Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember"

Transkript

1 Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald Sivertsen Permisjon Styremedlem Ingeborg Overvoll X Styremedlem Lars H. Vorland x Ansatte repr. Magne Johansen X Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Rune Holm X Observatør fra Helse Nord RHF Fagdirektør Trine Magnus 9.des Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim X Ass.direktør Per Ingve Norheim X Ass.direktør Steinar Pleym Pedersen X Økonomisjef Jørn Stemland X Kontorsjef Rolf Jensen X Tilstede fra Nordlandsforskning Merknad :

2 Saksliste Styremøte, Bodø Zefyr hotell 9 10 desember Sak 62/02 Undertegning av protokoll Sak 63/02 Budsjett 2003 Sak 64/02 Sak 65/02 Sak 66/02 Sak 67/02 Opptrappingsplan psykiatri - orientering Inkluderende arbeidsliv Evaluering av styrets arbeid Orienteringssaker 1. Revisjonsrapport - muntlig gjennomgang 2. Overtallighet - muntlig redegjørelse 3. AMK 4. Prematursaken Sak 68/02 Sak 69/02 Åpne/lukkede møter og praktisering av offentlighetsloven Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2

3 Styresaknr 62/02 REF.: 2002/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.november 2002 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Protokoll fra styrets møte 5.november 2002 Saksbehandlers kommentar : Behandles 9 og Protokoll fra styrets møte 5.november 2002 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 5.november 2002 godkjennes Vedtak : Innstilling vedtatt 3

4 Styresaknr 63/02 REF.: 2002/ BUDSJETT 2003 Saksbehandler : Jørn Stemland Dokumenter i saken : Styresak 51 og 59/02 Budsjett 2003(ikke vedlagt) Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn I sak 59/01 ble styret presentert for et samlet budsjettproblem på 140 mill kr og fattet vedtak om at 50 mill kr av problemet skal løses i 2003, hvorav 40 mill kr inkludert kompensasjon for økt premie til pensjonsordningen, ikke skal ha konsekvenser for pasienttilbudet. Resterende 10 mill kr av det problem som skal løses i 2003 forutsettes løst gjennom endringer i aktivitetstilbudet innen foretaket og mellom foretakene i Helse Nord. Resterende 90 mill kr skal løses i 2004 og da i nært samarbeid med Helse Nord og etter en kritisk gjennomgang av Nordlandssykehusets drift, organisering og tilbud av spesialisthelsetjenester. I denne saken inviteres styret til å ta stilling til hvordan de første 50 mill kr skal løses. Det legges opp til sluttbehandling av budsjettet i januar. Styret vedtok i sak 51/02 at investeringsplanen skulle legges frem som egen sak. Rammebetingelsene knyttet til investeringsopplegget for 2003 er ennå ikke kjent fordi styret for Helse Nord i sitt forrige møte ba om en ny vurdering av investeringsopplegget. For Nordlandssykehuset ble det i saksfremlegget foreslått 30 mill kr til investeringer utover midler til finansiering av prosjekter som allerede er igangsatt. Gitt at styret for Helse Nord gir sin tilslutning til dette vil de 30 mill kr som var foreslått til Nordlandssykehuset gå med til å erstatte utslitt utstyr. Siden beslutningen til Helse Nord har avgjørende betydning for innholdet i vårt investeringsopplegg for 2003, avventes sak om investeringer til Helse Nord har fattet sin beslutning. Oppdatering rammebetingelser I tabell 1 nedenfor er vist sammenhengen mellom årets budsjett, årets prognostiserte regnskap og budsjettproblemet. Av tabellen går det frem at det prognostiseres med et underskudd på 20 mill kr i 2002, hvorav 25 mill kr er knyttet til lønn, 3 mill kr til avskrivninger og 2 mill kr til andre driftskostnader. Økte inntekter på 10 mill kr reduserer underskuddet til 20 mill kr. Kolonnen Endringer 2003 er spesifisert i tabell 2 og inneholder de elementene som generer budsjettproblemet for Sammen med underskuddet i 2002 på 20 mill kr fremkommer et totalt problem på 126,8 mill kr. Reduksjonen fra 140 mill kr er av teknisk art, fordi merkostnader til pensjonsordningen og kompensasjonen for denne nå anses som løst fordi den inngår årbudsjettet og årsprognosen for regnskap. Helse Nord har gjennom budsjettrundskriv nr 4 bekreftet at denne kompensasjonen vil bli videreført i basisbevilgningen for

5 Tabell 1: Sammenheng mellom årets budsjett, prognostiserte regnskap og budsjettproblemet (mill 2002 kr) Tekst Års- Justert Avvik Endringer Totalt Løsning Uløst prognose års budsjett Problem 2003 Driftsinntekter Basisramme 820,2 820,2 0,0-23,7-23,7-23,7 ISF 371,7 366,7 5,0-8,1-3,1 14,7 11,6 Polikliniske inntekter 120,3 115,3 5,0-0,4 4,6 2,5 7,1 Øremerkede statstilskudd 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter 33,1 33,1 0,0 0,0 2,0 2,0 Interne inntekter (andre HF) 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 1 358, ,9 10,0-32,2-22,2 19,2-3,0 Driftskostnader Lønn 941,6 916,6-25,0-40,6-65,6 16,7-48,9 Varekostnader 136,8 136,8 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 300,0 298,0-2,0-12,0-14,0 3,5-10,5 Ordinære avskrivninger 133,3 130,3-3,0-15,0-18,0-18,0 Interne kostnader (andre HF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftskostnader 1 511, ,7-30,0-67,6-97,6 20,2-77,4 Driftsresultat -152,8-132,8 Finansielle poster Renteinntekter -2,5-2,5 0,0 Rentekostnader 0,0 0,0 0,0-7,0-7,0-7,0 Sum finansielle kostnader -2,5-2,5 Ordinært resultat -150,3-130,3 Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter -130,3-130,3 0,0 Ekstarord. kostnader 0,0 kostnader -130,3-130,3 Resultat -20,0 0,0-20,0-106,8-126,8 39,4-87,4 Forut for styresak 59/02 var det ikke anledning til en grundig gjennomgang av rammebetingelsene for 2003 lagt til grunn av Helse Nord. På bakgrunn av slik gjennomgang fremkommer derfor en del endringer for enkelte av punktene i problembeskrivelsen i tabell 2 nedenfor sammenlignet med sak 59/02. Endringene er i hovedsak knyttet til at staten ved tekniske omlegginger av finansieringssystemet trekker inn mer ressurser enn det omleggingene reelt sett gir grunnlag for. Videre er nivået på avskrivningene tilpasset det investeringsvolum som administrasjonen i Helse Nord foreslo i sin sak for styret i Helse Nord. Det er i tillegg budsjettert med rentekostnader knyttet til det budsjetterte underskuddet på 90 mill kr. I sak 59/02 ble det omtalt en økning på om lag 1,5 mill kr knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri. Gjennomgang av grunnlaget fra Helse Nord viser at denne økningen ikke er reell. Nordlandssykehuset er derfor ikke tilført midler i 2003 innenfor opptrappingsplanen for psykiatri. 5

6 Tabell 2: Spesifikasjon av endringer 2003 (mill 2002 kr) Basisramme Effektiviseringskrav 17,0 Ekstratrekk ISF 3,8 Dobbelttrekk egenandeler mammografi 1,6 For mye trukket ved omlegging remicade 1,3 Sum redusert basisramme 23,7 ISF Reduksjon takster ISF 8,1 Polikliniske inntekter Reduksjon takster 0,4 Lønn Overheng lønnsoppgjør 2002 utover lønnsforutsetningene 14,3 Lønnsoppgjør ,5% 14,3 Vakanser NPS 7,0 Nye tiltak 5,0 Sum økt lønn 40,6 Andre driftskostnader Drift pasienthotellet 7,0 Nye tiltak 5,0 Sum økte andre driftskostnader 12,0 Ordinære avskrivninger Avskrivninger investeringer 2002 og ,0 Finansielle poster Renter av underskudd ,0 Av tabell 2 går det frem at inntektene reduseres reelt med om lag 32 mill kr. Resterende økt problem i 2003 er knyttet til økte kostnader samt at det ikke kompenseres fullt ut for kapitalbruken, dvs. økte avskrivninger. 6

7 Tilpasning til vedtatte rammebetingelser for 2003 Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 59/02 er det utarbeidet en konkret handlingsplan for tilpasse driften slik at underskuddet for 2003 blir på maksimalt 90 mill kr, jf. tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Handlingsplan 2003 for å tilpasse driften til vedtatte rammebetingelser (mill 2002kr) Potensial ISF Kodeforbedring Bodø 10,0 10,0 10,0 Pasienthotellet økt inntekt 4,7 4,7 4,7 Sum økt ISF 14,7 14,7 14,7 Polikliniske inntekter Netto inntektsøkning psykiatri 2,5 2,5 2,5 Økt inntekt PACS 1,0 1,0 Økte poliklinikkinntekter 3,5 2,5 3,5 Andre inntekter Rensåsen Daghjem 1,2 1,2 1,2 Overføring pasienter fra Brøseth 3,0 3,0 Sum andre inntekter 4,2 1,2 4,2 Driftskostnader Lønn Prosjekt TB 2,5 1,0 2,5 Omlegging psykiatri 2,5 1,0 2,5 Omlegging teknisk vakt 1,2 1,2 1,2 Omlegging interntransport 3,0 2,0 3,0 Vakanser NPS ,0 4,0 4,0 Omlegging kontortjenesten 3,0 1,0 3,0 Nedlegging av internhotellet 2,3 2,3 2,3 PACS - redusert lønn 1,0 0,5 1,0 Tiltak Lofoten 2,7 2,7 2,7 Div. mindre tiltak Bodø 1,0 1,0 1,0 Sum lønn 23,2 16,7 23,2 Andre driftskostnader Reduserte kostnader Rensåsen 0,8 0,8 0,8 Fabrazym 2,0 2,0 2,0 PACS - red. film 3,0 1,5 3,0 Sum andre driftskostnader 5,8 4,3 5,8 Sum effekt tiltak 48,4 39,4 48,4 Av tabellen går det frem at det foreligger konkrete planer for realisering av tiltak i 2003 tilsvarende 39,4 mill kr gitt at alle tiltak realiseres med forutsatt konsekvens. Tiltakene vil ha liten negativ 7

8 pasientkonsekvens. Gjennom åpningen av pasienthotellet vil tilbudet til pasientene for deler av virksomheten bli bedre. Tiltakene vil kunne gi en ytterligere effekt på 9 mill kr i Det er imidlertid knyttet noe større usikkerhet til denne effekten. Med et problem på 126,8 mill kr, jf. tabell 1, og tiltak på 39,4 mill kr vil driften i 2003 kunne realiseres innenfor de forutsetninger som ble lagt av styret i sak 59/02, dvs et underskudd på 90 mill kr i Det er igangsatt og til dels sluttført prosesser knyttet til tiltakene. Som grunnlag for budsjettet for 2003 er det gjennomført budsjettmøter med alle avdelingene hvor det er lagt vekt på å avklare rammebetingelsene for driften av de enkelte enhetene og hvor aktivitetskrav er drøftet og akseptert. Enkelte avdelinger viser stor aktivitetsøkning i forhold til plan. Dette gir økte inntekter. Det legges for noen av avdelingene derfor opp til noe justering av ressursgrunnlaget. Det legges videre opp til å formalisere driftsforutsetningene i 2003 overfor den enkelte leder med en avtale hvor økonomiske forutsetninger og aktivitetskrav er spesifisert. Budsjettopplegget for 2003 vil bety en aktivitetsvekst fra 2002 til 2003 på 2-3 % innenfor somatisk virksomhet målt i DRG-poeng. Det er i hovedsak tilgangen på ny kapasitet knyttet til Pasienthotellet som gir grunnlag for denne økningen. Gitt at økningen ikke lar seg realisere, vil vi måtte foreta en justering av sengekapasiteten. I tillegg til reell aktivitetsvekst kommer økning i DRG-poeng knyttet til forutsatt bedre koding tilsvarende 10 mill kr. Gjennom de omleggingene det legges opp til innenfor interntransporten legges til rette for at observasjonsenheten i Bodø også kan være åpen i helgene. Dette sammen med åpningen av pasienthotellet vil gi bedre kapasitet på sengepostene. Deler av denne kapasitetsøkningen vil måtte brukes til å ta over ansvaret for rengjøring av senger. Innenfor de rammebetingelsene som er lagt for driften for 2003 legges opp til en liten økning av behandlerkapasiteten innenfor psykiatri. Det legges også til grunn at hver behandler innenfor ved voksenpsykiatrisk poliklinikk skal behandle 2-3 flere pasienter pr uke. Usikkerheten i budsjettopplegget for 2003 er knyttet til at den kodeforbedringen som legges til grunn i Statsbudsjettet lar seg realisere. Videre vil det være usikkerhet knyttet til pasienttilgangen, hvor redusert tilgang fører til reduserte inntekter innenfor somatisk virksomhet. Vi har i 2002 en betydelig reduksjon i antall pasienter innenfor øye og gynekologi. Tilgang på legespesialister og spesialsykepleiere er også viktige usikkerhetsfaktorer fordi innleie av kapasitet er vesentlig dyrere enn egne ansatte. 8

9 Videre arbeid med tiltaksplan for resterende tilpasning Det videre arbeid med resterende reduksjon på 90 mill kr vil måtte få konsekvenser for pasienttilbudet og styret legger i sitt vedtak i sak 59/2002 til grunn at dette tilpasningsarbeidet må løses i nært samarbeid med Helse Nord. Akutt kirurgisk beredskap og organisering av fødeomsorgen Helse Nords styre har vedtatt at akutt kirurgisk beredskap og organisering av fødselsomsorgen i landsdelen skal gjennomgås i løpet av første halvdel av Første del av arbeidet skal være ferdig Det er nedsatt 2 bredt faglig sammensatte grupper. Begge ledes av eksterne tunge fagfolk. Gruppene har felles mandat. Fra Nordlandssykehuset deltar overlegene Bjørn Bergsdal, Ingebjørg Fagerli og Ingar Vold i henholdsvis kirurgi- og fødegruppen. For fødegruppen skal blant annet standarder utarbeidet av Nasjonalt Råd for fødselsomsorg legges til grunn for arbeidet. Ass. direktør Steinar Pleym Pedersen er oppnevnt medlem i Nasjonalt Råd. Nordlandssykehuset har på eget initiativ nylig gjennomgått fødevirksomheten hva angår operative forløsninger siste år i Lofoten. En faglig auditgruppe har vurdert virksomheten. Sykehuset har også på eget initiativ sett på den akutt operative virksomheten i Forhold som knytter seg til akutt kirurgi og fødselsomsorg er komplisert og ikke minst sensitivt. En finner det derfor formålstjenlig å avvente faggruppenes vurderinger/helse Nords behandling før Nordlandssykehuset konkret tar tak i dette. Andre forhold I tillegg til det arbeid som er igangsatt av Helse Nord knyttet til akutt kirurgi og fødeomsorg ser en for seg at det videre tilpasningsarbeid vil måtte rette seg inn blant annet mot følgende områder: Bruk av produktivitetsavtalen med sykepleierne Økning av antall helger i turnus Samordning laboratoriedrift både internt i foretaket og mellom foretakene Gjennomgang av tjenesteplaner for legene Samordnet ferieavvikling Samordning røntgendriften i foretaket og mellom foretakene Samordning av kapasitet innenfor ulike støttefunksjoner og team Omlegging av intensivavdelingen i Lofoten Vurdere mulige områder for samarbeid med UNN/andre helseforetak Outsorcing Som for akutt kirurgi og fødeomsorg er tiltak innenfor de aktuelle områdene både kompliserte og sensitive og vil kreve betydelig administrativ kapasitet både i forhold til utredning og gjennomføring. Det legges derfor opp til at de prosesser som er igangsatt, jfr tabell 2 foran, sluttføres før nye tunge prosesser igangsettes. 9

10 Innstilling til vedtak : Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret godkjenner tiltaksplanen på 39,4 mill kr for 2003 og legger til grunn at denne ikke skal ha negative konsekvenser for tilbudet til pasientene. Styret ber om å bli orientert om iverksetting av tiltakene gjennom de månedlige driftsrapportene. 2. Konkrete tiltak rettet mot tjenestetilbudet avventes til utredning om akutt kirurgi og fødselsomsorg er behandlet av styret for Helse Nord. 3. Styret ber om at det etableres kontakt med øvrige helseforetak for drøfting av mulige modeller for og mulig fordeling tjenestetilbud med sikte på opprettholdt tilbud til en lavere kostnad. Endret innstilling pkt 2: Vedtak : 2. Konkrete tiltak rettet mot tjenestetilbudet utredes samtidig som vi avventer at utredning om akutt kirurgi og fødselsomsorg er behandlet av styret for Helse Nord. Pkt 1 og 3 enstemmig vedtatt Endret innstilling pkt 2, fem stemte for, to mot, en fraværende. 10

11 Styresaknr 64/02 REF.: 2002/ Orientering om status for opptrappingsplanen for psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset Saksbehandler : Per Ingve Norheim Dokumenter i saken : Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn Stortinget har vedtatt en plan for utbygging av psykisk helsevern i primær- og spesialisthelsetjenesten for perioden , kalt opptrappingsplanen. Styret for Nordlandssykehuset har bedt om en redegjørelse for hva som er gjennomført pr. nå og hva som er planlagt etablert av nye tjenester for resten av planperioden. Den følgende oversikten er i hovedsak basert på data og opplysninger fra Helse Nord, som i kontakten med oss har presisert at det er Stortinget, gjennom hvert enkelt statsbudsjett, som bestemmer rammene til de regionale helseforetak, og som da igjen bevilger pengene videre til de enkelte tiltak i opptrappingsplanen. Dvs at de enkelte tiltak i planen er avhenging av eksplisitte budsjettvedtak før de kan gjennomføres f eks i regi av Nordlandssykehuset. Status pr. utgangen av 2002 Ifølge en skissemessig oversikt fra Helse Nord er det hittil i planperioden bevilget penger til følgende tiltak som nå ligger under Nordlandssykehuset sitt ansvarsområde (i hele kr): NPS-Akuttpost NPS-Rehab avd NPS-komp Modumbad 925 NPS-Sterkavd NPS-Polikliniske stillinger NPS-Akuttenhet NPS-Selvmordsprosj 600 NPS-Team spiseforst NPS-leder utvikl.avd. 440 NPS-Forskningsseksjon NPS:BUPA/Salten 880 BUP-Lofoten 450 Brukermedvirkning 61 Sum De fire øverst nevnte tiltak ble satt i verk på begynnelsen av og på midten av 1990-tallet, dvs flere år før opptrappingsplanen ble vedtatt av Stortinget. 11

12 Planlagte tiltak for perioden Tabellen nedenfor er sakset fra Helse Nord sin skjematiske oversikt over tiltak planlagt i regi av Nordlandssykehuset for resten av planperioden: Tiltak Invest.kostnad Ant. Døgn- Ant. Dag- Antall Driftskostnad plasser plasser stillinger Enhet idømt behandling, Bodø Rus/Psykiatrienhet, Bodø Klinikkavd. Barn/unge, samt Familieavd. Bodø BUP/VOP/Døgn og Dag, Lofoten BUP VOP Dagavd. 10 6, Døgnavd. 6 2, Merkantil - hele DPS Akuttpost Salten DPS, Bodø Samlokal. BUPA, Bodø 0 Psykoseteam, Bodø Styrking av VOP, Bodø Dagavd. I Bodø Plan- og utvikl.ressurs VOP Styrking av BUP-YS Styrking av BUP, ktr. Ørnes Plan- og utviklingsressurs BUP Nevropsykologisk tj. BUP/VOP Merkantil - BUP/VOP De fire øverste tiltak er under planlegging og skisseprosjektering i regi av utbyggingsavdelingen ved Nordlandssykehuset. Når forprosjektene er ferdig skal planen for det enkelte prosjekt sendes til godkjenning i Helsedepartementet via Helse Nord. Planleggingen foregår med sikte på en mest mulig optimal utnyttelse av bygningsmassen hvor nåværende bygg og planlagte nybygg vurderes under ett. Helse Nord har så lagt ikke lagt inn midler til å gjennomføre deler av ovennevnte plan i Gjennom de siste årene har NPS/Nordlandssykehuset forskuttert enkeltstillinger som ligger i planen, men som det ennå ikke er bevilget penger til fra Helse Nord. Det vesentlige av dette har gått til nødvendig bemanning av akuttposter samt til BUP og VOP. På tross av denne underfinansieringen har sykehuset hittil gått i økonomisk balanse, takket vær stram økonomisk styring, og da særlig i forhold til vakante stillinger i sykehuset for øvrig. I forhold til de økonomiske utsiktene for de nærmeste årene, vil dette ikke lenger være mulig. Når det gjelder økonomiske vurderinger for øvrig, vises til egne saker om budsjett mv. 12

13 Innstilling til vedtak : Vi anbefaler styret å gjøre følgende v e d t a k : 1. Styret tar saken om status for opptrappingsplanen ved Nordlandssykehuset til orientering. Styret kom med forslag til endret innstilling : 1. Styret tar saken om status for opptrappingsplanen ved Nordlandssykehuset til orientering. 2. Styret ønsker en detaljert oversikt over hva midlene fra opptrappingsplanen er brukt til, så langt i planperioden 3. Styret ønsker forelagt en sak for hvordan ventetidene i psykiatrien kan komme ned på et akseptabelt/verdig nivå. Vedtak : Endret innstilling vedtatt. 13

14 Styresak 65/02 REF.: 2002/ Inkluderende arbeidsliv Saksbehandler : Kerstin Thoresen Dokumenter i saken : Oversikt over aktuelle virkemidler i forbindelse med sykehusets sykefraværsarbeid (vedlagt) Styresak 58/02 (ikke vedlagt) Saksbehandlers kommentar : Det vises til styresak-sak 58 /02 hvor det ble fattet vedtak om å avvente møte med Fylkestrygdekontoret vedrørende vurdering av tilslutning til ordningen for Inkluderende Arbeidsliv (IA). Møtet ble avholdt 4. november. Tilstede var representanter fra Trygdeetaten, HEMIS, abeidslivssenteret samt fra Nordlandssykehuset. Sykehuset var representert med hovedverneombud, tillitsrepresentant fra NKF, sjefsykepleier, personaldirektør, seksjonsleder personalservice og personalkonsulent. Prosjektet Inkluderende Arbeidsliv ble presentert av representantene fra Trygdeetatens arbeidslivssenter Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober Målet med avtalen er at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid den reelle pensjonsalderen skal økes Hvordan bli en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA) For å bli en inkluderende arbeidslivsvirksomhet, må virksomheten undertegne Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen inngås med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Hvilken betydning har det å være IA? Vi får en fast kontaktperson i Trygdeetatens arbeidslivssenter Vi får mulighet til å igangsette aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontoret Bedriftshelsetjenesten får honorar fra trygdeetaten for arbeid med å tilbakeføre sykemeldte/personer med redusert funksjonsevne til arbeid (satsen er kr 490/t inntil 6 timer pr oppdrag) Ansatte får rett til å bruke utvidet egenmelding, slik at egenmelding kan benyttes 8 kalenderdager pr.sykefraværstilfelle og med et samlet øvre tak på 24 dager pr. 12- månedersperiode. 14

15 Arbeidsgiver skal: Ta initiativ til dialog med den enkelte sykemeldte med tanke på eventuell tilrettelegging. Samarbeide med myndighetene om etter- og videreutdanning slik at den sykemeldte kan bli kvalifisert til nytt arbeid/ny stilling. Ha skriftlige rutiner for registrering av fravær og oppfølging av sykemeldte Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne Legge til rette for å beholde/rekruttere eldre arbeidstakere. Arbeidstaker skal: Bidra til positiv dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake til arbeid. Ved fravær straks melde fra til nærmeste leder om forventet fraværslengde Levere egenmelding eller sykemelding Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for å være i eller komme tilbake til hel- eller deltidsarbeid. Være aktiv med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet. Trygdeetatens arbeidslivssenter skal: Gi arbeidsgiver og arbeidstaker tilbud om informasjon og veiledning vedrørende rutiner for oppfølging, fraværsregistrering og økonomiske støtteordninger Gi råd og veiledning på individnivå Sørge for at økonomiske virkemidler i enkeltsaker utløses raskt og effektivt på grunnlag av skriftlig dokumentasjon Bistå virksomheten med utviklingstiltak som støtter opp om samarbeidsavtalen Koordinere bistand fra trygdeetaten, og ved behov overfor andre offentlige instanser Tilby statistikk over virksomhetens/bransjens sykefravær fra sentral sykefraværsstatistikk Samarbeide med virksomhetens bedriftshelsetjeneste Bistå med utvikling av delmålene som er fastsatt i virksomheten, i henhold til samarbeidsavtalen. Forpliktelser Bedrifter som inngår Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv forplikter seg til å arbeide systematisk for å redusere sykefraværet. Myndighetene forplikter seg til å stille med virkemidler både av administrativ og økonomisk art. I denne forbindelse tok vi kontakt med leder ved Trygdeetatens arbeidslivssenter i Nordland, Cathrine Stavnes for å søke å avklare hva arbeidslivssenteret kan bidra med. Hun sier seg interessert i deltakelse og ser en reell mulighet til at en representant fra arbeidslivssenteret kan frigis én - to dager pr uke med arbeide knyttet til Nordlandssykehusets oppbygging av rutiner samt bistå sykehuset med kompetanse i forhold til utløsning av aktuelle tilgjengelige virkemidler. Innstilling til vedtak : Nordlandssykehuset undertegner Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av følgende funksjoner: - Sjefsykepleier / representant fra sykepleieledelsen - Hovedverneombud - Representant fra de hovedtillitsvalgte 15

16 - Representant fra personalavdelinga - HEMIS - Evt representant fra Trygdeetatens arbeidslivssenter. HEMIS forespørres om å ivareta sekratærfunksjonen. Prosjektgruppen får som mandat å utarbeide overordnede retningslinjer og prosedyrer for oppfølging av sykefravær og skader i arbeidssituasjonen, samt legge en plan for implementering av nye retningslinjer i organisasjonen. Prosjektgruppen skal vurdere og foreslå konkrete tiltak for å redusere sykefraværet både på kort og lang sikt. Gruppens arbeid fremlegges for styret i april for vurdering av foreslåtte tiltak. Styret ble informert om AMU`s vedtak i saken (behandlet 4.desember) og endret innstillingen i tråd med dette. Endret innstilling : Nordlandssykehuset undertegner Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av følgende funksjoner: - Sjefsykepleier / representant fra sykepleieledelsen - Hovedverneombud - Representant fra de hovedtillitsvalgte - 2 Representant fra personalavdelinga(1 fra Lofoten) - HEMIS - Evt representant fra Trygdeetatens arbeidslivssenter. HEMIS forespørres om å ivareta sekratærfunksjonen. Direktøren anbefaler at det opprettes egen prosjektlederstilling for prosjektperioden frem til oktober Prosjektgruppen får som mandat å utarbeide overordnede retningslinjer og prosedyrer for oppfølging av sykefravær og skader i arbeidssituasjonen, samt legge en plan for implementering av nye retningslinjer i organisasjonen. Prosjektgruppen skal vurdere og foreslå konkrete tiltak for å redusere sykefraværet både på kort og lang sikt. Gruppens arbeid fremlegges for styret i april for vurdering av foreslåtte tiltak Vedtak : Endret innstilling vedtatt 16

17 Styresak 66/02 REF.: 2002/100 Evaluering av styrets arbeid Ansvarlig : Bjørn Kjensli Evaluering av styrets arbeid og samarbeid med administrasjonen settes opp som egen sak. Det lages ikke noe saksdokument, evalueringen foregår muntlig. Etter evalueringen fremmet styreleder følgende forslag til vedtak : 1. Informasjon eksternt må bedres 2. Felles styreseminar med annet foretak må prioriteres 3. Orienteringssaker bør være åpne i den form at alle saker kan diskuteres 4. Lage styrevedtekter for Nordlandssykehuset 5. Avklare styremodellen i forhold til administrasjonen i Helse Nord Vedtak : Innstilling vedtatt 17

18 Styresaknr 67/02 REF.: 2002/ Orienteringssaker Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Saksbehandlers kommentar : 1. Revisjonsrapport muntlig gjennomgang Økonomidirektøren orienterte om saken. Nye prinsipper for regnskapsførsel fører til mye mer arbeid og omlegging av rutiner. Det er 4 viktige punkter å gjøre noe med: 1. Åpningsbalansen 2. Pensjoner 3. Avstemminger 4. Klargjøring av ansvarsforhold Innstilling til vedtak : Styret anmoder administrasjonen om å sette av tilstrekkelige ressurser eventuelt leie inn nødvendig kompetanse slik at vi kan få en anmerkningsfri revisjonsrapport for Styret ber Helse Nord avklare de forhold som ligger i foreløpig revisjonsrapport og som ligger utenfor styrets/foretakets kontroll. Vedtak : Innstilling vedtatt 2. Overtallighet muntlig redegjørelse Personaldirektør Kerstin Thoresen orienterte om situasjonen i henhold til ulike pågående omorganiseringsprosjekt i sykehuset. Det lages generelle retningslinjer for håndtering av overtallighet. Disse har vært tatt opp i drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene. Saken skal opp i AMU 19. des. Vedtak : Saken tas til orientering og kommer tilbake som orienteringssak i Februar Prematursaken Det var delte meninger om hvordan denne saken var blitt ført, både blant styremedlemmene og representanter fra administrasjonen. Denne type saker er vanskelig, men styret må ha en policy og prinsipiell holdning til slike saker. Vedtak : Styret ber administrasjonen om å legge frem en policysak til neste styremøte vedrørende ansattes personlige engasjement eksternt eller på vegne av foretaket. 4. Orientering AMK Morten Bain etterspurte hvor det var blitt av vår 113 sak. Og sa litt om viktigheten av å få en diskusjon rundt denne saken som engasjerte han. Beklagelig vis sto det i avisen å lese at Helse Nord 18

19 allerede fattet en beslutning i saken. Uten at vårt styre har fått kommet til orde. Vi har altså ingen innflytelse når beslutninger tas på en slik måte. 5. Etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Sjeflege i psykiatri Otto Mathisen orienterte om saken. Helse Nord har fremmet forslag til at det skal etableres et slikt kompetansesenter i Tromsø, uten at berørte parter har blitt forespurt og at vi har fått lov til å få være med på å konkurrere om å gi en slik tjeneste. Helse Nord skal styrebehandle saken 12.des. Styret for Nordlandssykehuset har under møte i dag fattet følgende enstemmig vedtak vedr. etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser: Vedtak : Styret i NLSH ber styret for Helse Nord RHF utsette behandlingen av styresak vedr. etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Dette med sikte på nærmere utredning og at saken blir forelagt berørte helseforetak til uttalelse. (Styrets vedtak ble samme dag oversendt i brevsform på telefax til Helse Nord ) 19

20 Styresaknr 68/02 REF.: 2002/ Åpne /lukkede styremøter og praktisering av offentlighetsloven Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Brev fra Helse Nord vedr. praktisering av offentlighetsloven Helsedepartementets fortolkning. Helseministerens innlegg på redaktørforeningens høstmøte 15. oktober 2002 Saksbehandlers kommentar : Til orientering av styrets medlemmer vises det til brev fra Helse Nord og helseministerens innlegg i sakens anledning. Saken legges frem uten innstilling til diskusjon i styret. Etter at saken ble diskutert i styret fremmet styreleder følgende innstilling til vedtak : Styret mener det er viktig å tilrettelegge for åpenhet i Nordlandssykehuset fordi foretaket tilbyr tjenester av stor betydning for både innbyggere og lokalsamfunn i Nordland. Som et ledd i dette arbeidet vil styret innføre åpne styremøter f.o.m 1. januar 2003.Styret anmoder administrasjonen om å legge frem en orientering for styret om hvordan meroffentlighet og åpenhet skal praktiseres i vårt foretak. Vedtak : Innstilling vedtatt 20

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer