FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

2

3 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten 21 Organisasjonen FN-sambandet Forsidebilde: 700 elver fra barneskoler i Oslo feirer FN-dagen med barnetog. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi

4

5 STYRELEIAREN HAR ORDET 3 Styreleiaren har ordet Etter å ha vore styreleiar for FN-sambandet i snart åtte år, skal eg no sende stafettpinnen vidare. Då er det godt å sjå at FN-sambandet har hatt ei strålande utvikling i denne tida. FN-sambandet bidreg til auka kunnskap og forståing for FN sitt arbeid og dei store utviklingstrekka i verda. Me lever i ei verd med store kontrastar fred og krig, fattig og rik, men òg ei verd som dei siste 15 åra har tatt felles ansvar for å bidra til ei positiv utvikling gjennom FN sine tusenårsmål. At FN-sambandet har retta verksemda si spesielt inn mot skuleverket, ein sektor som står mitt hjarte nær og som eg kjenner godt, har vore ein bevisst og målretta prioritet som har gjeve gode resultat har vore eit spanande, utfordrande og utviklande år for FN-sambandet. Spanande av di me har hatt gleda å møte titusenar av engasjerte skuleelevar, jobba fram nye og spanande undervisningstilbod og av di me har bidrege til eit offentleg ordskifte i Noreg om FN sitt arbeid. Utfordrande av di me har gått gjennom ei usikker tid med tanke på framtidig finansieringsgrunnlag. Og utviklande, av di me har hatt ein organisasjonsgjennomgang som har bidrege til å peika på områder FN-sambandet kan verte endå betre, eit grunnlag som har vore viktig i arbeidet fram mot ny strategi stadfestar FN-sambandet si rolle som kunnskapsforvaltar og normdannar i skuleverket. Me har eit tilbod som er tilgjengeleg og sams over heile landet, eit arbeid som vert drive av våre seks distriktskontor. Tilbodet på den digitale plattforma vert stadig utvikla for å nå målgruppene våre i endå større grad, eit arbeid som vert betalt attende med imponerande vekst i besøkstal. I 2014 har me møtt om lag barn og unge ansikt til ansikt med våre informasjonstiltak, og på nett har vi nesten 2 millionar unike brukarar i Noreg, og 3,5 millionar unike brukarar med våre nordiske sider. Dette er resultat som byggjer på eit langsiktig og grundig arbeid, og dedikerte og kunnskapsrike medarbeidarar over heile landet. Denne årsberetninga vert avslutta på trappene til eit usedvanleg viktig år, sett med våre globale briller. Bakteppet er ein global situasjon med gjennomgripande konfliktar i fleire regionar i verda, og eit verdssamfunn som står overfor mange utfordringar. I 2015 skal leiarane i verda verte einige om nye utviklingsmål som skal erstatte tusenårsmåla, som vil definere vårt arbeid for utvikling, fattigdomsbe kjempelse og berekraftig utvikling. Saman med klimatoppmøtet i Paris, som forhåpentleg gjev oss ein klima avtale som kan redde kloden frå global opp varming gjer dette 2015 til eit av verda sine viktigaste år. FN-sambandet skal forsetje å vere ein viktig kunnskaps formidlar og ressursbank om FN og internasjonale forpliktingar. Eg kan sjå attende på åtte fantastiske år, og gje stafettpinnen vidare til nokon som skal forvalte ein organisasjon som skal bidra til meir kunnskap og meir engasjement om FN og internasjonale spørsmål i den norske ålmenta. Eg vil takke alle lojale og dedikerte medarbeidarar i FN-sambandet, samt tidlegare og noverande styremedlem for ei fin og energigjevande tid i FN-sambandet, og ynskjer dykk lukke til i framtida. Helga Hjetland Styreleiar

6 4 FN-sambandets Årsberetning 2014 FN-dagen i Bergen: FN-filuren er en populær figur. Foto: FN-sambandet

7 FN-SAMBANDET FN-sambandet 2014 I 2014 hadde FN-sambandet klima og miljø og menneskerettigheter som prioriterte tema. FNs klimapanel lanserte i 2014 klimarapporter om årsaker og virkninger av klimaendringer, og tiltak for å redusere konsekvensene. FN-sambandet har derfor hatt klima og miljø som sine fremste arbeidsområder i 2014, og satt klimautfordringene høyt på agendaen. Menneskerettighetene er stadig like aktuelle og FN-sambandet har i 2014 hatt fokus på å løfte frem forskjellige menneskerettighetsperspektiv. Dette arbeidet er viktig da menneskerettigheter er fundamentert i alt arbeid FN gjør. Vi er stolte av arbeidet FN-sambandet har fått til på de prioriterte områdene i Engasjementet blant elever, lærere, myndigheter og i befolkningen viser tydelig at FN-sambandet er aktuell og en viktig organisasjon. FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter der informasjon om FN og internasjonale spørsmål er utgangspunktet. Over deltok på ulike arrangement i regi av FN-sambandet i Det er FN-sambandets 30 ansatte som organiserer slike møter ansikt til ansikt. Samtidig møter FN-sambandet mennesker med informasjon på nett. Nettsidene hadde 1,8 millioner besøk i 2014, en oppgang på 17 prosent fra Summen av møter ansikt til ansikt, og digitale møter, gir FN-sambandet en rekkevidde i offentligheten som tilsier at vi gjennomfører strategien vår: å informere om FN for en rettferdig verden. FN-sambandet kjennetegnes av mange aktiviteter på skoler landet over. Vi har undervisningsopplegg for alle trinn, fra aktiviteter med lek og læring sammen med FN-filuren for de minste, til foredrag og FN-rollespill for elever i videregående skole. I 2014 har vi gjennomført faste tilbud utviklet over år til skolene gjennom de landsdekkende aktivitetene FN-avis, FN-film, FN-stafett og FN-rollespill. Høy kvalitet på våre foredrag og kunnskapsrike ansatte fra FN-sambandet er det som møter elevene når vi kommer på besøk. Merkevaren FN-sambandet er tydelig og gjenkjennelig for lærerne, og vi blir invitert tilbake år etter år. FN-sambandet i tall 2014 Foredrag FN-film totalt FN-rollespill totalt FN-stafett FN-aviser Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 13 Antall møter ansikt til ansikt:

8 6 FN-sambandets Årsberetning 2014 Våre aktiviteter gjennom året FN-sambandets aktiviteter i 2014 har vært organisert gjennom syv tematiske inndelinger, nedfelt i FN-sambandets strategi. I 2014 var klima og miljø og menneskerettigheter spesielt prioritert. Klima og miljø Menneskerettigheter Tusenårsmålene Kvinner, fred og sikkerhet Fred og nedrustning Arbeidsliv Generell FN-informasjon KLIMA OG MILJØ Aktiviteter Foredrag FN-stafetten Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker Rollespill Totalt FN-sambandets arbeid med klima og miljø har konsentrert seg om FN sitt arbeid med klimarapporter og klimaforhandlinger. Det har vært viktig i året som har gått å bidra til at skoleelever har kjennskap til menneskeskapte klimaendringer som FNs klimapanel IPCC dokumenterer. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottok rapporten fra FNs klimapanel under lanseringen i regi FN-sambandet og Miljødirektoratet. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen 2014 VAR FNS ÅR FOR SMÅ ØYSTATER. Årlig besøker over deltakere Trænafestivalen, en musikkfestival ytterst i havgapet i Nordland. I år var FN-sambandet tilstede med stand og fotoutstilling for å rette søkelyset på små øyers utfordringer i møte med klimaendringene. I mai hadde distriktskontoret i Nord undervisning om FN og klima for trinn på Husøy skole på Træna. Vår deltakelse bestod i informasjonsarbeid, paneldebatt, promotering av klimapakken på og quiz og utdeling av godt over 600 handlenett. FN-STAFETTEN er landsdekkende og alle våre distriktskontorer er med og arrangerer. I 2014 var det sjette gang vi arrangerte FN-stafett for mellomtrinnet. 47 skoler deltok. Elevene ved Samfundet skole i Kristiansand var først ute med å finne løsningssetningen Klimaendringene vil gi små øystater store problemer. FNs KLIMAPANEL DELRAPPORT 2 om virkningene av klimaendringene, og om sårbarhet og tilpasning, ble lansert i mars På FN-sambandets arrangement mottok klima- og miljøminister Tine Sundtoft et tydelig budskap fra 7. trinn ved Kampen skole i Oslo: Sammen kan vi kutte klimautslipp. FN-sambandets stand på Trænafestivalen var godt besøkt. Foto: FN-sambandet / Marianne Mathisen

9 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 7 Kampen skole med klart budskap under lansering av FNs klimarapport. FN-sambandet og Miljødirektoratet samarbeidet om lanseringen i mars Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen MILJØVERNDAGEN 5. JUNI ble markert stort flere steder i landet. Barnehagebarn og skoleelever var samlet til fest og aktiviteter for å markere hvor viktig det er at vi tar vare på naturen vår. Blant aktivitet ene var potetløp, natursti, båtrace og studering av dyrebæsj, småkryp og utstoppede dyr. I alt deltok 700 barn i Iladalen i Trondheim. I Bergen ble dagen feiret med 80 elever fra trinn på Steinerskolen. I et lokalt klimapanel med aktivitetsposter kunne barna diskutere med en klimaekspert fra Universitetet, prøve el-sykler og grille økologiske grønnsaker. I Oslo ble dagen markert med ungdomskonferanse; ungdommer fra Buskerud og Østfold tilbrakte dagen med å høre aktivister, forskere og ungdomspolitikere fortelle om sine synspunkter på klimaendringene. FNs FAMILIELANDBRUKSÅR ble markert i Rogaland med besøk av poteten Petra på Jærmuseet. Det ble full aktivitet med quiz, appeller og ballek for FNs åtte tusenårsmål. Besøket var en del av FN-sambandets samarbeid med ungdomsorganisasjonen 4H, for å markere FNs år for familielandbruket. 4H har vært en god medspiller for FN-sambandet i året som har gått. FN-SAMBANDET ROGALAND innledet i 2014 et sam arbeid med Mostun våtmarkssenter i Stavanger om formidling av kunnskap om biologisk mangfold og de internasjonale forpliktelsene for økt vern. Rundt 200 elever og lærere fikk være med på foredrag og naturvandringer i tilknytning til Miljøverndagen. EARTH HOUR ble markert over hele landet. I nord samarbeidet FN-sambandet med Framtiden i våre hender, Ishavskraft og Tromsø kommune. En time med lysene slukket er verdens største klima kampanje. FN-sambandet fikk en kronikk på trykk i Nordlys, Framtiden i Nord og Lofotposten i forbindelse med dette. FN-sambandet Sør fikk trykket sin kronikk Hva om Klimapanelet ikke tar feil? i Fædrelandsvennen. Ungdoms holdning til menneskeskapte klimaendringer var tema for kronikken Ungdom ønsker seg bedre klima, skrevet av FN-sambandet Øst. Kronikken stod på trykk i Hamar Arbeiderblad og Moss Avis. FN-ROLLESPILL OM KLIMA ble lansert i Vest i høst. FN-sambandet har lang erfaring med rollespill hvor ungdommer simulerer forhandlinger i FN. Rollespillene er blant våre mest populære undervisningstilbud. Rammen for rollespillet er Stortingets klimaforlik, som slår fast at Norge skal redusere egne utslipp. I rollespillet finner elevene ut hva Norge skal svare til FN på klimatoppmøtet i Paris i desember Gjennom et samarbeid med Hordaland fylkeskommune fikk elever på 15 skoler i distrikt Vest gjennomført spillet i høstsemesteret. FN-sambandet har utviklet og produsert en ny INFOR- MASJONSFILM OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING. Filmen er tenkt brukt for å motivere og inspirere elever og skoleungdom, både i og utenfor klasserommet.

10 8 FN-sambandets Årsberetning For andre år på rad ble barnehagebarn og de yngste skolebarna invitert til å feire Verdens miljøverndag i Iladalen i Trondheim. Bildet viser barna som følger nøye med på båtracet av resirkulert av søppel. Foto: FN-sambandet / Tor Arne Alseth. 2. Miljøverndagen i Rogaland: Mange skoler ville være med på naturvandring rundt Mosvatnet i Stavanger i forbindelse med Verdensmiljødagen. Foto: FN-sambandet / Turid Halvorsen. 3. FN-stafett i øsende regn på Vikemarka skule i Ørsta 28. oktober. Foto: FN-sambandet / Laura Barbier. 4. Prosesjon i Nasjonens park i Bergen på Verdens miljøverndag. Foto: FN-sambandet / Laura Barbier.

11 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 9 MENNESKERETTIGHETER Aktiviteter Foredrag FN-rollespill FN-film Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 4 Totalt Menneskerettighetene har stått i sentrum i 2014, både for FN-sambandet og norske myndigheter. I april 2014 ble landhøringen, UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) av Norge gjennomført. I forkant av dette arbeidet, hadde FN-sambandet både gitt innspill til skyggerapport og deltatt på planleggingsmøter med sivilt samfunn. FN-sambandet har spesielt jobbet for at Norge skal ratifisere 3. tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, uten at det har ført til resultater i Dette og oppfølgingen av andre anbefalinger fra UPR-en vil være prioritert i Selve UPR-gjennomgangen viste vi live på storskjerm i våre lokaler. Over 70 personer var tilstede på Hovedkontoret i Oslo for å se Norge svare for seg foran FNs menneskerettighetsråd. Et annet stort arbeid på menneskerettighetsfeltet i 2014 har vært UTVIKLINGEN AV MELDING TIL STORTINGET: Muligheter for alle menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld.St.10). For FN-sambandet og sivilsamfunnsorganisasjonene startet dette arbeidet i februar 2014 med innspillsrunden til Utenriksdepartementet om omfang og innhold i meldingen. Resultatet ble presentert 12. desember da stortingsmeldingen ble vedtatt av Kongen i Statsråd, og oversendt Stortinget. Videre arbeid med meldingen og høringsprosesser i Stortinget vil fortsette i Som en forlengelse av det informasjonsarbeidet FN-sambandet gjør i Norge, er vi delaktige i et internasjonalt prosjekt gjennom vår internasjonale paraply WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS (WFUNA). Dette er et prosjekt som har gitt FN-sambandet verdifull kompetanse og tilknytningspunkter til det menneskerettighetsarbeidet som skjer i Genève. I 2014 TILBØD VI FILMENE Omar og Brev til kongen til skolene med opplegg. Filmene handlet om ulike typer menneskerettighetsbrudd og problemstillinger knyttet til likeverd. Filmen Omar viser hvordan konflikten mellom israelerne og palestinerne påvirker livet og hverdagen til unge mennesker, og hvordan konflikten utnytter menneskelige kvaliteter som åpenhet, sårbarhet og kjærlighet. Det er en historie om vennskap like mye som konflikt var FNs år for solidaritet med det palestinske folk. Samtidig som Norge og Børge Brende ble eksaminert i FNs menneskerettighetsråd arrangerte FN-sambandet liveoverføring. Underveis fikk vi kommentarer av f.v. Kristin Høghdal fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Irene Dotterud fra Redd Barna og Bjørn Engesland fra Helsingforskomitéen. Foto: FN-sambandet Brev til kongen skildrer hvordan det er å være asylsøker, å være fremmed i et nytt land og hvordan det oppleves å komme til Norge. Gjennom disse filmene fikk vi gode diskusjoner med elevene om menneskerettigheter et tema som ofte kan være abstrakt og fjernt for elever som lever i trygge Norge. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. Ettersom prosjektet FN-film følger skoleåret viste vi våren 2014 filmene Pray the devil back to hell og De andre. Filmene tematiserer henholdsvis kvinner og demokratiske valg i Liberia og mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene er beskrevet nærmere i Årsberetningen for filmvisninger for over skoleelever i 2014 er resultatet av et flerårig samarbeid mellom FN-sambandet og Film fra Sør om å arrangere gratis skolekino. FN OG BARNS RETTIGHETER var tema da FN-sambandet Øst og Nord sendte FN-Filuren på besøk til 19 skoler på Østlandet og 6 skoler i Troms. Totalt kunne over elever fra 1. 4.trinn, og deres lærere, stifte bekjentskap med FN-Filuren og den digitale læringsplattformen Tilbudet ble svært godt mottatt. Etterspørselen etter opplegg som er skreddersydd for barenskolens yngste er stor. Filurbesøk om høsten har de senere årene vært et solid løft for Øst- og Nord-avdelingens tilbud og kontakt med barneskolene i disse distriktene. SOM EN DEL AV FEIRINGEN AV GRUNNLOVSJUBILEET 2014 ble konferansen På lik grunn avholdt på Kilden i Kristiansand. FN-sambandet stod som arrangør sammen med Vest-Agder Fylkeskommune, IMDI og UiA. Hvilke verdier som skal utgjøre grunnmuren i Norge anno 2014 var tema. I forkant avholdt FN-sambandet Sør to arbeidsverksteder med innvandrere, som identifiserte verdier som er viktige for dem. Verdiene ble presentert på konferansen, hvor filosof Henrik Syse var hovedtaler. HOLOCAUSTDAGEN markeres årlig på skoler i Agder. I Kristiansand deltok over elever, hele niende skoletrinnet, på markeringen av denne internasjonale

12 10 FN-sambandets Årsberetning 2014 FN-dagen. Arrangementet er et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet, Kristiansand kommune, FN-sambandet Sør og Røde Kors. FN-sambandet bidrar med forelesning om folkemord og FNs arbeid for å forebygge dette. Kunnskapsdepartementet har uttrykt et behov for å styrke skolens undervisning i arbeidet mot antisemittisme, rasisme og konflikthåndtering. Det er både en følelsesmessig og fysisk krevende arbeidsdag for elevene, men har gitt flere eksempler på modning og vekst hos den enkelte som gjennomfører opplegget. FN-SAMBANDET NORD ARRANGERTE FOR FØRSTE GANG en stor ungdomskonferanse med omtrent 300 skoleelever i Narvik. Temaene var menneskerettigheter, demokrati og radikalisering. Konferansen lyktes med å formidle kunnskap, inspirasjon og engasjement i et nytt konsept som ikke utelukkende var basert på foredrag. AMAN KAMSARE stilte opp på et debattmøte, et samarbeid mellom Internasjonalt Seminar i Lofoten og FN-sambandet, for å fortelle om sin tid i fengsel i Etiopia. Lokalbefolkningen i Svolvær viste stort engasjement for saken, også etter at debatten var over. TEMASIDER OM MENNESKERETTIGHETER er stadig ett av våre mest etterspurte tilbud på nett. Vi hadde til sammen rundt sidevisninger på disse temasidene i 2014, en oppgang på 57 prosent fra TUSENÅRSMÅLENE Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Totalt FN har igangsatt en omfattende prosess for å komme fram til et nytt sett av utviklingsmål etter at Tusenårsmålene går ut i I Norge drives debatten om nye bærekraftsog utviklingsmål av FN-organisasjonene i Norge: UNESCO, Grid Arendal, UNDP, Unicef, FOKUS og FN-sambandet. FN-sambandet og de andre organisasjonene har fulgt arbeidet til FNs åpne arbeidsgruppe, og de anbefalingene som har kommet frem i deres arbeid, i tillegg til det sentrale arbeidet med finansieringsmekanismer for implementering av nye bærekraftsmål (Financing for Development) hvor Norge har en nøkkelrolle. I desember kom FNs generalsekretær med sin synteserapport om FNs bærekraftsagenda, som danner grunnlaget for videre forhandlinger blant statene frem mot FNs generalforsamling i Gjennom 2014 ble det arrangert en seminarrekke om ulike temaer knyttet til Post 2015-prosessen. Debatten og innholdet ble videreformidlet på nettstedet: Avslutningen på rekken var arrangementet på FN-dagen hvor Utenriksminister Post2015-møte på Litteraturhuset i Oslo 24. april Her er det generalsekretær Bernt G. Apeland fra UNICEF som innleder til debatt. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen Børge Brende, sammen med ledende representanter fra FN-organisasjoner diskuterte rettighetsperspektivet i de nye bærekraftsmålene. FN-sambandet har i 2014 laget nye temasider om Post 2015-prosessen, og følger dette arbeidet videre. I ROGALAND gjennomførte FN-sambandet, i et samarbeid mellom distriktskontoret og hovedkontoret, et 12 timers kurs, fordelt på tre dager, i geografididaktikk for samfunnsfagstudenter ved Universitetet i Stavanger. Undervisningen tok utgangspunkt i sentrale utviklingsindikatorer hentet fra nettressursen Globalis. Hovedkontoret bistod Rogalandsavdelingen i presentasjonen av Globalis. Tilbakemeldingen på undervisningsopplegget fra studentene var veldig positiv. KVINNER, FRED OG SIKKERHET RESOLUSJON 1325 Aktiviteter Foredrag FN-film FN-rollespill Seminarer / Offentlige møter Markeringer Kronikker 1 Totalt I 2014 har FN-sambandet hatt betydelig foredragsvirksomhet om kvinners rettigheter og møtt personer ansikt til ansikt med dette som tema. Blant FN-sambandets aktiviteter i 2014 har ikke kvinners rettigheter vært et prioritert tema. Det er likevel gjennomført aktiviteter knyttet til tematikken, og FN-sambandet har gjennom vårt samarbeid med FOKUS løftet tematikken i arbeidet med nye bærekraftsmål. FN-sambandet er aktive både med informasjonsdeling omkring kvinnedagen, og i arbeidet fram mot møtet i FNs kvinnekommisjon tidlig i 2015.

13 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 11 Til vanlig går elevene på studiespesialiserte linjer i maritime fag og service og samferdsel. Denne dagen var det FN-rollespill på timeplanene, og elevene fikk mulighet til å bytte faglitteratur om skipslære med FN-pakten og diplomati. Foto: FN-sambandet FRED OG NEDRUSTNING Aktiviteter Foredrag FN-film FN-rollespill FN-avis Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 3 Totalt FN-ROLLESPILLET om Sikkerhetsrådet ble i 2014 arrangert 51 ganger på skoler over hele landet. Til sammen elever deltok, og rollespillet er fortsatt et av våre mest populære undervisningsopplegg. FN-rollespill (Model UN) er en aktivitet som arrangeres over hele verden. I de fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en simulering av forhandlinger i Sikkerhetsrådet. I 2014 lagde vi et rollespill koblet til situasjonen i Syria. Det ga elever og lærere en unik mulighet til å sette seg inn i den komplekse konflikten, i tillegg til Midtøsten og internasjonal geopolitikk generelt. Lærerstudenter er en målgruppe vi har jobbet aktivt for å få med oss. Både Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø har et samarbeid med FN-sambandet hvor vi blant annet har gjennomført rollespillet for og med lærerutdanningen. Tilbakemeldingene fra studenter og faglærere har vært udelt positive. Totalt ble det i 2014 gjennomført 94 rollespill med over skoleelever på deltakerlisten innenfor flere temaer. Det gir en 34 prosents økning i antall rollespill gjennomført, og nesten 60 prosents økning i antall elever nådd. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en helt annen innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. FN-AVIS hadde tema Fred og nedrustning i FN-sambandet besøkte 16 skoler med opplegget knyttet til prosjektet FN-avis. Til sammen deltok 750 elever i å lage 19 FN-aviser i år. Opplegget har blitt møtt med stor velvillighet fra lærere: elevene er aktive, kombinert med opplæring i hvordan ytre seg på digitale plattformer. FN-avisene lages som nettavis, og er et tilbud til alle våre FN-skoler. FN-SAMBANDET OG OSLO DOKUMENTARKINO arrangerte debatt og filmvisning om situasjonen i Syria til en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo i september. Før visningen av filmen Aleppo Notes from the Dark var det satt av tid til diskusjon med Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) og Kai Kverme fra Universitetet i Oslo, om situasjonen i Syria. Den samme tematikken ble belyst da vi stilte spørsmålet Går Midtøsten i oppløsning? på FN-sambandets lærerseminar i Oslo. Nærmere 40 lærere var samlet for å få et geopolitisk overblikk over situasjonen i dagens Midtøsten. Helge Lurås og Cecilie Hellestveit stod for foredragene. NETTSIDENE OM NEDRUSTNING BLE OPPDATERT. FNs arbeid for nedrustning var også tema for novemberutgaven av det månedlige nyhetsbrevet FN-linken, som går ut til lærere. Her får lærere informasjon om våre nettressurser om temaer, samt aldersspesifikke undervisningsopplegg knyttet til læringsmålene i samfunnsfag. NY KORT ANIMASJONSFILM om Sikkerhetsrådet vil vises fra begynnelsen av Arbeidet med filmen hadde oppstart høsten Filmen gir en kort visualisering og forklaring til vesentlige begreper, mekanismer og ord i arbeidet Sikkerhetsrådet gjør. Filmen er laget i undervisningsøyemed, til bruk for lærere og FN-sambandets foredragsholdere. Både filmen om Sikkerhetsrådet og filmen om bærekraftig utvikling vil bli en del av tilbudet vi har til skoleverket. Filmene er også tilgjengelige for allmenn bruk via FN.no og YouTube.

14 12 FN-sambandets Årsberetning 2014 Studietur til Genève 2014, om arbeidsliv og menneskerettigheter. Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen ILO OG ARBEIDSLIV Aktiviteter FN-rollespill Foredrag Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 Totalt 591 Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er inkorporert i FN-sambandet og del av organisasjonens virke og mandat. FN-sambandets ILO-informasjon har som formål å gi informasjon og øke kunnskapen om, og interessen og forståelsen for, ILOs arbeid og internasjonale arbeidslivsspørsmål. ILO-seksjonen på FN-sambandets nettside hadde sidevisninger, hvorav temasider om barnearbeid og ILOs konvensjoner var best besøkt. Saken om H&M og barnearbeid hadde sidevisninger, var den nest mest leste nyhetssaken blant nyheter på FN.no. FN-sambandet arrangerte en vellykket STUDIETUR TIL GENÈVE i november der vi ga faglig påfyll om arbeidsliv og menneskerettigheter til våre medlemsorganisasjoner og FN-skoler. Totalt deltok 16 lærere i yrkesfaglig studieretning og 5 deltakere fra FN-sambandets medlemsorganisasjoner. Under besøket fikk deltakerne møte ILO, UNHCR, WFUNA, WHO og Norges faste FN-delegasjon. I 2014 UTVIKLET FN-SAMBANDET ROLLESPILLET 49, for skoleverket. Spillet omhandler tekstilindustrien i lavkostland, og de etiske problemstillingene det medfører for forbrukere og motekjedene her hjemme. Rollespillet 49.- var ferdig utviklet i løpet av første halvår, og ble tatt i bruk høsten Det er planlagt at rollespillet tilbys flere skoler i løpet av ET ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR UNGDOM fra politiske partier og organisasjonslivet, ble arrangert av FN-sambandet med fokus på problemene og de etiske ILO-seminarer arrangeres også ved våre distriktskontorer: - Vi er glad for at partene i arbeidslivet kommer sammen til debatt og snakker ut om utfordringene som er spesifikk for Nord-Norge, sier Magnus Berge fra ILO i Geneve. Her på et møte i Tromsø, mai Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen Rollespill om den internasjonale tekstilindustrien: I 2014 utviklet FN-sambandet rollespillet 49, Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen

15 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 13 utfordringene i tekstilindustrien. Magnus Berge fra ILO og Frida Ottesen fra serien Sweatshop bidro med henholdsvis faglige og personlige erfaringer. Hver måned sendes ILO-NYHETSBREVET ut. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for flere, særlig når Norge de senere årene har satset tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILO-systemet. Norge sitter i ILOs styre fra juni 2014 til juni 2017, og dette vil gjøre informasjonsarbeidet ekstra aktuelt i denne perioden. Nyhetsbrevet har om lag 500 abonnenter. I DEN NORSKE ILO-KOMITEEN har FN-sambandet observatørstatus. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FN-organisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2014, hvor FN-sambandet deltok. FN-INFORMASJON Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 Totalt før barna fortsatte markeringen inne i teateret med utdrag fra forestillingen Doktor Proktors prompepulver. Statsminister Erna Solberg holdt tale for barna. FN-Filuren var selvskreven gjest og snakket med barna om hvorfor vi feirer, og hvorfor det er viktig at verdens stater samarbeider for fred og menneskerettigheter i FN. I anledning FN-dagen ville utenriksminister Børge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O Shea fra UNICEF gi svar på hvordan de ser for seg at Norges posisjoner kommer til å se ut Post FN-sambandet arrangerte ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye bærekraftsmål, på Ingensteds, i Oslo. Av alle arrangementene som fant sted på FN-dagen I TRONDHEIM, var foredraget av Hans Wilhelm Steinfeld mest populært og tiltrakk seg 500 lærere, elever, studenter og samarbeidspartnere av FN-sambandet. Steinfeld fortalte om Russlands rolle i internasjonal politikk og så på den seneste utviklingen i Ukraina i lys av tidligere hendelser, ispedd historier om private møter med verdensledere og opposisjonelle. I forbindelse med FN-dagen utførte FN-sambandet sammen med TNS Gallup en undersøkelse som viste at nordmenn mener at FNs viktigste oppgave er fredsbevarende operasjoner og arbeidet for menneskerettigheter. FN-dagen 24. oktober FN-dagen markeres over hele landet. FN-sambandet er med og arrangerer feiringen av FN med små og store markeringer på skoler, barnehager og med politiske møter landet over. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en quiz i anledning FN-dagen. FN-sambandet fikk formidlet budskapet om FN-dagen gjennom bred pressedekning som i live TV-sendinger med intervjuer av assisterende generalsekretær Rune Arctander og statsminister Erna Solberg sammen i NRK Nyhetene, TV2 Nyhetskanalen og i NRK Supernytt, samt i flere av NRKs radiokanaler. FN-dagen fikk også bred pressedekning i alle landets nasjonale og regionale aviser og nettmedier med budskap fra pressemeldingene, kronikker og lokal dekning fra feiringen av FN-dagen. I OSLO gikk 664 barneskoleelever i barnetoget gjennom paradegaten Karl Johan til Nationaltheatret sammen med FN-sambandet. TV-kameraene fanget opp hvordan FN-dagen ble feiret med korps og flagg, FNs internasjonale år for familiejordbruk var tema under Internasjonal uke i Bergen. Foto: FN-sambandet / Håkon Benjaminsen I BERGEN arrangeres hvert år i oktober Internasjonal uke med FN-dagen som høydepunkt bergensere deltok på ett eller flere av 50 arrangement. Folkefesten på Torgalmenningen var størst, der hadde FN-sambandet stands og aktiviteter sammen med 20 andre organisasjoner. De mest populære inn slagene var internasjonal folkedraktoppvisning, secondhand moteshow og Bollywood-dans. På barnedagene var barna sammen med FN-filuren på konsert og barneløype. Et eget ungdoms program tilbød FN-rollespill, urettferdig fotballcup og grafittikurs. Internasjonal Uke arrangerer vi i samarbeid med lokale partnere både i Kristiansand, Bergen, Bodø og Tromsø.

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

LLHs virksomhet i 2012

LLHs virksomhet i 2012 LLHs virksomhet i 2012 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012 25 10 1987 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Vår visjon er å være ledende i mangfold Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet INNHOLD OM HERO NORGE VIRKSOMHETSOMRÅDER TALL OG TALE Fakta om Hero Norge

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Årsmelding 1.1.13-31.12.13

Årsmelding 1.1.13-31.12.13 Årsmelding 1.1.13-31.12.13 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styret 2013... 4 Inntektsgivende arbeid... 5 Strategiplan 2014-2016...5 Åpenhet og mer kunnskap...6 Sette dagsorden

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2007

Datatilsynets årsmelding for 2007 Datatilsynets årsmelding for 2007 Årsmelding R08/01 11.02.2008 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf personopplysningslovens 42. Oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Evaluering av. Klar for sjøen 2014 AV-OG-TIL. Kari Randen (red) Trude Gaare (forfatter)

Evaluering av. Klar for sjøen 2014 AV-OG-TIL. Kari Randen (red) Trude Gaare (forfatter) Evaluering av Klar for sjøen 2014 AV-OG-TIL Kari Randen (red) Trude Gaare (forfatter) Oslo, 22. oktober 2014 1 1 KAMPANJEIDÉ... 5 1.1 ALKOHOLFRIE SONER... 5 1.2 BÅT- OG BADELIV... 6 1.3 KAMPANJEMETODE...

Detaljer