Kommunale utviklingsmidler fordeling av midler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler"

Transkript

1 Kommunale utviklingsmidler fordeling av midler Nr Søkers navn (kommune) Prosjektnavn Tilskuddsbeløp Målgruppe Beskrivelse av prosjekt/tiltak Østfold Videreføring fra 2013, med tidlig praksis og samarbeid med Jobbsøkende innvandrere, arbeidsgivere. Evaluering av mentorordningen med NHO. 1 Sarpsborg ORSUS personer utenfor EØS Seminar i samfunnskunnskap for introdeltakere med fokus prioriteres på norsk arbeidsliv. 2 Fredrikstad Akershus Økt arbeidsrettet fokus for deltakere i introduksjonsprogrammet Ski Arbeidsrettet grunnskole Bærum 5 Bærum Forprosjekt: Utarbeide ny praksismodell for spor 1-deltakere Intensivt opplæringsløp tilpasset innvandrere med høy utdanning Ullensaker Jobb og skole hånd i hånd Oslo 7 Bydel Alna 8 Bydel Alna 9 Bydel Bjerke Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid Program for økt kvalifisering, sysselsetting og bedrede levekår i Groruddalen Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid Egen markedskonsulent for å skaffe arbeid- og Introdeltakere og elever i praksisplasser. Jobb-basar. Forsterking av samarbeid alderen år i mellom Fredrikstad Internasjonale skole og Glemmen VG grunnskoleopplæring for å gi grunnskoleelevene et helhetlig opplæringstilbud. Praksisplasser med mentorer. Individuelle læreplaner i Introdeltakere med ingen norsk. Utarbeide samarbeidsrutiner mellom eller liten skolebakgrunn. flyktningteam/kvp/norsklærer for oppfølging på KVP deltakere praksisplass og mellom arbeidsgivere og veileder/lærer. Utarbeide en ny praksismodell med forslag til praksisrettede kurs for spor 1- deltakere. Kartlegge praksisog jobbmuligheter for spor 1-deltakere i kommunen. Introdeltakere med ingen eller liten skolebakgrunn Samarbeide med NAV, for tilgang til deres analyser og tallgrunnlag. Få tilgang til kommunale praksisplasser. Tilby et tilpasset opplæringsløp med rask progresjon for Intro og andre med behov. innvandrere med høy utdanning og gode forutsetninger for Tiltak 3. språklæring. Rekrutteringsrutiner ved hjelp av dataregistreringer og inntakssamtaler/tester. Implementering av følgende metoder: «place-train» i Supported Employment, opplæring i bruk av Ipads og apper Introdeltakere og som læringsverktøy i arbeidsrettet norsk på skole og for flyktninger innenfor bransjenorsk i praksis. Den metodiske undervisningen på integreringstilskuddsperiod skolen skal ha pedagogiske øvelser og trening innenfor en selvutvikling, realitetsorientering og holdningsarbeid. Markedsarbeid i regi av Broen jobb- og karrieresenter. Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse. Utvikling av et langsiktig program for økt effekt og effektivitet i integreringsarbeidet i Groruddalen. Utvikle en Introdeltakere og andre strategi med tilhørende implementeringsplan for å med behov koordinere innsatsen som gis til personer som står utenfor arbeidslivet. Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse.

2 10 Bydel Frogner- Oslo Vest Arbeidsrettet norskopplæring i Oslo vest Oslo bydel Gamle Oslo Kommunale utviklingsmidler Introdeltakere 12 Bydel Grorud Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid 13 Bydel Grunerløkka Videreføring Grunerløkkamodellen Bydel Stovner Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid 15 Bydel Søndre Nordstrand Kommunale utviklingsmidler Introdeltakere Vestfold 16 Horten På vei mot jobben Introdeltakere og avsluttet Individuelt tilrettelagt norskopplæring på arbeidsplassen, intro uten måloppnåelse en gang hver uke, 1-3 timer. 3 delprosjekter: 1) spor 1 elever -ekstra lærer som supplement til sin ordinære klasse i VO. Spor 3 og spor 2 elevene - praksis sett ift godkjent utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet. Forsterket oppfølgning 2) norsk i permisjonstiden 3) Formidling av kunnskap og dokumentasjon av erfaringer, bl.a. film Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse. Arbeidsforberedende kurs før deltakerne går ut i praksis. Intro og andre med behov. Bruk av linkarbeider. Samarbeider med MIA om Blandet gruppe yrkesnorsk. Et prosjekt hvor introduksjonsdeltakere tidlig i programmet Introdeltakere og noen matches opp mot en språk- eller arbeidspraksis, og går andre med behov over i en såkalt intro-kombi klasse. Bruk av Place then train metodikk. Jevnlig oppfølging på arbeidsplassen. Samarbeid med voksenoplæringen om deltakernes praksis. Individuell oppfølging og gruppebaserte samlinger basert på temaer knyttet til arbeidsliv og arbeidsnorsk. Utvikling av en effektiv og målrettet kvalifisering av spor 1 deltakere for arbeidslivet. Samarbeid med Holmestrand kommune. Tiltak: arbeidsretta norskopplæring, assisterte eller ingen skolebakgrunn språkpraksisplasser, god veiledning av arbeidslos i NAV og motivasjonsfremmende tiltak overfor arbeidsgivere. 17 Sandefjord - NAV Vestfold Nøkkel til arbeid og utdanning Få på plass en ordning hvor man kan kombinere grunnskole utdanning med arbeidspraksis eller arbeid, økt samarbeid med videregående opplæring, med flere forkurs. Introdeltakere og andre Samarbeide med grunnskolen for voksne for å få til med behov fleksible ordninger for introdeltagere og prosjektdeltagere. Økt markedsarbeid og samarbeid med barnehagesektoren for rullerende inntak av barn. 18 Larvik Videreføring - Utdanning for arbeid Sikring av kvalitet i språktreningen og styrking av arbeidsrettingen. Det skal utvikles rutiner som styrker samarbeidet med programveilederne/lærere og sikrer gode Introdeltakere overganger til NAV tiltak, arbeid/utdanning. Opprettelse av en språktreningsarena med veileder i kommunal regi, for spor 1 elever. 19 Larvik Vi trenger innvandrernes kompetanse Effektivisering av norskopplæringen for deltakere med rett Personer med rett og plikt og plikt som har høyere utdanning, slik at de kan nå målet til norskopplæring. Tiltak 3. om B2 innenfor 600 timer. Hedmark 20 Ringsaker Språkpraksisutvikling i praksis introdeltakere Systematisere nivåbaserte praksisplasser innenfor yrkesområder som arbeidsmarkedet etterspør, utprøving.

3 21 Elverum Elverumsmodellen Oppland 22 Gran NYK - Salg og Service for spor 1 elever Øyer Buskerud 24 Drammen 25 Drammen Innvandrere som ressurs i lokalsamfunnet Utarbeidelse og oppfølging av Handlingsplan for mangfold og inkludering Alternative læringsarena for arbeid og språktrening Drammen På talefot Øvre Eiker HelT - Helhetlig tilnærming Telemark 28 Skien Arbeid først - introduksjonsprogram i arbeidslivet 29 Notodden Utdanningsreisen - min vei til fagbrev Bamble Aust-Agder Nettverksbygging i introprogrammet - en naturlig del av språkopplæringen 31 Arendal Styrk - norsk i praksis flyktninger i 5- Yrkesrettet kompetansekurs i kombinasjon praksis i ulike årsperioden yrker bl. annet renhold og helse Prosjektet skal gi deltakere bedre innsikt i arbeidslivet, spesielt innenfor salg og service, styrket norskkunnskaper med opplæring både i klasserommet og på arbeidsplassen, 16 introdeltakere på og et styrket kontaktnettverk norsknivå A1 med arbeidsgivere. I tillegg skal opplegget bidra til styrket samarbeid mellom voksenopplæringen/flyktningtjenesten og arbeidsgivere. Forpliktende samarbeid med arbeidsgivere om språk - og 10 introdeltakere på spor 1 arbeidspraksisplasser. Opplæring av språk og fag i og 2 bedrifter. Oppfølging og dialog med bedrifter. Ferdigstille rapport. Utarbeide plan og styrke kontakten Deltakere i Jobbsjansen, med næringslivet for å få flere personer med intro, levekårsteamet, NAV innvandrerbakgrunn raskere i arbeid. Introdeltakere med ingen Varighet til 30.juni 14. Kartlegging av muligheter for eller liten skolebakgrunn praktiskorienterte læringsarenaer. Introdeltakere med høy Aktiv bruk av journalistiske metoder og sosiale medier utdanning. Tiltak 3 Bedre tilpasset norskopplæring med basisfag integrert i Introdeltakere på spor 1 opplæringen, praksis i løpet av opplæringen. Bedre nivå A2 samordning av ulike aktører (kommunen, NAV, frivillige) i tiltak rettet mot målgruppen Introdeltakere Forprosjekt: Utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag som kan fungere som fase 0 i prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget kan være et ledd mot KUM2015 søknaden. Et prosjekt med langsiktig perspektiv som setter det ordinære kvalifiseringsløpet i en sammenheng; alfabetisering, norskopplæring med samfunnskunnskap, språkpraksis, leksehjelp, nettverksbygging på skolen, i eller ingen skolebakgrunn fritiden og i arbeidslivet, arbeidslivskunnskap og rådgivning, ordinær utdanning gjennom grunnskole og videregående utdanning. Målsetting er fagbrev og økonomisk selvstendighet gjennom arbeid. På bakgrunn av NAV's analyse av det lokale arbeidsmarkedet skal prosjektet tette det kunnskapsgapet Introdeltakere mellom det behovet som er utredet i kommunen og introdeltakernes medbrakt kompetanse. Operasjonalisere metoden "embedded learning" i introduksjonsprogrammet. Tidlig kobling av arbeidsnorsk i eller ingen skolebakgrunn programmet.

4 32 Arendal Vest-Agder Mot - ressursmobilisering for innvandrere med høyere utdanning Utvikling av en modell med rask progresjon i norskopplæringen, gjennom både undervisning på skolen og en nettbasert læringsplattform. Modellen inneholder Introdeltakere med høyere også språkpraksis, karriereveiledning og hjelp til å få utdanning.tiltak 3. godkjent utdannelsen hos NOKUT. Deltakere vil få mulighet til å delta på arenaer i regi av næringsforeninger samt møte deltaker av NHOs program Global Future. 33 Kristiansand Fra praksisplass til ansettelse Profesjonalisere interne arbeidsstasjoner mht det lokale arbeidsmarkedet. Bransjeretting av Norsk i Arbeidsliv. Introdeltakere Tidligere modell fra "Hotell i særklasse" blir utvidet til andre bransjer e.g. renhold / kantine. Et trappetrinnsprosjekt med nivåbaserte praksisplasser i 34 Songdalen Trappetrinnsprosjektet med nivåbaserte kommunale enheter. Prosjektet skal konkretisere Introdeltakere praksisplasser i kommunale enheter kompetansekrav til forskjellige praksisplasser og synligjøre kommunen som arbeidsgiver. Rogaland 35 Sandnes PAN - prosjekt arbeidsrettet norskopplæring Stavanger Fra klasseromserfaring til praksiserfaring Introdeltakere Introdeltakere over 40 år, med svak skolebakgrunn Implementering av modellen som kvalifiserer til arbeidslivet og svak progresjon i gjennom arbeidsrettet norskopplæring. Videreutvikling og norskopplæringen. styrking av samarbeidsrutinene mellom enhetene i Deltakere over 55 år. kommunen og aktuelle arbeidsgivere. Bruk av VOX sitt Deltakere som vil stå materiale (læringsmappe, muntlig norsk i praksis). styrket som arbeidssøkere eller deltakere i KVP. Videreutvikling av samarbeid med bedrifter som ble rekruttert i 2013, samt fokus på arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, spesielt på sluttfasen av programmet. Praksisnær norskopplæring. Rekruttering av flere bedrifter med rekrutteringsbehov til samarbeid. Veiledning av samarbeidsbedrifter. Samarbeid med NAV. 37 Haugesund På vei Klepp Forprosjekt: Flere flyktninger i arbeid Pedagogstilling som har fokus på: tett oppfølging, undervisning i arbeidsrelaterte tema, nettverksbygging for den enkelte, jobbe aktivt for at personene skal få en eller ingen skolebakgrunn ansettelse. Norskundervisningen i prosjektet er et supplement til den ordinære norskundervisningen. Introdeltakere. Flyktninger Kartlegging av behov, muligheter og ressurser både hos som har avsluttet flyktningene og det lokale næringsliv. Forpliktende introduksjonsprogrammet, samarbeid med bedrifter. Samarbeidsplattform mellom NAV men fortsatt tilknyttet NAV og flyktningstjenesten. med behov for bistand.

5 39 Strand Kommunale utviklingsmidler 40 Hjelmeland Tverretatlig samarbeid om opplæringsarenaer og arbeidsrettet norskopplæring Karmøy AktivI Introdeltakere 42 Karmøy Norsk i praksis Hordaland 43 Bergen Morsmålsstøttet opplæring til spor 1- deltakere Utvikling av et undervisningsopplegg innenfor helsefag. Samarbeid med NAV og Fylkeskommunen, spesielt om støtte til opplæringen. Samarbeid med bedrifter i Introdeltakere og deltakere næringslivet og kommunale virksomheter om utviklingen i Jobbsjansen av utdanningsløpet. Utvikling av undervisningsopplegg og metoder som kan brukes i JS. (Hjemmeværende kvinner i undervisning og praksis, avtaler inngått bla. med helse/omsorg). Forprosjekt. Kartlegginga v kafee/kantinedrift og hvordan dette kan brukes i introprogram og arbeidsretta norskopplæring. Utvikle metoder for arbeidsretta Kommunal organisasjon og norskopplæring, bl.a. innhente erfaringer fra andre private bedrifter kommuner.kartlegge arbeidskraftsbehov innen kommunale avdelinger og private bedrifter med fokus på renhold og kafee/kantinedrift. Videreføring fra Arbeidstrening og opplæring i håndverk/praktiske yrker til deltakere med svak skolebakgrunn. Øke deres praktiske kompetanse og kunnskap om arbeidslivet. Utarbeide opplæringshefte som beskriver arbeidsoppgavene med ord og bilder. Arbeidsrettet norskundervisning (kombinasjon av praksis Introdeltakere med lav hos bedrift og skoleundervisning). Utvikling av progresjon, og deltakere opplæringsmateriell som kan bidra til bedre læringsutbytte, med liten eller ingen tilpasset de ulike avdelingene (f.eks. butikk, barnehage, skolebakgrunn. kopi, profilering). Spor 1-deltakere Bruk av språkhjelpere fra klasser med høyere nivå, lesekurs på morsmål, samt noe bruk av morsmålslærere. Samarbeid med Introduksjonssenteret om rekrutering av språkhjelpere. Utvikling av læremidler til bruk av morsmålstøttet opplæring. Utprøving ipad i undervisningen og utvikle og tilrettelegge metodiske opplegg rundt læring på ipad. 44 Bergen Hvordan få lavtutdannede kvinner mer selvstendige i Norge Introdeltakere i tidlig fase Prosjektets ønsker er å styrke kvinners muligheter til av programmet, inkludert arbeid og utdanning, samt legge til rette for kvalifiserende norskopplæringen. Kvinner løp mot arbeid innen helse og omsorgssektoren. Gjennom å med lav motivasjon til å få på plass avtaler om praksis spesielt for kvinner med lav delta i det norske motivasjon. Tett oppfølging av praksisplassen og deltaker, samfunns- og arbeidslivet. samt en funksjon som fadder for å trygge deltakeren. 45 Bømlo Frå spor 1 til fast arbeid - trinn Morsmålstøttet arbeidsretta norskundervisning, rettet mot to yrker - laksefiske og barne- og ungdomsarbeider. Utvikling av yrkesprofil for fiskefag. Bruk av barnehageassistentprofilen til Vox. Det skal etableres et Introdeltakere med ingen samarbeid med NAV, private barnehager og eller liten skolebakgrunn kommuneadministrasjonen. Utvikling av et praksisløp som på sikt kan føre frem til fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og ordinært fast arbeid. Inngå nye intensjonsavtaler med bedrifter hvor målet er fast arbeid for deltakere i praksis.

6 Sogn og Fjordane 46 Flora Alfaprosjekt 2014 / Praksisretta opplæring for analfabetar Sogndal Fleire kvalifiserte kvinner ut i arbeid Kvinnelige introdeltakere Møre og Romsdal 48 Molde 49 Ålesund Forsterket arbeidslivsstart - år 2 - Molde kommune Skolen som ressurs for introdeltakerne gjennom vurdering for læring Volda Arbeidsretta kvalifisering Sør-Trøndelag Videreføring av prosjekt med deltakere som startet i Praksisnær opplæring - kombinere arbeid/praksis og Introdeltakere med ingen norskopplæring. Deler av undervisning skjer på skolebakgrunn arbeidsplassen, og noe i klasserom - med utgangspunkt i forskjellige arbeidssituasjoner. Utrede oppretting av en 2-årig opplæring innen helse og omsorg. Kurs for ansatte innen kulturforståelse, psykisk helse, arbeid og religion, endringsarbeid. Kurs for norsklærere i alfabetisering og BKA. Kurs til kvinner i intro innen likestilling, familieplanlegging- og rådgivning, samfunnsdeltaging, og kulturforståing med fokus på arbeid og religion. Samarbeid med fylkeskommunen ift å arbeidsrette norsk innen helse, mat og renhold. Avtale om roller og ansvar mellom VO, Nav og flyktningtj. for kjeding av arbeidsrettete tiltak. Utprøve ett arbeidsrettet tiltak, og vurdere om tiltaket styrker skolebakgrunn overgangen til arbeid. Utarbeide arbeidsinstruks og kurs for morsmålsstøttere. Loggføringsrutiner for språkutvikling/utfordringer på arbeidsplassen etter samtale med arbeidsgiver. skolebakgrunn og lite Loggføringsrutiner for veiledning av deltaker etter besøk på relevant arbeidserfaring praksisplass. Mål for samarbeidet og samarbeidsrutiner mellom flyktningtj., NAV og VO Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn og Modul for arbeidsretting av renholdskurs. Utarbeide rutiner med svak progresjon i og metodikk for bruk av språkassistenter. norsk, samt kvinner generelt. 51 Trondheim Butikkurs Trondheim Barne- og ungdomsarbeid - norskopplæring og alternativt opplæringsløp Trondheim Språkmentor i INNrekruttering Voksne på B1 nivå med og uten rett til Kursmoduler for kvalifisering til dagligvarebransjen. norskopplæring. Evaluering av kurset, med tilbakemelding bl.a fra Rema. Introdeltakere er prioritert. Voksne med og uten rett til videregående opplæring. Forkursmodul som kvalifiserer til barne-ungdomsarbeider i Introdeltakere og deltakere vgs. Lage en plan for innhold, finansiering og ansvar i et uten rett til tilpasset videregående løp for etniske minoriteter. norskopplæring. Introdeltakere er prioritert. Introdeltakere som tidlig er interessert i Raskere arbeidslivstilknytting ved bruk av språkmentorer. arbeidspraksis. Delktakere Funksjonsbeskrivelse for språkmentor. Faglig evaluering av fra alle spor med samme språkmentorfunksjonen. språk som de to språkmentorene.

7 Nord-Trøndelag 54 Steinkjer Forprosjekt. Kvalifisering mot fagbrev og jobb i kommunal sektor - forprosjekt Modell for kvalifisering av innvandrere mot fagbrev i helse, Introdeltakere samt elever barnehage, skole, SFO og teknisk sektor. Tilpassing og i norskopplæringen. utprøving av VOX profiler i disse fagene. Metodeutvikling yrkesprøving. Realkompetansevurdering. 55 Levanger Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet Kvinner på spor 1 og ev Fagkurs i helse og renhold. Metodesamling for bruk av menn som har problemer Ipad. Veileder for jobbetilretter/coach. med å komme over i arbeid Rekrutteringsstrategier til opptak til fagkursene. eller utdanning. Evaluering. Implementering 56 Grong Nordland Hovedprosjekt: Næringsliv og arbeidsrettede løp i introduksjonsprogram Introdeltakere Utvikle kursmateriell for deltakere i skognæringsprosjektet. Samarbeidsrutiner mellom kommunen og skognæringen om roller og ansvar. Rutiner for oppfølging av deltaker. 57 Bodø Praktisk norsk - neste steg Innvandrere, Parallelløp med arbeids- og språkpraksis og undervisning i introdeltakere og kvinner samarbeid med næringsliv og frivillige org. og tettere med liten skolebakgrunn samarbeid mellom voksenopplæring, flyktningtjeneste og og store omsorgsoppgaver NAV lokalt. 58 Narvik Arbeidsrettet introduksjon i Narvik Introdeltakere, også i permisjon, Videreføre prosjekt fra 2013 som innebærer å få etablert hjemmeværende kvinner, og iverksatt "språkpark" som skal være et tilbud for kvinner på kvinner med permisjon fra intro - hjemmeværende kvinner overgangssstønad og med små barn eller kvinner på overgangsstønad. arbeidssøkere 59 Nesna Vi kan - vi og Parallelløp med arbeids- og språkpraksis og undervisning i eller ingen utdanning. samarbeid med næringsliv og frivillige org. Kvinner er prioritert. 60 Sortland Vesterålsmodellen Forprosjekt for å bedre sammenhengen mellom forskjellige Flyktninger tilbud og aktører innenfor kvalifisering. Troms 61 Tromsø Carpe lingua Prosjektet er toårig hvor første år har fokus på samfunnskunnskap, alfabetisering på morsmål og norsk. skolebakgrunn. Kvinner er Andre år har faglig og språklig kvalifisering til valgt yrke prioritert. gjennom språkpraksis med tett og individuell tilrettelagt språkopplæring. 62 Tromsø Norsktrening i samarbeid med frivillige Forprosjekt i 2013 har vist et behov for at Røde Kors' leksehjelptilbud utvides med norsktrening. Røde Kors i Introdeltakere Tromsø har frivilligressurser prosjektet ønsker å benytte til dette. 63 Lenvik Kvalifisering til arbeid i Midt-Troms Alternative kvalifiseringsløp i tett samarbeid mellom Introdeltakere kommune (flyktningtjeneste og voksenopplæring), næringsliv og videregående skole og NAV lokalt.

8 Finnmark 64 Vadsø Kvalifisering gjennom parallelløp Sør-Varanger Jobbfunn Introdeltakere Totalt Bruk av arbeidsrettede virkemidler i NAV og opplæring i skole for å gi deltakerne en arbeidsrettet språkopplæring Introdeltakere. Kvinner er kombinert med arbeidspraksis. Det legges vekt på tett prioritert oppfølging av deltakere, tiltaksarrangører og lærere. Standard for arbeidsrettet oppfølging i NAV legges til grunn for deltakerne i prosjektet. Modulbasert opplæringsløp med delmoduler som er direkte innrettet mot opplæring til bestemte fagområder. Parallelløp med opplæring i norsk og arbeidspraksis og tett samarbeid mellom kommune og NAV prioriteres.

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013 NYTT FRA IMDi 2013 Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 1 Stortingsmelding 6 en helhetlig integreringspolitikk Behov for mer grunnleggende kvalifisering. Kombinasjon

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

To ulike yrkesrettede norskopplæringsprosjekter i sammenheng:

To ulike yrkesrettede norskopplæringsprosjekter i sammenheng: Bakgrunn Stor arbeidskraftreserve, mye pga. lave norskferdigheter og lite arbeidserfaring Fire bydeler med hver sin portefølje (Alna, Bjerke, Grorud, Stovner) Mindre ressurser hver for oss Samarbeid med

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Nettbasert

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Lærerkompetanse

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Nytt navn på Vox Fra 1.januar 2017 heter vi Kompetanse Norge Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Lærerkompetanse Resultater

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Cathrine Halmrast Harvil, Nav Birgitte Wold Dahl, Fris. Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet i Fredrikstad et samarbeid mellom Nav og Fris

Cathrine Halmrast Harvil, Nav Birgitte Wold Dahl, Fris. Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet i Fredrikstad et samarbeid mellom Nav og Fris Cathrine Halmrast Harvil, Nav Birgitte Wold Dahl, Fris Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet i Fredrikstad et samarbeid mellom Nav og Fris Bosetting i Fredrikstad kommune Bosetting: 2016: 180 flyktninger

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen. Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet?

Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen. Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet? Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet? NAV Intro Spesialenheter i arbeids- og velferdsetaten, den statlige delen av NAV. NAV Intro Trondheim, Oslo,

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Seminar om bolig og bosetting av flyktninger Skei 27. august 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND

BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND En møteplass for alle involverte parter i introduksjonsprogrammet på Øvre Romerike, samt lokalt næringsliv. Senteret skal gjennom metodisk,

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Arbeid med flyktninger i Melhus kommune // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus

Arbeid med flyktninger i Melhus kommune // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus Arbeid med flyktninger i Melhus kommune 08.11.2016 // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus Flyktningeenheten i Melhus Bosetting av flyktninger Ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Videregående opplæring som del av Introduksjonsprogrammet i lys av Stortingsmelding 16- «Fra utenforskap til ny sjanse»

Videregående opplæring som del av Introduksjonsprogrammet i lys av Stortingsmelding 16- «Fra utenforskap til ny sjanse» Videregående opplæring som del av Introduksjonsprogrammet i lys av Stortingsmelding 16- «Fra utenforskap til ny sjanse» Ohene Aboagye Regiondirektør, IMDi Vest Nasjonal nettverkssamling for fylkeskommuner

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli Disposisjon Implementering Resultater Brukererfaringer Kunnskapshull Kunnskapsstatus

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet.

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet. Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunens beslutningsgrunnlag Gran og Lunner kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en felles ambisjon om at innen 31. mars 2016 skal

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

Integreringsmottak i Steinkjer

Integreringsmottak i Steinkjer Integreringsmottak i Steinkjer Steinkjerklyngen Steinkjer kommune ved og har inngått partnerskap med Nord-Trøndelag fylkeskommune ved i Nord- Trøndelag. Årshjul for pre-introduksjonsprogram Pre-introduksjonsprogrammet

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis

Detaljer

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet Seminar Imdi 05.12.11 Grünerløkka Introduksjonsprogrammet Disposisjon NAV Grünerløkka Introduksjonsprogrammet 2011 Bakgrunn Historisk tilbakeblikk Introduksjonsprogrammets innhold Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Melding om integreringspolitikk

Melding om integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Melding om integreringspolitikk Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Regionalsamling JS og KUM Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox Vox Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter Side 1 Diverse relevant arbeid i Vox Koordinering forsøkene med fagbrev på jobb Karriereveiledning Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Presentasjon av Flyktningetjensten i Eidsvoll

Presentasjon av Flyktningetjensten i Eidsvoll Presentasjon av Flyktningetjensten i Eidsvoll Eidsvoll Rotary 02.10.2017 Christian Holmås Haave Næringslivskonsulent Flyktningetjenesten NAV Eidsvoll Mer enn 65 millioner totalt Verdens flyktninger Mer

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Oslo - Bydel Grünerløkka Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Ved utreder og prosjektleder Linn Synnøve Skutlaberg Mandat Undersøke storbyenes organiseringsmodeller

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg 18.01.2018 Folkestyre kompetanse - samarbeid Rett til videregående opplæring Unge opp til

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Arbeidsretting av norskopplæringen. Vurderinger og anbefalinger

Arbeidsretting av norskopplæringen. Vurderinger og anbefalinger Arbeidsretting av norskopplæringen Vurderinger og anbefalinger Arbeidsretting av utdanningen Vurderinger og anbefalinger Forfatter: Kari Gregersen, Ingvild Røed Sletten Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-234-7

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Kvalifisering og utdanning i et integreringsperspektiv. Catrine Bangum, assisterende regiondirektør

Kvalifisering og utdanning i et integreringsperspektiv. Catrine Bangum, assisterende regiondirektør Kvalifisering og utdanning i et integreringsperspektiv Catrine Bangum, assisterende regiondirektør Flyktninger ankomster Det kom over 30 000 asylsøkere til Norge i 2015 Det er stor usikkerhet knyttet til

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark «Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal 3.11.14 Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark Flere i JOBB HVORDAN KNEKKE INKLUDERINGSKODEN? - Komme inn - bli værende /

Detaljer