Kommunale utviklingsmidler fordeling av midler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler"

Transkript

1 Kommunale utviklingsmidler fordeling av midler Nr Søkers navn (kommune) Prosjektnavn Tilskuddsbeløp Målgruppe Beskrivelse av prosjekt/tiltak Østfold Videreføring fra 2013, med tidlig praksis og samarbeid med Jobbsøkende innvandrere, arbeidsgivere. Evaluering av mentorordningen med NHO. 1 Sarpsborg ORSUS personer utenfor EØS Seminar i samfunnskunnskap for introdeltakere med fokus prioriteres på norsk arbeidsliv. 2 Fredrikstad Akershus Økt arbeidsrettet fokus for deltakere i introduksjonsprogrammet Ski Arbeidsrettet grunnskole Bærum 5 Bærum Forprosjekt: Utarbeide ny praksismodell for spor 1-deltakere Intensivt opplæringsløp tilpasset innvandrere med høy utdanning Ullensaker Jobb og skole hånd i hånd Oslo 7 Bydel Alna 8 Bydel Alna 9 Bydel Bjerke Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid Program for økt kvalifisering, sysselsetting og bedrede levekår i Groruddalen Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid Egen markedskonsulent for å skaffe arbeid- og Introdeltakere og elever i praksisplasser. Jobb-basar. Forsterking av samarbeid alderen år i mellom Fredrikstad Internasjonale skole og Glemmen VG grunnskoleopplæring for å gi grunnskoleelevene et helhetlig opplæringstilbud. Praksisplasser med mentorer. Individuelle læreplaner i Introdeltakere med ingen norsk. Utarbeide samarbeidsrutiner mellom eller liten skolebakgrunn. flyktningteam/kvp/norsklærer for oppfølging på KVP deltakere praksisplass og mellom arbeidsgivere og veileder/lærer. Utarbeide en ny praksismodell med forslag til praksisrettede kurs for spor 1- deltakere. Kartlegge praksisog jobbmuligheter for spor 1-deltakere i kommunen. Introdeltakere med ingen eller liten skolebakgrunn Samarbeide med NAV, for tilgang til deres analyser og tallgrunnlag. Få tilgang til kommunale praksisplasser. Tilby et tilpasset opplæringsløp med rask progresjon for Intro og andre med behov. innvandrere med høy utdanning og gode forutsetninger for Tiltak 3. språklæring. Rekrutteringsrutiner ved hjelp av dataregistreringer og inntakssamtaler/tester. Implementering av følgende metoder: «place-train» i Supported Employment, opplæring i bruk av Ipads og apper Introdeltakere og som læringsverktøy i arbeidsrettet norsk på skole og for flyktninger innenfor bransjenorsk i praksis. Den metodiske undervisningen på integreringstilskuddsperiod skolen skal ha pedagogiske øvelser og trening innenfor en selvutvikling, realitetsorientering og holdningsarbeid. Markedsarbeid i regi av Broen jobb- og karrieresenter. Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse. Utvikling av et langsiktig program for økt effekt og effektivitet i integreringsarbeidet i Groruddalen. Utvikle en Introdeltakere og andre strategi med tilhørende implementeringsplan for å med behov koordinere innsatsen som gis til personer som står utenfor arbeidslivet. Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse.

2 10 Bydel Frogner- Oslo Vest Arbeidsrettet norskopplæring i Oslo vest Oslo bydel Gamle Oslo Kommunale utviklingsmidler Introdeltakere 12 Bydel Grorud Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid 13 Bydel Grunerløkka Videreføring Grunerløkkamodellen Bydel Stovner Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid 15 Bydel Søndre Nordstrand Kommunale utviklingsmidler Introdeltakere Vestfold 16 Horten På vei mot jobben Introdeltakere og avsluttet Individuelt tilrettelagt norskopplæring på arbeidsplassen, intro uten måloppnåelse en gang hver uke, 1-3 timer. 3 delprosjekter: 1) spor 1 elever -ekstra lærer som supplement til sin ordinære klasse i VO. Spor 3 og spor 2 elevene - praksis sett ift godkjent utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet. Forsterket oppfølgning 2) norsk i permisjonstiden 3) Formidling av kunnskap og dokumentasjon av erfaringer, bl.a. film Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse. Arbeidsforberedende kurs før deltakerne går ut i praksis. Intro og andre med behov. Bruk av linkarbeider. Samarbeider med MIA om Blandet gruppe yrkesnorsk. Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse. Bruk av Place then train metodikk. Jevnlig oppfølging på arbeidsplassen. Samarbeid med voksenoplæringen om deltakernes praksis. Individuell oppfølging og gruppebaserte samlinger basert på temaer knyttet til arbeidsliv og arbeidsnorsk. Utvikling av en effektiv og målrettet kvalifisering av spor 1 deltakere for arbeidslivet. Samarbeid med Holmestrand kommune. Tiltak: arbeidsretta norskopplæring, assisterte eller ingen skolebakgrunn språkpraksisplasser, god veiledning av arbeidslos i NAV og motivasjonsfremmende tiltak overfor arbeidsgivere. 17 Sandefjord - NAV Vestfold Nøkkel til arbeid og utdanning Få på plass en ordning hvor man kan kombinere grunnskole utdanning med arbeidspraksis eller arbeid, økt samarbeid med videregående opplæring, med flere forkurs. Introdeltakere og andre Samarbeide med grunnskolen for voksne for å få til med behov fleksible ordninger for introdeltagere og prosjektdeltagere. Økt markedsarbeid og samarbeid med barnehagesektoren for rullerende inntak av barn. 18 Larvik Videreføring - Utdanning for arbeid Sikring av kvalitet i språktreningen og styrking av arbeidsrettingen. Det skal utvikles rutiner som styrker samarbeidet med programveilederne/lærere og sikrer gode Introdeltakere overganger til NAV tiltak, arbeid/utdanning. Opprettelse av en språktreningsarena med veileder i kommunal regi, for spor 1 elever. 19 Larvik Vi trenger innvandrernes kompetanse Effektivisering av norskopplæringen for deltakere med rett Personer med rett og plikt og plikt som har høyere utdanning, slik at de kan nå målet til norskopplæring. Tiltak 3. om B2 innenfor 600 timer. Hedmark 20 Ringsaker Språkpraksisutvikling i praksis introdeltakere Systematisere nivåbaserte praksisplasser innenfor yrkesområder som arbeidsmarkedet etterspør, utprøving.

3 21 Elverum Elverumsmodellen Oppland 22 Gran NYK - Salg og Service for spor 1 elever Øyer Buskerud 24 Drammen 25 Drammen Innvandrere som ressurs i lokalsamfunnet Utarbeidelse og oppfølging av Handlingsplan for mangfold og inkludering Alternative læringsarena for arbeid og språktrening Drammen På talefot Øvre Eiker HelT - Helhetlig tilnærming Telemark 28 Skien Arbeid først - introduksjonsprogram i arbeidslivet 29 Notodden Utdanningsreisen - min vei til fagbrev Bamble Aust-Agder Nettverksbygging i introprogrammet - en naturlig del av språkopplæringen 31 Arendal Styrk - norsk i praksis flyktninger i 5- Yrkesrettet kompetansekurs i kombinasjon praksis i ulike årsperioden yrker bl. annet renhold og helse Prosjektet skal gi deltakere bedre innsikt i arbeidslivet, spesielt innenfor salg og service, styrket norskkunnskaper med opplæring både i klasserommet og på arbeidsplassen, 16 introdeltakere på og et styrket kontaktnettverk norsknivå A1 med arbeidsgivere. I tillegg skal opplegget bidra til styrket samarbeid mellom voksenopplæringen/flyktningtjenesten og arbeidsgivere. Forpliktende samarbeid med arbeidsgivere om språk - og 10 introdeltakere på spor 1 arbeidspraksisplasser. Opplæring av språk og fag i og 2 bedrifter. Oppfølging og dialog med bedrifter. Ferdigstille rapport. Utarbeide plan og styrke kontakten Deltakere i Jobbsjansen, med næringslivet for å få flere personer med intro, levekårsteamet, NAV innvandrerbakgrunn raskere i arbeid. Introdeltakere med ingen Varighet til 30.juni 14. Kartlegging av muligheter for eller liten skolebakgrunn praktiskorienterte læringsarenaer. Introdeltakere med høy Aktiv bruk av journalistiske metoder og sosiale medier utdanning. Tiltak 3 Bedre tilpasset norskopplæring med basisfag integrert i Introdeltakere på spor 1 opplæringen, praksis i løpet av opplæringen. Bedre nivå A2 samordning av ulike aktører (kommunen, NAV, frivillige) i tiltak rettet mot målgruppen Introdeltakere Forprosjekt: Utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag som kan fungere som fase 0 i prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget kan være et ledd mot KUM2015 søknaden. Et prosjekt med langsiktig perspektiv som setter det ordinære kvalifiseringsløpet i en sammenheng; alfabetisering, norskopplæring med samfunnskunnskap, språkpraksis, leksehjelp, nettverksbygging på skolen, i eller ingen skolebakgrunn fritiden og i arbeidslivet, arbeidslivskunnskap og rådgivning, ordinær utdanning gjennom grunnskole og videregående utdanning. Målsetting er fagbrev og økonomisk selvstendighet gjennom arbeid. På bakgrunn av NAV's analyse av det lokale arbeidsmarkedet skal prosjektet tette det kunnskapsgapet Introdeltakere mellom det behovet som er utredet i kommunen og introdeltakernes medbrakt kompetanse. Operasjonalisere metoden "embedded learning" i introduksjonsprogrammet. Tidlig kobling av arbeidsnorsk i eller ingen skolebakgrunn programmet.

4 32 Arendal Vest-Agder Mot - ressursmobilisering for innvandrere med høyere utdanning Utvikling av en modell med rask progresjon i norskopplæringen, gjennom både undervisning på skolen og en nettbasert læringsplattform. Modellen inneholder Introdeltakere med høyere også språkpraksis, karriereveiledning og hjelp til å få utdanning.tiltak 3. godkjent utdannelsen hos NOKUT. Deltakere vil få mulighet til å delta på arenaer i regi av næringsforeninger samt møte deltaker av NHOs program Global Future. 33 Kristiansand Fra praksisplass til ansettelse Profesjonalisere interne arbeidsstasjoner mht det lokale arbeidsmarkedet. Bransjeretting av Norsk i Arbeidsliv. Introdeltakere Tidligere modell fra "Hotell i særklasse" blir utvidet til andre bransjer e.g. renhold / kantine. Et trappetrinnsprosjekt med nivåbaserte praksisplasser i 34 Songdalen Trappetrinnsprosjektet med nivåbaserte kommunale enheter. Prosjektet skal konkretisere Introdeltakere praksisplasser i kommunale enheter kompetansekrav til forskjellige praksisplasser og synligjøre kommunen som arbeidsgiver. Rogaland 35 Sandnes PAN - prosjekt arbeidsrettet norskopplæring Stavanger Fra klasseromserfaring til praksiserfaring Introdeltakere Introdeltakere over 40 år, med svak skolebakgrunn Implementering av modellen som kvalifiserer til arbeidslivet og svak progresjon i gjennom arbeidsrettet norskopplæring. Videreutvikling og norskopplæringen. styrking av samarbeidsrutinene mellom enhetene i Deltakere over 55 år. kommunen og aktuelle arbeidsgivere. Bruk av VOX sitt Deltakere som vil stå materiale (læringsmappe, muntlig norsk i praksis). styrket som arbeidssøkere eller deltakere i KVP. Videreutvikling av samarbeid med bedrifter som ble rekruttert i 2013, samt fokus på arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, spesielt på sluttfasen av programmet. Praksisnær norskopplæring. Rekruttering av flere bedrifter med rekrutteringsbehov til samarbeid. Veiledning av samarbeidsbedrifter. Samarbeid med NAV. 37 Haugesund På vei Klepp Forprosjekt: Flere flyktninger i arbeid Pedagogstilling som har fokus på: tett oppfølging, undervisning i arbeidsrelaterte tema, nettverksbygging for den enkelte, jobbe aktivt for at personene skal få en eller ingen skolebakgrunn ansettelse. Norskundervisningen i prosjektet er et supplement til den ordinære norskundervisningen. Introdeltakere. Flyktninger Kartlegging av behov, muligheter og ressurser både hos som har avsluttet flyktningene og det lokale næringsliv. Forpliktende introduksjonsprogrammet, samarbeid med bedrifter. Samarbeidsplattform mellom NAV men fortsatt tilknyttet NAV og flyktningstjenesten. med behov for bistand.

5 39 Strand Kommunale utviklingsmidler 40 Hjelmeland Tverretatlig samarbeid om opplæringsarenaer og arbeidsrettet norskopplæring Karmøy AktivI Introdeltakere 42 Karmøy Norsk i praksis Hordaland 43 Bergen Morsmålsstøttet opplæring til spor 1- deltakere Utvikling av et undervisningsopplegg innenfor helsefag. Samarbeid med NAV og Fylkeskommunen, spesielt om støtte til opplæringen. Samarbeid med bedrifter i Introdeltakere og deltakere næringslivet og kommunale virksomheter om utviklingen i Jobbsjansen av utdanningsløpet. Utvikling av undervisningsopplegg og metoder som kan brukes i JS. (Hjemmeværende kvinner i undervisning og praksis, avtaler inngått bla. med helse/omsorg). Forprosjekt. Kartlegginga v kafee/kantinedrift og hvordan dette kan brukes i introprogram og arbeidsretta norskopplæring. Utvikle metoder for arbeidsretta Kommunal organisasjon og norskopplæring, bl.a. innhente erfaringer fra andre private bedrifter kommuner.kartlegge arbeidskraftsbehov innen kommunale avdelinger og private bedrifter med fokus på renhold og kafee/kantinedrift. Videreføring fra Arbeidstrening og opplæring i håndverk/praktiske yrker til deltakere med svak skolebakgrunn. Øke deres praktiske kompetanse og kunnskap om arbeidslivet. Utarbeide opplæringshefte som beskriver arbeidsoppgavene med ord og bilder. Arbeidsrettet norskundervisning (kombinasjon av praksis Introdeltakere med lav hos bedrift og skoleundervisning). Utvikling av progresjon, og deltakere opplæringsmateriell som kan bidra til bedre læringsutbytte, med liten eller ingen tilpasset de ulike avdelingene (f.eks. butikk, barnehage, skolebakgrunn. kopi, profilering). Spor 1-deltakere Bruk av språkhjelpere fra klasser med høyere nivå, lesekurs på morsmål, samt noe bruk av morsmålslærere. Samarbeid med Introduksjonssenteret om rekrutering av språkhjelpere. Utvikling av læremidler til bruk av morsmålstøttet opplæring. Utprøving ipad i undervisningen og utvikle og tilrettelegge metodiske opplegg rundt læring på ipad. 44 Bergen Hvordan få lavtutdannede kvinner mer selvstendige i Norge Introdeltakere i tidlig fase Prosjektets ønsker er å styrke kvinners muligheter til av programmet, inkludert arbeid og utdanning, samt legge til rette for kvalifiserende norskopplæringen. Kvinner løp mot arbeid innen helse og omsorgssektoren. Gjennom å med lav motivasjon til å få på plass avtaler om praksis spesielt for kvinner med lav delta i det norske motivasjon. Tett oppfølging av praksisplassen og deltaker, samfunns- og arbeidslivet. samt en funksjon som fadder for å trygge deltakeren. 45 Bømlo Frå spor 1 til fast arbeid - trinn Morsmålstøttet arbeidsretta norskundervisning, rettet mot to yrker - laksefiske og barne- og ungdomsarbeider. Utvikling av yrkesprofil for fiskefag. Bruk av barnehageassistentprofilen til Vox. Det skal etableres et Introdeltakere med ingen samarbeid med NAV, private barnehager og eller liten skolebakgrunn kommuneadministrasjonen. Utvikling av et praksisløp som på sikt kan føre frem til fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og ordinært fast arbeid. Inngå nye intensjonsavtaler med bedrifter hvor målet er fast arbeid for deltakere i praksis.

6 Sogn og Fjordane 46 Flora Alfaprosjekt 2014 / Praksisretta opplæring for analfabetar Sogndal Fleire kvalifiserte kvinner ut i arbeid Kvinnelige introdeltakere Møre og Romsdal 48 Molde 49 Ålesund Forsterket arbeidslivsstart - år 2 - Molde kommune Skolen som ressurs for introdeltakerne gjennom vurdering for læring Volda Arbeidsretta kvalifisering Sør-Trøndelag Videreføring av prosjekt med deltakere som startet i Praksisnær opplæring - kombinere arbeid/praksis og Introdeltakere med ingen norskopplæring. Deler av undervisning skjer på skolebakgrunn arbeidsplassen, og noe i klasserom - med utgangspunkt i forskjellige arbeidssituasjoner. Utrede oppretting av en 2-årig opplæring innen helse og omsorg. Kurs for ansatte innen kulturforståelse, psykisk helse, arbeid og religion, endringsarbeid. Kurs for norsklærere i alfabetisering og BKA. Kurs til kvinner i intro innen likestilling, familieplanlegging- og rådgivning, samfunnsdeltaging, og kulturforståing med fokus på arbeid og religion. Samarbeid med fylkeskommunen ift å arbeidsrette norsk innen helse, mat og renhold. Avtale om roller og ansvar mellom VO, Nav og flyktningtj. for kjeding av arbeidsrettete tiltak. Utprøve ett arbeidsrettet tiltak, og vurdere om tiltaket styrker skolebakgrunn overgangen til arbeid. Utarbeide arbeidsinstruks og kurs for morsmålsstøttere. Loggføringsrutiner for språkutvikling/utfordringer på arbeidsplassen etter samtale med arbeidsgiver. skolebakgrunn og lite Loggføringsrutiner for veiledning av deltaker etter besøk på relevant arbeidserfaring praksisplass. Mål for samarbeidet og samarbeidsrutiner mellom flyktningtj., NAV og VO Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn og Modul for arbeidsretting av renholdskurs. Utarbeide rutiner med svak progresjon i og metodikk for bruk av språkassistenter. norsk, samt kvinner generelt. 51 Trondheim Butikkurs Trondheim Barne- og ungdomsarbeid - norskopplæring og alternativt opplæringsløp Trondheim Språkmentor i INNrekruttering Voksne på B1 nivå med og uten rett til Kursmoduler for kvalifisering til dagligvarebransjen. norskopplæring. Evaluering av kurset, med tilbakemelding bl.a fra Rema. Introdeltakere er prioritert. Voksne med og uten rett til videregående opplæring. Forkursmodul som kvalifiserer til barne-ungdomsarbeider i Introdeltakere og deltakere vgs. Lage en plan for innhold, finansiering og ansvar i et uten rett til tilpasset videregående løp for etniske minoriteter. norskopplæring. Introdeltakere er prioritert. Introdeltakere som tidlig er interessert i Raskere arbeidslivstilknytting ved bruk av språkmentorer. arbeidspraksis. Delktakere Funksjonsbeskrivelse for språkmentor. Faglig evaluering av fra alle spor med samme språkmentorfunksjonen. språk som de to språkmentorene.

7 Nord-Trøndelag 54 Steinkjer Forprosjekt. Kvalifisering mot fagbrev og jobb i kommunal sektor - forprosjekt Modell for kvalifisering av innvandrere mot fagbrev i helse, Introdeltakere samt elever barnehage, skole, SFO og teknisk sektor. Tilpassing og i norskopplæringen. utprøving av VOX profiler i disse fagene. Metodeutvikling yrkesprøving. Realkompetansevurdering. 55 Levanger Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet Kvinner på spor 1 og ev Fagkurs i helse og renhold. Metodesamling for bruk av menn som har problemer Ipad. Veileder for jobbetilretter/coach. med å komme over i arbeid Rekrutteringsstrategier til opptak til fagkursene. eller utdanning. Evaluering. Implementering 56 Grong Nordland Hovedprosjekt: Næringsliv og arbeidsrettede løp i introduksjonsprogram Introdeltakere Utvikle kursmateriell for deltakere i skognæringsprosjektet. Samarbeidsrutiner mellom kommunen og skognæringen om roller og ansvar. Rutiner for oppfølging av deltaker. 57 Bodø Praktisk norsk - neste steg Innvandrere, Parallelløp med arbeids- og språkpraksis og undervisning i introdeltakere og kvinner samarbeid med næringsliv og frivillige org. og tettere med liten skolebakgrunn samarbeid mellom voksenopplæring, flyktningtjeneste og og store omsorgsoppgaver NAV lokalt. 58 Narvik Arbeidsrettet introduksjon i Narvik Introdeltakere, også i permisjon, Videreføre prosjekt fra 2013 som innebærer å få etablert hjemmeværende kvinner, og iverksatt "språkpark" som skal være et tilbud for kvinner på kvinner med permisjon fra intro - hjemmeværende kvinner overgangssstønad og med små barn eller kvinner på overgangsstønad. arbeidssøkere 59 Nesna Vi kan - vi og Parallelløp med arbeids- og språkpraksis og undervisning i eller ingen utdanning. samarbeid med næringsliv og frivillige org. Kvinner er prioritert. 60 Sortland Vesterålsmodellen Forprosjekt for å bedre sammenhengen mellom forskjellige Flyktninger tilbud og aktører innenfor kvalifisering. Troms 61 Tromsø Carpe lingua Prosjektet er toårig hvor første år har fokus på samfunnskunnskap, alfabetisering på morsmål og norsk. skolebakgrunn. Kvinner er Andre år har faglig og språklig kvalifisering til valgt yrke prioritert. gjennom språkpraksis med tett og individuell tilrettelagt språkopplæring. 62 Tromsø Norsktrening i samarbeid med frivillige Forprosjekt i 2013 har vist et behov for at Røde Kors' leksehjelptilbud utvides med norsktrening. Røde Kors i Introdeltakere Tromsø har frivilligressurser prosjektet ønsker å benytte til dette. 63 Lenvik Kvalifisering til arbeid i Midt-Troms Alternative kvalifiseringsløp i tett samarbeid mellom Introdeltakere kommune (flyktningtjeneste og voksenopplæring), næringsliv og videregående skole og NAV lokalt.

8 Finnmark 64 Vadsø Kvalifisering gjennom parallelløp Sør-Varanger Jobbfunn Introdeltakere Totalt Bruk av arbeidsrettede virkemidler i NAV og opplæring i skole for å gi deltakerne en arbeidsrettet språkopplæring Introdeltakere. Kvinner er kombinert med arbeidspraksis. Det legges vekt på tett prioritert oppfølging av deltakere, tiltaksarrangører og lærere. Standard for arbeidsrettet oppfølging i NAV legges til grunn for deltakerne i prosjektet. Modulbasert opplæringsløp med delmoduler som er direkte innrettet mot opplæring til bestemte fagområder. Parallelløp med opplæring i norsk og arbeidspraksis og tett samarbeid mellom kommune og NAV prioriteres.

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 Årsrapport 2011 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. -INNLEDNING ---------------------------------------------------------------3 1.1. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER Notodden voksenopplæring «TalentTank - langreiste talenter, lokale muligheter» 1. Ansvarlig virksomhet, leder og samarbeidspartnere a) Notodden Voksenopplæring i. Benedicte

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA

DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA EN GJENNOMGANG AV kommunens INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEID FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Anja Bredal og Julia Orupabo Rapport 2014:04 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT Beregnet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Februar, 2011 EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011 VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011 Den kommunale voksenopplæringen foto: Einar Sira 1.0 Innledning Innholdsfortegnelse 2.0 Historikk 2.1 Voksenopplæringen i Sandnes 2.2 Fra frivillighet til lovfestet rett og plikt

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer