Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember"

Transkript

1 Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald Sivertsen Permisjon Styremedlem Ingeborg Overvoll X Styremedlem Lars H. Vorland x Ansatte repr. Magne Johansen X Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Rune Holm X Observatør fra Helse Nord RHF Fagdirektør Trine Magnus 9.des Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim X Ass.direktør Per Ingve Norheim X Ass.direktør Steinar Pleym Pedersen X Økonomisjef Jørn Stemland X Kontorsjef Rolf Jensen X Tilstede fra Nordlandsforskning Merknad :

2 Saksliste Styremøte, Bodø Zefyr hotell 9 10 desember Sak 62/02 Undertegning av protokoll Sak 63/02 Budsjett 2003 Sak 64/02 Sak 65/02 Sak 66/02 Sak 67/02 Opptrappingsplan psykiatri - orientering Inkluderende arbeidsliv Evaluering av styrets arbeid Orienteringssaker 1. Revisjonsrapport - muntlig gjennomgang 2. Overtallighet - muntlig redegjørelse 3. AMK 4. Prematursaken Sak 68/02 Sak 69/02 Åpne/lukkede møter og praktisering av offentlighetsloven Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2

3 Styresaknr 62/02 REF.: 2002/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.november 2002 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Protokoll fra styrets møte 5.november 2002 Saksbehandlers kommentar : Behandles 9 og Protokoll fra styrets møte 5.november 2002 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 5.november 2002 godkjennes Vedtak : Innstilling vedtatt 3

4 Styresaknr 63/02 REF.: 2002/ BUDSJETT 2003 Saksbehandler : Jørn Stemland Dokumenter i saken : Styresak 51 og 59/02 Budsjett 2003(ikke vedlagt) Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn I sak 59/01 ble styret presentert for et samlet budsjettproblem på 140 mill kr og fattet vedtak om at 50 mill kr av problemet skal løses i 2003, hvorav 40 mill kr inkludert kompensasjon for økt premie til pensjonsordningen, ikke skal ha konsekvenser for pasienttilbudet. Resterende 10 mill kr av det problem som skal løses i 2003 forutsettes løst gjennom endringer i aktivitetstilbudet innen foretaket og mellom foretakene i Helse Nord. Resterende 90 mill kr skal løses i 2004 og da i nært samarbeid med Helse Nord og etter en kritisk gjennomgang av Nordlandssykehusets drift, organisering og tilbud av spesialisthelsetjenester. I denne saken inviteres styret til å ta stilling til hvordan de første 50 mill kr skal løses. Det legges opp til sluttbehandling av budsjettet i januar. Styret vedtok i sak 51/02 at investeringsplanen skulle legges frem som egen sak. Rammebetingelsene knyttet til investeringsopplegget for 2003 er ennå ikke kjent fordi styret for Helse Nord i sitt forrige møte ba om en ny vurdering av investeringsopplegget. For Nordlandssykehuset ble det i saksfremlegget foreslått 30 mill kr til investeringer utover midler til finansiering av prosjekter som allerede er igangsatt. Gitt at styret for Helse Nord gir sin tilslutning til dette vil de 30 mill kr som var foreslått til Nordlandssykehuset gå med til å erstatte utslitt utstyr. Siden beslutningen til Helse Nord har avgjørende betydning for innholdet i vårt investeringsopplegg for 2003, avventes sak om investeringer til Helse Nord har fattet sin beslutning. Oppdatering rammebetingelser I tabell 1 nedenfor er vist sammenhengen mellom årets budsjett, årets prognostiserte regnskap og budsjettproblemet. Av tabellen går det frem at det prognostiseres med et underskudd på 20 mill kr i 2002, hvorav 25 mill kr er knyttet til lønn, 3 mill kr til avskrivninger og 2 mill kr til andre driftskostnader. Økte inntekter på 10 mill kr reduserer underskuddet til 20 mill kr. Kolonnen Endringer 2003 er spesifisert i tabell 2 og inneholder de elementene som generer budsjettproblemet for Sammen med underskuddet i 2002 på 20 mill kr fremkommer et totalt problem på 126,8 mill kr. Reduksjonen fra 140 mill kr er av teknisk art, fordi merkostnader til pensjonsordningen og kompensasjonen for denne nå anses som løst fordi den inngår årbudsjettet og årsprognosen for regnskap. Helse Nord har gjennom budsjettrundskriv nr 4 bekreftet at denne kompensasjonen vil bli videreført i basisbevilgningen for

5 Tabell 1: Sammenheng mellom årets budsjett, prognostiserte regnskap og budsjettproblemet (mill 2002 kr) Tekst Års- Justert Avvik Endringer Totalt Løsning Uløst prognose års budsjett Problem 2003 Driftsinntekter Basisramme 820,2 820,2 0,0-23,7-23,7-23,7 ISF 371,7 366,7 5,0-8,1-3,1 14,7 11,6 Polikliniske inntekter 120,3 115,3 5,0-0,4 4,6 2,5 7,1 Øremerkede statstilskudd 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter 33,1 33,1 0,0 0,0 2,0 2,0 Interne inntekter (andre HF) 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 1 358, ,9 10,0-32,2-22,2 19,2-3,0 Driftskostnader Lønn 941,6 916,6-25,0-40,6-65,6 16,7-48,9 Varekostnader 136,8 136,8 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 300,0 298,0-2,0-12,0-14,0 3,5-10,5 Ordinære avskrivninger 133,3 130,3-3,0-15,0-18,0-18,0 Interne kostnader (andre HF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftskostnader 1 511, ,7-30,0-67,6-97,6 20,2-77,4 Driftsresultat -152,8-132,8 Finansielle poster Renteinntekter -2,5-2,5 0,0 Rentekostnader 0,0 0,0 0,0-7,0-7,0-7,0 Sum finansielle kostnader -2,5-2,5 Ordinært resultat -150,3-130,3 Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter -130,3-130,3 0,0 Ekstarord. kostnader 0,0 kostnader -130,3-130,3 Resultat -20,0 0,0-20,0-106,8-126,8 39,4-87,4 Forut for styresak 59/02 var det ikke anledning til en grundig gjennomgang av rammebetingelsene for 2003 lagt til grunn av Helse Nord. På bakgrunn av slik gjennomgang fremkommer derfor en del endringer for enkelte av punktene i problembeskrivelsen i tabell 2 nedenfor sammenlignet med sak 59/02. Endringene er i hovedsak knyttet til at staten ved tekniske omlegginger av finansieringssystemet trekker inn mer ressurser enn det omleggingene reelt sett gir grunnlag for. Videre er nivået på avskrivningene tilpasset det investeringsvolum som administrasjonen i Helse Nord foreslo i sin sak for styret i Helse Nord. Det er i tillegg budsjettert med rentekostnader knyttet til det budsjetterte underskuddet på 90 mill kr. I sak 59/02 ble det omtalt en økning på om lag 1,5 mill kr knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri. Gjennomgang av grunnlaget fra Helse Nord viser at denne økningen ikke er reell. Nordlandssykehuset er derfor ikke tilført midler i 2003 innenfor opptrappingsplanen for psykiatri. 5

6 Tabell 2: Spesifikasjon av endringer 2003 (mill 2002 kr) Basisramme Effektiviseringskrav 17,0 Ekstratrekk ISF 3,8 Dobbelttrekk egenandeler mammografi 1,6 For mye trukket ved omlegging remicade 1,3 Sum redusert basisramme 23,7 ISF Reduksjon takster ISF 8,1 Polikliniske inntekter Reduksjon takster 0,4 Lønn Overheng lønnsoppgjør 2002 utover lønnsforutsetningene 14,3 Lønnsoppgjør ,5% 14,3 Vakanser NPS 7,0 Nye tiltak 5,0 Sum økt lønn 40,6 Andre driftskostnader Drift pasienthotellet 7,0 Nye tiltak 5,0 Sum økte andre driftskostnader 12,0 Ordinære avskrivninger Avskrivninger investeringer 2002 og ,0 Finansielle poster Renter av underskudd ,0 Av tabell 2 går det frem at inntektene reduseres reelt med om lag 32 mill kr. Resterende økt problem i 2003 er knyttet til økte kostnader samt at det ikke kompenseres fullt ut for kapitalbruken, dvs. økte avskrivninger. 6

7 Tilpasning til vedtatte rammebetingelser for 2003 Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 59/02 er det utarbeidet en konkret handlingsplan for tilpasse driften slik at underskuddet for 2003 blir på maksimalt 90 mill kr, jf. tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Handlingsplan 2003 for å tilpasse driften til vedtatte rammebetingelser (mill 2002kr) Potensial ISF Kodeforbedring Bodø 10,0 10,0 10,0 Pasienthotellet økt inntekt 4,7 4,7 4,7 Sum økt ISF 14,7 14,7 14,7 Polikliniske inntekter Netto inntektsøkning psykiatri 2,5 2,5 2,5 Økt inntekt PACS 1,0 1,0 Økte poliklinikkinntekter 3,5 2,5 3,5 Andre inntekter Rensåsen Daghjem 1,2 1,2 1,2 Overføring pasienter fra Brøseth 3,0 3,0 Sum andre inntekter 4,2 1,2 4,2 Driftskostnader Lønn Prosjekt TB 2,5 1,0 2,5 Omlegging psykiatri 2,5 1,0 2,5 Omlegging teknisk vakt 1,2 1,2 1,2 Omlegging interntransport 3,0 2,0 3,0 Vakanser NPS ,0 4,0 4,0 Omlegging kontortjenesten 3,0 1,0 3,0 Nedlegging av internhotellet 2,3 2,3 2,3 PACS - redusert lønn 1,0 0,5 1,0 Tiltak Lofoten 2,7 2,7 2,7 Div. mindre tiltak Bodø 1,0 1,0 1,0 Sum lønn 23,2 16,7 23,2 Andre driftskostnader Reduserte kostnader Rensåsen 0,8 0,8 0,8 Fabrazym 2,0 2,0 2,0 PACS - red. film 3,0 1,5 3,0 Sum andre driftskostnader 5,8 4,3 5,8 Sum effekt tiltak 48,4 39,4 48,4 Av tabellen går det frem at det foreligger konkrete planer for realisering av tiltak i 2003 tilsvarende 39,4 mill kr gitt at alle tiltak realiseres med forutsatt konsekvens. Tiltakene vil ha liten negativ 7

8 pasientkonsekvens. Gjennom åpningen av pasienthotellet vil tilbudet til pasientene for deler av virksomheten bli bedre. Tiltakene vil kunne gi en ytterligere effekt på 9 mill kr i Det er imidlertid knyttet noe større usikkerhet til denne effekten. Med et problem på 126,8 mill kr, jf. tabell 1, og tiltak på 39,4 mill kr vil driften i 2003 kunne realiseres innenfor de forutsetninger som ble lagt av styret i sak 59/02, dvs et underskudd på 90 mill kr i Det er igangsatt og til dels sluttført prosesser knyttet til tiltakene. Som grunnlag for budsjettet for 2003 er det gjennomført budsjettmøter med alle avdelingene hvor det er lagt vekt på å avklare rammebetingelsene for driften av de enkelte enhetene og hvor aktivitetskrav er drøftet og akseptert. Enkelte avdelinger viser stor aktivitetsøkning i forhold til plan. Dette gir økte inntekter. Det legges for noen av avdelingene derfor opp til noe justering av ressursgrunnlaget. Det legges videre opp til å formalisere driftsforutsetningene i 2003 overfor den enkelte leder med en avtale hvor økonomiske forutsetninger og aktivitetskrav er spesifisert. Budsjettopplegget for 2003 vil bety en aktivitetsvekst fra 2002 til 2003 på 2-3 % innenfor somatisk virksomhet målt i DRG-poeng. Det er i hovedsak tilgangen på ny kapasitet knyttet til Pasienthotellet som gir grunnlag for denne økningen. Gitt at økningen ikke lar seg realisere, vil vi måtte foreta en justering av sengekapasiteten. I tillegg til reell aktivitetsvekst kommer økning i DRG-poeng knyttet til forutsatt bedre koding tilsvarende 10 mill kr. Gjennom de omleggingene det legges opp til innenfor interntransporten legges til rette for at observasjonsenheten i Bodø også kan være åpen i helgene. Dette sammen med åpningen av pasienthotellet vil gi bedre kapasitet på sengepostene. Deler av denne kapasitetsøkningen vil måtte brukes til å ta over ansvaret for rengjøring av senger. Innenfor de rammebetingelsene som er lagt for driften for 2003 legges opp til en liten økning av behandlerkapasiteten innenfor psykiatri. Det legges også til grunn at hver behandler innenfor ved voksenpsykiatrisk poliklinikk skal behandle 2-3 flere pasienter pr uke. Usikkerheten i budsjettopplegget for 2003 er knyttet til at den kodeforbedringen som legges til grunn i Statsbudsjettet lar seg realisere. Videre vil det være usikkerhet knyttet til pasienttilgangen, hvor redusert tilgang fører til reduserte inntekter innenfor somatisk virksomhet. Vi har i 2002 en betydelig reduksjon i antall pasienter innenfor øye og gynekologi. Tilgang på legespesialister og spesialsykepleiere er også viktige usikkerhetsfaktorer fordi innleie av kapasitet er vesentlig dyrere enn egne ansatte. 8

9 Videre arbeid med tiltaksplan for resterende tilpasning Det videre arbeid med resterende reduksjon på 90 mill kr vil måtte få konsekvenser for pasienttilbudet og styret legger i sitt vedtak i sak 59/2002 til grunn at dette tilpasningsarbeidet må løses i nært samarbeid med Helse Nord. Akutt kirurgisk beredskap og organisering av fødeomsorgen Helse Nords styre har vedtatt at akutt kirurgisk beredskap og organisering av fødselsomsorgen i landsdelen skal gjennomgås i løpet av første halvdel av Første del av arbeidet skal være ferdig Det er nedsatt 2 bredt faglig sammensatte grupper. Begge ledes av eksterne tunge fagfolk. Gruppene har felles mandat. Fra Nordlandssykehuset deltar overlegene Bjørn Bergsdal, Ingebjørg Fagerli og Ingar Vold i henholdsvis kirurgi- og fødegruppen. For fødegruppen skal blant annet standarder utarbeidet av Nasjonalt Råd for fødselsomsorg legges til grunn for arbeidet. Ass. direktør Steinar Pleym Pedersen er oppnevnt medlem i Nasjonalt Råd. Nordlandssykehuset har på eget initiativ nylig gjennomgått fødevirksomheten hva angår operative forløsninger siste år i Lofoten. En faglig auditgruppe har vurdert virksomheten. Sykehuset har også på eget initiativ sett på den akutt operative virksomheten i Forhold som knytter seg til akutt kirurgi og fødselsomsorg er komplisert og ikke minst sensitivt. En finner det derfor formålstjenlig å avvente faggruppenes vurderinger/helse Nords behandling før Nordlandssykehuset konkret tar tak i dette. Andre forhold I tillegg til det arbeid som er igangsatt av Helse Nord knyttet til akutt kirurgi og fødeomsorg ser en for seg at det videre tilpasningsarbeid vil måtte rette seg inn blant annet mot følgende områder: Bruk av produktivitetsavtalen med sykepleierne Økning av antall helger i turnus Samordning laboratoriedrift både internt i foretaket og mellom foretakene Gjennomgang av tjenesteplaner for legene Samordnet ferieavvikling Samordning røntgendriften i foretaket og mellom foretakene Samordning av kapasitet innenfor ulike støttefunksjoner og team Omlegging av intensivavdelingen i Lofoten Vurdere mulige områder for samarbeid med UNN/andre helseforetak Outsorcing Som for akutt kirurgi og fødeomsorg er tiltak innenfor de aktuelle områdene både kompliserte og sensitive og vil kreve betydelig administrativ kapasitet både i forhold til utredning og gjennomføring. Det legges derfor opp til at de prosesser som er igangsatt, jfr tabell 2 foran, sluttføres før nye tunge prosesser igangsettes. 9

10 Innstilling til vedtak : Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret godkjenner tiltaksplanen på 39,4 mill kr for 2003 og legger til grunn at denne ikke skal ha negative konsekvenser for tilbudet til pasientene. Styret ber om å bli orientert om iverksetting av tiltakene gjennom de månedlige driftsrapportene. 2. Konkrete tiltak rettet mot tjenestetilbudet avventes til utredning om akutt kirurgi og fødselsomsorg er behandlet av styret for Helse Nord. 3. Styret ber om at det etableres kontakt med øvrige helseforetak for drøfting av mulige modeller for og mulig fordeling tjenestetilbud med sikte på opprettholdt tilbud til en lavere kostnad. Endret innstilling pkt 2: Vedtak : 2. Konkrete tiltak rettet mot tjenestetilbudet utredes samtidig som vi avventer at utredning om akutt kirurgi og fødselsomsorg er behandlet av styret for Helse Nord. Pkt 1 og 3 enstemmig vedtatt Endret innstilling pkt 2, fem stemte for, to mot, en fraværende. 10

11 Styresaknr 64/02 REF.: 2002/ Orientering om status for opptrappingsplanen for psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset Saksbehandler : Per Ingve Norheim Dokumenter i saken : Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn Stortinget har vedtatt en plan for utbygging av psykisk helsevern i primær- og spesialisthelsetjenesten for perioden , kalt opptrappingsplanen. Styret for Nordlandssykehuset har bedt om en redegjørelse for hva som er gjennomført pr. nå og hva som er planlagt etablert av nye tjenester for resten av planperioden. Den følgende oversikten er i hovedsak basert på data og opplysninger fra Helse Nord, som i kontakten med oss har presisert at det er Stortinget, gjennom hvert enkelt statsbudsjett, som bestemmer rammene til de regionale helseforetak, og som da igjen bevilger pengene videre til de enkelte tiltak i opptrappingsplanen. Dvs at de enkelte tiltak i planen er avhenging av eksplisitte budsjettvedtak før de kan gjennomføres f eks i regi av Nordlandssykehuset. Status pr. utgangen av 2002 Ifølge en skissemessig oversikt fra Helse Nord er det hittil i planperioden bevilget penger til følgende tiltak som nå ligger under Nordlandssykehuset sitt ansvarsområde (i hele kr): NPS-Akuttpost NPS-Rehab avd NPS-komp Modumbad 925 NPS-Sterkavd NPS-Polikliniske stillinger NPS-Akuttenhet NPS-Selvmordsprosj 600 NPS-Team spiseforst NPS-leder utvikl.avd. 440 NPS-Forskningsseksjon NPS:BUPA/Salten 880 BUP-Lofoten 450 Brukermedvirkning 61 Sum De fire øverst nevnte tiltak ble satt i verk på begynnelsen av og på midten av 1990-tallet, dvs flere år før opptrappingsplanen ble vedtatt av Stortinget. 11

12 Planlagte tiltak for perioden Tabellen nedenfor er sakset fra Helse Nord sin skjematiske oversikt over tiltak planlagt i regi av Nordlandssykehuset for resten av planperioden: Tiltak Invest.kostnad Ant. Døgn- Ant. Dag- Antall Driftskostnad plasser plasser stillinger Enhet idømt behandling, Bodø Rus/Psykiatrienhet, Bodø Klinikkavd. Barn/unge, samt Familieavd. Bodø BUP/VOP/Døgn og Dag, Lofoten BUP VOP Dagavd. 10 6, Døgnavd. 6 2, Merkantil - hele DPS Akuttpost Salten DPS, Bodø Samlokal. BUPA, Bodø 0 Psykoseteam, Bodø Styrking av VOP, Bodø Dagavd. I Bodø Plan- og utvikl.ressurs VOP Styrking av BUP-YS Styrking av BUP, ktr. Ørnes Plan- og utviklingsressurs BUP Nevropsykologisk tj. BUP/VOP Merkantil - BUP/VOP De fire øverste tiltak er under planlegging og skisseprosjektering i regi av utbyggingsavdelingen ved Nordlandssykehuset. Når forprosjektene er ferdig skal planen for det enkelte prosjekt sendes til godkjenning i Helsedepartementet via Helse Nord. Planleggingen foregår med sikte på en mest mulig optimal utnyttelse av bygningsmassen hvor nåværende bygg og planlagte nybygg vurderes under ett. Helse Nord har så lagt ikke lagt inn midler til å gjennomføre deler av ovennevnte plan i Gjennom de siste årene har NPS/Nordlandssykehuset forskuttert enkeltstillinger som ligger i planen, men som det ennå ikke er bevilget penger til fra Helse Nord. Det vesentlige av dette har gått til nødvendig bemanning av akuttposter samt til BUP og VOP. På tross av denne underfinansieringen har sykehuset hittil gått i økonomisk balanse, takket vær stram økonomisk styring, og da særlig i forhold til vakante stillinger i sykehuset for øvrig. I forhold til de økonomiske utsiktene for de nærmeste årene, vil dette ikke lenger være mulig. Når det gjelder økonomiske vurderinger for øvrig, vises til egne saker om budsjett mv. 12

13 Innstilling til vedtak : Vi anbefaler styret å gjøre følgende v e d t a k : 1. Styret tar saken om status for opptrappingsplanen ved Nordlandssykehuset til orientering. Styret kom med forslag til endret innstilling : 1. Styret tar saken om status for opptrappingsplanen ved Nordlandssykehuset til orientering. 2. Styret ønsker en detaljert oversikt over hva midlene fra opptrappingsplanen er brukt til, så langt i planperioden 3. Styret ønsker forelagt en sak for hvordan ventetidene i psykiatrien kan komme ned på et akseptabelt/verdig nivå. Vedtak : Endret innstilling vedtatt. 13

14 Styresak 65/02 REF.: 2002/ Inkluderende arbeidsliv Saksbehandler : Kerstin Thoresen Dokumenter i saken : Oversikt over aktuelle virkemidler i forbindelse med sykehusets sykefraværsarbeid (vedlagt) Styresak 58/02 (ikke vedlagt) Saksbehandlers kommentar : Det vises til styresak-sak 58 /02 hvor det ble fattet vedtak om å avvente møte med Fylkestrygdekontoret vedrørende vurdering av tilslutning til ordningen for Inkluderende Arbeidsliv (IA). Møtet ble avholdt 4. november. Tilstede var representanter fra Trygdeetaten, HEMIS, abeidslivssenteret samt fra Nordlandssykehuset. Sykehuset var representert med hovedverneombud, tillitsrepresentant fra NKF, sjefsykepleier, personaldirektør, seksjonsleder personalservice og personalkonsulent. Prosjektet Inkluderende Arbeidsliv ble presentert av representantene fra Trygdeetatens arbeidslivssenter Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober Målet med avtalen er at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid den reelle pensjonsalderen skal økes Hvordan bli en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA) For å bli en inkluderende arbeidslivsvirksomhet, må virksomheten undertegne Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen inngås med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Hvilken betydning har det å være IA? Vi får en fast kontaktperson i Trygdeetatens arbeidslivssenter Vi får mulighet til å igangsette aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontoret Bedriftshelsetjenesten får honorar fra trygdeetaten for arbeid med å tilbakeføre sykemeldte/personer med redusert funksjonsevne til arbeid (satsen er kr 490/t inntil 6 timer pr oppdrag) Ansatte får rett til å bruke utvidet egenmelding, slik at egenmelding kan benyttes 8 kalenderdager pr.sykefraværstilfelle og med et samlet øvre tak på 24 dager pr. 12- månedersperiode. 14

15 Arbeidsgiver skal: Ta initiativ til dialog med den enkelte sykemeldte med tanke på eventuell tilrettelegging. Samarbeide med myndighetene om etter- og videreutdanning slik at den sykemeldte kan bli kvalifisert til nytt arbeid/ny stilling. Ha skriftlige rutiner for registrering av fravær og oppfølging av sykemeldte Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne Legge til rette for å beholde/rekruttere eldre arbeidstakere. Arbeidstaker skal: Bidra til positiv dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake til arbeid. Ved fravær straks melde fra til nærmeste leder om forventet fraværslengde Levere egenmelding eller sykemelding Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for å være i eller komme tilbake til hel- eller deltidsarbeid. Være aktiv med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet. Trygdeetatens arbeidslivssenter skal: Gi arbeidsgiver og arbeidstaker tilbud om informasjon og veiledning vedrørende rutiner for oppfølging, fraværsregistrering og økonomiske støtteordninger Gi råd og veiledning på individnivå Sørge for at økonomiske virkemidler i enkeltsaker utløses raskt og effektivt på grunnlag av skriftlig dokumentasjon Bistå virksomheten med utviklingstiltak som støtter opp om samarbeidsavtalen Koordinere bistand fra trygdeetaten, og ved behov overfor andre offentlige instanser Tilby statistikk over virksomhetens/bransjens sykefravær fra sentral sykefraværsstatistikk Samarbeide med virksomhetens bedriftshelsetjeneste Bistå med utvikling av delmålene som er fastsatt i virksomheten, i henhold til samarbeidsavtalen. Forpliktelser Bedrifter som inngår Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv forplikter seg til å arbeide systematisk for å redusere sykefraværet. Myndighetene forplikter seg til å stille med virkemidler både av administrativ og økonomisk art. I denne forbindelse tok vi kontakt med leder ved Trygdeetatens arbeidslivssenter i Nordland, Cathrine Stavnes for å søke å avklare hva arbeidslivssenteret kan bidra med. Hun sier seg interessert i deltakelse og ser en reell mulighet til at en representant fra arbeidslivssenteret kan frigis én - to dager pr uke med arbeide knyttet til Nordlandssykehusets oppbygging av rutiner samt bistå sykehuset med kompetanse i forhold til utløsning av aktuelle tilgjengelige virkemidler. Innstilling til vedtak : Nordlandssykehuset undertegner Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av følgende funksjoner: - Sjefsykepleier / representant fra sykepleieledelsen - Hovedverneombud - Representant fra de hovedtillitsvalgte 15

16 - Representant fra personalavdelinga - HEMIS - Evt representant fra Trygdeetatens arbeidslivssenter. HEMIS forespørres om å ivareta sekratærfunksjonen. Prosjektgruppen får som mandat å utarbeide overordnede retningslinjer og prosedyrer for oppfølging av sykefravær og skader i arbeidssituasjonen, samt legge en plan for implementering av nye retningslinjer i organisasjonen. Prosjektgruppen skal vurdere og foreslå konkrete tiltak for å redusere sykefraværet både på kort og lang sikt. Gruppens arbeid fremlegges for styret i april for vurdering av foreslåtte tiltak. Styret ble informert om AMU`s vedtak i saken (behandlet 4.desember) og endret innstillingen i tråd med dette. Endret innstilling : Nordlandssykehuset undertegner Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av følgende funksjoner: - Sjefsykepleier / representant fra sykepleieledelsen - Hovedverneombud - Representant fra de hovedtillitsvalgte - 2 Representant fra personalavdelinga(1 fra Lofoten) - HEMIS - Evt representant fra Trygdeetatens arbeidslivssenter. HEMIS forespørres om å ivareta sekratærfunksjonen. Direktøren anbefaler at det opprettes egen prosjektlederstilling for prosjektperioden frem til oktober Prosjektgruppen får som mandat å utarbeide overordnede retningslinjer og prosedyrer for oppfølging av sykefravær og skader i arbeidssituasjonen, samt legge en plan for implementering av nye retningslinjer i organisasjonen. Prosjektgruppen skal vurdere og foreslå konkrete tiltak for å redusere sykefraværet både på kort og lang sikt. Gruppens arbeid fremlegges for styret i april for vurdering av foreslåtte tiltak Vedtak : Endret innstilling vedtatt 16

17 Styresak 66/02 REF.: 2002/100 Evaluering av styrets arbeid Ansvarlig : Bjørn Kjensli Evaluering av styrets arbeid og samarbeid med administrasjonen settes opp som egen sak. Det lages ikke noe saksdokument, evalueringen foregår muntlig. Etter evalueringen fremmet styreleder følgende forslag til vedtak : 1. Informasjon eksternt må bedres 2. Felles styreseminar med annet foretak må prioriteres 3. Orienteringssaker bør være åpne i den form at alle saker kan diskuteres 4. Lage styrevedtekter for Nordlandssykehuset 5. Avklare styremodellen i forhold til administrasjonen i Helse Nord Vedtak : Innstilling vedtatt 17

18 Styresaknr 67/02 REF.: 2002/ Orienteringssaker Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Saksbehandlers kommentar : 1. Revisjonsrapport muntlig gjennomgang Økonomidirektøren orienterte om saken. Nye prinsipper for regnskapsførsel fører til mye mer arbeid og omlegging av rutiner. Det er 4 viktige punkter å gjøre noe med: 1. Åpningsbalansen 2. Pensjoner 3. Avstemminger 4. Klargjøring av ansvarsforhold Innstilling til vedtak : Styret anmoder administrasjonen om å sette av tilstrekkelige ressurser eventuelt leie inn nødvendig kompetanse slik at vi kan få en anmerkningsfri revisjonsrapport for Styret ber Helse Nord avklare de forhold som ligger i foreløpig revisjonsrapport og som ligger utenfor styrets/foretakets kontroll. Vedtak : Innstilling vedtatt 2. Overtallighet muntlig redegjørelse Personaldirektør Kerstin Thoresen orienterte om situasjonen i henhold til ulike pågående omorganiseringsprosjekt i sykehuset. Det lages generelle retningslinjer for håndtering av overtallighet. Disse har vært tatt opp i drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene. Saken skal opp i AMU 19. des. Vedtak : Saken tas til orientering og kommer tilbake som orienteringssak i Februar Prematursaken Det var delte meninger om hvordan denne saken var blitt ført, både blant styremedlemmene og representanter fra administrasjonen. Denne type saker er vanskelig, men styret må ha en policy og prinsipiell holdning til slike saker. Vedtak : Styret ber administrasjonen om å legge frem en policysak til neste styremøte vedrørende ansattes personlige engasjement eksternt eller på vegne av foretaket. 4. Orientering AMK Morten Bain etterspurte hvor det var blitt av vår 113 sak. Og sa litt om viktigheten av å få en diskusjon rundt denne saken som engasjerte han. Beklagelig vis sto det i avisen å lese at Helse Nord 18

19 allerede fattet en beslutning i saken. Uten at vårt styre har fått kommet til orde. Vi har altså ingen innflytelse når beslutninger tas på en slik måte. 5. Etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Sjeflege i psykiatri Otto Mathisen orienterte om saken. Helse Nord har fremmet forslag til at det skal etableres et slikt kompetansesenter i Tromsø, uten at berørte parter har blitt forespurt og at vi har fått lov til å få være med på å konkurrere om å gi en slik tjeneste. Helse Nord skal styrebehandle saken 12.des. Styret for Nordlandssykehuset har under møte i dag fattet følgende enstemmig vedtak vedr. etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser: Vedtak : Styret i NLSH ber styret for Helse Nord RHF utsette behandlingen av styresak vedr. etablering av kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Dette med sikte på nærmere utredning og at saken blir forelagt berørte helseforetak til uttalelse. (Styrets vedtak ble samme dag oversendt i brevsform på telefax til Helse Nord ) 19

20 Styresaknr 68/02 REF.: 2002/ Åpne /lukkede styremøter og praktisering av offentlighetsloven Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Brev fra Helse Nord vedr. praktisering av offentlighetsloven Helsedepartementets fortolkning. Helseministerens innlegg på redaktørforeningens høstmøte 15. oktober 2002 Saksbehandlers kommentar : Til orientering av styrets medlemmer vises det til brev fra Helse Nord og helseministerens innlegg i sakens anledning. Saken legges frem uten innstilling til diskusjon i styret. Etter at saken ble diskutert i styret fremmet styreleder følgende innstilling til vedtak : Styret mener det er viktig å tilrettelegge for åpenhet i Nordlandssykehuset fordi foretaket tilbyr tjenester av stor betydning for både innbyggere og lokalsamfunn i Nordland. Som et ledd i dette arbeidet vil styret innføre åpne styremøter f.o.m 1. januar 2003.Styret anmoder administrasjonen om å legge frem en orientering for styret om hvordan meroffentlighet og åpenhet skal praktiseres i vårt foretak. Vedtak : Innstilling vedtatt 20

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Protokoll. Styremøte Helse NSS HF 4. februar 2002, kl. 1030-1640

Protokoll. Styremøte Helse NSS HF 4. februar 2002, kl. 1030-1640 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 4. februar 2002, kl. 1030-1640 Tilstede: Styret Rune Holm fratrådte kl. 1550. Lars Vorland fratrådte kl. 1600. Observatør fra Helse Nord RHF: Fagdirektør Trine

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21 NOVEMBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21 NOVEMBER Styresaknr. 48/05 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21 NOVEMBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 21 november 2005 Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Styresaknr. 38/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Administrasjon Bodø Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Ellen

Detaljer

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008 Styresaknr. 11/08 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008 Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 3 mars 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte, 14 april 2008

Styremøte, 14 april 2008 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tirsdag 5 november kl 1000-1500, Nordlandssykehuset, Lofoten

Protokoll. fra styremøte, Tirsdag 5 november kl 1000-1500, Nordlandssykehuset, Lofoten Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tirsdag 5 november kl 1000-1500, Nordlandssykehuset, Lofoten Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Protokoll. Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900

Protokoll. Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900 Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Direktøren Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016 Direktøren Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 13.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017 Direktøren Styresak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.03.2017 Møtedato: 28.-29.03.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Mandag 27. mai 2002, kl 0800 1400 Sted: Helse Vest, Luramyrveien 71, Forus Til behandling forelå: Saksliste: Sak 046/02 B Protokoll fra styremøte 26.04.02.

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Direktøren Styresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 30.09.2016 Møtedato: 06.10.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. DESEMBER 2003

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. DESEMBER 2003 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.12.2003 200300113-163 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje) Protokoll Styremøte 9. september 2016, 08.00-13.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Fredag 23. august 2002 kl 1000-1500 Sted: Sentralsjukehuset i Førde Til behandling forelå: Saksliste: Sak 071/02 B Protokoll fra styremøte 26.06.2002. Sak

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 19. april 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

Protokoll Styremøte 21. februar 2017,

Protokoll Styremøte 21. februar 2017, Protokoll Styremøte 21. februar 2017, 11.00-15.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Fratrådte

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK STIFTELSESPROTOKOLL FOR NASJONAL IKT HELSEFORETAK Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Nasjonal

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016 Direktøren Styresak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 18.04.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede Direktør Paul M Strand

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer