Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011 AKF 44/2011 AKF 45/2011 AKF 46/2011 AKF 47/2011 AKF 48/2011 AKF 49/2011 AKF 50/2011 AKF 51/2011 MØTEPROTOKOLL - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD OPPNEVNING AV VALGKOMITE TIL VALG AV KA`s LANDSRÅD DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTREVISJON MUR MOT NABOEIENDOM - BARBU KIRKEGÅRD VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID VED STUENES SKOLE GUDSTJENESTEREFORMEN- MATERIELL SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - ROM BAK ORGELET I AUSTRE MOLAND KIRKE AV-UTSTYR _ SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE BALANSEKONTO FOR AVSETNING AV DRIFTSINNTEKTER FRA INVESTERINGSMOMS AKF 52/2011 REFERATSAKER - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Arendal, den Leder Kontorsjef

2 AKF 43/2011 MØTEPROTOKOLL - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Bilag i saken: - Møteprotokoll fra fellesrådet Tidligere sendt ut. Møteprotokoll fra s møte legges frem for godkjenning. godkjenner møteprotokoll fra møte

3 AKF 44/2011 OPPNEVNING AV VALGKOMITE TIL VALG AV KA`s LANDSRÅD Bilag i saken: - Brev fra KA vedr oppnevning av valgkomite til valg av KAs landsråd KA skal velge nytt Landsråd i et Landsråd som sitter for fire år frem til I den forbindelse inviteres alle KAs medlemmer til å foreslå kandidater til valgkomiteen(e). Valgkomiteen består av tre personer fra hvert bispedømme. Alle som sitter i fellesråd (menighetsråd) som er medlem i KA kan oppnevnes til valgkomite. Det er rådsmedlemmer i utgående fellesråd som oppnevnes til valgkomiteene. I neste omgang nominerer valgkomiteen representanter til KAs landsråd fra de nyvalgte fellesrådene (menighetsrådene). Forslag på kandidater som kan sitte i valgkomiteen sendes KA innen Saken legges frem uten innstilling.

4 AKF 45/2011 DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTREVISJON Pr 10. oktober ser regnskapet i hovedsak ut til å bevege seg mot et resultat i nærheten av balanse. Konto 340* Lønn har en utgift på kr , som er vel 78,5 % av budsjettet på kr Her kan det bli noen innsparinger. Konto 310* og 320* Varer og tjenester har utgiftsført kr , som er 103,77 % av budsjettert beløp på kr Her trengs en budsjettjustering på 3-4 hundre tusen kroner. Konto 33* Refusjoner viser forbruk på kr og trenger budsjettjustering på kr Konto 34* Tilskudd og gaver til andre viser et forbruk på kr ,50. Det utgjør 70,245 % av budsjettert utgift på kr Konto 35* Finansieringsutgifter viser forbruk på kr som er 9,1 % av budsjettert beløp på kr Samlet utgift på kr utgjør 81,7 % av budsjettet. Samlet inntekt er ført med kr , eller 87,16 % av budsjettet på kr Da er hele kommunens driftstilskudd overført, men det gjenstår store refusjonsbeløp for en del av stillingene. Inntekter fra festeavgifter ligger allerede kr over budsjettert på kr. 2,4 mill. Sykepengerefusjon er foreløpig inntektsført med kr , mens det ennå ikke er lagt inn noe beløp i budsjettet. Planen var å utarbeide et samlet forslag til budsjettrevisjon, men siste døgns avbrudd i dataforbindelsen til regnskapsprogrammet har vanskeliggjort dette. Et slikt forslag kan legges fram direkte i møtet den 26. oktober. Det er også mulig å utsettes det til møtet i slutten av november, men det er litt sent. Jeg foreslår at fellesrådet i møtet den 26. oktober tar stilling til et evt. justeringsforslag, eller gir kirkevergen fullmakt til å utarbeide et justert budsjett, i tråd med de signaler som ligger i fellesrådets behandling av denne statusrapporten. tar kirkevergens rapport om regnskap 2011, og slutter seg til forslag til budsjettrevisjon lagt fram i møtet.

5 AKF 46/2011 MUR MOT NABOEIENDOM - BARBU KIRKEGÅRD Vedlegg: 1. Kartutsnitt datert På nordsiden av Barbu kirkegård er det etablert en forstøtningsmur som skiller naboeiendommen fra kirkegården. En del av denne muren står nå i fare for å rase ut, og det må foretas en utbedring i dette området. Det vises til sak AKF 34/2010 som ble behandlet i fellesrådet Kirkevergen har fått utarbeidet planer og innhentet tilbud på utbedring av muren. De mottatte pristilbud lå betydelig høyere enn summen som var beregnet i forbindelse med planleggingen. Arendal kommune har arbeidet med å komme fram til en avtale med nabo om fordeling av ansvar og utgifter. Nabo motsetter seg at det kan etableres en lavere mur slik kirkegården har behov for, i stedet for å beholde den høye muren. Videre har det vært hevdet at det er kommunen/kirkegården som har ansvar for muren, og at den må utbedres til full høyde slik den er i dag. I tillegg er det kommet innvendinger mot pris og utførelse på den løsningen kirkevergen har fått planlagt. Nabo har selv innhentet en betydelig lavere pris på utbedring av muren, og stilt spørsmål om selv å stå som byggherre for arbeidene. Kirkevergen har hatt flere møter med jurist i Arendal kommune som behandler saken. I tillegg til spørsmålet om hvem som skal stå ansvarlig for arbeidet, har det vært forhandlet om fordeling av utbedringsutgiftene og videre framtidig eieransvar for muren. Det siste tilbudet fra Arendal kommune går i hovedsak ut på at: 1. Nabo står som byggherre for utbedringsarbeidene 2. Kommunen (fellesrådets budsjett) dekker 60 % av utbedringsutgiftene, begrenset til kr , nabo tar 40 % av utgiftene 3. Utgifter til framtidig fordeling av vedlikehold av selve muren fordeles med samme andeler 4. Eventuelle framtidige setninger på naboeiendom er kommunen uvedkommende 5. Avtalen skal godkjennes av og skal tinglyses Det er ikke kommet tilbakemelding fra nabo på dette tilbudet. Basert på at det først og fremst er naboeiendommen som har behov for den høye muren som støtte for løsmasser i egen hage, og at største delen av muren ifølge målebrev ligger på naboeiendommen, synes det urimelig at kommunen (fellesrådet) skal ta hele ansvaret for muren, og det må derfor finnes en fordeling av ansvar og forpliktelser. Ettersom dette vil bli en avtale som fastlegger framtidige forpliktelser, vil det være nødvendig med fellesrådets godkjenning. Dersom det viser seg ikke å være mulig å oppnå en avtale basert på fordelingen som er anført ovenfor, kan det søkes en rettslig avklaring om eier- og ansvarsforholdene. En rettslig avklaring vil medføre utgifter i form av saksomkostninger, og utfallet er selvsagt ikke gitt på forhånd.

6 kan godkjenne en avtale i samsvar med forslag utarbeidet av Arendal kommune der muren mellom Barbu kirkegård og naboeiendommen gnr. 507, bnr 164 utbedres. Eier av naboeiendom står som byggherre for arbeidene. Utbedringsutgiftene og framtidige vedlikeholdsutgifter for selve muren fordeles med 60 % på kirkegården, 40 % på naboeiendom. Ansvar for eventuelle setninger på naboeiendom er kirkegården uvedkommende. Avtalen tinglyses. Dersom det ikke oppnås en avtale om fordeling av ansvar og utgifter vedr. den aktuelle utbedring av muren, og fordeling av de framtidige forpliktelser, anbefaler fellesrådet at det søkes en rettslig avklaring av eier- og ansvarsforholdene.

7 AKF 47/2011 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID VED STUENES SKOLE Vedlegg: 1. Brev fra Arendal kommune med varsel om oppstart av planarbeid datert Kartutsnitt Stokken kirke og kirkegård datert Arendal kommune skal starte opp planarbeid i området ved Stuenes skole. Oppstart er varslet gjennom annonser og videre i brev datert til naboer og berørte parter. Kirkevergen er varslet da området grenser inn til kirke og kirkegårder på Stokken. Frist for å sende inn merknader er satt til Ettersom fristen for merknader er satt til sender kirkevergen saksframstilling og innstilling direkte til Arendal kommune. Fellesrådets vedtak vil bli ettersendt umiddelbart etter møtet. Merknader som kommer inn til kommunen vil bli gjennomgått, og bli en del av bakgrunnsmaterialet som skal danne grunnlag for utarbeidelsen av planen. Gjeldende reguleringsplan er fra 1984, og inneholder områder for skole, boliger, kirkegård og friområder. Utsnitt som dekker det aktuelle området mot kirke/kirkegård er vist på vedlegg 2, og grensene for planområdet/ny reguleringsgrense er inntegnet. Formålet med planarbeidet er å foreta en reguleringsendring for å skaffe hjemmel til å bygge skole på Stuenes på en måte som tilpasses inntil friområde, kirkegård samt nytt og eldre boligområde. Spørsmålet om konsekvensutredning er vurdert av planstaben i Arendal kommune, som har konkludert med at utbyggingen ikke er så stor, eller har så vesentlige virkninger på miljø og samfunn, at planen automatisk skal konsekvensutredes. Som det framgår av kart går reguleringsgrensen like nordvest for kirkegård B (kapellkirkegåden). Det er viktig å sikre en buffersone mellom kirkegård og skoleanlegg, både visuelt og fysisk. Dersom området reguleres til skoleanlegg, blir det ikke anledning til å utvide denne kirkegården mot nordøst, slik det tidligere har vært utredet muligheter for, - og som har vært oversendt kommunen som forslag i forbindelse med kommuneplanprosessen (Jf. FR sak 43/2010, den ). Grunnen til at en utvidelse mot nordøst ble pekt på som en mulighet, var en mulig konflikt med lekeområde på jordet nedenfor på sørsiden av kapellkirkegården. Hvis skoleutbyggingen nå vanskeliggjør utvidelse mot nordøst, vil det medføre behov for ytterligere større framtidig kirkegårdsareal mot sør /sørøst. Prosesjonsveien som i dag nyttes opp til kirkegård B ved begravelser, er lite hensiktsmessig ettersom den går ned på offentlig bilvei, og opp den smale og bratte bakken, totalt ca meter. Det er mulig å etablere en ny prosesjonsvei rett opp bakken mot øst fra kirken, og derfra mot sør til kirkegård B. Denne veien vil bli ca m, vil være kortere og en vil redusere bruk av offentlig trafikkert vei. Reguleringsgrensen går også helt inntil nordre side av kirkegård C. Grensen for det området som skal omreguleres følger dagens grense mellom skoleområde og kirkegård, og det må legges til grunn at det ikke planlegges bebyggelse nærmere kirkegården enn det som er tilfellet i dag. sender følgende merknad til Arendal kommune i forbindelse med oppstart av planarbeid ved Stuenes skole: Det legges til grunn at området som skal omreguleres, ikke skal inneholde areal til framtidig

8 kirkegård. Fellesrådet ber derfor om at det sikres nødvendig buffersone langs nordøstre side av Stokken kirkegård B. Likeledes legges til grunn at framtidig utvidelse av kirkegård B kan skje mot sørøst slik gjeldende kommuneplan viser. I kommende rullering av arealplanen bør vurderes en større utvidelse i sørøst, dersom arealet mot sørvest blir redusert. Fellesrådet vil videre peke på muligheten for å etablere en prosesjonsvei i østlig retning fra Stokken kirke og opp til kirkegård B. Grensen for omregulering går helt inntil kirkegård C. Det forutsettes at det ikke kommer ny bebyggelse som blir liggende nærmere kirkegården enn det som er tilfelle for eksisterende bebyggelse. Også her må det tilstrebes å få en best mulig buffersone mot kirkegårdsarealet. Vedlagte kartutsnitt datert viser hvilke arealer og elementer som er omtalt ovenfor.

9 AKF 48/2011 GUDSTJENESTEREFORMEN - MATERIELL Arbeidet med å fornye høymessen i vår kirke nærmer seg endelig sluttføring etter flere års arbeid. Ungdommens kirkemøte tok allerede opp saken i 2003 og stilte spørsmålet: Hva slags gudstjeneste vil vi ha? Kirkemøtet vedtok å be Kirkerådet arbeide for en mer fleksibel høymesse- og gudstjenesteordning og dette ble startskuddet for gudstjenestereformen i Den norske kirke. Det var da 25 år siden den nåværende høymesseordning ble innført i Kirkerådet organiserte reformprosessen og arbeidet kom i gang på forsommeren Etter grundige høringsrunder og på bakgrunn av erfaringer fra diverse forsøksmenigheter ble ny ordning for hovedgudstjeneste, ny dåpsliturgi og ny tekstbok vedtatt på Kirkemøtet i april Det er åpnet for at nyordningen kan tas i bruk fra1. søndag i advent 2011 i den tempoplan hver lokalmenighet finner det hensiktsmessig. Lokalt i Arendal prosti har det i inneværende år blitt arbeidet grundig med forberedelsene til å ta i bruk nyordningen under ledelse av sokneprest Rannveig Aas Olsbu og kantor Thor Henning Isachsen. Aktuelt materiell tilhørende reformen vil fortløpende gjøres tilgjengelig i endelig utgave for innkjøp til hver enkelt kirke. Dette gjelder i første omgang nye tekst- og liturgibøker og aktuelt notemateriell til bruk for kantor/organist. Etter avtale med prosten er det antydet at det er ønskelig at det kjøpes inn to sett pr. kirke. Dette er materiell som naturlig inngår i kirkens standardutrustning og vil følgelig måtte finansieres over fellesrådets budsjett. Samlet kostnadsoverslag: Kr ,- vedtar å kjøpe inn nødvendig materiell til kirkene i forbindelse med den vedtatte gudstjenestereformen. Det kjøpes inn to sett til hver kirke. Materiellet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, konto: Utgiftskonto:

10 AKF 49/2011 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - ROM BAK ORGELET I AUSTRE MOLAND KIRKE Vedlegg: - Søknad av fra Austre Moland menighetsråd Austre Moland menighetsråd har i lengre tid gjennomført et arbeid for å ta vare på de gamle gjenstandene som har tilknytning til Austre Moland kirke. Planen er at gjenstandene plasseres i en glassmonter i rommet bak orgelet. Dette rommet må oppgraderes med maling og elektrisk installasjon, og menighetsrådet ser for seg et samarbeid med historielaget i dette arbeidet. Menighetsrådet kan stille noen midler til disposisjon til formålet og tenker seg noe av arbeidet gjennomført på dugnad. Menighetsrådet har fått nødvendig godkjenning fra Riksantikvaren når det gjelder bruk av dette rommet til formålet. Menighetsrådet søker på bakgrunn av dette fellesrådet om et økonomisk bidrag på kr ,- Kirkevergen ser positivt på det lokale initiativet fra Austre Moland menighetsråd når det gjelder å ta vare på gjenstander som igjennom tidene har vært knyttet til Austre Moland kirke på en slik måte at gjenstandene også blir tilgjengelige for publikum. Samtidig ser kirkevergen dette som et prosjekt som faller utenfor fellesrådets ansvar som bygningsforvalter og som både praktisk og økonomisk vil være avhengig av menighetens egne ressurser og prioritering. Den krevende økonomiske situasjon for fellesrådet i inneværende år gir fellesrådet begrensede muligheter til å støtte dette prosjektet. Kirkevergen ber fellesrådet likevel vurdere å bidra med et beløp på kr ,- til formålet. vedtar å bidra med kr ,- til oppgradering av rommet bak orgelet i Austre Moland kirke. Utgiften finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, konto Utgiftskonto:

11 AKF 50/2011 AV-UTSTYR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Vedlegg: - Søknad av 19.juni 2011 fra Flosta menighetsråd - Søknad av fra Austre Moland menighetsråd - Søknad av fra Barbu menighetsråd Fellesrådet har mottatt søknader om økonomisk støtte fra de aktuelle menighetsråd i forbindelse med etablering og drift av audio-visuelt utstyr i Austre Moland, Flosta og Barbu kirke. Søknad av Flosta menighetsråd: Flosta menighetsråd søker om støtte til frittstående projektor til bruk i Flosta kirke. Ønsket er at denne kan benyttes til visning av salmer og lignende i gudstjenester og andre arrangementer og til innøving av sanger i korsammenheng. Kostnadsoverslag: Kr Menighetsrådet ønsker på sikt en permanent installasjon i kirken og ønsker å komme tilbake til dette ved en senere anledning. Søknad av Austre Moland menighetsråd: Austre Moland søker om økonomisk støtte til innkjøp av en bærbar PC til bruk i kirkens eksisterende prosjektor-løsning. Kostnadsoverslag: Kr Søknad av Barbu menighetsråd: Barbu menighetsråd har i lengre tid arbeidet med å få på plass projektorer til bruk i gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Dette har vært en lang prosess knyttet til godkjenning, etablering og utprøving. En del eldre, underdimensjonert utstyr er byttet ut og trådløst opplegg er erstattet med en kablet løsning. Innkjøp og montering av utstyret har samlet kostet menigheten kr ,- (inkl. mva.) Vurdering: behandlet i sitt møte fellesrådets økonomiske og praktiske ansvar i forbindelse med etablering og drift av AV-utstyr i kirkene på prinsipielt grunnlag. AV-utstyr kan i denne sammenheng dreie seg om alt fra video-projektorer for visning av video/bilde til avspillingsutstyr for digitale medier og musikkanlegg/ sanganlegg til bruk for kor og konserter. Et avgjørende moment for fellesrådets vurdering var hvorvidt slik utstyr er å forstå som en del av kirkens inventar og standard utrustning og dermed faller inn under fellesrådets praktiske og økonomiske ansvar. Eller om slik etablering og drift i hovedsak faller utenfor fellesråds ansvar og vil være avhengig av lokalt initiativ og økonomi. gjorde følgende vedtak i FRSak 62/2010: vedtar at det til grunnutrustning for kirkene i Arendal inngår et lydanlegg optimalisert for tale og med utvidelse for hørselshemmede.

12 Ved en lokalinitiert etablering av audiovisuelt utstyr utover dette vil menighetsrådene kunne søke fellesrådet om økonomisk støtte i forbindelse med etableringen. Tekniske tilrettelegging og fysiske implementering gjennomføres i samarbeid med kirkevergen. Fellesrådets vedtak klargjør at innkjøp, montering og drifting av utstyr utover kirkens grunnutrustning i utgangspunktet er menighetens eget ansvar og at en eventuell økonomisk støtte fra fellesrådet vil være avhengig av fellesrådets økonomiske situasjon til enhver tid. Den økonomiske situasjon for fellesråds i inneværende år viser seg å være anstrengt og med lite rom for å gi økonomiske bidrag til andre enn fellesrådets primære oppgaver. Skal anmodningen om slik støtte allikevel imøtekommes bør dette, slik kirkevergen ser det, være av mer symbolsk karakter, dvs ikke overstiger 50% og kr ,-. vedtar å bidra til søknadene fra Flosta, Austre Moland og Barbu med 50% hvert enkelt formål, inntil kr ,- Utgiftene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, konto Utgiftskonto: Aktuell art på de respektive ansvar.

13 AKF 51/2011 BALANSEKONTO FOR AVSETNING AV DRIFTSINNTEKTER FRA INVESTERINGSMOMS Budsjett- og regnskapsforskriftene forutsetter at fellesrådets driftsinntekter i form av momskompensasjon som kommer fra utgifter over investeringsregnskapet, skal tilbakeføres til investeringsformål. Fra og med 2014 skal hele denne inntekten tilbakeføres til investeringsformål. For driftsåret 2011 skal 40 % tilbakeføres. I 2012 øker dette til 60 %. Tilbakeføringen kan skje ved at midler overføres direkte fra driftsregnskapet til et bestemt investeringsprosjekt. Alternativt kan midlene overføres til en felles balansekonto som knyttes mot investeringsformål, uten at de i første omgang behøver å bli øremerket for ett bestemt investeringsprosjekt. I 2010-regnskapet ble tilbakeføringen gjort dels ved overføring til fondskonto for nytt orgel i Trefoldighetskirken, hvorfra midlene videre ble overført til orgelprosjektets investeringsregnskap. Dels ble midlene avsatt på konto disposisjonsfond ved fellesrådet, hvorfra det i all hovedsak er videreført til investeringsregnskaper. Revisjonsberetningen inneholdt kommentarer om at midlene ble avsatt på et disposisjonsfond, som etter forskriftene kan anvendes både til drift- og investeringsformål. Jeg har forstått dette slik at det ville vært formelt mer korrekt om overføringen av det beløpet som var pålagte tilbakeført til investeringer (som i 2010 var 20 %), hadde skjedd direkte fra drift til investering, uten å gjøre det indirekte ved å gå via kapitalregnskapet, eller at tilbakeføringen til investeringsformål var blitt sikret gjennom avsetning på en balansekonto bundet til investeringer. Denne forståelsen har jeg fått bekreftet av revisor. Han bekrefter og at tilbakeføringen ikke behøver å bindes til de investeringsprosjektene som har generert momskompensasjonen, men kan inngå i felles finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet. Inntekter i form av momskompensasjon fra investeringer er i budsjett 2011 og 2012 budsjettert som driftsinntekter. Andelen av disse inntektene på henholdsvis 40 % og 60 % som vi er pålagt å tilbakeføre til investeringer, er lagt inn i budsjettet som driftsutgifter. Til hvilke investeringsprosjekter midlene skal overføres til, er det så langt ikke tatt stilling til. Ved å opprette en felles balansekonto for tilbakeført investeringsmoms, kan bruken av disse midlene fastlegges senere år, eller de kan øremerkes bestemte prosjekter allerede i samme år som inntekten oppstår. vedtar å opprette et ubundet investeringsfond i balanseregnskapet, konto Tilbakeført investeringsmoms. Driftsinntekter i form av momskompensasjon fra investeringsmoms som pålegges tilbakeført investeringsformål, avsettes på denne kontoen, i den utstrekning de ikke allerede er øremerket et bestemt investeringsprosjekt. Bruken av midlene på denne kontoen godkjennes av fellesrådet.

14 AKF 52/2011 REFERATSAKER - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD a) Postliste kirkevergen. Vedlagt b) Sak AU 1/2011 vedr. Barbu kirke - utskifting av gulvkonstruksjon. Saksfremlegg og referat fra møte i fellesrådets arbeidsutvalg Vedlagt. c) Brev av fra Riksantikvaren til Agder og Telemark biskop vedr. søknad om godkjenning av plan for utbedring av rullestolatkomst Hisøy kirke. d) Brev av fra Agder og Telemark biskop vedr. godkjenning av rullestolrampe. e) Brev av til Riksantikvaren med søknad om dispensasjon fra kulturminneloven vedr. endringer på Austre Moland kirkegård. f) Referat fra møte vedr. inngåelse av intensjonsavtale om samarbeid mellom Arendal kommune, KS Agder, Norges Røde Kors, Frelsesarmeen i Norge, Kirkens Bymisjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Blå Kors Region Sør. g) Referat fra møte mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo v/terje Kaupang og representanter for de kirkelige rådene i Arendal og Froland om evt. lokal etablering av Kirkens Bymisjon i Arendal. h) Brev datert fra Arendal kommune til Austre Moland menighetsråd om at AM kirke er tildelt gateadressen Molandsveien 972. i) Informasjon om framdrift av prosjekter. Vedlagt. j) Brev datert til Riksantikvaren med "Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven - Tromøy kirke" vedr. konstruksjonstekniske tiltak vedr. orgelgalleriets bæreevne. k) Bibelkontaktsamling i Arendal Brev av fra Bibelkomiteen for Agder. Se vedlegg for referatsakene. ORIENTERINGER: - Kommuneplan med arealplan foreligger nå i ferdigtrykket versjon - Kurs for nye menighetsråd onsdag Kurs vedr. ny gudstjenestereform torsdag Budsjett forutsetninger som må endres. tar de fremlagte referatsaker til etterretning.

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL HASLEHOLM ØYSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 19.12.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 23. februar 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD HELLE LANGERØD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 02. mai 2012 kl. 19:30 Sted: HØGEDAL GÅRD, Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD KARI-METTE KIHLE JOMAAS SISSEL HASLEHOLM ANNE HANSEN VARTDAL

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 14.06.16 Kl. 19.30 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 08. desember 2010 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL HASLEHOLM ANNE

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 23. februar 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Åpning: Sakliste:

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 15. juni 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, Strømsbu - 254 Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 24/2011

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2010 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL HASLEHOLM ANNE

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.02.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 01/2013 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.02.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2017 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 20. oktober 2010 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. NB! Befaring til Austre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Desember 2014 Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Hos Finn Yngvar Benestad Åpning: Finn Yngvar Mat: Finn Yngvar Frammøtte: Solveig Brørs, Finn Yngvar Benestad,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth Anders B.

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth Anders B. DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 11.02.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Irene Egset Holmen Jan Erik Wilhelmsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/92-2/ÅSANMOEI 23.02.2017 Møtedato: 22.02.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:00 Møtested: Torgstuen Saksnr.: 006/17

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING FOR KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.12.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.12.2016 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.4.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (nestleder)

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Status for arbeidet med ny salmebok

Status for arbeidet med ny salmebok KM 03.8/10 Status for arbeidet med ny salmebok 1 Sammendrag Det er stor enighet om at salmeskatt og salmebruk er noe av det mest særpregede og verdifulle i vårt kirkeliv. En omfattende reform av kirkens

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 19.05.2016 Møte nr. 03/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING. Kopi av møteinnkalling og saksframlegg sendes varamedlemmer, kirkekontorene, revisor og

INNKALLING. Kopi av møteinnkalling og saksframlegg sendes varamedlemmer, kirkekontorene, revisor og DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord INNKALLING Møte: 04/2017 Kirkelig fellesråd i Sandefjord Dato, tid: 20.9.2017 kl 1900-2130 Sted: Landstadsenteret, konferanserom til venstre (Storgaten 20, Sfj) Til:

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 10.03.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom Fremmøtte: Nils Inge Haus Leder Ole Johnny Yggeseth Medlem Anders B.

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.04.16 Kl. 20.00 Arkiv FR Møte nr. 02/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. oktober 2012 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Åpning: Sakliste:

Detaljer

Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF)

Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF) Bjugn kommune v/ økonomisjef Geir Aune Rådhuset Deres ref. Vår ref. Dato Imk 28. april Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING for Rennebu kirkelige fellesråd Møtested: Dato: 29.11.2016 Tid: 10:00-12:00 Disse er innkalt: Alf Gunnes Ingrid Meslo Anette Kristin Vognild

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 24. oktober 2012 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD KARI-METTE KIHLE JOMAAS SISSEL HASLEHOLM

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 30. november 2011 kl. 19:00 NB! Merk tiden! Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. NB!

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 22. februar 2012 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD KARI-METTE KIHLE JOMAAS SISSEL HASLEHOLM

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit (meldt forfall) Martha Samuelsen

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer