Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) Trondheim sept Fornybar energi. Byggesaker. Miljø. Forskning. Bygda 2.0. Vann.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) Trondheim 2. 4. sept. 2012. Fornybar energi. Byggesaker. Miljø. Forskning. Bygda 2.0. Vann."

Transkript

1 Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) Trondheim sept Fornybar energi Byggesaker Miljø Forskning Bygda 2.0 Vann Vegnett Rehabilitering Kontroll NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått ny betydning. Flygts Flying N-hjul kan bevege seg aksialt og gjør et hopp når noe kommer inn i pumpen som ellers kunne forårsake blokkering. Dette gir sikker drift, selv i meget utsatte pumpestasjoner. Driftssikkerhet er det som teller mest for våre kunder. Vår familie av N-pumper har et unikt utvalg av pumpehjul for å gi deg akkurat dette. Flying N, haitann og kniver i innløpet for problemstasjoner. Hardkrom hjul for avløpsvann med høyt sandinnhold. I tillegg så oprettholder N-pumpene høy virkningsgrad over tid. Mange av kundene våre melder om opptil 50% lavere energiforbruk. Derfor gir vi deg en garanti for at du vil spare minst 25% på energiforbruket. Besøk oss på våre nettsider: Sentralbord: Xylem OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinerveien Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER Jakob Askelands vei Sandnes Tlf Fax BERGEN Hardangerveien 72 Seksjon Nesttun Tlf Fax ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf Fax TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf Fax BODØ Påls vei Bodø Tlf TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 LEDER 105. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening Tlf.: Besøksadr.: Borggata 1A 0650 Oslo REDAKSJON: Redaktør: Aslaug Koksvik Tlf: Ans. redaktør: Torbjørn Vinje ÅRSAbonnement kr. 560, for 10 utgaver. ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B, 1170 Oslo Tlf: Fax: Grafisk utforming: Pluss Design Tlf Kunnskapsdeling Av Aslaug Koksvik Redaktør/Rådgiver Norsk Kommunalteknisk Forening NKF`s overordnede mål er å legge til rette for Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Å tilegne seg ny kunnskap er avgjørende for utvikling på mange plan. Det siste året har jeg i regi av NKF deltatt på forskjellige arrangementer hvor kunnskapsdeling har vært formålet. Det er interessant og gledelig å registrere at erfaringer og kunnskap deles over kommunegrenser og landegrenser, men jeg mener at det enda er et stort potensialet med tanke på å få med flere deltakere fra flere kommuner. NKF har en rekke fagfora og lokalavdelinger hvor nettopp det å dele og tilegne seg kunnskap er det essensielle. Kommunene har i stor grad de samme utfordringer og noen av disse finner løsninger som andre kan dra nytte av. Dette er deling av kunnskap i praksis. Etter å ha vært deltaker på IFME sin verdenskongress i Helsinki i sommer, fikk jeg også erfare at kommuner i andre land jobber med de samme utfordringene og mulighetene som vi har i Norge. Eksempevis er oppgaven med vintervedlikehold av veier i Finnland i stor grad den samme som vi har i de andre nordiske landene. IFME kongressen bød på mange gode internasjonale foredrag og mye verdifull kunnskap ble delt. Sett i lys av dette synes jeg det var overraskende få deltakere fra kommuner i Norge. Det kan være mange grunner til dette. Kanskje markedsføringen ikke har vært tilstrekkelig, eller kanskje den daglige driften og trange budsjetter ikke tillater kommuneansatte å delta på denne type arrangement? TRYKK: Zoom Grafisk AS Tlf MILJØMERKET Trykksak Vi har ofte hørt at offentlig sektor taper i kampen mot privat sektor når det gjelder rekruttering av arbeidstakere. Å skape attraktive arbeidsplasser er en oppgave for kommunene fremover. Muligheten til å reise ut fra egen kommune og hente inspirasjon og kunnskap, kan være en av faktorene som bidrar til at arbeidsplassen blir mer attraktiv. Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkings - kriterier i ht. lisens nr ISSN x Forsidefoto: Rockheim Foto: Geir Mogen Å bygge nettverk, samt å se og høre hva andre gjør, gir for mange ett løft i hverdagen som både arbeidstaker og arbeidsgiver kunne dra nytte av. Med dette som bakteppe ønsker vi alle kommunalteknikere velkommen til Kommunaltekniske dager i Trondheim september. Her vil det blir mange faglige foredrag å få med seg samtidig som det er en god arena for å knytte kontakter og treffe fagfolk fra andre kommuner i Norge. Vår oppfordring blir: TA TUREN TIL TRONDHEIM! - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam Kommunalteknikk nr

4 MULIGHETENES TANKSYSTEM BRIMER HØYDEBASSENG VENTILHUS TRAPPEHUS VEGGLUKER FLERE NYHETER! BRIMER KVAMSØY AS, N-6087 KVAMSØY Tel: WAVIN X-STREAM HOLDER VEI-NORGE TØRT Markedsleder på overvann Solutions for Essentials 4 Kommunalteknikk nr

5 INNHOLD 6 Aktuelt 10 8 Kurs og konferanser 10 Universell utforming hva skal til? 15 Over halvparten er ulovlig Gaterenhold i Helsinki 22 Kommunaltekniske fagdager 25 Nye byggingeniører VA-jus 28 Hvis fly ble bygget som bygninger 32 Sløsing med offentlige midler NKF-profilen 38 Bransjenytt 40 Nytt fra NKF UD2012 i Oslo 44 Forslag til ny medlemsstruktur INSTRUMENTER FOR VANN OG AVLØP Phix Compact ph/temp. måler mjk.no Nivå Mengde Analyse Overvåking Prøvetaking Pumpestyring Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt En undersøkelse foretatt av Arbeidstilsynet konkluderer med at åtte av ti skoler har et uforsvarlig inneklima og dermed bryter loven I fjor foretok Arbeidstilsynet undersøkelser hos 128 skoler i 53 norske kommuner og måtte gi 80 prosent av skolene pålegg om utbedringer. I en lignende undersøkelse i 2009 fikk rundt hver femte skole pålegg, skriver Aftenposten. Til tross for at antall tilsyn gikk ned fra 2009 til 2011, økte antall pålegg om utbedringer dramatisk, fra 45 i 2009 til over 250 i fjor. Våre tilsyn viser at en uakseptabelt høy andel som ikke kan dokumentere et forsvarlig inneklima i skolene. En kan ikke vente med å utbedre skader når vi vet at det kan gi alvorlige helseplager. Det er utfordrende å få kommunene til å forstå alvoret, sier prosjektleder Conny Bruun i Arbeidstilsynet. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunenes vedlikeholdsarbeid har sunket kraftig siden For tre år siden brukte kommunene 121 kroner per kvadratmeter til vedlikehold. I fjor var dette sunket til 81 kroner per kvadratmeter. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) reagerer på tallene og mener det er svært alvorlig. Derfor har vi henvendt oss til myndighetene med spørsmål om det er mulig å innføre sanksjoner mot slike kommuner. Men det er vanskelig å få gehør fordi myndighetene ikke vil bryte inn i kommunenes selvstyre, sier Christopher Beckham i FUG. Kilde: Byggindustrien Tilsyn av avløpsanlegg Denne sommeren har miljøkontoret i Frogn startet tilsyn på mindre avløpsanlegg i kommunen. Hensikten er å kartlegge og kontrollere at anlegg er oppført i henhold til godkjennelse, sier Kaja Standal Moen på miljøkontoret i kommunen. Tilsynet er et ledd i kommunens arbeid med å sikre kvalitet på overflatevann, grunnvann og generelt områder av natur som blir berørt av utslipp. Norge er gjennom EØS underlagt EUs vannrammedirektiv. Her er vi forpliktet til å rapportere tilstand på vannforekomster og innføre tiltak hvor dette er nødvendig, sier Standal Moen. Gjennomføring av tilsyn Frogn er en av de første kommunene som starter tilsyn og har valgt å kontrollere ferdigstilte anlegg. Andre anlegg legges inn i tilsynsordningen etter hvert som ferdigattest utstedes. Dette fordi det ikke er hensiktsmessig å se på avløpsløsninger som ikke renser etter dagens krav, det vil si lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, som vi har som mål at alle anlegg i kommunen skal følge. Vi vil gjennomgå og kartlegge anlegg i hele kommunen. I etterkant av tilsyn vil vi lage en rapport på hvert enkelt anlegg som vil bli sendt anleggseier. Tilsynet som føres er en funksjonskontroll og kontroll av plassering og spesifikasjoner opp imot byggesaken. Vi vil også ta vannprøver på de anleggene der det er tilrettelagt for det. Tilsynet er en nøytral vurdering, og utføres av personell som er kurset av Østfold Driftsassistanse. 6 Kommunalteknikk nr

7 Etatsledelsen i Statens vegvesen har skjerpet kravene til vegbygging knyttet til håndbok 018 Vegbygging. Det er sendt ut et eget skriv om dette. Etatsledelsen i Statens vegvesen (ELM) besluttet i møte den 21.juni 2012 å innføre enkelte nye krav og bestemmelser knyttet til oppbygging og frostsikring av vegkonstruksjoner. Dette med bakgrunn i de undersøkelser og anbefalinger ekspertgruppens har gjort i forbindelse med at det er registrert telehiv på nybygde veger de senere år. Denne undersøkelsen viste at det er ulike forhold som har ført til at det har oppstått telehiv. Det er registrert både prosjekteringsfeil ved at det er valgt feil forutsetninger for prosjekteringen, mangler ved utførelsen av vegoverbygningen og mulige mangler ved drenssystemet. Tilbakemeldinger fra brukere av håndbok 018 tyder på at det er vanskelig å skaffe seg oversikt over alle krav og bestemmelser knyttet til frostsikring på grunn av at temaet er omtalt på forskjellige steder i håndboken, og at gitte krav og bestemmelser i enkelte tilfeller er uklare. Bestemmelsene i håndbok 018 må derfor gjennomgås slik at kravene blir mer entydige, enklere å oppfylle, dokumentere og kontrollere, og bedre tilpasset dagens byggemetoder. Dette er avgjørende både for de som skal planlegge og dimensjonere vegkonstruksjoner, for entreprenører som skal levere materialer, utføre og dokumentere hva som er levert gjennom sin driftskontroll og for byggherrens stikkprøvekontroll. Endrede krav og bestemmelser vil gjøre at vegoverbygningen blir planlagt og bygget mer robust mot frost og telehiv, samt at det blir enklere å kontrollere at kravene blir oppfylt i anleggsfasen. Dette er særlig viktig slik vegbygging skjer i dag, med stort tempo og med tungt utstyr. Kilde: Byggindustrien Østfold Driftsassistanse er ansvarlig for tilsynsarbeidet Morsa-området (Vansjø-Hobølvassdraget). Service utført av leverandøren består i vedlikehold av anlegget, eksempelvis etterfylling av kjemikalier, raking av filterflate, og sjekk av elektroniske og mekaniske komponenter. Servicepersonell er spesialist på sine spesifikke anlegg, og kommunens tilsyn erstatter ikke denne funksjonen, understreker Standal Moen. Gebyr for tilsyn Eiere av ferdigstilte og godkjente anlegg skal ha mottatt varselbrev om tilsyn og tilsynsgebyr. Det er oppgitt to ulike gebyrer fastsatt etter anleggets størrelse, oppgitt som anlegg mindre og større enn 15 pe. pe står for personekvivalent, hvor 1 pe tilsvarer dimensjonert vannforbruk for 1 person. Et enkelt anlegg dimensjoneres oftest for et vannforbruk for 5 personer, mens anlegg på 15pe vanligvis gjelder fellesanlegg for 3 hus eller hytter. Denne avløpsmengden er satt etter største ukentlige utslipp i løpet av et år. Gebyrene gjelder pr. anlegg, ikke pr. eiendom, og skal dekke kommunens utgifter for gjennomføring av tilsyn, j.fr Forurensingsloven 52a. Frogn kommune er i tilsynsprosjektets oppstart, og rutiner vil endres om det sees hensiktsmessig. Kommunens ansvar og hjemler Etter Forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn bestemmelser og vedtak. Forurensingslovens kapittel 7 om avløp pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt ( 48). Kapitelet gir også forurensningsmyndigheten hjemmel til å føre tilsyn med mulige kilder til forurensning ( 49/ 50). Tilsyn og adgang til anlegg for kontroll og prøvetaking er også hjemlet i Lokal forskrift fra mindre avløpsanlegg ( 9). Kommunalteknikk nr

8 kurs & Konferanser 2012 August august Leikanger i Sogn Bygge- og bryggeprosess (Modul 1) Byggherrens gjennomføringsstrategi anskaffelsesstrategier og entrepriseformer i byggeprosjekt ølbrygging som håndarbeid i Balder bryggeri teori, praksis og nytelse September september Trondheim Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) og årsmøte i Trondheim 3. september Trondheim Årsmøte i NKF bygg og eiendom (tidl. FOBE) september Oslo Bygge- og anleggsprosjekter (Modul 2) Byggherrens prosjektstyring med hovedfokus på økonomi og fremdriftsstyring september Bergen Drifts- og renholdslederkonferansen 2012 Samarbeid oktober oktober Bergen Hva bør praktikeren vite om vegjuss? oktober Asker GOD offentlig prosjektledelse HVORDAN november november DFDS Seaways Plan- og byggesakseminar til København november Oslo Bygge- og anleggsprosjekter (Modul 1) Byggherrens gjennomføringsstrategi med fokus på anskaffelsesstrategier og entrepriseformer 8. november Oslo IK-Bygg-konferansen november Oslo Bygge- og anleggsprosjekter (Modul 2) Byggherrens prosjektstyring med hovedfokus på økonomi og fremdriftsstyring desember desember Leikanger i Sogn Bygge- og bryggeprosess (Modul 2) Byggherrens prosjektstyring økonomi og fremdriftsstyring av byggeprosjekt ølbrygging som håndarbeid i Balder bryggeri teori, praksis og nytelse På forespørsel Innføringskurs «Kom i gang med IK-Bygg» mai mai Telenor Arena Messe- Miljø & Teknikk kommunalteknikk 2013 Følg med på Her vil det fortløpende bli lagt ut program, nærmere informasjon og påmeldingsskjema NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING nkf kunnskapsdeling for et bedre samfunn Tlf.: Kommunalteknikk nr

9 TWM Reklamebyrå - nov2011 Europas største stikkrenne! Weholite stikkrenne i diameter 3500 mm levert til Fv. 98 over Ifjordfjellet Rask installasjon Fleksible konstruksjoner Lang levetid God økonomi Rørdiameter fra 300 mm og opp til 3500 mm Kontakt oss på tlf eller Kommunalteknikk nr

10 Universell utforming hva skal til? Trondheim kommune er i dag en ressurskommune med tanke på universell utforming. Kommunen var tidlig ute. Allerede i 2005 vedtok de folkevalgte at de skal satse på dette. Da ble det bestemt at «universell utforming skal legges til grunn i all planlegging og gjennomføring i kommunen». Samme år ble Trondheim kommune utnevnt av Miljøverndepartementet som en av 16 pilotkommuner i universell utforming. Solveig Dale, rådgiver Eierskapsenheten Trondheim kommune Solid politisk forankring er en viktig grunn til at kommunen i dag kan vise til gode resultater innen universell utforming. Men den administrative forankringen og viljen til å satse på dette, er kanskje like viktig. Dette inkluderer også pådriveransvaret. Det er avgjørende å ha en person med dedikert ansvar som pådriver innen temaområdet universell utforming. Det er nødvendig for å holde fokus på universell utforming og å spre kunnskap om fagområdet. Samarbeid med helse Sektoransvarsprinsippet er en førende strategi i vårt arbeid. Det er nødvendig med kompetanse i universell utforming i de ulike enheter. Samarbeid på tvers av enhetene er avgjørende for et godt resultat. Videre er det nødvendig med større samarbeid mellom teknisk sektor og yrkesgrupper innen helsesektoren, Kart over utvalgte prosjekt med universell utforming Trondheim kommune 10 Kommunalteknikk nr

11 Tiltaket med K5 programmet og ressurskommunearbeidet inngår som et ledd i regjeringens handlingsplan for universell utforming. men også med kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med representanter fra brukerorganisasjonene. Det er behov for å systematisere erfaringer fra individrettede tiltak til generelle brukerbehov som den prosjekterende må ta hensyn til. Pådriveransvaret En samarbeidende gruppe mellom ulike forvaltningsnivå i Sør Trøndelag er sentralt i arbeidet med universell utforming. Denne gruppen består av en representant fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Husbanken og Trondheim kommune. Gruppen arrangerer kurs, og bidrar med økt kunnskap om universell utforming til kommuner i Sør Trøndelag. I den forbindelse formidler Trondheim kommune også egne erfaringer i arbeidet med universell utforming. Alle kommuner i Sør Trøndelag får nå tilbud om K5-programmet. Dette er et kompetanse- og opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Kompetanseprogrammet inngår som et tiltak (K5) i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet «Norge universelt utformet Programmet er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet og Høgskolen i Bergen. Programmet består av sju tematiske moduler som kan brukes i undervisning og opplæring, og som en kilde til informasjon om universell utforming (http://uukurs.dibk.no/). Det viktige planarbeidet Det er nødvendig at den universelle utformingen blir forankret i overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det er et pågående arbeid med rullering av arealdelen. Kommuneplanens arealdel vektlegger universell utforming som et av flere satsningsområder knyttet til arkitekturpolitikk. Overordnede planer legger føringer for utarbeiding av reguleringsplaner og videre til prosjektering og gjennomføring av tiltak. For å oppnå gode resultater, er det avgjørende å arbeide på overordnet nivå og detaljnivå samtidig. Prosjekteringsverktøy For å sikre universell utforming under Modell over arbeidet med universell utforming prosjektering og gjennomføring, er det nødvendig med praktiske verktøy. Trondheim kommune har arbeidet systematisk med å utforme et prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg og flerleilighetsbygg. Disse verktøyene er en systematisering av tekniske forskrifter i forhold til universell utforming med tilhørende veiledning. I tillegg inkluderer de anbefalte tilleggsytelser som er med på å gi ytterligere forståelse for universell utforming. Verktøyene er basert på temablad med sjekkpunkt, og fungerer som et oppslagsverk for den prosjekterende. På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet reviderer nå Trondheim kommune prosjekteringsverktøyene Kommunalteknikk nr

12 Søndre gate med tydelig avgrenset møbleringssone og gangsone- naturlig ledelinje. Foto: Mari Olden i forhold til nye tekniske forskrifter; TEK10. Reviderte utgaver skal legges ut på direktoratets nettside for universell utforming til bruk for alle kommuner. Andre verktøy Håndbok 278 «universell utforming av veger og gater» er et viktig grunnlag for å oppnå universell utforming av trafikkområder. Kommunens egne normtegninger for trafikkareal tilpasses håndbok 278. Et viktig grunnlag for utforming av grøntarealene og i det offentlige rom er «NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidede uteområder Krav og anbefalinger». Tilsyn Trondheim kommune har i lengre tid gjennomført tilsyn med fokus på universell utforming. Det kreves også uavhengig kontroll av prosjekterende i forhold til universell utforming. Gjennomføring av tilsyn har vært en viktig faktor for de gode resultat av universell utforming. Tilsynet kan vise til større forutsigbarhet med hensyn til prosjektering av bygg med universell utforming og sier de ser klare forbedringer på kommunale bygg vedrørende universell utforming. Utførende foretak følger prosjekteringen i større grad enn tidligere. Estetikk og funksjonalitet Det blir lagt vekt på god estetikk og funksjonalitet i hovedløsningen i de bygde omgivelser. Bruk av materialer med god holdbarhet og samtidig god estetikk er avgjørende for varige løsninger og for gjennomføring av drift og vedlikehold. Trondheim kommune prioriterer kunst i det offentlige rom. Kunst og universell utforming kan utfylle hverandre dersom begge forutsetninger tas med som premiss i tidlig planarbeid, detaljprosjektering og gjennomføring. Parkområder der universell utforming er tatt med som premiss i tidlig planarbeid, gjennomføring og detaljering. Et godt eksempel er Ladeparken. Trafikkareal med bruk av naturlige ledelinjer ved tydelig avgrensede gangsoner og møbleringssoner. Friluftsområder- to av hyttene i marka har nå universell utforming 12 Kommunalteknikk nr

13 Tekna-kurs innen VA, arealplanlegging og samferdsel høst 2012 Ny og gammel skilting i marka. Foto Solveig Dale Teknas kurs og konferanser er åpne for alle, men er du medlem får du rabatt. Denne høsten arrangerer vi nedenstående konferanser og seminarer innen VA, arealplanlegging og samferdsel. og veien frem til hyttene er tilgjengelig med bruk av elektrisk rullestol. Tydelig skilting i marka. Skoler, barnehager, helse- og velferdsentra og omsorgsboliger med universell utforming. Tilstandsanalyser av eksisterende skolebygg med fokus på universell utforming. Det utarbeides tiltaksplan for oppgradering av eksisterende skolebygg med hensyn til universell utforming. Dette som grunnlag for økonomiplan. Fokus på kulturminnevern og universell utforming. Trondheim kommune har vært sentral i utarbeidelsen av en nasjonal publikasjon: «prosessverktøy kulturminnevern og universell utforming». stories/filer/prosessverkty.pdf september England Studietur innen VA Trondheim Vegteknologi 2012 oktober Gardermoen En blå/grønn hverdag - overvannshåndtering november Gardermoen Plan Trondheim Vegdrift Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 program og påmelding på Lekeapparat med fallunderlag. Byåsen barneskole. Foto Marit Solum PÅMELDING / 61 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

14 Elgsethytta- nytt plant inngangsparti og bredere dører. Foto Solveig Dale Ranheim skole. Markering av glass og dørflate. Foto Solveig Dale Boligutvikling med vektlegging av tilgjengelige boenheter. Årlig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sør Trøndelag (v/ tredjeårs ergoterapistudenter), Visit Trondheim og Trondheim kommune. Kartlegging av hotell, kafèer, restauranter og severdigheter omtalt i turistguiden for Trondheim med hensyn til universell utforming. Utdeling av ulike pictogram for tilgjengelighet for bruk av rullestol, nedsatt syn, nedsatt hørsel og astma og allergi. Dette gir også tilreisende orientering om de ulike virksomheters tilgjengelighet. Prosjektet gir en vinn/vinn effekt; studentene lærer mer om universell utforming, de ulike virksomheter blir mer oppmerksom på hva som skal til for å oppnå universell utforming, turister til byen får raskt en oversikt over ulik grad av tilgjengelighet til de ulike virksomheter i sentrum av byen. Visit Trondheim får årlig revidert sin utgave av turistguiden med hensyn til tilgjengelighet. I samarbeid med Statens kartverk er Trondheim kommune i gang med kartleggingsarbeid vedrørende universell utformede friluftsområder, også som grunnlag for rapportering i KOSTRA. Det er utformet kommunale normer for universell utforming av nedgravde løsninger for avfallshåndtering. Informasjon: Regional konferanse om drift vedlikehold og universell utforming arrangeres i Trondheim Solveig Dale er rådgiver i universell utforming i Trondheim kommune. Hun er ansatt i eierskapsenheten og har en rådgivende og koordinerende funksjon med hensyn til universell utforming. Hun er av fagbakgrunn ergoterapeut og har arbeidet med universell utforming i Trondheim kommune siden Kulturminnevern og universell utforming. Inngangsparti Trondheim folkebibliotek. Foto Solveig Dale 14 Kommunalteknikk nr

15 Over halvparten ulovlig Dersom du tar en båttur langs kysten av Norge, kan det hende det hefter noe ulovlig ved halvparten av bygningene du ser i strandsona. Det viser i alle fall ferske tall fra Bergen kommune, og det er ikke noe som skulle tilsi at bergenserne bryter loven mer enn andre! Are Eidissen seksjonsleder Fylkesmannen i Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Kartlegger alle eiendommer i strandsona Bergen kommune kartlegger alle eiendommer i strandsona, og sjekker om det er samsvar mellom det som er godkjent og det som er oppført. Dette er en enorm jobb som går over flere år. Til sammen ligger det 2900 eiendommer i strandsona i Bergen kommune. Kommunen har til nå kartlagt 900. Av disse 900 eiendommene er hele 55 % beheftet med ulovlige tiltak. Det viser klart hvor enormt omganget av ulovlig bygging er. Fra naust til hytte og tilbake til naust På Vestlandet er det tradisjon for naust. Vi har av og til også lurt på om det er tradisjon for å innrede naust ulovlig til hytte. Vi har sett mange eksempler på slik ulovlig bruksendring uten tillatelse. Det er ikke så enkelt å peke på når et naust går over til å bli en hytte. Det skjer ofte gradvis, og kan starte med noen ekstra vinduer og ende opp med flere soverom og flislagt baderom med dusj og boblebad. Nedenfor ser du bilder av et naust i Fjell kommune som ble en hytte, og hvor kommunen påla eieren å tilbakeføre naustet til lovlig tilstand. Bildene viser naustet før og etter tilbakeføringen. Hva er ulovlig? For å finne ut hva som er ulovlig, må kommunene ta utgangspunkt i det regelverket som var på tidspunktet tiltaket ble oppført. Det første spørsmålet er: Var tiltaket søknads- eller meldepliktig ut fra reglene som var på oppføringstidspunktet? Er svaret på spørsmålet ja, er tiltaket ulovlig dersom det ikke er godkjent av kommunen. I de fleste tilfeller av ulovlig bygging er det naturlig å åpne opp for en etterfølgende søknad. En etterfølgende søknad skal vurderes etter reglene på søknadstidspunktet, dvs. dagens regler. Det er bare i de tilfeller det er åpenbart at en slik etterfølgende søknad ikke vil føre frem, at kommunen kan gå rett på pålegg om riving. Dersom utfallet av en etterfølgende søknad er at kommunen gir tillatelse, er «alt» greit. Kommunalteknikk nr

16 FØR FØR ETTER Tilakeføring til lovlig tilstand hvor glassdører og vinduer måtte fjernes. Nytt i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl) er at kommunen kan vurdere å gi et overtredelsesgebyr, selv om tiltaket godkjennes i ettertid. En forutsetning er at lovbruddet skjedde etter den nye lovens ikrafttredelse. Nylig traff Fylkesmannen i Hordaland sitt første vedtak knyttet til overtredelsesgebyr. Vi opphevet et kommunalt vedtak, men la samtidig vekt på å gi råd til kommunen om riktig forståelse av regelverket, se mer på Tilgivelse for noe? Det krever svært mye ressurser for kommunene å gripe fatt i alle ulovlige tiltak. Må kommunene det? I den nye pbl 32-1 andre ledd står det at kommunen kan avstå fra å forfølge ulovlige tiltak som er av «mindre betydning». I den forrige pbl stod det at kommunen kunne avstå fra å forfølge tiltak av «bagatellmessig betydning». Terskelen i loven for å la være å følge opp ulovligheter er derfor hevet. Om denne endringen står det i forarbeidene: «Begrepet «mindre» innebærer et noe større spillerom for kommunene med hensyn til å velge hvilke ulovligheter som skal følges opp.» Det fremgår også av bestemmelsen at kommunen sin avgjørelse ikke er et enkeltvedtak som kan påklages. Kommunen må derfor gjøre seg opp en oppfatning av hvilke av de ulovlige tiltakene som er av «mindre betydning», og treffe en beslutning om at disse tiltakene ikke skal følges nærmere opp selv om det dreier seg om søknadspliktige tiltak som er gjort uten tillatelse. Vårt råd til kommunene har vært at de først må ta fatt i de helt klare og nye lovbruddene. Gamle småting må nødvendigvis prioriteres bort, eller «legaliseres» ved at kommunen treffer en beslutning etter pbl 32-1 andre ledd. Kommunene bør skaffe seg en best mulig oversikt over det som er av ulovlige tiltak i strandsona ved systematisk tilsyn, og deretter foreta en samlet vurdering av hvordan man skal forholde seg til alle lovbrudd. Dette sikrer lik behandling for like tilfeller. Mer tilfeldig blir det dersom kommunen bare reagerer på tips fra naboer/publikum. Sinte naboer kan for eksempel gjøre kommunen oppmerksom på mindre lovbrudd, mens «gode» naboer holder store lovbrudd skjult for omverdenen. Mangelfulle kommunale arkiv Vi har sett flere eksempler på at de FØR ETTER Tilakeføring til lovlig tilstand hvor blant annet vinduer måtte fjernes. 16 Kommunalteknikk nr

17 FØR ETTER Tilakeføring til lovlig tilstand. kommunale arkivene noen tiår tilbake ikke er helt til å stole på. Viktige dokumenter kan mangle. I tillegg har nok kulturen endret seg. Kanskje ble det for noen av tiltakene gjort mer eller mindre uformelle avklaringer pr. telefon eller på byggeplassen. Dette er en usikkerhet kommunene må ta høyde for når de velger om de skal forfølge noe som fremstår som en ulovlighet. I en sak fra Lindås gav kommunen pålegg om å rive en hytte og to anneks. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen i Hordaland som gav klager delvis medhold. Fylkesmannen mente at man ikke kunne være sikker på at hytta fra 1969 i sin tid ble ulovlig oppført. Kommunen gav i 1969 dispensasjon fra byggeforbudet, men vedtaket ble påklaget. Utfallet av klagesaken er det ingen som vet, og det fantes ikke spor av resultatet i de kommunale arkivene. Fylkesmannen satte til side kommunens pålegg om riving av hytta, og gav en etterfølgende tillatelse til den allerede oppførte hytta. Vi stadfestet vedtaket om riving av de to anneksene. Se bildet av alle bygningene innledningsvis. Få politisk støtte Erfaringen viser at det er svært viktig at administrasjonen i kommunen har politisk støtte for en offensiv mot ulovlig bygging. Det kan høres rart ut, men vi anbefaler at kommunestyret «vedtar plan- og bygningsloven». Det burde være unødvendig. Kommunen har en plikt til å følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. Likevel råder vi administrasjonen i kommunen til å fremme en sak til kommunestyret hvor det gjøres rede for hvilke konsekvenser ulovlig bygging skal få i kommunen. Slike politiske vedtak bør inneholde prinsipper om at ulovlige tiltak skal tilbakeføres til lovlig tilstand, at kommunen skal benytte tvangsmulkt og overtredelsesgebyr som virkemiddel og at kommunen vil vurdere å anmelde alvorlige brudd på plan- og bygningsloven. Du finner eksempler på www. fmho.no/ulovleg som viser slike politiske forankringer i Bømlo, Austevoll og Fusa kommune. Fylkesmenn i fjæra Alle fylkesmenn i Norge var i juni samlet til fylkesmannsmøte i Bergen. Samlingen ble avsluttet med en båttur i det vakre kystlandskapet på Vestlandet. Ett av turens tema var ulovlig bygging. Programmet for turen ligger på ulovlighetssiden vår. Vi håper at alle landets fylkesmenn ble inspirert til å ta fatt på det som fylkesmann Lars Sponheim betegner som et «alvorlig samfunnsproblem». Ikke helt slutt Fylkesmannen i Hordaland har i perioden hatt Prosjekt ulovlige byggetiltak. Vi har fått årlig støtte fra Miljøverndepartementet. Vi avsluttet prosjektet ved årsskiftet Sluttrapporten ligger på nettsiden Selv om vi har avsluttet prosjektet, skal vi i 2012 fortsette driften av denne nettsiden. Du kan derfor holde deg oppdatert om hva som skjer på ulovlighetsfronten på Lykke til med det utfordrende arbeidet mot ulovlig bygging og for likhet for loven i din kommune! ÅR MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby 2012 WaBack Access Best tilgjengelig teknologi Hendel for løfting av tilbakeslagsventilen WaBack MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Tilbakeslagsventilen for enkelthus tryggere ved inspeksjon på bakkenivå tlf: Kommunalteknikk nr

18 Gaterenhold i Helsinki Annina Lehikoinen holdt foredrag om gaterenhold på IFME 2012 i Helsinki i begynnelsen av juni. Lehikoinen er i dag designer i Sito Group i Finland. Foredraget er basert på hennes Masteroppgave om gaterenhold i Helsinki. Redigert av Aslaug Koksvik Redaktør Gaterenhold er et tema som har vært lite belyst. Tidligere studier har hovedsakelig fokusert på nedbørskvalitet og gatestøv/svevestøv, og har ikke prøvd å få klarhet i definisjonen på en ren gate. Renhold av gater og veier er vanligvis regulert av kommunen og det er bestemt at det skal skje på gitte tider i døgnet. De fleste kvalitetskravene er korte beskrivelser av forventet visuelt nivå av renholdet. I løpet av de siste årene har byen Helsinki aktivt søkt nye måter å organisere gatevedlikeholdet/-renholdet på. Byen har blitt delt inn i nye renholdssoner, og har forlatt det tradisjonelle systemet med forhåndsbestemt renhold. For en videre forbedring åpnet kommunen opp for å skrive en masteroppgave for å studere/gå dypere i temaet. Hovedfokuset i problemstillingen var å kvantitativt definere hvordan man klassifiser renslighet/renholdsnivå av gater og derav forbedre de skriftlige instruksene på renholdsvedtekter. Annina Lehikoinen Foto: Aslaug Koksvik Tradisjonelt har gaterengjøring blitt organisert ved at den enkelte kommunen setter opp en tidsplan for når gaterengjøringen skal gjøres. Kvalitetskravene for rengjøringen har vært basert på forhåndsbestemte rengjøringssenarioer og korte muntlige beskrivelser/forklaringer på forventet renholdsnivå. Vanligvis har gatene blitt klassifisert etter dens viktighet. Det kreves at nivået av omfang og 18 Kommunalteknikk nr

19 kvalitet av renholdet varierer mellom klassifiseringen av gatene. I de siste årene har det vært en stor forbedring i organiseringen av renholdet som har resultert i mange forandringer. I forstadsområdene har kommunen/bydelen ansvaret for renhold av gatene som tidligere tilfalt hus-/eiendomseiere. Disse områdene er nå kalt «samlede forvaltningsområder». Og i tillegg har man gått bort fra de konvensjonelle kvalitetskravene basert på renholdstidene og gateklassifisering. Byen har blitt delt inn i nye rengjørings soner (tabell 1) som krever forskjellig renholdsnivåer. Og renholdsselskapene kan selv bestemme hvordan de organiserer renholdsaktiviteten, så lenge de overholder kvalitetskravene som er satt av byen. Tabell 1 Rengjøringssoner: PV1 Sentrumskjernen og turistattraksjoner PV2 Andre sentrumsområder og forstadssentrum Annina Lehikoinen PV3 Boligområder PV4 Industri- og næringsområder PV5 Friluftsområder Annina Lehikoinen Født: 1985 Utdanning: Diplomingeniør 2011 (M.Sc. Tech.) Samhälls- och miljöteknik Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Diplomarbeid: Kvalitetskrav for gaters renslighet 2011 Arbeid: Sito, Finland Sito er et finsk firma innen infrastruktur, trafikk og miljø som omfatter rådgivning, planlegging, bygging, vedlikehold og informasjonsteknologi. Renholdsundersøkelse i Helsinki Undersøkelsen i oppgaven ble utført fra august 2010 på syv forskjellige punkter i Helsinki. Alle punktene lå i boligområder (renholdsområde PV3). Det kommunale foretaket Stara var ansvarlig for tre områder, en i hver operasjonelt område, og de private foretakene YIT Group og RTA hadde ett område hver. Focus Civil Tools 2012 VA Ny - bedre metode for BIM prosjektering av VA. Vandalsikre, behovstilpassede offentlige toaletter for by og landskap Focus Civil Tools VA utvider din AutoCAD Civil 3D til et avansert brukervennlig verktøy for VA prosjektering i norske prosjekter. Forbedret arbeidsflyt med norske menyer Norsk rør- og kumbibliotek Følger SVV Håndbok 139 Avansert SOSI håndtering Regler for opptegning ihht. Norsk VA-Norm Delelister on the fly for mengding til anbudsbeskrivelser Hydrologiske analyser basert på norske værdata tlf e-post: Tlf: Kommunalteknikk nr

20 Undersøkelsen bestod av antall forsøplingsobjekter telt i byenområdene definert av byplanen. Søplet ble telt på mandager, onsdager og fredager over en periode på to uker. Tellingen ble utført av to personer som gikk på fortauet, en på hver side av gaten. Før tellingen ble gatene delt opp i seksjonene A, B, C, D etc. for å kunne identifisere forsøplingsstedet og ta i betraktning forandringen i gatebildet. Søppelobjektene ble ført opp etter egenskapene (farge, merke(logo) etc.) sånn at de kunne bli gjenkjent ved neste telling. Hvert eneste objekt ble også tildelt en bokstavkode for å identifisere punktet i gaten; fortau, kjørebane, kant, grøft eller gateparkering. På denne måten kunne man følge objektet for å finne ut om det hadde blitt ryddet opp eller bare flyttet av naturens krefter. Ved telling ble søppelet definert ut ifra kriteriene, om det var menneskeskapt og større enn en to euro mynt i størrelse. Sigarettsneiper ble ikke medregnet, selv om det var menneskeskapt forsøpling, siden de var for små og ville være umulig å gjenkjenne ved neste telling. Resultater Følgende nivåer ble observert i undersøkelsen: Veldig rent Rent Rimelig rent Noe skittent Åpenbart skittent Veldig skittent De syv områdene ble delt inn i femti delområder. Når hvert delområde hadde seks resultater fra seks undersøkelsesdager ble totale observasjoner trehundre. Observasjonene ble delt inn etter lengden på delområdene så man kunne ta i betraktning variasjonen i lengde. Dette gav observasjonsresultat varierende mellom søppelobjekter per meter. Ved bearbeidelse av resultatene ble hver observasjon behandlet hver for seg og plassert i de tidligere nevnte kategorier. Grensen mellom en rimelig ren og noe skittent område ble definert til å være 0.3 søppelobjekt per meter. I et rent eller veldig rent område skulle mengden av avfall være mindre enn 0.2 objekter per meter. En åpenbart skittent og veldig skittent område hadde mer enn 0.4 objekter per meter. Det ble funnet bare tre veldig skitne observasjoner i undersøkelsen, men alle var veldig ille tilfeller med forsøpling som dekte hele fortauet. Reduksjonen av forsøpling mellom observasjonsdagene ble også undersøkt for å se på kvaliteten av renholdet. Alle undersøkelsesområdene ble målt med reduksjon mellom prosent. Basert på resultatene fra undersøkelsen ble det vurdert at godt renhold krever minst 60 prosent reduksjon i omfang av forsøpling. Reduksjon av forsøpling, kvalitet av renholdet % Veldig bra % Bra % Slurvete % Veldig slurvete 0 19 % Renhold ikke utført Områdene som ble undersøkt ble rangert på grunnlag av andelen «Veldig rent» og «Rent» observasjoner. Det reneste området i undersøkelsen var Roihuvuori, og hvor Herttoniemi og Suutarila var minst rent. Renholdet i Herttoniemi og Suutarila var i det hele tatt misligholdt, men det var også andre faktorer som bidrog til hvor godt gatene ble holdt rene. I Suutarila var det store grøntområder i det undersøkte området og en McDonald`s. Kombinasjonen av disse to faktorene ga en situasjon hvor store mengder fastfood søppel hopet seg opp på ste 20 Kommunalteknikk nr

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 9 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

8-2013. Vant byggeskikkprisen 2013. Utsira Ingierdstrand bad Risavika. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

8-2013. Vant byggeskikkprisen 2013. Utsira Ingierdstrand bad Risavika. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 8-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vant byggeskikkprisen 2013 Utsira Ingierdstrand bad Risavika Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul!

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! 12 2012 Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

11-2013. Jæren vannområde. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad

11-2013. Jæren vannområde. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad 11-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Jæren vannområde Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner til å leie fra Xylem i ditt neste prosjekt:

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US.

EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. 10-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Tid for gatelys Sykling i Amsterdam Studietur Fagarbeider VA-drift, Os kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg 4-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN

Detaljer

3-2015. Vann- og miljøteknikkstudenter på tur. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Medvirkningsprosesser i Istanbul

3-2015. Vann- og miljøteknikkstudenter på tur. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Medvirkningsprosesser i Istanbul 3-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann- og miljøteknikkstudenter på tur Nedre Romerrike vannverk Konserthuset i Bodø Medvirkningsprosesser i Istanbul Kunnskapsdeling for et bedre

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

God jul NKF. avfall og gjenvinning. Hovedorgan for Norsk Kommunalteknisk Forening www. kommunalteknikk.no

God jul NKF. avfall og gjenvinning. Hovedorgan for Norsk Kommunalteknisk Forening www. kommunalteknikk.no 12 2011 God jul Bilvrak forsøpler nærmiljøet Forurensede småbåthavner Avfall gir grunnlag for samarbeid Biogassanlegg for gårdsbruk Håndtering av risiko ved ekstremvær «Grønn» asfalt avfall og gjenvinning

Detaljer

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer