Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR 3. OG 4. KLASSE / RLE (ÅR 2) HOVEDMÅL Undervisningen i RLE-faget skal ta sikte på å utruste elevene på best mulig måte overfor det mangfold av påvirkninger vi har i dag. Eleven skal få kjennskap til ulike verdensreligioner som i sin tur skal utvikle en moden forståelse og praktisering av toleranse i forhold til andres livssyn samt en erkjennelse av egen tro og utøvelse av denne samtidig en raushet til å tillate andre å gjøre det samme. Ønske om at elevene skal utvikle et sant, sunt og godt selvbilde på bakgrunn av innsikt og kunnskap om Guds alt-inngripende kjærlighet som omfatter hele mennesket dvs. det som gir seg uttrykk i Guds interesse og omsorg for at man har det godt både fysisk, følelsesmessig, kunnskapsmessig og åndelig. Vil at barna skal få en forståelse av at de er skapt i Guds bilde og at Han har en plan med hvert enkelt individ. De skal vite at Gud ikke favoriserer noe menneske men har gode hensikter med alle. På den måten kan man samtidig få et overbærende og tilgivende sinnelag, vise forståelse overfor andre mennesker med ulikt syn og kultur. Samtidig ønskes at eleven skal oppnå en sikkerhet på egen tro og selvbilde. Gi dem forståelsen av at vi hele tiden stilles på valg og at man må ta dem aktivt selv. Oppmuntre til gode valg! Ønsker å gi dem et godt syn på Jesus som læremester og eksempel. KOMPETANSEMÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemålene fra Kunnskapsløftet vil fremkomme for hvert enkelt tema i årsplanen. KILDER Bibelen, ADRA`s undervisningsmateriale, årets Hjelpeaksjons-brosjyre, Klem fra Jesus av Sally Pierson Dillon, Bibelens beste, FN`s barnekonvensjon, Barnebibel, Min første store Barnebibel fra Spektrum forlag, Gracelink opplæringsmateriell og filtbilder, Den levende Bibelhistorieboken av Kenneth N. Taylor, Vi i verden 4. år fra Gyldendal forlag, Fortell meg om bønn av Lois Rock og Maureen Galvani. VURDERING Elevene blir vurdert med hensyn til delaktighet i klassen, videre framgang og utvikling i forståelse og kunnskap tilegnesle av ferdighet og evne til selvstendig arbeid. Det vil også legges vekt på evnen til å samarbeide vha. ulike strategier som; kooperativ problemløsning, mnemoteknikker, Jigsaw og Pairs check. Observasjon av elevene/engasjement i arbeidssituasjon i klasserommet og samtale med enkeltelever. Line Saveski Side

2 S e p t e m b e r A u g u s t Konkret tidsplan for høsthalvåret Mnd Uke TEMA KOMPETANSE- MÅL Ons: Fjelldag ARBEIDSMÅTER OG AKTIVITETER VURDERINGS- MÅTE Ut på tur i Guds frie natur!!! Skolestart GRADER AV MÅLOPPNÅELSE 36 Omsorg for andre Oppleve gleden av å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Samtale/føre dialog om og forstå at Gud er glad i alle. Samtale om likeverd, rik/ fattig. Illustrasjon om urettferdighet. Samtale om dette. Fortelle om Hjelpeaksjonen 2008 ADRA`s hjelpearbeid der. (Ressursmateriale fra ADRA). Besøk av Gry Haugen i uken som forteller om det å hjelpe, fakta og opplevelser fra Kambodsja og Thailand. Samtale/forstå at Gud er glad i alle alle er like mye verdt! Muntlig engasjement. Forstå og gi uttrykk for at det er forskjeller og urettferdighet blant mennesker i verden. Høy: Vite og forstå at det finnes urettferdighet og at vi lever under ulike levekår. Kunne gi eksempler på urettferdighet samt hvor i verden det finnes mest fattigdom. Kunne se at vi i Norge derfor har et ansvar overfor disse menneskene ønske om å ville gjøre en innsats for dem gjennom prosjektet vårt. Kjenne et ansvar! Middels: Vite og forstå at det finnes urettferdighet og at vi lever under ulike levekår. Forstå at vi i Norge kan være med å gjøre noe for disse menneskene. Lav: Vite at det er forskjell på fattig og rik og at det finnes urettferdighet, men kan ikke gjøre rede for hvordan dette angår oss. Forstår ikke helt at VI kan være med til å gjøre noe med det. 37 Temauke: Bistand Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Til andakt: Lese fortelling/sang fra ikke like, men likevel Bli kjent med landene, Thailand og Kambodsja, som er fokus i årets hjelpeaksjon. Hovedfokus på Kambodsja. Fortelle om landets historie og dagens levekår. Skrive /lime inn i arbeidsbok om landene. Være med å samle inn penger årets Hjelpeaksjon! Muntlig og skriftlig engasjement. Deltakelse og holdning til prosjektet. Engasjement og medfølelse. Høy: Huske og forstå litt av bakgrunnshistorien til Kambodsja og deres nåværende levekår. Forstå og kjenne på at vi kan være med til å gjøre deres liv bedre ved å samle inn penger her i Norge til pågående prosjekter i Kambodsja og Thailand. Vite hvilke hovedprosjekt pengene går til. Middels: Vite hvilke land innsamlingsaksjonen går til. Deltar i Hjelpeaksjonen. Kan litt om deres levekår. Lav: Vite hvilke land årets innsamlingsaksjon går til. Vet ikke helt hvordan Kambodsjas befolkning har det i dag. Ikke møte opp til Hjelpeaksjonen. Line Saveski Side

3 O k t o b e r 38 Skapelsen Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra Mosebøkene. Fortelle skapelseshistorien dag for dag. Illustrere med filtbilder dertil. Oppsummere og tegne på tavla. Elevene får vise engasjement med å svare/gjette på spørsmål. Muntlig deltagelse og engasjement. Høy: Kunne huske og gjengi samt kunne riktig rekkefølge på hva Gud skapte de ulike dagene. Vite hvilken dag Gud hvilte på og meningen med denne dagen for menneskene. Vite hvilken god hensikt Gud hadde med å skape mennesket med fri vilje og tankevirksomhet kontra et dyr. Middels: Kunne gjengi hva Gud skapte de ulike skapelsesdagene. Forstå hvem Gud innstiftet hviledagen for. Lav: Huske noe av det Gud skapte, men kan ikke gi oversikt og rekkefølge. 39 Skapelsen Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra Mosebøkene. Repetere hva som ble skapt de 6 skapelsesdagene samt hviledagen den 7.dag. Dele klassen inn i grupper. Forhøring i skapelsesuken. Hver gruppe skal diskutere og bli enige om et svar som skal presenteres. En tilfeldig navnetrekt person på gruppen skal presentere svaret for klassen. Elevene starte på en tidslinje som skal henge i klasserommet. De skal tegne gruppevis til de ulike dagene. Henge opp i klasserommet.. Forhøring av skapelsesuken vha. gruppearbeid. Engasjement i praktisk prosjekt/oppgave. Resultat. Gruppearbeid og samarbeidsstrategier. Høy: Kunne gjengi korrekt rekkefølge og innhold i skapelsesuken. Gjøre seg flid med tegneoppgavene. Vite at mennesket ble skapt i Guds bilde og hva det innebærer. Samarbeide godt på gruppen. Vite Guds hensikt med hviledagen. Middels: Kunne gjengi skapelsesdagene og hvem Gud innstiftet hviledagen for. Lav: Huske noe men ikke alt hva Gud skapte de ulike dagene og kan heller ingen rekkefølge på dette. Tegne/arbeide med det som blir fortalt er overfladisk og gir liten faktisk informasjon. 40 Skapelsen og adskillelsen Fortelle om/samtale om adskillelsen fra Gud og Guds plan om frelse. Fortelle/illustrere om Guds opprinnelig plan for menneskene. Hva som skjedde I Edens hage. Fortelle om hvilken plan Gud lagde for å redde menneskene etter menneskenes dumme valg. Samtale i klassen over tema. Elevene tegne en tegning over hva som skjedde i Edens hage. Muntlig engasjement. Gjøre seg flid med det praktiske arbeidet. Elevene deles inn i grupper hvor de skal presentere muntlig svaret på ulike spørsmål fra historien. Èn fra gruppen blir tilfeldig valgt ut vha. navne-kort. Høy: Kunne gjengi historien fra Edens hage. Resultatet av menneskets valg. Vite hvilken plan Gud la for å frelse menneskene. Forstå hvilken betydning dette har for oss i dag. Forstå at vi i dag også stilles på valg hele tiden og må stå til ansvar for dette. Kunne gi uttrykk for hvilket bilde man har av Gud (f.eks. god, rettferdig, oppofrende, kjærlig) og hvordan det kan synes for oss i dag evt. uttrykke det motsatte. Middels: Kunne historien fra Edens hage og resultatet av menneskenes valg. Forstå at vi hele tiden må ta aktive valg og at de får konsekvenser hertil. Lav: Vet kun delvis hva som skjedde i Edens hage men kan ikke gjøre rede for ammenhengen med oss og konsekvenser av denne hendelsen. Line Saveski Side

4 41 De 10 bud Moses og Israels historie. Fortelle historien om Moses fra utvandringen av Egypt og fram til han mottok de 10 bud på Sinai-fjellet. Illustrere med filtbilder. Presentere de 10 bud og hvor de står skrevet i Bibelen. Elevene skal gruppevis skrive opp hvert bud på data som vi skal bruke til å lime på steintavlene. Kommer til å bruke en forkortet versjon på hvert enkelt bud slik at dette kan være overkommelig samt ha en mere forståelig og hverdagslig ordlyd. Målet er å kunne anvende disse i hverdagen, og da må de være forkortet og begripelige for elevene på dette nivået. Vi skal lage de to steintavlene i ca.60cm.x 40m-format i isopòr X2. De skal males i steinfarge. Deretter skal vi lime på de ferdig skrevne budene (printet ut på gullfarget papir) i riktig rekkefølge på tavlene. Budene skal læres utenat og hvor de står i Bibelen. Kunne selv slå opp og finne dem i Bibelen. Sette hendelsen på tidslinjen vår i klasserommet.. Utenatlæring av budene gis delvis i hjemmelekse. Gjennomgåelse i klassen budene skrives på tavla, hvor deler av budene viskes bort.. Til slutt skal de kunne si budene på rams. Elevene skal si dem i kor. Samtale om vi lever etter dem i vårt daglige liv. Kunnskap og forståelse. Lære seg de 10 bud utenat samt finne og vite hvor de står skrevet i Bibelen. Samtale om/kunne gjenfortelle med egne ord hva det enkelte bud betyr i dag. Engasjement i de praktiske oppgavene. Høy: Kunne historien om Moses og utvandringen av Egypt. Kunne hvordan Gud gav Moses de 10 bud på Sinai-fjellet. Kunne skrive korrekt av budene fra Bibelen på data. Gjøre den praktiske utformingen av steintavlene så nøye og pent som mulig og evner tilsier. Være positiv og samarbeidsvillig. Kan holde arbeidsro og ha ressurs til å evt. hjelpe andre elever på gruppen underveis og/eller om fort ferdig selv. Lære seg alle De 10 Guds bud utenat etter rekkefølgen og hunne ble opp i Bibelen hvor de står. Kunne reflketere over om vi lever etter dem i våre daglige liv eller ikke. Forstå at man daglig stilles på valg overfor disse. Kunne uttrykke om man syntes budene er fornuftige og kloke, og Guds beste ønske for menneskene. Middels: Kan delvis historien om Moses og utvandringen av Egypt og hvordan Gud gav de 10 bud på Sinai-fjellet. Er varierende engasjert i den praktiske utformingen av steintavlene og tekseten - de 10 bud - som skal skrives av fra Bibelen. Klarer ikke å holde konsentrasjonen og har lett for å lage uro og tøys i timen. En negativ holdning vil smitte! Har delvis lært seg budene utenat. Husker ikke korrekt rekkefølge på dem. Klarer å bla fram i Bibelen hvor de står. Har noe vanskelig med å relatere budene til oss i dag. Lav: Husker lite av historien om Moses og utvandringen fra Egypt. Vet at det var Gud som gav Moses budene på fjellet. Er lite engasjert i den praktiske utformingen av steintavlene. Utnytter tiden og egne ressurser lite effektivt og følger ikke klassens progresjon. Kan noen få bud utenat med varierende rekkefølge, men kan ikke gjøre rede for hvor de står i Bibelen. Bruker tiden til andre aktiviteter enn planlagt. 42 Høstferie Line Saveski Side

5 N o v e m b e r Oktober 43 Fre: FN dagen Barns rettigheter Samtale/ føre dialog om og forstå barns rettigheter og likeverd uttrykt i FN`s barnekonvensjon (gjerne finne eks. i media og internett). Bli bevisst på at ikke alle barn lever under samme vilkår. Lese FN`s barnekonvensjon. Vi innhenter informasjon fra internett. Samtale om hva det betyr. Tegne en valgt rettighet i arbeidsboken. Kunne gjengi noen av rettighetene som er presentert. Engasjement og medfølelse. Høy: Vite og forstå at ikke alle barn lever under samme vilkår. Kunne en del av rettighetene. Kunne gi eksempler på dette. Kunne overføre rettighetene til ulike land og levekår i verden. Ut ifra dette se skjevheter i verden. Forstå at alle barn har lik rett på rettighetene. Middels: Kunne gi eksempler på barns rettigheter og vite at barn ikke lever under samme vilkår. 44 De 10 bud Moses og Israels historie Vi jobber med utformingen av steintavlene samt utenat-læring av budene. Deltagelse i det praktiske. Innsats ved utenatinnlæringen og faktisk ferdighet i å kunne de 10 budene. Lav: Kan noen rettigheter men kan ikke relatere dem til barn i andre land. Som uke Temauke: Bønn Vite at man kan ha kontakt med Gud gjennom bønn. Delta i planlagte aktiviteter i bønneuken. Fortelle/lese fra boken Fortell meg om bønn som gir en god illustrasjon og forklaring om tema. Trene på/oppfordre elevene til å delta med bønn i klassen. Engasjement og holdning Høy: Være engasjert i de ulike arrangement som planlegges. Forstå at Gud hører bønn. Kunne gi eksempler på hvordan/hvor og når man kan be. Uttrykke egne erfaringer med bønn/bønnesvar. Deltar aktivt i klassens bønneaktivitet, og vise omsorg ved å be for hverandre. Middels: Er delvis engasjert i arrangement som skolen har, og utnytter delvis egne ressurser og tid. Kan gi noen eksempler på hvordan/hvor og når man kan be, men deltar kun delvis i klassens bønneaktivitet. 46 De 10 bud Moses og Israels historie Steintavlene ferdigstilles i klasserommet. Budene skrives på tavla hvor ord suksessivt tas bort. Til slutt huskes ordlyden. Høring av elevene budene skal kunnes utenat og i riktig rekkefølge. Samtale om betydningen av de 10 Guds bud og viktigheten av å overholde dem. Resultat av praktisk arbeid. Samarbeidsevner. Oppnådd mål med innlæring av budene i forkortet versjon og ordlyd. Lav: Er lite deltagende i klassnes aktiviteter og tema. Utnytter i liten grad egen læreevne og tiden i klassen, men engasjerer seg f.eks. heller i aktiviteter som ikke angår tema. Kan ikke gi eksempler på hvordan man kan ha kontakt med Gud. Som uke 41 og 44. Line Saveski Side

6 D e s e m b e r 47 Forberedelse til gudstjeneste i Adventkirken Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, dåp, gudstjeneste og høytider. Sammenligne praksis/trospunkter hos Adventistene kontra andre kirkesamfunn vedrørende dåp, gudstjeneste og høytider. Deltagelse. Veiledning underveis både gruppevis og individuelt. Høy: Samarbeider bra, lærer seg utenat sanger og tekster som skal framføres samt forstå sammenheng med tekst og tema. Kunne oppsummere essensen i temaèt som presenteres. Middels: Lære seg utenat sanger og evt. tekst som skal læres. Utnytter tiden og egne ressurser delvis bra. Lav: Lærer seg deler av det som skal læres utenat. Utnytter tiden og egne ressurser i liten grad. 48 Lørdag Gudstjeneste i Adventkirken Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Øve inn diverse sanger og evt. instrumenter. Gi elevene ulike praktiske oppgaver etter bestemte program. Øve i kirken aktuelle program. Deltagelse. Utførelse av innøvd program dvs. hvor innsats vurderes og ikke prestasjonen i seg selv! Høy: Har lært seg utenat alt som den enkelte aktuelle elev skal lære seg. Klarer å holde seg rolig og konsentrert under arrangementet. Bonus om man klarer å framføre klart og tydelig sin del samt synge høyt og tydelig!! Dvs. trygg på sin egen rolle! Middels: Har lært sin rolle utena, og bidrar delvis når det gjelder innsats og deltagelse. Lav: Har ikke lært sin rolle utenat. Utnytter tiden og egne læringsressurser i liten grad. Birdar i liten grad til fellesløftet. 49 Forberedelse til Julemusikalen 50 Forberedelse til Julemusikalen Gjenkjenne og gjøre bruk av kunst og estetiske uttrykk inspirert av kristendommen. Fortelle/lese Juleevangeliet. Hensikten er å gi noe bakgrunnskunnskap/kjennskap til tema for jula og Julemusikalen som skolen arrangerer dette året. Betlehem Øve på roller og sanger til Julemusikalen Betlehem individuelt /grupper og felles. Tilegnet kunnskap om Juleevangeliet. Holdning og innsats til prosjektet Betlehem Lære sine roller utenat og når de skal utføres. Engasjement og deltagelse. Høy: Kunne innholdet i Juleevangeliet og vet hvorfor vi feirer jul. Forstå sammenhengen med Jesu fødsel på jorden og frelsesplanen. Lærer raskt sin rolle og vet når i programmet den skal utføres. Forholder seg rolig under øving. Kan ha overblikket og kan hjelpe medelever med sine roller og vet når de ulike kommer inn. Kan komme med praktiske innspill underveis. Middels: Vet hvorfor vi feirer jul og kan delvis innholdet i Juleevangeliet. Lærer sin rolle men har ikke oversikt/overskudd til å bidra til at medelever klarer sin del. Utnytter tiden og ressursene delvis. Lav: Kan ikke gjøre rede for hvorfor vi feirer jul. Klarer ikke å lære seg sin rolle helt utenat. Bidrar lite til felles framdrift i prosjektet ved at tids- og andre ressurser utnyttes dårlig. Line Saveski Side

7 51 Tema: Julemusikal Betlehem 2000 Generalprøve i gymsalen på musikalen. Framførelse for familie og venner Julemusikalen - Betlehem Deltagelse. Høy: Møter til avtalt tid og har oversikt over sin egen eventuelle kostyme. Kan sin rolle utenat og vet nøyaktig når den kommer inn i programmet.. Er konsentrert og er ikke med til å skape uro i gruppen. Har overskudd til å oppmuntre medelever. Tilegne seg større kunnskap om Guds kjærlighet til menneskene gjennom musikalen. Middels: Møter til avtalt tid og har oversikt over sin egen eventuelle kostyme. Kan sin rolle utenat men trenger hjelp til når den kommer inn i programmet.. Lav: Kommer for sent til avtalt tid og skaper unødvendig stressmoment i resten av gruppen. Har ikke klart å lære seg sin rolle utenat men må ha sufflør-hjelp. Ukonsentrert og urolig ved oppstilling til korsanger. Skaper unødvendig stress og nervøsitet. Line Saveski Side

8 Mars F e b r u a r J a n u a r Konkret tidsplan for vårhalvåret Mnd Uke Tema Kompetansemål Arbeidsmåter og aktiviteter Vurderingsmåte Grader av måloppnåelse Kirkehistorie Mor Fortelle om helgener Mor Theresa 2 Theresa 3 Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i NT. Hva er en helgen? Fortelle om livet til Mor Theresa, vise bilde av henne. Elevene søke på internett om henne utskrift av det viktigste til å lime inn i arbeidsbok Jesus som barn og menneske som kom for å frelse oss. Jesu dåp, fristelse, død, oppstandelse og himmelfart. Undere som Jesus gjorde Apostlene Paulus og Peter. Lese og lytte til/samtale om noen sentrale apostelfortellinger (Paulus og Peter). Paulus liv Peters liv Tegne / kryss- av-prøve 9 Tema: Helse og kosthold 10 Vinterferie 11 Line Saveski Side

9 A p r i l Mars Kjente personer fra GT: Samuel, Saul, David og Salomo. Fortelle om/samtale om innholdet I noen sentrale tekster fra Mosebøkene og andre tekster fra GT om kvinner og menn som var lojale mot Gud, tjente det godes sak og var villig til å gi krefter og tid for andre mennesker Påskeferie 16 Den første påsken Jødedommen litt ommoses i Egypt i forbindelse med den første påsken. Hvorfor feirer vi påske Nattverd. 17 Leveregler - etikk Gjengi og gjøre bruk av Den gyldne regel og antimobberegler. Til andakt:: Lese historie med poeng etter Den gyldne regel. Skrive Den gyldne regel. Få utdelt en gull-konvolutt og legge den skrevne regelen oppi. Lime inn i arbeidsboken. Vite hvor den er hentet fra. Lære seg denne utenat samt hvor den står i Bibelen. Lytte til fortelling/sang (hentet fra skolepakken LEV VEL). Hva er mobbibg? Antimobberegler. Hvilke klasseregler har vi? Hvordan har vi det i klassen og ellers her på skolen Karakterbygging! 18 Forberedelse til gudstjenesten. Kunne gi eksempler fra Bibelen på at Gud har gode tanker og planer med Line Saveski Side

10 J u n i Mai 19 Lørdag: Gudstjeneste i Adventkirken hvert enkelt menneske. Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. 20 Buddismen og Hinduismen 21 Buddismen og Hinduismen 22 Filosofi og etikk Samtale om/føre dialog om å forstå familieskiker i hverdag og høytid på tvers av religion og livssyn. Parallell til hinduisemen og buddismen 23 Lokal kirkehistorie Utforske den lokale kirken og finne spor av kristendommens historie I lokalmiljøet og distriktet og presentere funnene på ulike måter. 24 Ons: Besøksdag 25 Line Saveski Side

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen»

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Endringer av «Danielsen-planen» basert på Rundskriv Udir-02-2011 Krav til læreplaner for private skoler. Oktober 2012 I det følgende viser vi hvilke

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer