BASIS ARENDAL Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport"

Transkript

1 BASIS ARENDAL Årsrapport

2 BASIS Arendal Innledning: Arendal kommune har de siste årene arbeidet for å øke fokuset på det boligsosiale arbeidet, og dette er forankret gjennom politiske og administrative prosesser: I kommuneplanen ( ) kapittel 10 Arendal for alle ivaretakelse av mennesker med særlige behov settes ulike utfordringer på dagsorden, bl.a. bolig. Kommunen har gjennom boligsosial handlingsplan fra 2003 definert tre hovedutfordringer - fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper, - særskilt vanskeligstilte grupper sikres bolig og gjøres i stand til å beholde egnet bolig - midlertidig innkvartering. Begge planene er i tråd med Husbankens føringer og den nasjonale satsningen i statsbudsjett for Bolig for alle - prinsipper organisering tiltak ble behandlet av bystyret i sak 08/9624. Her ble blant annet midlertidige boliger, økt antall utleieboliger, startlån for unge i etableringsfasen, samarbeidsavtale med Husbanken og bygging av boliger for mennesker med lav boevne vedtatt. I samme sak ble det vedtatt i pkt A nr 6: Å inngå samarbeidsavtale med Husbanken om deltagelse i Husbankens pilotprogram for å finne måter å sikre tilrettelegging av boliger for vanskeligstilte som del av den ordinære boligplanleggingen/utbyggingen. Sak 0137/09; Boligsosial handlingsplan boligsosialt arbeid Bystyret vedtok mai 2003, sak 0059/03, Boligsosial handlingsplan. Denne er nå 6 år gammel og bør revideres. Boligsosial handlingsplan er kommunens strategiske plandokument på tilnærming/tiltak ovenfor de grupper i befolkningen som har vansker med å skaffe seg og beholde tilfredsstillende bolig på grunn av lav eller ingen inntekt, mangel på egenkapital og for noen lav mestringsevne til å bo. Det er flere forhold som aktualiserer rullering av boligsosial handlingsplan. Kommunen vurderer et kommunalt eiendomsforetak. Videre er det stort fokus på boligsosialt arbeid, og Arendal kommune har fått prosjektmidler til dette arbeidet.

3 Prosjektets organisering: BASIS prosjektet ble startet opp i august 2009, og har per i dag 2,4 årsverk samt er det satt av betydelige midler til kompetanseheving i organisasjonen. Prosjektet er organisert med en prosjektleder, en rådgiver og en miljøvaktmester i 40 % stilling. De to sistnevnte stillingene er knyttet til Nav, mens prosjektleder er organisert under kommunalsjef for Helse og omsorg. I tillegg fungerer en spesialrådgiver i kommunalsjefens stab som rådgiver og aktiv deltager i prosjektet. Prosjektets ansatte: Prosjektleder sitter plassert på Rådhuset og har det koordinerende ansvaret for delprosjekter og fremdrift av milepælsplaner. Prosjektleder har faste møter med KF, kommunalsjef, Nav og enheter som Rus og psykisk helse, Innfordring og Tjenestekontoret. Hun sitter sammen med spesialrådgiver og også i umiddelbar nærhet til lederlaget og Arendal eiendom KF. Prosjektkonsulenten har sin daglige arbeidsplass i Navs lokaler, men sitter en dag i uka plassert på Rådhuset sammen med prosjektleder. Hennes hovedansvar er å sikre fremdrift av prosjektets milepæler som involverer Nav, kommunikasjon med ansatte i Nav, oppfølging av samarbeid mot His senteret og tilrettelegging av kompetanseheving i Nav. Miljøvaktmester er ansatt i 40 % stilling og arbeider hovedsakelig inn mot brukerne. Hver 14 dag er det faste møter med de to andre i prosjektet, hvor man gjennomgår logg for de siste 14 dager og hvilke utfordringer som dukker opp underveis. Miljøvaktmester arbeider med koordinering av inn/utflytting, samt vasking, rydding og hjelper også brukerne med andre praktiske gjøremål i forbindelse med bolig og videre kontakt inn mot kommunens tjenesteapparat der dette trengs. Det er tett kontakt mellom boligtildelingsutvalget og miljøvaktmester som har bred kunnskap om kommunens leiligheter og beboere. Estimert har brukere hjelp av denne tjenesten per uke. I stor grad holder hun også oversikt over møbler, hvitevarer og andre bruksting som beboere kan benytte seg av gratis ved at det er satt igjen av andre leietagere. Dette sparer både kommunen og leietagerne for betydelige beløp, og har også en miljømessig gevinst ved gjenbruk.

4 Det holdes faste oppdateringsmøter mellom ansatte i prosjektet, i tillegg er det ukentlige oppdateringer med kommunalsjefen for å sikre god forankring i ledelsen. Styringsgruppen møtes en gang pr mnd og består av følgende deltagere Torill Skår, kommunalsjef Helse og omsorg Tora Halvorsen, enhetsleder helse og omsorg Leif Volke Petterson, leder Nav Bjørn Notto Eppeland, rådgiver Husbanken Ellen Fehrnstrøm, prosjektkonsulent Gøril Onarheim Christiansen, prosjektleder Hovedutfordringer: Det er definert seks hovedutfordringer for prosjektet, basert på det som er kartlagt/undersøkt. Arendal kommune har en fragmentert organisering av det boligsosiale arbeidet. Denne organiseringen krever god kompetanse på koordinering og kommunikasjon, både internt og eksternt. Med deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid i Sør) ønsker kommunen å videreutvikle modellen og har som klar målsetting å øke satsningen på det boligsosiale arbeidet. Prosjektmidler man mottar fra Husbanken gjør kommunen i stand til å kunne prioritere følgende hovedutfordringer: 1. Rullering av boligsosial handlingsplan Kommunens vedtatte boligsosiale handlingsplane er fra 2003, og må rulleres. Planen skal knyttes opp mot kommunens øvrige planarbeid. Den skal implementeres i organisasjonen som et verktøy for fremtidig planlegging og organisering av det boligsosiale arbeidet. Dette arbeidet er ikke satt i gang, da det har vært behov for en del opprydning i organisasjonen før man kan jobbe med en ny langsiktig boligsosial strategi. Det er satt inn i milepælsplanen at en arbeidsgruppe skal opprettes i løpet av våren Kompetanseheving BOkart Det er avdekket manglende rutiner og kompetanse på kartlegging og registrering, og dette viser et klart behov for økt kompetanse og kvalitetssikring av kommunens registreringer i BOkart. Dette arbeidet er godt i gang, BASIS har hjulpet til med kartlegging av søkere. Det er avholdt tre kurs for ansatte, og selve oppgaven med å implementere

5 BOkart til driftsorganisasjonen fant sted i november Det settes også settes av to uker til opprydning og kvalitetssikring av allerede registrerte søkere, for å sikre at alle grunnlagsdata er riktige. Skriftlige rutiner er under utarbeidelse, og her legges det vekt på ansvarsforhold, konkrete arbeidsoppgaver og oppfølging av tall og rapporter. BOkart vil være kommunens mulighet til å skaffe seg en oversikt over boligsosiale utfordringer i en tidlig 3. Samarbeidsrutiner kommune/kf Kommunen har utfordringer knyttet til opprettelse av kommunalt foretak for eiendom mht kompetanse på bestiller-utfører modellen. Bestiller her er medarbeidere som skal ha god kompetanse på boligsosiale utfordringer og boligsosialt arbeid på system- og individnivå. I tillegg fordrer en slik organisering gode systemer på kommunikasjon og samhandling. Det har vært jobbet mye med å utvikle et godt samarbeidet mellom kommunen og Arendal eiendom KF. 1 juli 2010 ble det innført et nytt datasystem for drift, forvaltning, vedlikehold og utleie (DFVU). I den forbindelse har det vært flere større dugnader for å kvalitetssikre grunnlagsdata, sikre gode faktureringsrutiner og utvikling av nye husleiekontrakter. Datasystemet gir en bedre oversikt over antall boliger, leietagere og kontraktslengde. Det har også vært fokus på samarbeid mellom kommunen/nav og Arendal eiendom KF, og det er utarbeidet et forslag til skriftlig samarbeidsavtale som blant annet definerer ansvarsfordeling ved tomgangsleie og ansvar for kostnader ved ødeleggelser i leiligheter. Det har vært stort fokus på å forhindre at brukere mister sin bolig. I den forbindelse ble det gjort en gjennomgang av gamle restanser tilknyttet de kommunale boligene i samarbeid med KF et og økonomiansvarlig på NAV. Man så her på muligheten for å kunne nedbetale restansen. Dersom brukeren hadde inntekt/trygdeytelse ble det undersøkt om det var lagt inn direkte trekk i ytelsen dersom ja, samsvarte trekket med den reelle husleien dersom nei, kunne man legge inn trekk for å sikre betaling av boutgifter og eventuelt nedbetale restanser? Det ble kartlagt hvor mange av brukerne som fikk dekket sine boutgifter fra NAV og om disse kunne faktureres direkte til NAV for å forhindre restanser. Det ble videre vurdert hvorvidt man kunne legge inn trekk til nedbetaling av husleierestanse hos brukere som har frivillig eller tvungen disponering av sine inntekter v/ NAV.

6 Flere av de sosialt vanskeligstilte brukerne i NAV flytter ofte, og da som regel fra en kommunal bolig til en annen. Flere av disse har opparbeidet seg betydelige restanser. For å forhindre dette gjennomgås nå restanselister i forbindelse med boligtildelingsmøter. Det vurderes hvilke muligheter bruker har for å kunne nedbetale restansen, evt. tilby en rimeligere bolig og sikre videre betaling. Det holdes nå faste månedlige restansemøter mellom Arendal Kommune innfordring og Arendal eiendom KF, hvor NAV også er representert ved prosjektansatt. Man drøfter her enkeltsaker og muligheter for å forhindre utkastelse. Restanselisten gjennomgås nå månedlig slik at man på et tidligere tidspunkt skal kunne fange opp brukeren og for dermed å forhindre større restanser og eventuelle utkastelse. Det arbeides med å skriftliggjøre rutiner for samarbeid mellom kommunen og Arendal eiendom KF samt Nav. Til nå har kommunen redusert utestående husleie med ca kr, og det er et klart mål at dette tallet skal reduseres enda mer i løpet av Det genereres svært lite tomgangsleie og dekningsgraden er nær 100 %. 4. Optimalisere bruk av tilgjengelige virkemidler gjennom Husbanken og andre aktører Det skal settes større fokus på bruk av tilgjengelige virkemidler både lokalt og gjennom Husbanken, for å forebygge og avskaffe bostedsløshet. Det er startet opp et arbeid for å vurdere bruk av bostøttemodul i FDVU systemet Facilit, dette for blant annet å redusere størrelsen på misligholdt husleie. I tillegg settes det fokus på transport av bostøtte der hvor Nav dekker hele husleien over en lengre periode. Det ble foretatt en undersøkelse av leietagere med store restanser på husleie, og et flertall av disse mottok bostøtten direkte. Per i dag er det 1270 personer som mottar bostøtte i kommunen, kun i 46 saker er det benyttet transport. Det er satt mål om at antall saker med transport skal økes til 120 innen utgangen av I tillegg jobbes det aktivt med å bedre rutiner for trygdetrekk på husleien. Det er Nav Harstad som i dag har ansvar for å effektuere trygdetrekk, men det er svært vanskelig for kommunen å få godtatt trekk på husleien til tross for at lovhjemmelen tydelig gir adgang til dette. Arendal kommune har tilskrevet KRD og bedt om en presisering av lovhjemmel. I tillegg er Kommunale Boligadministrasjoners landsforening og Husbanken gjort oppmerksom på problemet.

7 I tråd med merknader i Riksrevisjonens rapport om kommunens boligsosiale arbeid fra 2008 har BASIS sammen med jussnettverket satt i gang arbeid med utvikling av retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. Det tas sikte på at saken skal opp til politisk behandling før sommeren Dette er et arbeid som tar tid, og i mellomtiden har kommunen innført midlertidige retningslinjer for å trygge at tildeling av kommunale boliger skjer etter gode forvaltningsmessige prinsipper. Rutiner er skriftliggjort og ansvaret er fordelt mellom ulike enheter. Boligtildelingsutvalget har fått en tydeligere rolle, og det skal fortsettes å utvikle utvalget for å kunne bli enda bedre på tildeling av boliger, hvor individuelle løsninger, langsiktighet og bomiljø skal være faktorer som vektlegges. 5. Økonomisk rådgivning og veiledning ved kjøp/salg Høyt prisnivå på boliger gjør at mange brukere ikke klarer å benytte seg av det lån/tilskudd de har fått innvilget fra kommunen. Det er her behov for individuell veiledning. Videre er det knyttet behov til både inntektssikring for den enkelte og eventuell gjeldsordning der det er nødvendig. Det er etablert et samarbeid mellom prosjektansatt og servicekontoret som saksbehandler søknader om lån/tilskudd. Det er plukket ut 8 søkere som har fått lån/tilskudd, disse vil få tilbud om bistand til å kjøpe seg bolig. Det er også plukket ut noen kandidater som skal vurderes for prosjekt Selvbyggeren i regi av His senteret. Arbeidet vil videreføres i 2011 og særlig søkere som har fått tilskudd vil bli prioritert. BASIS prosjektet skal også samarbeide med økonomikonsulent på Nav, og det vil satses på å øke kompetanse på generell økonomisk rådgivning i 1.linje tjenesten. 6. Brukermedvirkning Kommunen ønsker å videreutvikle og systematisere samarbeid med brukere/pårørende og frivillige organisasjoner. Vi ønsker å se BASIS i sammenheng med allerede eksisterende arbeid på dette området, og eventuelt videreutvikle dette spesifikt i vårt boligsosiale arbeid. BASIS prosjektet skal i 2011 etablere et samarbeid med kommunens brukerråd og prosjektet Flink med folk i første rekke I fellesskap skal man utvikle etiske retningslinjer for brukermedvirkning og kontakt med pårørende. Brukermedvirkning må sees i sammenheng med bruk av individuell plan, og det trengs kompetanseheving på dette området.

8 Utfordringer i 2011 Det er laget en milepælsplan med konkrete aktiviteter knyttet opp mot de seks hovedområdene kommunen har utpekt. I større grad skal kommunens basisorganisasjon involveres i prosjektarbeidet gjennom etablering av en arbeidsgruppe som skal møtes fast hver 4 uke. Kompetanseheving i organisasjonen skal prioriteres. Ved hjelp av BASIS midler vil det bli tilbudt videreutdanning, temadager, arbeidsseminar og kursvirksomhet for alle som arbeider innen det boligsosiale feltet. Allerede i dag har en ansatt ved servicesenteret startet utdanning i offentlig administrasjon og prosjektkonsulenten skal ta videreutdanning i boligsosialt arbeid. Spesialrådgiver har gjennomført juss ved offentlige anskaffelser som et ledd i å kvalitetssikre anbudsutlysning for bygging av 20 boenheter for bostedsløse. Det skal utvikles en Boligskole, hvor innsatte på vei mot løslatelse og unge i etableringsfasen skal være den fremste målgruppen. Det er satt i gang et samarbeid med kriminalomsorgen og Arendal fengsel for, i samarbeid med innsatte og ansatte, utvikle et konsept som treffer riktig i forhold til målgruppen. Det vil også igangsettes et samarbeid med barnevern, Nav og voksenopplæringen for å utvikle boligskole rettet mot ungdom fra år. Arendal kommune ønsker også et samarbeid med BASIS i Drammen som også planlegger en boligskole. Digital boligsosial brukerhåndbok skal utvikles. Arbeidet med å skriftliggjøre, samkjøre og kvalitetssikre arbeidsrutiner vil pågå i hele Man forventer at resultatet av dette fokus vil være et samkjørt arbeid hvor bruker og bolig er i fokus. Informasjon om prosjektet skal trappes opp. Det skal utvikles månedlige nyhetsbrev, BASIS Arendal skal ha egne sider på kommunens innbygger og ansattportal. Samarbeid med Røde kors og Frivillighetsbanken skal videreutvikles. Det tas sikte på at Røde kors i 2011 vil søke midler fra justisdepartementet for et delprosjekt hvor man kan prøve ut mentorordninger og innsattes muligheter for å delta i frivillig arbeid som en del av nettverksbygging. BASIS er samarbeidspartner og vil være med å forankre et slikt delprosjekt i kommunen og inn mot fengsel/kriminalomsorgen. Arendal Gøril Onarheim Christiansen Prosjektleder

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer