UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

2 «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf. Denne følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved utgangen av 2008 hadde USS 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Storfjord kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsmøtet er USS' øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS' organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2008

3 INNHOLD Lederen har ordet... 4 Aktuelle saker Ny lov om motorferdsel i utmark... 5 Lokal forvaltning av store verneområder... 6 Vern Trillemarka Rollagsfjell... 7 Oppfølging av Samerettsutvalgets innstilling... 7 Ny plan- og bygningslov... 8 Rovdyr... 9 Organisasjonssaker Informasjonsvirksomhet Medlemskommunene Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalget Sekretariatet Regnskap Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Budsjett USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET USS har et spennende arbeidsår bak seg, med en hel rekke saker vedrørende forvaltning av utmark som har preget det nasjonale samfunnsbildet i politikken, organisasjonene og mediene i Omfanget av saker i USS og aktivitetene i denne viktige organisasjonen øker raskt. Det viser at USS har sin berettigelse, og at interessen for utmark, utmarksforvaltning, vern og miljøspørsmål er høyt på den politiske dagsorden. Sauebøndene og USS vant Rendalssaken i Høyesterett av 8. september 2006, som nettopp konkluderte med statens ansvar for rovviltpolitikken. Den nye dyrevelferdsloven vil, hvis den blir vedtatt slik den er foreslått, helt klart skyve ansvaret for virkningen av rovviltpolitikken på beitenæringene. Denne nye rettstilstanden vil føre til at den enkelte bonde eller reineier må ta økt ansvar for å beskytte sine dyr mot rovdyrangrep, og kan i realiteten miste beiteretten uten å få full erstatning. Dette til tross for at det har vært en tverrpolitisk holdning at det er storsamfunnet som skal bære den økonomiske byrden for at Stortinget har vedtatt å bygge opp store rovdyrstammer i Norge. Det jobbes nå mot politiske beslutningstakere for å få endret lovforslaget på prinsipielt grunnlag. USS har arbeidet mye med ny motorferdselslov som er fremmet av DN. Det er viktig å understreke at USS ikke er noen kamporganisasjon for motorferdsel i utmark. Men i henhold til vedtektene, er USS hovedoppgave å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål. USS mener at kommunene gjennom lokaldemokratiske prosesser selv må kunne håndtere motorferdselspolitikken innenfor visse nasjonale rammer og gjennom plan- og bygningsloven. Derfor har USS laget et eget lovforslag som er sendt som innspill til Miljøverndepartementet. Av andre viktige saker kan Samerettsutvalget II, lokal forvaltning av verneområder, vern av Trillemarka og gjerdesaken på Dovrebanen nevnes. Det er viktig å merke seg at Samerettsutvalget ikke bare gjelder dagens reindriftsområder, men kan gjennom rettighetskartlegginger berøre store arealer også i Sør-Norge og få konsekvenser for spesielt statens grunn over hele landet. USS har gjennom representasjon i Samerettsutvalget medvirket til at et bredt kompromissforslag ble sendt på høring. USS satser på nettverkbygging opp mot andre interesseorganisasjoner med felles arbeidsfelt for å kunne samle kraft og styrke i forhold til beslutninger som blir tatt i regjering og storting. KS, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget, Norsk sau og geitavlslag m.fl. er viktige allierte i mange saker, som gjelder distriktskommunenes og lokaldemokratiets framtidige levevilkår. USS blir lyttet til. Jeg er overbevist om at dette ikke minst skyldes at USS har valgt å ha et meget kompetent sekretariat med bred juridisk bakgrunn, som også har nødvendige antenner i forhold til politiske prosesser og strategier. Jeg oppfordrer våre medlemskommuner til å være aktive medspillere når saker i USS skal settes på dagsorden. Nå står vi foran et Stortingsvalg, og USS skal bidra til at viktige saker for distrikts-norge kommer i fokus. Snåsa, februar 2009 Vigdis Hjulstad Belbo 4 USS årsmelding 2008

5 AKTUELLE SAKER Nedenfor skal det gis en kort orientering om de viktigste sakene USS har brukt ressurser på i Orienteringen er ikke uttømmende, men gir et godt innblikk i hva organisasjonens ressurser brukes til. Det er landsmøtet som gjennom drøfting av budsjett og virksomhetsplaner legger rammene for virksomheten fra år til år. Innblikk i den løpende virksomheten i USS får man gjennom USS-nytt og styrereferater, som legges ut på hjemmesiden Espen Bratlie/Samfoto NY LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK I mars 2008 oversendte Direktoratet for Naturforvaltning (DN) forslag til ny lov om motorferdsel til Miljøverndepartementet. Regjeringen skal fremme lovproposisjon for Stortinget, men ved utgangen av 2008 var det usikkert når saken fremmes for Stortinget. DN Rapport Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag Høringsdokument DNs forslag innebærer en vesentlig innstramming av motorisert ferdsel i utmark. For eksempel foreslår DN å forby all rekreasjons- eller fritidskjøring, snødekt innmark skal regnes som utmark og kjøring til egen hytte foreslås avløst av leiekjøring. USS er ikke tilhenger av utvidet motorisert ferdsel i utmark, men organisasjonen har i all tid gjort gjeldende at sterkt varierende lokale forhold må gjenspeiles i motorferdselpolitikken, slik at avveiningen mellom ulike interesser i første omgang må gjøres lokalt. USS mener DNs forslag ikke ivaretar hensynet til enkelte lokalsamfunns behov for motorferdsel som ledd i utmarksnæring og friluftsliv. USS har redegjort for organisasjonens syn i brev til regjeringen og i møte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet. Motorferdselsforsøket med lokal forvaltning i Hattfjelldal, Vinje, Stor-Elvdal, Sirdal, Lom, Fauske og Røros kommuner ble i 2008 videreført inntil ny lov om motorferdsel er trådt i kraft. USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER LOKAL FORVALTNING AV STORE VERNEOMRÅDER Paal Audestad/Samfoto Lokal forvaltning av verneområder en evaluering av delegering For de fire verneområdene Dovrefjell, Forollhogna, Blåfjella Skjækerfjella og Setesdal Vesthei er det gjennomført et forsøksprosjekt med lokal forvaltning av store verneområder. Dette prosjektet har vært gjenstand for evaluering, og eksterne og uavhengige forskningsrapporter har konkludert med at lokal forvaltning i hovedsak har fungert godt. I DNs oppsummerende evaluering fra november 2008 har etaten derimot hevdet at lokal forvaltning ikke fungerer, og at mange kommuner ikke har forholdt seg til de vilkår og retningslinjer som gjelder. USS har i brev til Miljøverndepartementet reagert sterkt på DNs utlegning, og påpekt at DN ikke har grunnlag for disse konklusjonene i de underliggende fagrapportene som evaluerer forsøkene med lokal forvaltning. Miljøverndepartementet vil i løpet av 2009 rapportere til Stortinget om de erfaringene som er gjort. Direktoratetfor naturforvaltningstilrådning til Miljøverndepartementet 2008 Opprettet: Scanpix 6 USS årsmelding 2008

7 AKTUELLE SAKER VERN TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL Etter mange års konflikt ble 147 kvadratkilometer i Trillemarka-Rollagsfjell vernet i januar Kommunene hadde selv lagt frem et mindre inngripende verneforslag for 100 kvadratkilometer. Scanpix USS er fornøyd med at det i det endelige vernevedtaket ble det lagt opp til lokal forvaltning av verneområdet, i tråd med de berørte kommunenes ønsker. Staten har bevilget penger til lokal forvaltning av området og gjennomføring av skjøtselstiltak. I verneforskriften er det lagt opp til at det fortsatt skal være rom for lokal bruk innenfor de grenser som verneverdiene tilsier, og det er opprettet et utviklingsfond for Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner for å bidra til næringsutvikling. OPPFØLGING AV SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING Samerettsutvalgets flertallsforslag innebærer at Nordland og Troms omsider får lokal forvaltning av utmarksområdene. Befolkningen i de aktuelle områdene, både samer og ikke-samer, vil få økt innflytelse på bruk og disponering av utmarksområdene dersom flertallsforslaget får sin tilsutning fra lovgiver. USS har i sin høringsuttalelse støttet opp om samerettutvalgets flertallsinnstilling som innebærer etablering av interkommunale utmarksstyrer i Nordland og Troms, med reell beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter. Flertallet foreslår at inntekter fra forvaltningen skal tilbakeføres til lokalsamfunnene, slik som i Sør-Norge. Flertallets forslag er et kompromiss som ligner på fjellovsystemet, men hvor fjellstyrene byttes ut med interkommunale utmarksstyrer og grunneier Statskog SF byttes ut med Hålogalandsallmenningen (HA). USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER NY PLAN- OG BYGNINGSLOV I mai 2008 vedtok Stortinget plandelen til ny plan- og bygningslov. En viktig endring i loven er at alle kraftsaker tas ut av loven, slik at disse sakene bare skal behandles etter sektorlovgivningen for energiforsyningen. Lovendringen innebærer en klar svekkelse av kommunenes myndighet og posisjon i kraftsaker generelt, og sammen med Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) arbeidet USS for å ivareta kommunenes rolle i disse sakene. USS mener endringen er i strid med viktige lokaldemokratiske prinsipper og strider også mot plan- og bygningslovens grunntanke om en samordnende lov for all arealplanlegging og forvaltning. Den vedtatte loven går i motsatt retning av Planlovutvalget, som foreslo en styrking av kommunenes posisjon som planmyndighet i kraftsaker. Den nye loven vil få betydning for kommunenes arealplanlegging i viktige utmarksområder, både for så vidt gjelder vindkraftutbygging og vannkraftutbygging. Lovens ikrafttredelse er ventet 1. juli USS årsmelding 2008

9 AKTUELLE SAKER ROVDYR Konfliktreduserende tiltak Regjeringen har i 2008 uttalt at det skal satses på konfliktreduserende tiltak i rovdyrsaken. I januar startet landsbruks- og matministeren året med å varsle flere tiltak: Økt innsats på forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis Nødvergeretten liberaliseres Lokale fellingslag kan gis økonomisk vederlag Rovviltforvaltningen skal innrettes både mot å nå bestandsmålene og holde bestandene så nær bestandsmålene som mulig USS mener konfliktreduserende tiltak er rett vei å gå i rovdyrpolitikken. Når det gjelder nødvergeretten, er det foreslått en viss liberalisering av denne som styrker dyreeiers rett til nødverge til forsvar av husdyr. USS uttalte i sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet i september 2008 at nødvergeretten burde gått lenger. USS har også avgitt høringsuttalelse til forslag om ordning med godtgjørelse til jegere i forbindelse med felling av skadevilt, som erstatning for tapt arbeidsinntekt. USS er positiv til at dette innføres, men kritisk til at ordningen innføres med store begrensninger. Det gis kun godtgjørelse dersom jakten varer over lengre tid, og ordningen er bevilgningsbasert og ikke rettighetsbasert. USS har i 2008 vært representert i Kontaktutvalget for rovvilt ved ordfører Knut Herland, Eidsberg. Ny dyrevelferdslov I februar avga USS høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet om ny dyrevelferdslov. I høringsforslaget var det foreslått endringer av gjeldende rett av stor betydning for rovviltforvaltning og beiterettigheter: Dyreeier skulle pålegges et større ansvar for å beskytte sine husdyr mot rovdyr, og Mattilsynet gis kompetanse til å fatte vedtak om beiterestriksjoner. I forbindelse med tiltak for å beskytte rovdyr og ved vedtak om beiterestriksjoner ble det ikke lagt opp til full erstatning. USS mente forslaget innebar grunnleggende endringer i det som har vært viktige forutsetninger for norsk rovdyrpolitikk, slik dette kom til uttrykk blant annet i Høyesteretts dom i den såkalte Rendalssaken (Rt s. 1105). I november la regjeringen frem en lovproposisjon for Stortinget hvor høringsforslaget ble videreført uten endringer på disse punktene. Det var bemerkelsesverdig at regjeringen, som ellers har vektlagt behovet for konfliktreduserende tiltak i forvaltningen av rovdyr, i november la frem en lovproposisjon hvor ansvaret for rovviltpolitikken lempes over på dyreeiere i berørte lokalsamfunn. USS var dessuten svært misfornøyd med at departementet i lovproposisjonen fremstilte lovforslaget som videreføring av gjeldende rett på dette området, på tross av at det innebærer prinsipielle endringer av stor betydning for dyreeiere og beiterettigheter. USS har uttalt at lovproposisjonen derfor er villedende, og at viktige spørsmål ikke er godt nok utredet. Stortinget behandler saken i USS årsmelding

10 ORGANISASJONSSAKER INFORMASJONSVIRKSOMHET Aktivitet som har vært utøvet i USS i 2008, er blitt formidlet til kommunene gjennom oppdatering av USS' hjemmesider og på landsmøtet. Det ble i 2008 utgitt i alt 31 USS nytt med i hovedsak følgende tema: Motorferdsel i utmark Aktuelle saker om rovdyrforvaltning og utmarksbeite Samerettutvalgets innstilling Lokal forvaltning av store verneområder Ny plan- og bygningslov MEDLEMSKOMMUNENE Det bærende grunnlaget for USS sin virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. Medlemskommuner i 2008 Østfold: Hedmark: Oppland: Buskerud: Telemark: Aust-Agder: Vest-Agder: Rogaland: Hordaland: Sogn og Fjordane: Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Rømskog Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Våler, Åmot Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Vang, Vestre Slidre, Vågå Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Fyresdal, Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje Bygland, Bykle, Valle, Vegårshei, Åmli Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Forsand, Hjelmeland, Suldal Eidfjord, Ullensvang Luster Møre og Romsdal: Nesset, Norddal, Rauma, Sunndal, Surnadal Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa Ballangen, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn Bardu, Kåfjord, Storfjord 10 USS årsmelding 2008

11 ORGANISASJONSSAKER LANDSMØTET Landsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Bodø april 2008 med 134 representanter fra 65 kommuner og gjester fra andre interesse- og næringsorganisasjoner og det offentlige. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet innledet om regjeringens politikk i USS-saker, herunder arealvern, bærekraftig utvikling av naturområder og distrikter, motorferdsel, ny lovgivning, Trillemarka, rovdyr, dyrevelferd og samarbeid med berørte kommuner. Innlegget ble fulgt opp med innlegg fra landsmøtedeltakerne. Advokat og juridisk sekretær i USS, Stein Erik Stinessen redegjorde for USS sitt syn på regjeringens politikk. Isfiske på Totak Rauland i Vinje. Advokat og juridisk sekretær i USS, Caroline Lund, redegjorde for Samerettutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Ny lov om motorferdsel i utmark ble diskutert, etter innledninger fra styremedlem Steinar Klev i Norges Bondelag, leder Jon Olav Alstad i Snøscooterforeningen, generalsekretær Harald Tronvik i Frifo, ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal kommune og ordfører Arne Vinje i Vinje kommune. Innledningene ble fulgt opp med debattinnlegg fra landsmøtedeltakerne. Ordfører i Engerdal kommune, Reidar Åsgård, innledet om rovdyrforliket. Advokat og juridisk sekretær i USS, Stein Erik Stinessen, orienterte om ny plan- og bygningslov. Ellers ble organisasjonssakene behandlet: arbeidsprogram, årsmelding, regnskap, budsjett og vedtekter. Valg til landsstyret ble foretatt fylkesvis, og landsstyret konstituerte seg selv. Det ble vedtatt en vedtektsendring om at det skal etableres en valgkomité i forbindelse med valg til landsstyret og arbeidsutvalg, for på denne måten å sikre en bred sammensetning i styrende organer. Dyreskar i Vinje. USS årsmelding

12 ORGANISASJONSSAKER Landsmøtet vedtok følgende enstemmige uttalelse: «Lokal forvaltning sikrer naturverdier og stimulerer lokaldemokratiet Kommuner og grunneiere har et sterkt eierskap til sine naturverdier og har ved sin utnyttelse gjennom generasjoner sikret disse verdier for etterkommerne. Medlemskommunene i USS er bevisste sitt ansvar for å videreføre en bærekraftig arealforvaltning. Nasjonale verneverdier kan over tid bare sikres ved medvirkning av de berørte lokalsamfunn. Slåttonna på Argehovd i Vinje. Årsmøtet i USS med 134 deltakere fra de 80 medlemskommunene registrerer at statlige organer og etater synes å mangle tillit til det lokalpolitiske nivås evne til å forvalte egne naturverdier. Manglende tillit undergraver ikke bare disse naturverdienes lokale forankring, men også lokaldemokratiet. Den er også i strid med Europarådets Charter 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre. Landsmøtet oppfordrer Regjeringen til å: Vedta et prinsipp om at verneområder forvaltes lokalt Gi lokale forvaltningsordninger et reelt innhold Vedta at forvaltning av nasjonale verneverdier skal sikres statlig finansiering Fullføre arbeidet med Handlingsplan for bærekraftig bruk og skjøtsel av store verneområder Vise lokaldemokratiet den nødvendige respekt i arbeidet med ny lov om motorferdsel i utmark, bla ved å åpne for begrenset fritidskjøring med snøscooter i vedtatte traseer etter plan- og bygningsloven, i tråd med motorferdselslovens formål Følge opp Samerettsutvalgets flertallsinnstilling om etablering av interkommunale utmarksstyrer i Nordland og Troms med reell beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter. Dagens ordning i Sør-Norge videreføres i tråd med flertallets forslag Redusere konfliktnivået i rovviltsaker ved mer effektive uttak av skadedyr innenfor forvaltningssonen og potensielle skadedyr utenfor forvaltningssonen, særlig der bestandsmålet er nådd. Lokale fellingslag må gis full kompensasjon» USS landsstyre og sekretariat på besøk i Vinje. 12 USS årsmelding 2008

13 ORGANISASJONSSAKER LANDSSTYRET Representanter: Ordfører Knut Herland, Eidsberg Ordfører Tore Johansen, Aremark (vara) Ordfører Dag Rønning, Engerdal Formannskapsmedlem Terje Hoffstad, Stor-Elvdal, (vara) Ordfører Per Dag Hole, Lesja Ordfører Knut O. Haalien, Vang (vara) Formannskapsmedlem Eli Hovd Prestegarden, Nore og Uvdal Formannskapsmedlem Dag Lislien, Rollag (vara)) Ordfører Arne Vinje, Vinje Varaordfører Turid Opedal, Tinn (vara) Ordfører Tellef Olstad, Åmli Kommunestyremedlem Heming F. Hansen, Bygland (vara) Varaordfører Arne Berg, Åseral Formannskapsmedlem Sigmund Oksefjell, Kvinesdal (vara) Varaordfører Nils Jarl Nessa, Hjelmeland Organisasjonssjef Ingeborg Søyland, Forsand (vara) Formannskapsmedlem Liv Myklatun, Eidfjord Ordfører Solfrid Borge, Ullensvang (vara) Ordfører Torodd Urnes, Luster Formannskapsmedlem Sølvi Fretheim Steig (vara) Formannskapsmedlem Gunhild Bøklep Bøe, Surnadal Varaordfører Knut Reinset, Sunndal (vara) Varaordfører Kjell Sundt, Holtålen Formannskapsmedlem Karin Galaaen, Selbu (vara) Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa Ordfører Bård Langsåvold, Meråker (vara) Ordfører Kjell Idar Juvik, Hemnes Kommunestyremedlem Anne Wiik, Gildeskål (vara) Ordfører Oddvar Bjørnsen, Bardu Ordfører Hanne Braathen, Storfjord (vara) Fylke: Østfold Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms USS årsmelding

14 ORGANISASJONSSAKER ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa, leder Ordfører Per Dag Hole, Lesja, nestleder Ordfører Oddvar Bjørnsen, Bardu Ordfører Knut Herland, Eidsberg Ordfører Arne Vinje, Vinje Nord-Trøndelag Oppland Troms Østfold Telemark Luth SEKRETARIATET USS' sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen. De to advokatene er partnere i Advokatfirmaet Lund & Co DA. Advokatfirmaet Lund & Co ble stiftet 1. september 2007 av de tidligere partnerne i advokatfirma Hjort DA, Ulf Larsen, Caroline Lund og Stein Erik Stinessen. Samtlige er advokater ved Høyesterett, og blant advokatfirmaets spesialområder er naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold og forvaltningsrett. Partnerne har mangeårig praksis både i rettspolitisk arbeid, prosedyre og forhandlinger. Caroline Lund har vært medlem av Samerettsutvalgt. Stein Erik Stinessen var medlem av Biomangfoldlovutvalgets ekspertgruppe. Den daglige medlemskontakten forestås av Vigdis Ekeland i samme advokatfirma. Geiteflokk på Vamark i Vinje. 14 USS årsmelding 2008

15 Gjuvsjaajuvet i Møsstrond i Vinje. USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 4 ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) USS årsmelding 2008

17 BALANSE pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD USS årsmelding

18 NOTER 2008 REGNSKAPSPRINSIPPER: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. PRESISERINGER MHT REGNSKAPSPRINSIPPER: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Pensjonsforpliktelser Selskapet er ikke pliktig å tegne pensjonsavtale. NOTE 1 INNTEKTER Seminaravgift Medlemskontingent Landsmøte Sum Inntekter Medlemskontingenten er USS hovedinntektskilde, og utgjør kr pr. medlemskommune. Landsmøte. Inntektene stammer fra deltakeravgift fra medlemskommunene på USS landsmøte. Inntektene motsvares av utgifter som er henført under USS organisasjonskostnader. NOTE 2 LØNNSKOSTNAD Organisasjonen har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt USS årsmelding 2008

19 Ytelser til ledende personer og revisor Styreleder Styremedlemmer Bedriftsforsamling 0 Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver 0 Skatterådgivning 0 Andre tjenester 0 Samlet honorar til revisor NOTE 3 ANNEN DRIFTSKOSTNAD I denne posten ligger bl. a. utgifter i forbindelse med landsmøtet, alle landsstyremøter, arbeidsutvalgsmøter og seminarer, samt utgifter til sekretariat, juridisk bistand, trykking, data mv. NOTE 4 ANNEN EGENKAPITAL Annen Sum egenkapital egenkapital Pr Tilført fra årsresultat 0 0 Anvendt til årsresultat Andre transaksjoner: 0 0 Pr NOTE 5 ANDRE FORDRINGER Oppgjørskonto merverdiavgift Sum Andre fordringer NOTE 6 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Skattetrekkinnskudd utgjør pr kr og utgjorde pr kr USS årsmelding

20 REVISJONSBERETNING 20 USS årsmelding 2008

21 BUDSJETT Budsjett 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader Sum finansposter Resultat USS årsmelding

22 Luth

23 Grafisk design og produksjon: signatur.no «Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.» UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Sekretariat: Advokatfirmaet Lund & Co DA Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Tlf Faks

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Tilstede: Se vedlagte deltakerliste. Torsdag 9. april 2015 1. Åpning ved leder

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Mennesker eller flere rovdyr?

Mennesker eller flere rovdyr? www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1-2004 Hva mener Stortinget at Bygde-Norge trenger: Mennesker eller flere rovdyr? NY LEDELSE I FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK ROVDYR PÅ HELSA LØS STORTINGSMELDING

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Terje Kleven (red.), Inger-Lise Saglie og Aud Tennøy Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Rapport II fra Motorferdsel og samfunn" (MoSa) Revisjon av motorferdselsloven - verdier,

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66.

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. årgang Les mer om: Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N På offensiven

Detaljer

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Årsmelding 2014 Bedre folkehelse og miljø i Salten Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Innholdsfortegnelse 1. Representantskap...2 2. Styre...2 3. Administrasjon...2 4. Styrets årsberetning 2014...3 5. Resultatregnskap

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer