4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4"

Transkript

1 4-98 Sett i gang og jobb 2 El Salvador staffeten 3 LAG mot MAI 3 Declaración del gobierno cubano 4 PRONTUARIO DEL TI- RANO AUGUSTO JOSE RAMON Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez Nombre: Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, Edad: 82 años y cuando muera, que será más temprano que tarde, ni el Papa lo salva de irse al infierno. Nacimiento: 25 de noviembre, Ciudad: Valparaíso, Chile. Familia: Esposa, Lucía, es una mujer con muy mal gusto, se le nota en la ropa y en el asesino que eligió como esposo. Hijos: tres hijas y dos hijos, cual de todos más ladrones y fascistas, hay robos en la empresa de seguros del estado realizados por la hija mayor y para asegurar la vejez de un hijo le regaló unos chequecitos del ejército que cuando se lo fueron a cobrar habló con el presidente de la república para que los dejara sin efecto, y por si fuera poca la desgracia de Chile con al familia del caradura, también existe un yerno, Ponce Lerou que se echó al bolsillo millones de pesos por unos bosquecitos en la décima Continúa side 9 La guerra de la humanidad contra el neoliberalismo 5 Nytt fra LAU 7 Brev til LAG fra Utenriksministeren 8 Åpent brev til Utenrikministeren 8 Brevaksjon for Politiske fanger i Brasil 11

2 Sett i gang og jobb! Halldor Hustadnes, nyvald leiar Det nye styret i LAG Norge (LAU) er på plass. Etter tautrekking internt i styret sit underteikna igjen med tittelen leiar for den landsomfattande organisasjonen. Eg er glad for vervet, fordi eg dermed får vere med i jobben med å utvikle LAG til ein meir offensiv, synleg og utettervend organisasjon. Prosessen fram mot eit sentralt styreog leiarvalg i Latin-Amerika Gruppene er ikkje slik vi ideelt sett skulle ynskje oss. Geografiske omsyn gjer at ei rekkje framifrå kandidatar i praksis er ute av bildet. Mellom dei som ikkje er forhindra av slike grunnar, er konkurransen om tillitsverva diverre ikkje sterk. Eg går likevel ut frå, som sjølvsagt, at medlemene sluttar fullt ut opp om leiinga som er vald. Det er vi avhengige av.vi som har teke på oss denne oppgåva, gjer det av fleire grunnar. Vi er opptekne av organisasjonen, og vil gjere vårt for at han skal fungere og at vi kan nå måla våre: Å påvirke norsk politikk overfor landa i regionen i rett retning, auke medvitet om tilhøva i Latin- Amerika i Norge, og styrke rørsler i Latin-Amerika som arbeider for sosial rettferd. Dessutan ser vi dette som ei personleg utfordring. For underteikna og resten av LAU betyr dette at vi ikkje vil inn i ei reint byråkratisk rolle, der søknadsinnsending og brevveksling med NORAD og UD er dei altoverskuggande arbeidsoppgåver. Dette er rett nok viktige oppgåver, som heller ikkje dette LAU vil forsøme. Likevel ser vi andreting som viktigare: Politisk innsats overfor aktørar vi kan påvirke, å bidra til å aktivisere og effektivisere organisasjonen, og å samordne aksjonar og markeringar, Ved sida av kampen mot neoliberalismen, og dei konkrete politiske måla vi har sett oss, er kampen mot passivitet og vanetenking hos våre eigne medlemer jobb nummer ein. Ta for all del ikkje dette som sur kritikk. Eg er kjend med den fantastiske innsatsen mange gjer rundt i lokallaga. Her er utgivarane av LAG-Kontakt eit godt eksempel. Likevel er eg overbevist om at vi sit på store ressursar i den store medlemsmassen som sjeldan blir brukt. For eit par dagar sidan vart dette synleg demonstrert på eit møte her i Oslo: I løpet av eit par timar tok verkelege veteranbrigadistar frå Nicaragua initiativ til stand, innsamlingsaksjon og solidaritetskonsert for Nicaragua i amband med flaumkatastrofen. Ingen får meg til å tvile på at vi har engasjerte medlemer etter dette! Skal vi i styret lukkast i å utvikle LAG til den slagkraftige organisasjonen vi vil ha, og som vi allereie ser konturane av, er vi avhengige av dykkar aktive innsats. Vi lovar å legge vinn på å halde ein tett kontakt med heile LAG Norge. Men ansvaret kviler ikkje berre på oss: Sit ikkje på gjerdet og vent på telefonar. Grip tak i oss, ring oss om planar de har og som de trur vi kan få større effekt av ved å gjere fleire stader i landet, og skjell oss ut så raskt som mogleg når vi har gjort ein bommert. Telefonnnummera mine er og Men mest av alt: Sett i gang og jobb! LAG-KONTAKT utgis av Latin- Amerikagruppene i Norge. Bladet trykkes i Solidaritetshuset, Oslo. Ansvarlig redaktør : Tor Einar Loftesnes. Redaksjonssekretær : Francisco Castro. Layout: Omar Olsen Forside: Alejandra Henriquez, Canada «The English Patient» Innlegg til LAG-KONTAKT sendes: LAG-KONTAKT postboks 1505 Kjelvene, 4004 Stavanger Tlf : (norsk), (spansk) adresser : Frist for innlegg til LAG-KONTAKT Nr er : 1.februar Red. for nr. 4/-1998 avsluttet kl. 21:00

3 GLEM IKKE EL SALVADOR STAFETTEN! Sammen med siste nummer av LAG- Kontakt sendte vi ut en giro-blankett og en oppfordring om å delta i El Salvador Stafett. Stafetten har fått en treg start. Vi tillater oss derfor å bruke anledningen til å minne dere som har kanskje lagt vekk stafett-blanketten sammen med halvt leste blader, om at vi fortsatt trenger din støtte for å gjøre stafetten til en suksess. Vi har også sett at flere av dere som har støttet stafetten har glemt å føre på navn til personer/organisasjoner dere vil utfordre til å være med. Det er en viktig del av stafetten at vi får navn på potensielle sympatisører slik at stafetten kan rulle videre! Sammen med søsterorganisasjoner i flere land har vi som mål å støtte FMLNs valgkampanje foran presidentvalget i mars Skal man endelig få en lovlig valgt progressiv regjering i Latin Amerika, som står på en anti-nyliberal politisk plattform og for reelle politiske, økonomiske og sosiale alternativer, er det viktig at FMLN ikke mangler økonomiske ressurser for å nå ut til folket. Disse alternativene hvor en mer rettferdig fordeling av lokale ressurser og folkelig deltagelse i politiske avgjørelser står sentralt, skremmer landets høyresiden og deres nordamerikanske støttespillere. Det er internasjonal solidaritet som skal stå som en motvekt til deres flere-millioner-dollar-us-stil valgkampanje ved å gi FMLN muligheten til å nå ut til folk både på grasrotnivå og i nasjonale media. VÆR MED OG GI DIN STEMME TIL FMLN SAMMEN MED DET SALVA- DORANSKE FOLKET!! Av Dave Watson, El Salvadorgruppa i LAG Bergen Obs: Har du mistet stafett-blanketten kan du likevel sette inn penger på: LAG- El Salvador Kampanjen, Olav Kyrresgt. 53, 5015 BERGEN, konto nr Skriv på navnene til to personer du vil utfordre. LAG HAR SLUTTET SEG TIL MOTSTANDEN MOT DEN MULTILATERALE INVESTERINGS- AVTALEN ( MAI) LAG sammen med andre frivillige organisasjoner har gått sammen om å danne et nettverk mot den planlagte multilaterale avtale om investeringer ( MAI) Organisasjonene mener MAIavtalen vil gi rettigheter til private investorer og fratar nasjonale myndigheter og lokale grupper makt og innflytelse. Det pekes på at MAI- avtalen vil komme investorer i nord til gode, på bekostning av mennesker i Sør. Organisasjonsnettverket mot MAI mener at avtalen vil begrense demokratiet. MAI- avtalen har «ikke-diskriminering» som hovedmål, dvs. at internasjonale investorer skal få de samme betingelser som lokale selskaper. Avtalen kan for eksempel gjøre det umulig for myndighetene å kreve bruk av lokal arbeidskraft, teknologioverføring eller å knytte spesifikke miljøkrav til investeringer. Dette vil spesielt ramme u- landene som kan ha behov for slike virkemidler eller å skjerme lokal industri i en oppbyggingsfase. Det kan også bli et problem for lokale selskaper å konkurrere med ressurssterke internasjonale bedrifter, selv om de førstnevnte skulle vise seg å gi større ringvirkninger til lokalsamfunnet eller landet der investeringen finner sted. Nettverket påpeker at hensynet til konkurranse og ikke- diskriminering ikke må komme foran viktige samfunnshensyn. Landene må selv kunne velge virkemidler for å sikre levedyktige lokalsamfunn og en allsidig og forsvarlig ressursutnyttelse. Utenriksdepartementet har laget en rapport kalt «Miljøkonsekvensanalyse for Norge» av MAI- avtalen, denne ble sendt til høring i sommer. LAG sammen med andre organisasjoner på Solidaritetshuset og WTO under Forum for Utvikling og Miljø har uttalt seg svært kritisk til rapporten. Kritikken går på at man mener de viktigste spørsmålene ikke er berørt, som f.eks. landenes mulighet til å innføre egne strenge miljøreguleringer. Samt at rapporten har et for snevert norsk fokus, og ikke ser på konsekvensene for fattige land. For mer info:

4 NICARAGUA: DECLARACION DEL GOBIERNO CUBANO tar un conjunto de medidas: -Solicitar a EE.UU una ampliación de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que exibe de aranceles a algunos productos centroamericanos. -Pedir a la Union Europea la eliminación FMI, BID, BCIE, el Grupo de los Siete, la Union Europea y las Naciones Unidas. -Demandar la condonación de las deudas externas de Nicaragua y Honduras de y 3800 millones de dolares respectivamente. Revista Liberación No. 892 semana 47 den 20 Nov. Ha surgido la idea de condonar la deuda externa de Honduras y Nicaragua, lo que consideramos absolutamente jus- de barreras arancelarias y tarifas. -Elaborar un plan de rehabilitación y reconstrucción de Centroamerica con el -Apelar a la comprensión de la comunidad internacional para que conceda una amnistia a los inmigrantes indocumentados centroamericanos. -Adoptar acciones urgentes para restaurar la red vial que une a la región a los efectos de restablecer el comercio interregional. Cuba apoya plenamente estas 4 to, teniendo en cuenta la magnitud del desastre; las decebnas de miles de vidas perdidas y el hecho de que sondos de los paises más pobres del hemisferio. Cuba considera igualmnete que debe aliviarse al maximo posible la deuda de Guatemala y El Salvador que también han sufrido considerablemente los efectos del huracán. Los gobiernos de Centroamerica en la reunion sostenida durante el día de ayer acordaron solici- apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. -Pedir a la comunidad internacional que convoque a un grupo consultivo regional de emergencia que provea al itsmo de recursos frescos, con la representación de las más altas autoridades del BM, solicitudes de los paises centroamericanos. Nicaragua tiene una deuda contraida con Cuba que asciende a 50,1 millones de dolares. El gobierno de Cuba Ha decidido condonar totalmente la deuda de Nicaragua con Cuba. Del mismo modo, Cuba está dispuesta a poner a disposición de los paises centroamericanos afectados por el huracán, por el tiempo que se requiera, todo el personal medico que sea necesario. La Habana, 10 de Noviembre 1998

5 «LA GUERRA DE LA HUMANIDAD CONTRA EL NEOLIBERALISMO» Marta Zamorano, miembro del Comité Colombia en Stavanger Así ha descrito el Subcomandante Marcos la lucha zapatista en Chiapas: «La guerra de la humanidad contra el neoliberalismo». El 1o. De Enero de 1994 cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio en Mexico, abriendose paso del Rio Bravo hacia abajo el asentamiento del Neoliberalismo, un «Proyecto de Nación se levantaba en Rebeldia». ABELARDO MARQUEZ MORALES, Representante DEL FREN- TE ZAPATISTA DE LIBERACION NA- CIONAL, en visita realizada a la ciudad de Stavanger, nos cuenta.: «Existen dos Proyectos de Nación que luchan entre si para definir el futuro de nuestro pais. El uno, es del poder, es el de la inmovilidad. Implica la destruccion de la Nación mexicana, niega nuestra historia y raices, vende la soberania, hace de la traición y el crimen los fundamentos de la moderna politica, y de la simulagión y la mentira escalera de exito político, impone un programa economico que solo consigue ganancias en la desestabilización y la inseguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, y utiliza la represión y la intolerancia como argumentos de gobierno. El otro proyecto, el de los mexicanos y mexicanas del Pueblo con o sin organización, es el del movimiento. Implica la reconstrucción de la nación mexicana de la unica forma posible, es decir, de abajo hacia arriba; recupera historia y raiz de nuestro pueblo; defiende la soberanía; lucha por una transición a la democracia que no simule un cambio sino que se haga proyecto de reconstrucción del pais; lucha por un país que tenga la verdad y el mandar obedeciendo como norma del quehacer politico; lucha porque la democracia, la libertad y la justicia sean patrimonio nacional, lucha porque el dialogo, la tolerancia y la inclusión construyan una nueva forma de hacer politica». Maestro en Ciencias sociales, ABELARDO MARQUEZ MO- RALES, expresa: «La lucha de nuestros pueblos tiene origenes comunes: la injusticia y la opresión de los señores del Poder y del Dinero que no tienen ni patria, ni nación para destruir a la humanidad bajo la logica irracional del mercado. Sin embargo, cada uno de nosotros, con nuestras definiciones y nuestras distintas formas de lucha podemos crear un espacio con resistencia que nos permita construir «un mundo donde nos quepamos todos», un mundo donde brille la esperanza para nuestros pueblos». LAG. En si, cual es la esencia politica de El Frente Zapatista de Liberación Nacional? ABELARDO. Cuando se dá el proceso de dialogo entre el EZLN y el Gobierno Mejicano y cuando se comienzan a dar indicios que pronto iban a ser firmados los primeros acuerdos sobre Cultura y Derechos Indigenas, el EZLN realiza una consulta nacional para preguntarle a la sociedad civil si ella esta de acuerdo en que ellos deban convertirse en una fuerza política. Se realiza la consulta y un millon trescientas mil personas responden en que estan de acuerdo a que el EZLN se convierta en una fuerza politica pero con la caracteristica que ella debe ser independiente de cualquier fuerza politica en el pais. Cuando el proceso de dialogo parecia que iba a dar buenos frutos, buenos resultados mas bien, y que era probable que se firmaran los acuerdos y que por lo tanto se avanzara en un camino hacia la paz, el EZLN lanza la cuarta declaración sobre la Selva de LAGandona, y hace una convocatoria muy amplia a todos los ciudadanos hombres y mujeres sin partido que luchan por la democracia, la justicia y la libertad a que se integren al Frente Zapatista de Liberación Nacional. Las condiciones que establece para todas las personas es que no pertenezcan a partido politico alguno y que no aspiren al poder, es decir que no aspiren a ocupar ningun cargo de eleccion popular. Ahi se plantea la convocatoria a un arco iris de pen- 5

6 6 samientos, de ideas que se han manifestado a lo largo de los dos primeros años del movimiento a favor o en apoyo al EZLN sin que tuvieran que ser precisamente o fundamentalmente troskistas, guevaristas o maoistas, comunistas o socialistas o teologos de la liberación, lo importante es la lucha por la justicia, la democracia y la libertad y una paz con dignidad. Cuando el 16 de frebrero de 1996 se firman los primeros acuerdos, conocidos como acuerdos de San andres, estos tenian que traducirse en una iniciativa de ley que fuera presentada al congreso de la union por ambas partes para que fueran incorporados a la constitucion, y el proceso para que el EZLN se convirtiera en una fuerza politica esta plenamente determinado por unas respuestas concretas que se den en las demandas por las cuales se dió el levantamiento y además estan plasmadas en la mesa de dialogo. A no haber unas respuestas concretas el EZLN no puede avanzar en este transito, de pasar a ser una fuerza armada a una fuerza politica. Despues de año y medio de haber lanzado la convocatoria para la formacion del Frente el EZLN llega a la conclusion de que no puede hacer esperar mas a los civiles que desean incorporarse al frente zapatista. LAG. Es legal el frente? Es legal porque en la Constitución mexicana se dice que tenemos derecho a la libre asociacion y a la libre reunion, mas no porque hayamos pedido permiso a una instancia gubernamental. LAG. Es decir el Frente Zapatista es el brazo politico del EZLN. O el EZLN, es el brazo armado del Frente Zapatista de Liberacion Nacional? Ninguna de las dos cosas. El EZLN convoca a todos estos ciudadanos sin partido y que no aspiran al poder a que realisemos nuestro congreso de fundacion del FZLN y nos pide que nosotros mismos los que estamos interesados en hacer el frente definamos nuestro programa, nuestros pirncipios, nuestra estructura y nuestros estatutos y plan de accion, documentos basicos de esta nueva fuerza politica. Se empiezan a formar comites promotores y comites civiles por diferentes partes de la republica y estos promuevan la discusion de estos documentos tanto en grupos de simpatizantes como en lo individual. Y asi el 16 de septiembre del 97se realiza el congreso de la conformacion del FZLN en donde todos los presentes dimos una discusion muy amplia sobre el tipo de organizacion politica que queriamos. Señalamos que el EZLN no pudo incorporarse porque no se ha resuelto nada practicamente, por eso no ha habido esa transicion, ese transito del EZLN a una fuerza politica. El FZLN nace a inciativa del EZLN, nace respondiendo a la convocatoria del EZLN pero nos conformamos como un frente politico pero separado de las estrucutras politicas militares del EZLN. Por lo tanto el EZLN tiene su propia estrucutra politico militar y sus caudros al interior del ejercito que elaboran y discuten la politica del EZLN. LAG. Como es la estructura jerarquica al interior del Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN. Aun no se han aprobado, en el primer congreso de fundacion se presentaron diferentes propuestas pero ninguna tuvo el consenso que se requeria para poder ser aprobado, fundamentalmente se busca un tipo de estrucutra diferente, nueva, que no tenga nada que ver con las estructuras tradicionales de las organizaciones politicas, no queremos una organizacion politica con una coordinacion general, una secretaria general, no queremos un presidente, tampoco queremos una estrucutra vertical, queremos una estrucutra realmente horizontal, democratica que permita la discusion y la participacion de todos los miembros del FZLN en la toma de decisiones, sabemos que es lo que no queremos sin embargo esa estructura nueva no ha podido ser consensada. Me parece importante que en el primer congreso no nos hayamos sujetado a una propuesta, la que tuvo la mayoria de votos fue el 36 % de la votacion y seria imponerle al resto de los integrantes del frente una estrucura que no quiere la mayoria, para que realmente sea una estructura convicente se decidió por consiguiente continuar con la discusión nuevamente desde los comites y presentar unas nuevas propuestas en el segundo congreso, puede ser en noviembre, pero como hay consulta popular, puede convocarse para meses mas tarde, despues de la consulta. Lo que funciona es lo siguiente. Son comites del frente que pueden ser sectoriales o que pueden ser locales o puede haber un comite en un municipio, o en una localidad, en una escuela o en un centro de trabajo. Y existen comisiones para realizar las actividades que decidan los miembros del comite, que no tienen un caracter de direccion, simplemente de ejecutar y de operatizar las tareas que van surgiendo. A nivel de cada uno de los estados se forman instancias de coordinacion de los diferentes comites que existen en un estado donde participan los representanres de los diferentes comites que existen en el mismo. Y a nivel nacional existe una comision nacional coordinadora integrada por dos representantes de cada uno de los comites de los estados, en la actualidad hay representantes de los 31 estados de la republica y hay registrados 400 comites. La comision nacional coordinadora no es una instancia de direccion sino una instancia que coordina las tareas y las actividadades que van surgiendo desde los comites mismos, desde las bases. Y para operatizar estas tareas se dividen en comisiones. Y asi existe: una comision de prensa, de formacion, internacional,

7 de enlage, comision de finanzas segun las necesidades y las coyunturas. En esta ultima reunion de la comision coordinadora se prepararon los docuemntos basicos para el proximo congreso y se nombro tambien una comision que prepare los documentos y la logistica necesaria para emprezar a promover la consulta del EZLN. LAG. Sobre la no aspiración a la toma del «poder»? Tradicionalmente se ha delegado en unas cuantas personas la toma de decisiones en nuestro pais. El conjunto de los ciudadanos elige a sus representantes para cargos de eleccion popular y practicamente les entrega un cheque en blanco y durante todo el tiempo que dura su periodo en la amdinistracion publica utiliza ese cheque en blanco para fines muy particulares, muy personales, la mayoria de las veces en contra incluso de la voluntad de la mayoria de la poblagion. No vuelven a consultar a la sociedad para la toma de decisones en ningun momento de su administracion. Hay una utilizacion por parte del sistema politico mejicano de este sistema de dominacion en el que a los ciudadanos unicamente se les utiliza para que ejerzan su voto y como en la sociedad mejicana, la mayoria de los trabajadores del campo y de la ciudad han sido corporatizados por el partido oficial durante mas de 70 años y el partido oficial controla las elecciones entonces se vuelve esta practica supuestamente democratica en una falsedad que solo utiliza para legitimarse. Los partidos politicos de oposicion han legitimado estos procesos electorales tan inequitativos y tan amañados porque aceptan participar con las reglas de juego que el sistema impone. Se ha visto la toma del poder en mejico como el querer aspirar a obtener una presidencia municipal una curul en el congreso o la presidencia de la republica. El poder para nosotros no es ningun puesto, ningun cargo, ni un edificio, ni ninguna institucion, el poder es la capcidad y la fuerza para participar en la toma de decisiones que cada uno de los ciudadanos tiene y que es necesario que ejerza. El poder se encuentra en cada uno de los espacios sociales en los que se encuentra cualquier grupo social, en la familia, en el barrio, en la comunidad, en el sindicato, en el centro del trabajo, en el municipio, y en todas las instancias estatales y nacionales, lo que hace falta en mexico es crear las condiciones para que los ciudadanos realmente participen en la toma de decisiones, que no se agotan unica y exclusivamente en elegir a un gobernante. El Frente Zapatista quiere ser un instrumento al servicio de la sociedad civil que participe en la construccion de estas condiciones que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho en la toma de decisiones, en lo politico, en lo economico, en lo social, en lo cultural, en lo etnico. Finalmente el frente zapatista esta pensando que sí debe existir una instancia que represente a los ciudadanos porque es muy complejo que en el momento actual el conjunto de los ciudadanos pueda ejercer la democracia directa en sociedades tan densamente pobladas como es en mexico. Estamos hablando de una democracia que va mas alla de la representativa, si es necesario elegir a los representantes pero con la participación permanente de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vigilancia de su actuación. Estamos hablando entonces de una democracia participativa. Y por eso es importante que en nuestra constitución ademas de que exista una nueva ley electoral deba existir la figura del plebiscito, del referendum y de la consulta popular, para que pueda haber una democracia participativa. Cuando hablamos de una democracia participativa estamos hablando de que cada ciudadano ejerza su derecho a participar en la toma de decisiones en su sindicato, en su comunidad, en su centro de trabajo, en su ejido ( forma de tenencia de la tierra que surge Continúa en la página 9 NYTT FRA LAU Line Hegna for LAU Nytt fra LAU skrives i en periode hvor nyhetene om ødeleggelsene i Mellom-Amerika vel rører oss alle. Orkanen Mitch er en av de største katastrofene regionen har opplevd. Sammen med brigadegruppa i Trondheim, informasjonssekretær og andre engasjerte sjeler har LAU startet innsamling av penger til LAGs samarbeidspartnere i Nicaragua. Brev om dette har forhåpentligvis nådd alle LAGs medlemmer før dere leser dette. Støttekonserter er på trappene både i Trondheim og Oslo, og på en stands i Oslogatene sist lørdag fikk vi inn flere tusen kroner. Flere lokallag er sikkert igang med andre aktiviteter allerede. Støtt opp! Vær solidarisk! Det nye LAU har trådt inn i vervene på et tidspunkt hvor det skjer mer i Latin-Amerika enn på lenge. Arrestasjonen av Pinochet i London var en gledesnyhet. NTB siterte fra LAGs pressemelding og dette kom i alle fall på trykk i Aftenposten. I et brev til den norske utenriksministeren etterlyste LAU klarere uttalelser fra den norske regjeringen, på linje med reaksjonene fra engelske politikere. Knut Vollebæk svarte at Norge støttet arrestasjonen og mente de hadde gitt tydelig uttrykk for dette. Svatbrevet vil bli oversatt og sendt til chilenske medier. LAGs leder har holdt appeller ved de to store demonstrasjonene til støtte for arrestasjonen og da 10 chilenere bosatt i Oslo gikk til anmeldelse av Pinochet var LAU-medlemmer med på prosessen. I oktober deltok to LAG-medlemmer på et møte ved statsministerens 7

8 8 kontor i forbindelse med hans forestående reise til Chile, Argentina og Brasil. I tråd med LAGs handlingsplan informerte disse om impunidad i Chile og MST i Brasil. Radio America Latina i Oslo ønsket LAGs medvirkning i en programserie og vi har nå ett menneske engasjert i produksjonen. Virksomhetsplanen ble levert 1. november, og etter signaler om mer penger på statsbudsjettet til oss og likesinnede organisasjoner, søkte vi om betydelig mer penger enn i fjor. LAG vil jevnlig levere stoff til Klassekampens «åpne sider» og har oppfordret alle lokallag om å ta kontakt hvis de har noe de ønsker å skrive om. Oppfordringen gjentas her. Vi har allerede hatt èn artikkel på trykk. LAU konstituert seg altså i høst med Halldor Hustadnes som leder, Line Hegna som nestleder, Øystein Pedersen fortsetter som informasjonsansvarlig, Julio Pereira er økonomiansvarlig, Deborah Salinas sekretær, Dag Nagoda er prosjektansvarlig og Liv Tora Gulbrandsen studieansvarlig og lokallagskontakt. Vi er godt igang og sitter godt i vervstolene våre!... Det var vel de viktigste nyhetene fra LAU. Husk søknadsfristen 1.februar alle lokallag!!!!!!! Solidarisk hilsen! BREV TIL LAG FRA UTENRIKSMINISTER KNUT VOLLEBÆK, DATERT OSLO 4. NOVEMBER 1998, SOM SVAR PÅ ET BREV HVOR LAG NORGE ETTERLYSTE EN MER AKTIV NORSK HOLDNING I FORBINDELSE MED PINOCHET-SAKEN: «Det vises til brev av 22. oktober Norge fordømte Augusto Pinochets blodige kupp i 1973, og har hatt en klar holdning til det påfølgende terrorregimet som kostet flere tusen menneskers liv og helse. Som det vil være kjent, var Norge i fremste rekke i arbeidet med å beskytte personer som ble politisk forfulgt. Arrestasjonen av tidligere diktator Pinochet viser at personer som er anklaget for brudd på internasjonale bestemmelser om forbrytelser mot menneskeheten, ikke lenger kan føle seg trygge mot å bli stilt til ansvar for sine handlinger. Regjeringen er opptatt av at personer som har begått slike forbrytelser som Pinochet er anklaget for, blir stilt til ansvar for sine handlinger. Det er denne klare holdningen som blant annet ligger til grunn for det sterke norske engasjementet for opprettelsen av den nye permanente internasjonale straffedomstolen på Roma-konferansen sist sommer, og etableringen av de to tribunalene for det tidligere Jugoslavia og for Rwanda. Når det gjelder spørsmålet om arrestasjonen av Pinochet, er dette en sak som fortsatt er til behandling for britisk domstol. Denne saken vil bli avgjort etter britisk rett, og jeg finner det på denne bakgrunn ikke riktig å kommentere den nærmere. Regjeringen følger imidlertid nøye med i sakens utvikling. Regjeringen arbeider aktivt i internasjonale fora for at den nye permanente internasjonale straffedomstolen skal kunne tre i funksjon så snart som mulig. Derigjennom vil adgangen til å straffeforfølge personer som begår folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller alvorlige krigsforbrytelser bli vesentlig utvidet. Vennlig hilsen Knut Vollebæk» Åpent brev til Utenriksdepartementet Statsråd Knut Vollebæk Bergen, 18. november 1998 Vedr. arrestasjon av Augusto Pinochet Vi har mottatt kopi av Deres brev av 4 november 1998, adressert til Latinamerikagruppene i Norge. Vi er glade for den positive tonen i Deres brev, vedr. arrestasjonen av Augusto Pinochet, særlig med tanke på hvilken betydning dette kan få for en ny internasjonal rettspraksis i forbindelse med Krigsforbryterdomstolen. Vi savner imidlertid Deres bestemte standpunkt, med tanke på at Norge har vært sterkt engasjert i fredsforhandlinger i flere land, og at Norge ved Verdenserklæringen om menneskerettighetene, vedtatt av FNs Generalforsamling 10. desember 1948, forpliktet seg til samarbeid og effektiv aktelse for menneskets fundamentale rettigheter og frihet. Dessuten stiller vi spørsmål om hvilke standpunkt den norske regjeringen vil ta ved en eventuell løslatelse av diktatoren Pinochet og hans tilbakevending til Chile. På hvilken måte har da den norske regjeringen bidratt til kontinuitet i sitt engasjement i Chiles demokratiske utvikling? Tvert imot vil regjeringens passive holdning føre til medskyldighet i forsøket på å forkludre eller umuliggjøre den videre rettsprosessen i Spania. Under Pinochets arrest i London, har høyreekstremister, paramilitære grupper og de økonomiske makthavere ført en psykologisk krig mot befolkningen i Chile. Mange mennesker har blitt truet på livet og utsatt for umenneskelig press, noe som hørte hjemme i Pinochets diktatur.

9 I denne sammenheng, og i forbindelse med Statsministerens besøk til Chile senere i høst, vil vi oppmuntre den norske regjeringen til å bruke sin diplomatiske erfaring for å fremme en ivaretakelse av menneskerettighetene i Chile. Vi vil gjerne at Norge tar et klart standpunkt i denne saken, da presendensen som saken vil medføre vil være svært viktig. Med vennlig hilsen Chile Democrático i Bergen Solidaritetsgruppen for Chile i Oslo Solidaritetsgruppen for Chile i Stavanger Solidaritetsgruppen for Chile i Bardu Solidaritetsgruppen for Chile i Tromsø Prontuario del gorila.. viene de la primera página región y todo Chile se pregunta como llegó a ser dueño de SOQUIMICH. Educación: la enseñanza básica fue en la quinta región, no diremos el lugar porque fue sólo mala suerte que viviera allá, no los vamos a acusar de engendrar (perdón, educar) ogros. Academia Militar, Carrera para graduarse de gorila, cuyo título lo alcanza en 1973: Instructor, Academia de Guerra, 1954, hay que revisar a los alumnos de aquella generación. Subsecretario de Guerra, Desde esa época que deseaba poder participar en una, para poder materializar su sueño se convirtió en perro de presa de los momios (ricos, poderosos y dueños de todo) chilenos. Miembro de la misión chilena en Estados Unidos, 1956 Instructor de la Academia de Guerra de Ecuador, Comandante del Campo de prisioneros políticos en Pisagua. Allí inicia su carrera como asesino y torturador. Asciende a Coronel, Brigadier General, General de División, Comandante en jefe del Ejército, nombrado por el presidente constitucional y democráticamente elegido. Lo asesinó el 11 de septiembre de Carrera de la ignominia: Participó en la cúpula que derrocó al presidente Salvador Allende y cortó de raíz la democracia en chile, 11 de setiembre de Asesinó al General Bonilla, Organizador de la caravana de la muerte, Creador y jefe de la DINA en Creador de la CNI Terrorista internacional Dictador, genocida, terrorista y torturador del pueblo chileno, y Comandante en jefe del ejercito Sólo Comandante en jefe del gorila y fascista ejército chileno, pero con la pistola al cinto amenazando caraduramente Senador vitalicio desde 1998 hasta que la muerte se apiade de los chilenos y se lo lleve ensartado en el cañón de un tanque. Encarcelado, 16 de octubre de La guerra de la humanidad...viene de la página 7 con la revolucion mexicana), en el municipio, en el Estado, etc. Es un poco la idea que tenemos de que deben democratizarse todas las relagiones sociales y no solamente democratizar las instancias electorales o parlamentarias. LAG. Hablemos un poco sobre el «mandar obedeciendo» Pensamos que todos los representantes populares y los representantes en cualquier grupo social dentro de la sociedad mexicana, y obviamente dentro del Frente Zapatista de Liberación Nacional, debe someterse al principio de MANDAR OBEDECIENDO. Significa en que la soberania del grupo social al que pertenece ese representante es el que toma las decisiones, y el representante debe de obedecer a ese grupo social y buscar la manera de operatizarlas o de ponerlas en práctica, es lo que nosotros entendemos como MANDAR OBEDECIENDO. Vamos a poner algunos ejemplos, el representante sindical, el comisariado ejidal, el consejero estudiantil, el presidente municipal, el diputado, el gobernador, etc. deben actuar en consecuencia con los mandatos que la sociedad que representan les dicta, de no acatarlos se debe de ejerzer otro principio que en el FZLN hemos acordado, que es el de la REVOCABILIDAD DEL MANDATO, es decir que aquel representante que no acate los mandatos de sus representados debe ser removido de su cargo inmediatamente y no esperar los tres o los seis años, hasta que hayan nuevas elecciones, de la misma manera si comete actos de corrupción o de deshonestidad también deberá ser removido inmediatamente. LAG. En las elecciones del año 2000 el Frente Zapatista de Liberación Nacional podrá ejercer presión alguna para que haya un gobierno de transicion? 9

10 10 Cuando hayamos derrotado el sistema de dominacion actual se requerira forzosamente de un gobierno de transicion y es el que tendrá la tarea de preparar las condiciones para que la sociedad en un proceso eminentemente democratico participe en la conformacion de un nuevo congreso constituyente del que debe de emanar una nueva constitucion. Una nueva constitucion entendida como un nuevo pacto social en el que se eliminen todos los resabios antidemocraticos de la vieja constitucion y que incorpore las demandas sociales mas sentidas de todos los sectores mas desprotegidos de la sociedad, indigenas, campesinos, obreros, mujeres, profesionalistas o maestros, estudiantes, etc. la lucha para lograr la derrota de ese sistema de dominacion actual el FZLN la ha planteado a partir de una gran insurreccion social civil o una etapa de resistencia civil en la que se involucre la mayoria de la poblagion, donde haya huelgas de trabajadores, no pago de servicios de impuestos movilizaciones callejeras, paros, plantones, marchas y que obliguen a las gobernantes a salir, logremos pues la derrota del sistema, obviamente que para nosotros los civiles es un gran respaldo el que los compañeros del EZLN esten armados y continuen en sus posiciones en la montaña. A partir de esta insurrecion civil nosotros pensamos derrotar al sistema de dominacion actual y con el gobierno de transicion ir transformando las estructuras de control y de sujecion existentes, por estructuras eminentemente democraticas con la participacion de todos los sectores sociales. En el ano 2000 hipoteticamente podria darse la posibilidad de que un candidato de oposicion pudiera ganar las elecciones, en este caso concreto pudiera ser Cautemoc Cardenas del Partido de la Revolucion Democratica, de lograr este candidato el triunfo electoral nosotros exigiriamos de el consecuencia con el movimiento social en su conjunto y con el zapatismo tanto armado como civil para que asumiera el compromiso de ser un gobierno de transicion y que fuera él el que facilitara las condiciones para el cambio, para la conformacion del nuevo congreso constituyente del cual emanara la nueva constitucion en este nuevo pacto social. Nuestro plan de accion esta sentado en la primera parte, en la organizacion de los trabajadores de la ciudad y del campo, que juntos organizemos una gran movilizacion de resistencia y de lucha que permita derrocar al sistema de dominacion actual. No estamos pensando apostar a las elecciones, ni nos vamos a meter a hacer campaña electoral, ni vamos a boicotear las elecciones, simplemente nosotros en el periodo electoral seguiremos haciendo nuestro trabajo y dejaremos en libertad a la gente que simpatiza con nosotros y con el zapatismo armado a que participe de manera individual emitiendo su voto por el candidato que considere que puede ayudar a la transicion. LAG. La Sociedad Civil frente al Frente Zapatista o el Frente Zapatista frente a la sociedad civil?

11 La mayoria de las convocatorias incluso de las cinco declaraciones de la selva de la LAGonda que ha hecho el EZLN cuatro de estas están dirigidas a la sociedad civil, el EZLN siempre ha interpelado a la sociedad civil para que esta se organice porque la mayoria de las veces en la que se ha manifestado la sociedad civil lo ha hecho de manera muy espontanea y coyuntural, Asi por ejemplo, nació la Convención Nacional Democratica que despues por divisiones entre posiciones muy ultraizquierdistas y los sectores que mas simpatizaban con el EZLN se divide y fracasa, y se disuelve. Despues llama a la conformacion de un movimiento de liberacion nacional que también es abortado por posiciones tambien ultras. Sim embargo el EZLN no ha quitado el dedo del renglon y sigue llamando a la sociedad civil a organizarse. El FZLN se nutre principalmente por ciudadanos que nunca habían participado en organizacion politica o en organizaciones sociales alguna. Eran ciudadanos que individualmente habian participado en movilizaciones para parar las ofensivas militares del gobierno federal, pero que nunca se habia organizado politicamente, solo unos pocos miembros del Frente Zapatista han tenido en su pasado militancia y experiencia politica. Ahora el EZLN ha lanzado una convocatoria nuevamente a la sociedad civil para que sea ella la que por medio de una consulta no unicamente manifieste su opcion por una de las iniciativas de leyes que hoy se estan queriendo presentar al congreso de la union, sino que ademas sea una interpelagion para que la sociedad civil se organice, se movilize y presione al gobierno de zedillo a que cumpla con su palabra empeñada. En terminos generales podemos decir que el frente zapatista se nutre mayoritariamente con ciudadanos que nunca han militado en organizacion politica, y ademas hoy el FZLN tiene muy buena acpetacion en amplios sectores de la poblagion por fuera de los partidos politicos, por citar un ejemplo los comites del FZLN estan integrados en cada municipio o comunidad por un numero muy grande de miembros o activistas pero cuando estos convocan a movilizacion la respuesta han sido muy positivas. BREVAKSJON FOR POLITISKE FANGER I BRASIL. I LAG-KONTAKT 1/98 presenterte vi et brev fra 10 politiske fanger i Brasil, med oppfordring om en brevaksjon til støtte for disse. Vi har nå mottatt et svar som forteller at informasjonen om brevaksjonen har kommet fram til de fengslede i Brasil, og at det har betydd mye for dem å vite at de ikke er alene i kampen for frihet. I svaret fortelles det også at fangene siden 16. november i år har sultestreiket i fengselet. Sultestreiken kan komme til å bli langvarig fordi fangene mener dette er den siste utveien for å bli hørt av de brasilianske myndighetene. Det er igjen aktuellt med brevkampanje for å be om at saken vurderes på nytt og at de fengslede blir sendt til sine respektive land. Brevene skal sendes direkte til presidenten i Brasil eller til Brasils ambassade i Oslo, adresse; Sigurd Syrsgt. 4, 0273 Oslo. For nye lesere gjengir vi et utdrag av det opprinnelige brevet fra de politiske fangene (trykt i sin helhet i LAG- KONTAKT 1/98) og et forslag på engelsk til brev til Brasils president. BREV FRA DE CHILENSKE POLITISKE FANGER FENGSLET I BRASIL Kjære kamerater!..alle personer som ble fengslet var en del av en gruppe dannet for å utføre aksjoner for å støtte Farabundo Martis Fronten i El Salvador (FMLN). I denne gruppen var det militante medlemmer i FPL (Frigjøringsstyrkene i El Salvador) og i Mir-partiet (Den revolusjonære venstrebevegelse i Chile). I året 1989, planla og utførte denne gruppen en kidnapping av en brasiliansk forretningsmann. Målet var å samle inn økonomisk støtte til offensiven som FMLN satt mot hovedstaden i dette landet på slutten av samme året. Selve aksjonen ble en fiasko og 10 personer ble arrestert, fem chilenere og to argentinere som var medlemmer i Mirparti og to kanadiske og en brasilianer som var medlemmer i FPL. Alle de arresterte ble torturert, isolert i 15 måneder og senere dømt til fengselsstraff fra 26 til 28 år, uten at det ble tatt hensyn til ansvar, bakgrunn og andre elementer som loven pålegger for a skjelne mellom fengselsstraffer blant flere tiltalte i en forbrytelse. Tre kamerater (begge argentinerene og den brasilianeren) tok på seg det totale ansvar for aksjonen, mens alle chilenerne ble dømt for delaktighet fordi bevisene manglet og retten begrunnet med politiets påstand. Bruddet på våre menneskerettigheter er så innlysende at både den kanadiske og den chilenske regjeringen flere ganger har bedt de brasilianske myndigheter om en løsning på vår sak, inkludert til presidenten i Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Det samme har menneskerettighets- 11

12 kommisjon i det brasilianske parlamentet, den katolske kirken, det latinamerikanske parlamentet, og flere folkevalgte i bl.a. Mexico, Uruguay, Chile, Panama, Frankrike og Belgia. Helt til nå har den brasilianske regjeringen nektet å svare på anmodningene og argumentert med at verdensopinionen ikke ville forstå vår frigivelse og at dette ville skape en bølge av kidnappinger og vold i noen av byene i dette landet, noe som vi selvfølgelig ikke har tilknytning til.... Også Arbeiderpartiet i Brasil (Partido dos Trabalhadores) har erklært at de anerkjenner vår status som politiske fanger og er bestemt på å støtte vår sak. Vi tror at støttearbeidet for våre anmodninger om at de utenlandske fanger blir utvist fra Brasil og at den brasilianske fangen blir satt fri kan gjøres på to utfyllende måter: reg.nummer: Ulises Gallardo Pedro Fernandez Sergio Olivares Hector Collante Adresse: Gral. Ataliba Leonel 656, CEP Carandiru, Sao Paulo, Brasil. Vi takker hjertelig for din solidaritet og støtte, noe som vi savner veldig etter 7 år i fangenskap langt fra våre hjemland og familie. Vi skal fortsette å skrive til dere for å holde dere informert om vår situasjon. Til dere en stor klem på vegne av mine kamerater. Oversatt spansk av Verónica Weishaupt FORSLAG TIL BREV: Norway,... fra adress: Gral. Ataliba Leonel 656, CEP Carandiru, Sao Paulo, Brasil. The case of these prisoners are internationally known. In several contries in the world there persons like me who support the request of these prisoners to be set free. I beg of you that the foreign prisoners be expelled from Brasil in accordance with 66 and 67 of the Constitution and that the Brasilian prisoner be set free. From Norway on the other side of the earth i send you my greetings and sincerely hope that my request be heard. Yours respectfully and sincerely Brevkampanje til presidenten i Brasil og andre brasilianske myndigheter med anmodning om utvisningen i samsvar med 66 og 67 i Grunnloven. - Brevkampanje til fagforeninger, humanitære, politiske og mennerettighetsorganisasjoner i det landet dere bor som skal sendes til tilsvarende organisasjoner i Brasil, med oppfordring om at de blir aktivt med i støttekampanjen for vår frihet som finnes i Brasil.... For ytterligere opplysninger kan dere kontakte: - Vår støttegruppe i Belgia: Rita Keipen, Rue Brammet 115, 1210 Bruxelles, Belgique. - I Brasil, kan dere kontakte Arbeiderpartiets folkevalgte representant Herr Nilmario Miranda, Camara de Diputados - anexo III/ gabinete 275, CEP , Brasilia D.F., Brasil. - Støtte brev til de chilenske fanger kan sendes til følgende navn og President of the Republic of Brasil Fernando Henrique Cardoso Palacio do Planalto Brasila D.F. CEP Brasil Dear Mr. President: I write this letter to you praying for 10 prisoners who have been in jail for several years in Brasil. Their names are: María Emilia Marchi (Chile), Ulises Gallardo (Chile), Pedro Fernandez (Chile), Sergio Olivares (Chile), Hector Collante (Chile), Humberto Paz 67803(Argentina), Horacio Paz (Argentina), Christine Lamont (Canadá), David Spencer 68861(Canadá), Raimundo Freire (Brasil)

13 13

14 14

15 15

16 16

Voces del Sur I. Libro de texto

Voces del Sur I. Libro de texto Voces del Sur I Libro de texto Cecilie Lønn Voces del Sur I Libro de texto Akademika forlag, 2013 ISBN 978-82-321-0258-7 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser

Detaljer

04/ 2013. Kjære menighet! Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og tenker på at det snart er advent og jul igjen.

04/ 2013. Kjære menighet! Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og tenker på at det snart er advent og jul igjen. ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet Kjære menighet! Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og tenker på at det snart er advent

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015

Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015 Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Innsettelse av sogneprest i St. Hallvard 2. søndag etter jul...

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Fra gerilja til globale solidaritetsnettverk i Chiapas, Mexico

Fra gerilja til globale solidaritetsnettverk i Chiapas, Mexico Roy Krøvel Fra gerilja til globale solidaritetsnettverk i Chiapas, Mexico Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, november 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

nr 4-2008 - desember - 28. årgang Hibach Samahle fra Vinje kommune er syv år og en av vinnerne av Amnestyprisen 2008!

nr 4-2008 - desember - 28. årgang Hibach Samahle fra Vinje kommune er syv år og en av vinnerne av Amnestyprisen 2008! AMNESTY MAGASINET nr 4-2008 - desember - 28. årgang Hibach Samahle fra Vinje kommune er syv år og en av vinnerne av Amnestyprisen 2008! AmnestyMagasinet informerer om Amnesty Internationals arbeid, og

Detaljer

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse?

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse? www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Hvem er de papirløse? Sier nei til machomenn Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 1, 2011. Årgang 71 Tidligere

Detaljer

Spansk økonomi endelig i vekst

Spansk økonomi endelig i vekst SpaniaPosten 26. OKTOBER 2013 UTGAVE 21 2013 Garantert opplag denne utgave: 1 SpaniaPosten 15.000eks Største norske på opplag, lesere & distribusjon EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA No. 21-2013

Detaljer

Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA

Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA Heidi Lundeberg Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge og styremedlem i Attac Norge Helene Bank Spesialrådgiver i For velferdsstaten og

Detaljer

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz SOSIALISME Skapes ikke i Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz RØDT STUDIEUTVALG INNHOLDSFORTEGNELSE Om boka som studiesirkelen bygger på Organiseringen av studiesirkelen Første samling:

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

Skift E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten.

Skift E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten. 1 Palestinasolidaritet 3-2012 Mahmoud Sarsek sammen med sin mor. Han takkar alle som har støtta han under sveltestreiken. Mer i neste nummer. Foto: Magne Hagesæter Kontakt oss: Dominerende parole i 1.

Detaljer

bistandsaktuelt Strid om gjeldslette IMF/Verdensbanken sier betal først og få gjeldslette etterpå

bistandsaktuelt Strid om gjeldslette IMF/Verdensbanken sier betal først og få gjeldslette etterpå Utgitt av NORAD okt. 2000 MIDT-ØSTEN : Få palestinere i egen stat Fredsprosessen i Midt-Østen har kjørt seg fast. Dermed vil det gå enda lengre tid inntil det eventuelt blir funnet varige løsninger for

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA

Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA Årgang 1, nummer 1 Mars 2005 Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA Snora er klippet. Senteret og barneskolen som innbyggerne i Tinn har vært med å samle inn penger til er offisielt åpnet. Innhold i

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Årsrapport 2014. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal

Årsrapport 2014. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal Årsrapport 2014 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag nsatte og styret 8 11 Styrets årsberetning 2014 12 Tiltakene i 2014 14 enerell markedsutvikling i 2014 16 Kommunikasjon 18 Kongress og

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer