Storøvelse på Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storøvelse på Sørlandet"

Transkript

1 HV bladet nr Gjallarhorn: Storøvelse på Sørlandet Olav Tryggvason klar til innsats Skjøt til gull forsvaret

2 Heimevernet i vinden GIHV - Generalmajor Kristin Lund HV bladet Redaksjonen Denne høsten har det vært stor oppmerksomhet omkring Heimevernet. Spesielt er det bortfallet av 016-kapasiteten i innsatsstyrkene våre som har skapt store overskrifter. Sammen med flytting av HVST og diskusjonen omkring lavt treningsnivå kuliminerte det i en høring med påfølgende debatt i Stortinget. Jeg vil ikke gå inn i detaljer på saksgangen den kunne åpenbart vært bedre men la meg være helt tydelig på en ting Heimevernet bestemmer ikke hvilke kapasiteter Heimevernet skal styrkeprodusere. Det er heller ikke Heimevernets rolle å drive lobbyering for å påvirke Heimevernets framtid i det politiske miljø. Heimevernets og min rolle er, i tillegg til å styrkeprodusere for oppdragsløsing, å gi militærfaglige råd og være tydelig på konsekvensene av de beslutninger som fattes. Heimevernet er en organisasjon hvor det er mange meninger og stort engasjement. Det er en betydelig styrke. Vi har også et betydelig nettverk av tillitsmenn og råds- og utvalgsstrukturer hvor dette engasjementet skal kanaliseres. Jeg forventer at den enkelte er sitt ansvar bevisst og bruker de mulighetene som ligger i systemet. Beslutningen er fattet og kapasiteten som kjennetegnes med 016 er historie. Styrkene var på mange måter starten på innsatsstyrkene vi har i dag. Ordningen medførte bedre utrustning, og trening utover det Heimevernsloven og verneplikten ga muligheter for. Samtidig tiltrakk Heimevernet seg dyktig personell fra forskjellige operative avdelinger i Forsvaret. Etter 11.sept 2001 kom terrorberedskap høyt på agendaen og i arbeidet med å få Politi og Forsvar til å samvirke, ble 016 Heimevernets fremste bidrag. Asymmetriske trusler og fleksibilitet i strukturen for å møte slike trusler ble den nye linjen. For Heimevernet ble kvalitetsreformen svaret på denne utfordringen og 016 ble i 2005 omgjort til tropper i de nyopprettede innsatsstyrkene. I innsatsstyrkene ble de en motor i kvalitetshevingen og spesialistene i Heimevernet på livvakt og eskorte. At vi nå takker 016-personellet for den solide innsatsen de har vist de siste 20 årene skyldes at den siste spesielle oppgaven har bortfalt og Innsatsstyrkene har blitt vår nye generasjon førstelinjeinnsats. Oppgaven militær livvakt og eskorte blir videreført i andre miljøer i Forsvaret. Innsatsstyrkene er nå en vel etablert ordning vi skal utvikle videre jeg er derfor svært opptatt av å få med de dyktige soldatene som tidligere var kjent som 016 med videre. I november gjennomførte vi en stor øvelse på Sørlandet Øvelse Gjallarhorn soldater fra HV-08 og HV-09 deltok under øvelsen, og jeg er veldig fornøyd med innsatsen som ble lagt ned fra alle involverte. Vi fikk trent innsatsstyrker og deler av områdestrukturen med 2 HV-bladet // Desember 2010 viktig støtte fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Det er viktig for meg at vi får trent samvirke både mellom våre avdelinger og forsvarsgrenenes avdelinger samt sivile organisasjoner. Mitt inntrykk er at deltakende avdelinger sitter igjen med et godt utbytte av øvelsen. Takk til HV-08 som planla og ledet på en utmerket måte. På kort tid har det nye sammenslåtte distriktet vist at de ivaretar hele sitt ansvarsområde. Budsjettprosessen har vært spesielt krevende for Forsvaret i år. I Heimevernet er det gjort en eksemplarisk innsats for å effektivisere og vi klarer faktisk mer med mindre penger. Allikevel blir det svært krevende og jeg er tvunget til å la være å kle opp over 2000 nytilførte og redusere seilingen med Reine-klassen for å nærme oss målet om 38% trening av områdestrukturen i Det vi skal være godt fornøyd med er at vi ser en aktivitetsøkning og en klar vilje fra politisk hold og fra Forsvarssjefen om å ta utfordringene med for lav trening i områdestrukturen på alvor. Vår jobb blir å fokusere på å få kvalitet inn i det vi gjør og ha et godt og differensiert system for trening. Vi skal opprettholde evnen til å stille 9000 soldater på kort tid - godt utrustet og trent og jobbe videre for å skape utholdenhet. Til slutt vil jeg ønske Heimevernet til lykke med sitt nye fartøy Olav Tryggvason som ble døpt i Oslo 17. desember med Hennes Majestet Dronningen som gudmor. Fartøyet vil være et flytende klasserom som styrker vår evne til å trene der soldatene er. Fartøyene gir et betydelig innsparingspotensial når det gjelder logistisk understøttelse av trening og operasjoner. Samtidig representerer de to fartøyene i Reine-klassen allsidige og mobile kommandoplasser som gir kraft til Heimevernsoperasjoner og evne til å samvirke med det øvrige Forsvaret samt gi bistand til sivile myndigheter. Det er flere år siden vi la ned alle lagrene langs kysten og innså begrensningene til de flere hundre rekvirerte fartøyene. Nå får vi endelig igjen kapasitet som gjør oss troverdig i å kraftsamle alle deler av Heimevernet i kystsonen. Utfordringen nå er å bruke dem effektivt for å skape effekt for hele Heimevernet. Det har vært et begivenhetsrikt år og vi kan alle se frem mot en forhåpentligvis fredelig jul. Takk til alle som har ytt en innsats for Heimevernet i år. En spesiell hilsen til de av våre kolleger som er, og har vært, i skarp tjeneste for Norge i inn- og utland. Jeg ønsker dere alle en velfortjent god jul, og et riktig godt nytt år! Generalinspektør for Heimevernet Heimevernsbladet Oslo mil/myntgata 1, 0032 OSLO E-post: Tlf: ansvarlig redaktør Flaggkommandør Ketil Olsen REDAKTØR Stian B. Støvland Webansvarlig Geir Bøe Grafiker Tore Ellingsen JOURNALIST Anders Nuntun Redaksjonskomité Flaggkommandør Ketil Olsen Oberst Karl-Henrik Fossmann Kommandør Lars Arne Aulie Gen. sekr. Svein Haugen Major Harald Rist Aamoth Faste bidragsytere PIO REGION 1 Lars William Wroldsen PIO Region 2 Tore Ellingsen Pio region 3 Rune Haarstad Pio region 4 Rolf Kulseng Ytterstad Pio hvsks Trond Setså

3 s4 s19 Gjallarhorn var navnet på årets store heimevernsøvelse på Sørlandet, som ble gjennomført i Aust-Agder fra 30. oktober til 5. november. Rundt 1600 menn og kvinner var i aktivitet, enten som avdelinger under trening, eller som markører og annet støtteapparat. Saniteten i Heimevernet er et område i vekst. Alle innsatsstyrkene skal nå ha egne sanitetstropper. Resultatet blir bedre fagmiljø, og forsterket sanitets beredskap under øvelser og operasjoner. Innhold 2 Leder 4 På kryss og tvers 6 Øvelse Gjallarhorn 13 GIHV besøkte treningen i HV Delfin innlemmet i HV Reine klassen 18 Dronningen gudmor 19 Mer sanitet i HV 20 Havfolket kommer 24 Viderefører 016-elementer 25 Historien om Seier i hard konkurranse 28 Fem år med innsats 30 Derby jakter de beste 31 Salutt med Derby 32 Nye nettsider til forsvaret 33 Krav Maga med Bjørn West 35 HV i media 38 Klar til strid - men også til sivil støtte 42 Landsrådet 43 Tillitsvalgte på trykk! 44 En milepæle for Forsvaret 46 Bronse i militært VM 48 Tilbakeblikk 25 & Nytt og nyttig 51 Kryssord s33 Noen blåmerker og småkutt må enn regne med når Nærkampgruppen Innsats igjen barker sammen i et hardtslående krav Maga seminar. Forsiden Øvelse Gjallarhorn Foto: Anton Ligaarden Opplag Annonsering For priser og betingelser ta kontakt på tlf: Trykk John Grieg AS - Bergen Ansvarlig Ansvarlig for Heimevernsbladets utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV-bladet sendes til: Desember 2010 // HV-bladet 3

4 PÅ KRYSS & TVERS I HV-NORGE NROF - en av Heimevernets støttespillere Stolt gjenåpning av Telthus Områdesjef ved HV Holmestrand, Kaptein Roald Lauritzen, fikk det ærefulle oppdraget med å representere forsvaret og gjenåpne det gamle ærverdige telthuset på Bøplassen, utenfor Sande i Vestfold, i slutten av september Telthuset er opprinnelig fra 1785 og er i sin nåværende form satt istand av det lokale historielagets medlemmer og med Anders Herlofsen som primus motor. Totalt har det gått med mange hundre timer for å gjenskape det stolte telthuset som i sin tid huset Det Sandske Compagnie, med deres materiell, kuler og krutt. Arrangementet som var i regi av Sande Historielag ble godt besøkt med nesten 400 fremmøte innbyggere og Hv Holmestrand, fikk god mulighet til å vise seg frem med egen stand. Sande kommune er en av totalt tre kommuner i områdets operasjonsområde og med egen teltstand fikk man møte folket på trivelig vis. Den historiske åpningen ble gjennomført med taler av ordfører, historielag, ildsjeler, forsvaret fra datiden, ved Viseadmiral Per Olav Hauge fra de Tordenskiolds soldater som talte på dansk. Mens forsvaret i ny tid ble representert ved områdesjef Lauritzen. Etter åpningen ble det fremført et tidsriktig spill av Sande revylag. Tordenskilodske soldater stillte i tidsriktige uniformer anno 1700 tall. Telthuset som i sin tid hørte inn under mobiliseringshæren, var et telthus etter den gamle hærordningen av Der man oppbevarte feltrekvisita og munderingsutstyr, og disse var også ofte sentralt plassert i bygde Norge. Telthusene var stort sett i form alltid likt et stabbur i to etasjer Det Sandske Compagnie var militærenheten som lagret sine effekter i telthuset, og det er med stolthet vi tar tradisjonen videre. Vår tids lokale avdeling HV01211 Holmestrand, hadde veldig godt besøk, som ga Hv masse god reklame lokalt iform av å være et populært innslag både iforhold til rekrutering og informasjon. Rolf Georg Juvodden Svein-Ivar Pedersen, Sande Avis Norske Reserveoffiserers Forbund NROF er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i De bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Medlemmene skal være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig tjenestegjørende befal for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Videre arbeider NROF for å ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret. Visjonen til NROF er: Bidra med verdifull kompetanse for nasjonal krisehåndtering og internasjonal tjeneste Bygge opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser Medlemmene skal være et viktig bindeledd mellom Forsvar og samfunn Hvem er medlemmer? NROF er organisasjonen for alt befal fra alle forsvarsgrenene. Våre medlemmer er stadig tjenestegjørende befal, vernepliktig- og utskrevet befal, reserveoffiserer, HV-befal, veteraner, BS- og KS-elever. NROF teller 7300 medlemmer fordelt på 58 lokaleavdelinger over hele Norge. NROF har aktiviteter for alle medlemmer: - Kurs i samarbeid med Forsvarets Høgskole - Foredragskvelder - Skyting med rifle, pistol og revolver (enten du er hobbyskytter som ønsker å holde ferdighetene ved like, er ivrig konkurranseskytter eller er instruktør) - Feltidrett (vær med på Commando Raid, mangekamp eller feltløp) Liker - Motta medlemsbladet Pro Patria/Vårt Vern 5 ganger i året - Ekskursjoner i inn- og utland - Fjellturer - Skimarsjer - Sosiale samlinger og mye annet! Hva bidrar NROF med? NROF bidrar til at du beholder det gode nettverket ditt. Med en medlemsmasse på 7300 personer og med lokalavdelinger over hele landet, er det alltid én avdeling der du bor. NROF er gjennom sine medlemmer et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. Lik Heimevernet på facebook du også 4 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 5

5 Øvelse Gjallarhorn Gjallarhorn var navnet på årets store heimevernsøvelse på Sørlandet, som ble gjennomført i Aust-Agder fra 30. oktober til 5. november. Rundt 1600 menn og kvinner var i aktivitet, enten som avdelinger under trening, eller som markører og annet støtteapparat. 6 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 7

6 SJØ PÅ LAND:Løytnant F. Nybø, kvartermester T. O. Kristensen og battlecaptain Stig Terje Asbjørnsen fra innsatsstyrke Salamander var i full sving under øvelse Gjallarhorn. Kommandoplassen var idyllisk og strategisk plassert på Hisøy sør for Arendal. Knyttet sammen land og vann Insatsstyrkene Bjørn West og Salamander fra Bergenhus heimevernsdistrikt 09 sørget for å koble sammen land- og sjøaktivitetene. Det er tredje gang disse styrkene øver sammen. NK for Salamander, Thor Christoffersen og John Sigridnes fra HV-09 er skjønt enige om at styrkene har utbytte av å trene sammen. Det er komplisert, siden to relativt utlike kulturer skal smelte sammen. Men jeg tror dette er veien å gå, for å skape en slagkraftig enhet, enes de to om. De peker på ulike rutiner, utstyr og prosedyrer, som må samkjøres Det fikser vi med å øve mye mer. Vi ser at dette er en pulserende, slagkraftig enhet når virker, sier Sigridnes. Begge ser behov for at man planlegger felles i forkant av øvelser, slik at man ikke bruker unødvendig tid og energi på koordinering når oppgaveløsning starter. Nils Bernt Rinde Anton Ligaarden KYP: SHV hentet en kystmeldepost fra en holme der de har de overvåket skipstrafikken. Kontroll i kystsonen Under Øvelse Gjallarhorn har både enheter fra sjø og land vært i aksjon med felles operasjoner. Innsatsstyrkene Salamander og Bjørn West leverte objektsikring og overvåkning i kystsonen. Under denne øvelsen har Sjøheimevernet levert kontroll over det kystnære sjøområdet med sin tilstedeværelse i form av kystmeldeposter og fartøyer. SHV og innsasstyrke Salamander har kontinuerlig levert sjøbilde inn til en felles samvirke kommando med innsatsstyrke Bjørn West på land. I tillegg har SHV hjulpet til med å flytte tropper og utført transportoppdrag. Styrket operativ evne Hensikten med integreringen av maritime og landmilitære kapasiteter i HV er å øke evnen til å beskytte viktig infrastruktur langs kysten. - Jeg mener dette også rett og slett styrker vår operative evne totalt sett, sier sjefen for Bjørn West, major Gaute Gunnarskog. Under øvelse Gjallarhorn blir fire innsatsstyrker deployert for maritim og territoriell innsats. I tillegg deltar tre av de lokale HV-områdene fra forsterkningsstyrkene. Samvirkekultur Prøveprosjektet med felles kommando skal etableres på Vestlandet i Bergenhus Heimevernsdistrikt HV-09 i løpet av våren. Sjef HV-09 skal ha kommando over den integrerte styrken der. Dette vil være en prøveperiode for å høste erfaringer. Integreringen innebærer en styrket ledelse av de maritime elementene og en bevisst satsning på en samvirkekultur i Heimevernet. Generalinspektøren for Heimevernet har som mål å styrke HVs evne til å gjennomføre integrerte Heimeverns-operasjoner. Rune Haarstad Anton Ligaarden MP-kontroll: MPene Peter Christian Frølich og Marianne Bampton fra innsatsstyrke Bjørn West kontrollerte trafikken inn og ut av kommandoplassen på Hisøy. MISTENKELIG: Flerbruksfartøyet fra SHV var på samme turen også på jakt etter et mistenkelig hvitt hurtiggående fartøy som de ønsket å sjekke ut. 8 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 9

7 TILBAKE PÅ ØVELSE: Soldatene som har vært med på leteaksjonen i Birkenes er tilbake på HV-øvelsen. Fra venstre: Morten Ljøstad, Tor Erik Haaland, Glenn Arntzen Andrew, Olav Thorstensen, Tom Erik Carstensen, Rune Frydenberg, Kim Forsberg og Haldor Berge. Glad for å kunne bidra Heimevernssoldatene i Arendal HV-område gikk på med krum hals, da anmoding om bistand til å lete etter en savnet kvinne kom under øvelse Gjallarhorn. 28 heimevernssoldater fra Arendal lot øvelse være øvelse, og bisto vesentlig i leteaksjonen i Birkenes etter den savnete kvinnen. Troppsjef Kim Forsberg forteller at mannskapene proppfulle av motivasjon lette iherdig i svært ulendt terreng. Flere av soldatene er ivrige jegere og har hunder med GPS-halsbånd. Ved å bruke disse på seg selv, ble dette et viktig redskap for å holde kontakt med hverandre gjennom søket. GPS-målinger viste at heimevernssoldatene hadde tilbakelagt mer enn 30 kilometer i svært ulendt terreng, forteller Forsberg. Vi er glad for å kunne øve sammen med dere. Øvelsen har gitt oss muligheten til å avdekke koordineringsbehov i forhold til den sivil-militære beredskapsplanleggingen, sier Hagen. På tilbakemeldingsmøtet torsdag i Fylkeshuset i Arendal trakk fylkesberedskapssjefen fram viktigheten av slike øvinger. Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet. Dere er hjertelig velkommen tilbake. Jeg håper, Rolf (Carsten Wold sjef HV-08) at dere Mannskapene lette kontinuerlig i halvannet døgn. Da de siste HV-soldatene kom inn tirsdag kveld uten funn, valgte politiet å avslutte søket. Morgenen etter var de tilbake i øvelsen, og utplassert ved Fylkeshuset i Arendal. Jeg er stolt av innsatsen til mannskapene. Dette er en type oppdrag Heimevernet kan være viktig bidragsyter til det sivile samfunnet, sier troppsjef Forsberg. Leteaksjonen inntraff mens Heimevernets storøvelse «Gjallarhorn» pågikk. I tillegg til å stille med en F-tropp av Arendal, stilte også snart er tilbake, selv om jeg frykter det vil ta tid, sier Hagen. Sjef for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08, oberst Rolf Carsten Wold var meget godt fornøyd med øvelsens gjennomføring ut avdelingens utbytte. Heimevernets innsatsstyrke Varg med to hundreekvipasjer. De gjennomførte både lyttepost og søketjeneste. Heimevernet samarbeidet med mannskap fra Røde Kors, Sivilforsvaret, speidere og Norsk Redningshund. Politiet var meget tilfreds med at Heimevernet kunne støtte i letearbeidet. Nils Bernt Rinde Anton Ligaarden Siste lyd fra Gjallarhorn Fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen i Aust-Agder roser samarbeidet med Heimevernet. Nils Bernt Rinde Anton Ligaarden Vi øver i tre fylker, og blant dem er Aust- Agder en god førsteplass, sier Wold. Fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen i Aust-Agder roser samarbeidet med Heimevernet og oberst Rolf Carsten Wold. DRIVSTOFF: Storebror Sjøforsvaret leverte drivstoff til Sjøheimevernets fartøyer under øvelse Gjallarhorn. Jan Erik Skål og Øystein Lilleaas i aksjon. Mobil forsyning Med god støtte fra Sjøforsvarets mobile logistikkbase har Heimevernet kunnet forsyne 1600 soldater under øvelse Gjallarhorn. Med mat i magen og drivstoff i tankene har operasjonene gått døgnet rundt. Med sin mobile logistikkbase dekker kommandør kaptein Svein Mandelid og hans mannskaper hele operasjonsområdet til Heimevernet under øvelsen. Det har fungert svært godt og dette er faktisk tredje gangen vi gjennomfører dette under en større HVøvelsen, sier Mandelid. Vi har hatt mange oppdrag og HV er en grei kunde å forholde seg til. Mobile forsyningspunkter Sammen med stabs og støtteområdet til HV-08 har Mandelid og hans logistikkapparat etablert seg nede på et kai-område. De har dratt ut med fem verksted- og lagerkontainere samt en stor vedlikeholdshall. I tillegg er de selvforsynt med egen OPS, brieftelt og forlegningstelt. Herfra kan de levere nesten alt av forsyningsog verkstedtjenester over lang tid. SISTE LEDD: Fenrik Torgeir Sandvik fra stabs- og støtteområdet sørger for ferske forsyninger den siste biten ut til soldatene. Vi er også mobile på den måten at vi etablerer forsyningspunkter der det er behov. Drivstoff til både kjøretøy og fartøyer er det som det er størst etterspørsel etter, smiler kommandørkaptein Mandelid. Nær fronten Områdesjef Kjell Eriksen fra stabs- og støtteområdet er også fornøyd med samarbeidet. Vi har fått alt vi trenger, og de gode rutinene har kommet på plass etter hvert også. Så langt har forsyningstjenesten under øvelsen gått bra, men jeg ser at vi mangler en del på samband, vi har rett og slett ikke kontakt med forsyningstranportene våre underveis. Et annet viktig moment er at vi under øvelsen la kommandoplassen vår inne på et objekt og fikk dermed nærsikring med på kjøpet. Dette gjorde det mulig å konsentrere seg om forsyningene og at vi kunne plassere oss nærmere egne fremste. FAKTA: Marinens logistikkvåpen (MARLOG) har som primæroppdrag å støtte Marinens kampfartøyer og landavdelinger med organisk logistikk innenfor områdene drivstoff, ammunisjon, proviant, forbruksmateriell, reservedeler, økonomitjenester, teknisk vedlikehold og lege/sanitet Operasjonskonseptene til logistikkvåpenet er basert på mobilitet og fleksibilitet. Våpenet skal ha tilgang på personell med høy fagkompetanse innen de mest aktuelle og sårbare fagområdene. De disponerer en rekke logistikkfartøyer. Rune Haarstad Anton Ligaarden 10 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 11

8 GIHV besøkte treningen i HV-11 Generalmajor Kristin Lund, gjennomførte i forbindelse med Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 sin distriktstabstrening, inspeksjon av soldatene og en omvisning på Setnesmoen leir. MASSESKADE: En militær forsyningskolonne ble tatt i bakhold og resultatet ble tap av både sivile og militære. Kraftsamling av saniteten Det utspilte seg dramatiske og hjerteskjærende scener under øvelse Gjallarhorn, da en kolonne med til sammen mer enn 30 personer ble rammet av en veibombe. Like over klokken 19 kom meldingen om den svært dramatiske hendelsen. Bombeangrepet mot kolonnen drepte og lemlestet, og for å bistå i det svært så krevende redningsoppdraget ble Heimevernets sanitetselement sendt til stedet for å redde liv. Heldigvis var det bare en øvelse, men for både sanitetspersonell og markører ble det en svært krevende hendelse. Personer fra Arendal Røde Kors og skoleelever stilte sporty opp som markører for å øve heimevernsmannskapene som er i full aktivitet i forbindelse med øvelse Gjallarhorn. Lagfører sanitet Anders Karbø fra innsatsstyrke Osprey i Rogaland jobbet intens med å redde liv. Det er hektisk her nå, de skadde prioriteres og sendes gjennom den mobile hjelpeplassen vi har etablert, kommenterer Karbø mens han jobber med å stanse blødninger. Julie Finden fra Lillesand Røde Kors er en av de 35 markørene som stilte opp for å gi heimevernsmannskapene mest mulig HJELPEPLASS: De skadde prioriteres og sendes gjennom den mobile hjelpeplassen realistisk øvelse. Det er kaldt å være markør, hutrer hun. Om spillets gang synes hun det tok tid før hjelpen kom. Men effektiviteten økte mye på slutten her, sier hun i det hun tylles inn i ulltepper på redningsbåren og løftes inn i varmen på den mobile hjelpeplassen. FAKTA: Her noen av skadene markørene simulerte, og som sanitetspersonellet skulle bryne seg på: Øyeskade Blod ut av ørene Splintskade i hode Mann i sjokk med avrevet hånd Klemskade av fot Omfattende brannskade i ansikt og overkropp Alvorlig brannskade i ansikt m/blemmer Brannskade hender Sjokkskadet person Bevisstløs ingen synlig skade Stor blødende rift i arm Kutt over øyet Kvinne som sitter med dødt barn i armene Indre blødninger i buk Nakke og ryggskade Fremmedlegeme som står i fot Småsplinter i rygg og bakhode Skjult stor blødning under arm Indre blødninger i buk Nils Bernt Rinde Anton Ligaarden SKYTEBENEN: Generalmajor Kristin Lund var godt fornøyd med soldatene. Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund kom 13. oktober på inspeksjon til HV-11 distrikts trening og for å få en innføring i HV-11 sine planer for Hun var godt fornøyd med soldatene som viste både god motivasjon og profesjonell opptreden. - Det er viktig for meg å få oppleve øvelser som dette, uttalte GIHV. Distriktssjef i HV-11, Oberstløytnant Ove Staurset, orienterte GIHV om fokus for neste år hvor treningen vil være mer konsentrert på lag- og troppsforband i motsetning til enkeltmann/lag som var årets treningsfokus. de mannskaper som ikke fikk trent i 2010 ville man ha et fortsatt fokus på enkeltmannsferdigheter. Soldatene på bakkenivå var helt enige. I en diskusjon blandt soldatene i pausen kom det frem sterke meninger om at enkeltmannsferdighetene er utrolig viktige å sette fokus på. De mest basis soldatferdighetene som skyting og sikring er det viktig å drille på. Soldatene var godt fornøyde etter en lang dag på skytebanen, og kunne konkludere med at ferdighetene fremdeles var på plass. Forsterkning, Oppfølging og Distrikt - Det er veldig positivt at Stortinget har besluttet å øke treningsmengden til 38 prosent av mannskapene i 2011, sier generalinspektøren. Finansieringen av treningen blir en utfordring og oppkledning av halvparten av de nytilførte må utsettes. Det mangler derfor ikke på utfordringer i Hun minte de tilhørende på at vi er en viktig del av innsatssforsvaret til Norge og at vi nå stod ovenfor et skille i Heimevernet med den omstillingsprosess som Heimevernet er godt i gang med å gjennomføre. Innsatsstyrke Archery Sjef for innsatsstyrke Archery, Major Ole Sæther, er svært godt fornøyd med videreføringen av det høye treningsnivået til innsatsstyrken. Han kunne fortelle om planene for i fjor som var innføringen av det nye våpenet hk-416 og trening i vintertjeneste på Lesja som var vellykket. Planene for neste år fokuserer mer på kompetanseoverføring mellom Innsats og Forsterknings styrkene og en større samtrening mellom de to. Innsatsstyrkene skal være klare til å løse oppdrag innen 24 timer. Da er det viktig at forsterkningsstyrkene står klare til å forsterke, støtte og avløse Innsatsstyrken for å gi bedre utholdenhet samt frigjøre innsatsstyrken til nye oppdrag. Det er utrolig viktig at denne overgangen går smertefritt og for det er øvelse essensielt. Liaison samarbeid med sivile - Heimevernets liaisonarbeid opp mot sivile myndigheter er noe som kommer til å bli et enda viktigere felt for oss frem over, forteller GIHV til en lydhør forsamling offiserer. Liaison-offiserene innen sivilt/militært samarbeid (CIMIC) vil ha som oppgave å være bindeledd mellom Heimevernet og for eksempel et sykehus, fylkesmann eller politi samt et bindeledd mellom allierte styrker og norske fagetater. Generalinspektør Kristin Lund avsluttet besøket sitt i Romsdal med å si at hun syntes det var koselig å komme tilbake til gamle trakter fra da hun var student på skolen i Molde. Andreas Nuntun Andreas Nuntun 12 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 13

9 Delfin i oppstilling Delfin innlemmet i HV-17 Innsatsstyrke Delfin ble under en seremoni torsdag 21.oktober, innlemmet i Finnmark HV-17 som har tilhold på Porsangmoen. Generalinspektøren for Heimevernet kom frem til å legge innsatsstyrken Delfin i Kirkenes inn i Innsatsstyrke Idag & Lyra på Porsangmoen. Ida og Lyra er en del av Finnmark HV-17, mens Delfin var en del av Øst-Finnmark HV-distrikt 18 frem til distriktet ble nedlagt i Siden har styrken vært underlagt HV-16 i Bjerkvik som et prøveprosjekt. Problemer ved rekruttering, samt ønsket om en mer strømlinjet administrasjon, er hovedårsaken til sammenslåingen. Befolkningsgrunnlaget for to enkeltstående innsatsstyrker er ikke stort nok i norges arealmessig største, men befolkningsmessig minste fylke. Innsatsstyrken i Finnmark skal være en enhet, med deployering i både Øst- og Vest- Finnmark. Vi sliter med å få nok folk til å signere innsatsstyrkekontrakt i Delfin sitt område. Det er rett og slett ikke befolkningsgrunnlag stort nok til å ha to slike styrker i denne delen av landet, sier Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV), Kristin Lund Knut Hammerhaug mener at en innsatsstyrke i finnmark vil gi mye bedre rekruttering, og med sine 194 soldater etter sammenslåingen nå vil klare de 75% som heimevernet har satt som mål, men har et realistisk håp om å klare 100% først i landet. - Sammenslåingen vil gi nyttig, verdifull kompetanse og gjøre troppene sterkere og mer slagkraftig over hele fylket, sier Major Knut Hammerheng, sjef for Ida og Lyra. Nå ønsker han å få samtrent troppene så bra som overhode mulig for å få en så slagkraftig innsatsstyrke i Finnmark som overhode mulig. Delfin vil ha oppsetningssted på Porsangmoen, men mannskapet vil likevel bli værende i Øst-Finnmark. Treningen vil foregå både i øst og vest. GP er tross alt bare en utkant i Finnmark. Så nå er det viktig å implementere delfin inn i hele Finnmark HV-distrikt sier oberstløytnant Even Sandland, tidligere sjef for Delfin. Nils Otto Pleym har vært med i Delfin siden troppen først ble startet. Tilhørigheten til Delfin vil alltid være der, å han vil alltid føle seg som en delfin uansett hvilket navn troppen nå får. Både han og troppen har god forståelse for sammenslåingen, men mener det er litt trist at det står på økonomiske å personellgrunner. Den største frykten er at det hele vil føre til senere reaksjonstid, spesielt i Sør-Finnmark. Men så lenge han kan fortsette å gjøre den gode jobben han gjør går det greit. Nesten samtlige medlemmer av Delfin fortsetter i kontraktene de har med Heimevernet, men nå som en integrert del av Ida & Lyra. De få som ikke ønsket å fortsette kontraktene fortsetter sin tjeneste som vanlige HVsoldater. Ja, slikt er gledelig å høre. Vi er jo i en prosess med å slå Delfin og Ida & Lyra sammen for å få en enda mer slagkraftig innsatsstyrke i Finnmark. Den endelige beslutningen ligger hos meg, sier Kristin Lund. Innsatsstyrke Finnmark skal være en enhet, som skal deployere over hele Finnmark. Generalinspektør Kristin Lunds ambisjonsnivå om å ha 5000 mannskaper i innsatsstyrkene og i resten av HV, på landsbasis står fast, og dette vil være et skritt i den retningen. Andreas Nuntun Andreas Nuntun Even sandland og Knut Hammerhaug er enige i at innsatsstyrke Finnmark skal være en enhet med deployering over hele Finnmark. Gylling Teknikk AS arbeider i tre hovedsegmenter: Batterier til industri, nødlys, Forsvaret og start av kjøretøy. Elektro, lyd og merking til grossister og industri. Sol og vindenergi gjennom vårt søsterselskap Sunwind AS. Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud Tlf Fax Deadline AS 12/10 230V fra bilen til pc, lading, lys etc. Ladere og invertere til industri, forsvar og fritid Ladere fra ampere volt Kombinerte ladere/invertere Invertere opp til watt ren sinus som igjen kan parallellkobles Overvåkning og varsling med SMS eller logging av data via GPRS med Victron Global Remote. Til båter, ambulanser, brannbiler, servicebiler, hytter, stasjonære anlegg og forsvar Victron Energy har vært en ledende leverandør av profesjonelle ladere og invertere i 40 år. 14 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 15

10 Reineklassen Snart skriver vi 2011 og det første fartøyet i Reineklassen er operativt. Men hva går konseptet ut på? Hvordan skal fartøyene styrke Heimevernet? Planen for 2011 er at de to fartøyene skal seile i overkant av 160 døgn hver i løpet av året. Konseptet er en operativ kapasitet i kystsonen som skal gi Heimevernet ytterligere muligheter til å integrere de ulike delene av strukturen i felles oppdragsløsing. - Fartøyets unike operasjonsrom og sambandsutrusting legger til rette for samarbeid mellom land-, sjø- og luftenheter. Dette vil styrke den helhetlige situasjonsforståelsen og fartøyene vil fungere som et mobilt knutepunkt tilrettelagt for taktisk ledelse og samvirke, sier sjef for planavdelingen i Heimevernsstaben, oberst Karl-Henrik Fossmann. I tillegg skal fartøyet styrke Heimevernets evne til tilstedeværelse, styrkebeskyttelse og tradisjonelle operasjoner i forbindelse med støtte til det sivile samfunn ( 13). En god investering - Logistikk på kjøl er i svært mange tilfeller nødvendig og praktisk for å gjennomføre undervisning, øvelser og operasjoner. Ved å ha dette som en gripbar ressurs vil det innebære et betydelig innsparingspotensial samt forbedre tilgjengelighet av ressursene langs kysten, sier Fossmann. Avtalen med rederiet som eier fartøyet er for lengst signert. Totalt sett er dette en relativt stor investering, men Heimevernet sparer også mye på å terminere lagre og har allerede spart inn mye på terminering av kontraktene med de sivile fartøyene. Tilbake står Heimevernet med en ressurs som først og 16 HV-bladet // Desember 2010 fremst blir viktig for Heimevernets integrerte operasjoner, logistikk og utdanning, men som også kan benyttes av andre forsvarsgrener og sivile myndigheter. I de øvelsene der det er behov for felles oppdragsløsning skal fartøyene i Reineklassen være med å styrke den operative kapasiteten og integrering av de ulike delene av strukturen. Heimevernet utfyller det øvrige Forsvarets operative kapasiteter. Med Reine-klassens kommando-, kontroll- og informasjonssystemer skal Heimevernet ha en mobil ressurs for å samvirke effektivt. TEKNISK DATA: Lengde: Bredde: Dypgående: Deplasement: Marsjfart: Maksfart: Bunkerkapasitet: Ferskvannskap.: Slepekapasitet: Dekkareal: Kran: Lugarkapasitet: Forpleining: Støtte til det sivile samfunn Heimevernet samarbeider og støtter sivile myndigheter og sikrer viktige samfunnsfunksjoner. Heimevernets mobile plattform med profesjonell kompetanse i kystsonen øker synlighet og tilgjengelighet. Fartøyetsbesetning og støttepersonell skal gjennomføre allsidig undervisning, kurs og øvelser for mannskaper langs hele kysten, og vil gjennom aktiviteten knytte kontakter med sivile aktører. Fartøyet vil gjøre Heimevernet synelige der vi skal virke. - Det å tilføre Heimevernet en mobil plattform med profesjonell kompetanse i kystsonen vil øke relevansen ved å være synlig og tilgjengelig der hvor behovene måtte oppstå. Nettverksbygging og opplysning vil være sentralt og gjennomførbart i denne prosessen, mener Fossmann. 49,6m 10,3m 3,6 til 4,9m 791 tonn 10 knop 16 knop 117 tonn 50m³ 32 tonn bollardpull 120m² 200 tonnmeter (banjer) 18 pr. bordsetting Maskineri: Hovedmaskineri: Dieselelektrisk. 4 maskiner på til sammen 2900KW. Sidepropell: 300KW Lettbåt: Springer FRDC (30 knop) Bestykkning: 2 stk 12,7mm Håndvåpen Lastekapasitet: 2 stk 10 fot containere 2 stk FBF/tilsvarende Besetning: 3 militære offiserer 6 vernepliktige 5 sivile Stian Støvland Desember 2010 // HV-bladet 17

11 BERGEN: Olav Tryggvason på vei inn til Haakonsvern Dronningen gudmor for Olav Tryggvason 17. desember ble det første fartøyet i Reine-klassen døpt. Fartøyet bærer kongenavnet Olav Tyggvason og Hennes Majestet Dronningen er gudmor. Det første fartøyet i Reine-klassen ankom Haakonsvern i slutten av juli. I september heiste skipssjef Tony Hatland kommandovimpelen til topps på fartøyet, og og når bladet kommer ut er fartøyet døpt. Fredag 17. Desember skal den offisielle dåpsseremonien starte. H M Dronningen vil være tilstede fra kokken og den formelle seremonien avsluttes kl Etter dette vil det være mulighet for omvisning på fartøyet for inviterte gjester. Lørdag avsluttes arrangementet med åpent skip. Navnet blir Olav Tryggvason som var konge i Norge fra år 995 til Han regnes som en av de mer sentrale og innflytelsesrike kongene i Norge og har i ettertiden fått en høy stjerne, både hos Snorre Sturlason og historikere. Olav Tryggvason hadde kommandoen over en av de mer kjente vikingskipene, Ormen Lange, som er et annet navn for Midtgarsormen som er den enorme ormen som omkranser menneskenes verden i følge norrøn mytologi. Med kongenavn er det en god tradisjon at fartøyet får en kongelig gudmor, og det er med stolthet Heimevernet kan annonsere at Hennes Majestet Dronningen vil være tilsted under dåpen i Oslo som gudmor for Olav Tryggvason. Heimevernet har bestilt to fartøy i Reineklassen og det andre fartøyet, som kommer til neste år, skal bære kongenavnet Magnus Lagabøte. Han var konge i Norge i perioden og er kjent som en målbevisst konge med en velutrustet personlighet, og som tok grep om Norges indre og ytre forhold i sin regjeringstid. Kostnadseffektivt Disse nye fartøyene gir Heimevernet en ny dimensjon i integrerte operasjoner med sjø og land kapasiteter. Dette er et stort løft for hele Heimevernet, sier generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund. Gjennom innfasing av Reine-klassen vil Heimevernet få to fartøy med besetning som vil fungere som flytende klasserom, logistikkfartøy og kommandoplasser. - Vi vil få tilført en viktig kapasitet i forbindelse med økt fokus på operasjoner i kystsonen, kommunikasjon, kontroll og koordinering mellom sjø- og landelementene i Heimevernet og også en viktig plattform for utdanning og læring, sier Lund. POLEN: Olav Tryggvason da den ble sjøsatt på verftet i Polen Sjøheimevernets fire innsatsstyrker og 17 SHV-områder, fra Øst-Finnmark i nord til Agder i sør, vil få en kostnadseffektiv måte å gjennomføre treningen på. I tillegg blir Reineklassen en ressurs for hele Heimevernet, både under skarpe operasjoner og til samtreninger med Heimevernets maritime styrker og landstyrker. Reine-klassen er basert på Kystvaktens Nornen-klasse og vil blant annet ha stor lasteromskapasitet og stor forlegnings- og forpleingskapasitet. Fartøyene kan frakte conteinere som fyller ulike Heimevernskapasiteter og kunne frakte to mindre flerbruksfartøy på hekken. Stian B. Støvland Arkiv ØVELSE: Førstelinjes sanitet i aksjon med figuranter under øvelse Gjallarhorn, men saniteten har også en viktig funksjon i den skarpe beredskapen under øvelser (foto: Anton Ligaarden) Mer sanitet i HV Saniteten i Heimevernet er et område i vekst. Alle innsatsstyrkene skal nå ha egne sanitetstropper. Resultatet blir bedre fagmiljø, og forsterket sanitets beredskap under øvelser og operasjoner. Noen av innsatsstyrkene har allerede en sanitetstropp, men det blir allikevel en solid reel økning i form av syv nye tropper. Sanitetstroppene i innsatsstyrkene trener og øver opp mot skarpe operasjoner som resten av sine kolleger, i tillegg har de ansvaret for den skarpe beredskapen under øvelser. Tilhørighet og godt miljø Generalinspektøren for Heimevernet, Kristin Lund har uttalt at hun ønsker en stor, god og robust sanitetsorganisasjon i Heimevernet. Det er også et NATO-krav at det skal være en sanitet av denne størrelsen i øvende avdelinger som innsatsstyrkene i HV. For oss som brenner for faget har dette vært en god høst, sier stabsoffiser, sanitet i HV, kaptein Geir Ove Malvik. Sanitetspersonellet har før ofte følt en manglende tilhørighet, der de har vært plassert i både stabstropper og i trentropper. Med egne tropper, nytilført lege og sykepleier samt kapasiteter som mobil hjelpeplass tror kaptein Malvik at sanitetstjenesten i HV blir bedre, og trekker til seg flere ressurspersoner. Heimevernet har stor pågang av dyktige folk innen sanitetsfeltet men vi har manglet stillinger, forteller Malvik, og legger til, - innsatsstyrkene i trener realistisk og har svært gode miljøer innen faget. Nytt materiell, nye kurs Nytt materiell er også på vei inn i tillegg til at rekrutteringen til de nye troppene går for fullt. Heimevernets skole og kompetansesenter har også startet flere nye kurs, som hjelpeplasskurs og troppsjef sanitet. I tillegg sendes folk til kurs i krigskirurgi og til Sverige for kurs innen drift av sanitet-ops (PEC), som kan sammenlignes med en militær AMK (alarmsentral) som skal håndter alle sanitetscaser, og ha oversikt over egne ressurser i operasjonsområdet. På Værnes hos HV-12 har det nettopp blitt gjennomført et nivå III kurs som er Forsvarets høyeste nivå innen sanitet. Kurset hadde 30 deltakere fra alle landets innsatsstyrker. Felles for mange er at de skal inn i de nye sanitetstroppene. Rune Haarstad Rune Haarstad FREMOVER: Med syv nye tropper, nye kurs og nytt materiell er saniteten i HV på rett vei. 18 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 19

12 AG3: Stillingene prøves og første salve nærmer seg. SJEFEN: Kaptein Martinsen med et fornøyd smil. HV03-øvelsen Heistadmoen November 2010: Havfolket kommer Mandag 1. november tropper alle menige opp på Heistadmoen, de i alt cirka 220 soldatene kom fra Telemark og Buskerud, for noen er det første øvelse, mens andre er mer erfarne ringrever og har vært med en HV-natt før. Mandagen begynner med HV-øvelsens typiske seige start, undertegnede brukte for eksempel to timer på å få lånt seg en lue fra depoet, da hans egen lå igjen på stuebordet hjemme, men etter en AG-3 sjekk fra hyggelige våpensmeder og ny reim på hagla var jeg klar til å ta fatt på rollen som krigsreporter. Utstyrt med Canon og objektivsekk i stedet for GRU og AG henger jeg meg på objektsikringstroppen fra Nedre Telemark, det er tid for å få stilt inn siktemidlene på den litt skap, kott og kjeller oppbevarte AG n. Etter ankomst på skytterbanen, som er opptatt, blir tiden brukt til å gjenoppfriske gamle sette sammen sluttstykket kunnskaper før baneleder, løytnant Thorsen, tar i mot skytterne og går igjennom banedrillen på en trygg og proff måte. Etter en litt rusten førsterunde, begynner samlingene å sitte og man får gjort de nødvendige innstillinger. TIM-trening Etter middag er tiden kommet for å prøve filmskytterbanen, i hvert fall for troppens 11 mann som ikke hadde prøvd seg på dette før. Her skal mannskapet løse diverse scenarioer som kan utspille seg når man står på vakt. Man står med skarp ammunisjon mot et lerret, der makker og markører blir filmet på utsiden, disse kommuniserer man med ved hjelp av toveis filmkameraer og mikrofoner. Her får soldaten prøve seg på mange uventede situasjoner fra markører med store skuespillertalenter. Ved hver gjennomprøving går man i felleskap gjennom scenarioet, der man diskuterer hvordan soldaten løser oppgaven og eventuelt hva som kunne vært gjort annerledes. Her blir det etter hvert stort engasjement og inntrykket er at dette er en lærerik leksjon. Sjefen Med glimt i øyet og med et erfarent smil om munnen leder Kaptein Ole Martin Martinsen området gjennom øvelsen. Han vil helst bli kalt Martin, og når han har tid, har han hauger av gamle krigerhistorier på lur. Man merker at denne karen er i sitt rette element og har en energi og trøkk som mange langt ferskere soldater kan misunne ham. Denne gamle fallskjermjegeren begynte sin karriere på Trandum i 1968, dro videre til grensen i Finnmark, hadde jegerkommando i ti år og startet i HV som NK i 1988 der han kjapt rykket opp som troppssjef i På Mågerø opprettet han en egen Taskeforce Group som besto NATO s Taceval test. Etter å ha flyttet til Stavern i Vestfold valgte han Telemark Utrykningsområde og har vært der siden. - Vi skal virke som en verktøykasse, som blir kalt ut for å løse de fleste oppdrag, sier Martin. Men det viktigste for ham er at gutta tenker trygghet og sikkerhet. En av hans store kjepphester er noe som kalles for intensjonsstyrt ledelse, som betyr at befal på forskjellige nivåer ikke alltid trenger å gå til høyere nivåer i en beslutningsprosess, dette fører til en mye kjappere aksjon og større ansvar på den enkelte. Etter praten på Martins kontor, hiver vi oss i bilen og kjører opp til garasjene der vi treffer utrykningstroppen i ferd med å planlegge et isoleringsoppdrag. Ved hjelp av diverse skjønnlitterære hjelpemidler og gul teip har lagene full oversikt over oppdraget. Her skal isoleres. Jeg blir med lagfører sersjant Kjeldaas og lag Bravo ut i felten for på se nærmere på hvordan dette blir utført i praksis. Når vi nærmer oss målet, uttaler den ivrige sersjanten om å gjøre å ikke gå for nærme objektet, da har man mer kontroll, mitt oppdrag er å isolere rød side på bygningen. Etter endt øvelse er det tid for evaluering fra Martin ikke nøl, ta raske avgjørelser og rykk fram kjapt, uttaler kapteinen, og virker veldig fornøyd med gjennomføringen. Skyting på Hengsvann Et lite stykke utenfor leieren ligger Hengsvann som er Heistadmoens skytefelt for kraftigere våpen som MØR, 84 mm. Carl Gustav og MG. Løytnant Thorsen er sjåfør og vi durer av gårde på glatte veier. Her ser du sporene etter en uheldig MB som veltet her om dagen, dekkene er jo ofte ti-tolv år gamle, sier løytnanten, som er på HV øvelse for første gang. Første stopp blir hos 84 mm. Carl Gustav gjengen som er i full gang og skyter med innlegg på bevegelige mål. Senere på dagen får jeg med meg avfyringen av skarpe skudd med dette våpenet. Selv om jeg står et godt stykke unna med et teleobjektiv, blir bildene rimelig uskarpe på grunn av trykket fra dette kraftige våpenet som har en sikkerhetsavstand på 60 m. bakover. Vi tar en tur innom MØR og MG skytterne også, skytterne har etter litt innskyting, en imponerende treffprosent, og befalet smiler i skjegget. Den store dagen Onsdagen, eller dag tre, er da alle forberedelser og driller skal testes ut i praksis. 20 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 21

13 AG: Løytnant Thorsen leder innskytningen på en proff og trygg måte, han får raskt børstet støvet av rustne skyttere. Stridsrasjonene kom sent men godt. HAVLENDERE: Historier fra dagens øvelse fortelles med stor innlevelse i markørleieren. Mannskapet får brief om oppdraget tirsdag kveld, og man ser lagførere jobbe intenst med planlegging og tilrettelegging. Her blir det en sen kveld på mange. Oppdraget går i korthet ut på at vi skal styrkebeskytte amerikanske styrker som kalles 10 Special Forces som skal trene i Hengsvannområdet. Fienden er Havfolket og disse gjør sitt beste for å sabotere øvelsen. Undertegnede starter øvelsen med å henge seg på 9.1 vognen der sambandsoffiser fenrik Wefald får en hektisk start med å få sambandet opp å gå. Løytnant Thorsen er sjåfør, major Fjelstad er med som G-3 og observatør og veileder for styrkesjef og kaptein Martinsen dirigerer skuta. Ikke lenge ut i øvelsen begynner kontakt med mistenkelige berusede jegere, kjøretøy, snubletråder og annen mistenkelig aktivitet å tikke inn på sambandet i 9.1 vognen. Øvelsen er i gang for alvor. Etter en stund mønstrer undertegnede av i SIBO området, akkurat litt for sent til å se en åtte - ni demonstranter bli satt i arrest for å ha trengt seg inn på militært område. Stridsrasjoner testes Etter litt venting får objektsikringsmannskapene i SIBO en sen, men etterlengtet lunsj. For mange er dette første gang man får testet de nye stridsrasjonene, og de faller i smak. Så smeller det, fotografen er klar med kamera men falsk alarm, en av soldatene skal en tur ut i skogen etter lunsj og snubler borti eget bluss. Dette skjer enda et par ganger, uten at det legger noen demper på humøret i leieren. Tiden er kommet for å hilse på andre tropper i området og jeg får haik med to hyggelige Scania- sjåfører, de slipper meg av ved tropp 4, som har satt opp en VKP. De har fått opp et bål ved leiren og disse hyggelige karene, som er førstereis i HV, har varm saft å by på til en småfrossen reporter. Fra fiendens side Nå ville krigsreporteren se øvelsen fra fiendens side. Jeg kommer i kontakt med markør Jørstad som bringer meg inn i havfolkets leir. Her er stemningen god og man får høre den andre siden av scenarioene som har utspilt seg rundt forbi. Etter å ha grillet en pølse jeg fikk fra matkassa til markørgjengen, er det tid for å bli med på tokt. Jørstad melder om en skadd person til VKP, han vet ikke nøyaktig hvor denne personen befinner seg, men mannskapene i VKP hiver seg rundt, får tak i en gjeng på frivakt og vi drar av sted. Etter en kilometers kjøring, stanser MBen, mannskapet kommer ut og konfiskerer Jørstads nøkler, her ligger det en kontramelding i luften. Men etter litt frem og tilbake blir vi eskortert til den skadde personen, som har fått beinbrudd. Her er tropp 2 i full gang med førstehjelp og båreprodusering. Den ene feltjakka etter den andre blir vrengt av og tatt i bruk som båreunderlag mellom to bjørkeraier. Den skadde er i de tryggeste hender. Da vi kjører tilbake til markørgjengen, forteller Jørstad at foruten en infiltratør som hadde sneket seg inn i hjelpearbeidet, hadde man klart å rappe en AG3 og en MG. Øvelsen nærmer seg slutten og en LED kar kommer med siste briefinger, her får vi beskjed om at markørleieren kom til å bli inntatt av utrykningsstyrken, disse skal anholde hele gjengen. Mens vi venter på utrykningsgutta blir det delt mang en markørhistorie rundt leirbålet, pølsene får bein å gå på, mens andre stadig er ute på tokt og sørger for at troppene får øvd på mulige og umulige scenarioer. Siste innsats Etter att alle markører er kommet til rette og fått avlagt rapport rundt bålet, kommer plutselig to MB er inn i leiren, utrykningsstyrken har blod på tann. De stormer inn og dukker opp fra alle kanter. Vi blir anholdt, ransaket og lagt på en lang rekke til markørenes protester og ganske så provoserende oppførsel. Nå viser markørene sine sanne skuespillertalenter, det gjør ikke jobben til innsatstyrken enkel. Noen må bindes for å holde seg i ro, men utrykningsgutta har vært med en HV-natt før. Etter en stund er alle bråkmakerne innbrakt av politiet og øvelsen avsluttes med en fin amerikansk happy ending. Det er torsdagsmorgen, dag fire. og reporter n skriver for harde livet. Gjennom det åpne vinduet kan han høre kaptein Martinsen holde status fra gårsdagens øvelse under morgenoppstillingen. Han er storfornøyd med hvordan øvelsen ble utført. Dette hadde vært områdets beste gjennomføring og HVsoldatene kan ta helg med god samvittighet. Krigsfotografen har ikke like god samvittighet, han har nå to luer på stuebordet. Per Stian Johnsen Per Stian Johnsen Alt rolig i SIBO leieren. Intensivsykepleier og sanitetsbefal Fenrik Eidet på oppdrag i SIBO. Stemning rundt bålet i markørleieren. Den skadede soldaten blir tatt godt hånd om. MØR skytter menig Hellek tar en hvil. Fenrik Vefald driver radioservice for tropp 2. Mens mannskapene i objektsikringstroppen venter på ledig innskytningsbane, hjelper de hverandre med å friske opp gamle sluttstykkekunnskaper. Mens vi venter på ledig bane, går praten med gamle HV bekjente livlig, mens noen benytter anledningen til å kommunisere med utenomverdenen. 22 HV-bladet // Desember 2010 Desember 2010 // HV-bladet 23

14 FAKSIMILE: Heimevernsbladet oktober 1988 OSPREY: 016-tropp i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 på trening Viderefører troppene fra 016 Etter å ha konferert med troppssjefer i 016 og lyttet til råd fra distriktssjefene har GIHV i overensstemmelse med Forsvarssjefen avklart ny struktur for de nedlagte troppene. Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund, er opptatt av å videreføre kompetansen fra de tidligere 016-troppene. Samtidig er det en målsetting å ivareta personellet på en best mulig måte. Løsningen GIHV har besluttet seg for er å organisere det tidligere 016-personellet med utgangspunkt i de lag og tropper 016-elementet tidligere var oppsatt som. Dette innebærer at distriktene skal overføre tropper til allerede eksisterende strukturelementer eller etablere nye strukturelementer ved behov. - Dette er ikke kosmetikk. Alt som har vært ekstraordinært med 016 i forhold til materiell, opptaksprøver, kursing og den forsterkede stabstroppen forsvinner og treningsmengden reduseres. Tjenestens innhold vil i framtiden være som for de øvrige delene av innsatsstyrken, spesifisert i forhold til troppetype, sier generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund. - Vi har funnet en god løsning som gjør at vi kan beholde mest mulig av kompetansen 016 representerte i innsatsstyrkene. Personellet vil bli overført til innsatsstropper. Enten i eksisterende strukturelementer eller i nyopprettede, forklarer Lund. Generalinspektøren mener det å kjenne hverandre som mennesker og soldater er en viktig faktor i en velfungerende avdeling. - Det er gledelig at vi nå kan tilby en løsning hvor vi organiserer det tidligere 016-personellet slik at flest mulig blir satt opp og trent sammen med dem de kjenner godt. Distriktssjefene anbefaler Fra distriktssjefenes side er det anbefalt at den beste organisasjonsformen er å benytte innsatsstyrketropper da denne troppetypen er best tilrettelagt for å ivareta og utnytte innsatsstyrkekompetansen som personellet fra 016-strukturen allerede har. Det er da snakk om standard innsatsstyrketropper, hvilket betyr standardisert størrelse, materiell og oppgaver. Omorganiseringen til standard innsatsstyrketropper vil medføre et redusert behov på materiellsiden i forhold til det 016 var oppsatt med. GIHV har satt ned en gruppe som skal vurdere materiellbehovet og avhending av overskuddsmateriell. Resultatet av dette arbeidet vil foreligge i desember i år. I samråd med Forsvarssjefen er det besluttet at HV-02 setter opp to nye i-styrketropper, HV-08 setter opp en, HV-09 setter opp en og HV-12 skal benytte et strukturelement som står ledig. Stian B. Støvland Tore Ellingsen - En oppgave skreddersydd for HV Da Stortingets forsvarskomité i 1984 diskuterte hovedretningslinjene for Forsvarets virksomhet ble det lagt fokus på sabotasje- og 5.-kolonnevirksomhet. Forsvaret skulle etablere spesialavdelinger for å motvirke disse trusler og Heimevernet fikk oppdraget. Stortinget påpekte at det ikke var noen grunn for å tro at Norge skulle være skånet for denne type aksjoner ved en eventuell krigssituasjon. Det ble derfor sett på som meget viktig å sette i verk mottiltak som kunne forhindre at en potensiell angriper før et regulært angrep skulle kunne utføre aksjoner mot militære og sivile anlegg, viktige kommunikasjonsmål, viktige personer i statsledelsen og andre funksjoner og installasjoner. Stortinget rettet også fokus mot Sovjetunionen og spesialstyrken Spetsnaz, som hadde som oppgave å skape forvirring og kaos på motstanderens område. Etablert 1987 Sommeren 1984 ble generalløytnant Fredrik Bull-Hansen utnevnt til general og Forsvarssjef. Han fulgte opp Stortingets intensjoner ved å gi Heimevernet oppdraget med å sette opp og utdanne et visst antall spesialstyrker. Det var en tillitserklæring til Heimevernet, men også sett på som et naturlig valg. - Det er bare naturlig at det var Heimevernet som ble pålagt denne oppgaven, uttalte Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tormod Sleppen til Heimevernsbladet høsten På grunn av sin desentraliserte organisasjon og sin nære tilknytning til nærmiljøet var Heimevernet sett på som den som hadde best forutsetninger for å kunne løse oppdraget. Sleppen mente Heimevernets organisasjon var som skreddersydd for oppgaven. - I Heimevernet setter vi pris på at det er vi som har fått tildelt denne oppgaven, sa Sleppen. - Jeg tror dette oppdraget kan vise seg å GIHV: Generalinspektør for Heimevernet i 1988, generalmajor Tormod Sleppen, i samtale med deltakere på befalskurs for 016. være litt av en vitamininnsprøyting i forsvarsgrenen. Oppsatt i 1989 I 1987 utarbeidet Forsvarssjefen det første direktivet for opprettelse, utrustning og anvendelse av spesialstyrker i Heimevernet. Det ble fastsatt en prøveperiode frem til Spesialstyrkene var stort sett ferdig oppsatt i 1988, og samtlige enheter fikk sin første trening i Det var planlagt avdelinger i alle landets distrikter, men det ble med fem avdelinger fordelt på Østlandet(2), Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag. HV-016 endret seg i takt med endringene i trusselbildet etter den kalde krigen. Kvaliteten på personellet har ført til at avdelingen har fungert som en styrkebrønn for andre avdelinger i Forsvaret som har rekruttert dem inn for oppdrag i utlandet. Personell med bakgrunn fra HV-016 er også jevnlig brukt som instruktører ellers i Forsvaret. De siste årene har Forsvaret og Heimevernet vært gjennom en radikal omstilling. Som et ledd i Kvalitetsreformen er HV-016 reorganisert og var frem til nedleggelse sterkt prioritert i forhold til ressurser. Etter hvert ble oppdraget til 016 endret til fortrinnsvis livvakt- og eskortetjeneste. Gjennom Kvalitetsreformen ble også 016 innlemmet i innsatsstyrken på linje med de øvrige kapabilitetene der. HV 016 har blitt omtalt som en spesialavdeling i Heimevernet, eller HV-spes. Det er imidlertid viktig å påpeke at til tross for at denne gruppen var meget godt trent, og med meget dyktige soldater, var det ingen spesialstyrke i Forsvaret. Stian B. Støvland Faksemile HV-bladet 24 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 25

15 VINNERLAGET: Jon Olav Brattebø, Fredrik Storflor Moen, Sindre Abrahamsen, Jonas Amthor, Anders Stubban. Seier i hard konkurranse I tøff konkurranse med over 50 andre lag, ble HV-016 mannskapene fra Trøndelag HV-distrikt 12 vinnere i commando raidet som ble arrangerte i Frankrike. I tillegg til seieren totalt sett, ble andreplassen tatt av det norske laget Papa og de norske damene vant dameklassen. HVs best trente Heimevernets 016 avdelinger er de best trente og mest operative mannskapene HV kan stille med. Vi snakker om forholdsvis små og samkjørte enheter, som i mange situasjoner vil være distriktssjefens førstevalg dersom det skulle oppstå en spent og vanskelig situasjon. - Jeg som distriktssjef vet hva disse soldatene står for, så det er svært gledelig at de vant, uttaler kommandør Lyder Karlsen., som gratulerer med seieren i tøff konkurranse med svært mange lag. Dag og natt Årets commando raid var delt opp i en del som ble gjennomført på dagtid, og en del som ble gjennomført om natten. På dagen var det mest enkeltmannsferdigheter, som sanitet, klatring og løsning av caser. Natten var mer preget av helhetlig oppdragsløsning, oppdraget for nattens feltløp var å ta seg usett to tre mil til en krigshistorisk by, gjennom det samme terrenget som de på dagen hadde rekognosert fra fly. Det var observert terrorister i området og oppdraget gikk ut på å innhente informasjon, oppklare noen poster og avlegge rapport til MP. Trøndersk infanterivær Det var spesielt under nattdelen de trønderske 016-soldatene gjorde det best. Det var kaldt og det regnet i bøtter og spann. For oss var dette kjent og kjært trøndersk infanterivær sier Anders Stubban. Det var et tungt terreng å løpe i, mye tett kratt og tung våt jord. Det norske laget ble nr tre etter å ha gjennomført alle postene i dagslys fasen. Strategien for nattløpet var minimalt med opp-pakning og høyt tempo på løpingen. Språkproblemer Språket er alltid en utfordring for de som skal operere i fransk terreng enten du er turist eller deltaker på commando raid. På en av casene lå det en veske på et bord, foran vesken var det en rekke ting som en flaske vann og verktøy. Men de klarte rett og slett ikke å forklare oss hva vi skulle gjøre, forteller Fredrik Storflor Moen. Da vi etter hvert åpnet vesken var det booom.. zero point å høre fra franskmennene. Vesken inneholdt en IED som skulle desarmeres. En liten croissant I tillegg til språkproblemer var mat noe som slet på sultne nordmenn. - En liten croissant til frokost er ikke akkurat noe å klare seg lenge på. Men vi overrasket oss selv med å ta seieren til tross for loff og syltetøy, sier Storflor Moen. Vi følte selv av vi gjorde det dårlig, og var ikke klar over at vi ble ropt opp som vinnere. De trønderske 016-mannskapene fikk tidligere i år en tredje plass på NROFs Commando Raid på Hurum og ble derfor invitert til Frankrike sammen med to andre lag. Det var totalt over 50 lag med på dette commandoraidet. Med vekt på lag fra Tyskland, Frankrike og Sveits. Norge stilte med tre lag. Rune Haarstsad Rune Haarstsad Påmelding militært personell Påmeldingsskjema ligger på: Mail: 26 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 27

16 FEM ÅR MED INNSATS FRA VENSTRE: Knut Erling Utvåg, Terje Riise, Ulf Harald Uri, Rayner Vasshaug, Viggo Svanstrøm, Kim Børre Arntsen & Jan-Erik Winther har alle vært med I Claymore fra dag en. De har vært med siden starten Troppssjef Viggo Svanstrøm og lagfører Jan-Erik Winther er to av ni som har vært med i HV-16 sin Innsatsstyrke Claymores fra dag en for fem år siden. Troppen teller nå 38 soldater og befal. Her deler de sine tanker om dette og hint. Viggo Svanstrøm troppsjef, tropp 1 Claymore Om kontinuitet Jeg, lagførere og soldater, ni personer i alt, har alle vært med siden oppstarten for fem år siden. Kontinuiteten på lagførersiden har vært en bærebjelke og suksessfaktor for at troppen har blitt til det den er. Hovedtyngden av troppen vår har minst 3 års fartstid. Dette gir oss ett godt grunnlag og motiverte soldater som alle gjør en kjempejobb! Om familie og kjepphester Vi legger til rette så godt vi kan for at jobben folkene våre gjør i HV skal gå minst mulig ut over familielivet og daglig arbeid hos den enkelte. Vi rir ikke kjepphester, for å si det slik, når det gjelder permsøknader. Vi stiller krav til oppmøte, men er samtidig runde i kantene. Hadde vi ikke vært det ville vi mistet mye folk. Vi har egentlig lagt mye vekt på at alle skal trives, bli sett, hørt og tatt på alvor. Dette ligger i i bunnen. Vi er voksne folk, har en ganske flat struktur, men alle vet hvem som er sjef på de forskjellige nivåene. Om rekruttering Vi har den senere til sett at tilveksten har flatet ut, og at noen etter hvert kvier seg for å tegne nye kontrakter. Frafall i vår tropp har underveis i hovedsak skyldtes at det blir for mange samlinger over hele uker. Her er etter min erfaring løsningen flere kortere samlinger og god planlegging. Dette kombinert med årlig større øvelse hvor hele styrken kan samtrenes. All øvrig fagutdanning bør trekkes ut og utføres som kortere kurs. Det bør kanskje lages kursbanker i distriktene med henblikk på samarbeide over distriktsgrensene rettet inn mot innsatsstyrkene dette bør gi flere og bedre fagkurs. Kortere samlinger gir bedre oppmøte, bedre treningsutbytte og mer igjen for hver investert krone. Og ikke minst bedre rekruttering! Om progresjon Alle har sine sterke og svake sider. Vi prøver å finne det folk er gode på, og så bruker vi de kunnskapene for alt det er verdt. Mange har vært med og påvirket hvordan troppen skal være slik at vi får en følelse av at vi drar lasset sammen. Jeg føler vi har hatt en god progresjon fra vi startet, ikke minst med mange lærerike, gode og interessante øvelser. Samtidig som vi har stor frihet som troppssjefer innenfor direktivene som gjelder, så har distriktet og styrkesjef gitt oss høyre og venstre begrensning å arbeide innenfor, og dermed gitt oss gode rammebetingelser å jobbe under. Om øvelser og oppdrag Vi har vært med på flere typer øvelser i tillegg til våre egne, interne. EODEX i Tromsø, to Cold Response-øvelser, samtrening med Nederlansk marineinfanteribataljon og flere skarpe vakt- og sikringsoppdrag. Alt har vært med på å heve kvaliteten på troppen og Claymore som helhet. Tilbakemeldinger både fra egne og andre lands styrker har vært positive. De er overrasket over kvaliteten vi holder. Skarpe oppdrag og tosidige øvelser er både lærerikt og motiverende. Slikt håper jeg det blir mer av i årene som kommer. Troppen vår har og har hatt soldater med tjeneste fra Libanon, Somalia, Balkan og Afghanistan. Deres kunnskaper og erfaringer er nyttig i forhold til troppens utvikling. Mottoet vårt er Sammen er vi best!. PAPPA: Jan-Erik Winther er I pappapermisjon, og tok med datteren Maia for å se litt på hva troppen han er med i drev med under Øvelse Barfrost I Harstad. Jan-Erik Winther Om trivsel Jeg er nå 35 år gammel, jobber som kanonlagfører, skal være i Heimevernet i hvert fall til jeg er 44, og jeg stortrives! Da jeg kom inn i HV for første gang i 1996, ville jeg ha meg en befalsutdannelse. Dette blant annet fordi jeg ville gi litt når jeg først var inne. Da jeg etter noen år ble presentert for innsatsstyrkekonseptet var jeg ikke i tvil. Dette ville jeg være med på! Det har svart til forventningene og mer til. Vi har et veldig bra miljø hos oss, ja i hele I-styrken. Alle bidrar på hver sin måte. I troppen vår går sjefen og lagførerne foran som gode eksempler, samtidig som troppssjefen er opptatt av balansen mellom å stille krav til folkene sine, og at vi skal trives og ha det gøy. Samtidig som vi skal være seriøse. Dette fungerer veldig bra, synes jeg. Om antall treårskontrakter Halvor Tollefsen til Venstre & Bjørn Nilsen til Høyre. For meg er det både en jobb og en hobby å være med i innsatsstyrken. Bland dette sammen med en dugelig porsjon forsvarsvilje, tilliten vi lagførerne blir til del og ansvaret vi blir pålagt, spennende og gode opplevelser og troppens iboende evne til å skape trivsel, så borger det for at treårskontraktene kan bli mange. Om utdanning i HV Jeg har vært på flere typer kurs. Grunnkurs lederskap, Lagførerkurs, Troppssjefkurs 1 og 2-kurs og sanitetskurs (kanonlagførerkurs? Andre kurs?). Kvaliteten på disse kursene og den påfølgende kompetansen jeg og de andre lagførerne får gjennom HV-utdannelsen, har vært med på å bygge opp under tilliten vi har blitt vist fra nivåene over oss. Heimevernsskolen på Dombås er flinke. Den kompetansen de viderebringer til oss i HV er særdeles bra, og er med på å løfte kvaliteten på alt vi gjør Om trening og øving Lagførerne hos oss har blitt prioritert på kursing de årene jeg har vært med. Veldig godt hjulpet av kommandoen og distriktet. Vi står selv for mye av eget lags utdannelse og trening. Jeg trener mitt kanonlag, men jeg blir også trent av andre hvor jeg fungerer sammen med folkene mine. Vi er på mange måter selvhjulpne. Troppssjef Viggo Svanstrøm sjekker ut status på de respektive lagene sine sammen med oss, og koordinerer med ledelsen i Claymore hva vi skal trene på. Dette synes jeg fungerer aldeles utmerket. Om å opplyse arbeidsgivere Den utdannelsen og treningen vi får og har fått gjennom HV, synes jeg noen på sentralt hold burde informere våre arbeidsgivere om. De vi jobber for i det sivile har mye igjen for den militære tjenesten vi bedriver opptil 30 dager, kanskje mer, i året. Vi trener på ting vi har bruk for sivilt, og blir bedre kjent med oss selv. Tenk på Respekt, Ansvar, Mot. Bare der er det mye å hente som menneske og medarbeider i det sivile. Dette synes jeg det burde vært opplyst bedre om. Det vil også være med på å gjøre det lettere å få fri fra vårt sivile arbeid til nødvendig øving og trening. 28 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 29 Rolf K. Ytterstad Rolf K. Ytterstad

17 GREBE: Det er viktig med samarbeid visst du skal være med i innsatsstyrken Derby jakter de beste Innsatsstyrke Derby gjennomførte i høst et av årets opptak. Nye mannskaper ble håndplukket og gitt en introduksjon til treningsformene som venter dem i tjenesten. Et intensivt opptak ventet de håpefulle. Derby har gjennom flere år testet ulike modeller for opptak. Basert på evalueringer tror man at man nå har funnet den riktige formen. Noen av kandidatene har allerede tjenestegjort i styrken på prøve i noemn måneder, mens andre nettopp har meldt sin interesse for Heimevernets innsatsstyrker. Alle må uansett bestå opptaket for å bli fullverdige medlemmer i Derby. Setter høyere krav Sjef for Derby, major Knut Skrede, mener innsatsstyrkene nå er inne i en viktig fase i rekrutteringsarbeidet. - Hovedmålsetningen er å finne de beste kandidatene. Etter en oppbyggingsperiode der innsatsstyrkene har jobbet mye med å få fylt opp tropper og lag, er vi nå i en situasjon hvor vi kan selektere grundigere og sette enda høyere krav til kandidatene, forteller han. Individuell evaluering Utenfor kommandoplassen er det travelt. Kandidatene er merket med nummer, inndelt i lag og har fått en varslingsordre de skal på oppklaringspatrulje! - Hensikten er å gi kandidatene faglig opplæring samtidig som man får mulighet til å evaluere den enkelte i ulike situasjoner, fortsetter Skrede. Lagførere forsøker å organisere sine nye lag, mens enkeltmenn jobber med utstyr. Tiden er knapp, og målet er langt unna. Her må alle stå på og bidra for at laget skal komme i mål. God styring I kommandoplassen koordineres aktivitetene med stor nennsomhet. Lt Eivind Bakke er nestkommanderende for opptaket og gir ordre til følgebefal og sikkerhetspersonell. - Vi forsøker å utnytte ressursene slik at opptaket blir kostnadseffektivt. Da må vi som deltar ha flere roller og hjelpe hverandre. Det blir travle dager, men vi har med oss en dyktig og motivert gjeng som er håndplukket til rollene, forteller Bakke som legger til at de også får mye igjen for strevet i form av ledererfaring. Følgebefal Følgebefalet er blant de viktigste brikkene i evalueringen. Med vaktsomt øye observerer de kandidatene og evaluerer deres innsats underveies. Evnen til å håndtere stress, nye oppgaver og fysisk slit er viktige egenskaper de ser etter i kandidatene. Sersjant Hannevig-Larsen er følgebefal for lag 3 og hevder å få et godt utbytte av opptaket. - Dette er en god tjeneste for oss. Vi får erfaring både som veileder og instruktør og i tillegg blir vi godt kjent med de nye soldatene våre, sier han. 30 nye soldater Da opptaket er avsluttet har enkelte måttet kaste inn håndkleet, men 30 nye soldater kan klistre avdelingsmerket til Derby på uniformen. - Med den treningstiden vi får tildelt er vi avhengige av å knytte til oss folk med solid erfaring fra for eksempel internasjonale operasjoner slik at vi ikke må starte utdanningen på helt grunnleggende nivå. I denne sammenhengen ser dette opptaket meget godt ut og vi har tatt opp mange dyktige soldater Derby skal få stor glede av i tiden som kommer, avslutter Derby-sjef Skrede. Lt Andreas Kallhovd Henrik Holmberg SALUTT: Fra en tidligere salutt Fenrik Tverli og Løytnant Riise-Hanssen avfyrer 3. kanon den 17. mai 2010 Derby s artilleri avfyrer historisk salutt Derby består av mer enn bare grønn tjeneste det hender også at soldatene tar av seg den grønne uniformen og ifører seg paradeantrekk. Derby har de siste årene hatt ansvaret for HV-02 s oppgaver innen saluttering fra Akershus Festning. Salutt en hilsen og æresbevisning Salutt for statsoverhoder, høytidsdager og besøkende marinefartøyer har lange tradisjoner. Salutt betyr hilsen eller æresbevisning på latin, og skikken oppstod som en del av seilskutetiden. Skip hilste hverandre og havner de besøkte ved å avfyre et antall kanonskudd uten kule, og lot de tomme kanonene stå synlige ute av kanonportene. Festningen eller det møtende skipet fikk dermed bekreftet at den andre part hadde fredelige hensikter, og svarte på samme måte. Skikken ble videreført til en rekke andre anledninger, som kongelige fødselsdager, kroningsseremonier, begravelser og skifte av kommandant på en festning. Det har eksistert en mengde regler og tradisjoner rundt salutt, og feilaktig eller manglende salutt for høyere rang eller større båt kunne bli oppfattet som dødelige fornærmelser. Christian IV er en av de som innførte regler på området, og enkelte av bestemmelsene hans må ha gått på bekostning av både kruttlager og nattesøvn: Ved ankomst eller avreise av en kongelig person til eller fra en marineflåte skulle det skytes 27 skudd fra alle fartøyer! Hver gang Kongen hevet glasset under et taffel skulle det avfyres 3 skudd. Christian var en ivrig begersvinger I dag er Akershus Festning en av de saluttpliktige festningene i Norge, og det skytes salutt på alle de offisielle merkedagene samt ved statsbesøk og flåteanløp. Det innebærer at Derbys saluttlag utfører mellom 10 og 15 salutter i året. Det skytes normalt 21 skudd med 5 sekunders mellomrom, og skytset som brukes er 3 tyske bakladekanoner bestilt til forsvar mot svenskene i Til en standard salutt benyttes et mannskap på 8 to mann på hver av 3 kanoner, samt saluttkommandør og skuddteller. I tillegg støtter MP Oslo med sikkerhetsvakter. Derbys saluttlag består av 20 mann fra Innsatstropp 4, og samarbeider tett med Kommandantskapet på Akershus i forbindelse med saluttjenesten. Statsbesøk 1. juni 2010 en historisk salutt Statsbesøket til Dronning Beatrice av Nederland i juni gav Derby s mannskaper en ekstra utfordring. Dronning Beatrice ankom Oslo i et marinefartøy, og ble møtt av Kronprins Haakon på honnørbryggen. Saluttreglementet ble fulgt, og Akershus Festning hilste både Dronning Beatrice, Nederland, det nederlandske fartøyet og Kronprinsen med hver sin salutt. Til sammen avfyrte Akershus 4 x 21 skudd, mens det nederlandske fartøyet svarte med 2 x 21 for Norge og Akershus. Dette er et historisk antall skudd, det har ikke blitt avfyrt en så omfattende salutt på den tiden Kommandantskapets nåværende arkiver dekker. 1890: Akershus salutterer for Keiser Wilhelms statsbesøk, og en rekke marinefartøy svarer Utfordringene gikk ikke bare på mengden ammunisjon med tilhørende kruttrøyk, men også på timing og presisjon. Saluttlaget måtte ta i bruk utkikksposter fra Kommandantskapet og samband for å telle skudd fra det nederlandske skipet, og holde greie på hvor Dronning Beatrice og Kronprinsen befant seg. Saluttjenesten er et flott avbrekk fra felttjenesten i Derby, sier Sjt Hansen, skytter på 2. kanon ved statsbesøket. Som utdannet artillerist er jo dette tilbake til røttene, og en stor ære å få være med på. Dagens salutt var vanskelig, men drillen sitter. Vi fikk også betalt for timene med puss og vedlikehold, ingen av kanonene hadde feilfunksjoneringer. Det blir nok en liten Lt Andreas Kallhovd samling etter endt tjeneste i dag, med en skål for Kongen og artilleriet! Salutten ble grundig dokumentert av FAKT, Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon. Både Derby s mannskaper og Kommandantskapet konstaterte at det siste årets oppusning av batteriet har gitt resultater, både i form av stil og funksjon. 30 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 31

18 Modernisering av Heimevernets nettenester Forsvarets.no og Heimevernets ekstranett skal bidra til at Heimevernet kan kommunisera meir direke med sine målgrupper vert starten på ein ny tid i Heimevenets kommunikasjonsarbeid. Lansering av forsvarets nye nettsider (forsvaret.no) og Heimevernets ekstranett vil bety tettare integrasjon med resten av Forsvaret når det gjelder kommunikasjon til offentlegheit og eit heilt adskilt nett for å halda kontakt med våre eigne styrkar. Kva er forsvaret.no og Heimevernets ekstranett? Forsvaret.no er forsvarets nye nettsider og skal erstatta dagens mil.no. Målsetjinga med forsvaret.no er å få til god kommunikasjon med viktige målgrupper. Dei primære målgruppa er definert til å vera rekruttering (utdanning og karriere), vernepliktige, familie og veteraner. I tillegg skal det vera ein omfattande seksjon for fakta om Forsvaret. Informasjonsoffiserane i distrikta vil få nye rollar når det gjelder publisering på forsvaret.no. I tillegg til sider med informasjon som er opne for allmennheita skal det finnast lukka sider for bestemte brukargrupper, deriblant Heimevernets personell. For at Heimevernet skal kunne kommunisera med heile organisasjonen vart det derfor meldt inn eit ekstra behov og Heimevernets ekstranett vart løysinga. Ekstranettet vil fungera som eit lukka intranett på internett, og skal gje informasjon til alle autentiserte og autoriserte brukara i løysinga, i tillegg til diskusjonsforum og andre applikasjonar. Min-ID I fyrste omgang vil Heimevernets ekstranett verta ei open løysing, men etterkvart vil Heimevernets ekstranett få MinID som pålogginsklient. Årsaka er at man må vera heilt sikker på kven brukaren er, og at denne er kjent av Forsvaret. Fordelene med ein slik løysning er at man i større grad kan halda all informasjon intern og målgrupperetta ettersom eksterne ikkje vil kunne få tilgang på innhaldet. Alt innhald på ekstranettet skal vera ugradert. Fram til Heimevernets ekstranett vert lansert vil mil.no fungera som før. Forventa lansering av Heimevernets ekstranett er fyrste kvartal Det er Heimevernsstabens presse- og informasjonsavdelingen, i samråd med avdelingene, som skal lede utviklingen av HVs ekstranett. Nye roller i HVs ekstranett Til Heimevernets ekstranett vil ein hovudansvarleg i kvart distrikt, innsatsstyrkane og kvar G/N-1 ha publiseringsrettigheitar til spesifikke sider, særleg kurssida for eige distrikt slik at desse er oppdaterte til einkvar tid. Områdesjefar, eller personar utpekt av desse, bør også gjes rettigheiter på eige områdeside slik at informasjonsdistribusjon forenklast internt i områda. OPL/K PIO bør gjes tilgang til eige distrikts sider. Geir Bøe Skjermdump Bjørn Wests Krav Maga og Nærkampseminar Noen blåmerker og småkutt må enn regne med når nærkampgruppen Innsats igjen barker sammen i et hardtslående Krav Maga seminar. 32 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 33

19 Innledning Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner er enhver heimevernsoldats hovedoppgave. Soldaten skal kunne støtte i fred, krise og krig og kunne operere over hele spekteret. For å komme seg trygt og helskinnet gjennom et krevende oppdrag kan nærkamp, og metoder for å bringe en motstander under kontroll, være viktig. Innsatsstyrke Bjørn West med sersjant Jens Christian Andersen i spissen har satt fokus på dette. Dette er andre gang Bjørn West gjennomfører et Krav Maga-kurs. Sist var det over 20 deltagere. Denne gangen var det antallet nesten doblet. Dette sier noe om hvor populær gruppen har blitt. Her gis det ingen poeng for stil Krav Maga består av flere enkle teknikker som bygger på instinktive reaksjoner ovenfor truende situasjoner. Naturlige bevegelser og logiske forsvarsteknikker skal få utøveren opp på et høyt nivå på relativt kort tid. Teknikkene kan brukes ved slag og spark mot kroppen, men også når trusselen er slagvåpen, kniv, pistol eller håndgranater. Alle teknikkene bygger på det samme, og har bare minimale forskjeller. Forskjellene på militær nærkamp og sivil nærkamp er avslutningen på teknikkene. I sivil sammenheng dreier det seg først og fremst om å stoppe trusselen for så å komme seg raskt unna, mens i en militær sammenheng kan ønsket være overgivelse eller å få motstanderen satt ut av spill. - Det som skiller militær nærkamp fra kampsort er at her er det blodig alvor. Vi har teknikere, og vi har krigere, forteller Rune Lind. Engasjert Nærkampgruppen Innsats ble stiftet av Sersjant Jens Christian Andersen i slutten av Han er til daglig instruktør i nærkamp og er hovedinstruktør TIM (trening i maktanvendelse) og nærkampinstruktør nivå 2. Han har også tre svarte belter i diverse kampsporter. I Bjørn West har han ansvar for etterforskningslaget, er skyteinstruktør og har ansvar for det fysiske samt det som omhandler militærpolitiet. Gruppen har faste treningsøkter hver onsdag, og det har vært et stadig voksende oppmøte som per dags dato ligger på deltakere. Treningsøktene er godt planlagte, og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Planer blir satt opp for hvert semester med en nøye oppsatt gjennomføringsplan. I tillegg var også denne gangen Rune Lind, leder for det norske Krav Maga, med. Han har den høyeste graden i Norge, Expert 3, og han har også militær- og politi-instruktør utdannelse. Nytt denne gang var at nå kom også Bård Trones og Lee Harris fra Bergen Kickboxingklubb. Så her var det ingen mangel på erfaring og kompetanse. Bare gjør det! - Et av suksesskriteriene for en god soldat er at han er i god form, behersker nærkamp, er selvsikker og kan alle aspektene i forhold til sin oppgave, sier Gaute Gunnarskog. Nærkampkurset har vært viktig for Major Gaute Gunnarskog, sjef innsatsstyrke Bjørn West. Han har vært med å støtte nærkampgruppen på alle tenkelige måter. Både med utstyr for å få gjennomført treningen, og med å backe opp soldatene. Som sjef viser han tydelig at han bryr seg om hver enkelt soldat, og ønsker å gjøre det han kan for å skape en ny arena for kameratskap. - Dette er utrolig verdigfullt både for mannskapet og innsatsstyrken generelt, mener Gaute Gunnarskog. - Det er viktig å starte i det små, og bygge det sakte men sikkert opp. Om noen ildsjeler tar et tak og får det til å fungere vil flere ønske å være en del av fellesskapet. For å realisere en styrke som dette er det helt nødvendig med en målrettet ledelse samt ildsjeler. Slik karakteriserte Gaute Gunnarskog metoden for å bygge opp et lag som Innsats. Og han oppfordrer alle til å stille på treningene. Her er det målrettet trening på et høyt nivå som gir effekt. Positivt for gruppen, soldatene osv Det finnes mange gode grunner til å være med i nærkampgruppen. For det første er treningen med på å utvikle gode egenskaper hos soldatene. Nærkamp er veldig bra for utholdenheten. - Det å svette litt sammen er god teambuilding, noe som er viktig når en senere skal stå ved siden av hverandre i en krigssituasjon, mener Gunnarskog. - Disse elementene sammen vil også gi deg et bedre sivilt liv. Store deler av kunnskapen kan trekkes ut til det sivile og være verdigfullt der. Det jobbes også veldig mye med å skape trygghet og mestringfølelse slik at soldatene føler seg trygge på å brukt makt om det skulle være nødvendig. Evnen og ikke minst viljen til å forsvare seg når enn må, samt ferdighetene til å kunne gjøre det er utrolig viktig, sier Major Gunnarskog Hostage Rescue Kurset startet med trening forbeholdt instruktører og erfarne viderekomne. Lørdagen gikk med til generell Krav Maga-teknikker der Rune Lind var instruktør. Mange av øvelsene rettet seg mot kveldens høydepunkt - praktisk trening i kjøretøy i fart - eller Hostage rescue i buss. Det ble brukt mange øvelser i treningen. Blant de mest populære var defleksjonsøvelsen som populært ble kalt Zombie-mode. Her fikk deltakerne kjenne på stresset og kaoset som kan prege en situasjon samt prøve seg litt på den psykiske biten av nærkamp. Litt utpå kvelden var det klart for kveldens høydepunkt. Bussen var klar og mannskapet giret. Varmt, kaotisk og brutalt var blant inntrykkene etter endt økt. Med en buss i fart, trangt mellom radene og stor intensitet blir det raskt vanskeligere å utføre de teknikkene som er øvd inn. Her fikk soldatene virkelig prøvd seg i en simulert reel situasjon. Evnen til å holde hodet kaldt og å stole på de innlærte teknikkene ble her virkelig satt på prøve. Søndag kom Bård Trones og Lee Harris og underviste i slagteknikker, sparketeknikker, kombinasjoner, sparring og teknisk trening. En stor suksess Nærkampgruppen er unik i Heimevernsammenheng. Den er realisert gjennom sivil kompetanse og 15 års erfaring. Det er blitt opparbeidet et lokalt samarbeid med sjøforsvaret, og det er for øyeblikket veldig mange baller i lufta. Soldatene var fornøyde etter en hard men lærerik helg og det var ikke tvil om at det var stemning for videreføring av denne type trening. Anders Nuntun Anders Nuntun 34 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 35

20 Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Ledig stilling som områdesjef Sirdal heimevernsområde Det er ledig stilling som områdesjef for HV-08222, Sirdal heimevernsområde, for tilsetting snarest. Stillingen som områdesjef er et åremål for inntil 5 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er en bistilling som søker må håndtere i tillegg til eventuelt annet arbeid. Det er derfor en forutsetning at søker har tilstrekkelig ledig tid til å ivareta stillingens gjøremål og oppgaver. Stillingen kan søkes av yrkes-, vernepliktig-, utskrevet befal innen alle forsvarsgrenene, samt HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan også søke. SKJERMBILDER: Bilder fra E-læringskurset En milepæl for Forsvaret OSLO: 8. oktober ble den nye modellen av «Grunnkurs lederskap» lansert i Heimevernsstaben. For Forsvaret sin del er dette det første offisielle kurset som går på internett. Kurset vil bestå av to deler, del I som er en E-læringsmodul og del II som er praktisk gjennomføring. Til sammen vil dette i fremtiden utgjøre det nye grunnkurs lederskap. Hovedfokus på kurset er lederskap, pedagogikk og instruksjonslære. Med på lanseringen var Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV), generalmajor Kristin Lund, og hun tror vi vil se flere kurs av denne typen fremover. - Dette er glimrende måte å gjennomføre et kurs på. E-læringsmodulen tar ned kostnadene og varigheten av kurset, noe som forhåpentligvis fører til at flere elever gjennomfører, sier Lund. Interneffektiviserer Kurselevene får kompensasjon til å gjennomføre den teoretiske delen av kurset hjemme hos seg selv via internett, og vil slippe å måtte reise fra jobb og familie for å danne seg grunnlaget for den praktiske av kurset. GIHV fikk selv en gjennomgang av e- læringsmodulen og var meget godt fornøyd med det hun fikk se. - Det ser veldig lovende ut. Det blir spennende å se hvordan responsen og evalueringen blir. Dette er en god måte å interneffektivisere vår kursportefølje, sier Lund. GIHV avslutter med å rett en stor takk til alle de som har bidratt i dette prosjektet. Grunnkurs lederskap er ett av de første kursene elevene møter på når de tar befalsutdannelse i Heimevernet. Oppdrag på løses I E-læringsmodulen vil elevene bekle ulike lagførerstillinger i Landheimevernet og Sjøheimevernet. Gjennom fire forskjellige scenarier som oppstår under løsning av et oppdrag, vil eleven få utfordringer knyttet til eget lag innenfor områdene lederskap og utdanning. E-læringsmodulen er utviklet av Mintra AS i samarbeid med ADL-kontoret/Forsvarets høyskole, Forsvarets logistikkorganisjasjon og Heimevernets skole- og kompetansesenter ved prosjektansvarlig major Tor Arne Nyøygard. Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 vil være først ute med gjennomføring av grunnkurs lederskap etter ny modell. Elevene på dette kurset skal individuelt på egen PC gjennomføre E-læringsmodulen i tidsrommet 8-22 oktober, og samlet gjennomføre den praktiske delen på Heistadmoen oktober. Kurset vil gi Heimevernet en mulighet til en helhetlig inngangsportal til læring rundt lederskap og instruksjonslære for nye lagførere. Geir Bøe Geir Bøe Det frivillige Skyttervesen (DFS) har aktive skyttere fordelt på 870 skytterlag. Organisasjonen ble opprettet av Stortinget i 1893, og er i dag Forsvarets største sivile støtteorganisasjon. Skytterkontoret er organisasjonens sekretariat og har kontorlokaler i Lørenvangen 19 i Oslo. Les mer om DFS på Stillingen som GENERALSEKRETÆR for Det frivillige Skyttervesen (DFS) og sjef for Skytterkontoret i Oslo blir ledig med ønsket tiltredelse medio Dette fordi vår nåværende generalsekretær går av med pensjon. Tidspunkt for tiltredelse kan til en viss grad avtales. Generalsekretæren er den daglige leder av Skytterkontoret med 15 ansatte og har ansvar for de kontor- og administrasjonsoppgaver som ved instruks er pålagt stillingen. Stillingen er tillagt sekretærfunksjonen for Norges Skytterstyre med rapporteringsplikt til styret og Skyttertinget. Vi søker etter en person som har innsikt i Det frivillige Skyttervesens organisasjon og arbeid. Videre bør søkeren ha interesse for forsvarssak og ha god kjennskap til Forsvaret. Høyere utdannelse er en fordel, men også søkere med annen relevant utdannelse, lederegenskaper og erfaring fra DFS eller annet organisasjonsarbeid er aktuelle. Søkeren bør beherske engelsk, skriftlig og muntlig. Lønn etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse og trekkes med 2 % av bruttolønn. Det vil bli krevet politiattest av den som tilsettes. Søknaden stiles til Norges Skytterstyre og sendes President Olav K. Vaaje, Vormvik, 4985 Vegårshei, innen 1.februar Forespørsel vedr. stillingen rettes til generalsekretær Kurt Arne Berglund, Skytterkontoret, tlf , m Avdelingen kan tildeles oppdrag ifm objektsikring av viktig infrastruktur i nærområdet. Søkeren må være sikkerhetsklarert for Hemmelig eller kunne klareres før tilsetting. Det er gjensidig prøvetid ved tilsetting i stillingen på 6 måneder. Områdesjef er tillagt grad som kaptein/rittmester/kapteinløytnant. Stillingen avlønnes med 7 % av lønnstrinn 45 i Statens A-lønnstabell, for tiden kr ,-. Lønnen er skattepliktig. Fast ansatte i Forsvaret avlønnes med B-trinn i forhold til størrelsen på området. I tillegg til lønn gis det et skattefritt administrasjonstillegg på for tiden kr pr mnd. Dette skal dekke bruk av telefon, kontor og korrespondanse, møtevirksomhet og forvaltning av avdelingens lager innenfor nærmere bestemte rammer. I tillegg lønnes tjeneste utover dette etter gjeldene regulativ. Skriftlig søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester sendes til: Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Postmottak 2617 LILLEHAMMER innen 1. desember 2010 Ved spørsmål om stillingen kan søkeren ta kontakt med personellseksjonen/hv-08, tlf / Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Ledig stilling som områdesjef Agder og Rogaland stabsområde FORSVARET Det er ledig stilling som områdesjef for HV-08001, Agder og Rogaland stabsområde, for tilsetting snarest. Stillingen som områdesjef er et åremål for inntil 5 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er en bistilling som søker må håndtere i tillegg til eventuelt annet arbeid. Det er derfor en forutsetning at søker har tilstrekkelig ledig tid til å ivareta stillingens gjøremål og oppgaver. Stillingen kan søkes av yrkes-, vernepliktig-, utskrevet befal innen alle forsvarsgrenene, samt HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan også søke. Avdelingen kan tildeles oppdrag ifm logistikkstøtte og understøttelse til andre avdelinger i Agder og Rogaland. Søkeren må være sikkerhetsklarert for Hemmelig eller kunne klareres før tilsetting. Det er gjensidig prøvetid ved tilsetting i stillingen på 6 måneder. Områdesjef er tillagt grad som kaptein/rittmester/kapteinløytnant. Stillingen avlønnes med 9 % av lønnstrinn 45 i Statens A-lønnstabell, for tiden kr ,-. Lønnen er skattepliktig. Fast ansatte i Forsvaret avlønnes med B-trinn i forhold til størrelsen på området. I tillegg til lønn gis det et skattefritt administrasjonstillegg på for tiden kr pr mnd. Dette skal dekke bruk av telefon, kontor og korrespondanse, møtevirksomhet og forvaltning av avdelingens lager innenfor nærmere bestemte rammer. I tillegg lønnes tjeneste utover dette etter gjeldene regulativ. Skriftlig søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester sendes til: Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Postmottak 2617 LILLEHAMMER innen 1. desember 2010 Ved spørsmål om stillingen kan søkeren ta kontakt med personellseksjonen/hv-08, tlf / FORSVARET 36 HV-bladet // Desember 2010 Desember // HV-bladet 37

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013 NR. 2 2013 HEIMEVERNET Partiene om HV Side 6 Gullgrossisten Side 14 Bidro under flommen Side 25 Stadig bedre GIHV inspiserte øvelse Nidaros. Her har hun akkurat hilst på vaktsoldat Aage Nordahl som var

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen HV bladet Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen 06: De politiske partiene om HV 12: Innsatsstyrken innen rekkevidde nr. 3 2007 Vera i HV-12: «Avkrefter fordommer» juni 07 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013 NR. 1 2013 HEIMEVERNET NOREX Side 6 Spellemann Side 14 Ingen lek Side 26 HV bladet Heimevernsbladet postboks 800 postmottak 2617 lillehammer e-post: siv.brand@hvbladet.no tlf: 400 28 135 REDAKSJONEN GIHV

Detaljer

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp BLADET 07: Voktet USAs forsvarsminister 28: Innsatsstyrkene kurses 37: Øvelse Barents Rescue 40: På fallskjermkurs hos tsjekkerne Omorganisering: Vi er i mål nr.4 2005 HV Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Detaljer

Første hund ut. bladet

Første hund ut. bladet HV bladet LS 2007: HV gjorde rent bord 06: Alt om LS 2007 14: Skrev bok med pris på hodet 20: Toppdommer og innsatsstyrkesjef 24: Nytt utstyr til HV nr. 4 2007 HV i INTOPS: Første hund ut september 07

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

Sliter for lederutdanning side 6-8

Sliter for lederutdanning side 6-8 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2010 Sliter for lederutdanning side 6-8 1 Vant over Statens Pensjonkasse side 16-18 Befalsbladet 2/2004 TEMA: Forsvarets nye kjøretøy side 22-25 Kadetter

Detaljer

NORSKE F-16 PÅ OPPDRAG I BALTIKUM. Kunnskap er makt! KAFO vårkonferanse i Brüssel. Fremtidsrettet logistikk-avtale!

NORSKE F-16 PÅ OPPDRAG I BALTIKUM. Kunnskap er makt! KAFO vårkonferanse i Brüssel. Fremtidsrettet logistikk-avtale! OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2015 KAFO vårkonferanse i Brüssel Fremtidsrettet logistikk-avtale! Første kvinnelige UN Force Commander NORSKE F-16 PÅ OPPDRAG I BALTIKUM Litt

Detaljer

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Ny Hercules på plass s.6-7

Detaljer

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet.

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. JUNI/JULI 26. ÅRGANG Veiviseren Forsvarsforums feriebilag 6/7 2005 Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. Slankekuren innhold FOTO: ARNE FLAATEN 18 Rullebane

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

ffi sersbladet AFGHANISTAN Hovedtema: Ett yrke én organisasjon Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 1 februar 2008 årgang 61

ffi sersbladet AFGHANISTAN Hovedtema: Ett yrke én organisasjon Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 1 februar 2008 årgang 61 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 1 februar 2008 årgang 61 Hovedtema: AFGHANISTAN Ett yrke én organisasjon Stolt over norsk innsats i Afghanistan s.6-8 I kampen mot terror s.14-15

Detaljer

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15 Foto: FREDRIK SOLSTAD nr. 8 7.mai 2003 24. årgang Hverdag i Kosovo Tema side 10-15 Ingen nynorsk i FO side 6 ISSN 0332-9062 ISSN 0332-9062 Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7 Seriestart i Trondheim

Detaljer