rt-0 19 AUG, AUG2010 Kommunene v/valgstyrene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rt-0 19 AUG, AUG2010 Kommunene v/valgstyrene"

Transkript

1 f DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Kommunene v/valgstyrene y KVINNHERAD KOMMUNE 19 AUG, 2010 Deres ref Vår ref 10/ SID Arkivsaksn, Oq Dok 70 nr. Arkivkode P Saks,fkivkode S beh. Kopi H Dato 12 AUG2010 rt-0 Manntall ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunal- og regionaldepartementet har videreført samarbeidet med Skattedirektoratet for å sikre statlig levering, oppdatering og distribusjon av rådata til manntallet etter skjæringsdato 30. juni Skattedirektoratet vil som i 2009 vederlagsfritt levere rådata til utarbeidelse av manntallet til den enkelte kommune via deres leverandør av valgsystem og/eller manntall. Leverandørene av valgsystemene må bearbeide rådataene til manntall for den enkelte kommune. Departementet vil understreke at det er kommunene selv som må inngå avtale med en leverandør slik at kommunen får utlevert rådata, inklusive oppdateringer etter skjæringsdatoen for utarbeidelse og ajourhold av manntall. Som tidligere skal utgiftene som knytter seg til utarbeidelse og ajourhold av manntallet dekkes av kommunene selv. Hvor ofte manntallet skal oppdateres, om det skjer elektronisk eller på papir osv, må den enkelte kommune avtale med sin leverandør. Skattedirektoratet vil overføre manntallsutkastet 1. juli 2011, deretter vil oppdatert manntall overføres daglig (unntatt søndag) fram til lørdag 10. september Endringer etter dette tidspunktet må skje ved at kommunene selv foretar manuelle endringer i manntallet. Vedlagt er kravspesifikasjonen for utarbeidelse og oppdatering av manntall for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2011, en nærmere beskrivelse av filformatet Skattedirektoratet vil benytte, samt betydningen av de ulike årsakskodene. Dette må benyttes av kommunenes leverandører av valgsystem og/eller manntall. Postadresse: Kontoradresse: Telefon * Postboks 8112 Dep Akersg / 0032 OSLO Org. nr.: Kommunalavdelingen Telefaks: Saksbehandler: Siri Dolven

2 Kommunene bes om å gjøre sin leverandør spesielt oppmerksom på at da det skal gjennomføres forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i 20 kommuner ved kommunestyrevalget vil aldersgrensen i Skattedirektoratets program senkes til 16 år. Leverandørene må i sitt system filtrere for kommune slik at det kun er i disse 20 forsøkskommunene 16- og 17-åringene manntallsføres. Med hilsen ans P A.?f-(Gravdahl e.. avdelingsdirektør Siri Do ven seniorrådgiver Kopi: Fylkeskommunene v/fylkesvalgstyrene Vedlegg: Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Skattedirektoratet datert 1. juli 2010 med vedlegg. Side 2

3 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref 10/ S1D Dato 01JUI2010 Utarbeidelse og oppdatering av manntall for fylkestings- og kommunestyrevalget i Innledning Det vises til avtale om levering av rådata med tilhørende kravspesifikasjon til stortingsvalget i 2009 datert 17. januar 2009, videre vises det til evalueringsmøte om utarbeidelse og oppdatering av manntallet for stortingsvalget januar 2009 der departementet ga uttrykk for at samarbeidet burde videreføres til også å omfatte lokalvalg. Det ble også avtalt på møtet at departementet foretar justering av enkelte forhold vedrørende oppdateringen av manntallet (rådata) i kravspesifikasjonen. Det ble på møte mellom Skattedirektoratet og Kommunal- og regionaldepartementet 14. januar 2010 avklart at samarbeidet videreføres for valget i 2011 og fremtidige valg. Manntallet (rådata) skal utarbeides i henhold til kravspesifikasjon, slik denne følger av punktene 2 8 nedenfor. Departementet ber om en oversikt over hvilke kostnader endringer av ordningen som ble etablert i 2009 medførte. Departementet vil dekke Skattedirektoratets utgifter også i Utarbeidelse av manntallet Valgstyret i den enkelte kommune har ansvar for at det blir ført et valgmanntall over alle personer med stemmerett i kommunen. Valgloven 2-5 bestemmer at folkeregistermyndigheten på en hensiktsmessig måte skal stille til disposisjon for Postadresse: Kontcradresse: Telefon. Postboks 8112 Dep Akersg / 0032 OSLO Org. nr.: Kommunalavdelingen Telefaks: Saksbehandler: Sin Dolven

4 valgmyndighetene opplysninger om hvem som skal innføres i manntallet. Alle som har stemmerett skal manntallsføres. Av valgloven følger det at velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen om vedkommende skal utøve stemmeretten. Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: vedkommende må være norsk statsborger vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret vedkommende må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven 53. Personer uten stemmerett skal ikke med i manntallet. Dette må håndteres manuelt av SKD. vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Stemmerett ved fylkestings- og kommunestyrevalg har alle de som oppfyller vilkårene for stemmerett til stortingsvalg. Videre har 16- og 17-åringer stemmerett til kommunestyrevalget i 2011 i 20 kommuner. Denne velgergruppen må manntallsføres og ajourholdes i kommunene som er en del av dette forsøket. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som oppfyller de øvrige krav for stemmerett til stortingsvalg, stemmerett ved fylkestings- og kommunestyrevalg når følgende vilkår er oppfylt: har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge tre siste år før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Det er et krav at botiden må være registrert sammenhengende (uten opphold utenfor landet) de siste 3 årene. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av om de noen gang har vært folkeregistrert som bosatt i Norge. Side 2

5 Produksjon av manntallet pr i valgåret og oppdateringen av manntallsopplysninger etter i valgåret skal være i samsvar med krav fastsatt i valgloven og valgforskriften. Etter valgloven 2-4 skal følgende personer føres inn i manntallet: Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen de var folkeregisterført som bosatt den i valgåret. Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen de sist var folkeregistrert som bosatt. Norske statsborgere som er bosatt utenfor Norge i mindre enn 10 år, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt i Norge. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i manntallet, valgstyret behancller søknaden og fører velgeren inn i manntallet dersom vedkommende oppfyller vilkårene. Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av oppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært folkeregistrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. Det er registreringen i folkeregisteret som er avgjørende for hvor en person skal innføres i manntallet. Avgjørelsen om i hvilken kommune en person skal regnes som bosatt, fattes av folkeregistrene på grunnlag av folkeregisterforskriften 2. Personer med hemmelig adresse (spes.reg.typespes.reg.type 6) skal ikke fremgå av filen, men distribueres til de kommunene som har personer med spes.reg.typespes.reg.type 6. Listen distribueres og behandles etter nærmere retningslinjer, som ved foregående valg. Departementet informerer alle landets kommuner om at det finnes personer med stemmerett med en slik registrering i en del kommuner. Skattedirektoratet informerer personene dette gjelder om at de har stemmerett selv om de ikke er innført i manntallet, og hvordan de går fram for å avgi stemme. I brevet må det også fremkomme at personer med en slik spes.reg.typespes.reg.type ikke kan avgi stemme elektronisk fordi de ikke kan være en del av det elektroniske manntallet. Side 3

6 3. Oppdatering av manntallet 3.1 Krav til oppdatering av manntallet etter Oppdateringer i manntallet etter skal, jf. valgforskriften 1, bare skje på bakgrunn av følgende forhold: Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. Flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen Vedkommende skal manntallsføres i tilflyttingskommunen og strykes fra manntallet i fraflyttingskommunen. Folkeregistermyndigheten sender melding til begge kommunene. Søknad om innføring i manntallet fra personer som er bosatt i utlandet. Vedkommende skal manntallsføres i den kommunen han/hun sist var registrert som bosatt. Melding fra folkeregistermyndigheten om utenlandsboende som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i manntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bosettingskommune. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i denne kommunen, skal vedkommende strykes fra manntallet på grunnlag av meldingen. Melding fra folkeregistermyndigheten om erverv av norsk statsborgerskap. Dersom statsborgerskapet medfører at vedkommende får stemmerett ved valget, skal vedkommende føres inn i manntallet i bostedskommunen. Melding om dødsfall. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg skal utenlandske statsborgere som ellers ville fylt stemmerettsvilkårene på valgdagen, strykes fra manntallet dersom de flytter ut av landet etter skjæringsdatoen. 3.2 Scerlige forhold Kommunekonvertering, med tilhørende kretskontroll Endringer i kommunegrenser og kommunesammenslåing, med tilhørende kretsforskyvning etter har hittil blitt utført av kommunenes leverandører, mens Side 4

7 Skattedirektoratet har oppdatert dette frem til på bakgrunn av endringer i GAB/matrikkel. Skattedirektoratet skal utføre ajourholdet også etter , likevel slik at dette avgrenses mot fremtidige endringer i kommunegrenser, som fortsatt må vedlikeholdes manuelt av valgstyrene Bokstavkonvertering Folkeregisteret leverer i utgangspunktet store bokstaver. Skattedirektoratet skal konvertere til små og store bokstaver når valgmanntallet genereres Kontroll av forkortet navn Enkelte forkortede navn er registrert feil, slik at fornavn kommer for slektsnavn. Skattedirektoratet skal utvikle en kontroll som plukker ut feilregistrerte navn slik at disse b1ir riktige før valgmanntallet genereres Poststed Skattedirektoratet skal legge til poststed i manntallet og 17-åringer Aldersgrensen i programmet til Skattedirektoratet senkes til 16 år. Det betyr at alle 16- og 17-åringer er med i manntallsutkastet og på daglig ajourholdsfil. Leverandøren(e) må filtrere for kommune i sitt system Rekkefølgen i valgmanntallet Etter at valgkortene er trykket må rekkefølgen i valgmanntallet ikke endres. Skattedirektoratets oppdateringer etter dette tidspunktet skal tydelig merkes med årsakskode Annet For å sikre at ingen personer faller ut av manntallet skal tilganger, endringer og avganger utført av valgstyret gis egne koder utenom Skattedirektoratets kodeverk. Dette vil sikre at disse personene blir i manntallet ved at behandlingsreglene ikke fierner disse elektronisk. Innføring av norske statsborgere med mer enn 10 års botid i utlandet behandies i henhold til ovenstående regler. Sletting av døde i manntallet gjennomføres i henhold til det løpende ajourholdet av Side 5

8 DSF. Dataleverandøren til kommunen legger inn en behandlingsregel som behandler disse i henhold til valglovens bestemmelser. 4. Gjennomføring av forsøk ved valget i 2011 Det skal gjennomføres to ulike forsøk ved valget i 2011; stemmerett for 16- og 17- åringer og forsøk med sentralt statlig valgdatasystem og e-valg. Kommunene som er merket med fet skrift nedenfor er med i begge forsøkene i Dette kan påvirke arbeidet med manntallet Forsek med stemmerett for 16- og 17-d ringer I 20 kommuner skal det gjennomføres forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer. Dette forsøket skal gjennomføres kun i tilknytning til kommunestyrevalget, dvs. at 16- og 17- åringene ikke har stemmerett til fylkesfingsvalget. Dette forsøket skal gjennomføres i følgende kommuner: Marker Stavanger Larenskog Austevoll Hamar Luster Vågå Ålesund Sigdal Osen Re Namdalseid Porsgrunn Tysfiord Grimstad Kåfiord Mandal Hammerfest Gjesdal Kautokeino I disse kommunene må også personer som oppfyller stemmerettsvilkårene til kommunestyrevalg og som fyller 16 år innen utgangen av valgåret manntallsføres. Det betyr at i tillegg til de ordinære stemmeberettigede må også 16- og 17-åringer føres inn i manntallet i disse kommunene. Videre må ajourholdsrutinene i disse kommunene også omfatte 16- og 17-åringer. Det vil bli utarbeidet egen forskrift for dette forsøket i løpet av 2010 som kan ha betydning for hvordan manntallet i disse kommunene utformes. 4.2 Forsek med elektronisk valg og sentralt statlig valgsystem Det skal gjennomføres forsøk med statlig sentralt valgdatasystem og e-valg i 10 kommuner i ErgoGroup er valgt som leverandør av dette systemet Side 6

9 Det sentrale statlige valgdatasystemet skal være mottaker av og forvalte manntallet for dette forsøket. For Skattedirektoratet vil dette forsøket kunne få betydning for hvor filene skal distribueres. Det sentrale valgdatasystemet vil bli utvildet i løpet av 2010, og det tas forbehold om at den endelige løsningen vil kunne inneholde elementer som kan få innvirkning på hvordan manntallet utformes. Disse kommunene er med i forsøket med utprøving av e-valg og sentralt valgdatasystem: Hammerfest Bodø Bremanger Radøy Mandal Re Sandnes Tynset Vefsn Ålesund Kommunene som ikke er med i forsøket i 2011 skal som tidligere inngå avtale med egne leverandører av valgadministrativt system. Det legges opp til at systemet som prøves ut i forsøket på sikt vil erstatte systemene kommunene og fylkeskommunene benytter til valggjennomføring. Systemet eies av Kommunal- og regionaldepartementet, som også vil ha forvaltningsansvaret. Manntallsdata skal da etter planen kun overføres til det sentrale valgdatasystemet, som alle landets kommuner vil benytte. Det vil bli utarbeidet egen forskrift for dette forsøket, som særlig knytter seg til forsøket med e-stemmegivning. 5. Årsakskoder Etter skal det maskinelle ajourholdet endre manntallets innhold i henhold til et utvalg av årsakskoder hentet fra SKDs egne årsakskoder, som også benyttes av folkeregistrene for endringer i det sentrale folkeregisteret (DSF). Endringer skjer i henhold til krav nedfelt i punkt 3.1. Se også vedlegg 1 forklaring av årsakskoder. For å sikre at manntallet blir ajourholdt i samsvar med kravene i valgloven og valgforskriften, skal følgende årsakskoder som benyttes i DSF oppdateres: TILGANGER 02 INNVANDRING Innvandring Reg.dato før valgdagen 33 ANNULLERING Utvandring Reg.dato før valgdagen utenl. KUN K-VALG statsborgerskap 35 STATSBORGERSK. Endr. til norsk Reg dato før valgdagen Side 7

10 statsborgersk. 45 ANNUJJF.RING Dødsfall Reg.dato før valgdagen ENDRINGER (reg. av endringer forut for som ikke er registeret maskinelt innen skjæringstidspunktet) 07 NAVNEENDRING Navneendring Reg.dato NAVNEBEVILL. Navnebevilling/ Reg.dato Erklæring 09 NAVNERETTING Navneretting Reg.dato NAVNEKORREKSJ. Navnekorreksjon Reg.dato OMFLYTI1NG Flytting innen Reg.dato kommunen 25 ANNULLERING Flytting innen kommunen 26 INNFLYITING Innenl. flytting til kommune 27 ANNULLERING Innenl. flytting til kommune 28 ADRESSEENDR Adresseendring uten flytting 29 ADRESSEKORR Adressekorreksjon 42 SPESREGTYPE Endring av spes.re.type 46 ANNULLERING Annullering av navneendring 47 ENDRING KRETS Endring i valgkrets Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Reg.dato Re.dato AVGANGER 03 ANNULLERING 32 UTVANDRING Innvandring Utvandring 35 STATSBORGERSKAP Endr. fra norsk statsborgersk. 43 DØDSFALL Dødsfall Reg.dato tom.14 dg. før valgdagen Reg.dato tom.14 dg. før valgdagen KUN K-VALG Reg.dato før valgdagen Reg.dato før valgdagen Side 8

11 5.1 Ncermere om de enkelte årsakskodene 02 INNVANDRING Innvandring med reg.dato før Innvandret norsk statsborger skal plasseres i manntallet. a) Person plasseres i tilflyttingskommunen om reg.dato er før a) Person plasseres i Osto om vedkommende ikke har vært bosatt i riket noen gang b) Person plasseres i tilflyttingskommunen om oppholdet i utlandet er mer enn 10 år c) Person ligger alt i manntallet og oppdateres om oppholdet i utlandet er mindre enn 10 år 03 ANNULLERING Innvandring med reg.dato før Annulleringer av innvandring skal håndteres av programmet Nødvendige oppdateringer foretas avhengig av botid i utlandet a) Person fiernes fra tifflyttingskommunen om reg.dato er før b) Person fiernes fra Oslo om vedkommende ikke har vært bosatt i riket noen gang c) Person fiernes fra tilflyttingskommunen om oppholdet i utlandet er mer enn 10 år d) Person ligger alt i manntallet og oppdateres om oppholdet i utlandet er mindre enn 10 år 07 NAVNEENDRING 08 NAVNEBEVILL 09 NAVNEREITING 10 NAVNEKORREKSJON Endringer i navnefelt med reg.dato før Vedkommende oppdateres i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. 24 OMFLYITING Flytting innen kommunen med reg.dato før Vedkommende oppdateres i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. 25 ANNULLERING Flytting innen kommunen med reg.dato før Vedkommende oppdateres i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. Side 9

12 26 INNFLYITING Innenlands fiytting til kommune, med reg.dato før Personen finnes i manntallet fsa før, men ligger i feil kommune. Det må genereres en avgang i fraflyttingskommunens manntall, og en tilgang, dersom tililyttingskommune ikke er 9999, ved hjelp av folkeregisteret, i tilflyttingskommunens manntall. 27 ANNULLERING Innenlands flytting til kommune, med reg.dato før Personen finnes i manntallet fra før, men ligger i feil kommune. Det må genereres en avgang i fraflyttingskommunens manntall, og en tilgang, ved hjelp av folkeregisteret, i tilflyttingskommunens manntall. 28 ADRESSEENDRING Adresseendring uten flytting, med reg.dato før Disse endringene skal med i manntallet, da de kan forårsake endring i kretsnummer. Oppdatering med nye verdier fra folkeregisteret. 29 ADRESSEKORR. Adressekorreksjon med reg.dato før Disse korreksjonene skal med i manntallet, da det er retting av feilregistreringer, og kan forårsake endring i kretsnummer. Oppdatering med nye verdier fra folkeregisteret. 32 U1VANDRING GJELDER KUN VED K-VALG Utvandring med reg.dato for valgdagen. Dersom utenlandsk statsborger utvandrer, skal personen fiernes fra manntallet. 33 ANULLERING GJELDER KUN VED K-VALG Utvandring med reg.dato før valgdagen. Aktuelle personer er utenlandske statsborgere med minst 3 års botid på valgdagen, eller statsborgere i andre nordiske land som har vært folkeregisterført som bosatt i Side 10

13 Norge senest 30. juni i valgåret. Dersom personen ikke finnes i manntallet, genereres en ny record i manntallet med verdier hentet fra folkeregisteret. 35 STATSBORGERSKAP Endring i statsborgerskap med reg.dato før valgdagen. Endring fra norsk medfører avgang i manntallet dersom personen finnes der, mens endring til norsk medfører tilgang i manntallet med data fra folkeregisteret 42 SPESREGTYPE Endring av spes.reg.type, med reg.dato før Dersom personen finnes i manntafiet blankes adresser i henhold til spes.reg.type. 43 DØDSFALL Dødsfall med reg.dato før valgdagen Dødsfall som skjer i perioden fra generering av manntafiet og fram til valgdagen meldes som avgang, dersom personen fins i manntafiet. 45 ANNULLERING Dødsfall med reg.dato før valgdagen Dersom personen ikke fmnes i manntallet, genereres en ny record i manntallet fra verdier hentet fra folkeregisteret. 46 ANNULLERING Annullering av navneendring, med reg.dato før Den aktuelle personen oppdateres i manntallet med verdier fra folkeregisteret. 47 ENDRING KRETS Endring i valgkrets og lignende med reg.dato før Dersom det er endring i en valgkrets, oppdateres personen i manntallet med ny korrekt verdi. 6. Krav til føringen av manntallet, tidspunktene for overføring Side 11

14 Følgende krav legges til grunn: Manntallet skal utarbeides i tråd med bestemmelsene i valgloven kap. 2 og valgforskriften kap. 1 Manntallet skal utarbeides på bakgrunn av opplysninger i DSF Manntallet føres kommunevis (dvs, at det skal inneholde angivelse av kommunenummer) Manntallet skal inneholde valgkretsnummer Endringene etter skjæringsdatoen skal skje ved at manntallet oppdateres i sin helhet, ikke ved endringer Endringene i manntallet etter skjæringsdatoen skal merkes slik at det er mulig å spore endringer, tilganger og avganger Personer med hemmelig adresse (spes.reg.type 6) skal ikke fremgå av filen, men distribueres til kommunene etter nærmere retningslinjer, som ved de foregående valg. 7. Krav til distribusjon Skattedirektoratet skal etter fullmakt fra kommunene levere manntallsopplysningene til kommunenes dataleverandører, samt til det sentrale valgdatasystemet. Kommunenes dataleverandør inngår særskilt avtale med Skattedirektoratet om utlevering av manntallsopplysninger. Manntallet skal oppdateres daglig. Overføringstidspunktene til kommunenes leverandører er som følger: Mandag, onsdag og torsdag ca. kl. 22:00 Tirsdag ca. kl. 22:00 (kan komme senere grunnet vedlikehold) Lørdag ca. kl. 10:00 Første overføring skal skje fredag Siste overføring skal skje lørdag før valgdagen. I 2011 er det 10. september. Endringer etter dette tidspunktet må skje ved at kommunene selv foretar manuelle endringer i manntallet. Side 12

15 Overføring av oppdatert valgmanntall vil bestå av daglig overføring av hele valgmanntallet til kommunenes leverandører. Leverandørene forutsettes å måtte generere en ny database ut fra daglig mottatt fil, lage en rutine for sletting av forrige versjon av basen og tilgjengeliggjøring av siste versjon av databasen. Skattedirektoratet vil bistå kommunenes og statens dataleverandører med tolkning og forståelse av årsakskoder og sammenhengen mellom disse i ajourholdet av manntallet. I tillegg skal Skattedirektoratet ved skjæringstidspunktet levere manntallsopplysningene til Statistisk senttalbyrå til bruk i Valgnattsystemet, og oppdatere disse etter nærmere avtale. 8. Krav til format, overforingsmetode Skattedirektoratet skal distribuere manntallet i format slik dette fremkommer av vedlegg Kvalitetssikring 9.1 Hva som skal kvalitetssikres Kvalitetssikringen skjer ved at a) Skattedirektoratet selv sikrer og tester programvaren for utarbeidelse og oppdatering av manntallet b) en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet kvalitetssikrer og tester utarbeidelsen og oppdateringen av manntallet i samarbeid med leverandøren og skatteetaten. Testingen skal skje ved at en sikrer at a) manntallet er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i valgloven kap. 2 b) manntallet oppdateres i tråd med valgforskriften kap. 1 c) nødvendig kvalitet på distribusjonen av manntallsopplysninger til kommunenes og departementets leverandører er ivaretatt. 9.2 Skattedirektoratets testing Side 13

16 Skattedirektoratet skal selv teste ut alle sider av systemet, og utarbeide skriftlig dokumentasjon for resultatet av testingen. Det utarbeidede manntallet og oppdateringen skal testes, plan for dette utarbeides særskilt 9.3 Arbeidsgruppe Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal sikre at manntallet er utarbeidet riktig og at manntallet oppdateres i tråd med regelverket Arbeidsgruppen skal ledes av KRD, og har medlemmer fra Skatteetaten, Skattedirektoratet, noen kommuner, ett fylke og e- valgsprosjektet. Hvilke kommuner og fylker som skal delta kommer departementet tilbake til når kommunenes leverandør er valgt for valget i Om arbeidsgruppa finner det nødvendig skal den benytte ekstern kompetanse for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kvalitetssikringen. 9.4 Tidspunktene for kvalitetssikringen og testing Arbeidsgruppens kvalitetssikring av utarbeidelsen og oppdateringen av manntallsopplysningene (jf. valgforskriften kap. 2) skjer ved gjennomgående testing. Plan for testingen utarbeides separat. Testingen må ferdigstilles innen 1. april Oppstart for testing vil sannsynligvis bli januar Tidspunktet for kvalitetssikringen av distribusjonsløsningen fastsettes ved nærmere avtale. Viser det seg at det er nødvendig å kvalitetssikre utarbeidelsen, oppdateringen eller distribusjonen av manntallet ytterligere etter dette, fastsettes det nytt tidspunkt for utprøving. 9.5 Rutiner for kvalitetssikringen Kontrollen av om manntallet er utarbeidet i tråd med valgloven kap. 2 skjer ved at en sammenholder manntal/sopplysningen mot opplysningene i DSF, at registreringen er i tråd med valgloven 2-1 og at plasseringen i manntallet er i tråd med valgloven 2-4. Kontrollen av oppdateringsrutinene (dvs, hvordan oppdateringen skal skje etter skjæringstidspunktet 30. juni 2011) skjer ved at det utarbeides en manuell oversikt med personopplysninger over de endringer, avganger og tilganger (med angivelse av årsakskode) som skal behandles maskinelt. Denne oversikten skal benyttes til kontroll av det maskinelle ajourholdet. Kvalitetssikringen av distribusjonsløsningen skjer ved at overføringen av manntallet fra Skattedirektoratet til kommunenes leverandører kvalitetssikres. Side 14

17 De nærmere detaljene om den praktiske gjennomføringen av testene skjer i samsvar med pkt Bruk av ekstern bistand Skattedirektoratet kan innhente nødvendig ekstern ekspertise for kvalitetssikring av det maskinelle ajourholdet. 9.7 Tidspunktet for når kommunene kan få tilgang til manntallsopplysninger For å sikre at kommunene får testet og kvalitetssikret sine elektroniske valgdatasystemer skal kommunene ved sine leverandører, samt departementet ved sin leverandør (se pkt. 8.4) få tilgang til manntallsopplysninger etter at testingen er avsluttet, et utrekk av folkeregisteret på samme format som manntallet vil leveres til bruk for kontroll av listekandidater. Detaljene knyttet til dette avtales særskilt mellom Skattedirektoratet og departementet. 10. Endringer i kravspesifikasjonen Eventuelle endringer skjer ved skriftlig utarbeidelse av vedlegg til kravspesifikasjonen. Med hilsen a s Pe 'er F. Gravdahl (e.f.) avdelingsdirektør / (I/ Siri Dolven seniorrådgiver Vedlegg: 1. Beskrivelse av årsakskoder 2. Beskrivelse av filformatet 3. Valgloven kap Valgforskriften kap. 1 Side 15

18 Vedlegg 1 Forklaring av årsakskoder rsakskode Endringstype(E/A/T) (*) 02 INNVANDRING Innvandring Regdato T,E,A før valgdagen 33 ANNULLERING Utvandring utenl. Regdato T,E,A statsborgerskap før valgdagen KUN K- VALG 35 STATSBORGERSK. Endr. til norsk Regdato T,E,A statsborgersk. før val da en 45 ANNULLERING Dødsfall Regdato T,E før valgdagen 07 NAVNEENDRING Navneendring Reg.dato E NAVNEBEWLL. Navnebevilling/ Reg.dato Utgått kode erklæring NAVNERETTING Navneretting Reg.dato E NAVNEKORREKSJ. Navnekorreksjon Reg.dato E OMFLYTTING Flytting innen Reg.dato E kommunen ANNULLERING Flytting innen Reg.dato E kommunen INNFLYTTING Innenl. flytting til Reg.dato T,E,A kommune ANNULLERING Innenl. flytting til Reg.dato T,E,A kommune ADRESSEENDR Adresseendring Reg.dato E uten fl in ADRESSEKORR. Adressekorreksjon Reg.dato E SPESREGTYPE Endring av spes- Reg.dato E re - e ANNULLERING Annullering av Reg.dato E navneendring ENDRING KRETS Endring i Reg.dato E valgkrets ANNULLERING Innvandring Regdato T,E,A tom.14 dg. før

19 (*) På manntallsutkastet har alle endringstype blank. Avgang- personen finnes i kommunen Tilgang personen finnes ikke i kommunen fra før Endring endring på person, men ikke på kommune (også endring hvis personen tidligere har vært i kommuene)

20 Vedlegg 2 Filformat valgmanntall 2011 Parameterrecord (alltid første record å filen) Felt Format Beskrivelse Domene Header Char(2) Alltid 'HD' Kjorenr Decimal(5) 0 på manntallsutkast. Ajourholdsfiler starter på kjørenr=1. Antall Decimal(7) Antall records, ekskl. parameterrec. Felt Format rsakskode Char 2 Endringstype Char( i) Timestamp Char(26) Beskrivelse Domene Se kravspec 'A' avgang 'T' tilgang 'E' endring Blank å manntallsutkast Re _dato Char 8 Format ddmm Fødselsnr Decimal(11) Statuskode Char( ) bosatt '3' utvandret '5' - død '8' annullert til an Navn Char 40 Forkortet navn Etternavn Char(50) Fornavn Char 50 Mellomnavn Char 50 Kommunenr Decimal 4 Gatekode/ årdsnr Decimal 5 Husnr/bruksnr Decimal 4 Bokstav/festenr Decimal(4) Undernr Decimal 3 Boli nr Char 5 Kun ateadresser Postnr Decimal 4 Poststed Char(16) Adressenavn Char(25) Stedsnavn eller atenavn Adresse Char(40) Sammensatt adresse (stedsnavn eller gate, husnr o bokstav Adressetype Char(1) '0' offisiell adresse matrikkel adresse Blank Tille sadresse Char 30 f. eks C/0-adresse Spes_reg_type Char(1) 0=vanfig bosatt =utenriks 2=militær 3=Svalbard

21 Val krets Decimal 4 Adressekode Char( ) '0' - bostedsadresse '1' tilleggsadresse Postadr_linjel Char(40) Postadrlide2 Char 40 Postadrlin'eS Char 40) Postadr_landkode Decimal 3 4=klientforhold 5=uten fast bosted 7=sperret adresse, fortrolig 8=pendler '2' postadresse Blank Behandling av personer med spes.reg.type: Spes.reg.type 6: er ikke i manntallet. Spes.reg.type 1, 2, 3, 5 og 7: valgkrets er satt til 00 og bostedsadresse (med unntak av kommunr.) og postadresse er slettet. Spes.reg.type 4: bostedsadresse (med unntak av kommunenr.) og postadresse er slettet, mens valgkrets er beholdt.

22 Kapittel 2. Stemmerett og manntall 2-1. Stemmerett ved stortingsvalg (1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. (2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c. (3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 46 (i kraft 1 juli 2003 iftg. res. 20 juni 2003 nr. 715) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter 2-1. (2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i 2-1, stemmerett dersom de a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. (3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Endret ved lover 20 juni 2003 nr. 46 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715), 11 mai 2007 nr Valgstyrets ansvar for å føre manntall og å sende ut valgkort (1) Valgstyret er ansvarlig for at det blir ført et manntall over alle personer med stemmerett i kommunen. (2) Valgstyret fører et felles manntall for fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. (3) Valgstyret skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen og som har bostedsadresse innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen). Endret ved lov 11 mai 2007 nr / hvilke kommuner velgerne skal manntallsføres (1) Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

23 (2) Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. (3) Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger. (4) Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. Endret ved lov 11 mai 2007 nr Folkeregistermyndighetens ansvar Folkeregistermyndigheten skal på hensiktsmessig måte stille til disposisjon for valgmyndighetene opplysninger om hvem som skal innføres i manntallet i kommunen Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn (1) Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. (2) Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet Krav om retting. Oppdatering (1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. (2) Kravet skal være skiftlig1 og begrunnet. (3) Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig. 1 Skal vel være «sknfilig» Underretning om endringer i manntallet Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil Forskrift Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om a) manntallsføringen og valgstyrets behandling og oppdatering av manntallet, b) tilgang til og bruk av manntallseksemplarer og c) produksjon, ufforming, utsendelse og bruk av valgkott Endret ved lov 11 mai 2007 nr. 16.

24 Kapittel 1. Manntallsføring. Tilgang til manntallet (jf. valgloven 2-9) 1. Grunnlag for oppdatering av manntallet etter 30. juni Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av følgende forhold: a) Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. b) Flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen 30. juni. Vedkommende skal manntallsføres i tilflyttingskommunen og strykes fra manntallet i fraflyttingskommunen. Folkeregistermyndigheten sender melding til begge kommunene. c) Søknad om innføring i manntallet fra personer som er bosatt i utlandet. Vedkommende skal manntallsføres i den kommunen han/hun sist var registrert som bosatt. d) Melding fra folkeregistermyndigheten om utenlandsboende som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i manntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bosettingskommune. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i denne kommunen, skal vedkommende strykes fra manntallet på grunnlag av meldingen. e) Melding fra folkeregistermyndigheten om erverv av norsk statsborgerskap. Dersom statsborgerskapet medfører at vedkommende får stemmerett ved valget, skal vedkommende føres inn i manntallet i bostedskommunen. f) Melding om dødsfall. Vedkommende skal strykes fra manntallet, med mindre vedkommende allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning. g) Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg skal utenlandske statsborgere som ellers ville fylt stemmerettsvilkårene på valgdagen, strykes fra manntallet dersom de flytter ut av landet etter skjæringsdatoen. 0 Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 11 mai 2007 nr Valgstyrets oppdatering av manntallet (1) Valgstyret skal oppdatere manntallet i henhold til 1 så langt opp til valgdagen som mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall. (2) Valgstyret skal ikke føre noen inn i eller ut av manntallet hvis vedkommende derved blir manntallsført i mer enn en kommune, eller ikke blir manntallsført i noen kommune. I slike tilfeller skal valgstyret ikke oppdatere manntallet uten først å forsikre seg om at manntallet i den andre kommunen blir oppdatert tilsvarende. (3) Valgstyret skal ikke manntallsføre en velger dersom vedkommende er manntallsført i en annen kommune og har avgitt forhåndsstemme til denne kommunen. Når valgstyret får melding om at en velger skal overføres til en annen kommunes manntall, må det snarest melde fra til den nye kommunen dersom vedkornmende velger allerede har avgitt forhåndsstemme.

25 0 Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr Tilgang til manntallseksemplar (1) Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett eksemplar av manntallet for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune(r) innen den frist valgstyret har satt. (2) Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette. (3) Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål og skal ikke overlates til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre. (4) Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år. 0 Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr Utleggingsmanntallet Manntallet som legges ut etter valgloven 2-6 skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato og ev. manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte. 0 Tilføyd ved forskrift 11 mai 2007 nr. 504.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa Rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

For at en person skal kunne innføres i manntallet i kommunen, kreves det foruten stemmerett (se pkt. 2 nedenfor) at vedkommende enten

For at en person skal kunne innføres i manntallet i kommunen, kreves det foruten stemmerett (se pkt. 2 nedenfor) at vedkommende enten Skattedirektoratet Vår dato 2. juni 2009 Til skattekontorene Rundskriv nr. 7, 2009 STORTINGSVALGET 2009 1. Manntall og stemmerett Den offisielle valgdagen er i år satt til mandag 14. september. 1. Manntallet

Detaljer

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Valgstyret MØTEINNKALLING 06.05.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20 00.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Valghåndbok. Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg

Valghåndbok. Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg Valghåndbok Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg Sist oppdatert: 01. juli 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 9 2 TIDSPUNKT FOR VALG - VALGDAGEN... 9 3 VALGORGANENE OG DELEGERING...

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S)

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.02.2016

Detaljer

Forslag til endringer i Valgloven

Forslag til endringer i Valgloven Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 Forslag til endringer i Valgloven Endringer i valgloven Departementet sendte ut et høringsbrev med forslag til endringer i valgloven den 20. juni 2006 Alle kommuner,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Endret sist: 30. juni 2015 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene

Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene Bestemmelsene om hvilke krav som gjelder for partienes listeforslag, er gitt i valgloven, (vl), kap. 6 og i valgforskriften, (vfskr), kap. 3. Nedenfor gis

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl.

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. 17:00* Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: * Møtet

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:30 (umiddelbart etter Formannskapsmøtet.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:30 (umiddelbart etter Formannskapsmøtet. MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 15:30 (umiddelbart etter Formannskapsmøtet.) Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge Nytt landsdekkende lekdommerregister Faglig forum for formannskapssekretærer Terje Gusdal Bakgrunn og motiver Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør Formål: forenkle de manuelle valgoppgjørene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Krav til og behandling av listeforslag - regjeringen.no

Krav til og behandling av listeforslag - regjeringen.no Page 1 of 5 Du er her: regjeringen.no / Kommunal- og regionaldepart... / Valgportalen: valg.no / For valgmedarbeidere / Krav til og behandling av listeforslag Krav til og behandling av listeforslag Listeforslaget

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 14.09.2010 105/10 PRE-PILOT / FOLKEAVSTEMNING BLANT UNGDOMSSKOLENE I SANDNES

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 14.09.2010 105/10 PRE-PILOT / FOLKEAVSTEMNING BLANT UNGDOMSSKOLENE I SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906730 : E: 010 : O. Vikse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 14.09.2010 105/10 PRE-PILOT / FOLKEAVSTEMNING BLANT UNGDOMSSKOLENE

Detaljer

Side 2 av 47 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 002/13 13/203 Faste saker 003/13 12/244 Forslag til endringar

Side 2 av 47 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 002/13 13/203 Faste saker 003/13 12/244 Forslag til endringar SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 47 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: 23.04.2013 Møtetid: 12:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/77

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/77 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/77 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 26.01.2015 REFERATLISTA - VALGSTYRET 26.01.2015 1. Forsøk med elektronisk avkryssing i manntall

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 INNSTILLING 1. Fylkesvalgstyret tar informasjonen om STFKs arbeid med fylkestings- og koomunstyrevalget 2011 til etterretning. 2. Fylkesvalgstyret gir fullmakt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Kravspesifikasjon for produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler og valgkort til sametingsvalget 2013

Kravspesifikasjon for produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler og valgkort til sametingsvalget 2013 Kravspesifikasjon for produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler og valgkort til sametingsvalget 2013 1 Opplag Trykking og distribusjon av ca 600 000 stemmesedler. Dette er et anslag, og betraktes

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Tidspunkt: 21.04.2015, kl 14:00 Sted: Næringbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011 Utvalg: LENVIK VALGSTYRE Møtested: Lenvik rådhus, f.salen Møtedato: 06.09.2011 Tid: Kl. 12.00 MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11.

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret Masfjorden kommune Innkalling av Valstyret Møtedato: 19.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00-09:30 Eventuelle forfall må meldast til Anne Kristin Rafoss per tlf. 56166291, sms til 90898072

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015 MØTEPROTOKOLL Fylkesvalgstyret 2011-2015 Dato: 28.04.2015 Sted: Fylkesutvalgssalen kl. 13:45 14:10 Møteleder: Arne Braut, leder Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Arne Braut (Sp),

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valstyret SAKLISTE 2/07 07/1523 KOMMUNESTYRE -OG FYLKESTINGSVALGET 2007 MANNTAL M.M. TIL PARTIA

MØTEINNKALLING. Valstyret SAKLISTE 2/07 07/1523 KOMMUNESTYRE -OG FYLKESTINGSVALGET 2007 MANNTAL M.M. TIL PARTIA HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hå rådhus : 13.03.2007 Tid: Etter formannskapsmøtet som begynner kl 09.00 Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114. Vararepresentantar får

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/16: RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNEREFORM 30.05.2016 - MANNTALL 2/16: RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/02786-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap Kommunestyret

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Innkalling for Valstyret

Innkalling for Valstyret Radøy kommune Innkalling for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 001/2014 Meldinger og referatsaker 002/2014 Vidareføring av forsøk med elektronisk

Detaljer

Høring Endringer i forskrift om valg til Sametinget

Høring Endringer i forskrift om valg til Sametinget Høring Endringer i forskrift om valg til Sametinget Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 For sent innkomne forhåndsstemmer... 3 3 Endringer for å sikre harmonisering mellom forskrift om valg til Sametinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

FFF 27. mai 2010. Prosjekt e-valg2011

FFF 27. mai 2010. Prosjekt e-valg2011 FFF 27. mai 2010 Prosjekt e-valg2011 1 Prosjektomfang e-valg2011 Valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra ErgoGroup og Indra E-stemmegivning via internett i forhåndsstemmelokaler

Detaljer

HOLE KOMMUNE «Soa_Navn»

HOLE KOMMUNE «Soa_Navn» HOLE KOMMUNE «Soa_Navn» De politiske partiene i Hole Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 06/2129-1 - RHO 014 19.01.2007 Dir. tlf.nr.: 32 16 11 16 Kommunestyrevalget 2007 - regler

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Informasjonsplan for Kommune- og fylkestingsvalg 2015

Informasjonsplan for Kommune- og fylkestingsvalg 2015 Informasjonsplan for Kommune- og fylkestingsvalg 2015 I denne planen presenteres mål, vurderinger og prioriteringer for informasjonsarbeidet ved kommune -og fylkestingsvalget 2015. De ulike kanalene som

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Arkivsak: 10/2503-50 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Innstilling: Følgende valglister godkjennes som

Detaljer

Innst. 267 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innleiing. Prop. 52 L (2012 2013)

Innst. 267 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innleiing. Prop. 52 L (2012 2013) Innst. 267 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 52 L (2012 2013) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i valgloven og kommuneloven

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 12.04.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - UTLEGGING AV MANNTALL

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 - TILRETTELEGGING FOR ØKT VALGDELTAKELSE INNSTILLING TIL: VALGSTYRET

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 12.12.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.12.2016 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/16

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 14/4942-39 8.04.2015 Spørsmål om å flytte kommunestyrevalget fra 2019 til 2018 Vi viser til e-post fra Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Veiledning og maler for listeforslag

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Veiledning og maler for listeforslag De politiske partiene i Sør-Trøndelag fylke Vår referanse Deres referanse Dato 201201710-20 02.01.2013 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Veiledning og maler for listeforslag Siden forrige stortingsvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Arkivsak: 08/2837 Sakstittel: K-kode: 010 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Innstilling: Sørum kommune avgir følgende uttalelse i høringssak

Detaljer

MØTEINNKALLING 3/11 11/197 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING 3/11 11/197 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015

Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015 FYLKESVALGSTYRET Til de respektive politiske partier Vår referanse Deres referanse Dato 201408276-9 14.11.2014 Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015 Tiden er kommet for partienes

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref KRI

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref KRI DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Alle landets kommuner,7`./ 4 4 Deres ref Vår ref 2008060681KRI Dato 2 12.2008 Rett til barnehageplass - informasjon til kommuner og fylkesmenn Ot.prp. nr. 52 (2007-2008)

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Lardal kommune Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 18.05.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17.00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer