonomisk uro Urolighetene i regionen påvirker også naboland som så langt har klart å holde på freden. Jordan har dog fått føle på både det som har skjedd i Nord-Afrika det siste året, men også situasjonen i Syria og den evigvarende konflikten mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. 8 Folk og Forsvar

9 forsøk, Folk og forsvar 60 år Bare for få år tilbake var den økonomiske situasjonen i Jordan svært god. Men i løpet av den siste tiden, og i lys av hendelsene i regionen, har regjeringen økt lønningene til de offentlige ansatte, subsidiert matvarer og økt rammen for sosiale støtteordninger for å demme opp for eventuell misnøye. Dermed har årets statsbudsjett økt kraftig. Regjeringen mener nå at denne økningen vil gi et underskudd på 5,5 prosent, men enkelte finanseksperter tror underskuddet vil bli langt høyere rundt 7 prosent. Den jordanske regjeringen på sin side, hevder at budsjettunderskuddet er en liten pris å betale for sosial velferd og sikkerhet. Men ekspertene mener at det bare utsetter problemene, og at kostnadene på sikt kommer til å bli høyere. Endringer En av dem som har stilt seg meget kritisk til regjeringens handlinger, er Jordans tidligere sentralbanksjef, Abdul Hamid Sharaf. Han har hele tiden forsvart en sterk skattlegging, og har gjentatte ganger advart mot at de store subsidiene vil kunne ødelegge økonomien på sikt og hindre IMFs reformprogram. I mars i år tok Sharaf et kraftig oppgjør med regjeringen som ville sprenge budsjettet for å betale ut lønninger til offentlige ansatte. I september fikk han sparken. Nå som han er fjernet fra stillingen, frykter de som stiller seg kritiske til regjeringens handlinger at myndighetene vil forsøke å finansiere budsjettunderskuddet ved å raide sentralbankens kapital. Fremstående finanseksperter i Jordan mener at sentralbankens uavhengighet for en hver pris må opprettholdes. Ekspertenes dom er klar; myndighetene i Jordan må gjeninnføre en strengere skattepolitikk og be sine borgere om å leve mer nøkternt, slik store deler av verdens befolkning nå må gjøre på grunn av den globale finanskrisen. Regjeringen i Amman må tørre å gjøre dette, til tross for at det er upopulært. Hvis ikke kan også Jordan for alvor havne i uføret. Hvilken fremtid? 2011 har på mange måter vært et krevende år. Der man forhåpningsfullt ønsket fred på jord ved årsskiftet, innså man vel egentlig gangske tidlig at det ikke kom til å skje dette året heller. Mange har fått føle terror, ufred og konflikter på kroppen er året da både Osama bin Laden og Muhammar Khadafi mistet livet, og der store endringer er på gang blir trolig ikke noe mindre spennende. I hvert fall ikke i Midtøsten. Det vakte oppmerksomhet i hele verden da presidenten for de palestinske selvstyremyndighetene, Mahmoud Abbas, leverte inn søknaden om palestinsk medlemskap i FN i september i år. Han ble til og med advart mot å gjøre det, med beskjed om at USA høyst sannsynlig kom til å legge ned veto mot et eventuelt medlemskap. Et av de store problemene er jo nettopp at Palestina ikke er en anerkjent stat, og at bare stater kan være medlemmer av FN. Derfor må Israel og palestinerne komme til enighet først. Spede forsøk på å nærme seg hverandre gjennom fredsforhandlinger blir nå forsøkt igjen, men utfordringene synes minst like store som alltid når partene ikke en gang kan møtes ansikt til ansikt. Midtøstens spenninger kommer nok til å vare langt inn i 2012 og vel så det. Av Nan Cecilie Johnstad Foto: Scanpix Folk og Forsvar 9

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2013

FolkogforsVar Nr. 5 2013 FolkogforsVar Nr. 5 2013 Norges forsvar inn i fremtiden Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2011

Forsvarets årsrapport 2011 Forsvarets årsrapport 2011 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. Årsrapporten er en tilbakemelding til samfunnet om virksomheten i 2011, og hvordan vi omsetter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 212 2004 14. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 212 2004 14. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 212 2004 14. juni Dagsorden 3171 Møte mandag den 14. juni kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr.98): 1. Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer