rt-0 19 AUG, AUG2010 Kommunene v/valgstyrene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rt-0 19 AUG, AUG2010 Kommunene v/valgstyrene"

Transkript

1 f DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Kommunene v/valgstyrene y KVINNHERAD KOMMUNE 19 AUG, 2010 Deres ref Vår ref 10/ SID Arkivsaksn, Oq Dok 70 nr. Arkivkode P Saks,fkivkode S beh. Kopi H Dato 12 AUG2010 rt-0 Manntall ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunal- og regionaldepartementet har videreført samarbeidet med Skattedirektoratet for å sikre statlig levering, oppdatering og distribusjon av rådata til manntallet etter skjæringsdato 30. juni Skattedirektoratet vil som i 2009 vederlagsfritt levere rådata til utarbeidelse av manntallet til den enkelte kommune via deres leverandør av valgsystem og/eller manntall. Leverandørene av valgsystemene må bearbeide rådataene til manntall for den enkelte kommune. Departementet vil understreke at det er kommunene selv som må inngå avtale med en leverandør slik at kommunen får utlevert rådata, inklusive oppdateringer etter skjæringsdatoen for utarbeidelse og ajourhold av manntall. Som tidligere skal utgiftene som knytter seg til utarbeidelse og ajourhold av manntallet dekkes av kommunene selv. Hvor ofte manntallet skal oppdateres, om det skjer elektronisk eller på papir osv, må den enkelte kommune avtale med sin leverandør. Skattedirektoratet vil overføre manntallsutkastet 1. juli 2011, deretter vil oppdatert manntall overføres daglig (unntatt søndag) fram til lørdag 10. september Endringer etter dette tidspunktet må skje ved at kommunene selv foretar manuelle endringer i manntallet. Vedlagt er kravspesifikasjonen for utarbeidelse og oppdatering av manntall for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2011, en nærmere beskrivelse av filformatet Skattedirektoratet vil benytte, samt betydningen av de ulike årsakskodene. Dette må benyttes av kommunenes leverandører av valgsystem og/eller manntall. Postadresse: Kontoradresse: Telefon * Postboks 8112 Dep Akersg / 0032 OSLO Org. nr.: Kommunalavdelingen Telefaks: Saksbehandler: Siri Dolven

2 Kommunene bes om å gjøre sin leverandør spesielt oppmerksom på at da det skal gjennomføres forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i 20 kommuner ved kommunestyrevalget vil aldersgrensen i Skattedirektoratets program senkes til 16 år. Leverandørene må i sitt system filtrere for kommune slik at det kun er i disse 20 forsøkskommunene 16- og 17-åringene manntallsføres. Med hilsen ans P A.?f-(Gravdahl e.. avdelingsdirektør Siri Do ven seniorrådgiver Kopi: Fylkeskommunene v/fylkesvalgstyrene Vedlegg: Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Skattedirektoratet datert 1. juli 2010 med vedlegg. Side 2

3 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref 10/ S1D Dato 01JUI2010 Utarbeidelse og oppdatering av manntall for fylkestings- og kommunestyrevalget i Innledning Det vises til avtale om levering av rådata med tilhørende kravspesifikasjon til stortingsvalget i 2009 datert 17. januar 2009, videre vises det til evalueringsmøte om utarbeidelse og oppdatering av manntallet for stortingsvalget januar 2009 der departementet ga uttrykk for at samarbeidet burde videreføres til også å omfatte lokalvalg. Det ble også avtalt på møtet at departementet foretar justering av enkelte forhold vedrørende oppdateringen av manntallet (rådata) i kravspesifikasjonen. Det ble på møte mellom Skattedirektoratet og Kommunal- og regionaldepartementet 14. januar 2010 avklart at samarbeidet videreføres for valget i 2011 og fremtidige valg. Manntallet (rådata) skal utarbeides i henhold til kravspesifikasjon, slik denne følger av punktene 2 8 nedenfor. Departementet ber om en oversikt over hvilke kostnader endringer av ordningen som ble etablert i 2009 medførte. Departementet vil dekke Skattedirektoratets utgifter også i Utarbeidelse av manntallet Valgstyret i den enkelte kommune har ansvar for at det blir ført et valgmanntall over alle personer med stemmerett i kommunen. Valgloven 2-5 bestemmer at folkeregistermyndigheten på en hensiktsmessig måte skal stille til disposisjon for Postadresse: Kontcradresse: Telefon. Postboks 8112 Dep Akersg / 0032 OSLO Org. nr.: Kommunalavdelingen Telefaks: Saksbehandler: Sin Dolven

4 valgmyndighetene opplysninger om hvem som skal innføres i manntallet. Alle som har stemmerett skal manntallsføres. Av valgloven følger det at velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen om vedkommende skal utøve stemmeretten. Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: vedkommende må være norsk statsborger vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret vedkommende må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven 53. Personer uten stemmerett skal ikke med i manntallet. Dette må håndteres manuelt av SKD. vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Stemmerett ved fylkestings- og kommunestyrevalg har alle de som oppfyller vilkårene for stemmerett til stortingsvalg. Videre har 16- og 17-åringer stemmerett til kommunestyrevalget i 2011 i 20 kommuner. Denne velgergruppen må manntallsføres og ajourholdes i kommunene som er en del av dette forsøket. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som oppfyller de øvrige krav for stemmerett til stortingsvalg, stemmerett ved fylkestings- og kommunestyrevalg når følgende vilkår er oppfylt: har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge tre siste år før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Det er et krav at botiden må være registrert sammenhengende (uten opphold utenfor landet) de siste 3 årene. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av om de noen gang har vært folkeregistrert som bosatt i Norge. Side 2

5 Produksjon av manntallet pr i valgåret og oppdateringen av manntallsopplysninger etter i valgåret skal være i samsvar med krav fastsatt i valgloven og valgforskriften. Etter valgloven 2-4 skal følgende personer føres inn i manntallet: Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen de var folkeregisterført som bosatt den i valgåret. Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen de sist var folkeregistrert som bosatt. Norske statsborgere som er bosatt utenfor Norge i mindre enn 10 år, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt i Norge. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i manntallet, valgstyret behancller søknaden og fører velgeren inn i manntallet dersom vedkommende oppfyller vilkårene. Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av oppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært folkeregistrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. Det er registreringen i folkeregisteret som er avgjørende for hvor en person skal innføres i manntallet. Avgjørelsen om i hvilken kommune en person skal regnes som bosatt, fattes av folkeregistrene på grunnlag av folkeregisterforskriften 2. Personer med hemmelig adresse (spes.reg.typespes.reg.type 6) skal ikke fremgå av filen, men distribueres til de kommunene som har personer med spes.reg.typespes.reg.type 6. Listen distribueres og behandles etter nærmere retningslinjer, som ved foregående valg. Departementet informerer alle landets kommuner om at det finnes personer med stemmerett med en slik registrering i en del kommuner. Skattedirektoratet informerer personene dette gjelder om at de har stemmerett selv om de ikke er innført i manntallet, og hvordan de går fram for å avgi stemme. I brevet må det også fremkomme at personer med en slik spes.reg.typespes.reg.type ikke kan avgi stemme elektronisk fordi de ikke kan være en del av det elektroniske manntallet. Side 3

6 3. Oppdatering av manntallet 3.1 Krav til oppdatering av manntallet etter Oppdateringer i manntallet etter skal, jf. valgforskriften 1, bare skje på bakgrunn av følgende forhold: Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. Flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen Vedkommende skal manntallsføres i tilflyttingskommunen og strykes fra manntallet i fraflyttingskommunen. Folkeregistermyndigheten sender melding til begge kommunene. Søknad om innføring i manntallet fra personer som er bosatt i utlandet. Vedkommende skal manntallsføres i den kommunen han/hun sist var registrert som bosatt. Melding fra folkeregistermyndigheten om utenlandsboende som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i manntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bosettingskommune. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i denne kommunen, skal vedkommende strykes fra manntallet på grunnlag av meldingen. Melding fra folkeregistermyndigheten om erverv av norsk statsborgerskap. Dersom statsborgerskapet medfører at vedkommende får stemmerett ved valget, skal vedkommende føres inn i manntallet i bostedskommunen. Melding om dødsfall. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg skal utenlandske statsborgere som ellers ville fylt stemmerettsvilkårene på valgdagen, strykes fra manntallet dersom de flytter ut av landet etter skjæringsdatoen. 3.2 Scerlige forhold Kommunekonvertering, med tilhørende kretskontroll Endringer i kommunegrenser og kommunesammenslåing, med tilhørende kretsforskyvning etter har hittil blitt utført av kommunenes leverandører, mens Side 4

7 Skattedirektoratet har oppdatert dette frem til på bakgrunn av endringer i GAB/matrikkel. Skattedirektoratet skal utføre ajourholdet også etter , likevel slik at dette avgrenses mot fremtidige endringer i kommunegrenser, som fortsatt må vedlikeholdes manuelt av valgstyrene Bokstavkonvertering Folkeregisteret leverer i utgangspunktet store bokstaver. Skattedirektoratet skal konvertere til små og store bokstaver når valgmanntallet genereres Kontroll av forkortet navn Enkelte forkortede navn er registrert feil, slik at fornavn kommer for slektsnavn. Skattedirektoratet skal utvikle en kontroll som plukker ut feilregistrerte navn slik at disse b1ir riktige før valgmanntallet genereres Poststed Skattedirektoratet skal legge til poststed i manntallet og 17-åringer Aldersgrensen i programmet til Skattedirektoratet senkes til 16 år. Det betyr at alle 16- og 17-åringer er med i manntallsutkastet og på daglig ajourholdsfil. Leverandøren(e) må filtrere for kommune i sitt system Rekkefølgen i valgmanntallet Etter at valgkortene er trykket må rekkefølgen i valgmanntallet ikke endres. Skattedirektoratets oppdateringer etter dette tidspunktet skal tydelig merkes med årsakskode Annet For å sikre at ingen personer faller ut av manntallet skal tilganger, endringer og avganger utført av valgstyret gis egne koder utenom Skattedirektoratets kodeverk. Dette vil sikre at disse personene blir i manntallet ved at behandlingsreglene ikke fierner disse elektronisk. Innføring av norske statsborgere med mer enn 10 års botid i utlandet behandies i henhold til ovenstående regler. Sletting av døde i manntallet gjennomføres i henhold til det løpende ajourholdet av Side 5

8 DSF. Dataleverandøren til kommunen legger inn en behandlingsregel som behandler disse i henhold til valglovens bestemmelser. 4. Gjennomføring av forsøk ved valget i 2011 Det skal gjennomføres to ulike forsøk ved valget i 2011; stemmerett for 16- og 17- åringer og forsøk med sentralt statlig valgdatasystem og e-valg. Kommunene som er merket med fet skrift nedenfor er med i begge forsøkene i Dette kan påvirke arbeidet med manntallet Forsek med stemmerett for 16- og 17-d ringer I 20 kommuner skal det gjennomføres forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer. Dette forsøket skal gjennomføres kun i tilknytning til kommunestyrevalget, dvs. at 16- og 17- åringene ikke har stemmerett til fylkesfingsvalget. Dette forsøket skal gjennomføres i følgende kommuner: Marker Stavanger Larenskog Austevoll Hamar Luster Vågå Ålesund Sigdal Osen Re Namdalseid Porsgrunn Tysfiord Grimstad Kåfiord Mandal Hammerfest Gjesdal Kautokeino I disse kommunene må også personer som oppfyller stemmerettsvilkårene til kommunestyrevalg og som fyller 16 år innen utgangen av valgåret manntallsføres. Det betyr at i tillegg til de ordinære stemmeberettigede må også 16- og 17-åringer føres inn i manntallet i disse kommunene. Videre må ajourholdsrutinene i disse kommunene også omfatte 16- og 17-åringer. Det vil bli utarbeidet egen forskrift for dette forsøket i løpet av 2010 som kan ha betydning for hvordan manntallet i disse kommunene utformes. 4.2 Forsek med elektronisk valg og sentralt statlig valgsystem Det skal gjennomføres forsøk med statlig sentralt valgdatasystem og e-valg i 10 kommuner i ErgoGroup er valgt som leverandør av dette systemet Side 6

9 Det sentrale statlige valgdatasystemet skal være mottaker av og forvalte manntallet for dette forsøket. For Skattedirektoratet vil dette forsøket kunne få betydning for hvor filene skal distribueres. Det sentrale valgdatasystemet vil bli utvildet i løpet av 2010, og det tas forbehold om at den endelige løsningen vil kunne inneholde elementer som kan få innvirkning på hvordan manntallet utformes. Disse kommunene er med i forsøket med utprøving av e-valg og sentralt valgdatasystem: Hammerfest Bodø Bremanger Radøy Mandal Re Sandnes Tynset Vefsn Ålesund Kommunene som ikke er med i forsøket i 2011 skal som tidligere inngå avtale med egne leverandører av valgadministrativt system. Det legges opp til at systemet som prøves ut i forsøket på sikt vil erstatte systemene kommunene og fylkeskommunene benytter til valggjennomføring. Systemet eies av Kommunal- og regionaldepartementet, som også vil ha forvaltningsansvaret. Manntallsdata skal da etter planen kun overføres til det sentrale valgdatasystemet, som alle landets kommuner vil benytte. Det vil bli utarbeidet egen forskrift for dette forsøket, som særlig knytter seg til forsøket med e-stemmegivning. 5. Årsakskoder Etter skal det maskinelle ajourholdet endre manntallets innhold i henhold til et utvalg av årsakskoder hentet fra SKDs egne årsakskoder, som også benyttes av folkeregistrene for endringer i det sentrale folkeregisteret (DSF). Endringer skjer i henhold til krav nedfelt i punkt 3.1. Se også vedlegg 1 forklaring av årsakskoder. For å sikre at manntallet blir ajourholdt i samsvar med kravene i valgloven og valgforskriften, skal følgende årsakskoder som benyttes i DSF oppdateres: TILGANGER 02 INNVANDRING Innvandring Reg.dato før valgdagen 33 ANNULLERING Utvandring Reg.dato før valgdagen utenl. KUN K-VALG statsborgerskap 35 STATSBORGERSK. Endr. til norsk Reg dato før valgdagen Side 7

10 statsborgersk. 45 ANNUJJF.RING Dødsfall Reg.dato før valgdagen ENDRINGER (reg. av endringer forut for som ikke er registeret maskinelt innen skjæringstidspunktet) 07 NAVNEENDRING Navneendring Reg.dato NAVNEBEVILL. Navnebevilling/ Reg.dato Erklæring 09 NAVNERETTING Navneretting Reg.dato NAVNEKORREKSJ. Navnekorreksjon Reg.dato OMFLYTI1NG Flytting innen Reg.dato kommunen 25 ANNULLERING Flytting innen kommunen 26 INNFLYITING Innenl. flytting til kommune 27 ANNULLERING Innenl. flytting til kommune 28 ADRESSEENDR Adresseendring uten flytting 29 ADRESSEKORR Adressekorreksjon 42 SPESREGTYPE Endring av spes.re.type 46 ANNULLERING Annullering av navneendring 47 ENDRING KRETS Endring i valgkrets Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Re.dato AVGANGER 03 ANNULLERING 32 UTVANDRING Innvandring Utvandring 35 STATSBORGERSKAP Endr. fra norsk statsborgersk. 43 DØDSFALL Dødsfall Reg.dato tom.14 dg. før valgdagen Reg.dato tom.14 dg. før valgdagen KUN K-VALG Reg.dato før valgdagen Reg.dato før valgdagen Side 8

11 5.1 Ncermere om de enkelte årsakskodene 02 INNVANDRING Innvandring med reg.dato før Innvandret norsk statsborger skal plasseres i manntallet. a) Person plasseres i tilflyttingskommunen om reg.dato er før a) Person plasseres i Osto om vedkommende ikke har vært bosatt i riket noen gang b) Person plasseres i tilflyttingskommunen om oppholdet i utlandet er mer enn 10 år c) Person ligger alt i manntallet og oppdateres om oppholdet i utlandet er mindre enn 10 år 03 ANNULLERING Innvandring med reg.dato før Annulleringer av innvandring skal håndteres av programmet Nødvendige oppdateringer foretas avhengig av botid i utlandet a) Person fiernes fra tifflyttingskommunen om reg.dato er før b) Person fiernes fra Oslo om vedkommende ikke har vært bosatt i riket noen gang c) Person fiernes fra tilflyttingskommunen om oppholdet i utlandet er mer enn 10 år d) Person ligger alt i manntallet og oppdateres om oppholdet i utlandet er mindre enn 10 år 07 NAVNEENDRING 08 NAVNEBEVILL 09 NAVNEREITING 10 NAVNEKORREKSJON Endringer i navnefelt med reg.dato før Vedkommende oppdateres i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. 24 OMFLYITING Flytting innen kommunen med reg.dato før Vedkommende oppdateres i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. 25 ANNULLERING Flytting innen kommunen med reg.dato før Vedkommende oppdateres i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. Side 9

12 26 INNFLYITING Innenlands fiytting til kommune, med reg.dato før Personen finnes i manntallet fsa før, men ligger i feil kommune. Det må genereres en avgang i fraflyttingskommunens manntall, og en tilgang, dersom tililyttingskommune ikke er 9999, ved hjelp av folkeregisteret, i tilflyttingskommunens manntall. 27 ANNULLERING Innenlands flytting til kommune, med reg.dato før Personen finnes i manntallet fra før, men ligger i feil kommune. Det må genereres en avgang i fraflyttingskommunens manntall, og en tilgang, ved hjelp av folkeregisteret, i tilflyttingskommunens manntall. 28 ADRESSEENDRING Adresseendring uten flytting, med reg.dato før Disse endringene skal med i manntallet, da de kan forårsake endring i kretsnummer. Oppdatering med nye verdier fra folkeregisteret. 29 ADRESSEKORR. Adressekorreksjon med reg.dato før Disse korreksjonene skal med i manntallet, da det er retting av feilregistreringer, og kan forårsake endring i kretsnummer. Oppdatering med nye verdier fra folkeregisteret. 32 U1VANDRING GJELDER KUN VED K-VALG Utvandring med reg.dato for valgdagen. Dersom utenlandsk statsborger utvandrer, skal personen fiernes fra manntallet. 33 ANULLERING GJELDER KUN VED K-VALG Utvandring med reg.dato før valgdagen. Aktuelle personer er utenlandske statsborgere med minst 3 års botid på valgdagen, eller statsborgere i andre nordiske land som har vært folkeregisterført som bosatt i Side 10

13 Norge senest 30. juni i valgåret. Dersom personen ikke finnes i manntallet, genereres en ny record i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. 35 STATSBORGERSKAP Endring i statsborgerskap med reg.dato før valgdagen. Endring fra norsk medfører avgang i manntallet dersom personen finnes der, mens endring til norsk medfører tilgang i manntallet med data fra folkeregisteret 42 SPESREGTYPE Endring av spes.reg.type, med reg.dato før Dersom personen finnes i manntafiet blankes adresser i henhold til spes.reg.type. 43 DØDSFALL Dødsfall med reg.dato før valgdagen Dødsfall som skjer i perioden fra generering av manntafiet og fram til valgdagen meldes som avgang, dersom personen fins i manntafiet. 45 ANNULLERING Dødsfall med reg.dato før valgdagen Dersom personen ikke fmnes i manntallet, genereres en ny record i manntallet fra verdier hentet fra folkeregisteret. 46 ANNULLERING Annullering av navneendring, med reg.dato før Den aktuelle personen oppdateres i manntallet med verdier fra folkeregisteret. 47 ENDRING KRETS Endring i valgkrets og lignende med reg.dato før Dersom det er endring i en valgkrets, oppdateres personen i manntallet med ny korrekt verdi. 6. Krav til føringen av manntallet, tidspunktene for overføring Side 11

14 Følgende krav legges til grunn: Manntallet skal utarbeides i tråd med bestemmelsene i valgloven kap. 2 og valgforskriften kap. 1 Manntallet skal utarbeides på bakgrunn av opplysninger i DSF Manntallet føres kommunevis (dvs, at det skal inneholde angivelse av kommunenummer) Manntallet skal inneholde valgkretsnummer Endringene etter skjæringsdatoen skal skje ved at manntallet oppdateres i sin helhet, ikke ved endringer Endringene i manntallet etter skjæringsdatoen skal merkes slik at det er mulig å spore endringer, tilganger og avganger Personer med hemmelig adresse (spes.reg.type 6) skal ikke fremgå av filen, men distribueres til kommunene etter nærmere retningslinjer, som ved de foregående valg. 7. Krav til distribusjon Skattedirektoratet skal etter fullmakt fra kommunene levere manntallsopplysningene til kommunenes dataleverandører, samt til det sentrale valgdatasystemet. Kommunenes dataleverandør inngår særskilt avtale med Skattedirektoratet om utlevering av manntallsopplysninger. Manntallet skal oppdateres daglig. Overføringstidspunktene til kommunenes leverandører er som følger: Mandag, onsdag og torsdag ca. kl. 22:00 Tirsdag ca. kl. 22:00 (kan komme senere grunnet vedlikehold) Lørdag ca. kl. 10:00 Første overføring skal skje fredag Siste overføring skal skje lørdag før valgdagen. I 2011 er det 10. september. Endringer etter dette tidspunktet må skje ved at kommunene selv foretar manuelle endringer i manntallet. Side 12

15 Overføring av oppdatert valgmanntall vil bestå av daglig overføring av hele valgmanntallet til kommunenes leverandører. Leverandørene forutsettes å måtte generere en ny database ut fra daglig mottatt fil, lage en rutine for sletting av forrige versjon av basen og tilgjengeliggjøring av siste versjon av databasen. Skattedirektoratet vil bistå kommunenes og statens dataleverandører med tolkning og forståelse av årsakskoder og sammenhengen mellom disse i ajourholdet av manntallet. I tillegg skal Skattedirektoratet ved skjæringstidspunktet levere manntallsopplysningene til Statistisk senttalbyrå til bruk i Valgnattsystemet, og oppdatere disse etter nærmere avtale. 8. Krav til format, overforingsmetode Skattedirektoratet skal distribuere manntallet i format slik dette fremkommer av vedlegg Kvalitetssikring 9.1 Hva som skal kvalitetssikres Kvalitetssikringen skjer ved at a) Skattedirektoratet selv sikrer og tester programvaren for utarbeidelse og oppdatering av manntallet b) en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet kvalitetssikrer og tester utarbeidelsen og oppdateringen av manntallet i samarbeid med leverandøren og skatteetaten. Testingen skal skje ved at en sikrer at a) manntallet er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i valgloven kap. 2 b) manntallet oppdateres i tråd med valgforskriften kap. 1 c) nødvendig kvalitet på distribusjonen av manntallsopplysninger til kommunenes og departementets leverandører er ivaretatt. 9.2 Skattedirektoratets testing Side 13

16 Skattedirektoratet skal selv teste ut alle sider av systemet, og utarbeide skriftlig dokumentasjon for resultatet av testingen. Det utarbeidede manntallet og oppdateringen skal testes, plan for dette utarbeides særskilt 9.3 Arbeidsgruppe Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal sikre at manntallet er utarbeidet riktig og at manntallet oppdateres i tråd med regelverket Arbeidsgruppen skal ledes av KRD, og har medlemmer fra Skatteetaten, Skattedirektoratet, noen kommuner, ett fylke og e- valgsprosjektet. Hvilke kommuner og fylker som skal delta kommer departementet tilbake til når kommunenes leverandør er valgt for valget i Om arbeidsgruppa finner det nødvendig skal den benytte ekstern kompetanse for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kvalitetssikringen. 9.4 Tidspunktene for kvalitetssikringen og testing Arbeidsgruppens kvalitetssikring av utarbeidelsen og oppdateringen av manntallsopplysningene (jf. valgforskriften kap. 2) skjer ved gjennomgående testing. Plan for testingen utarbeides separat. Testingen må ferdigstilles innen 1. april Oppstart for testing vil sannsynligvis bli januar Tidspunktet for kvalitetssikringen av distribusjonsløsningen fastsettes ved nærmere avtale. Viser det seg at det er nødvendig å kvalitetssikre utarbeidelsen, oppdateringen eller distribusjonen av manntallet ytterligere etter dette, fastsettes det nytt tidspunkt for utprøving. 9.5 Rutiner for kvalitetssikringen Kontrollen av om manntallet er utarbeidet i tråd med valgloven kap. 2 skjer ved at en sammenholder manntal/sopplysningen mot opplysningene i DSF, at registreringen er i tråd med valgloven 2-1 og at plasseringen i manntallet er i tråd med valgloven 2-4. Kontrollen av oppdateringsrutinene (dvs, hvordan oppdateringen skal skje etter skjæringstidspunktet 30. juni 2011) skjer ved at det utarbeides en manuell oversikt med personopplysninger over de endringer, avganger og tilganger (med angivelse av årsakskode) som skal behandles maskinelt. Denne oversikten skal benyttes til kontroll av det maskinelle ajourholdet. Kvalitetssikringen av distribusjonsløsningen skjer ved at overføringen av manntallet fra Skattedirektoratet til kommunenes leverandører kvalitetssikres. Side 14

17 De nærmere detaljene om den praktiske gjennomføringen av testene skjer i samsvar med pkt Bruk av ekstern bistand Skattedirektoratet kan innhente nødvendig ekstern ekspertise for kvalitetssikring av det maskinelle ajourholdet. 9.7 Tidspunktet for når kommunene kan få tilgang til manntallsopplysninger For å sikre at kommunene får testet og kvalitetssikret sine elektroniske valgdatasystemer skal kommunene ved sine leverandører, samt departementet ved sin leverandør (se pkt. 8.4) få tilgang til manntallsopplysninger etter at testingen er avsluttet, et utrekk av folkeregisteret på samme format som manntallet vil leveres til bruk for kontroll av listekandidater. Detaljene knyttet til dette avtales særskilt mellom Skattedirektoratet og departementet. 10. Endringer i kravspesifikasjonen Eventuelle endringer skjer ved skriftlig utarbeidelse av vedlegg til kravspesifikasjonen. Med hilsen a s Pe 'er F. Gravdahl (e.f.) avdelingsdirektør / (I/ Siri Dolven seniorrådgiver Vedlegg: 1. Beskrivelse av årsakskoder 2. Beskrivelse av filformatet 3. Valgloven kap Valgforskriften kap. 1 Side 15

18 Vedlegg 1 Forklaring av årsakskoder rsakskode Endringstype(E/A/T) (*) 02 INNVANDRING Innvandring Regdato T,E,A før valgdagen 33 ANNULLERING Utvandring utenl. Regdato T,E,A statsborgerskap før valgdagen KUN K- VALG 35 STATSBORGERSK. Endr. til norsk Regdato T,E,A statsborgersk. før val da en 45 ANNULLERING Dødsfall Regdato T,E før valgdagen 07 NAVNEENDRING Navneendring Reg.dato E NAVNEBEWLL. Navnebevilling/ Reg.dato Utgått kode erklæring NAVNERETTING Navneretting Reg.dato E NAVNEKORREKSJ. Navnekorreksjon Reg.dato E OMFLYTTING Flytting innen Reg.dato E kommunen ANNULLERING Flytting innen Reg.dato E kommunen INNFLYTTING Innenl. flytting til Reg.dato T,E,A kommune ANNULLERING Innenl. flytting til Reg.dato T,E,A kommune ADRESSEENDR Adresseendring Reg.dato E uten fl in ADRESSEKORR. Adressekorreksjon Reg.dato E SPESREGTYPE Endring av spes- Reg.dato E re - e ANNULLERING Annullering av Reg.dato E navneendring ENDRING KRETS Endring i Reg.dato E valgkrets ANNULLERING Innvandring Regdato T,E,A tom.14 dg. før

19 (*) På manntallsutkastet har alle endringstype blank. Avgang- personen finnes i kommunen Tilgang personen finnes ikke i kommunen fra før Endring endring på person, men ikke på kommune (også endring hvis personen tidligere har vært i kommuene)

20 Vedlegg 2 Filformat valgmanntall 2011 Parameterrecord (alltid første record å filen) Felt Format Beskrivelse Domene Header Char(2) Alltid 'HD' Kjorenr Decimal(5) 0 på manntallsutkast. Ajourholdsfiler starter på kjørenr=1. Antall Decimal(7) Antall records, ekskl. parameterrec. Felt Format rsakskode Char 2 Endringstype Char( i) Timestamp Char(26) Beskrivelse Domene Se kravspec 'A' avgang 'T' tilgang 'E' endring Blank å manntallsutkast Re _dato Char 8 Format ddmm Fødselsnr Decimal(11) Statuskode Char( ) bosatt '3' utvandret '5' - død '8' annullert til an Navn Char 40 Forkortet navn Etternavn Char(50) Fornavn Char 50 Mellomnavn Char 50 Kommunenr Decimal 4 Gatekode/ årdsnr Decimal 5 Husnr/bruksnr Decimal 4 Bokstav/festenr Decimal(4) Undernr Decimal 3 Boli nr Char 5 Kun ateadresser Postnr Decimal 4 Poststed Char(16) Adressenavn Char(25) Stedsnavn eller atenavn Adresse Char(40) Sammensatt adresse (stedsnavn eller gate, husnr o bokstav Adressetype Char(1) '0' offisiell adresse matrikkel adresse Blank Tille sadresse Char 30 f. eks C/0-adresse Spes_reg_type Char(1) 0=vanfig bosatt =utenriks 2=militær 3=Svalbard

21 Val krets Decimal 4 Adressekode Char( ) '0' - bostedsadresse '1' tilleggsadresse Postadr_linjel Char(40) Postadrlide2 Char 40 Postadrlin'eS Char 40) Postadr_landkode Decimal 3 4=klientforhold 5=uten fast bosted 7=sperret adresse, fortrolig 8=pendler '2' postadresse Blank Behandling av personer med spes.reg.type: Spes.reg.type 6: er ikke i manntallet. Spes.reg.type 1, 2, 3, 5 og 7: valgkrets er satt til 00 og bostedsadresse (med unntak av kommunr.) og postadresse er slettet. Spes.reg.type 4: bostedsadresse (med unntak av kommunenr.) og postadresse er slettet, mens valgkrets er beholdt.

22 Kapittel 2. Stemmerett og manntall 2-1. Stemmerett ved stortingsvalg (1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. (2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c. (3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 46 (i kraft 1 juli 2003 iftg. res. 20 juni 2003 nr. 715) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter 2-1. (2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i 2-1, stemmerett dersom de a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. (3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Endret ved lover 20 juni 2003 nr. 46 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715), 11 mai 2007 nr Valgstyrets ansvar for å føre manntall og å sende ut valgkort (1) Valgstyret er ansvarlig for at det blir ført et manntall over alle personer med stemmerett i kommunen. (2) Valgstyret fører et felles manntall for fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. (3) Valgstyret skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen og som har bostedsadresse innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen). Endret ved lov 11 mai 2007 nr / hvilke kommuner velgerne skal manntallsføres (1) Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

23 (2) Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. (3) Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger. (4) Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. Endret ved lov 11 mai 2007 nr Folkeregistermyndighetens ansvar Folkeregistermyndigheten skal på hensiktsmessig måte stille til disposisjon for valgmyndighetene opplysninger om hvem som skal innføres i manntallet i kommunen Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn (1) Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. (2) Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet Krav om retting. Oppdatering (1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. (2) Kravet skal være skiftlig1 og begrunnet. (3) Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig. 1 Skal vel være «sknfilig» Underretning om endringer i manntallet Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil Forskrift Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om a) manntallsføringen og valgstyrets behandling og oppdatering av manntallet, b) tilgang til og bruk av manntallseksemplarer og c) produksjon, ufforming, utsendelse og bruk av valgkott Endret ved lov 11 mai 2007 nr. 16.

24 Kapittel 1. Manntallsføring. Tilgang til manntallet (jf. valgloven 2-9) 1. Grunnlag for oppdatering av manntallet etter 30. juni Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av følgende forhold: a) Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. b) Flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen 30. juni. Vedkommende skal manntallsføres i tilflyttingskommunen og strykes fra manntallet i fraflyttingskommunen. Folkeregistermyndigheten sender melding til begge kommunene. c) Søknad om innføring i manntallet fra personer som er bosatt i utlandet. Vedkommende skal manntallsføres i den kommunen han/hun sist var registrert som bosatt. d) Melding fra folkeregistermyndigheten om utenlandsboende som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i manntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bosettingskommune. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i denne kommunen, skal vedkommende strykes fra manntallet på grunnlag av meldingen. e) Melding fra folkeregistermyndigheten om erverv av norsk statsborgerskap. Dersom statsborgerskapet medfører at vedkommende får stemmerett ved valget, skal vedkommende føres inn i manntallet i bostedskommunen. f) Melding om dødsfall. Vedkommende skal strykes fra manntallet, med mindre vedkommende allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning. g) Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg skal utenlandske statsborgere som ellers ville fylt stemmerettsvilkårene på valgdagen, strykes fra manntallet dersom de flytter ut av landet etter skjæringsdatoen. 0 Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 11 mai 2007 nr Valgstyrets oppdatering av manntallet (1) Valgstyret skal oppdatere manntallet i henhold til 1 så langt opp til valgdagen som mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall. (2) Valgstyret skal ikke føre noen inn i eller ut av manntallet hvis vedkommende derved blir manntallsført i mer enn en kommune, eller ikke blir manntallsført i noen kommune. I slike tilfeller skal valgstyret ikke oppdatere manntallet uten først å forsikre seg om at manntallet i den andre kommunen blir oppdatert tilsvarende. (3) Valgstyret skal ikke manntallsføre en velger dersom vedkommende er manntallsført i en annen kommune og har avgitt forhåndsstemme til denne kommunen. Når valgstyret får melding om at en velger skal overføres til en annen kommunes manntall, må det snarest melde fra til den nye kommunen dersom vedkornmende velger allerede har avgitt forhåndsstemme.

25 0 Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr Tilgang til manntallseksemplar (1) Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett eksemplar av manntallet for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune(r) innen den frist valgstyret har satt. (2) Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette. (3) Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål og skal ikke overlates til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre. (4) Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år. 0 Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr Utleggingsmanntallet Manntallet som legges ut etter valgloven 2-6 skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato og ev. manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte. 0 Tilføyd ved forskrift 11 mai 2007 nr. 504.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Valstyret Innkalling til møte i Valstyret Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.09.2010 Kl.13:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa Rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

For at en person skal kunne innføres i manntallet i kommunen, kreves det foruten stemmerett (se pkt. 2 nedenfor) at vedkommende enten

For at en person skal kunne innføres i manntallet i kommunen, kreves det foruten stemmerett (se pkt. 2 nedenfor) at vedkommende enten Skattedirektoratet Vår dato 2. juni 2009 Til skattekontorene Rundskriv nr. 7, 2009 STORTINGSVALGET 2009 1. Manntall og stemmerett Den offisielle valgdagen er i år satt til mandag 14. september. 1. Manntallet

Detaljer

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Valgstyret MØTEINNKALLING 06.05.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20 00.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 'postmottak@krd.dep.no' Melding om vedtak Dette brevet sendes kun elektronisk DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2010/989-10 Ida Holte,

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/421 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTSYRETS LEDER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/421 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTSYRETS LEDER Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland : 12.05.2015 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i valgstyret. Innkallingen sendes alle faste

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tid: 19:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Enebakk herredshus Dato: 27.04.2011 Tid: Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret. Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret. Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 014 Arkivsaksnr: 2014/4890-35 Saksbehandler: Leif Roar Skogmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag. Rådmannens

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 11.06.2013 LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (val... http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/all/hl-20020628-057.html

Detaljer

Forslag til regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene)

Forslag til regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Utkast per 1. februar 2018 Forslag til regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) Fastsatt X. april

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( ) Besl. O. nr. 101 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 101 Jf. Innst. O. nr. 102 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Valghåndbok. Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg

Valghåndbok. Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg Valghåndbok Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg Sist oppdatert: 01. juli 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 9 2 TIDSPUNKT FOR VALG - VALGDAGEN... 9 3 VALGORGANENE OG DELEGERING...

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 5 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT SAKSGANG: R.f. Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Valgstyret 29.08.2012 1/12 Høring - forslag til endringar i valgloven og valgforskriften Saksbehandler: May-Britt Mayer

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

VALGLOVEN Utskrift pr

VALGLOVEN Utskrift pr VALGLOVEN Utskrift pr 23.8.217 Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1-1.Lovens formål Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne

Detaljer

06 DES Høringsinstanser iht. egen liste

06 DES Høringsinstanser iht. egen liste w7g7a/ DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. egen liste Deres ref Vår ref 10/2940-1 NBB Dato 06 DES 2010 Forskrift om vedtekt til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 71/16 Sømna formannskap Rådgivende folkeavstemming i Sømna - Kommunereformen

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 71/16 Sømna formannskap Rådgivende folkeavstemming i Sømna - Kommunereformen Sømna Kommune Arkiv: 020 Arkivsaksnr: 2015/2159-14 Saksbehandler: Gro Steen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 71/16 Sømna formannskap 28.06.2016 Rådgivende folkeavstemming i Sømna - Kommunereformen

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

LOV nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og

LOV nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (val... Page 1 of 27 LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) DATO: LOV-2002-06-28-57

Detaljer

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S)

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.02.2016

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 020/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 020/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/3734 Fylkesordføreren FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 020/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen

Detaljer

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapet Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

I Berg ~ SAKSLISTE MØTEINNKALLING. kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Tid: 09:00-09:30

I Berg ~ SAKSLISTE MØTEINNKALLING. kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Tid: 09:00-09:30 I Berg ~ kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Møtedato: 04.04.2016 Tid: 09:00-09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

VALGHÅNDBOK. Sist oppdatert

VALGHÅNDBOK. Sist oppdatert VALGHÅNDBOK Sist oppdatert 06.09.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 6 2 TIDSPUNKT FOR VALG - VALGDAGEN... 6 3 VALGORGANENE OG DELEGERING... 6 3.1 VALGORGANENE... 6 3.2 SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR VALGSTYRET/FYLKESVALGSTYRET....

Detaljer

Veileder til e valgsforskriften

Veileder til e valgsforskriften Veileder til e valgsforskriften Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Forsøk elektronisk stemmegivning Forsøk elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Forsøk ny stemmeseddel Innhold 1. Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

Forslag til endringer i Valgloven

Forslag til endringer i Valgloven Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 Forslag til endringer i Valgloven Endringer i valgloven Departementet sendte ut et høringsbrev med forslag til endringer i valgloven den 20. juni 2006 Alle kommuner,

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.11.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09 eller

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Endret sist: 30. juni 2015 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel

Detaljer

Valgforskriften Utskrift pr

Valgforskriften Utskrift pr Valgforskriften Utskrift pr 23.08.2017 Kapittel 1. Manntallsføring. Tilgang til manntallet (jf. valgloven 2 9) 1.Grunnlag for oppdatering av manntallet etter 30. juni Oppdateringer i manntallet etter 30.

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Fromannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Fromannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tidspunkt: Etter Fromannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften). Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften). Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. januar 2003 med hjemmel i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 23.05.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01246 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/1862-1 Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunereformen- rådgivende folkeavstemning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2014/8125 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

(3) For Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder forskriften 13 (2) og 25.

(3) For Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder forskriften 13 (2) og 25. Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

Detaljer

24IMoM. Kommunene ved valgstyret

24IMoM. Kommunene ved valgstyret DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Kommunene ved valgstyret y KVINNHERAD rk vsar. ArkWkoda P rinvko e cc 0 1 KOMMUNE Deres ref Vår ref Dato 11/810-1 ALD 24IMoM Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KRDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KRDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KRDs merknader Endret sist: 30. mai 2013 Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. januar 2003 med hjemmel i

Detaljer

Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene

Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene Bestemmelsene om hvilke krav som gjelder for partienes listeforslag, er gitt i valgloven, (vl), kap. 6 og i valgforskriften, (vfskr), kap. 3. Nedenfor gis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

Besl. O. nr. 88. Jf. Innst. O. nr. 81 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( ) unntatt regler som spesielt gjelder valg til Stortinget m.m.

Besl. O. nr. 88. Jf. Innst. O. nr. 81 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( ) unntatt regler som spesielt gjelder valg til Stortinget m.m. Besl. O. nr. 88 Jf. Innst. O. nr. 81 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) unntatt regler som spesielt gjelder valg til Stortinget m.m. År 2002 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl.

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. 17:00* Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: * Møtet

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Folkeavstemming - kommunereformen Vedtatt av Møtedato Saksnr Kommunestyret 21.06.2016 027/16 Saksanv.: Rune Hallingstad Saksbeh.: Rådmannens forslag: Arkiv: FE - 002 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.2007 kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:30 (umiddelbart etter Formannskapsmøtet.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:30 (umiddelbart etter Formannskapsmøtet. MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 15:30 (umiddelbart etter Formannskapsmøtet.) Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

UTKAST FORSKRIFT OM VALG AV SAMETING. FASTSATT VED KGL. RES.

UTKAST FORSKRIFT OM VALG AV SAMETING. FASTSATT VED KGL. RES. UTKAST FORSKRIFT OM VALG AV SAMETING. FASTSATT VED KGL. RES. AV, I MEDHOLD AV 2-11 I LOV AV 12. JUNI 1987 NR 56 OM SAMETINGET OG ANDRE SAMISKE RETTSFORHOLD (SAMELOVEN). KAPITTEL 1. FORSKRIFTENS FORMÅL

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: Ca Kl. 10.45 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2014/5233 Dato: 14.10.2014 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Ovennevnte sak ble behandlet

Detaljer

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg MAL FOR: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I KOMMUNE FOR VALGPERIODEN 2007-2011 Vedtatt av kommunestyre den med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87. Godkjent

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Sametingsvalget 2009 KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar 2009 Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Hvorfor har vi Sametinget? Flertallsdemokrati samene er et urfolk

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Det er kommet inn 11 søknader om fritak fra å stå på liste ved kommunestyrevalget.

Det er kommet inn 11 søknader om fritak fra å stå på liste ved kommunestyrevalget. Dato: 6. mai 2011 VALG /11 Valgstyret Godkjenning av listeforslag ved kommunevalget 2011 ELSO BYST-021-201004598-37 Hva saken gjelder: Fristen for innlevering av listeforslag er i henhold til valgloven

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 14:30

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 14:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge Nytt landsdekkende lekdommerregister Faglig forum for formannskapssekretærer Terje Gusdal Bakgrunn og motiver Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør Formål: forenkle de manuelle valgoppgjørene

Detaljer