~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr."

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Tid: kl.: 10:00-13:00 Sted: Fauske eldresenter Til behandling: Saksnr. 017/12-020/12 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i sakene. SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012 Orienteringer:. Aktivitetsbussen v/kristin Kristensen Tema:. Demens v/erna Josefsen Sak nr.: 017/12 018/12 019/12 020/12 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER I PERIODEN ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2011 EVENTUELT Fauske, æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder ~ /~ 7=~~ ; Trond Ole Slettvoll Utvalgsnestleder

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstas: Sak nr.: 017/12 I ELDRERÅDET II I JouialpostID: Arkiv sakd.: 12/ /816 I. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK - Vedlegg: Møtebok nr. 3/2012 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr.3/2012 godkjennes.

3 Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET /2012 Fra kl. 10:00 TilkL. l2:15 Til behandling: Sakene 012/12-016/12 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Karin Rugås, Trond Ole Slettvoll, Inga Baadstrand, Thor Rugaas, Bjarne Moen, Ivar Nystad, Ottar Skjellhaug, Finn Utheim. Varamedlemmer: Lilian Løkås. Andre: Fagleder brukskontoret, formannskapssekretær. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: FaUSke~ ~Ltvann J&, rj formannskapsse~t~, Karin Rugås utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av eldrerådet i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Orientering ved fagleder brukskontoret Solveig Pedersen:. Ca. 150 saker pr. mnd. i fjor. 4,1 stilinger på brukerkontoret. I januar var det ingen overliggere. Det ble betalt for 12 døgn.. I februar har vi hatt større utfordringer med utskrivningsklare pasienter som trenger mye pleie.

4 Kortidsavdelingen tar i mot meidinger fra sykehuset, når bruerkontoret er stengt. Lager logg på når meidinger er mottatt.. Pr. dag kan et dobbeltrom på Sagatun, et dobbeltrom i Moveien og rehab.avdelingen benytes. Det svinger fort hvor mange som blir utskrivningsklare. Vi får også meiding når pasienter kommer inn på sykehuset. Samandlingsreformen gjelder ikke bare eldre, men også resten av befolknngen.. Psykiske pasienter ligger enda ikke inne i samandlingsreformen. Det er planagt at bruerkontoret starter dette arbeidet fra O 1. O Foreløpig er helsenett et pilotprosjekt mellom legesenteret og Sagatun. Det er et ønske om helsenett til sykehuset. Ved søknad om sykehjemsplass blir situasjonen vurdert. Hvis det er behov, men ikke plass, gis det tilbud fra hjemmetjenesten fram til plass er ledig. Bruerkontoret har en åpen dialog med brukerne, slik at det er lite klagesaker. Det ble stilt spørsmå10m kapasitet på avlastning til planlagte tider. Svar: Bruerkontoret prøver å hjelpe. Detblir bedre med flere kortidsplasser.. Det bie stilt spørsmål med dagplass på Sagatu. Det er ikke drosje i Sulitjelma. Kan bilen på Sagatun brues til hjemkjøring? Svar: Dette er noe som man må kune utfordre på.. Det bie stilt spørsmål om ferieavvikling i pleie/omsorg. Svar: I år går ferieavviklingen over fra 2 perioder til 3 perioder. Merknader til dagorden:. Ottar Skjellhaug: Det er en bekymring ti samandlingsreformen at alt ikke var på plass til Bekymringen er spesielt rettet mot at rehabilteringsavdelingen ikke er ferdig før i mai. Eldrerådet ber om en status i forhold til planer til neste møte. Saksliste Sak nr.: Saks tittel: 012/12 013/12 014/12 015/12 016/12 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKR I PERIODEN VALG AV REPRESENTANT I FORBINDELSE MED HELSE- OG OMSORGSPLANEN V ALG AV REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL FOLKEHELSEUTVALGET FOR PERIODEN EVENTUELT

5 012/12: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 2/2012 godkjennes. ELD-012/12 VEDTAK Det ble gjort oppmerksom på at aktivitetsbussen er bare i Sulitjelma 1 gangi måneden. Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 013/12: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. ELD-013/12 VEDTAK Eldrerådet ønsker at enhetsleder hjertetjenesten korter i neste møte i eldrerådet og orienterer om aktivitetsbussen. Eldrerådet ber leder pure på svar fra rådmanen ang. varebassenget i Sulitjelma, hvis svar ikke er kommet før 27. februar. Innstilingen ble enstemmig vedtatt : VALG AV REPRESENTANT I FORBINDELSE MED HELSE- OG OMSORGSPLANEN INNSTILLING: Som eldrerådets representant i forbindelse med helse- og omsorgsplanen velges:.... ELD VEDTAK Ottar Skjellhaug foreslo:. Karin Rugås

6 Skjellhaugs forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Som eldrerådets representant i forbindelse med helse~ og omsorgsplanen velges:. Karin Rugås, Finneidgt. 16,8210 Fauske 015/12: VALG AV REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL FOLKEHELSEUTVALGET FOR PERIODEN INNSTILLING: Som representant fra eldrerådet til folkehelseutvalget for perioden 201 L velges:.... ELD-015/12 VEDTAK Karin Rugås foreslo:. Inga Baadstrand. Vara - Trond Ole Slettvoll Rugås forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Som representant fra eldrerådet ti folkehelseutvalget for perioden velges: Inga Baadstrand, Emil Knudsens vei 17,8230 Sulitjelma Som vararepresentant fra eldrerådet til folkehelseutvalget for perioden velges:. Trond Ole Slertoll, SJåheivn. 42, 8209 Fauske 016/12: EVENTUELT ELD-016/12 VEDTAK Thor Hugaas: Er det en ordningen slik at beboerne i Radioskogen kan få hjelp når søppelboksene skal settes ut? Finn Utheim: Borettslaget kan abonnere på denne tjenesten hos IRIS. Leder har fått henvendelse fra Fauske Parkering v/leder Birger Schjølberg. Det er et problem at folk som arbeider i sentru parkerer ved sykehjemmet. Eldrerådet videresender problemstilingen til plan- og utviklingsutvalget. Det gis tilbakemelding til Fauske Parkering.. Ivar Nystad: Det burde vært en handlerute fra øverst i Valnesfjord til Fauske med retur.

7 OttarSkjellhaug: Dette går inn i henvendelsen til Nordland fylke.

8 1-. i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3224 I I Arkiv Jo~alpostID: saki.: 12/815 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 018/12 I ELDRERÅDET I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok-ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 12/1674 I 05/ Nordland fylkeskommuie NORDLAND FYLKES ELDRERÅ - PROTOKOLL /1593 I 12/ Nordland fylkeskommune BUSSTILBUD I DISTRITENE 12/2305 I 12/ Nordland fylkeskommune BUSSTILBUDET I FAUSKE KOMME 12/1671 I 12/457 20, Nordland fykes eldreråd SATSER FOR PASIENTREISER 12/1960 U 12/ Plan- og utviklingsutvalget PARRIG VED FAUSKE SYKHJEM 12/1956 U 12/ Rådmann SAMNDLINGSREFORMN - BEKYMGSMELDING FRA ELDRERÅET 12/1957 U 12/ Rådmann ØNSKE OM ORINTERIG - AKTIVITETSBUSSEN 12/1959 U 12/ Rådmanen VARMBASSENGET I SULITJELMA - PURG 12/2307 I 05/ Emmy Isaksen ÅRSMELDING 2011 FOR NORDLAND FYLKES ELDIfRÅ 12/1961 X 12/ KOMMNS KRSETEAM - INNSTILLING: Refererte dokuenter tas til orientering.

9 JJt. 12/ lb 1L/ ~ NordltA"d ~ FYLKESKOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Nordland Il :00 Tilstede Kar Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Berit Lorentsen Thor Bjørn Eriksen Otto Benjamnsen May Anne Brand, H Kiin~Reini Sandvær, SV Emmy Isaksen, sekretær Åpning Leder Kar Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hadde møte 8. februar fra klokka på Rica Hotell. Sakene til møtet 9. februar ble gjennomgått. Godkjenning av innkallng godkjent saksliste godkjent møteprotokoll fra godkjent møte med fylkesordfører og gruppeledere godkjent Merknader

10 Følgende saker ble behandlet: Saksnr. F.t.saks nr 001/12 egen /12 004/ / Sakstittel Nordland fylkes eldreråd - årsmelding 2011 Framtidens skoleanlegg i Nordland - revidert rapport 2012 Tilstandsrapport for viderelrående opplæring i Nordland i 2011 HØring - forskrft om oversikt over helsetustand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskrften Innspil til jordbruksoppgjøret /12: Nordland fylkes eldreråd. årsmelding 2011 Innstillng til vedtak Årsmelding 2011 for Nordland fylkes eldreråd godkjennes og oversendes fylkestinget som egen sak Eldrerådet ER-OOl/12 Innstilingen enstemmig vedtatt. 002/12 F.t.sak OlSIl2: Framtidens skoleanlegg i Nordland.. revidert rapport Fylkesrådets innstiling til vedtak. 1. Fylkestinget tar den reviderte rapporten 'Fremtidens skoleanlegg i Nordland' dl orientering. 2. Fylkestinget mener prinsippene og retningslinjene i den reviderte rapporten i kombinasjon med den nye arealmodellen, vil gi fylkeskommunen et godt grunnlag for å dimensjonere og utforme framtidas skoleanlegg i fylket som er tilpasset både nasjonale og fylkeskommunale føringer Ì2 Eldrerådet ER-002/12 Utvalgets innstiling Fylkeseldrerådet tar den reviderte rapporten til orientering. Fylkeseldrerådet mener at denne rapporten gir et godt grunnlag for framtidig utbygging av videregående skole i Nordland. Den skaper forventninger til framtidig skoleutbygging, ikke minst når det gjelder behovet for grupperom, noe som er meget godt dokumentert i rapporten. Denne rapporten bør forplikte de politiske myndighetene i forhold dl framddig skoleutbygging. 2

11 Derfor er det meget beklagelig at fylkesrådet i saksdokumentet slår fast at Investeringsrammene i fylkeskommunen er ikke store nok til å kunne realisere alle prinsippenelretningslirijenei den reviderte rapporten. Men hvilke prinsipper/retningslinjer som skal realiseres (evt ikke realiseres), sier ikke saksframegget noe om. Fylkeseldrerådet mener derfor at det er dårlig samsvar mellom signalene i rapporten og de konklusjoner som fylkesrådet trekker i sitt forslag til vedtak. Fylkeseldrerådet mener at rapporten bør være forpliktende ì langt større grad enn det fylkesrådet foresiår. Innstilingen enstemmig vedtatt. 003/12 F.t.sak 016/12: Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland i 2011 Fylkesrådets innstiling til vedtak l. Fylkestinget tar tilstandsrapporten for videregående opplænng 2011 til orientering. 2. Fylkestinget er fornøyd med at resultatene fra Skoleporten viser en positiv utvikling, men det er likevel grunn ti å fortsette den målettede innsatsen for å nå utviklingsmålene for videregående opplæring i Nordland. 3. I forbindelse med prosjektet Ny GIV vedtar fylkestinget at fylkeskommunens mål for andelen ungdom som fullfører og består videregående opplæring innen normert tid pluss to år, skal økes fra 65 prosent til 71 prosent innen Fylkestinget viser til at man er godt i gang med å få på plass et helhetlig kvalitetssystem for utdanningssektoren og forutsetter at fylkesrådet følger opp dette arbeidet nøye. 5. Fylkestinget ber om at det vurderes titak for å forbedre gutters faglige utvikling og gjennomføring i videregående opplæring Eldrerådet ER Utvalgets innstiling Fylkeseldrerådet tar tistandsrapporten for videregående opplæring 201 L til orientering. Rapporten tar opp mange sentrale tema innafor videregående opplæring på en god og informativ måte. Fylkeseldrerådet registrer at fylkestingets målsetting om at minst 90% av elevene skal komme inn på sitt førsteønske, er tilnærmet oppfylt Men fylkeseldrerådet vil likeve1 påpeke at dette måltallet registreres ut fra de tibud som er vedtatt opprettet, dvs utlyst i skolekatalogen. Hva elevenes førsteønske faktisk er, kan være usikkert ettersom de må velge blant de tilbud som framgår av skolekatalogen. Fylkeseldrerådet savner (imidlertid) informasjon om såkalt "lærerløse timer". Dette har vært et viktig tema i den offentlige debatten om videregående opplæring også i 2011, og det 3

12 handler om elevenes rett til timetall i det enkelte fag og skolenes plikt til å sikre at denne retten oppfylles. Fylkeseldrerådet mener at "lærerløse timer" bør inngå som tema i neste års tistandrapport. Det er positivt at måltall for prosjektet Ny GIV revideres. Men fylkeseldrerådet mener at det også er behov for å revidere, dvs heve de generelle utviklingsrnålene både for faglig nivå og når det gjelder frafall. Innstilingen enstemmig vedtatt. 004/12 F.t.sak 21/12: Høring. forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. folkehelseforskriften Fylkesrådets innstiling til vedtak 1. Nordland fylkesting anser det som positivt at Helse- og omsorgsdeparementet nå presenterer forslag til forskrft om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forslaget er iindlertid for lite konket i forhold til å standardisere det tematiske innholdet, noe som får konsekvenser for den nødvendige samordning av oversikts arbeidet. Tema det er behov for mer kunnskap om omfatter både statlige, fylkeskommunale og kommunale ansvars- og interesseområder. Det er behov for en tydeligere avklarng av ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune i forhold til kunnskapsinnhenting. 2. Det er behov for å videreutvikle Kommunehelsa da innholdet er mangelfullt i forhold til en rekke sentrale folkehelsetema. Det bør vurderes å publisere data for regioner i fylkene da mange kornunerer for små til at kommunedata kan oppgis. 3. Forslag til forskrft bidrar godt til å tydeliggjøre krav til skrftlighet. Det er hensiktsmessig at skrftighetskravet knyttes opp mot regional planstrategi. 4. Folkehelsearbeidet på alle nivå trenger et pålitelig datagrnnlag. Dette tilsier at det ikke kan være opp ti hver fylkeskommune om det skal gjennomføres en fylkeshelseundersøkelse, og hvilken type undersøkelse som skal gjennomføres. En slik løsning vil ikke på en tifredsstilende måte gi det kunnskapsgrunnlag som folkehelsearbeidet trenger. 5. For å sikre standardisering og kvalitet bør befolkningsundersøkelser om helse og påvirkningsfaktorer i Norge gjennomføres på en standardisert måte og med regelmessige tidsintervall for alle fylker. FØlgelig må staten ved Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomføre en nasjonal befolkningsundersøkelse med fylkesrepresentative utvalg. Det foreslås at en slik nasjonal analyse gjennomføres hvert 4. år for å komme i fase med regional planstrategi. I forslaget heter det også at "Ideelt sett vile en datainnsamling gjennomført aven og samme institusjon være den beste garantien for sammenlignbare data i alle fylker, både for undersøkelser blant voksne og ungdom", noe som støtter vurderingen av at arbeidet bør være statlg initiert. Fylkeskommunene gjennomfører selv undersøkelser utover dette etter eget behov i forhold til regionale satsninger. Fylkeskommunens oversikt bør i hovedsak fokusere på de områdene hvor fylkeskommunen selv har virkemidler. I tilegg vil veiledning og støtte i forhold ti det kommunale kunnskapsgrunnlag bli en viktig del av det fylkeskommunale ansvar. 4

13 6. Maler for helseundersøkelsene må utvikles i nært samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og de regionale parnerskap for folkehelsearbeid. For å skaffe til veie et tilfredsstilende grunnlag til å drive godt helsefremmende og forebyggende arbeid blir det viktig at påvirkningsfaktorer for helse får en betydelig plass i spørreskjemaet, og da spesielt helsefremmende faktorer. 7. Det må være et statlg ansvar å skaffe til veie et nødvendig statistikkgrunnlag for det langsiktige folkehelsearbeidet i Norge. Innenfor flere av de temaene som foreslås inn i oversikten ligger tiltakene på statlig nivå, for eksempel i forhold ti en del sosioøkonomiske forhold. Dette ansvaret kan ikke legges over til fylkeskommunene med forventninger om at oppgaven skal løses innenfor eksisterende økonomiske rammer. 8. Kunnskap fra alle fylkeskommunale virksomhetsområder med betydning for folkehelsen skal presenteres i den skriftige oversikten. Den videre systematisering og organisering av oversiktsarbeidet internt i Nordland fylkeskommune må vurderes nærmere. 9. Selv om det ike er satt krav til at fylkeskommunene skal gjennomføre befolkningsundersøkelser oppfattes det som en tydelig forventning om at fylkene skal gjennomføre slike og bygge opp kompetansemiljøer på området. Gjentatte steder i forslag til forskrft er teksten formulert som en forventning til at fylkeskommunen skal drve helseovervåking og epidemiologisk forskning. Det vil være svært ressurskrevende for fylkeskommunene å bygge opp egne miljøer ined tilstrekkelig kompetanse på dette feltet. Hovedformålet med oversiktene er heller ikke epidemiologisk forskning. 10. Det oppfattes som lite sammenheng mellom kompetansekrav i kommunene og i fylkeskommunene. Fylkeskommunene vil i praksis ha behov for tilsvarende samfunnsmedisinske kompetanse som kommunene for at veiledningen til kommunenes oversiktsarbeid skal være tilstrekkelig faglig forankret. 11. Selv om folkehelsearbeid fra tidligere har vært lovfestet for både fylkeskommuner og kommuner er det vanskelig å vurdere det økte kravet ti systematik og kunnskapsbasert arbeid som en videreføring av eksisterende oppgaver. Dersom man ønsker at dette arbeidet skal kvalitetssikres er det behov for betydelige ressurser, både i form av Økonomi og faglig kompetanse. Det at flere av landets fylker har ansatt nye medarbeidere i kjølvannet av folkehelselovtm demonstrerer at det er behov for mer personell og fagkompetanse. 12. Det økte pasientansvar kommunene er gitt gjennom Samhandlingsreformen ser ut til å binde opp alle midler som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene til pasientoppfølging. Skal kommunene greie å følge opp statens intensjoner om et mer offensivt helsefremmende og forebyggende arbeid, inkludert utarbeidelse av oversikter over helseutvikling og påvirkningsfakorer, må kommunene gis øremerkede midler over en viss periode til et slikt formål. De minste kommuner trenger støtten mest, og med et likt beløp på 1 mhi. per år til hver kommune vile arbeidsområdet få den nødvendige kommunale forankrng som både stat og fylkeskommune er avhengig av i sitt koordinerings~ og utviklingsarbeid. 13. Arbeidet med den tverrdeparementale folkehelsestrategien tilrås fulgt opp med en stortingsmelding om helsefremmende arbeid. 5

14 Eldrerådet ER-004/12 Utvalgets innstillng Fylkeseldrerådet har ikke hatt anledning til å gjennomgå selve høringsdokumentet, folkehelseforskrften. Kommentarene et derfor basert på saksframlegget til fylkestinget. Fylkeseldrerådet mener dette er ei svært viktig sak om oppfølging og konkretisering av den nye Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som trådte i kraft l. januar 20L2. Fylkeseldrerådet støtter til fylkesrådets forslag til vedtak. Fylkeseldrerådet vil spesielt trekke fram behovet for at befolkningsundersøkelser om helse og påvirkningsfaktorer gjennomføres med jevne mellomrom og på en standardisert måte for hele landet, jf forslag til vedtak pkt 5 Videre vil fylkeseldrerådet trekke fram: statens ansvar for å framskaffe nødvendig statistikk, jf forslag til vedtak pkt.7 ressursbehovet, både i fonn av økonori og kompetanse, jf forslag til vedtak pkt. 12 Fylkeseldrerådet er bekymret for at ansvaret for dette viktige området i for stor grad kan bli delegert ti kommuner og fylkeskommuner, slik at det kan bli vanskelig å sammenligne befolkningens helsetilstand mellom kommuner/fylkeskommuner. Fylkeseldrerådet mener at det vil være meget dårlig utnytting av knappe ressurser dersom hver kommune/fylkeskommune skal måtte bygge opp egne miljøer med egen kompetanse for åi skaffe seg oversikt over helsetustand og påvirkningsfaktorer i sitt område. I tilegg kommer utfordringene knytta til små. kommuner med lavt folketall, for eksempel i forhold til anonymitet. Innstilingen enstemmig vedtatt. 005/12 F.t.sak 023/12: Innspil til jordbruksoppgjøret 2012 Fylkesrådets innstiling til vedtak Fylkestinget i Nordland vedtar følgende innspil til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2012: 1. Arktisk landbruk Arktisk landbruk må styrkes for å fremme et bærekraftig landbruk med arktiske kvaliteter. Innføring av begrepet arktisk landbruk gir nye muligheter innen tradisjonell landbruk, for eksempel styrket kjøtt og melkeproduksjon, samt også muligheter innen bygdenæringer som for eksempel utmarksnæringer, opplevelser og reiseliv. Fylkesrådet ber om at Regjeringen gjennom midler til å styrke arktisk landbruk. jordbruksoppgjøret avsetter tilstrekkelige 6

15 I 2. Bygdeutviklingsmidler Terskelen for å få investeringsvirkemidler er i dag så høy at det i stor grad er kun de største investeringene som blir prioritert. Dette rammer gjennomsnittsbruene (120 tonn melkekvote) som ønsker å vedlikeholde dagens produksjonsapparat. Investeringslysten innen det tradisjonelle jordbruket i Nordland er høy og det er et betydelig behov for fornyelse av driftsappatatet. Mangelen på offentlige investeringsvirkemidler til bruksutbygging og fornyelse av drifts apparatet, kan på sikt Øke bruksnedbyggingen og hemme ungdommen i å satse på landbruket i framtiden. Det er videre behov for økte midler til finansiering av gjødsellager. Mangel på lagerkapasitet hindrer en spredning av husdyrgjødsel på en klimatisk og økonomisk optimal måte. Nivået på tilretteleggingsmidlene må Økes fra dagens nivå. TilretteleggingsmidIer er nødvendig for å utvikle og vedlikeholde kompetanse for å skape et robust landbru samtidig som en utvikler alternative bygdenæringer som tar utgangspunk i landbruket og landbrukets ressurser. Disse midlene fungerer som en god motivasjonsfaktor for å få i gang lokale prosesser og mobilseringsarbeid. 3. Regionalt miljøprogram Jordkulturpåvirker avlingsresultatet og mengde og kvalitet på egenprodusert fôr. Det er nødvendig å legge inn et ekstra løft innenfor ordningen Regionalt miljøprogram som kan brukes på jordkulturtiltak, for eksempel grøfting. Dette vil også forenkle forvaltningen av virketndlene ved at de legges direkte til kommunene. 4. Rekruttering, likestiling og kompetansehevning i landbruket Fra 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen tìldelt ansvaret for forvaltningen av denne tiskuddsordningen. Nordland fylkeskommune fikk tildelt 1,42 tnil. kr for 201 L. Denne ordningen har fungert godt, og har klar avdekket et stort behov for tiltak innenfor dette området. Fylkestínget legger vekt på at ordningen videreføres og at bevilgningen framover styrkes gjennom økte rammer. Det må opprettes en egen ordning som gir mulighet til fondsavsetning for ungdommer som ønsker å bruke oppspare midler inntjent utenfor landbruket til investering i landbruseiendommer i forbindelse med generasjonsskifte. 5. Utfordringer for skognæringen Meldinga om kystskogbruket dokumenterer en rekke utfordringer som må tas tak i for at skognreringa skal få en fortsatt positiv utvikling i årene framover. De spesielle virkemidlene som er stilt til rådighet for skognæringa i disse fylkene har fungert bra, men det er fortsatt behov for å styrke og tilpasse virkemiddelbruken. Skogeiernes vilje til å foreta de langsiktige investeringenei skogen er tydelig svekket. Tilskuddsrammen ti skogkulturtiltak virker begrensende på aktiviteten og investeringene. Dette virker i tìlegg også hemmende på gjennomføringen av titakene som er beskrevet i Klimameldingen. Den totale tilskuddspotten må bli større, og spesielt gjelder dette for skogkultur og veier. r 7

16 Eldrerådet ER.00S/12 Utvàlgets innstiling Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstiling til vedtak ti orientering. Fylkeseldrerådet vil spesielt understreke: behovet for at det i jordbruksoppgjøret avsettes tilstrekkelige midler til å styrke arktisk landbruk, jf forslag til vedtak pkt 1 at ordninga med Rekruttering, likestiling og kompetanseheving i landbruket videreføres og styrkes økonomisk. Fylkeseldrerådet mener at Økologisk landbruk i Nordland bør synliggjøres også i vedtaket og ikke bare omtales i saksframlegget. Fylkeseldrerådet vil fremheve jordbrukets betydning for bosetting i Nordland. JordbrusoppgjØret er derfor et viktig distrktspolitisk virkemiddel. Innstilingen enstemmig vedtatt. REFERATSAKER o 1/12 Rana eldreråd,brev Pasientreiser Fylkeseldrerådet vil svare Rana eldreråd på denne henvendelsen med kopi til alle kommunale eldreråd, fylkeseldreråd, Nordlandsbenken på Stortinget, Pensjonistforbundet og 8eniorsaken med anmodning om å støtte opp om dette brevet. 02/12 Saltdal eldreråd, protokoll Protokollen tas ti orientering 03/12 Saltdal eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 04/12 Narvik eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 05/12 UNN- røykfritt sykehus fra Brevet tas ti orientering. Universitetssykehuset i Nord-Norge informeres om at brevet er behandlet i møtet 9.Jebruar~ I. 06/12 Øksnes eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 07/12 Pensjonistforbundet, , Det europeiske året for aktiv aldrng 2012 Fylkeseldrerådet vil minne kommunale eldreråd på aktivitetsdagen 10. mai, det samme vil skje på konferansen 1. og 2. mars. 08/12 Narvik eldreråd, årsmelding

17 I Arsmeldinga tas til orientering 09/12 Narvik eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 10/12 Øksnes eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 11/12 Buskerud fylkeseldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 12/12 Alstahàug eldreråd, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering 13/12 Pensjonistforbundets svar datert ang. Den kulturelle spaserstokken og Minstefradraget Svaret på fylkeseldrerådets henvendelse tas til orientering 14/12 Steigen eldreråd, , nye medleinet Brevet tas til orientering 15/12 Hadsel eldreråd, protokoll Protokollen tas til orientering 16/12 Herøy eldreråd, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering Fauske eldreråd, brev , Busstilbudet i distriktene Brevet oversendes fylkesrådet for samferdsel 18/12 UNN, brev , oppnevning av nytt brukerutvalg - frist Thor Bjørn Eriksen, Narvik, foreslås som nytt medlem av brukerutvalgetfor UNN Ballangen eldreråd, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering Høring - Regional planstrategi for Nordland og Planprogram Regional plan for Nordland Pga kort høringsfrist delegeres det til leder Kari Sletten å avgi høringsuttalelse. Berit Lorentsen er fylkeseldrerådets representant i møtet 5. mars 21/12 Finn Jacobsen, Sandnessjøen, brev , Rehabiltering i Kroatia Brevet tatt til orientering 22/12 Pensjonistforbundet, kopi av brev til fylkesordføreren EUs år Aktiv aldrng Se vedtak i sak /12 Hamarøy råd for eldre og funksjonshemmede, årsmelding 2011 Arsmeldinga tas til orientering 9

18 24/12 Sømna eldreråd, årsmelding 2011 Årsmeldinga tas til orientering 25/12 SMISO - Nordland (Senter Mot Incest og Sksuel1e Overgrep Brev blir skrevet til alle kommuner der fylkeseldrerådet oppfordrer kommunene om å bevilge midler til senteret. Møtet hevet klokka 1400 Kar Sletten leder Emmy Isaksen sekretær 10

19 Sentralbord 1 Fra: Sendt: Til: i, i eg, Fauske kommune t---f\-eß=rsa~vê= L ;jo/.)_. I~ i!------_., 11\!assering L. - \.I.ID JS.ID tj~;;/j 0'1 ~í.0,;1 80 Emne: Vedlegg: Emmy Isaksen -: Emmy.Isaksen(gNfk.no:: 17. februar :05 stei n - owe. ha nsen (g a ke rsh u s- fk. no; b jo rg. i rene. ba rsl u nd (g a ke rsh us - fk. no; Hi Ide.skju lestad (gaustagderfk.no; Rita.staru p.andersen (g bfk. no; bjornar.simonsen(gffk.no; kari.hoel(ghedmark.org; Dagmar- Reutz. Hillestad (g post.hfk.no; pau la.nass.skar(g m rfyl ke.no; tori I.rusten (g m rfyl ke.no; em my.isaksen (g nfk. no; i ng ru n n.a mda h I (g ntfk.no; Be ritj o ha n nessen (g o p P I a nd.o rg; hel e ne.g ri ms m o (g hev.os lo. ko m m u ne. no; so Ive. marie.j o rg ense n (g rogfk. no; Britt. M a ri e. N o rhe i m (g sfj. no; asbjo rn.leraa nd (gstfk. no; Evy. Ha Ivda nsdatter - Wa ng (gt - fk. no; a nn.tobiassen (gtromsfyl ke. no; tor. peersen(gvaf.no; ma rion.erichsen (gvaf.no; reiduno(gvfk.no; Olav Nyhus; Statens seniorråd; post(galsta haug.kom mu ne. no; postmotta k(ga ndoy.kom mu ne. no; post(g ba Ila ngen. kommu ne. no; post(g beia rn.kom mu ne. no; post motta k(g bi ndal.kommu ne. no; postmotta k(g bodo.kom mu ne.no; postmotta k(g b ron noy.kom mu ne. no; post(g boe.kom mu ne.no; post(g don na. ko m mu ne.no; postmotta k(gevenes.ko mmu ne. no; Postmottak; postmotta k (g fl akstad. ko m m u ne. n o; post motta k (g 9 i Id es ka I. ko m m u ne. no; no; post(gg ra ne.kommu ne.no; postmotta k(g hadsel.kom mu ne. postmotta k(g ha ma roy. ko m m u ne. no; post kasse (g h attfj e IL d a I. ko m m u ne. no; postmotta k(g hem nes. kom mu ne. no; post(g heroy-no. kom mu ne. no; postmotta k(g lei rfjord.kommu ne. no; postmotta k(g I u roy.kom m u ne.no; postmotta k(g lodi ngen.ko mmu ne. no; postmottak(g meloy.ko mmu ne. no; postmotta k(g moskenes.kommu ne. no; postmotta k(g na rvi k. ko mmu ne.no; postmotta k(g nesna.kommu ne.no; postmottak(g rana.kom mu ne.no; postmotta k(g rodoy. kom mu ne.no; postkasse (g rost.kommu ne. no; postm otta k(g sa ltd a I. ko m m u ne. n o; postmotta k(g so rtl a nd. ko m m u ne. no; postmottak(gsteigen.kom mu ne.no; post(gsomna.kom mu ne. no; post(gsorfold.kommu ne.no; post(gtjeldsu nd.kom mu ne. no; post(gtra na. ko m m u ne. no; postmotta k (g tysfjo rd. ko m m u ne. n o; vko p(gvefsn.kom mu ne.no; postkasse(gvega.kom mu ne. no; post motta k (gvestvag oy. ko m m u ne. no; post(gveve Istad. ko m m u ne. no; postmotta k(gva roy.ko mmu ne. no; postmotta k(gvaga n.kommu ne.no; postm otta k (g o ks nes. ko m m u ne. no; 9 eir - keti I. hansen (g sto rti ng et. no; I i IL ia n. ha nsen(gstorti nget.no; ivar.kristia nsen (gstorti nget. no; an na.lj u ngg ren (g sto rti nget.no; jan ne-sjel mo.nordas(gstorti nget.no; ei rik.sivertse n (gstorti nget.no; tor -a rne.stra m (g sto rti nget.no; ke n neth.sve n dse n (g sto rti n 9 et. no; jan -a ri Id.e IL i ng se n (g sto rti ng et. no; torgei r. treida I (g sto rti nget.no; pfnord la (g on I i ne. no; pf(g pensjon istforbu ndet.no; npf(g pensjo nistforbu ndet.no; nick.williams(gnfk.no; mhk(gnfk.no; seniorsaken(gseniorsaken.no Protokoll Protokoll pdf Vedlagt protokoll fra Nordland fylkes eldreråd 9. februar 2012 Med vennlig hilsen Emmy Isaksen sekretær Nordland fylkes eldreråd tlf / e-post: emmy. isaksen nfk. no 1

20 ~ ~~~~b~~ Eldrerâdet ~ Fausko kommune Eeh. ISÄ _/2 Klassering Jl~8'J_ll.b4 il vår dato: Vår referanse: 12/5790 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Fauske kommune - eldrerådet Postboks FAUSKE Brevet sendes kun som e-post Busstilbudet i distriktene Nordland fylkes eldreråd behandlet deres brev av i fylkeseldrerådets møte Fylkeseldrerådet besluttet å oversende brevet til fylkesråd for samferdsel. Med vennlig hilsen Emmy Isaksen sekretær Adresse Postmottak Dir.: Fylkeshuset Tlf.: 8048 Bodø Faks: Besøksadresse Moloveien 16, 4. etg. Nordlandsbanken Saksbehandler: Enhet: E-post: Emmy Isaksen Eldrerådet postl nfk.no

Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften

Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften Komite for kultur og miljø Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkesting anser

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORDLAND FYLKES ELDRERÅD. Foto: Crestock

ÅRSMELDING 2011 NORDLAND FYLKES ELDRERÅD. Foto: Crestock ÅRSMELDING 2011 NORDLAND FYLKES ELDRERÅD Foto: Crestock 2 NORDLAND FYLKES ELDRERÅD ÅRET 2011 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd trådte i kraft 1. januar 1992. Lova ble sist endret 17. juni 2005.

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 04.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/13-025/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2008 fra Fauske Eldreråd utarbeidet av nestleder i samarbeid med sekretær for utvalget

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2008 fra Fauske Eldreråd utarbeidet av nestleder i samarbeid med sekretær for utvalget SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/5408 I I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 0911506 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 007/09 ELDRERÅDET Dato: 17.06.2009 080/09 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 fra Fauske Eldreråd

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 fra Fauske Eldreråd SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2954 I.1 Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/726 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/13 ELDRERÅDET Dato: 17.04.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅD FOR PERIODEN 2011-2015

FAUSKE KOMMUNE VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅD FOR PERIODEN 2011-2015 ~1- ;,'. '.':, SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/11399 I Arkiv sakid.: 11/1393 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak II nr.: 051/12 IKOMMUNESTYRE i i Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10:00. Tilstede

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10:00. Tilstede Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 29.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Ernst Eidem, Turid Gaarder, Anna Steinfjell Karsten Kristoffersen Hans Bordevich leder nestleder Anne Britt

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: 14.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Tilstede: Ernst Eidem, leder Turid Gaarder, nestleder Anna Steinfjell Anne Britt Sletteng, FrP Varamedlem: Ingrid

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.01.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-005/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012

Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Komite for næring Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget i Nordland vedtar følgende innspill til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2012: 1. Arktisk

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 05.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/12-068/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:55 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Vararepresentant Ingrid Aspevik Havnø møtte ved en misforståelse og overvar møtet som observatør

Vararepresentant Ingrid Aspevik Havnø møtte ved en misforståelse og overvar møtet som observatør Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møterom Salten Møtedato: 15.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Tilstede: Ernst Eidem, leder Turid Gaarder, nestleder Anna Steinfjell Karsten Kristoffersen Hans Bordewich Martin

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 16.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/16-024/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 14:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 0912493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 097/09 FORMANNSKAP Dato: 30.1 1.2009 103/09

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 1 Sammensetning Seniorrådet har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 1 politiker og 4 representanter fra ulike Vararepresentanter interesseorganisasjoner

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10.00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10.00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 03.02.2010 Tidspunkt: 10.00 Tilstede Leder Ernst Eidem Nestleder Turid Gaarder Karsten Kristoffersen Hans Bordevich Anne Britt Sletteng FrP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Møterom "Nordland I" kl Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak:

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Møterom Nordland I kl Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak: Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Sara Johannesen Edvard Johnsen Astrid Bjørgaas

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 25.05.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 030/16-034/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften.

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften. Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.02.2012 12021/2012 2010/15886 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Komitè for levekår 08.03.2012 12/36 Bystyret 29.03.2012 Høring av forskrift

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er --~--~-r-~-----~------~.~. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 i I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2521 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Komiunestve Sakm.: 043/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 097/09 I FORMANNSKAP I Dato: 30.1 1.2009 VALG

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Berit Lorentsen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brand, H Emmy Isaksen,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.01.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 014/16-020/16 Møte nr: 3/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

innkalling: Feil dag, men rett dato i innkalling. Det ble sendt informasjon om det på sms. saksliste møteprotokoll

innkalling: Feil dag, men rett dato i innkalling. Det ble sendt informasjon om det på sms. saksliste møteprotokoll Vår referanse: Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Tilstede Kari Sletten May Anne Brand (H) Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Berit Lorentsen Thor

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Kommunestyre FAUSKE KOMMUNE Møteinnkalling for Kommunestyre Tid: 19.10.2017 kl.: 20.10.2017 kl.: 09:30 18:00 09:00 13:15 Sted: Scandic Havet Bodø Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Forfall Parti Varamedlem Parti Løkås, John-Harald Rugås, Karin FL Nystad, Endre Einar FL

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Forfall Parti Varamedlem Parti Løkås, John-Harald Rugås, Karin FL Nystad, Endre Einar FL Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 22.09.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 35/16 43/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Nordland fylkes eldreråd året 2009

Nordland fylkes eldreråd året 2009 ÅRSMELDING 2009 Nordland fylkes eldreråd året 2009 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd trådte i kraft 1. januar 1992. Lova ble sist endret 17. juni 2005. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel:

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel: FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE Tid: 29.04.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001/13-002/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Tema- og opplæringskonferanse 1.-2.mars 2012 på Rica hotell Bodø

Tema- og opplæringskonferanse 1.-2.mars 2012 på Rica hotell Bodø Tema- og opplæringskonferanse 1.-2.mars 2012 på Rica hotell Bodø Erfaring fra arbeid i eldreråd v/leder Thor Bjørn Eriksen i Narvik eldreråd og medlem av Nordland fylkeseldreråd Min erfaring fra arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 14.45 Møtedato: 05. februar 2003 Saksnr.: 1/03-11/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Forfall: Sara Johannesen Astrid

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten åpnet og ledet møtet. Det ble orientert om Generasjonskonferansen. Saksliste godkjent møteprotokoll fra

Åpning Leder Kari Sletten åpnet og ledet møtet. Det ble orientert om Generasjonskonferansen. Saksliste godkjent møteprotokoll fra Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 14.02.2013 Tidspunkt: 9:00 14:15 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brand H Anna Jakobsen

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD NORDLAND FYLKES ELDRERÅD Årsmelding 2013 Foto: Erik Veigård FORORD Nordland fylkes eldreråd driver sin virksomhet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og reglement vedtatt av fylkesutvalget

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.01.2011 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

-d~- FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR ÁRSRBUDSJETT ØKONOMIPLAN Visjon for Fauske kommune

-d~- FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR ÁRSRBUDSJETT ØKONOMIPLAN Visjon for Fauske kommune -d~- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09110243 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2772 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 115/09 FORMANNSKAP Dato: 30.11.2009 037/09

Detaljer