PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske gjester, æresmedlemmer og delegater velkommen til FSFs 16. Ordinære landsmøte. I henhold til tradisjon ba han de tilstedeværende om å reise seg og å være med på å hedre de medlemmer som har gått bort siden siste LM med ett minutts stillhet. Leder fortsatte deretter med et kort tilbakeblikk på FSFs historie, og ga deretter ordet for hilsninger og underholdning til LM. Driftsdirektør Guri Sjetne ønsket forsamlingen velkommen til Rica Hotell Hamar og ga en orientering om hotellet som nå er inne i en rehabiliteringsperiode. Videre orienterte hun om store byggeprosjekter som er i gang eller under planlegging i regionen. Bl.a. nevnte hun de store veiprosjektene som er i gang langs Mjøsa, noe som vil forkorte reisetiden til Oslo betraktelig. Hun nevnte også de mange kulturelle tilbudene som finnes i regionen. Barnekoret «Levende Lys» underholdt med kjente og kjære sanger fra Alf Prøysens repertoar. Som takk fikk de stor applaus og blomster. Som avslutning på denne kulturelle delen framførte leder diktet: Måsegg i mai SAK 1-KONSTITUERING. Navneopprop og godkjenning Godkjenning av innkalling Org. Sekr. Eirik Davidsen foretok navneopprop. 77 stemmeberettigede.(alm flertall=39 stemmer; 2/3 flertall=52 stemmer). Liste over delegater, landsstyrets medlemmer og varamedlemmer, samt æresmedlemmer og gjester vedlegges protokollen (Vedlegg 1) Enstemmig godkjent Forbundets leder Arild Kristensen erklærte etter dette det 16. ordinære Landsmøte for FSF for lovlig satt. Leder leste deretter opp følgende hilsen til Hans Majestet Kong Harald V: Forsvarets seniorforbund samlet til Landsmøte i dagene 13. til 15. mai 2013 på

2 Rica Hotel Hamar, hilser til H M Kongen og ønsker Hans Majestet og Den Kongelige Familie en riktig god sommer. Leder fortsatte deretter konstitueringen av landsmøtet: Godkjenning av forretningsorden: Enstemmig godkjent. Valg av to møtedirigenter: Gunnar Lundberg og Bjørn Ruud. Valg av to referenter: Webjørn Kaldhusseter og Egil Valg av tellekorps på 4 medlemmer: Vindorum. Trond Amundsveen, Ole Johan Sanden, Erik Helge Eriksson og Alf Tobiassen. Valg av redaksjonskomité på 4 medlemmer: Ole Sannes, Karl O Bogevold, Jan Bye Iversen og Arne Bigseth. Alle ovennevnte enstemmig valgt Godkjenning av saksliste Enstemmig godkjent. Administrative bestemmelser Org. Sekr. Eirik Davidsen informerte. Dirigentene overtok så den videre gjennomføring og styring av landsmøtet. Åpningstale ved leder Forsvarets seniorforbund. Leder Arild Kristensen åpnet sin tale med igjen å ønske gjester, æresmedlemmer, innehavere av forbundets hederstegn, landsstyremedlemmer og delegater velkommen til det 16. ordinære landsmøte. Han gav innledningsvis et kort tilbakeblikk på forbundet tilblivelse og historie. Forbundet har i år rundet 30 år. I erkjennelsen av at uten en organisasjonsmessig overbygging var det ikke mulig å få gjennomslag i sentrale saker som angikk alle medlemmene. Som enkelt foreninger ble kontaktpunktet den nærmeste militære sjef, og saker som kunne løses her. Videre i sin tale kom han inn på saker som forbundet alene eller sammen med andre har vært med på, bl.a.: Regulering av statspensjoner Pensjonsreformen for personer med særaldersgrenser Levert høringsuttalelser i stor saker Fremover kan det registreres store og alvorlige problemer knyttet til driften av forbundet. Problemer med NAV som ikke vil anerkjenne oss som et forbund av og for pensjonister, noe som vil medføre fravær av driftstilskudd. Store kostnader forbundet med utgivelse av Medlemskontakt. Fire utgaver i året tilsvarer kontingent fra 3811 medlemmer. Kontingenten er en viktig del av driften av Forbundet. Skal vi fortsette med et sentralt forbund med noe kapasitet, så må en større andel dekkes over medlemskontingenten. Alt vårt arbeid må ha våre medlemmers kår som hovedfokus! Lykke til med viktige forhandlinger! 2

3 SAK 2 - BERETNING FOR 2011 og Dirigentene gikk punktvis gjennom beretningen: Delegat Håkon Øverland hadde en merknad til pkt. 4.5 om overforbruk ved LM-15 i Sarpsborg. Dette ville han komme tilbake til ved behandling av regnskapet 2012: Dirigentene gikk punktvis i gjennom beretningen: Delegat Ola Petter Borg hadde en merknad om kontingent. Dirigentene tok hele beretningene opp til avstemming Vedtak: Med de muntlige merknader som fremkom ble Landsstyrets beretning for 2011 og 2012 enstemmig vedtatt. SAK 3 - REGNSKAP FOR 2011 og 2012 Dirigentene gikk gjennom regnskapene i store trekk, og åpnet så for debatt. Følgende hadde merknader: Regnskap 2011: Arild Kristensen kommenterte og beklaget for dårlig økonomistyring ved forrige LM. Gudmund Beitland kommenterte medlemskontingenten. Odd Køhl stilte spørsmål om disponering av midler, og om LS involvering. Han etterlyser tiltak for å bedre situasjonen. Erik Helge Eriksson stilte spørsmål ved om hva som kan gjøres for å få resultatet bedre? Han er ikke fornøyd med økonomistyringen. Inger Johanne Jentoft spurte om tallene stemmer mht. antall medlemmer og innbetalt kontingent? Gudmund Beitland stilte spørsmål om Post 2900? Leder, Arild Kristensen forklarte. Ok. Lars Andreasen kommenterte at det er lite å gjøre med regnskapene for 2011 og 2012 og at kontingent ikke er tema nå. Arne Bigseth stilte spørsmålet om hva vi kan lære noe av det som har skjedd? Regnskap 2012: Odd Køhl stilte spørsmål ved om hvorfor det er brukt så mye penger på reklameartikler? Leder, Arild Kristensen forklarte at lageret ble tømt mot LM 2011 og eventuelt navneskifte. Dette måtte så erstattes og at dette var en villet handlemåte. Karl Bogevold kommenterte at året var et viktig år for rekruttering og en del måtte gjøres, noe som påvirket dette. Rekrutteringsmålet i 2011 ble ikke nådd. 3

4 Vedtak: Med de muntlige merknader som fremkom ble regnskapene for 2011 og 2012 enstemmig vedtatt. Dag 2 tirsdag 14. mai Dirigentene åpnet med å presisere en del kjøreregler for dagens møte. Org. Sekr. Eirik Davidsen foretok navneopprop, 77 stemmeberettigede. Samme som dagen før og dermed også de samme forholdstallene for simpelt flertall (39) og 2/3 flertall (52). SAK 4 - INNKOMNE FORSLAG. Endring av vedtektene Ole Sannes innledet med en grundig gjennomgang av de endringer som er foreslått, og poengterte at det var et enstemmig Landsstyre som sto bak. Dirigentene åpnet deretter for en generell debatt, og viste til at endringsforslag vedrørende vedtektene krevde 2/3 dels flertall 52 stemmer. Følgende hadde kommentarer: Erik Helge Eriksson stilte spørsmål ved hvorfor tillater landsstyret omkamp på et av punktene i vedtektene? Trond Amundsveen kommenterte 1-4 Medlemskap og spurte om det er vurdert at dette kan være et sikkerhetsproblem Ole Sannes opplyste at hver avdeling selv kan vurdere hvem de vil ha med som medlem. Arne Bigseth kommenterte også om hvorfor vi må åpne for flere medlemstyper, det er innlysende at vi bør åpne for interesserte med bakgrunn i lavere tilslutning av medlemmer fra Forsvaret. Odd Nordstrand tok opp spørsmål om hvordan man skulle forholde seg til medlemskap i flere avdelinger. Han ville forslå et nytt pkt under medlemskap. Egil Vindorum opplyste at dette var vel ivaretatt og regulert ved et skriv til samtlige avdelinger i Gudmund Beitland uttrykte at han ønsker seg en gjennomgang av den enkelte paragraf. Strek satt for generell debatt, og dirigentene går over til behandling pkt for punkt. 1-4 Gudmund Beitland: Ønsker å stryke tillegget som er forslått av styret. Skriftlig forslag levert styret. Fjerne setningen eller personer som støtter... osv. Erik Helge Eriksson støtter FSF Trondheims forslag om å stryke tillegget som er foreslått gjeninntatt. Dagfinn U Larsen stilte spørsmål om hvem som er medlemmer. Vedtektene bør ha klare bestemmelser om hvem som er medlem. Forslaget ble levert skriftlig til dirigentene. 4

5 Erik Helge Eriksson stilte spørsmål ved støttemedlemskap og var skeptisk til at disse skulle ha fullverdig medlemskap Ole Sannes kommenterte at den type forslag om medlemskap som ble fremmet av Dagfinn U Larsen bør tas med i de lokale vedtektene basert på basisvedtektene og vedtas på årsmøtene. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er 2/3 flertall. Gudmund Beitlands forslag om fjerning av setningsdel med uthevet skrift. 37 stemmer for Beitlands forslag. Forslaget faller. Odd Nordstrand ønsket forslaget opprettholdt. Avstemming: 1 stemme for Nordstrands forslag. Forslaget faller Gudmund Beitland opprettholder forslaget: Avstemming: 6 stemmer for forslaget. Forslaget faller 2-2 Kontingent. Peder Geitle fremmer skriftlig forslag om at betaling av kontingent etter 1. oktober skal være 50 % lokalt og 100 % til forbundet Avstemming: Geitles forslag 2 stemmer. Forslaget falt 3-2 Ståle Tinholt ønsket å beholde tidligere representasjon. Han fremsetter skriftlig forslag om opprettholdelse av tidligere tabellarisk representasjon. Avstemming: Tinholts forslag 26 stemmer for, 55 for landstyrets forslag. Forslaget falt 3-6 Kåre Bækkevold fremsatte skriftlig forslag om endring av rekkefølgen i paragrafen. Han foreslår at rekkefølgen blir pkt e. strategiplan, f. Handlingsplan, g. Kontingent, h. Budsjett Tore Bjønnes opplyser at rekkefølgen ikke spiller så stor rolle Avstemming: Bækkevolds forslag 15 stemmer. Forslaget falt 8-2 Aase Seines Laberg fremsatte ønske om å opprettholde tidligere bestemmelser i pkt a om innstilling av medlemmer til valgkomiteen Odd Køhl støtter forslaget om opprettholdelse av regionens bestemmelser i pkt a. Kristensen: Styret frafaller forslaget og renummererer. Landsstyret trekker forslaget. Gudmund Beitland påpekte faktisk tekstfeil det er ikke fylket men fylkeskommunen som har eldreråd og ønsket dette korrigert. Vedtak: Fylkeskommunale eldreråd, tekstendring. Styret omformulerer. 5

6 Basisvedtektene 1-4 Erik Helge Eriksson ønsker styringsrett i egen avdeling, spesielt ved nye medlemmer. Skifte av avdeling er uproblematisk Kristensen: Ser poenget, men at dette bør ordnes gjennom rutiner og ikke vedtekter. 1-7 Peder Geitle hadde synspunkt på lokalavdelingene og medlemskontingent. 2-5 Kåre Bækkevold ba om endring av rekkefølgen i behandlingen av punktene i paragrafen. Han foreslo følgende rekkefølge: Pkt 1 Behandle og godkjenne handlingsplanen, deretter behandle og godkjenne medlemskontingenten og til sist behandle og godkjenne budsjettet. Arild Kristensen opplyste at årsmøtet som høyeste lokale besluttende organ selv kan bestemme dette. Øyvind Rusten: fremla forslag til Pkt a. Årsmøtet skal konstituere seg. Avstemming Bækkevolds forslag 2 stemmer for. Forslaget falt Avstemming: Rustens forslag om at årsmøtet konstituerer seg. Enstemmig vedtatt 4-1 Det ble påpekt at ordet man strykes ordet mot i motstrid. Avstemming: Mot strykes i motstrid. Enstemmig vedtatt. Basisvedtektene ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Vedtektene inklusive basisvedtektene ble tatt opp til avstemming. Avstemming: Vedtektene med basisvedtekter med de ovenfor vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt SAK 5 - FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENT Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet med en meget informativ redegjøring om årsaken og grunnlaget for en økning av Forbundets kontingent. Om redusert støtte fra Forsvaret som sannsynligvis ville bli ytterligere redusert i fremtiden, om rekruttering og andre muligheter for inntekter. Han kom også inn på konsekvensene ved ikke å øke forbundets egenandel av inntektene. Han oppfordret alle til å gå inn for Landsstyrets forslag. Dirigentene åpnet deretter for debatt. Følgende delegater hadde ordet til merknader: Aase Seines Laberg motiverte til økning etter forslagets pkt 1 Tore Bjønnes motiverte også for pkt 1 6

7 Gullborg H Lachann mente at informasjonen fra Bjønnes var utrolig bra og motiverte for kontingent økningen med fjerning av pkt 2 og 3. Ståle Tinholt advarte mot økning av kontingenten og anbefalte at forbundsstyret reduserte omkostningene. Han foreslo at kontingenten beholdes til Lars Andreassen spurte om hvilken aktivitet vil vi at forbundet skal drive eller om vi ønsker at forbundet bare skal være en postekspedisjon. Han motiverte for 50,- i kontingentøkning fra 1. jan Han støtter sterkt forbundsstyrets forslag. Birger Tokle uttalte at FSF Tromsø ikke råd til kontingentøkning. Roald Skretting ønsker en oppstilling over hva forbundet sentralt arbeider med og hva som er utført Alf Tobiassen ønsker utdyping før han foreslår å øke kontingenten med 25,- fra 1. januar Men før han fremsetter forslaget vil han avvente den videre debatt. Han ønsker uansett å stryke pkt 2 og 3 i forslaget. Tom Geir Ludt Svendsen mente at kontingenten er et ømt tema. Han oppfordrer til å informere om arbeidet i forbundet og motiverte sterkt for å gå inn for økningen. Odd Køhl uttrykte at man må enten redusere aktivitet, rekruttere bedre eller øke inntektene. Han advarte mot å redusere aktivitetene. Han motiverte derfor for økning av kontingenten. Gudmund Beitland var usikker på om økning av kontingenten løste problemet. Må arbeide mer med rekruttering og sponsing/støtte fra bevilgende myndigheter. Advarte om at økning av kontingenten vil medføre frafall av medlemmer. Erik Helge Eriksson sa at for å kunne slippe en kontingentøkning kan en mulighet være å kutte ut tilbakeføringen av momskompensasjonen. Ola Petter Borg opplyste at økning av kontingenten for hedmarksavdelingene er diskutert og at de går inn for at kontingentøkningen ikke skjer, men at man beholder nåværende sats på 150,-. Egil Vindorum opplyste at en viss andel av momskompensasjonen skal fordeles til underavdelingene og at størrelsen på denne var fastsatt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Landsstyret har ikke anledning til å holde denne andelen tilbake. Tore Bjønnes opplyste at man har ingen tall på hvilken reduksjon i medlemstall en kontingentøkning kan medføre. Arne Bigseth mente at kontingentøkningen er nødvendig, hvis ikke krever et en solid rekrutteringsinnsats. Per N Sønnervik uttalte at erfaringene fra Mågerø er at ingen melder seg ut om kontingenten øker. Trond Amundsveen motiverte for kontingentøkning Karl O Bogevold motiverte for kontingentøkning med bakgrunn i økte kostnader og lønnsutvikling. Det må ikke herske tvil om at forbundet gjør alt de kan for å øke våre inntekter. Nå blir støtten mindre i stedet for større. Eirik Davidsen motiverte også for økning av kontingenten. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Dirigentene tok så opp til avstemming om det skulle være en økning av kontingenten eller ikke. 57 delegater var for en økning og 20 i mot. 7

8 Dirigentene tok så landsstyrets forslag om kontingentøkning opp til avstemming. Vedtak: Landsstyrets forslag til økning av kontingenten med kr. 50 per år. Vedtatt med 62 stemmer for og 15 stemmer imot. Pkt 2 og 3 i forslaget går ut. SAK 6- STRATEGIDOKUMENT FOR PERIODEN Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet i saken og fremla styrets forslag til strategidokument. Dette er forbundets overordnede hjelpemiddel for hvor resursene skal brukes. Dokumentet har et langsiktig tidsperspektiv. Dirigentene gikk deretter igjennom dokumentet punktvis Odd Myrland ba om at målsetning rettes til mål og at dette rettes gjennomgående i dokumentet. Ingen øvrige merknader. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Vedtak: Med ovenstående retting ble landsstyrets forslag til strategidokument for perioden enstemmig vedtatt. SAK-7 HANDLINGSPLAN FOR 2014 OG 2015 Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet i saken og fremla styrets forslag til handlingsplan. Han understreket at handlingsplanen henger nøye sammen med budsjettet krone for krone Lokalavdeling rettes til avdeling gjennomgående Organisatorisk overbygning. Arild Kristensen redegjorde for Seniorenes fellesorganisasjon (Sf), dens opprettelse og bakgrunnen for dette Medlemskontakt. Odd Køhl foreslo en reduksjon av antall utgivelser til 2 nummer pr år. Arne Bigseth: Viser til hjemmesiden og internett for lesning av Medlemskontakt og andre informasjoner. Tore Bjønnes viser til at medlemmenes gjennomsnittsalder er 77 år. Han ønsker ikke å redusere utgivelsene men at dette kan gjøres underveis. Man bør heller satse på flere sider og større innslag med reklame og annonser for å gjøre dette mest mulig selvfinansierende. Gudmund Beitland mener at her bør man satse på at man utgir minimum 2 og maksimum 4 utgaver pr år. Arild Kristensen redegjorde for opplagstallet og begrunnelsen for dette. Det er 8

9 mulig å gjøre noen tiltak for å endre detaljer. Økonomien er styrende og det er ikke noe mål å bruke opp de budsjetterte midler. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Enstemmig vedtak: Det utgis maksimum 4 nummer pr år Representasjon i kommune- og fylkes- eldreråd Gudmund Beitland mente at økningen med 30 % representasjon er utopisk og foreslår at denne må reduseres. Inger Johanne Jentoft opplyste at FSF Bodø hadde fire medlemmer i Bodø Eldreråd Ola Petter Borg mente at stortingsvalget vil medføre endringer i strukturen og valgene og at vi bør la dette ligge rolig frem til da. Tom Geir Ludt Svendsen mener at vi må ha en målsetting å strekke oss etter og at konkrete mål er nødvendig. Karl Olav Bogevold opplyste at gruppen eldre er ikke overrepresentert i dette landet. Der vi kan gjøre oss mest gjeldende er i eldrerådene som skal være valgt blant alderspensjonistene i kommunene. Gudmund Beitland trekker forslaget om å redusere målsettingens prosentsats Håkon Øverland stilte spørsmål om økt medlemstilslutning med 700 medlemmer brutto, hva betyr det? Tore Bjønnes opplyste at brutto i denne sammenheng betyr antall nye medlemmer, uavhengig av frafallet. Dirigentene: Landsstyret ser på formuleringen: Enstemmig Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Vedtak: Med de merknader som fremkom ble handlingsplan for enstemmig vedtatt. SAK 8- RAMMEBUDSJETT FOR 2014 og 2015 Inger Johanne Jentoft ønsket en justering av tallene fra 7800 til 7419 medlemmer Tore Bjønnes opplyste at det er store usikkerheter i talloppgavene Gudmund Beitland spurte om hvor sikker er tildelingene fra Forsvaret på 1,5 mill Tore Bjønnes opplyste at det er tallene som har vært gitt oss de siste årene. Målsettingen er at Forsvaret skal dekke lønnshjemlene fullt ut inkl arbeidsgiveravgift. Arild Kristensen sa at det var stor sannsynlighet for at disse tallene er gode og det er uansett de beste vi har å gå ut fra. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. 9

10 Vedtak: Rammebudsjett for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt Dag 3 onsdag 15. mai SAK 9 - VALG Dirigentene åpnet med å påminne om kjørereglene for dagens møte. Org. Sekr. Eirik Davidsen foretok navneopprop - 76 stemmeberettigde Leder i valgkomiteen, Arild Svein Bakken gikk igjennom og kommenterte komiteens arbeidsmåte og innstilling. Han opplyste at alle de innstilte til ulike verv er kontaktet og har sagt seg villige. Forslagene gir god kontinuitet, men heller ikke denne gangen var det mulig å øke kvinneandelen. Det er også liten representasjon fra den sivile siden. Før valget ga de tre nye kandidater til forbundsstyret en kort presentasjon av seg selv: Geir Anda til ny forbundsleder. Svein Rune Haugen til ny kasserer og Knut Dalen til ny organisasjonssekretær. Avstemming: 76 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Dirigentene gjennomførte valgene i henhold til vedtektene og valgkomiteens innstilling. Det ble under valgets gjennomføring ikke fremmet forslag på andre kandidater. Alle valg var enstemmige med akklamasjon uten motkandidater. Etter valget har forbundet følgende tillitsvalgte som styremedlemmer og varamedlemmer: SENTRALT Geir Anda FSF-Direkte medlem Leder Ny SENTRALT Karl Olav Bogevold FSF Lillehammer Nestleder Gjenvalg SENTRALT Egil Vindorum FSF Ringerike/Hole Forb. sekr. Gjenvalg SENTRALT Knut Dalen FSF Seniorklubben Org. sekr. Ny SENTRALT Svein Runar Haugen FSF Ingeniørvåpnet Kasserer Ny REGION 1. Erling Fagerheim FSF-Øst Finmark Medlem Ny Magnor Olsen FSF Midt-Troms Varamedlem Ny REGION 2. Per Hetty FSF Bodø Medlem Gjenvalg Per-Erik Eriksen FSF Vesterålen Varamedlem Gjenvalg REGION 3. Jan Bye Iversen FSF Gardermoen Medlem Gjenvalg Arne Druglimo FSF Elverum Varamedlem Ny REGION 4. Kjell Narve Ludvigsen FSF Trondheim Medlem Ny Alf Margido Berg FSF Steinkjer Varamedlem Ny REGION 5. Ole Sannes FSF Ingeniørvåpnet Medlem Gjenvalg Ivar Jensen FSF Oslo Varamedlem Gjenvalg REGION 6. Tore Bjønnes FSF Fredrikstad Medlem Gjenvalg Gullborg H. Lachmann FSF Horten Varamedlem Gjenvalg REGION 7. Tom Geir Ludt Svendsen FSF Kristiansand Medlem Ny Ole Johan Sanden FSF Voss Varamedlem Ny 10

11 Til revisorer: Per Dagfinn Jensen FSF Ingeniørvåpnet Medlem Gjenvalg Ingebjørg Reppen Hansen FSF Oslo Medlem Ny Randi S Myrvang FSF Rygge Varamedlem Gjenvalg Knut Jahr FSF-Oslo Varamedlem Ny Landsstyrets forslag til valgkomité: Arild Kristensen redegjorde for landsstyrets innstilling til ny valgkomité for perioden De foreslåtte personer er forespurt og har avgitt villighet. Arild Svein Bakken FSF Ringerike/Hole Leder Gjenvalg Stein Magnar Gundersen FSF Oslo Medlem Ny Leonhard Revang FSF Bergen Medlem Ny Vivi Bernhoff FSF Andøy Varamedlem Ny Tor Ulf Bygmester FSF Øvre Romerike Varamedlem Gjenvalg Avstemming: 76 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Alle valgt til valgkomiteen enstemmig uten motforslag Forbundets nye regnskapsfører som er engasjert fra 1. juni 2013 Stein W Johansen ga en presentasjon av seg selv. Dirigentene avsluttet så sin oppgave i den formelle delen av landsmøtet, takket for seg og overlot dirigentklubben til leder Arild Kristensen Avslutning Inger Johanne Jentoft: Leste avslutningsdikt og fikk blomster av leder. Arild Kristensen: Takket dirigentene og overrakte blomster og takket for innsatsen. Han takket referent Webjørn Kaldhusseter for innsatsen og overrakte ham blomster. Videre overrakte han forbundets plakett til styremedlemmer og varamedlemmer som nå går ut av landsstyret. Følgende fikk overrakt plaketten: Arnulf Eilertsen, Eirik Davidsen, Kjell Ryan, Finn Nordstad, Kjell Johan Eriksen, Odd Magnar Solem og Kirsten Helene Johnsen. Oddmund Håvard Soleng vil få sin plakett ved en senere anledning. Som et råd på veien til det nyvalgte landsstyret leste han noen ord av Victor Olsen: Kan vi lære noe av gjess Han kalte så opp FSFs nyvalgte leder Geir Anda og overrakte ham klubben og ønsket ham lykke til med ledervervet. Geir Anda takket for tilliten, og kalte deretter opp Arild Kristensen og overrakte ham forbundets plakett som uttredende landsstyremedlem. Videre takket han ham for det store arbeid han har nedlagt og for det gode 11

12 resultatet som er oppnådd i hans 8 års periode som leder. Han har vært en stor leder, og overleverer et vel fungerende forbund til meg. Han gikk så over til å tildele Forsvarets seniorforbunds hederstegn: Arild Kristensen tildeles forbundets hederstegn med en begrunnelse som ble lest opp for landsmøtet. Leder overrakte et vel fortjent hederstegn med diplom. Den neste som fikk forbundets hederstegn var Arnulf Nikolai Eilertsen. Begrunnelsen ble lest opp for landsmøtet og leder overrakte et vel fortjent hederstegn med diplom. Odd Køhl ble også tildelt forbundets hederstegn med en begrunnelse som ble lest opp for landsmøtet. Leder overrakte et vel fortjent hederstegn med diplom. I tillegg ble følgende personer, som dessverre ikke var til stede tildelt forbundets hederstegn med diplom: Oddmund Håvard Soleng, Roald Larsen og Kåre Peder Johansen. Begrunnelse for tildeling ble lest opp for samtlige. De vil få sine hederstegn med diplom overrakt ved en senere passende anledning. Arnulf Eilertsen takket for seg og fremhevet det gode samarbeid han har hatt i forbundet og med avdelingene. Leder Geir Anda, takket igjen for tilliten og sa at han går til oppgaven med respekt og ydmykhet, med mange nye ting å ta fatt i. I løpet av de neste 10 år er det veldig mange, både militære og sivile, som går ut av Forsvaret, rekrutteringspotensialet er derfor stort og krever stor innsats fra alle ledd i forbundet. Han ønsket til slutt alle vel hjem og erklærte det 16. ordinære landsmøte i 2013 for hevet. Oslo 11. juni 2013 Webjørn Kaldhusseter Referent Egil Vindorum Referent Alle de fremsatte skriftlige forslag er lagt til arkiv i Forsvarets seniorforbund sammen med originalen av denne protokoll Vedlegg: 5 1. Leder Arild Kristensens tale til Landsmøtet 2. Oversikt over landsstyre, delegater og gjester 3. Vedtekter datert 14. mai Strategiplan datert 14. mai Handlingsplan datert 14. mai

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR kontakt MEDLEMS NR. 4 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer