~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr."

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Tid: kl.: 10:00-13:00 Sted: Fauske eldresenter Til behandling: Saksnr. 017/12-020/12 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i sakene. SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012 Orienteringer:. Aktivitetsbussen v/kristin Kristensen Tema:. Demens v/erna Josefsen Sak nr.: 017/12 018/12 019/12 020/12 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER I PERIODEN ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2011 EVENTUELT Fauske, æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder ~ /~ 7=~~ ; Trond Ole Slettvoll Utvalgsnestleder

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstas: Sak nr.: 017/12 I ELDRERÅDET II I JouialpostID: Arkiv sakd.: 12/ /816 I. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK - Vedlegg: Møtebok nr. 3/2012 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr.3/2012 godkjennes.

3 Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET /2012 Fra kl. 10:00 TilkL. l2:15 Til behandling: Sakene 012/12-016/12 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Karin Rugås, Trond Ole Slettvoll, Inga Baadstrand, Thor Rugaas, Bjarne Moen, Ivar Nystad, Ottar Skjellhaug, Finn Utheim. Varamedlemmer: Lilian Løkås. Andre: Fagleder brukskontoret, formannskapssekretær. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: FaUSke~ ~Ltvann J&, rj formannskapsse~t~, Karin Rugås utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av eldrerådet i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Orientering ved fagleder brukskontoret Solveig Pedersen:. Ca. 150 saker pr. mnd. i fjor. 4,1 stilinger på brukerkontoret. I januar var det ingen overliggere. Det ble betalt for 12 døgn.. I februar har vi hatt større utfordringer med utskrivningsklare pasienter som trenger mye pleie.

4 Kortidsavdelingen tar i mot meidinger fra sykehuset, når bruerkontoret er stengt. Lager logg på når meidinger er mottatt.. Pr. dag kan et dobbeltrom på Sagatun, et dobbeltrom i Moveien og rehab.avdelingen benytes. Det svinger fort hvor mange som blir utskrivningsklare. Vi får også meiding når pasienter kommer inn på sykehuset. Samandlingsreformen gjelder ikke bare eldre, men også resten av befolknngen.. Psykiske pasienter ligger enda ikke inne i samandlingsreformen. Det er planagt at bruerkontoret starter dette arbeidet fra O 1. O Foreløpig er helsenett et pilotprosjekt mellom legesenteret og Sagatun. Det er et ønske om helsenett til sykehuset. Ved søknad om sykehjemsplass blir situasjonen vurdert. Hvis det er behov, men ikke plass, gis det tilbud fra hjemmetjenesten fram til plass er ledig. Bruerkontoret har en åpen dialog med brukerne, slik at det er lite klagesaker. Det ble stilt spørsmå10m kapasitet på avlastning til planlagte tider. Svar: Bruerkontoret prøver å hjelpe. Detblir bedre med flere kortidsplasser.. Det bie stilt spørsmål med dagplass på Sagatu. Det er ikke drosje i Sulitjelma. Kan bilen på Sagatun brues til hjemkjøring? Svar: Dette er noe som man må kune utfordre på.. Det bie stilt spørsmål om ferieavvikling i pleie/omsorg. Svar: I år går ferieavviklingen over fra 2 perioder til 3 perioder. Merknader til dagorden:. Ottar Skjellhaug: Det er en bekymring ti samandlingsreformen at alt ikke var på plass til Bekymringen er spesielt rettet mot at rehabilteringsavdelingen ikke er ferdig før i mai. Eldrerådet ber om en status i forhold til planer til neste møte. Saksliste Sak nr.: Saks tittel: 012/12 013/12 014/12 015/12 016/12 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKR I PERIODEN VALG AV REPRESENTANT I FORBINDELSE MED HELSE- OG OMSORGSPLANEN V ALG AV REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL FOLKEHELSEUTVALGET FOR PERIODEN EVENTUELT

5 012/12: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 2/2012 godkjennes. ELD-012/12 VEDTAK Det ble gjort oppmerksom på at aktivitetsbussen er bare i Sulitjelma 1 gangi måneden. Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 013/12: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. ELD-013/12 VEDTAK Eldrerådet ønsker at enhetsleder hjertetjenesten korter i neste møte i eldrerådet og orienterer om aktivitetsbussen. Eldrerådet ber leder pure på svar fra rådmanen ang. varebassenget i Sulitjelma, hvis svar ikke er kommet før 27. februar. Innstilingen ble enstemmig vedtatt : VALG AV REPRESENTANT I FORBINDELSE MED HELSE- OG OMSORGSPLANEN INNSTILLING: Som eldrerådets representant i forbindelse med helse- og omsorgsplanen velges:.... ELD VEDTAK Ottar Skjellhaug foreslo:. Karin Rugås

6 Skjellhaugs forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Som eldrerådets representant i forbindelse med helse~ og omsorgsplanen velges:. Karin Rugås, Finneidgt. 16,8210 Fauske 015/12: VALG AV REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL FOLKEHELSEUTVALGET FOR PERIODEN INNSTILLING: Som representant fra eldrerådet til folkehelseutvalget for perioden 201 L velges:.... ELD-015/12 VEDTAK Karin Rugås foreslo:. Inga Baadstrand. Vara - Trond Ole Slettvoll Rugås forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Som representant fra eldrerådet ti folkehelseutvalget for perioden velges: Inga Baadstrand, Emil Knudsens vei 17,8230 Sulitjelma Som vararepresentant fra eldrerådet til folkehelseutvalget for perioden velges:. Trond Ole Slertoll, SJåheivn. 42, 8209 Fauske 016/12: EVENTUELT ELD-016/12 VEDTAK Thor Hugaas: Er det en ordningen slik at beboerne i Radioskogen kan få hjelp når søppelboksene skal settes ut? Finn Utheim: Borettslaget kan abonnere på denne tjenesten hos IRIS. Leder har fått henvendelse fra Fauske Parkering v/leder Birger Schjølberg. Det er et problem at folk som arbeider i sentru parkerer ved sykehjemmet. Eldrerådet videresender problemstilingen til plan- og utviklingsutvalget. Det gis tilbakemelding til Fauske Parkering.. Ivar Nystad: Det burde vært en handlerute fra øverst i Valnesfjord til Fauske med retur.

7 OttarSkjellhaug: Dette går inn i henvendelsen til Nordland fylke.

8 1-. i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3224 I I Arkiv Jo~alpostID: saki.: 12/815 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 018/12 I ELDRERÅDET I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok-ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 12/1674 I 05/ Nordland fylkeskommuie NORDLAND FYLKES ELDRERÅ - PROTOKOLL /1593 I 12/ Nordland fylkeskommune BUSSTILBUD I DISTRITENE 12/2305 I 12/ Nordland fylkeskommune BUSSTILBUDET I FAUSKE KOMME 12/1671 I 12/457 20, Nordland fykes eldreråd SATSER FOR PASIENTREISER 12/1960 U 12/ Plan- og utviklingsutvalget PARRIG VED FAUSKE SYKHJEM 12/1956 U 12/ Rådmann SAMNDLINGSREFORMN - BEKYMGSMELDING FRA ELDRERÅET 12/1957 U 12/ Rådmann ØNSKE OM ORINTERIG - AKTIVITETSBUSSEN 12/1959 U 12/ Rådmanen VARMBASSENGET I SULITJELMA - PURG 12/2307 I 05/ Emmy Isaksen ÅRSMELDING 2011 FOR NORDLAND FYLKES ELDIfRÅ 12/1961 X 12/ KOMMNS KRSETEAM - INNSTILLING: Refererte dokuenter tas til orientering.

9 JJt. 12/ lb 1L/ ~ NordltA"d ~ FYLKESKOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Nordland Il :00 Tilstede Kar Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Berit Lorentsen Thor Bjørn Eriksen Otto Benjamnsen May Anne Brand, H Kiin~Reini Sandvær, SV Emmy Isaksen, sekretær Åpning Leder Kar Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hadde møte 8. februar fra klokka på Rica Hotell. Sakene til møtet 9. februar ble gjennomgått. Godkjenning av innkallng godkjent saksliste godkjent møteprotokoll fra godkjent møte med fylkesordfører og gruppeledere godkjent Merknader

10 Følgende saker ble behandlet: Saksnr. F.t.saks nr 001/12 egen /12 004/ / Sakstittel Nordland fylkes eldreråd - årsmelding 2011 Framtidens skoleanlegg i Nordland - revidert rapport 2012 Tilstandsrapport for viderelrående opplæring i Nordland i 2011 HØring - forskrft om oversikt over helsetustand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskrften Innspil til jordbruksoppgjøret /12: Nordland fylkes eldreråd. årsmelding 2011 Innstillng til vedtak Årsmelding 2011 for Nordland fylkes eldreråd godkjennes og oversendes fylkestinget som egen sak Eldrerådet ER-OOl/12 Innstilingen enstemmig vedtatt. 002/12 F.t.sak OlSIl2: Framtidens skoleanlegg i Nordland.. revidert rapport Fylkesrådets innstiling til vedtak. 1. Fylkestinget tar den reviderte rapporten 'Fremtidens skoleanlegg i Nordland' dl orientering. 2. Fylkestinget mener prinsippene og retningslinjene i den reviderte rapporten i kombinasjon med den nye arealmodellen, vil gi fylkeskommunen et godt grunnlag for å dimensjonere og utforme framtidas skoleanlegg i fylket som er tilpasset både nasjonale og fylkeskommunale føringer Ì2 Eldrerådet ER-002/12 Utvalgets innstiling Fylkeseldrerådet tar den reviderte rapporten til orientering. Fylkeseldrerådet mener at denne rapporten gir et godt grunnlag for framtidig utbygging av videregående skole i Nordland. Den skaper forventninger til framtidig skoleutbygging, ikke minst når det gjelder behovet for grupperom, noe som er meget godt dokumentert i rapporten. Denne rapporten bør forplikte de politiske myndighetene i forhold dl framddig skoleutbygging. 2

11 Derfor er det meget beklagelig at fylkesrådet i saksdokumentet slår fast at Investeringsrammene i fylkeskommunen er ikke store nok til å kunne realisere alle prinsippenelretningslirijenei den reviderte rapporten. Men hvilke prinsipper/retningslinjer som skal realiseres (evt ikke realiseres), sier ikke saksframegget noe om. Fylkeseldrerådet mener derfor at det er dårlig samsvar mellom signalene i rapporten og de konklusjoner som fylkesrådet trekker i sitt forslag til vedtak. Fylkeseldrerådet mener at rapporten bør være forpliktende ì langt større grad enn det fylkesrådet foresiår. Innstilingen enstemmig vedtatt. 003/12 F.t.sak 016/12: Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland i 2011 Fylkesrådets innstiling til vedtak l. Fylkestinget tar tilstandsrapporten for videregående opplænng 2011 til orientering. 2. Fylkestinget er fornøyd med at resultatene fra Skoleporten viser en positiv utvikling, men det er likevel grunn ti å fortsette den målettede innsatsen for å nå utviklingsmålene for videregående opplæring i Nordland. 3. I forbindelse med prosjektet Ny GIV vedtar fylkestinget at fylkeskommunens mål for andelen ungdom som fullfører og består videregående opplæring innen normert tid pluss to år, skal økes fra 65 prosent til 71 prosent innen Fylkestinget viser til at man er godt i gang med å få på plass et helhetlig kvalitetssystem for utdanningssektoren og forutsetter at fylkesrådet følger opp dette arbeidet nøye. 5. Fylkestinget ber om at det vurderes titak for å forbedre gutters faglige utvikling og gjennomføring i videregående opplæring Eldrerådet ER Utvalgets innstiling Fylkeseldrerådet tar tistandsrapporten for videregående opplæring 201 L til orientering. Rapporten tar opp mange sentrale tema innafor videregående opplæring på en god og informativ måte. Fylkeseldrerådet registrer at fylkestingets målsetting om at minst 90% av elevene skal komme inn på sitt førsteønske, er tilnærmet oppfylt Men fylkeseldrerådet vil likeve1 påpeke at dette måltallet registreres ut fra de tibud som er vedtatt opprettet, dvs utlyst i skolekatalogen. Hva elevenes førsteønske faktisk er, kan være usikkert ettersom de må velge blant de tilbud som framgår av skolekatalogen. Fylkeseldrerådet savner (imidlertid) informasjon om såkalt "lærerløse timer". Dette har vært et viktig tema i den offentlige debatten om videregående opplæring også i 2011, og det 3

12 handler om elevenes rett til timetall i det enkelte fag og skolenes plikt til å sikre at denne retten oppfylles. Fylkeseldrerådet mener at "lærerløse timer" bør inngå som tema i neste års tistandrapport. Det er positivt at måltall for prosjektet Ny GIV revideres. Men fylkeseldrerådet mener at det også er behov for å revidere, dvs heve de generelle utviklingsrnålene både for faglig nivå og når det gjelder frafall. Innstilingen enstemmig vedtatt. 004/12 F.t.sak 21/12: Høring. forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. folkehelseforskriften Fylkesrådets innstiling til vedtak 1. Nordland fylkesting anser det som positivt at Helse- og omsorgsdeparementet nå presenterer forslag til forskrft om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forslaget er iindlertid for lite konket i forhold til å standardisere det tematiske innholdet, noe som får konsekvenser for den nødvendige samordning av oversikts arbeidet. Tema det er behov for mer kunnskap om omfatter både statlige, fylkeskommunale og kommunale ansvars- og interesseområder. Det er behov for en tydeligere avklarng av ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune i forhold til kunnskapsinnhenting. 2. Det er behov for å videreutvikle Kommunehelsa da innholdet er mangelfullt i forhold til en rekke sentrale folkehelsetema. Det bør vurderes å publisere data for regioner i fylkene da mange kornunerer for små til at kommunedata kan oppgis. 3. Forslag til forskrft bidrar godt til å tydeliggjøre krav til skrftlighet. Det er hensiktsmessig at skrftighetskravet knyttes opp mot regional planstrategi. 4. Folkehelsearbeidet på alle nivå trenger et pålitelig datagrnnlag. Dette tilsier at det ikke kan være opp ti hver fylkeskommune om det skal gjennomføres en fylkeshelseundersøkelse, og hvilken type undersøkelse som skal gjennomføres. En slik løsning vil ikke på en tifredsstilende måte gi det kunnskapsgrunnlag som folkehelsearbeidet trenger. 5. For å sikre standardisering og kvalitet bør befolkningsundersøkelser om helse og påvirkningsfaktorer i Norge gjennomføres på en standardisert måte og med regelmessige tidsintervall for alle fylker. FØlgelig må staten ved Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomføre en nasjonal befolkningsundersøkelse med fylkesrepresentative utvalg. Det foreslås at en slik nasjonal analyse gjennomføres hvert 4. år for å komme i fase med regional planstrategi. I forslaget heter det også at "Ideelt sett vile en datainnsamling gjennomført aven og samme institusjon være den beste garantien for sammenlignbare data i alle fylker, både for undersøkelser blant voksne og ungdom", noe som støtter vurderingen av at arbeidet bør være statlg initiert. Fylkeskommunene gjennomfører selv undersøkelser utover dette etter eget behov i forhold til regionale satsninger. Fylkeskommunens oversikt bør i hovedsak fokusere på de områdene hvor fylkeskommunen selv har virkemidler. I tilegg vil veiledning og støtte i forhold ti det kommunale kunnskapsgrunnlag bli en viktig del av det fylkeskommunale ansvar. 4

13 6. Maler for helseundersøkelsene må utvikles i nært samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og de regionale parnerskap for folkehelsearbeid. For å skaffe til veie et tilfredsstilende grunnlag til å drive godt helsefremmende og forebyggende arbeid blir det viktig at påvirkningsfaktorer for helse får en betydelig plass i spørreskjemaet, og da spesielt helsefremmende faktorer. 7. Det må være et statlg ansvar å skaffe til veie et nødvendig statistikkgrunnlag for det langsiktige folkehelsearbeidet i Norge. Innenfor flere av de temaene som foreslås inn i oversikten ligger tiltakene på statlig nivå, for eksempel i forhold ti en del sosioøkonomiske forhold. Dette ansvaret kan ikke legges over til fylkeskommunene med forventninger om at oppgaven skal løses innenfor eksisterende økonomiske rammer. 8. Kunnskap fra alle fylkeskommunale virksomhetsområder med betydning for folkehelsen skal presenteres i den skriftige oversikten. Den videre systematisering og organisering av oversiktsarbeidet internt i Nordland fylkeskommune må vurderes nærmere. 9. Selv om det ike er satt krav til at fylkeskommunene skal gjennomføre befolkningsundersøkelser oppfattes det som en tydelig forventning om at fylkene skal gjennomføre slike og bygge opp kompetansemiljøer på området. Gjentatte steder i forslag til forskrft er teksten formulert som en forventning til at fylkeskommunen skal drve helseovervåking og epidemiologisk forskning. Det vil være svært ressurskrevende for fylkeskommunene å bygge opp egne miljøer ined tilstrekkelig kompetanse på dette feltet. Hovedformålet med oversiktene er heller ikke epidemiologisk forskning. 10. Det oppfattes som lite sammenheng mellom kompetansekrav i kommunene og i fylkeskommunene. Fylkeskommunene vil i praksis ha behov for tilsvarende samfunnsmedisinske kompetanse som kommunene for at veiledningen til kommunenes oversiktsarbeid skal være tilstrekkelig faglig forankret. 11. Selv om folkehelsearbeid fra tidligere har vært lovfestet for både fylkeskommuner og kommuner er det vanskelig å vurdere det økte kravet ti systematik og kunnskapsbasert arbeid som en videreføring av eksisterende oppgaver. Dersom man ønsker at dette arbeidet skal kvalitetssikres er det behov for betydelige ressurser, både i form av Økonomi og faglig kompetanse. Det at flere av landets fylker har ansatt nye medarbeidere i kjølvannet av folkehelselovtm demonstrerer at det er behov for mer personell og fagkompetanse. 12. Det økte pasientansvar kommunene er gitt gjennom Samhandlingsreformen ser ut til å binde opp alle midler som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene til pasientoppfølging. Skal kommunene greie å følge opp statens intensjoner om et mer offensivt helsefremmende og forebyggende arbeid, inkludert utarbeidelse av oversikter over helseutvikling og påvirkningsfakorer, må kommunene gis øremerkede midler over en viss periode til et slikt formål. De minste kommuner trenger støtten mest, og med et likt beløp på 1 mhi. per år til hver kommune vile arbeidsområdet få den nødvendige kommunale forankrng som både stat og fylkeskommune er avhengig av i sitt koordinerings~ og utviklingsarbeid. 13. Arbeidet med den tverrdeparementale folkehelsestrategien tilrås fulgt opp med en stortingsmelding om helsefremmende arbeid. 5

14 Eldrerådet ER-004/12 Utvalgets innstillng Fylkeseldrerådet har ikke hatt anledning til å gjennomgå selve høringsdokumentet, folkehelseforskrften. Kommentarene et derfor basert på saksframlegget til fylkestinget. Fylkeseldrerådet mener dette er ei svært viktig sak om oppfølging og konkretisering av den nye Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som trådte i kraft l. januar 20L2. Fylkeseldrerådet støtter til fylkesrådets forslag til vedtak. Fylkeseldrerådet vil spesielt trekke fram behovet for at befolkningsundersøkelser om helse og påvirkningsfaktorer gjennomføres med jevne mellomrom og på en standardisert måte for hele landet, jf forslag til vedtak pkt 5 Videre vil fylkeseldrerådet trekke fram: statens ansvar for å framskaffe nødvendig statistikk, jf forslag til vedtak pkt.7 ressursbehovet, både i fonn av økonori og kompetanse, jf forslag til vedtak pkt. 12 Fylkeseldrerådet er bekymret for at ansvaret for dette viktige området i for stor grad kan bli delegert ti kommuner og fylkeskommuner, slik at det kan bli vanskelig å sammenligne befolkningens helsetilstand mellom kommuner/fylkeskommuner. Fylkeseldrerådet mener at det vil være meget dårlig utnytting av knappe ressurser dersom hver kommune/fylkeskommune skal måtte bygge opp egne miljøer med egen kompetanse for åi skaffe seg oversikt over helsetustand og påvirkningsfaktorer i sitt område. I tilegg kommer utfordringene knytta til små. kommuner med lavt folketall, for eksempel i forhold til anonymitet. Innstilingen enstemmig vedtatt. 005/12 F.t.sak 023/12: Innspil til jordbruksoppgjøret 2012 Fylkesrådets innstiling til vedtak Fylkestinget i Nordland vedtar følgende innspil til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2012: 1. Arktisk landbruk Arktisk landbruk må styrkes for å fremme et bærekraftig landbruk med arktiske kvaliteter. Innføring av begrepet arktisk landbruk gir nye muligheter innen tradisjonell landbruk, for eksempel styrket kjøtt og melkeproduksjon, samt også muligheter innen bygdenæringer som for eksempel utmarksnæringer, opplevelser og reiseliv. Fylkesrådet ber om at Regjeringen gjennom midler til å styrke arktisk landbruk. jordbruksoppgjøret avsetter tilstrekkelige 6

15 I 2. Bygdeutviklingsmidler Terskelen for å få investeringsvirkemidler er i dag så høy at det i stor grad er kun de største investeringene som blir prioritert. Dette rammer gjennomsnittsbruene (120 tonn melkekvote) som ønsker å vedlikeholde dagens produksjonsapparat. Investeringslysten innen det tradisjonelle jordbruket i Nordland er høy og det er et betydelig behov for fornyelse av driftsappatatet. Mangelen på offentlige investeringsvirkemidler til bruksutbygging og fornyelse av drifts apparatet, kan på sikt Øke bruksnedbyggingen og hemme ungdommen i å satse på landbruket i framtiden. Det er videre behov for økte midler til finansiering av gjødsellager. Mangel på lagerkapasitet hindrer en spredning av husdyrgjødsel på en klimatisk og økonomisk optimal måte. Nivået på tilretteleggingsmidlene må Økes fra dagens nivå. TilretteleggingsmidIer er nødvendig for å utvikle og vedlikeholde kompetanse for å skape et robust landbru samtidig som en utvikler alternative bygdenæringer som tar utgangspunk i landbruket og landbrukets ressurser. Disse midlene fungerer som en god motivasjonsfaktor for å få i gang lokale prosesser og mobilseringsarbeid. 3. Regionalt miljøprogram Jordkulturpåvirker avlingsresultatet og mengde og kvalitet på egenprodusert fôr. Det er nødvendig å legge inn et ekstra løft innenfor ordningen Regionalt miljøprogram som kan brukes på jordkulturtiltak, for eksempel grøfting. Dette vil også forenkle forvaltningen av virketndlene ved at de legges direkte til kommunene. 4. Rekruttering, likestiling og kompetansehevning i landbruket Fra 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen tìldelt ansvaret for forvaltningen av denne tiskuddsordningen. Nordland fylkeskommune fikk tildelt 1,42 tnil. kr for 201 L. Denne ordningen har fungert godt, og har klar avdekket et stort behov for tiltak innenfor dette området. Fylkestínget legger vekt på at ordningen videreføres og at bevilgningen framover styrkes gjennom økte rammer. Det må opprettes en egen ordning som gir mulighet til fondsavsetning for ungdommer som ønsker å bruke oppspare midler inntjent utenfor landbruket til investering i landbruseiendommer i forbindelse med generasjonsskifte. 5. Utfordringer for skognæringen Meldinga om kystskogbruket dokumenterer en rekke utfordringer som må tas tak i for at skognreringa skal få en fortsatt positiv utvikling i årene framover. De spesielle virkemidlene som er stilt til rådighet for skognæringa i disse fylkene har fungert bra, men det er fortsatt behov for å styrke og tilpasse virkemiddelbruken. Skogeiernes vilje til å foreta de langsiktige investeringenei skogen er tydelig svekket. Tilskuddsrammen ti skogkulturtiltak virker begrensende på aktiviteten og investeringene. Dette virker i tìlegg også hemmende på gjennomføringen av titakene som er beskrevet i Klimameldingen. Den totale tilskuddspotten må bli større, og spesielt gjelder dette for skogkultur og veier. r 7

16 Eldrerådet ER.00S/12 Utvàlgets innstiling Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstiling til vedtak ti orientering. Fylkeseldrerådet vil spesielt understreke: behovet for at det i jordbruksoppgjøret avsettes tilstrekkelige midler til å styrke arktisk landbruk, jf forslag til vedtak pkt 1 at ordninga med Rekruttering, likestiling og kompetanseheving i landbruket videreføres og styrkes økonomisk. Fylkeseldrerådet mener at Økologisk landbruk i Nordland bør synliggjøres også i vedtaket og ikke bare omtales i saksframlegget. Fylkeseldrerådet vil fremheve jordbrukets betydning for bosetting i Nordland. JordbrusoppgjØret er derfor et viktig distrktspolitisk virkemiddel. Innstilingen enstemmig vedtatt. REFERATSAKER o 1/12 Rana eldreråd,brev Pasientreiser Fylkeseldrerådet vil svare Rana eldreråd på denne henvendelsen med kopi til alle kommunale eldreråd, fylkeseldreråd, Nordlandsbenken på Stortinget, Pensjonistforbundet og 8eniorsaken med anmodning om å støtte opp om dette brevet. 02/12 Saltdal eldreråd, protokoll Protokollen tas ti orientering 03/12 Saltdal eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 04/12 Narvik eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 05/12 UNN- røykfritt sykehus fra Brevet tas ti orientering. Universitetssykehuset i Nord-Norge informeres om at brevet er behandlet i møtet 9.Jebruar~ I. 06/12 Øksnes eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 07/12 Pensjonistforbundet, , Det europeiske året for aktiv aldrng 2012 Fylkeseldrerådet vil minne kommunale eldreråd på aktivitetsdagen 10. mai, det samme vil skje på konferansen 1. og 2. mars. 08/12 Narvik eldreråd, årsmelding

17 I Arsmeldinga tas til orientering 09/12 Narvik eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 10/12 Øksnes eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 11/12 Buskerud fylkeseldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 12/12 Alstahàug eldreråd, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering 13/12 Pensjonistforbundets svar datert ang. Den kulturelle spaserstokken og Minstefradraget Svaret på fylkeseldrerådets henvendelse tas til orientering 14/12 Steigen eldreråd, , nye medleinet Brevet tas til orientering 15/12 Hadsel eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 16/12 Herøy eldreråd, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering Fauske eldreråd, brev , Busstilbudet i distriktene Brevet oversendes fylkesrådet for samferdsel 18/12 UNN, brev , oppnevning av nytt brukerutvalg - frist Thor Bjørn Eriksen, Narvik, foreslås som nytt medlem av brukerutvalgetfor UNN Ballangen eldreråd, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering Høring - Regional planstrategi for Nordland og Planprogram Regional plan for Nordland Pga kort høringsfrist delegeres det til leder Kari Sletten å avgi høringsuttalelse. Berit Lorentsen er fylkeseldrerådets representant i møtet 5. mars 21/12 Finn Jacobsen, Sandnessjøen, brev , Rehabiltering i Kroatia Brevet tatt til orientering 22/12 Pensjonistforbundet, kopi av brev til fylkesordføreren EUs år Aktiv aldrng Se vedtak i sak /12 Hamarøy råd for eldre og funksjonshemmede, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering 9

18 24/12 Sømna eldreråd, årsmelding 2011 Årsmeldinga tas til orientering 25/12 SMISO - Nordland (Senter Mot Incest og Sksuel1e Overgrep Brev blir skrevet til alle kommuner der fylkeseldrerådet oppfordrer kommunene om å bevilge midler til senteret. Møtet hevet klokka 1400 Kar Sletten leder Emmy Isaksen sekretær 10

19 Sentralbord 1 Fra: Sendt: Til: i, i eg, Fauske kommune t---f\-eß=rsa~vê= L ;jo/.)_. I~ i!------_., 11\!assering L. - \.I.ID JS.ID tj~;;/j 0'1 ~í.0,;1 80 Emne: Vedlegg: Emmy Isaksen -: Emmy.Isaksen(gNfk.no:: 17. februar :05 stei n - owe. ha nsen (g a ke rsh u s- fk. no; b jo rg. i rene. ba rsl u nd (g a ke rsh us - fk. no; Hi Ide.skju lestad (gaustagderfk.no; Rita.staru p.andersen (g bfk. no; bjornar.simonsen(gffk.no; kari.hoel(ghedmark.org; Dagmar- Reutz. Hillestad (g post.hfk.no; pau la.nass.skar(g m rfyl ke.no; tori I.rusten (g m rfyl ke.no; em my.isaksen (g nfk. no; i ng ru n n.a mda h I (g ntfk.no; Be ritj o ha n nessen (g o p P I a nd.o rg; hel e ne.g ri ms m o (g hev.os lo. ko m m u ne. no; so Ive. marie.j o rg ense n (g rogfk. no; Britt. M a ri e. N o rhe i m (g sfj. no; asbjo rn.leraa nd (gstfk. no; Evy. Ha Ivda nsdatter - Wa ng (gt - fk. no; a nn.tobiassen (gtromsfyl ke. no; tor. peersen(gvaf.no; ma rion.erichsen (gvaf.no; reiduno(gvfk.no; Olav Nyhus; Statens seniorråd; post(galsta haug.kom mu ne. no; postmotta k(ga ndoy.kom mu ne. no; post(g ba Ila ngen. kommu ne. no; post(g beia rn.kom mu ne. no; post motta k(g bi ndal.kommu ne. no; postmotta k(g bodo.kom mu ne.no; postmotta k(g b ron noy.kom mu ne. no; post(g boe.kom mu ne.no; post(g don na. ko m mu ne.no; postmotta k(gevenes.ko mmu ne. no; Postmottak; postmotta k (g fl akstad. ko m m u ne. n o; post motta k (g 9 i Id es ka I. ko m m u ne. no; no; post(gg ra ne.kommu ne.no; postmotta k(g hadsel.kom mu ne. postmotta k(g ha ma roy. ko m m u ne. no; post kasse (g h attfj e IL d a I. ko m m u ne. no; postmotta k(g hem nes. kom mu ne. no; post(g heroy-no. kom mu ne. no; postmotta k(g lei rfjord.kommu ne. no; postmotta k(g I u roy.kom m u ne.no; postmotta k(g lodi ngen.ko mmu ne. no; postmottak(g meloy.ko mmu ne. no; postmotta k(g moskenes.kommu ne. no; postmotta k(g na rvi k. ko mmu ne.no; postmotta k(g nesna.kommu ne.no; postmottak(g rana.kom mu ne.no; postmotta k(g rodoy. kom mu ne.no; postkasse (g rost.kommu ne. no; postm otta k(g sa ltd a I. ko m m u ne. n o; postmotta k(g so rtl a nd. ko m m u ne. no; postmottak(gsteigen.kom mu ne.no; post(gsomna.kom mu ne. no; post(gsorfold.kommu ne.no; post(gtjeldsu nd.kom mu ne. no; post(gtra na. ko m m u ne. no; postmotta k (g tysfjo rd. ko m m u ne. n o; vko p(gvefsn.kom mu ne.no; postkasse(gvega.kom mu ne. no; post motta k (gvestvag oy. ko m m u ne. no; post(gveve Istad. ko m m u ne. no; postmotta k(gva roy.ko mmu ne. no; postmotta k(gvaga n.kommu ne.no; postm otta k (g o ks nes. ko m m u ne. no; 9 eir - keti I. hansen (g sto rti ng et. no; I i IL ia n. ha nsen(gstorti nget.no; ivar.kristia nsen (gstorti nget. no; an na.lj u ngg ren (g sto rti nget.no; jan ne-sjel mo.nordas(gstorti nget.no; ei rik.sivertse n (gstorti nget.no; tor -a rne.stra m (g sto rti nget.no; ke n neth.sve n dse n (g sto rti n 9 et. no; jan -a ri Id.e IL i ng se n (g sto rti ng et. no; torgei r. treida I (g sto rti nget.no; pfnord la (g on I i ne. no; pf(g pensjon istforbu ndet.no; npf(g pensjo nistforbu ndet.no; nick.williams(gnfk.no; mhk(gnfk.no; seniorsaken(gseniorsaken.no Protokoll Protokoll pdf Vedlagt protokoll fra Nordland fylkes eldreråd 9. februar 2012 Med vennlig hilsen Emmy Isaksen sekretær Nordland fylkes eldreråd tlf / e-post: emmy. isaksen nfk. no 1

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 29.08.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 22.05.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina. OPPMØTE KL. 10.00 PÅ SAGATUN HELSE.. OG SOSIALSENTER, SULITJELMA Til behandling: Saksnr.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.12.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG I~ i l, i i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 04.09.2012 kl.: 10:00. - 18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 088/12-095/12 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer