Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon"

Transkript

1

2

3 C 460 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon Statistisk sentralbyrà Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

4 Noregs offisielle statistikk I denne serien blir hovudsakeleg primærstatistikk, statistikk frå statistiske rekneskapssystem og resultat fra spesielle teljingar og undersøkingar publiserte. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentleg i form av tabellar, figurar og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og arbeidsmetodar, samt omgrep og definisjonar. I tillegg blir det gitt ei kort oversikt over hovudresultata. Serien omfatter 6g publikasjonane Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, august 1998 Dersom materiale frå denne publikasjonen blir nytta, ver vennleg og gi opp Statistisk sentralbyrå som kjelde. ISBN ISSN Emnegruppe Metoder, modeller, dokumentasjon Emneord Enhetsregisteret Klassifisering Koder Næringsklassifisering Næringsstandard Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardteikn i tabellar Symbols in tables Tal er umogleg Category not applicable Oppgave manglar Data not available Oppgave manglar førebelsdata not yet 'available Tal kan ikkje offentleggjerast Not for publication Null Nil Mindre enn 0,5 Less than 0.5 of unit av den brukte eininga employed Mindre enn 0,05 Less than 0.05 of unit av den brukte eininga employed Førebels tal Provisional or preliminary figure Brot i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brot i den vassrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Retta sidan frame utgave Revised since the previous issue Desimalskiljeteikn Decimal punctuation mark Symbol 0,0

5 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Forord Standard for næringsgruppering (5N94) er først og fremst tenkt til bruk i offisiell norsk statistikk. Hovudformålet er å gi retningsliner for næringsklassifisering og eintydige definisjonar av dei statistiske einingane. Næringsklassifiseringa blir på den måten einsarta. Dette er nødvendig for at det skal vere mogleg å samanlikne og analysere statistiske opplysningar for avgrensa næringar. Det kan gjelde statistiske data for ulike periodar og tidspunkt eller data som er henta inn frå ulike kjelder og for ulike formål. Grunnlaget for SN594 er EU sin standard NACE Rev. 1 (Nomenclature Onèrale des Activit6s 6conomiques dans les Communaut6s Europ6ennes) og FN sin standard ISIC Rev. 3 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Nynorskutgåva, som er ein forkorta versjon av båkmålsutgåva som blei publisert i 1994, inneheld næringskodane med forklarande tekst og i tillegg eit stikkordregister. Når det gjeld definisjonar og kriterium for næringsgruppering, viser vi til båkmålsutgåva: NOS C 182 Standard for næringsgruppering. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 8. august 1998 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

6 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Innhald Forord 3 Naeringshovudområde og næringsområde 5 Inndelingar av standarden med forklarande tekst 6 Vedlegg A. Stikkordregister 50 Statistiske standardar Publiserte standardar for norsk statistikk (SNS) 73 Referansar til Standard for næringsgruppering 74 4

7 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Naeringshovudområde og næringsområde A Jordbruk og skogbruk B Fiske 05 C Bergverksdrift og utvinning CA Utvinning av eriergiråstoff CB Anna bergverksdrift og utvinning D Industri DA Produksjon av nærings- og nytingsmiddel DB Produksjon av tekstil- og kledningsvarer DC Produksjon av ler ogl8rvarer 19 DD Produksjon av trevarer 20 DE Treforedling, grafisk produksjon og forlagsverksemd DF Produksjon av kol- og petroleumsprodukt 23 DG Produksjon av kjemikal og kjemiske produkt 24 DH Produksjon av gummi- og plastprodukt 25 Dl Produksjon av andre ikkje-metallhaldige mineralprodukt 26 DJ Produksjon av metall og metallvarer DK Produksjon av maskiner og utstyr 29 DL Produksjon av elektriske og optiske produkt DM Produksjon av transportmiddel DN Annan industriproduksjon E Kraft- og vassforsyning F Byggje- og anleggsverksemd 45 G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og hushaldsapparat H Hotell- og restaurantverksemd 55 I Transport og kommunikasjon J Finansiell tenesteyting og forsikring K Eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleigeverksemd L Offentleg forvaltning 75 M Undervisning 80 N Helse- og sosialtenester 85 O Andre sosiale og personlege tenester P Lønt husarbeid 95 Q Internasjonale organ og organisasjonar 99 5

8 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 01 JORDBRUK OG TENESTER I TILKNYTING TIL JORDBRUK. JAKT OG VILTSTELL 01.1 DYRKING AV JORDBRUKS- OG HAGEBRUKSVEKSTAR Dyrking av jordbniksvekstar Omfattar korn, poteter og fifirvekstar Dyrking av grønsaker og blomstrar grupperast under Dyrking av hagebrulcsvekstar Utleige av jordbruksareal grupperast under Utleige av eigen fast eigedom elles Dyrking av hagebruksvekstar Omfattar grønsaker, blomstrar, planter og dyrking og innsamling av sopp Dyrking av krydderurter grupperast under Dyrking av frukt, bær og krydderurter Dyrking av skogplanter grupperast under Skogbruk elles Dyrking av hagebruksvekstar på friland Dyrking av hagebruksvekstar i veksthus Dyrking av frukt, bær og krydderurter Omfattar også innsamling av ville bær 01.2 HUSDYRHALD Storfehald og mjølkeproduksjon Saue- og geitehald. Oppdrett av hestar Oppstalling av hestar grupperast under Tenester i tilknyting til husdyrhald Rideskolar grupperast under Sport og idrett elles Svinehald Fjørfehald og eggproduksjon Produksjon av flør og dun grupperast under Slakting og produksjon av fiorfekjott Husdyrhald elles 6 Omfattar pelsdyrhald, kaninhald, biavl og honningproduksjon, oppdrett av kjæledyr og brukshundar m.m. Trimming og dressur av hundar grupperast under Tenester i tilknyting til husdyrhald 01.3 KOMBINERT HUSDYRHALD OG PLANTEPRODUKSJON Kombinert husdyrhald og planteproduksjon 01.4 TENESTER I TILKNYTING TIL JORDBRUK Jordbrukskonsulentar grupperast under Bedriftsrådgiving Tenester i tilknyting til planteproduksjon Omfattar jordkultivering, sprøyting mot skadedyr, klipping av tre og busker, innhausting, høypressing, pakking, drift av vatningsanlegg, tilplanting og vedlikehald av idrettsanlegg, parkar og hagar m.m. Drenering av jord- og skogbruksareal grupperast under Riving av bygningar og flytting av masse Utleige av jordbruksmaskiner utan personell grupperast under Utleige av landbruksmaskiner Hage- og landskapsarkitektar grupperast under Arkitektverksemd Landbruksutstillingar og -messer grupperast under Forretningsmessig tenesteyting ikkje nemnd annan stad Jordbruksorganisasjonar grupperast under Næringslivs- og arbeidsgivarorganisasjonar Tenester i tilknyting til husdyrhald Omfattar inseminasjon, klipping av sauer, trimming og dressur av hundar, hundepensjonat, oppstalling av hestar m.m. Utleige av beiteareal grupperast under Utleige av eigen fast eigedom elles Veterinærar grupperast under Veterinærtenester 01.5 JAKT, VILTSTELL OG TENESTER I TILKNYTING TIL JAKT OG VILTSTELL Jakt, viltstell og tenester i tilknyting til jakt og viltstell Omfattar jakt og fangst av fuglar og landpattedyr, selfangst, egg- og dunsanking m.m. Kvalfangst grupperast under Fiske og fangst Jakt driven som sport og rekreasjon grupperast under Sport og idrett elles 02 SKOGBRUK OG TENESTER I TILKNYTING TIL SKOGBRUK

9 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk 02.0 SKOGBRUK OG TENESTER I TILKNYTING TIL SKOGBRUK Skogbruk Avverking Omfattar avverking av tømmer og ved Sal av juletre frå torg grupperast under Torghandel Skogbruk elles Omfattar gjødsling, dyrking og utplanting av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering, innsamling av kongler og mose m.m Tenester i tilknyting til skogbruk Omfattar driftsplanlegging, tømmermåling, transport av skogvyrke fram til bilveg eller jernbane, sprøyting mot skadedyr m.m. Skogsvegbygging grupperast under Bygging av vegar, flyplassar og idrettsanlegg Utleige av skogbruksmaskiner utan personell grupperast under Utleige av landbruksmaskiner 05 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT. TENESTER I TILKNYTING TIL FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT 05.0 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT. TENESTER I TILKNYTING TIL FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT Fiske og fangst Foredling av fisk, skaldyr og kval på foredlingsanlegg i land eller om bord på fabrikkskip som ikkje driv fangst, grupperast under Opplaging og konservering av fisk og fiskevarer Sportsfiske grupperast under Sport og idrett elles Hav- og kystfiske Omfattar fangst, ising, salting, frysing og anna foredling om bord i fangstfartøyet, lineegning og innsamling av tang og tare Bøting av garn og rioter driven som sjølvstendig verksemd grupperast under Produksjon av tauverk og nett Kvalfangst Omfattar fangst og foredling om bord på fangstfartoy Fangst av havpattedyr elles grupperast under Jakt, viltstell og tenester i tilknyting til jakt og viltstell Ferskvassfiske Fiskeoppdrett og klekkjeri Produksjon av matfisk og skaldyr Produksjon av yngel og setjefisk BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Næringane Bryting og utvinning er brukt i vid meining og omfattar all ekstraktiv verksemd av naturlege forekomstar av malmar, mineral, olje, gass, sand eller torv. Andre aktivitetar som til vanleg blir utførte i nærleiken av eller ved gruvene, slik som knusing, sortering og pelletering, er også klassifiserte her. Dette omfattar også førebuande arbeid for å gjere materialet klart for marknaden Tapping av vatn og mineralvatn frå naturlege kjelder grupperast under Produksjon av mineralvatn og leskedrikker 10 BRYTING AV STEINKOL OG BRUNKOL. UTVINNING AV TORV 10.1 BRYTING AV STEINKOL Bryting av steinkol Omfattar bryting, knusing, reinsing, sortering og agglomerering 10.2 BRYTING AV BRUNKOL Bryting av brunkol Omfattar bryting, vasking, tørking, pulverisering og agglomerering Produksjon av trekol grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 10.3 STIKKING AV TORV Stikking av tory Produksjon av mineralsk ull og asbest grupperast under' Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 11 UTVINNING AV RAourE OG NATURGASS. TENESTER I TILKNYTING TIL OLJE- OG GASSUTVINNING 11.1 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS Utvinning av råolje og naturgass 7

10 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 11.2 Omfattar utvinning av råolje, naturgass, kondensat og våtgass (NGL), inkludert stabilisering, separering og fraksjonering Omfattar også prosjektering og boring for eiga rekning og verksemd til rettshavarar Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning utførte på kontrakt grupperast under Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt grupperast under Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt Produksjon av industrigassar grupperast under Produksjon av industrigassar Transport av olje og gass i rørleidning grupperast under Rortransport TENESTER I TILKNYTING TIL OLIE- OG GASSUTVINNING Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning Omfattar boring av leite-, avgrensings- og produksjonsbrønnar utført på kontrakt m.m. Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøkingar grupperast under Geologiske undersøkingar 12 BRYTING AV URAN- OG THORIUMMALM 12.0 BRYTING AV URAN- OG THORIUMMALM Bryting av uran- og thoriummalm Produksjon av metallisk uran grupperast under Produksjon av kjernebrensle 13 BRYTING AV METALLHALDIG MALM 13.1 BRYTING AV JERNMALM Bryting av jernmalm Omfattar bryting, knusing, vasking, tørking, sortering, brenning og røsting Rosting av jernsulfid grupperast under Produksjon av industrigassar 13.2 BRYTING AV IKKJE-JERNHALDIG MALM MED UNNTAK AV URAN- OG THORIUMMALM Bryting av ikkje-jernhaldig malm med unntak av uranog thoriummalm Omfattar malmar som inneheld aluminium, kopar, bly, sink, tinn, mangan, krom, kobolt, molybden, tantal, vanadium, gull, sølv og platina Omfattar også svovelkis Produksjon av aluminiumoksid grupperast under Produksjon av halvfabrikat av aluminium 14 BERGVERKSDRIFT ELLES 14.1 BRYTING AV STEIN Bryting av stein til byggje- og anleggsverksemd Omfattar grovhogging i steinbrot av m.a. granitt, sandstein og marmor Tilskjering av stein utanfor steinbrot grupperast under Steintilarbeiding Bryting av kalkstein, gips og krit Bryting av skifer 14.2 UTVINNING AV SAND OG LEIRE Utvinning frå grus- og sandtak Omfattar bryting av stein til pukk og singel og etterfølgjande knusing Omfattar også skjelsand Utvinning av leire og kaolin Omfattar også eldfast leire 14.3 BRYTING OG UTVINNING AV KJEMISKE MINERAL OG GJØDSELSMINERAL Bryting og utvinning av kjemiske mineral og gjødselsmineral Omfattar også olivin og nefelin og produksjon av torvstr0 og huminal 14.4 PRODUKSJON AV SALT Produksjon av salt Omfattar utvinning, knusing, reinsing og raffinering 14.5 ANNA BRYTING OG UTVINNING Anna bryting og utvinning Omfattar asbest, fossilt kiselmjøl, naturleg grafitt, talkum, feltspat, utvinning av naturleg asfalt m.m. INDUSTRI Næringane Industri er definert som fysisk eller kjemisk tilarbeiding av materiale eller delar til nye produkt, anten arbeidet er utført maskinelt eller manuelt, eller om det er utført i ein fabrikk eller i heimen, eller om produkta er selde en gros eller en detail. 8

11 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk Montering av delar blir rekna som indust ri, med Slakting og produksjon av forfekjott unntak av dei tilfella der aktiviteten er spesielt klassifisert i ei eller anna gruppe under næringa 45 Omfattar også produksjon av kaninkjøtt, fjør og dun Byggje- og anleggsverksemd slik som: Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer - oppsetting av ferdighus og bygnings-konstruksjonar på byggjeplassen når dette blir utført av underentreprenorar - montering på staden av sjølvproduserte seksjonar og delar til bruer, jernbaner, taubaner, heisar, rulletrapper, sentralvarme- og ventilasjonsanlegg m.m. Montering og installasjon av sjølvproduserte maskiner er klassifisert i same industrigruppe som produksjonen av den vara som blir installert Montering og installasjon av innkjøpte maskiner og utstyr utført som ei teneste i samband med salet av ei vare, er klassifisert som varehandel. Aktiviteten til bedrifta som primært er engasjert i vedlikehald og reparasjon av maskiner er som hovudregel klassifisert i same industrigruppe som produksjonen av varene. Bedrifter der hovudaktiviten er reparasjon av hushaldsmaskiner og -utstyr, motorkjøretøy og andre konsumvarer, er i hovudregelen klassifiserte i den tilsvarande gruppa i næring 50 eller 52, i samsvar med den type vare som er reparert. Ei eller anna vesentleg endring, modernisering eller rekonstruksjon av varene blir rekna som industri. Produksjon av spesialkomponentar, delar og tilhørande ting til maskiner og utstyr er som hovudregel klassifiserte i same gruppe som produksjonen av dei maskinene og det utstyret som delane passar til. Likevel hører støyping og forming av spesialdelar og tilhørande ting av plast inn under næringshovudgruppe 25.2 Produksjon av plastprodukt. Produksjonen av ikkje-spesialiserte komponentar og delar til maskiner og utstyr, til dømes stempel, elektriske motorar, ventilar, koplingar, kulelager m.m., er klassifiserte i tilsvarande industrigruppe, utan omsyn til kva slags maskiner eller utstyr desse delane skal inngå i Konservering av frukt og grønsaker elles 15 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDDEL OG DRIKKEVARER 15.1 PRODUKSJON, OPPLAGING OG KONSERVERING AV KJØTT OG KJØTTVARER Slakting og produksjon av kjøtt Omfattar produksjon av huder, skinn og oppriven ull og tilarbeiding av slakteavfall og ekstrahering av etande animalsk feitt (natursmult) Produksjon av fiefifekjott grupperast under Slakting og produksjon av fiørfekjøtt Tørking, salting og røyking av kjøtt grupperast under Produksjon av kjøtt- og fiørfevarer Omfattar tørking, salting og røyking av kjøtt og fjørfe, produksjon av kjøttdeig, pølser, kjøttpålegg, kjøttbuljong og kjøttekstrakt og ferdigmat 15.2 OPPLAGING OG KONSERVERING AV FISK OG FISKEVARER Opplaging og konservering av fisk og fiskevarer Omfattar også opplaging og konservering om bord i fabrikkskip Produksjon av fiskeoljer og -feitt grupperast under Produksjon av rå fiskeoljer og -feitt Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefiletar, skaldyr og blautdyr Produksjon av fiskehermetikk Opplaging og konservering av fisk og fiskevarer elles Omfattar også fiskemjøl og ferdigmat Produksjon av fiskesuppe grupperast under Produksjon av næringsmiddel elles 15.3 KONSERVERING AV FRUKT OG GRØNSAKER Konservering av poteter Omfattar produksjon av potetmjøl, potetmos, potetgull, industriell shelling av poteter m.m Produksjon av juice av frukt og grønsaker Konservering av saft med sukker grupperast under Produksjon av mineralvatn og leskedrikker Omfattar produksjon av syltetøy, marmelade, gele, frysing, tørking og nedlegging i olje eller vineddik av frukt, nøtter og grønsaker Omfattar også produksjon av steikt lauk Produksjon av mjøl av tørka belgfrukter grupperast under Produksjon av kornvarer Produksjon av kandiserte frukter og twitter grupperast under Produksjon av kakao, sjokolade og drops 15.4 PRODUKSJON AV VEGETABILSKE OG ANIMALSKE OLJER OG FEITTSTOFF 9

12 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Ekstrahering av animalsk feitt grupperast under Slakting og produksjon av kjøtt Produksjon av uraffinerte oljer og feitt Produksjon av rå fiskeoljer og -feitt Omfattar ekstrahering av oljer frå fisk og havpattedyr Produksjon av andre uraffinerte oljer og feitt Omfattar også produksjon av mjøl av grønsaker, rotfrukter og nøtter, produksjon av frukostprodukt og produksjon av ferdigblanda mjøl og deig Produksjon av stivelse og stivelsesprodukt Omfattar stivelse av ris, poteter, mais m.m. Omfattar også glukose, glukosesirup, maltsukker, gluten, tapioka og raffinert olje av mais Omfattar rå vegetabilske oljer t.d. olivenolje, soyabønneolje, palmeolje, solsikkeolje, bomullsolje, raps-, ryps- og sennepsolje, linolje og maisolje Produksjon av laktose grupperast under Produksjon av meierivarer 15.7 PRODUKSJON AV FOR Omfattar også produksjon av oljehaldig mjøl av fro og otter og ikkje-etande animalske oljer og feittstoff Produksjon av for til husdyrhald Produksjon av raffinerte oljer og feitt Omfattar ferdige fôrblandingar og tilskot til for til landbruk og pelsdyral Produksjon av animalske oljer og feitt Omfattar også tilskot til for og for til fiskeoppdrett Produksjon av vegetabilske oljer og feitt Produksjon av for til kjæledyr Produksjon av raffinert olje av mais grupperast under Produksjon av stivelse og stivelsesprodukt PRODUKSJON AV ANDRE NÆRINGSMIDDEL Produksjon av margarin og andre etande feittstoff Produksjon av brød og ferske konditorvarer Omfattar også kunstsmult 15.5 PRODUKSJON AV MEIERIVARER OG ISKREM Produksjon av meierivarer Omfattar yoghurt, ost, smør, kondensert mjølk, tørrmjølk, kasein, laktose m.m. Produksjon av ubehandla frisk mjølk grupperast under Storfehald og mjølkeproduksjon Omfattar brød og ferske konditorvarer og deig til brød og kaker Produksjon av kavring og kjeks og konserverte konditorvarer Omfattar også saltstenger og salte kjeks Produksjon av sukker Omfattar også produksjon av sirup og melasse Produksjon av margarin og blandingsprodukt der margarin eller liknande produkt inngår, grupperast under Produksjon av margarin og andre etande feittstoff Produksjon av kakao, sjokolade og drops Produksjon av sjokolademjølk grupperast under Produksjon av mineralvatn og leskedrikker Produksjon av iskrem Isbarar grupperast under Drift av gatekjøkken, salatbarar og pølsebuer Produksjon av glukose, glukosesirup og maltsukker grupperast under Produksjon av stivelse og stivelsesprodukt Omfattar også tyggjegummi og kandiserte frukter og otter Produksjon av pastavarer Omfattar makaroni, nudlar, spagetti, tagliatelli m.m PRODUKSJON AV KORNVARER, STIVELSE OG STIVELSESPRODUKT Produksjon av potetmjøl grupperast under Konservering av poteter Produksjon av kornvarer Omfattar mjøl og gryn av kveite, rug, havre, mais, ris m.m Tilarbeiding av te og kaffi Omfattar også produksjon av pulverkaffi, kaffierstatningar, krydderekstrakt og pakking av te i teposar Produksjon av smakstilsetjande stoff og krydder Omfattar krydder, eddik, majones, sennepsmjøl, remulade, tomatketchup m.m. 10

13 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk Dyrking av krydderplanter grupperast under Dyrking av frukt, bær og krydderurter Produksjon av bordsalt grupperast under Produksjon av salt Produksjon av homogeniserte matprodukt og diettmat Omfattar slankeprodukt, diettmat, glutenfrie produkt, diabetikarvarer, emæringsprodukt spesielt til sportsutøvarar, barnemat og morsmjølktillegg Produksjon av næringsmiddel elles Omfattar supper og buljongar, gjær, eggepulver m.m PRODUKSJON AV DRIKKEVARER Tapping av drikkevarer grupperast under Engroshandel med drikkevarer Produksjon av destillerte alkoholhaldige drikkevarer Omfattar whisky, brandy, gin, likørar m.m Produksjon av etylalkohol av gjæra råvarer Omfattar produksjon av rein sprit Produksjon av vin Produksjon av syntetisk etylalkohol grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Omfattar bordvin, heitvin og musserande vin basert på druer eller konsentrat av druemost Produksjon av vermouth grupperast under Produksjon av andre ikkje-destillerte gjæra drikkevarer Produksjon av andre fruktvinar Produksjon av andre ikkje-destillerte gjæra drikkevarer Omfattar mjød, risvin m.m Produksjon av 01 Produksjon av øl grupperast under Produksjon av øl Produksjon av malt Produksjon av mineralvatn og leskedrikker Omfattar drikkevarer på basis av mjølk eller kakao, iste m.m. Omfattar også sukkerhaldig saft og tapping av vatn og mineralvatn frå naturlege kjelder og frysing av is Produksjon av reinfrukt- og grønsaksaft og nektar grupperast under Produksjon av juice av frukt og grønsaker 16 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER 16.0 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER Produksjon av tobakksvarer Dyrking og forarbeiding av tobakk grupperast under Dyrking av jordbruksvekstar 17 PRODUKSJON AV TEKSTILAR 17.1 PRODUKSJON AV GARN OG TRÅD Tilarbeiding og spinning av fibrar av bomullstype Tilarbeiding og spinning av fibrar av kardegarntype Tilarbeiding og spinning av fibrar av kamgarntype Tilarbeiding og spinning av fibrar av lintype Tvinning og spinning av fibrar av silketype Produksjon av sytråd Omfattar sytråd av alle typar materiale Tilarbeiding og spinning av andre tekstilfibrar Omfattar produksjon av jute, bast, papir, kunstfibergam m.m. Produksjon av syntetiske fibrar og duk grupperast under Produksjon av kunstfibrar Produksjon av glasfibrar grupperast under Produksjon av glasfibrar Produksjon av asbestgarn grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 17.2 VEVING AV TEKSTILAR Omfattar veving av tekstilar av ulikt materiale Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer av tekstilar grupperast under Produksjon av golvteppe, - matter og -ryer Produksjon av fiberduk grupperast under Produksjon av ikkje-vovne tekstilar og tekstilvarer med unntak av klede Veving av stoff av bomullstype Omfattar også veving av fløyel, plysj og frottéstoff Veving av band grupperast under Produksjon av tekstilar elles 11

14 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Veving av stoff av kardegarntype Veving av stoff av kamgarntype Veving av silke Veving av andre tekstilar Omfattar veving av stoff av hamp, jute, bastfibrar, glasfibrar m.m. Veving av asbest grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 17.3 ETTERBEHANDLING AV TEKSTILAR Etterbehandling av tekstilar Omfattar bleiking, farging, trykking, tørking, damping og krymping både av tekstilar og klede 17.4 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER MED UNNTAK AV KLEDE Produksjon av tekstilvarer med unntak av klede Produksjon av tekstilvarer til teknisk bruk grupperast under Produksjon av tekstilar elles Produksjon av utstyrsvarer Omfattar sengetøy, handklede, vatteppe, dyner, puter, gardiner m.m Produksjon av andre tekstilvarer med unntak av klede Omfattar soveposar, milegardiner, overtrekk til møblar, presenningar, telt og anna campingutstyr, segl, markiser, flagg, banner og vimplar, redningsvestar, fallskjermar m.m PRODUKSJON AV ANDRE TEKSTILAR Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer Omfattar også golvbelegg av nålefilt Produksjon av golvbelegg av kork og flettemateriale grupperast under Produksjon av varer av kork og flet temateriale Produksjon av golvbelegg av gummi grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles Produksjon av golvbelegg av plast grupperast under Produksjon av byggjevarer av plast Produksjon av golvbelegg av linoleum og andre harde golvbelegg grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad Produksjon av tauverk og nett Omfattar reip og tauverk av tekstilfibrar o.l. Omfattar også reip og tauverk av tekstilfibrar impregnerte eller kledde med eit lag av gummi eller plast og produkt av reip og nett som t.d. fiskegarn, skipsfenderar og støytputer Produksjon av hårnett grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles Produksjon av ikkje-vovne tekstilar og tekstilvarer med unntak av klede Omfattar også fiberduk Produksjon av tekstilar elles Omfattar vovne band, filt, etikettar og emblem, tyll, blonder og kniplingar, broderi som metervare, tekstilvatt, tekstilvarer til teknisk bruk m.m. Omfattar også fletta band og snorer Produksjon av golvbelegg av nålefilt grupperast under Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer Produksjon av duk av voven metalltråd grupperast under Produksjon av varer av metalltråd 17.6 PRODUKSJON AV STOFF AV TRIKOTASJE Produksjon av stoff av trikotasje Omfattar strikka eller hekla stoff Omfattar også fløyel, plysj og frottéstoff Produksjon av ferdig strikka eller ferdig hekla produkt grupperast under 17.7 Produksjon av klede av trikotasje 17.7 PRODUKSJON AV KLEDE AV TRIKOTASJE Produksjon av strømpevarer 'Omfattar strikka eller hekla strømpevarer inkl. sokkar, knestrømper og strømpebukser Produksjon av genserar, jakker og vestar av trikotasje 18 PRODUKSJON AV KLEDE. REIING OG FARGING AV PELSSKINN 18.1 PRODUKSJON AV KLEDE AV LtR Produksjon av klede av ler Omfattar også klede av kunstler Produksjon av hanskar, belte, slips m.m. grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles Sportshanskar og andre sportsartiklar av ler grupperast under Produksjon av sportsartiklar 12

15 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk 18.2 PRODUKSJON AV ANDRE KLEDE OG TILHØRANDE UTSTYR Produksjon av strikka og hekla klede grupperast under Produksjon av klede av trikotasje Reparasjon av klede grupperast under Reparasjon av hushaldsvarer og varer til personleg bruk elles Produksjon av arbeidstøy Omfattar kjeledressar, uniformer o.l. Produksjon av arbeidstøy av sveisa gummi grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles Produksjon av arbeidstøy av sveisa plast grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av anna yttertøy Omfattar frakkar, dressar, drakter, kjolar, bukser, anorakkar, vindjakker o.l. Produksjon av yttertøy av sveisa gummi grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles Produksjon av yttertøy av sveisa plast grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av undertøy Omfattar underbukser, truser, bh-ar, korsett, underskjørt o.l. Omfattar også skjorter, bluser, nattøy og morgonkåper Produksjon av babytøy grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles Produksjon av klede og utstyr elles Omfattar babytøy, treningsdrakter, skidrakter, badetøy, hanskar, belte, skjerf, slips, hårnett, m.m. Sportshanskar grupperast under Produksjon av sportsartiklar 18.3 REIING OG FARGING AV PELSSKINN. PRODUKSJON AV PELSVARER Reiing og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer Omfattar reiing, farging, garving, bleiking, klipping og samansying av pelsskinn, produksjon av klesplagg og diverse varer av pelsskinn som golvteppe, pusseskinn og pol6rklutar m.m. Omfattar også syntetisk pels og varer av syntetisk pels Pelsluer og klede med pelsskinnkant grupperast under Produksjon av klede og utstyr elles 19 PREPARERING AV LER. PRODUKSJON AV REISEEFFEKTAR, SALMAKARARTIICLAR OG SKOTØY 19.1 REIING AV LER Reiing av ler Omfattar garva, semska, pergamentbehandla, lakka og metallisert ler Omfattar også produksjon av kunstler Produksjon av klede av ler grupperast under Produksjon av klede av ler Produksjon av tilhørande utstyr elles til klede av ler grupperast under Produksjon av klede og tilhørande utstyr elles Garving og reiing av pelsskinn og huder med hår grupperast under Reiing og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer Produksjon av imitert ler grupperast under Produksjon av gummiprodukt elles og Produksjon av plastprodukt elles 19.2 PRODUKSJON AV REISEEFFEKTAR OG SALMAKARARTIKLAR Produksjon av reiseeffektar og salmakarartiklar Omfattar reiseeffektar utan omsyn til materiale, pengepungar, penal, urreimar, drivreimar og pakningar av ler m.m. Produksjon av hanskar, hattar og belte av ler grupperast under Produksjon av klede og tilhørande utstyr elles Produksjon av esker, skrin, etui o.l. grupperast under Produksjon av trevarer elles og Produksjon av varer av papir og papp elles Produksjon av urreimar av metall grupperast under Produksjon av klokker og ur 19.3 PRODUKSJON AV SKOTØY Produksjon av skotøy Omfattar fottøy av ulikt materiale, gamasjar, leggvernarar og delar til sko m.m. Produksjon av stoffsko utan sole grupperast under Produksjon av klede og tilhørande utstyr elles Produksjon av tresolar grupperast under Produksjon av trevarer elles Produksjon av skotøy av asbest grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 13

16 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Produksjon av ortopediske sko grupperast under Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artiklar 20 PRODUKSJON AV TRELAST OG VARER AV TRE, KORK, STRÅ OG FLETTEMATERIALE MED UNNTAK AV MØBLAR 20.1 SAGING, HØVLING OG IMPREGNERING AV TRE Saging, høvling og impregnering av tre Saging og høvling av tre Omfattar også produksjon av jernbanesviller, parkettstavar, treull, sag- og høvelflis Produksjon av tømmer grupperast under Avverking Produksjon av takspon, rammer og møbellister grupperast under Produksjon av bygningsarti klar Treimpregnering Omfattar kasser, tønner, kar, baljer, bytter o.l. Omfattar også pallar og kabeltromlar Produksjon av skrin, etui og likkister grupperast under Produksjon av trevarer elles Produksjon av emballasje av flettemateriale grupperast under Produksjon av varer av kork og flettemateriale 20.5 PRODUKSJON AV ANDRE TREVARER OG VARER AV KORK OG FLETTEMATERIALE Produksjon av trevarer elles Omfattar handtak og skaft til verktøy, kostar eller børstar; esker, skrin, etui, likkister, hushaldsartiklar og pynteting av tre, tresolar, spolar, trådsneller, garnrullar m.m. Produksjon av skotøy av tre grupperast under Produksjon av skotøy Produksjon av treemballasje grupperast under Produksjon av treemballasje 20.2 PRODUKSJON AV FINER, KRYSSFINER, LAMELLTRE, SPONPLATER, FIBERPLATER OG ANDRE BYGNINGS- OG MØBELPLATER AV TRE Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 20.3 PRODUKSJON AV MONTERINGSFERDIGE HUS OG BYGNINGSARTIKLAR Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartiklar Produksjon av monteringsferdige hus Omfattar prefabrikkerte hus og bygningselement Oppføring av monteringsferdige hus utført av underentreprenorar grupperast under Oppforing av bygningar Produksjon av bygningsartiklar Produksjon av varer av kork og flettemateriale Omfattar dører, vindauge, møbellister, rammer, trapper, takstolar m.m. Produksjon av kontormøblar grupperast under Produksjon av andre møblar for kontor og butikk Produksjon av kjokkenmøblar grupperast under Produksjon av andre kjokkenmoblar Produksjon av lamper og lysutstyr av tre grupperast under Produksjon av lysutstyr og elektriske lamper Produksjon av urkasser grupperast under Produksjon av klokker og ur Produksjon av møblar grupperast under 36.1 Produksjon av møblar Produksjon av leiketøy av tre grupperast under Produksjon av spel og leiker Produksjon av bijouterivarer av tre grupperast under Produksjon av bijouterivarer Produksjon av kostar og børstar grupperast under Produksjon av kostar og børstar Produksjon av fyrstikker, spaserstokkar og piper grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad Omfattar tilarbeiding av naturkork og produksjon av golvbelegg av kork, produksjon av matter, teppe og skjermar av flettemateriale og korgmakarvarer Produksjon av matter og teppe av tekstilmateriale grupperast under Produksjon av golvteppe, -matter og -ryer 20.4 PRODUKSJON AV TREEMBALLASJE Produksjon av treemballasje Produksjon av møblar av kork og flettemateriale grupperast under Produksjon av møblar elles 14

17 Standard for næringsgrupperingnoregs offisielle statistikk 21 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER 21.1 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPP Produksjon av papirmasse Omfattar også attvinning av papir Produksjon av cellulosederivat grupperast under Produksjon av basisplast Produksjon av mekanisk tremasse Omfattar også papirmasse av avfallspapir Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose Produksjon av papir og papp Omfattar også papir og papp dekt med eit plastlag, cellulosevatt og vatt av cellulosefibrar Produksjon av bølgjepapp grupperast under Produksjon av bølgjepapp og emballasje av papir og papp Produksjon av tapet grupperast under Produksjon av tapet 21.2 PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR OG PAPP Produksjon av bølgjepapp og emballasje av papir og papp Omfattar bølgjepapp og ulik emballasje av papir og papp slik som esker og kartongar som ein kan brette saman, sekker, posar, kartotekesker o.l. Produksjon av konvoluttar grupperast under Produksjon av kontorartiklar av papir Produksjon av eggekartongar, mjølkekartongar og annan støypt emballasje av papir og papp grupperast under Produksjon av varer av papir og papp elles Produksjon av hushalds-, sanitær- og toalettartiklar av papir Omfattar serviettar, lommetørkle, handkle, dukar, toalettpapir, kjøkkenrullar, sanitetsbind og -tampongar, bleier o.l. Omfattar også beger og tallerknar av papp Produksjon av sanitetsbind av tekstilvatt grupperast under Produksjon av tekstilar elles Produksjon av kontorartiklar av papir Omfattar konvoluttar, brevpapir, korrigeringstape, ringpermar, brevordnarar o.l. Omfattar også karbonpapir, sjølvkopierande papir og datapapir Produksjon av tape av plast og ringpermar og brevordnarar av plast grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av tapet Omfattar også tapet dekt med eit vinyllag og tekstiltapet Produksjon av varer av papir og papp elles Omfattar etikettar, papir- og pappfilter, spolar og trådsneller av papir, eggekartongar, mjølkekartongar m.m. Produksjon av spelekort, spel og leiker av papir og papp grupperast under Produksjon av spel og leiker 22 FORLAGSVERKSEMD, GRAFISK PRODUKSJON OG REPRODUKSJON AV OPPTAK SOM ER SPELA INN 22.1 FORLAGSVERKSEMD Forlegging av bøker Omfattar forlegging av bøker, brosjyrar, flygeblad, ordbøker, leksika o.l. Omfattar også forlegging av atlas, telefonkatalogar og notebøker Forlegging av aviser Forlegging av tidsskrift og vekeblad Forlegging av lydopptak Omfattar forlegging av grammofonplater, CD-ar, lydband m.m Forlagsverksemd elles Omfattar forlegging av kart, fotografi, prospektkort, kalendrar, plakatar, reproduksjonar, blankettar, timeplanar m.m. Produksjon av mikrofichar grupperast under Fotografverksemd 22.2 GRAFISK PRODUKSJON OG TENESTER I TILKNYTING TIL GRAFISK PRODUKSJON Trykking av aviser Omfattar også blad og magasin trykte på avispapir Trykking elles 15

18 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Omfattar trykking av bøker, blad, magasin, notar, brosjyrar, plakatar, reklamemateriale, formular, kart, frimerke, pengesetlar m.m. Trykking av etikettar grupperast under Produksjon av varer av papir og papp dies Bokbinding og sluttføring av trykksaker Setjing og produksjon av klisjear Omfattar fotosats, desktopdesign og -sats o.l Annan grafisk produksjon Omfattar overheadtransparentar, layout, dummyar og gummi- og plaststempel Datostempel grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad 22.3 REPRODUKSJON AV OPPTAK SOM ER SPELA INN Reproduksjon av lydopptak Omfattar reproduksjon av grammofonplater, CD-ar, lydband m.m Reproduksjon av video-opptak Omfattar kopiering av musikkvideoar, videofilmar m.m Reproduksjon av data og program på EDB-medium Omfattar kopiering av program og data på plater og band 23 PRODUKSJON AV KOL- OG PETROLEUMSPRODUKT OG KJERNEBRENSLE 23.1 PRODUKSJON AV KOLPRODUKT Produksjon av kolprodukt Omfattar også koksgass og koltjære Produksjon av bek og bekkoks grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Produksjon av elektrodemasse grupperast under Produksjon av ikkje-metallhaldige mineralprodukt elles 23.2 PRODUKSJON AV RAFFINERTE PETROLEUMSPRODUKT Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt Omfattar drivstoff og brenslegassar, smørjeoljer og -feitt, asfalt, mineralsk terpentin, white-spirit, vaselin, parafin m.m PRODUKSJON AV KJERNEBRENSLE Produksjon av kjernebrensle Omfattar også tilarbeiding av atomavfall og produksjon av radioaktive stoff til industriell eller medisinsk bruk Bryting av uran- og thoriummalm grupperast under Bryting av uran- og thoriummalm 24 PRODUKSJON AV KJEMIKAL OG KJEMISKE PRODUKT 24.1 PRODUKSJON AV KJEMISKE RÅVARER Produksjon av industrigassar Omfattar trykkluft og andre gassar i flytande eller komprimert form og gassar for kjøling og isolering Utvinning av naturgassar grupperast under Utvinning av råolje og naturgass Produksjon av brenslegassar grupperast under Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt Produksjon av fargestoff og pigment Omfattar fargestoff og pigment i ubehandla form eller som konsentrat utan omsyn til materiale Produksjon av behandla fargestoff og pigment grupperast under Produksjon av måling og lakk, trykkfargar og tettingsmiddel Produksjon av andre uorganiske kjemikal Produksjon av karbid Produksjon av uorganiske kjemikal elles Omfattar syrer, basar, alkaliemetall, silisium m.m. Produksjon av nitrersyre, salpetersyre, ammoniakk, ammoniumklorid, fosfat, kaliumnitritt og kaliumnitrat grupperast under Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar Produksjon av aluminiumoksid grupperast under Produksjon av halvfabrikat av aluminium Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Omfattar hydrokarbon, alkoholar, bek, bekkoks, karbolsyrer, eddiksyre, aldehyd, keton, trekol, mineralsk tjære m.m. Produksjon av etylalkohol grupperast under Produksjon av etylalkohol av gjæra råvarer Produksjon av basisplast grupperast under Produksjon av basisplast 16

19 Standard for næringsgruppering Noregs offisielle statistikk Produksjon av syntetisk gummi grupperast under Produksjon av syntetisk gummi Produksjon av salicyl- og acetylsalicylsyre grupperast under Produksjon av farmasøytiske råvarer Produksjon av eteriske oljer grupperast under Produksjon av eteriske oljer Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar Omfattar ublanda og blanda nitrogen-, fosfor- eller kaliumhaldige gjødningsstoff, nitrogenprodukt, salpetersyre, ammoniakk, nitrittar og nitrat av kalium, urea og rå naturlege fosfat, kaliumsalt o.l Produksjon av basisplast Omfattar også cellulosederivat Attvinning av plast grupperast under Attvinning av ikkje-metallhaldig avfall og skrap Produksjon av syntetisk gummi Omfattar syntetisk gummi i ubehandla form eller i form av plater eller band Omfattar også balata og andre blandingar av syntetisk og naturleg gummi 24.2 PRODUKSJON AV PLANTEVERN- OG SKADEDYRMIDDEL OG ANDRE LANDBRUKSKJEMISKE PRODUKT Produksjon av plantevern- og skadedymiiddel og andre landbrukskjemiske produkt Omfattar insektdrepande middel, desinfeksjonsmiddel o.l. Omfattar også rottegift og soppdrepande middel Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar grupperast under Produksjon av gjødsel og nitrogensambindingar 24.3 PRODUKSJON AV MÅLING OG LAKK, TRYKKFARGAR OG TETTINGSMIDDEL Produksjon av blekk og tusj grupperast under Produksjon av kjemiske produkt elles Produksjon av måling og lakk Produksjon av trykkfargar og tettingsmiddel 24.4 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER OG PREPARAT Produksjon av farmasøytiske råvarer Omfattar vitamin, insulin, penicillin og andre antibiotika, salicyl- og acetylsalicylsyre o.l. Omfattar også tilarbeiding av blod, produksjon av kjemisk reint sukker og tilarbeiding av ekstrakt frå kjertlar Produksjon av kjemiske råvarer grupperast under 24.1 Produksjon av kjemiske råvarer Produksjon av farmasøytiske råvarer i detaljpalcningar eller doserte som legemiddel grupperast under Produksjon av farmasøytiske preparat Produksjon av farmasøytiske preparat Omfattar vaksinar, medisinsk preparert vatt, plaster, bandasjar, gas, suturar m.m PRODUKSJON AV SÅPE OG VASKEMIDDEL, REINSE- OG POLERMIDDEL, PARFYME OG TOALETTARTIKLAR Produksjon av såpe og vaskemiddel, reinse- og poldrmiddel Omfattar såpe, oppvaskmiddel, vaskemiddel i fast eller flytande form, polarniddel for ler, tre, bilar, glasog metallvarer, skurepulver og preparat for reinsing av luft Omfattar også glyserol og mjukingsmiddel for tekstilar Produksjon av syntetisk glyserol grupperast under Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Produksjon av måling og lakk, trykkfargar og Produksjon av parfyme og toalettartiklar tettingsrniddel Omfattar parfyme, kosmetikk, solkrem, preparat for Omfattar måling, lakk, porselens-, glas- og manikyr og pedikyr, hårsjampo, hårspray, emaljemåling, sparkel, kitt, treimpregneringsmiddel, permanentpreparat, deodorantar, badesalt, trykkfargar o.1 tannkrem o.l. Omfattar også produksjon av løysings- og fortynningsmiddel og målings- og lakkfjerningsmiddel Produksjon av fargestoff og pigment grupperast under Produksjon av fargestoff og pigment Ekstrahering av eteriske oljer grupperast under Produksjon av eteriske oljer 24.6 PRODUKSJON AV ANDRE KJEMISKE PRODUKT Produksjon av eksplosiv 17

20 Noregs offisielle statistikk Standard for næringsgruppering Omfattar knit, sprengstoff og pyrotekniske artiklar Produksjon av lim og gelatin Omfattar kaseionater, gelatin og gelatinderivat, lim, klister o.l. Omfattar også lim basert på gummi Produksjon av kord grupperast under Produksjon av tekstilar elles Produksjon av gummifottøy grupperast under Produksjon av skotøy Produksjon av lim og lim basert på gummi grupperast under Produksjon av lim og gelatin Produksjon av eteriske oljer Produksjon av parfyme grupperast under Produksjon av parfyme og toalettartiklar Produksjon av fotokjemiske produkt Omfattar lysømtolig papir, film, fotografiske plater m.m Produksjon av uinnspela medium Omfattar produksjon av lydband, videofilmar, diskettar, magnetband m.m Produksjon av kjemiske produkt elles Omfattar pepton og andre proteinderivat, pulver og pasta for lodding og sveising, antifrostvæsker, hydrauliske oljer, blekk og tusjar og aktivt kol m.m. Produksjon av smørjeoljer grupperast under Produksjon av raffinerte petroleumsprodukt 24.7 PRODUKSJON AV KUNSTFIBRAR Produksjon av kunstfibrar Produksjon av sytråd av lcunstfibrar grupperast under Produksjon av syt råd Spinning av lcunstfibergarrz grupperast under Tilarbeiding og spinning av andre tekstilfibrar Produksjon av plastemballasje 25 PRODUKSJON AV GUMMI- OG PLASTPRODUKT 25.1 PRODUKSJON AV GUMMIPRODUKT Produksjon av gummidekk og slangar til gummidekk Produksjon av luftputebåtar grupperast under Bygging og reparasjon av båtar under 100 bruttotonn Produksjon av sportsartiklar av gummi grupperast under Produksjon av sportsarti klar Produksjon av spel og leiker av gummi grupperast under Produksjon av spel og leiker 25.2 PRODUKSJON AV PLASTPRODUKT Produksjon av halvfabrikat av plast Omfattar rør, slangar, plater, film, stenger, profilar, foliar m.m. av plast Omfattar også produkt av skumplast Produksjon av basisplast grupperast under Produksjon av basisplast Produksjon av sjolvheftande plater og band grupperast under Produksjon av plastprodukt elles Produksjon av optiske artiklar av plast grupperast under Produksjon av optiske instrument og fotografisk utstyr Produksjon av skumplastmadrassar utan varetrekk grupperast under Produksjon av madrassar Omfattar posar, sekker, bereposar, kasser, ballongar, flasker, spolar m.m. Produksjon av reiseeffektar av plast grupperast under Produksjon av reiseeffektar og salmakarartiklar Omfattar også camelback Produksjon av byggjevarer av plast Regummiering og vulkanisering av gummidekk Reparasjon av dekk grupperast under Vedlikehald og reparasjon av motorkjøretøy Produksjon av gummiprodukt elles Omfattar halvfabrikat av gummi, gummiimpregnerte tekstilar, garn og stoff, golvbelegg, gummipakningar, gumrnislangar, klede, gummimadrassar til A blåse opp, fenderar m.m. Omfattar dører, vindauge, rammer, lemmar, persienner, rullegardiner og tak-, vegg- og golvbelegg av plast i rullar Omfattar også sanitærartiklar Produksjon av linoleum og anna golvbelegg av hard plast grupperast under Industriproduksjon ikkje nemnd annan stad Produksjon av plastprodukt elles 18

012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers

012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 011 Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster

Detaljer

Nr. 49/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 49/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 29/2002 av 19. desember 2001 2003/EØS/49/31 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90

Detaljer

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?».

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». «Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter Informasjonskampanjer

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8 329 Vedlegg 1 Tabeller 330 330 Vedleggstabell 1 Regioninndeling og statistiske kjennetegn ved Innlandet Kilde: SSB, PANDA og KRDs hjemmesider Innbyggere Andel innb. Innbyggere Sysselatte 4.kvart. 2002

Detaljer

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste) best. nr. 501 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 8. juni 1989, nr. 914 Sist endret 25. oktober 2002. Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne-

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006. av 20.

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006. av 20. Nr. 38/199 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006 2010/EØS/38/24 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning

Detaljer

Magne Holstad Kraftintensiv industri Avgrensning av begrepet

Magne Holstad Kraftintensiv industri Avgrensning av begrepet Notater 3/2010 Magne Holstad Avgrensning av begrepet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 122/15 Løpenr.: 18293/15 Saknr.: 15/1805-2 Ark.nr.: 243 N01SAKSARKIV Dato: 20.05.2015 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråd for næring, kultur og helse REGIONAL TRANSPORTSTØTTE

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 690. des. 90... 5 604. feb. 80... 2 776.

Detaljer

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001 443 Eid Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 037. des. 90... 4 378. feb. 80... 2 276. des.

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 31 GJØDSEL Alminnelige bestemmelser Dette kapittel omfatter de fleste av de produkter som i alminnelighet brukes som naturlig eller kunstig gjødsel. På den andre siden, kapittelet omfatter ikke

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01)

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002 Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller

Detaljer

Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner

Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE Omfatter bruken av planteressursene og de animalske ressursene, inkludert aktiviteter i forbindelse med dyrking av vekster, husdyrhold og -avl, produksjon

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne.

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne. 1 FLEKKFJERNING Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne - spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 4 Bjerkreim Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 223. des. 90... 693. feb. 80... 277. des.

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

oppskrifter kornartane Innhald Baketips Kornblanding Di ega Kornblanding Fine rundstykke

oppskrifter kornartane Innhald Baketips Kornblanding Di ega Kornblanding Fine rundstykke oppskrifter kornartane Innhald Baketips Kornblanding Di ega Kornblanding Fine rundstykke oppskrifter kornartane Baketips Forkortingar dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskei ms = matskei stk

Detaljer

Sporing og merking. Merking

Sporing og merking. Merking Sporing og merking Mange forbrukarar i vår del av verda blir meir og meir bevisste på kva dei et og drikk. Dei veit kva næringsstoff dei treng, og ønskjer enkelt og raskt å få nødvendig informasjon anten

Detaljer

Fakta Framtidas skulebrød. 5. Framtidas skulebrød

Fakta Framtidas skulebrød. 5. Framtidas skulebrød Fakta Framtidas skulebrød 5. Framtidas skulebrød Fakta/oppgåve/oppskrift Framtidas skulebrød Innhald produktutvikling Framtidas skulebrød grove rundstykke Fakta Framtidas skulebrød Produktutvikling Å lage

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2 Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen Vedlegg 2 1-METOKSYPROPAN-2-OL CAS-nr 107-98-2 / EC-nr 203-539-1 / Indeks-nr 603-064-00-3 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter. Produksjon av maling

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1984-72. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos På veg inn i påskedagane planlegg eg gode ting ein kan kose seg med. Ein god marmelade, "sunt" påskegodteri og to deilige dessertar får du servert av meg i dag. Sjokolade er det klassiske påskesnopet,

Detaljer

Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet

Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet Nr. 5-15 AUD-rappor t Foto: Inge Døskeland Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL

K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL Alminnelige bestemmelser Med de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter dette kapitlet hatteemner (stumper), hatter og ferdige hodeplagg, alle slags, uansett

Detaljer

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tekstilstoff som ikke er fremstilt som vevd stoff ved kryssing av varp- og vefttråder, men ved en serie løkker som

Detaljer

Spesialiserte næringer i fem norske byregioner

Spesialiserte næringer i fem norske byregioner Prosjektrapport nr. 1/2004 Spesialiserte næringer i fem norske byregioner Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø Arne Rydningen Tittel Forfattere Spesialiserte næringer i fem norske byregioner

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0829 Kviteseid Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 598. des. 90... 3 47. feb. 80... 990.

Detaljer

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994 I Oktober 1994 i I. 1 1 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra 7!fte heftet blir gjengitt.

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

K A P I T T E L 5 9 TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK

K A P I T T E L 5 9 TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK K A P I T T E L 5 9 TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK 59.01 TEKSTILSTOFF OVERTRUKKET MED NATURLIGE GUMMIER ELLER

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

N Ø K K E L H U L L E T

N Ø K K E L H U L L E T OPPGÅVER 5. 7. ÅRSSTEG 1 (7) NØKKELHULLET Oppgave 1 Kryssord 6 2 5 7 10 3 4 1 11 9 12 8 N Ø K K E L H U L L E T 1 Magert kjøttpålegg 2 Sunt brød i matpakka 3 Grov pasta 4 Kvit blomstergrønsak «cauliflower»

Detaljer

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet LISTE OVER PRODUKTER OG BEARBEIDINGER ELLER FOREDLINGER SOM GIR OPPRINNELSESSTATUS HSposisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding foredling utført på ikkeopprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus (1)

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

Norge i en globalisert verden betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

Norge i en globalisert verden betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv i en globalisert verden i en globalisert verden betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv Berit Emberland, Eirin Totland Ola Tveita Utenlandsk eierskap har stor betydning både for norsk sysselsetting

Detaljer

RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR

RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR Det er viktig å ha eit godt innemiljø i eit hus. Eit godt innemiljø omfattar alle fysiske og kjemiske forhald som påvirker oss inne. Godt innemiljø

Detaljer

K A P I T T E L 6 2 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE

K A P I T T E L 6 2 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE K A P I T T E L 6 2 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter klær, tilbehør til klær samt deler til slike varer for menn, kvinner eller barn, fremstilt

Detaljer

Innhald. Arme riddarar AV grovt brød Sandwich

Innhald. Arme riddarar AV grovt brød Sandwich oppskrifter frå jord til bord Innhald baketips Ostesmørbrød Arme riddarar AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortingar dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskei ms = matskei pk = pakke

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

5 Grønsaker, frukt, bær, blomstrar, planteskule og veksthus

5 Grønsaker, frukt, bær, blomstrar, planteskule og veksthus KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk RETTLEIAR 5 Grønsaker, frukt, bær, blomstrar, planteskule og veksthus KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon.

Detaljer

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 TITLENE PÅ AVSNITT, KAPITLER OG UNDERKAPITLER TJENER BARE TIL

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

Mat til. Eit samarbeid med Fiskeriket UB frå Måløy VGS

Mat til. Eit samarbeid med Fiskeriket UB frå Måløy VGS Mat til Eit samarbeid med Fiskeriket UB frå Måløy VGS Vi serverer Åsen-meny Hjortekarbonade med potetpuré Steikte grønsaker Fjellmat Campsnurrar Grove snurrar med ost og skinke Rødstranda Grillspyd med

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OKTOBER 1987 75. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY AUGUST 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY hnlei Contant Innfør utforsel Innfør,t,

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

[ Virkemidler for regional FoU og

[ Virkemidler for regional FoU og [ Virkemidler for regional FoU og innovasjon hvilken betydning har lokalt produsert mat? ] MENON-publikasjon nr. 8 Desember 2008 Av Anne Espelien og Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Dette kapitlet omfatter: K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser 1. Rå pelsskinn, unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 4 Vedlegg C Liste over landbruksvarer

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Byggsektorens klimagassutslipp

Byggsektorens klimagassutslipp Notat Utarbeidet av: KanEnergi as, Hoffsveien 13, 0275 Oslo, tlf 22 06 57 50, kanenergi@kanenergi.no Utført av: Peter Bernhard og Per F. Jørgensen Dato: 21.12.2006, revidert 19.04.2007 Sammendrag: Basert

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

NOR/310R0892.ggr OJ L 266/10, p. 6-9

NOR/310R0892.ggr OJ L 266/10, p. 6-9 NOR/310R0892.ggr OJ L 266/10, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 892/2010 of 8 October 2010 on the status of certain products with regard to feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer

Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010

Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010 Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010 2015/EØS/58/61 av 10. august 2010 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til tilpasninger

Detaljer

Hamneavgifter for perioden; 01.01.15 31.12.15

Hamneavgifter for perioden; 01.01.15 31.12.15 Hamneavgifter for perioden; 01.01.15 31.12.15 Tysnes Næringspark forestår drift av Tysnes Industrikai, og etter nærare avtale med Tysnes Kommune følger Tysnes Industrikai same avgiftsregulativ som til

Detaljer

Kostholdets betydning

Kostholdets betydning Caroline N. Bjerke Ernæringsfysiolog Kostholdets betydning Et optimalt kosthold med tilstrekkelig inntak av samtlige næringsstoffer, og samtidig riktig tidspunkt for måltider i forhold til trening og konkurranse

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer