Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon"

Transkript

1

2

3 C 460 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon Statistisk sentralbyrà Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

4 Noregs offisielle statistikk I denne serien blir hovudsakeleg primærstatistikk, statistikk frå statistiske rekneskapssystem og resultat fra spesielle teljingar og undersøkingar publiserte. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentleg i form av tabellar, figurar og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og arbeidsmetodar, samt omgrep og definisjonar. I tillegg blir det gitt ei kort oversikt over hovudresultata. Serien omfatter 6g publikasjonane Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, august 1998 Dersom materiale frå denne publikasjonen blir nytta, ver vennleg og gi opp Statistisk sentralbyrå som kjelde. ISBN ISSN Emnegruppe Metoder, modeller, dokumentasjon Emneord Enhetsregisteret Klassifisering Koder Næringsklassifisering Næringsstandard Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardteikn i tabellar Symbols in tables Tal er umogleg Category not applicable Oppgave manglar Data not available Oppgave manglar førebelsdata not yet 'available Tal kan ikkje offentleggjerast Not for publication Null Nil Mindre enn 0,5 Less than 0.5 of unit av den brukte eininga employed Mindre enn 0,05 Less than 0.05 of unit av den brukte eininga employed Førebels tal Provisional or preliminary figure Brot i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brot i den vassrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Retta sidan frame utgave Revised since the previous issue Desimalskiljeteikn Decimal punctuation mark Symbol 0,0

5 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Forord Standard for næringsgruppering (5N94) er først og fremst tenkt til bruk i offisiell norsk statistikk. Hovudformålet er å gi retningsliner for næringsklassifisering og eintydige definisjonar av dei statistiske einingane. Næringsklassifiseringa blir på den måten einsarta. Dette er nødvendig for at det skal vere mogleg å samanlikne og analysere statistiske opplysningar for avgrensa næringar. Det kan gjelde statistiske data for ulike periodar og tidspunkt eller data som er henta inn frå ulike kjelder og for ulike formål. Grunnlaget for SN594 er EU sin standard NACE Rev. 1 (Nomenclature Onèrale des Activit6s 6conomiques dans les Communaut6s Europ6ennes) og FN sin standard ISIC Rev. 3 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Nynorskutgåva, som er ein forkorta versjon av båkmålsutgåva som blei publisert i 1994, inneheld næringskodane med forklarande tekst og i tillegg eit stikkordregister. Når det gjeld definisjonar og kriterium for næringsgruppering, viser vi til båkmålsutgåva: NOS C 182 Standard for næringsgruppering. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 8. august 1998 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

6 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Innhald Forord 3 Naeringshovudområde og næringsområde 5 Inndelingar av standarden med forklarande tekst 6 Vedlegg A. Stikkordregister 50 Statistiske standardar Publiserte standardar for norsk statistikk (SNS) 73 Referansar til Standard for næringsgruppering 74 4

7 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Naeringshovudområde og næringsområde A Jordbruk og skogbruk B Fiske 05 C Bergverksdrift og utvinning CA Utvinning av eriergiråstoff CB Anna bergverksdrift og utvinning D Industri DA Produksjon av nærings- og nytingsmiddel DB Produksjon av tekstil- og kledningsvarer DC Produksjon av ler ogl8rvarer 19 DD Produksjon av trevarer 20 DE Treforedling, grafisk produksjon og forlagsverksemd DF Produksjon av kol- og petroleumsprodukt 23 DG Produksjon av kjemikal og kjemiske produkt 24 DH Produksjon av gummi- og plastprodukt 25 Dl Produksjon av andre ikkje-metallhaldige mineralprodukt 26 DJ Produksjon av metall og metallvarer DK Produksjon av maskiner og utstyr 29 DL Produksjon av elektriske og optiske produkt DM Produksjon av transportmiddel DN Annan industriproduksjon E Kraft- og vassforsyning F Byggje- og anleggsverksemd 45 G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og hushaldsapparat H Hotell- og restaurantverksemd 55 I Transport og kommunikasjon J Finansiell tenesteyting og forsikring K Eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleigeverksemd L Offentleg forvaltning 75 M Undervisning 80 N Helse- og sosialtenester 85 O Andre sosiale og personlege tenester P Lønt husarbeid 95 Q Internasjonale organ og organisasjonar 99 5

8 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 01 JORDBRUK OG TENESTER I TILKNYTING TIL JORDBRUK. JAKT OG VILTSTELL 01.1 DYRKING AV JORDBRUKS- OG HAGEBRUKSVEKSTAR Dyrking av jordbniksvekstar Omfattar korn, poteter og fifirvekstar Dyrking av grønsaker og blomstrar grupperast under Dyrking av hagebrulcsvekstar Utleige av jordbruksareal grupperast under Utleige av eigen fast eigedom elles Dyrking av hagebruksvekstar Omfattar grønsaker, blomstrar, planter og dyrking og innsamling av sopp Dyrking av krydderurter grupperast under Dyrking av frukt, bær og krydderurter Dyrking av skogplanter grupperast under Skogbruk elles Dyrking av hagebruksvekstar på friland Dyrking av hagebruksvekstar i veksthus Dyrking av frukt, bær og krydderurter Omfattar også innsamling av ville bær 01.2 HUSDYRHALD Storfehald og mjølkeproduksjon Saue- og geitehald. Oppdrett av hestar Oppstalling av hestar grupperast under Tenester i tilknyting til husdyrhald Rideskolar grupperast under Sport og idrett elles Svinehald Fjørfehald og eggproduksjon Produksjon av flør og dun grupperast under Slakting og produksjon av fiorfekjott Husdyrhald elles 6 Omfattar pelsdyrhald, kaninhald, biavl og honningproduksjon, oppdrett av kjæledyr og brukshundar m.m. Trimming og dressur av hundar grupperast under Tenester i tilknyting til husdyrhald 01.3 KOMBINERT HUSDYRHALD OG PLANTEPRODUKSJON Kombinert husdyrhald og planteproduksjon 01.4 TENESTER I TILKNYTING TIL JORDBRUK Jordbrukskonsulentar grupperast under Bedriftsrådgiving Tenester i tilknyting til planteproduksjon Omfattar jordkultivering, sprøyting mot skadedyr, klipping av tre og busker, innhausting, høypressing, pakking, drift av vatningsanlegg, tilplanting og vedlikehald av idrettsanlegg, parkar og hagar m.m. Drenering av jord- og skogbruksareal grupperast under Riving av bygningar og flytting av masse Utleige av jordbruksmaskiner utan personell grupperast under Utleige av landbruksmaskiner Hage- og landskapsarkitektar grupperast under Arkitektverksemd Landbruksutstillingar og -messer grupperast under Forretningsmessig tenesteyting ikkje nemnd annan stad Jordbruksorganisasjonar grupperast under Næringslivs- og arbeidsgivarorganisasjonar Tenester i tilknyting til husdyrhald Omfattar inseminasjon, klipping av sauer, trimming og dressur av hundar, hundepensjonat, oppstalling av hestar m.m. Utleige av beiteareal grupperast under Utleige av eigen fast eigedom elles Veterinærar grupperast under Veterinærtenester 01.5 JAKT, VILTSTELL OG TENESTER I TILKNYTING TIL JAKT OG VILTSTELL Jakt, viltstell og tenester i tilknyting til jakt og viltstell Omfattar jakt og fangst av fuglar og landpattedyr, selfangst, egg- og dunsanking m.m. Kvalfangst grupperast under Fiske og fangst Jakt driven som sport og rekreasjon grupperast under Sport og idrett elles 02 SKOGBRUK OG TENESTER I TILKNYTING TIL SKOGBRUK

9 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk 02.0 SKOGBRUK OG TENESTER I TILKNYTING TIL SKOGBRUK Skogbruk Avverking Omfattar avverking av tømmer og ved Sal av juletre frå torg grupperast under Torghandel Skogbruk elles Omfattar gjødsling, dyrking og utplanting av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering, innsamling av kongler og mose m.m Tenester i tilknyting til skogbruk Omfattar driftsplanlegging, tømmermåling, transport av skogvyrke fram til bilveg eller jernbane, sprøyting mot skadedyr m.m. Skogsvegbygging grupperast under Bygging av vegar, flyplassar og idrettsanlegg Utleige av skogbruksmaskiner utan personell grupperast under Utleige av landbruksmaskiner 05 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT. TENESTER I TILKNYTING TIL FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT 05.0 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT. TENESTER I TILKNYTING TIL FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT Fiske og fangst Foredling av fisk, skaldyr og kval på foredlingsanlegg i land eller om bord på fabrikkskip som ikkje driv fangst, grupperast under Opplaging og konservering av fisk og fiskevarer Sportsfiske grupperast under Sport og idrett elles Hav- og kystfiske Omfattar fangst, ising, salting, frysing og anna foredling om bord i fangstfartøyet, lineegning og innsamling av tang og tare Bøting av garn og rioter driven som sjølvstendig verksemd grupperast under Produksjon av tauverk og nett Kvalfangst Omfattar fangst og foredling om bord på fangstfartoy Fangst av havpattedyr elles grupperast under Jakt, viltstell og tenester i tilknyting til jakt og viltstell Ferskvassfiske Fiskeoppdrett og klekkjeri Produksjon av matfisk og skaldyr Produksjon av yngel og setjefisk BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Næringane Bryting og utvinning er brukt i vid meining og omfattar all ekstraktiv verksemd av naturlege forekomstar av malmar, mineral, olje, gass, sand eller torv. Andre aktivitetar som til vanleg blir utførte i nærleiken av eller ved gruvene, slik som knusing, sortering og pelletering, er også klassifiserte her. Dette omfattar også førebuande arbeid for å gjere materialet klart for marknaden Tapping av vatn og mineralvatn frå naturlege kjelder grupperast under Produksjon av mineralvatn og leskedrikker 10 BRYTING AV STEINKOL OG BRUNKOL. UTVINNING AV TORV 10.1 BRYTING AV STEINKOL Bryting av steinkol Omfattar bryting, knusing, reinsing, sortering og agglomerering 10.2 BRYTING AV BRUNKOL Bryting av brunkol Omfattar bryting, vasking, tørking, pulverisering og agglomerering Produksjon av trekol grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 10.3 STIKKING AV TORV Stikking av tory Produksjon av mineralsk ull og asbest grupperast under' Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 11 UTVINNING AV RAourE OG NATURGASS. TENESTER I TILKNYTING TIL OLJE- OG GASSUTVINNING 11.1 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS Utvinning av råolje og naturgass 7

10 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 11.2 Omfattar utvinning av råolje, naturgass, kondensat og våtgass (NGL), inkludert stabilisering, separering og fraksjonering Omfattar også prosjektering og boring for eiga rekning og verksemd til rettshavarar Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning utførte på kontrakt grupperast under Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt grupperast under Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt Produksjon av industrigassar grupperast under Produksjon av industrigassar Transport av olje og gass i rørleidning grupperast under Rortransport TENESTER I TILKNYTING TIL OLIE- OG GASSUTVINNING Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning Omfattar boring av leite-, avgrensings- og produksjonsbrønnar utført på kontrakt m.m. Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøkingar grupperast under Geologiske undersøkingar 12 BRYTING AV URAN- OG THORIUMMALM 12.0 BRYTING AV URAN- OG THORIUMMALM Bryting av uran- og thoriummalm Produksjon av metallisk uran grupperast under Produksjon av kjernebrensle 13 BRYTING AV METALLHALDIG MALM 13.1 BRYTING AV JERNMALM Bryting av jernmalm Omfattar bryting, knusing, vasking, tørking, sortering, brenning og røsting Rosting av jernsulfid grupperast under Produksjon av industrigassar 13.2 BRYTING AV IKKJE-JERNHALDIG MALM MED UNNTAK AV URAN- OG THORIUMMALM Bryting av ikkje-jernhaldig malm med unntak av uranog thoriummalm Omfattar malmar som inneheld aluminium, kopar, bly, sink, tinn, mangan, krom, kobolt, molybden, tantal, vanadium, gull, sølv og platina Omfattar også svovelkis Produksjon av aluminiumoksid grupperast under Produksjon av halvfabrikat av aluminium 14 BERGVERKSDRIFT ELLES 14.1 BRYTING AV STEIN Bryting av stein til byggje- og anleggsverksemd Omfattar grovhogging i steinbrot av m.a. granitt, sandstein og marmor Tilskjering av stein utanfor steinbrot grupperast under Steintilarbeiding Bryting av kalkstein, gips og krit Bryting av skifer 14.2 UTVINNING AV SAND OG LEIRE Utvinning frå grus- og sandtak Omfattar bryting av stein til pukk og singel og etterfølgjande knusing Omfattar også skjelsand Utvinning av leire og kaolin Omfattar også eldfast leire 14.3 BRYTING OG UTVINNING AV KJEMISKE MINERAL OG GJØDSELSMINERAL Bryting og utvinning av kjemiske mineral og gjødselsmineral Omfattar også olivin og nefelin og produksjon av torvstr0 og huminal 14.4 PRODUKSJON AV SALT Produksjon av salt Omfattar utvinning, knusing, reinsing og raffinering 14.5 ANNA BRYTING OG UTVINNING Anna bryting og utvinning Omfattar asbest, fossilt kiselmjøl, naturleg grafitt, talkum, feltspat, utvinning av naturleg asfalt m.m. INDUSTRI Næringane Industri er definert som fysisk eller kjemisk tilarbeiding av materiale eller delar til nye produkt, anten arbeidet er utført maskinelt eller manuelt, eller om det er utført i ein fabrikk eller i heimen, eller om produkta er selde en gros eller en detail. 8

11 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk Montering av delar blir rekna som indust ri, med Slakting og produksjon av forfekjott unntak av dei tilfella der aktiviteten er spesielt klassifisert i ei eller anna gruppe under næringa 45 Omfattar også produksjon av kaninkjøtt, fjør og dun Byggje- og anleggsverksemd slik som: Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer - oppsetting av ferdighus og bygnings-konstruksjonar på byggjeplassen når dette blir utført av underentreprenorar - montering på staden av sjølvproduserte seksjonar og delar til bruer, jernbaner, taubaner, heisar, rulletrapper, sentralvarme- og ventilasjonsanlegg m.m. Montering og installasjon av sjølvproduserte maskiner er klassifisert i same industrigruppe som produksjonen av den vara som blir installert Montering og installasjon av innkjøpte maskiner og utstyr utført som ei teneste i samband med salet av ei vare, er klassifisert som varehandel. Aktiviteten til bedrifta som primært er engasjert i vedlikehald og reparasjon av maskiner er som hovudregel klassifisert i same industrigruppe som produksjonen av varene. Bedrifter der hovudaktiviten er reparasjon av hushaldsmaskiner og -utstyr, motorkjøretøy og andre konsumvarer, er i hovudregelen klassifiserte i den tilsvarande gruppa i næring 50 eller 52, i samsvar med den type vare som er reparert. Ei eller anna vesentleg endring, modernisering eller rekonstruksjon av varene blir rekna som industri. Produksjon av spesialkomponentar, delar og tilhørande ting til maskiner og utstyr er som hovudregel klassifiserte i same gruppe som produksjonen av dei maskinene og det utstyret som delane passar til. Likevel hører støyping og forming av spesialdelar og tilhørande ting av plast inn under næringshovudgruppe 25.2 Produksjon av plastprodukt. Produksjonen av ikkje-spesialiserte komponentar og delar til maskiner og utstyr, til dømes stempel, elektriske motorar, ventilar, koplingar, kulelager m.m., er klassifiserte i tilsvarande industrigruppe, utan omsyn til kva slags maskiner eller utstyr desse delane skal inngå i Konservering av frukt og grønsaker elles 15 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDDEL OG DRIKKEVARER 15.1 PRODUKSJON, OPPLAGING OG KONSERVERING AV KJØTT OG KJØTTVARER Slakting og produksjon av kjøtt Omfattar produksjon av huder, skinn og oppriven ull og tilarbeiding av slakteavfall og ekstrahering av etande animalsk feitt (natursmult) Produksjon av fiefifekjott grupperast under Slakting og produksjon av fiørfekjøtt Tørking, salting og røyking av kjøtt grupperast under Produksjon av kjøtt- og fiørfevarer Omfattar tørking, salting og røyking av kjøtt og fjørfe, produksjon av kjøttdeig, pølser, kjøttpålegg, kjøttbuljong og kjøttekstrakt og ferdigmat 15.2 OPPLAGING OG KONSERVERING AV FISK OG FISKEVARER Opplaging og konservering av fisk og fiskevarer Omfattar også opplaging og konservering om bord i fabrikkskip Produksjon av fiskeoljer og -feitt grupperast under Produksjon av rå fiskeoljer og -feitt Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefiletar, skaldyr og blautdyr Produksjon av fiskehermetikk Opplaging og konservering av fisk og fiskevarer elles Omfattar også fiskemjøl og ferdigmat Produksjon av fiskesuppe grupperast under Produksjon av næringsmiddel elles 15.3 KONSERVERING AV FRUKT OG GRØNSAKER Konservering av poteter Omfattar produksjon av potetmjøl, potetmos, potetgull, industriell shelling av poteter m.m Produksjon av juice av frukt og grønsaker Konservering av saft med sukker grupperast under Produksjon av mineralvatn og leskedrikker Omfattar produksjon av syltetøy, marmelade, gele, frysing, tørking og nedlegging i olje eller vineddik av frukt, nøtter og grønsaker Omfattar også produksjon av steikt lauk Produksjon av mjøl av tørka belgfrukter grupperast under Produksjon av kornvarer Produksjon av kandiserte frukter og twitter grupperast under Produksjon av kakao, sjokolade og drops 15.4 PRODUKSJON AV VEGETABILSKE OG ANIMALSKE OLJER OG FEITTSTOFF 9

12 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Ekstrahering av animalsk feitt grupperast under Slakting og produksjon av kjøtt Produksjon av uraffinerte oljer og feitt Produksjon av rå fiskeoljer og -feitt Omfattar ekstrahering av oljer frå fisk og havpattedyr Produksjon av andre uraffinerte oljer og feitt Omfattar også produksjon av mjøl av grønsaker, rotfrukter og nøtter, produksjon av frukostprodukt og produksjon av ferdigblanda mjøl og deig Produksjon av stivelse og stivelsesprodukt Omfattar stivelse av ris, poteter, mais m.m. Omfattar også glukose, glukosesirup, maltsukker, gluten, tapioka og raffinert olje av mais Omfattar rå vegetabilske oljer t.d. olivenolje, soyabønneolje, palmeolje, solsikkeolje, bomullsolje, raps-, ryps- og sennepsolje, linolje og maisolje Produksjon av laktose grupperast under Produksjon av meierivarer 15.7 PRODUKSJON AV FOR Omfattar også produksjon av oljehaldig mjøl av fro og otter og ikkje-etande animalske oljer og feittstoff Produksjon av for til husdyrhald Produksjon av raffinerte oljer og feitt Omfattar ferdige fôrblandingar og tilskot til for til landbruk og pelsdyral Produksjon av animalske oljer og feitt Omfattar også tilskot til for og for til fiskeoppdrett Produksjon av vegetabilske oljer og feitt Produksjon av for til kjæledyr Produksjon av raffinert olje av mais grupperast under Produksjon av stivelse og stivelsesprodukt PRODUKSJON AV ANDRE NÆRINGSMIDDEL Produksjon av margarin og andre etande feittstoff Produksjon av brød og ferske konditorvarer Omfattar også kunstsmult 15.5 PRODUKSJON AV MEIERIVARER OG ISKREM Produksjon av meierivarer Omfattar yoghurt, ost, smør, kondensert mjølk, tørrmjølk, kasein, laktose m.m. Produksjon av ubehandla frisk mjølk grupperast under Storfehald og mjølkeproduksjon Omfattar brød og ferske konditorvarer og deig til brød og kaker Produksjon av kavring og kjeks og konserverte konditorvarer Omfattar også saltstenger og salte kjeks Produksjon av sukker Omfattar også produksjon av sirup og melasse Produksjon av margarin og blandingsprodukt der margarin eller liknande produkt inngår, grupperast under Produksjon av margarin og andre etande feittstoff Produksjon av kakao, sjokolade og drops Produksjon av sjokolademjølk grupperast under Produksjon av mineralvatn og leskedrikker Produksjon av iskrem Isbarar grupperast under Drift av gatekjøkken, salatbarar og pølsebuer Produksjon av glukose, glukosesirup og maltsukker grupperast under Produksjon av stivelse og stivelsesprodukt Omfattar også tyggjegummi og kandiserte frukter og otter Produksjon av pastavarer Omfattar makaroni, nudlar, spagetti, tagliatelli m.m PRODUKSJON AV KORNVARER, STIVELSE OG STIVELSESPRODUKT Produksjon av potetmjøl grupperast under Konservering av poteter Produksjon av kornvarer Omfattar mjøl og gryn av kveite, rug, havre, mais, ris m.m Tilarbeiding av te og kaffi Omfattar også produksjon av pulverkaffi, kaffierstatningar, krydderekstrakt og pakking av te i teposar Produksjon av smakstilsetjande stoff og krydder Omfattar krydder, eddik, majones, sennepsmjøl, remulade, tomatketchup m.m. 10

13 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk Dyrking av krydderplanter grupperast under Dyrking av frukt, bær og krydderurter Produksjon av bordsalt grupperast under Produksjon av salt Produksjon av homogeniserte matprodukt og diettmat Omfattar slankeprodukt, diettmat, glutenfrie produkt, diabetikarvarer, emæringsprodukt spesielt til sportsutøvarar, barnemat og morsmjølktillegg Produksjon av næringsmiddel elles Omfattar supper og buljongar, gjær, eggepulver m.m PRODUKSJON AV DRIKKEVARER Tapping av drikkevarer grupperast under Engroshandel med drikkevarer Produksjon av destillerte alkoholhaldige drikkevarer Omfattar whisky, brandy, gin, likørar m.m Produksjon av etylalkohol av gjæra råvarer Omfattar produksjon av rein sprit Produksjon av vin Produksjon av syntetisk etylalkohol grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Omfattar bordvin, heitvin og musserande vin basert på druer eller konsentrat av druemost Produksjon av vermouth grupperast under Produksjon av andre ikkje-destillerte gjæra drikkevarer Produksjon av andre fruktvinar Produksjon av andre ikkje-destillerte gjæra drikkevarer Omfattar mjød, risvin m.m Produksjon av 01 Produksjon av øl grupperast under Produksjon av øl Produksjon av malt Produksjon av mineralvatn og leskedrikker Omfattar drikkevarer på basis av mjølk eller kakao, iste m.m. Omfattar også sukkerhaldig saft og tapping av vatn og mineralvatn frå naturlege kjelder og frysing av is Produksjon av reinfrukt- og grønsaksaft og nektar grupperast under Produksjon av juice av frukt og grønsaker 16 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER 16.0 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER Produksjon av tobakksvarer Dyrking og forarbeiding av tobakk grupperast under Dyrking av jordbruksvekstar 17 PRODUKSJON AV TEKSTILAR 17.1 PRODUKSJON AV GARN OG TRÅD Tilarbeiding og spinning av fibrar av bomullstype Tilarbeiding og spinning av fibrar av kardegarntype Tilarbeiding og spinning av fibrar av kamgarntype Tilarbeiding og spinning av fibrar av lintype Tvinning og spinning av fibrar av silketype Produksjon av sytråd Omfattar sytråd av alle typar materiale Tilarbeiding og spinning av andre tekstilfibrar Omfattar produksjon av jute, bast, papir, kunstfibergam m.m. Produksjon av syntetiske fibrar og duk grupperast under Produksjon av kunstfibrar Produksjon av glasfibrar grupperast under Produksjon av glasfibrar Produksjon av asbestgarn grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 17.2 VEVING AV TEKSTILAR Omfattar veving av tekstilar av ulikt materiale Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer av tekstilar grupperast under Produksjon av golvteppe, - matter og -ryer Produksjon av fiberduk grupperast under Produksjon av ikkje-vovne tekstilar og tekstilvarer med unntak av klede Veving av stoff av bomullstype Omfattar også veving av fløyel, plysj og frottéstoff Veving av band grupperast under Produksjon av tekstilar elles 11

14 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Veving av stoff av kardegarntype Veving av stoff av kamgarntype Veving av silke Veving av andre tekstilar Omfattar veving av stoff av hamp, jute, bastfibrar, glasfibrar m.m. Veving av asbest grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 17.3 ETTERBEHANDLING AV TEKSTILAR Etterbehandling av tekstilar Omfattar bleiking, farging, trykking, tørking, damping og krymping både av tekstilar og klede 17.4 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER MED UNNTAK AV KLEDE Produksjon av tekstilvarer med unntak av klede Produksjon av tekstilvarer til teknisk bruk grupperast under Produksjon av tekstilar elles Produksjon av utstyrsvarer Omfattar sengetøy, handklede, vatteppe, dyner, puter, gardiner m.m Produksjon av andre tekstilvarer med unntak av klede Omfattar soveposar, milegardiner, overtrekk til møblar, presenningar, telt og anna campingutstyr, segl, markiser, flagg, banner og vimplar, redningsvestar, fallskjermar m.m PRODUKSJON AV ANDRE TEKSTILAR Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer Omfattar også golvbelegg av nålefilt Produksjon av golvbelegg av kork og flettemateriale grupperast under Produksjon av varer av kork og flet temateriale Produksjon av golvbelegg av gummi grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles Produksjon av golvbelegg av plast grupperast under Produksjon av byggjevarer av plast Produksjon av golvbelegg av linoleum og andre harde golvbelegg grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad Produksjon av tauverk og nett Omfattar reip og tauverk av tekstilfibrar o.l. Omfattar også reip og tauverk av tekstilfibrar impregnerte eller kledde med eit lag av gummi eller plast og produkt av reip og nett som t.d. fiskegarn, skipsfenderar og støytputer Produksjon av hårnett grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles Produksjon av ikkje-vovne tekstilar og tekstilvarer med unntak av klede Omfattar også fiberduk Produksjon av tekstilar elles Omfattar vovne band, filt, etikettar og emblem, tyll, blonder og kniplingar, broderi som metervare, tekstilvatt, tekstilvarer til teknisk bruk m.m. Omfattar også fletta band og snorer Produksjon av golvbelegg av nålefilt grupperast under Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer Produksjon av duk av voven metalltråd grupperast under Produksjon av varer av metalltråd 17.6 PRODUKSJON AV STOFF AV TRIKOTASJE Produksjon av stoff av trikotasje Omfattar strikka eller hekla stoff Omfattar også fløyel, plysj og frottéstoff Produksjon av ferdig strikka eller ferdig hekla produkt grupperast under 17.7 Produksjon av klede av trikotasje 17.7 PRODUKSJON AV KLEDE AV TRIKOTASJE Produksjon av strømpevarer 'Omfattar strikka eller hekla strømpevarer inkl. sokkar, knestrømper og strømpebukser Produksjon av genserar, jakker og vestar av trikotasje 18 PRODUKSJON AV KLEDE. REIING OG FARGING AV PELSSKINN 18.1 PRODUKSJON AV KLEDE AV LtR Produksjon av klede av ler Omfattar også klede av kunstler Produksjon av hanskar, belte, slips m.m. grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles Sportshanskar og andre sportsartiklar av ler grupperast under Produksjon av sportsartiklar 12

15 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk 18.2 PRODUKSJON AV ANDRE KLEDE OG TILHØRANDE UTSTYR Produksjon av strikka og hekla klede grupperast under Produksjon av klede av trikotasje Reparasjon av klede grupperast under Reparasjon av hushaldsvarer og varer til personleg bruk elles Produksjon av arbeidstøy Omfattar kjeledressar, uniformer o.l. Produksjon av arbeidstøy av sveisa gummi grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles Produksjon av arbeidstøy av sveisa plast grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av anna yttertøy Omfattar frakkar, dressar, drakter, kjolar, bukser, anorakkar, vindjakker o.l. Produksjon av yttertøy av sveisa gummi grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles Produksjon av yttertøy av sveisa plast grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av undertøy Omfattar underbukser, truser, bh-ar, korsett, underskjørt o.l. Omfattar også skjorter, bluser, nattøy og morgonkåper Produksjon av babytøy grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles Produksjon av klede og utstyr elles Omfattar babytøy, treningsdrakter, skidrakter, badetøy, hanskar, belte, skjerf, slips, hårnett, m.m. Sportshanskar grupperast under Produksjon av sportsartiklar 18.3 REIING OG FARGING AV PELSSKINN. PRODUKSJON AV PELSVARER Reiing og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer Omfattar reiing, farging, garving, bleiking, klipping og samansying av pelsskinn, produksjon av klesplagg og diverse varer av pelsskinn som golvteppe, pusseskinn og pol6rklutar m.m. Omfattar også syntetisk pels og varer av syntetisk pels Pelsluer og klede med pelsskinnkant grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles 19 PREPARERING AV LER. PRODUKSJON AV REISEEFFEKTAR, SALMAKARARTIICLAR OG SKOTØY 19.1 REIING AV LER Reiing av ler Omfattar garva, semska, pergamentbehandla, lakka og metallisert ler Omfattar også produksjon av kunstler Produksjon av klede av ler grupperast under Produksjon av klede av ler Produksjon av tilhørande utstyr elles til klede av ler grupperast under Produksjon av klede og tilhørande utstyr elles Garving og reiing av pelsskinn og huder med hår grupperast under Reiing og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer Produksjon av imitert ler grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles og Produksjon av plastprodukt elles 19.2 PRODUKSJON AV REISEEFFEKTAR OG SALMAKARARTIKLAR Produksjon av reiseeffektar og salmakarartiklar Omfattar reiseeffektar utan omsyn til materiale, pengepungar, penal, urreimar, drivreimar og pakningar av ler m.m. Produksjon av hanskar, hattar og belte av ler grupperast under Produksjon av klede og tilhørande utstyr elles Produksjon av esker, skrin, etui o.l. grupperast under Produksjon av trevarer elles og Produksjon av varer av papir og papp elles Produksjon av urreimar av metall grupperast under Produksjon av klokker og ur 19.3 PRODUKSJON AV SKOTØY Produksjon av skotøy Omfattar fottøy av ulikt materiale, gamasjar, leggvernarar og delar til sko m.m. Produksjon av stoffsko utan sole grupperast under Produksjon av klede og tilhørande utstyr elles Produksjon av tresolar grupperast under Produksjon av trevarer elles Produksjon av skotøy av asbest grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 13

16 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Produksjon av ortopediske sko grupperast under Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artiklar 20 PRODUKSJON AV TRELAST OG VARER AV TRE, KORK, STRÅ OG FLETTEMATERIALE MED UNNTAK AV MØBLAR 20.1 SAGING, HØVLING OG IMPREGNERING AV TRE Saging, høvling og impregnering av tre Saging og høvling av tre Omfattar også produksjon av jernbanesviller, parkettstavar, treull, sag- og høvelflis Produksjon av tømmer grupperast under Avverking Produksjon av takspon, rammer og møbellister grupperast under Produksjon av bygningsarti klar Treimpregnering Omfattar kasser, tønner, kar, baljer, bytter o.l. Omfattar også pallar og kabeltromlar Produksjon av skrin, etui og likkister grupperast under Produksjon av trevarer elles Produksjon av emballasje av flettemateriale grupperast under Produksjon av varer av kork og flettemateriale 20.5 PRODUKSJON AV ANDRE TREVARER OG VARER AV KORK OG FLETTEMATERIALE Produksjon av trevarer elles Omfattar handtak og skaft til verktøy, kostar eller børstar; esker, skrin, etui, likkister, hushaldsartiklar og pynteting av tre, tresolar, spolar, trådsneller, garnrullar m.m. Produksjon av skotøy av tre grupperast under Produksjon av skotøy Produksjon av treemballasje grupperast under Produksjon av treemballasje 20.2 PRODUKSJON AV FINER, KRYSSFINER, LAMELLTRE, SPONPLATER, FIBERPLATER OG ANDRE BYGNINGS- OG MØBELPLATER AV TRE Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 20.3 PRODUKSJON AV MONTERINGSFERDIGE HUS OG BYGNINGSARTIKLAR Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartiklar Produksjon av monteringsferdige hus Omfattar prefabrikkerte hus og bygningselement Oppføring av monteringsferdige hus utført av underentreprenorar grupperast under Oppforing av bygningar Produksjon av bygningsartiklar Produksjon av varer av kork og flettemateriale Omfattar dører, vindauge, møbellister, rammer, trapper, takstolar m.m. Produksjon av kontormøblar grupperast under Produksjon av andre møblar for kontor og butikk Produksjon av kjokkenmøblar grupperast under Produksjon av andre kjokkenmoblar Produksjon av lamper og lysutstyr av tre grupperast under Produksjon av lysutstyr og elektriske lamper Produksjon av urkasser grupperast under Produksjon av klokker og ur Produksjon av møblar grupperast under 36.1 Produksjon av møblar Produksjon av leiketøy av tre grupperast under Produksjon av spel og leiker Produksjon av bijouterivarer av tre grupperast under Produksjon av bijouterivarer Produksjon av kostar og børstar grupperast under Produksjon av kostar og børstar Produksjon av fyrstikker, spaserstokkar og piper grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad Omfattar tilarbeiding av naturkork og produksjon av golvbelegg av kork, produksjon av matter, teppe og skjermar av flettemateriale og korgmakarvarer Produksjon av matter og teppe av tekstilmateriale grupperast under Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer 20.4 PRODUKSJON AV TREEMBALLASJE Produksjon av treemballasje Produksjon av møblar av kork og flettemateriale grupperast under Produksjon av møblar elles 14

17 Standard for næringsgrupperingnoregs offisielle statistikk 21 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER 21.1 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPP Produksjon av papirmasse Omfattar også attvinning av papir Produksjon av cellulosederivat grupperast under Produksjon av basisplast Produksjon av mekanisk tremasse Omfattar også papirmasse av avfallspapir Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose Produksjon av papir og papp Omfattar også papir og papp dekt med eit plastlag, cellulosevatt og vatt av cellulosefibrar Produksjon av bølgjepapp grupperast under Produksjon av bølgjepapp og emballasje av papir og papp Produksjon av tapet grupperast under Produksjon av tapet 21.2 PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR OG PAPP Produksjon av bølgjepapp og emballasje av papir og papp Omfattar bølgjepapp og ulik emballasje av papir og papp slik som esker og kartongar som ein kan brette saman, sekker, posar, kartotekesker o.l. Produksjon av konvoluttar grupperast under Produksjon av kontorartiklar av papir Produksjon av eggekartongar, mjølkekartongar og annan støypt emballasje av papir og papp grupperast under Produksjon av varer av papir og papp elles Produksjon av hushalds-, sanitær- og toalettartiklar av papir Omfattar serviettar, lommetørkle, handkle, dukar, toalettpapir, kjøkkenrullar, sanitetsbind og -tampongar, bleier o.l. Omfattar også beger og tallerknar av papp Produksjon av sanitetsbind av tekstilvatt grupperast under Produksjon av tekstilar elles Produksjon av kontorartiklar av papir Omfattar konvoluttar, brevpapir, korrigeringstape, ringpermar, brevordnarar o.l. Omfattar også karbonpapir, sjølvkopierande papir og datapapir Produksjon av tape av plast og ringpermar og brevordnarar av plast grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av tapet Omfattar også tapet dekt med eit vinyllag og tekstiltapet Produksjon av varer av papir og papp elles Omfattar etikettar, papir- og pappfilter, spolar og trådsneller av papir, eggekartongar, mjølkekartongar m.m. Produksjon av spelekort, spel og leiker av papir og papp grupperast under Produksjon av spel og leiker 22 FORLAGSVERKSEMD, GRAFISK PRODUKSJON OG REPRODUKSJON AV OPPTAK SOM ER SPELA INN 22.1 FORLAGSVERKSEMD Forlegging av bøker Omfattar forlegging av bøker, brosjyrar, flygeblad, ordbøker, leksika o.l. Omfattar også forlegging av atlas, telefonkatalogar og notebøker Forlegging av aviser Forlegging av tidsskrift og vekeblad Forlegging av lydopptak Omfattar forlegging av grammofonplater, CD-ar, lydband m.m Forlagsverksemd elles Omfattar forlegging av kart, fotografi, prospektkort, kalendrar, plakatar, reproduksjonar, blankettar, timeplanar m.m. Produksjon av mikrofichar grupperast under Fotografverksemd 22.2 GRAFISK PRODUKSJON OG TENESTER I TILKNYTING TIL GRAFISK PRODUKSJON Trykking av aviser Omfattar også blad og magasin trykte på avispapir Trykking elles 15

18 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Omfattar trykking av bøker, blad, magasin, notar, brosjyrar, plakatar, reklamemateriale, formular, kart, frimerke, pengesetlar m.m. Trykking av etikettar grupperast under Produksjon av varer av papir og papp dies Bokbinding og sluttføring av trykksaker Setjing og produksjon av klisjear Omfattar fotosats, desktopdesign og -sats o.l Annan grafisk produksjon Omfattar overheadtransparentar, layout, dummyar og gummi- og plaststempel Datostempel grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad 22.3 REPRODUKSJON AV OPPTAK SOM ER SPELA INN Reproduksjon av lydopptak Omfattar reproduksjon av grammofonplater, CD-ar, lydband m.m Reproduksjon av video-opptak Omfattar kopiering av musikkvideoar, videofilmar m.m Reproduksjon av data og program på EDB-medium Omfattar kopiering av program og data på plater og band 23 PRODUKSJON AV KOL- OG PETROLEUMSPRODUKT OG KJERNEBRENSLE 23.1 PRODUKSJON AV KOLPRODUKT Produksjon av kolprodukt Omfattar også koksgass og koltjære Produksjon av bek og bekkoks grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Produksjon av elektrodemasse grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 23.2 PRODUKSJON AV RAFFINERTE PETROLEUMSPRODUKT Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt Omfattar drivstoff og brenslegassar, smørjeoljer og -feitt, asfalt, mineralsk terpentin, white-spirit, vaselin, parafin m.m PRODUKSJON AV KJERNEBRENSLE Produksjon av kjernebrensle Omfattar også tilarbeiding av atomavfall og produksjon av radioaktive stoff til industriell eller medisinsk bruk Bryting av uran- og thoriummalm grupperast under Bryting av uran- og thoriummalm 24 PRODUKSJON AV KJEMIKAL OG KJEMISKE PRODUKT 24.1 PRODUKSJON AV KJEMISKE RÅVARER Produksjon av industrigassar Omfattar trykkluft og andre gassar i flytande eller komprimert form og gassar for kjøling og isolering Utvinning av naturgassar grupperast under Utvinning av råolje og naturgass Produksjon av brenslegassar grupperast under Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt Produksjon av fargestoff og pigment Omfattar fargestoff og pigment i ubehandla form eller som konsentrat utan omsyn til materiale Produksjon av behandla fargestoff og pigment grupperast under Produksjon av måling og lakk, trykkfargar og tettingsmiddel Produksjon av andre uorganiske kjemikal Produksjon av karbid Produksjon av uorganiske kjemikal elles Omfattar syrer, basar, alkaliemetall, silisium m.m. Produksjon av nitrersyre, salpetersyre, ammoniakk, ammoniumklorid, fosfat, kaliumnitritt og kaliumnitrat grupperast under Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar Produksjon av aluminiumoksid grupperast under Produksjon av halvfabrikat av aluminium Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Omfattar hydrokarbon, alkoholar, bek, bekkoks, karbolsyrer, eddiksyre, aldehyd, keton, trekol, mineralsk tjære m.m. Produksjon av etylalkohol grupperast under Produksjon av etylalkohol av gjæra råvarer Produksjon av basisplast grupperast under Produksjon av basisplast 16

19 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk Produksjon av syntetisk gummi grupperast under Produksjon av syntetisk gummi Produksjon av salicyl- og acetylsalicylsyre grupperast under Produksjon av farmasøytiske råvarer Produksjon av eteriske oljer grupperast under Produksjon av eteriske oljer Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar Omfattar ublanda og blanda nitrogen-, fosfor- eller kaliumhaldige gjødningsstoff, nitrogenprodukt, salpetersyre, ammoniakk, nitrittar og nitrat av kalium, urea og rå naturlege fosfat, kaliumsalt o.l Produksjon av basisplast Omfattar også cellulosederivat Attvinning av plast grupperast under Attvinning av ikkje-metallhaldig avfall og skrap Produksjon av syntetisk gummi Omfattar syntetisk gummi i ubehandla form eller i form av plater eller band Omfattar også balata og andre blandingar av syntetisk og naturleg gummi 24.2 PRODUKSJON AV PLANTEVERN- OG SKADEDYRMIDDEL OG ANDRE LANDBRUKSKJEMISKE PRODUKT Produksjon av plantevern- og skadedymiiddel og andre landbrukskjemiske produkt Omfattar insektdrepande middel, desinfeksjonsmiddel o.l. Omfattar også rottegift og soppdrepande middel Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar grupperast under Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar 24.3 PRODUKSJON AV MÅLING OG LAKK, TRYKKFARGAR OG TETTINGSMIDDEL Produksjon av blekk og tusj grupperast under Produksjon av kjemiske produkt elles Produksjon av måling og lakk Produksjon av trykkfargar og tettingsmiddel 24.4 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER OG PREPARAT Produksjon av farmasøytiske råvarer Omfattar vitamin, insulin, penicillin og andre antibiotika, salicyl- og acetylsalicylsyre o.l. Omfattar også tilarbeiding av blod, produksjon av kjemisk reint sukker og tilarbeiding av ekstrakt frå kjertlar Produksjon av kjemiske råvarer grupperast under 24.1 Produksjon av kjemiske råvarer Produksjon av farmasøytiske råvarer i detaljpalcningar eller doserte som legemiddel grupperast under Produksjon av farmasøytiske preparat Produksjon av farmasøytiske preparat Omfattar vaksinar, medisinsk preparert vatt, plaster, bandasjar, gas, suturar m.m PRODUKSJON AV SÅPE OG VASKEMIDDEL, REINSE- OG POLERMIDDEL, PARFYME OG TOALETTARTIKLAR Produksjon av såpe og vaskemiddel, reinse- og poldrmiddel Omfattar såpe, oppvaskmiddel, vaskemiddel i fast eller flytande form, polarniddel for ler, tre, bilar, glasog metallvarer, skurepulver og preparat for reinsing av luft Omfattar også glyserol og mjukingsmiddel for tekstilar Produksjon av syntetisk glyserol grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Produksjon av måling og lakk, trykkfargar og Produksjon av parfyme og toalettartiklar tettingsrniddel Omfattar parfyme, kosmetikk, solkrem, preparat for Omfattar måling, lakk, porselens-, glas- og manikyr og pedikyr, hårsjampo, hårspray, emaljemåling, sparkel, kitt, treimpregneringsmiddel, permanentpreparat, deodorantar, badesalt, trykkfargar o.1 tannkrem o.l. Omfattar også produksjon av løysings- og fortynningsmiddel og målings- og lakkfjerningsmiddel Produksjon av fargestoff og pigment grupperast under Produksjon av fargestoff og pigment Ekstrahering av eteriske oljer grupperast under Produksjon av eteriske oljer 24.6 PRODUKSJON AV ANDRE KJEMISKE PRODUKT Produksjon av eksplosiv 17

20 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Omfattar knit, sprengstoff og pyrotekniske artiklar Produksjon av lim og gelatin Omfattar kaseionater, gelatin og gelatinderivat, lim, klister o.l. Omfattar også lim basert på gummi Produksjon av kord grupperast under Produksjon av tekstilar elles Produksjon av gummifottøy grupperast under Produksjon av skotøy Produksjon av lim og lim basert på gummi grupperast under Produksjon av lim og gelatin Produksjon av eteriske oljer Produksjon av parfyme grupperast under Produksjon av parfyme og toalettartiklar Produksjon av fotokjemiske produkt Omfattar lysømtolig papir, film, fotografiske plater m.m Produksjon av uinnspela medium Omfattar produksjon av lydband, videofilmar, diskettar, magnetband m.m Produksjon av kjemiske produkt elles Omfattar pepton og andre proteinderivat, pulver og pasta for lodding og sveising, antifrostvæsker, hydrauliske oljer, blekk og tusjar og aktivt kol m.m. Produksjon av smørjeoljer grupperast under Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt 24.7 PRODUKSJON AV KUNSTFIBRAR Produksjon av kunstfibrar Produksjon av sytråd av lcunstfibrar grupperast under Produksjon av syt råd Spinning av lcunstfibergarrz grupperast under Tilarbeiding og spinning av andre tekstilfibrar Produksjon av plastemballasje 25 PRODUKSJON AV GUMMI- OG PLASTPRODUKT 25.1 PRODUKSJON AV GUMMIPRODUKT Produksjon av gummidekk og slangar til gummidekk Produksjon av luftputebåtar grupperast under Bygging og reparasjon av båtar under 100 bruttotonn Produksjon av sportsartiklar av gummi grupperast under Produksjon av sportsarti klar Produksjon av spel og leiker av gummi grupperast under Produksjon av spel og leiker 25.2 PRODUKSJON AV PLASTPRODUKT Produksjon av halvfabrikat av plast Omfattar rør, slangar, plater, film, stenger, profilar, foliar m.m. av plast Omfattar også produkt av skumplast Produksjon av basisplast grupperast under Produksjon av basisplast Produksjon av sjolvheftande plater og band grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av optiske artiklar av plast grupperast under Produksjon av optiske instrument og fotografisk utstyr Produksjon av skumplastmadrassar utan varetrekk grupperast under Produksjon av madrassar Omfattar posar, sekker, bereposar, kasser, ballongar, flasker, spolar m.m. Produksjon av reiseeffektar av plast grupperast under Produksjon av reiseeffektar og salmakarartiklar Omfattar også camelback Produksjon av byggjevarer av plast Regummiering og vulkanisering av gummidekk Reparasjon av dekk grupperast under Vedlikehald og reparasjon av motorkjøretøy Produksjon av gummiprodukt elles Omfattar halvfabrikat av gummi, gummiimpregnerte tekstilar, garn og stoff, golvbelegg, gummipakningar, gumrnislangar, klede, gummimadrassar til A blåse opp, fenderar m.m. Omfattar dører, vindauge, rammer, lemmar, persienner, rullegardiner og tak-, vegg- og golvbelegg av plast i rullar Omfattar også sanitærartiklar Produksjon av linoleum og anna golvbelegg av hard plast grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad Produksjon av plastprodukt elles 18

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002 Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

Institusjonelle sektorer

Institusjonelle sektorer Vedlegg 1 Institusjonelle sektorer 1) Offentlig forvaltning 110 Stats- og trygdeforvaltningen 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 2) Finansielle foretak 150 Norges Bank 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker,

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998 98/86 1 Notater 1998 Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen Omsetningsstatistikk for industrien Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for okonomiske indikatorer Innhold 1 INNLEDNING 3 2 HOVEDTREKK VED

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 676 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan 2008/15 Rapporter Reports Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

ENERGISTATISTIKK 1989

ENERGISTATISTIKK 1989 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B944 ENERGISTATISTIKK 1989 ENERGY STATISTICS 1 989 STATISTISKSENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1990 ISBN 8537995 ISSN 0333371X Emnegruppe 4 Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 04/11-2011.01.24 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Konsumprisindeksen 1995-2000

Konsumprisindeksen 1995-2000 C 680 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konsumprisindeksen 1995-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres

Detaljer

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85l28 MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR 23 ENDRINGER I UTGAVE 83- REDIGERT AV PØ SAND OG GUNNAR BOCCIE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 985 ISBN 82-537-2253-2

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/3 BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER AV NILS HÅVARD LUND OSLO 1981 ISBN 82-537-1232-4 ISSN 0332-8422 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en serie byggekostnadsindekser

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter et stort antall kjemiske og beslektede produkter. Det omfatter ikke isolerte kjemiske grunnstoffer eller

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer