Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010"

Transkript

1 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag Måltall Oppsummering Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Særlige vurderinger aktivitet og DRG-poeng Tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten Ventetider Likeverdighet prioritering av pasienter Kvalitet Forskning Innovasjon Norsk pasientskadeerstatning Organisasjon Bemanning Sykefravær Innleie- og lønnskostnader Arbeidsplanlegging Innkjøp Helseforetakene Sykehusapotekene Økonomi Resultat Likviditet Omstilling Produktivitet og effektivitet Kostnad per DRG-poeng Samlet risikovurdering Status per foretak Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuspartner November 2010 Rapport 2. tertial

3 1 Sammendrag 1.1 Måltall Tabell 1: Samlet oversikt Helse Sør-Øst Somatikk 2. tertial tertial 2009 Hittil i år Mål Avvik i % Vurdering Per 2. tertial Endring i % Endring Aktivitet Antall utskrevne døgnbehandling ,7 % ,4 % Antall dagbehandlinger ,0 % ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,8 % DRG-poeng totalt ("Sørge for" ansvaret) ,7 % ,6 % Styrings- og kvalitetsindikatorer 2. tertial 2. tertial Gjennomsnittlig ventetid alle (med og uten rett) 70 Skal reduseres -1,4 % 71-1,4 % Andel korridorpasienter 1,5 % ~ 0 % 1,1 % 36,4 % Andel epikriser sendt innen 7 dager 75,0 % 80 % -6,3 % 72,0 % 4,2 % Andel fristbrudd 9,0 % 0 % 12,0 % -25,0 % Andel liggedøgn utskrivingsklare 3,6 % - 3,4 % 5,9 % Prevalens av sykehusinfeksjoner 5,0 % Skal reduseres 5,2 % -3,8 % Strykninger av planlagte operasjoner 6,2 % < 5 % 6,9 % -10,1 % HR Hittil i år Årsbudsjett Per 2. tertial Årsverk ,2 % Økonomi Forbruk Per 2. tertial Kostnader ,5 % ,9 % Psykisk helsevern 2. tertial tertial tertial Mål Avvik i % Vurdering Per 2. tertial Endring i % Endring Andel epikriser sendt innen 7 dager 79,0 % 80 % -1,3 % 74,0 % 6,8 % Andel fristbrudd 10,0 % 0 % 13,0 % -23,1 % Andel brudd på garantien om behandling innen 65 dager - barn og unge under 23 år med psykiske og/eller rusproblemer 12,0 % ~ 0 14,0 % -14,3 % Psykisk helsevern voksne 2. tertial 2. tertial Andel liggedøgn utskrivingsklare 1,7 % - 1,6 % 6,3 % Hittil i år Per 2. tertial Antall utskrevne døgnbehandling ,0 % ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % 2. tertial 2. tertial Gjennomsnittlig ventetid alle (med og uten rett) 58 Skal reduseres 54 7,4 % Andel korridorpasienter - akuttavdeling 0,1 % ~ 0 % 0,4 % -75,0 % Andel tvangsinnlagte 17,7 % Skal reduseres 17,3 % 2,3 % Andel ambulante konsultasjoner 9,0 % - 7,0 % 28,6 % Andel ikke planlagte reinnleggelser 15,9 % Skal reduseres 20,1 % -20,9 % Psykisk helsevern barn og unge Hittil i år Per 2. tertial Antall utskrevne døgnbehandling ,7 % 620 6,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,0 % 2. tertial 2. tertial Gjennomsnittlig ventetid alle (med og uten rett) 67 Skal reduseres 66 1,5 % HR Hittil i år Årsbudsjett 2. tertial Årsverk ,2 % Økonomi Forbruk Per 2. tertial Kostnader ,7 % ,1 % November 2010 Rapport 2. tertial

4 Tverrfaglig spesialisert behandling for 2. tertial tertial 2009 rusmiddelavhengige (TSB) Hittil i år Mål Avvik i % Vurdering Per 2. tertial Endring i % Endring Sum (HF-er, ideelle sykehus og private rusinstitusjoner) Antall utskrevne døgnbehandling ,1 % ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,3 % 2. tertial 2. tertial Gjennomsnittlig ventetid alle (med og uten rett) 68 Skal reduseres 70-2,9 % Andel epikriser sendt innen 7 dager 77,0 % 80 % -3,8 % 74,0 % 4,1 % Andel fristbrudd 5,0 % 0 % 6,0 % -16,7 % HR Hittil i år Årsbudsjett 2. tertial Årsverk (helseforetakene) ,2 % Økonomi Hittil i år Årsbudsjett Forbruk Per 2. tertial Kostnader ,2 % ,4 % Økonomi 2. tertial tertial 2009 Hittil i år Budsjett Avvik Vurdering Per 2. tertial Endring i % Endring Resultat ,9 % Omstilling ,4 % ,5 % Likviditetsbeholdning ,4 % ,1 % HR 2. tertial tertial 2009 Hittil i år Mål Avvik i % Vurdering Per 2. tertial Endring i % Endring Årsverk ,4 % ,2 % Sykefravær per juli 7,3 % 8,4 % -13,1 % 1.2 Oppsummering Aktivitet Antall døgnpasienter ligger over budsjett og resultat for samme periode i Antall polikliniske konsultasjoner ligger litt under budsjett, men over resultat for Antall dagbehandlinger ligger under budsjett og resultat for samme periode i Aktivitet har vist en positiv utvikling i 2. tertial. Antall DRG-poeng for sørge-for ansvaret viser et samlet avvik på -1,7 prosent i forhold til budsjett. Avviket er redusert fra -2,5 prosent i 1.tertial Aktiviteten samlet innenfor psykisk helsevern for barn og voksne er i samsvar med budsjettmålet om en økning på 2,5 prosent. Samlet aktivitet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) er i god utvikling og over budsjettmål om 5 prosent økning. Ventetider Helse Sør-Øst har i perioden gjennomgående hatt de korteste ventetidene innen alle tjenesteområdene sammenlignet med de andre regionale helseforetakene. Sammenlignet med 2. tertial 2009 er ventetid for rettighetspasienter redusert innen somatikk og TSB, uendret for psykisk helsevern barn og ungdom (BUP) og viser en liten økning for psykisk helsevern voksne (VOP). Antall nyhenviste viser små endringer sammenlignet med samme periode i Antall langtidsventende har økt innen somatikk. og gjelder i hovedsak poliklinisk vurdering/behandling. Det er flest langtidsventende innen fagområdene ortopedi og ørenese-hals sykdommer. Antall ventende totalt er økt innen somatikk og er redusert innen TSB. Nær 90 prosent av de som fremdeles står på venteliste venter på poliklinisk vurdering/behandling Likeverdighet og prioritering av pasienter November 2010 Rapport 2. tertial

5 Andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp viser i 2010 en liten nedgang på alle tjenesteområdene, unntatt BUP, sammenlignet med tidligere år. Andel fristbrudd for rettighetspasienter er betydelig redusert i 2008 og 2009, men viser ingen ytterligere nedgang i Omkring 90 prosent av barn og unge under 23 år med rus og/eller psykiske problemer blir vurdert innen 10 dager og behandlet innen fristen på 65 dager. Kvalitetsmål og styringsvariabler: Antall og andel korridorpasienter gikk betydelig ned i 2008 og 2009, men viser en liten økning for somatikk, og en markert nedgang for psykisk helsevern i Andel epikriser sendt ut innen 7 dager øker jevnt og nærmere seg målet på 80 prosent. Utskrivningsklare pasienter er i hovedsak knyttet til sykehus i Oslo-regionen. Andel strykninger fra planlagt operasjonsprogram er fortsatt noe over det nasjonale målet på 5 prosent. Prevalensen av sykehusinfeksjoner var våren 2010 på 5,0 prosent. Helse Sør-Øst har derved nådd det nasjonale målet på 5 prosent eller lavere og legger best an av regionene. Organisasjon: Bemanningen per august 209 månedsverk lavere enn budsjettert og 332 månedsverk høyere enn i samme periode i fjor. Bemanningen innen somatikk utgjør 67 prosent av den totale bemanningen i Helse Sør-Øst i andre tertial. Sykepleiegruppen er størst i Helse Sør-Øst og utgjør 37,5 prosent av den totale bemanningen. Per august er lønn- og innleiekostnader om lag på nivå med budsjettet. Økonomi: Per 2. tertial er det et negativt budsjettavvik for foretaksgruppen på 58,5 millioner kroner. Dette er en betydelig forbedring i forhold til på samme tid i fjor, hvor det negative budsjettavviket var på 267,5 millioner kroner. Det er fortsatt Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF som har de største utfordringene, mens de fleste andre helseforetakene ligger til dels betydelig bedre enn budsjett. Innkjøp Oppnåelse av målsetning vedrørende besparelser er som planlagt. Utnyttelse av elektroniske innkjøpssystem, som skal understøtte avtalelojalitet, er lav. Forsyningssenteret, som er regionens verktøy for bedret logistikk og avtalelojalitet, brukes ikke i tilstrekkelig grad. Per 2. kvartal har sykehusene i Helse Sør-Øst RHF anskaffet legemidler for 692,6 millioner kroner. Dette er en vekst på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Sykehusene har hittil i år oppnådd 27,2 prosent i gjennomsnittelig rabatt. Dette er omtrent uendret fra 1. kvartal November 2010 Rapport 2. tertial

6 2 Aktivitet Hovedfunn Somatikk: Antall utskrevne døgnpasienter ligger over budsjett og resultat for samme periode i Antall polikliniske konsultasjoner ligger litt under budsjett, men over resultat for Antall dagbehandlinger ligger under budsjett og resultat for samme periode i Reduksjonen i antall dagbehandlinger kan være en følge av endret nasjonal gruppering av hvilke pasienter som registreres som døgn-, dag- og polikliniske pasienter i 2010 (endret DRG-grouper ). Antall DRG-poeng for sørge-for ansvaret i forhold til budsjett viser et samlet avvik på - 1,7 prosent, og redusert fra et avvik på -2,5 prosent i 1.tertial For helseforetakene er det negative avviket på -1,1 prosent. Aktiviteten har vist en positiv utvikling i 2. tertial. Estimat for hele året for antall DRG-poeng tyder på at resultatet vil komme nær budsjettmålet for 2010 Psykisk helsevern: God aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern, særlig for BUP og poliklinikk VOP. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB): Samlet aktivitet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) er i god utvikling og over budsjettmål om 5 prosent økning hittil. 2.1 Somatikk Aktivitet helseforetakene og private ideelle sykehus Antall utskrevne døgnpasienter og antall polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 2,4 prosent og 1,8 prosent over resultatene for samme periode i Antall dagbehandlinger viser et negativt avvik på 16 prosent i forhold til budsjett og et tilnærmet tilsvarende avvik i forhold til resultatet for samme periode i Samlet antall DRG-poeng for sørge-for ansvaret viser et negativt avvik på 1,7 prosent mot -2.5 prosent ved utgangen av 1. tertial 2010 og en økning på 0,6 prosent i forhold til Sammenlignet med 1. tertial 2010 synes aktiviteten nå å være i en positiv utvikling. Estimat for hele året viser at det negative DRG-avviket vil reduseres ytterligere. Dersom estimatet for året slår til, vil det negative DRG-avviket i forhold til budsjett bli marginalt. DRG-poeng for poliklinisk aktivitet og dagpasienter er oppgitt samlet med et negativt avvik på 6,4 prosent (6 746 DRG-poeng). Samlet antall DRG-poeng for poliklinikk og dagbehandlinger er på poeng, hvorav poliklinikk utgjør DRG-poeng og dagbehandling DRG-poeng. Det lave antallet dagbehandlinger kan imidlertid forklare det negative DRGavviket i forhold til budsjettet her. November 2010 Rapport 2. tertial

7 Tabell 2: Samlet aktivitet somatikk per 2. tertial 2010, sammenligning med budsjett og med samme periode i Per august 2010 Endring Somatikk - døgn-, dag og resultat poliklinikk Budsjett Res. hittil i år Avvik fra budsjett Avvik i prosent (Prosent) Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,7 % 2,4 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,7 % -1,9 % Ant. dagbehandlinger ,0 % -16,2 % Ant. inntektsgivende polikl. kons ,1 % 1,8 % DRG-poeng - sørge for-ansv. - døgn ,4 % 1,0 % DRG-poeng - sørge for-ansv. - dag og poliklinikk ,4 % -1,0 % DRG-poeng - sørge for-ansv. - døgn, dag og poliklinikk (eks. dyre biol. legem.) ,7 % 0,6 % DRG-poeng - totalt (egne pas. og pas. fra andre regioner) - døgn, dag og poliklinikk (eks. dyre biol. legem.) ,8 % 0,6 % Det er benyttet omregningsfaktor (0,031) for polikliniske refusjonspoeng i 2009 til DRG-poeng i Tabell 3: DRG-poeng sørge for-ansvaret fordelt på utfører per 2. tertial 2010 Per august 2010 Hele året Virksomhetsnavn Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Årsestimat Årsbudsjett Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,6 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,8 % Sunnaas sykehus HF ,7 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,6 % Vestre Viken HF ,3 % ,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,1 % ,2 % Betanien Hospital ,6 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % ,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,2 % Martina Hansens Hospital ,2 % ,0 % Revmatismesykehuset ,6 % ,5 % Sum private ideele sykehus ,0 % ,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus ,0 % ,1 % Kjøp fra andre helseregioner ,2 % ,8 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,6 % ,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,7 % ,6 % Tabell 3 viser hvordan DRG-aktiviteten fordeler seg på utøver. Samlet er det et negativt budsjettavvik på DRG-poeng (1,7 prosent), herav DRG-poeng (1,1 prosent) ved helseforetakene, mens de private ideelle sykehusene i sum ligger 1,0 prosent over budsjettmålet. November 2010 Rapport 2. tertial

8 Kjøp fra andre helseregioner ligger litt over budsjett. Posten Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre viser et avvik på DRG-poeng (35,6 prosent) i forhold til budsjett. Avviket på antall DRG-poeng kjøpt fra private kommersielle sykehus/andre skyldes dels at inngåtte avtaler er lavere enn budsjettert, jf. redusert avtale med Feiringklinikken i mai 2010, og dels at det er lavere aktivitet hos noen av avtalepartnerne. Akershus universitetssykehus HF er eneste helseforetak med et positivt avvik i forhold til budsjett. De absolutt største negative DRG-avvikene er ved Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF. Som nevnt i tidligere styrerapporter har innføring av ny DRG-gruppering ( DRG-grouper ) i 2010 medført en del problemer både for helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Endringer i DRG-systemet har blant annet medført endring av hvilke opphold som registreres som dagopphold, polikliniske konsultasjoner og døgnopphold. Resultatene hittil er derfor påvirket av denne endringen. Alle forhold vedrørende nye retningslinjer for DRG-gruppering i 2010 er fremdeles ikke på plass. I tillegg har Helsedirektoratet i løpet av våren sendt ut melding om flere feil i DRGgrouperen, og at det i år blir nødvendig med manuell etterregning. Vi har derfor fremdeles ingen sikker oversikt over i hvilke grad endringer i DRG-grupperingen har medført endringer av hvilke pasienter som nå registreres som polikliniske, dagpasienter og døgnpasienter sammenlignet med tidligere. Endringen i grupperingen medfører vansker og usikkerhet når man sammenligner med budsjett 2010, som er basert på grupperingen som var gjeldende i 2009, samt ved sammenligning med resultater for samme periode i Helsedirektoratet har opplyst at de vil komme med nye retningslinjer som kan medføre at koding for ulike opphold og DRG-effekter vil kunne endres. Det avventes nærmere analyse av hvilke konsekvenser endringen i DRG-grupperingen i 2010 har medført. Det er opplyst at Helsedirektoratet vil gjennomføre en slik analyse. Det er derfor en viss usikkerhet rundt aktivitetsrapportering og DRG-poeng for somatikk hittil i år. Det er imidlertid klart at mange opphold som tidligere ble registrert som dagopphold nå registreres som døgnopphold eller polikliniske konsultasjoner. Dette forklarer i stor grad reduksjonen i antall dagopphold i 2010 sammenlignet med budsjett og resultat for samme periode i Det er i tillegg fremdeles stor usikkerhet rundt DRG-poeng dyre biologiske legemidler. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe for blant annet å bistå foretakene i å bedre kvaliteten på registreringen Rehabilitering Rehabilitering skjer i regi av både helseforetakene/sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner. En økende del av rehabiliteringen skjer integrert i sykehusbehandlingen, og blir ikke registrert som rehabilitering. Før mer detaljerte NPR-data foreligger, har vi derfor ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å vise utviklingen på dette området i helseforetakene. Private rehabiliteringsinstitusjoner Registrering av pasientdata fra private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak (RHF) skjer i regi av NPR på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. November 2010 Rapport 2. tertial

9 Tabell 4 gir en oversikt over aktiviteten ved private rehabiliteringsinstitusjoner som hadde avtale med et av de regionale helseforetakene per 1. tertial 2009 og Tabellen viser nedgang i både antall opphold og oppholdsdøgn i alle regionene fra 2009 til Reduksjonen er størst i Helse Midt-Norge og Helse Nord. Tabell 4: Antall opphold og oppholdsdøgn ved private rehabiliteringsinstitusjoner fordelt på helseregion 2008 og RHF Antall opphold Oppholdsdøgn 1. tert tert.2010 Endring i prosent 1. tert tert Endring i prosent Helse Sør-Øst , ,5 Helse Vest , ,0 Helse Midt-Norge , ,0 Helse Nord , ,2 Kilde: Norsk pasientregister. 2.2 Psykisk helsevern Tabell 5 viser at innen psykisk helsevern for voksne ligger aktiviteten litt i overkant av budsjettmål hittil. Innen psykisk helsevern for barn og ungdom ligger aktiviteten godt over budsjettmål hittil og sammenlignet med samme periode i Reduksjon i antall dagbehandlinger sammenlignet med samme periode i 2009 kan tilskrives at tjenestetilbudet i større grad dreies mot poliklinisk behandling. En del av de dagtilbud som tidligere ble gitt i spesialisthelsetjenesten, blir nå utført og registrert som poliklinisk aktivitet. I tillegg har kommunene overtatt mye av ansvaret for dagaktiviteter, spesielt for voksne pasienter. Samlet sett er aktiviteten innen psykisk helsevern tilfredsstillende. Tabell 5: Samlet aktivitet psykisk helsevern per 2. tertial 2010, sammenlignet med budsjett og med samme periode Voksenpsykiatri Res. hittil i år Per august 2010 Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i prosent Endring resultat (Prosent) Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % -0,8 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,9 % -5,2 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,1 % -33,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % 4,2 % Barne - og ungdomspsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,7 % 6,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,8 % -7,6 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,5 % 3,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,8 % 7,0 % Ambulante konsultasjoner psykisk helsevern (voksne) Andel ambulante konsultasjoner (besøk i hjemmet eller annet sted utenfor faste kontorer/behandlingssted) ble innført som en ny indikator i Helse Sør-Øst i Registreringen viser en andel på mellom 8 og 9 prosent i 2010 mot 7 prosent i Variasjonene mellom helseforetakene er imidlertid store, fra 2 prosent ved Akershus universitetssykehus HF til 34 prosent ved Sykehuset Østfold HF. Ambulant virksomhet er tid- November 2010 Rapport 2. tertial

10 og ressurskrevende sammenlignet med ordinær poliklinisk virksomhet, men det er en målsetting at antall ambulante konsultasjoner økes. 2.3 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Samlet sett er antall utskrevne pasienter, antall polikliniske konsultasjoner og antall oppholdsdager dagbehandling over periodisert budsjett hittil i år. Sammenlignet med samme periode i 2009 er antall utskrevne døgnpasienter økt med 9,3 prosent og antall polikliniske konsultasjoner med 8,3 prosent. Det er en god økning i polikliniske konsultasjoner utført av helseforetakene og private ideelle sykehus. Sammenlignet med samme periode i 2009 er andelen døgnopphold ved private institusjoner økt i 2010, uten tilsvarende økning i antall liggedøgn. Dette betyr at liggetiden ved private institusjoner har gått ned og dette gir rom for å ta inn flere pasienter og økt turn-over av pasienter. Samlet sett er aktivitetsutviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige tilfredsstillende og i samsvar med en samlet økning på 5 prosent i Tabell 6: Aktivitet (helseforetak, private og samlet) behandling av rusmiddelavhengige (TSB) per 2. tertial 2010, sammenlignet med budsjett og med samme periode Per august 2010 Endring Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Res. hittil i Avvik fra Avvik i resultat år Budsjett budsjett prosent (Prosent) HF-ene og ideelle sykehus Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,7 % -1,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,6 % -0,7 % Ant. oppholdsdager - dagbeh ,6 % 6,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,4 % 9,1 % Private (kjøp og avtaler med HSØ) Ant. utskrevne pasienter døgnbeh % 41,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling % 2,3 % Ant. oppholdsdager - dagbeh ,7 % 9,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,4 % 4,7 % Sum HSØ (HF-ene og private) Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % 9,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,5 % 1,2 % Ant. oppholdsdager - dagbeh ,2 % 7,7 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,2 % 8,3 % Tabell 7:Andel av total aktivitet innen TSB utført av private. Status per 2. tertial November 2010 Rapport 2. tertial

11 Andel private Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbehandlin 24 % 32 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 62 % 63 % Ant. oppholdsdager - dagbehandling 54 % 55 % Ant. polikliniske konsultasjoner 17 % 16 % 2.4 Særlige vurderinger aktivitet og DRG-poeng Det er en viss usikkerhet knyttet til hvordan endringer i DRG-systemet har slått ut i antall DRG-poeng og ISF-refusjon. Helse Sør-Øst avventer inntil videre analyser og vurdering som Helsedirektoratet vil gjøre i denne sammenheng. Endelig avregning av DRG-poeng kan derfor bli endret i løpet av året eller ved årets slutt. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt DRG-poeng for dyre biologiske hjelpemidler Vurdering og tiltak aktivitet Helseforetakene med avvik fra budsjett på aktivitet blir regelmessig fulgt opp i styrene og i oppfølgingsmøter. Det er satt ned en egen gruppe som skal bistå foretakene med å bedre kvaliteten på registreringen. 3 Tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten 3.1 Ventetider Hovedfunn Helse Sør-Øst har i perioden gjennomgående hatt de korteste ventetidene innen alle tjenesteområdene sammenlignet med de andre regionene. Ventetid for rettighetspasienter er redusert innen somatikk og TSB, uendret for BUP og viser en liten økning for VOP sammenlignet med 2. tertial Lange ventetider ved private rusinstitusjoner bidrar i betydelig grad til at ventetider samlet er lange på dette tjenesteområdet. Antall langtidsventende har økt innen somatikk både for de med rett og de uten rett, og gjelder i hovedsak poliklinisk vurdering/behandling. Det er flest langtidsventende innen fagområdene ortopedi og øre-nese-hals sykdommer. Langtidsventende er knyttet til et mindre antall helseforetak. Antall ventende totalt er økt innen somatikk med 5,5 prosent (6 526 pasienter), og er redusert innen TSB med 8,4 prosent (209 pasienter) sammenlignet med 2. tertial Nær 90 prosent av de som fremdeles står på venteliste venter på poliklinisk vurdering/behandling Antall nyhenviste viser små endringer sammenlignet med samme periode i Utvikling av ventetider generell status Figur 1 viser ventetidsutvikling for alle avviklede pasienter (med og uten rett). I perioden har det vært en liten økning i ventetid på alle tjenesteområdene, særlig i Sammenlignet med 2. tertial 2009 er det ved utgangen av 2. tertial 2010 imidlertid en liten reduksjon for somatikk og behandling av rusmiddelavhengige (TSB), mens det er en liten økning for psykisk helsevern. November 2010 Rapport 2. tertial

12 Figur 1: Utvikling ventetid for alle pasienter (med og uten rett) i perioden Ventetider for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp per 2. tertial er vist i Tabell 8. Tabellen viser en reduksjon på 3 dager for rettighetspasienter innen somatikk og 1 dag for behandling av rusmiddelavhengige (TSB), mens det er en økning i ventetid innen psykisk helsevern for voksne og uendret ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge. Tabell 8: Ventetid (dager) for avviklede pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp.2. tertial Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne Rusbehandling (TSB) Endring m/rett u/rett m/rett u/rett m/rett u/rett Forskjell i ventetid for de med rett og de uten rett er tydelig innen somatikk og psykisk helsevern for barn og unge, men marginal på de andre tjenesteområdene, se Tabell 9. Skille i ventetid for de med rett til nødvendig helsehjelp og de uten slik rett, er i tråd med retningslinjene for prioritering av pasienter. Det registrerte marginale skille i ventetid innen psykisk helsevern for voksne og behandling av rusmiddelavhengige kjenner vi ikke årsaken til, men flertallet av pasientene innen disse tjenesteområdene får tildelt rett til nødvendig helsehjelp og det dreier seg om relativt få pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. November 2010 Rapport 2. tertial

13 Tabell 9: Ventetid (dager) avviklede pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp og differanse per 2. tertial Med rett Uten rett Differanse Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne Behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Langtidsventende Helse Sør-Øst RHF følger utviklingen med langtidsventende pasienter, det vil si de som har ventet over 1 år. Det er praktisk talt kun innen somatikk at det er langtidsventende. Totalt antall har økt, herunder har langtidsventende med rett økt med 313 sammenlignet med samme periode i Flertallet langtidsventende gjelder poliklinikk og gjelder et mindre antall helseforetak (Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Sørlandet sykehus HF). 1/5 av de langtidsventende har rett til nødvendig helsehjelp. 80 prosent av disse venter på poliklinisk vurdering/behandling, 14 prosent venter på dagbehandling og 6 prosent på innleggelse. Se og nærmere redegjørelse om langtidsventende under kapitel Ventelisteutviklingen somatiske fagområder. Tabell 10: Antall totalt og antall med rett på venteliste som har ventet mer enn 1 år per 2. tertial Endring Ant. totalt Ant. med rett Ant. totalt Ant. med rett Ant. totalt Ant. med rett Somatisk Psykisk helsevern (BUP) Psykisk helsevern (VOP) Rusbehandling (TSB) Antall nyhenviste, avviklede og ventende For å få et bedre bilde av utviklingen over tid, har vi valgt å se flere mål i sammenheng. Det gjelder: Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede Antall ventende Ventetid for avviklede pasienter Sett i sammenheng gir disse målene et bedre bilde av behov og kapasitetsutviklingen enn kun ventetid og antall på venteliste alene. Det er registrert en liten økning i antall nyhenvisninger i 2. tertial 2010 innen somatikk (0,5 prosent) og en reduksjon innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (- 5,1 prosent) sammenlignet med 2. tertial Innen psykisk helsevern er det marginale endringer. Se Tabell 11. November 2010 Rapport 2. tertial

14 Tabell 11: Antall nyhenvisninger og tjenesteområde i 2. tertial Endring Endring % Somatikk ,5 % Psykisk helsevern voksne ,3 % Psykisk helsevern BUP ,8 % Rusbehandling (TSB) ,1 % Totalt ,3 % Kilde: NPR. Tabell 12 viser at antall ordinært avviklet fra ventelistene i 2010 sammenlignet med samme periode i 2009 er redusert for somatikk og psykisk helsevern for voksne, mens det er nær uendret på de andre tjenesteområdene. Tabell 12: Antall ordinært avviklet fra ventelistene i 2. tertial 2009 og Endring Endring % Somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern BUP Rusbehandling (TSB) Totalt ,6 % ,4 % ,8 % ,2 % ,7 % Kilde: NPR. Tabell 13 viser at det er flere ventende totalt (4,9 prosent) ved utgangen av 2. tertial 2010 sammenlignet med 2. tertial Mens det er en reduksjon av antall ventende innen behandling av rusmiddelavhengige (TSB), er det en økning på i overkant av pasienter innen somatikk. Tabell 13: Antall ventende og tjenesteområde per 2. tertial Endring Endring % Somatikk ,5 % Psykisk helsevern voksne ,1 % Psykisk helsevern BUP ,6 % Rusbehandling (TSB) ,4 % Totalt ,9 % Kilde: NPR Ventetidsutvikling somatiske fagområder Gjennomsnittlig ventetid for hele gruppen er nå 70 dager, for de med rett til nødvendig helsehjelp 61 dager og for de uten rett 82 dager. Tilsvarende tall i 2. tertial 2009 var henholdsvis 71, 64 og 79 dager. Figur 2 viser at fra 2008 har det vært en jevn liten økning i antall nyhenvisninger. Antall avviklede pasienter øker også, men ikke nok til å redusere ventetid og antall ventende. Utviklingen kan tyde på at det ikke har vært tilstrekkelig samsvar mellom tilstrømning av nye pasienter og behandlingskapasitet i perioden. November 2010 Rapport 2. tertial

15 Figur 2: Antall nyhenviste, avviklede, ventende og ventetid alle (med og uten rett) somatikk. Ventetid og omsorgsnivå Nærmere analyse av ventetidsutviklingen på omsorgsnivå viser at sammenlignet med 2. tertial 2009 er ventetiden for rettighetspasienter økt med 2 dager for innleggelse, redusert med 14 dager for dagbehandling og redusert med 2 dager for poliklinisk behandling. Se Tabell 14. Tabell 14: Ventetid og omsorgsnivå somatikk per 2. tertial Innleggelse Dagbeh. Poliklinikk Endring Innleggelse Dagbeh. Poliklnikk Alle (med og uten rett) Med rett Nær 90 prosent av de som fremdeles sto på venteliste ventet på poliklinisk vurdering/behandling, se Tabell 15. For øvrig er fordelingen på omsorgsnivå omtrent den samme i 2010 som i Tabell 15: Antall ventende alle (med og uten rett) og omsorgsnivå og andel (prosent ventende) ulike omsorgsnivå - somatikk. 2. tertial Innleggelse Dagbeh. Poliklinikk Endring Innleggelse Dagbeh. Poliklnikk Antall Andel (prosent) 6,6 % 5,9 % 4,2 % 6,0 % 89,2 % 88,1 % -0,7 % 1,8 % -1,1 % Ventetid og fagområde Totaltallene for somatikk sier imidlertid lite om kapasiteten på de ulike fagområdene. Figur 3 viser utviklingen i ventetid for rettighetspasienter innen et utvalg fagområder. Det er betydelige variasjoner, men de fleste fagområder har hatt stabile ventetider. For noen fagområder, blant annet øre-nese-hals sykdommer, generell kirurgi og revmatiske sykdommer, har det vært en reduksjon i ventetid, mens det er en økning for nevrokirurgi og generell indremedisin. November 2010 Rapport 2. tertial

16 Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett fagområder somatikk 2. tertial Det er viktig å være klar over at det regionale helseforetaket og sentrale myndigheter ikke har tilgang til mer spesifiserte data for ulike behandlinger og tiltak på det enkelte fagområde. Data fra Norsk pasientregister omfatter kun fagområder innen somatikk. Mer spesifikke data er kun tilgjengelig ved det enkelte sykehus/helseforetak. Det arbeides for at man noe frem i tid skal få tilgang til mer spesifiserte data, det vil si hvilke undersøkelser og behandlinger pasientene venter på, jf. rapporten; Gjennomgang av ventelistemålene. Ventelistemål, kvalitet og tilgang på styringsinformasjon, Helse og omsorgsdepartementet september En viktig alternativ kilde til mer spesifisert informasjon finnes likevel på nettstedet til Fritt sykehusvalg og ved Kontoret for fritt sykehusvalg. Erfaringer fra Kontoret for Fritt sykehusvalg. På registreres forventet ventetid for ulike undersøkelser og behandlinger oppgitt av det enkelte sykehus. Disse ventetidene kan ikke uten videre sammenlignes med ventetider registrert av NPR som registrerer historiske og faktiske ventetider. Kontoret for fritt sykehusvalg registrer forventet ventetid for i overkant av 140 ulike undersøkelser, behandlinger og tiltak. Vi vil her nevne noen erfaringer som er registrert ved Kontoret for Fritt sykehusvalg og som er relevante for somatikk. Det registreres en nedgang i antall henvendelser fra pasienter med behov for operasjon / livstilsbehandling i forbindelse med sykelig overvekt. Det en jevn økning av ventetider på innenfor ortopedi generelt, spesielt øker ventetidene til skulderartroskopi og menisk. Det er lange ventetider for å komme til revmatologisk vurdering. Ventetidene varierer fra 12 uker til 72 uker. Noe redusert ventetid for MR-undersøkelser, men fortsatt stor etterspørsel etter ablasjonsbehandling for hjerteflimmer hvor det fortsatt er lange ventetider November 2010 Rapport 2. tertial

17 Det er lange ventetider for å komme til behandling for fjerning av overskuddshud etter vektreduksjon ved sykelig overvekt. Verken Rikshospitalet eller Ullevål rapporterer ventetid på slik behandling per i dag til Kontoret for fritt sykehusvalg da dette tilbudet er nedprioritert i forhold til andre behandlinger. Ventetiden ved private sykehus med avtale med Helse Sør Øst RHF har begrensede muligheter for kirurgiske inngrep, for eksempel inngår ikke stor bukplastikk i avtaleporteføljen. Langtidsventende somatikk. Som vist foran i Tabell 10 er det innen somatikk omkring rettighetspasienter som har ventet over ett år ved utgangen av 2. tertial Dette er en økning på omkring 300 fra 2. tertial 2009 og omkring 100 fra årsskiftet 2009/2010. Figur 4 viser antall med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet over ett år forelt på omsorgsnivå per 2. tertial Nærmere analyse viser at flertallet, 80 prosent, venter på poliklinisk vurdering eller behandling, 14 prosent venter på dagbehandling og 6 prosent på innleggelse per 2. tertial Figur 4: Helse Sør-Øst antall med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet over 1 år og omsorgsnivå - somatikk. 2. tertial Fagområdene med flest langtidsventende rettighetspasienter er vist i Figur 5 Langtidsventende gjelder først og fremst fagområdene ortopedi og øre-nese-hals sykdommer. For ortopedi er det en økning fra 500 i 2. tertial 2009 til 667 i 2. tertial For øre-nese-hals sykdommer er det en reduksjon fra 378 til 163 i den samme perioden. November 2010 Rapport 2. tertial

18 Figur 5: Antall rettighetspasienter som har ventet over 1 år og fagområde. Status per 2. tertial 2009 og Langtidsventende gjelder i stor grad de samme fagområdene og de samme helseforetakene som i Tabell 16 viser antall langtidsventende rettighetspasienter ved disse helseforetakene ved utgangen av 2. tertial Tabell 16: Langtidsventende ved utvalgte HF-er per 2. tertial tertial 2010 Sum alle - Derav Innleggelse Dagbeh. Poliklinikk omsorgsnivå Ortopedi ØNH Hjerte-sykd. Oslo universitetssykehus HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Vestre Viken HF Generell kir Ved Oslo universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF er det en reduksjon av antall langtidsventende totalt på henholdsvis 300 og 70 fra 2. tertial 2009, mens det ved Vestre Viken HF er en økning på 660 fra 2. tertial Helse Sør-Øst RHF har ikke tilgang til data som viser om disse helseforetakene har mange fristbrudd innenfor de samme områdene, siden vi kun har tilgang til data om fristbrudd på tjenesteområde. Det er fortsatt bekymringsfullt at så mange rettighetspasienter har ventet over ett år. Helse Sør-Øst RHF har påpekt situasjonen og vil fortsatt følge nøye opp de aktuelle sykehusene for å sikre at tallene er reelle og at det ikke skyldes feilregistreing eller at ventelistene ikke er oppdaterte. Dersom økningen er uttrykk for kapasitetsmangel eller helseforetakenes prioritering, vil de aktuelle foretakene bli bedt om å redegjøre nærmere for årsaker og å iverksette tiltak for å rette på situasjonen. Vi er kjent med at de aktuelle helseforetakene arbeider med dette. Det må påpekes at det er knyttet en viss usikkerhet til tallene på langtidsventende. November 2010 Rapport 2. tertial

19 Det kan ikke utelukkes at en del pasienter som er registrert på venteliste ikke er reelle ventende. Behandling kan være utført ved annet sykehus eller behandlingen er ikke lenger aktuell, men dette kommer ikke frem dersom det har vært mangelfull oppdatering av ventelister ved enkelte sykehus Ventetidsutvikling psykisk helsevern Barn og ungdom (BUP) Gjennomsnittlig ventetid for hele gruppen er nå 67 dager, for de med rett 65 dager og for de uten rett 89 dager. Ventetiden er uendret for rettighetspasienter sammenlignet med 2. tertial Fagområdet har ikke langtidsventende (> 1 år). Figur 6 viser at det i perioden har vært rimelig samsvar mellom antall henvisninger, antall avviklede og antall ventende. Utviklingen tyder på at det er et rimelig samsvar mellom kapasitet og henvisninger til dette tjenesteområdet. Figur 6: Antall nyhenviste, avviklede, ventende og ventetid alle (med og uten rett) - psykisk helsevern barn og unge. Voksne (VOP) Gjennomsnittlig ventetid for hele gruppen er nå 58 dager, for de med rett 56 dager og 50 dager for de uten rett. Det er en økning fra 2. tertial 2009 og for rettighetspasienter er økningen på 3 dager. Fra 2008 har det vært en økning i antall nyhenvisninger inn psykisk helsevern for voksne, og ikke fullt ut tilsvarende økning i antall avviklede pasienter. Det har medført en liten økning i antall ventende og ventetid i perioden I 2. tertial 2009 synes det å være tendens til færre nyhenvisninger og antall ventende har ikke økt sammenlignet med 2. tertial 2009, jf. tabell 12 foran. Antall avviklede pasienter har imidlertid gått ned i 2. tertial 2010, jf. også tabell 13 foran. Nærmere analyse viser at ventetiden har økt ved 7 av 11 foretak/sykehus, mens det er en reduksjon i ventetid ved tre foretak og undret ventetid ved ett foretak. November 2010 Rapport 2. tertial

20 Til tross for at ventetidene innen psykisk helsevern for voksne er moderate og lavere enn innen de andre tjenesteområdene, gir likevel økningen i ventetid for rettighetspasienter og færre avviklede pasienter i 2. tertial 2010 grunn til en viss bekymring. Helse Sør-Øst vil følge opp ventetidsutviklingen og aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne nøye i tiden fremover og ta dette snarlig opp med helseforetakene. Figur 7: Nyhenviste, avviklede, ventende og ventetid alle (med og uten rett) - psykisk helsevern voksne. Ventetid og sikkerhetspsykiatri Fra 1. tertial 2010 startet Helse Sør-Øst registrering av ventetid for innleggelse i avdelinger for sikkerhetspsykiatri. Dessverre har vi hittil ikke fått inn komplette data fra alle aktuelle helseforetak. Fra de foretakene som har rapportert, er det ved utgangen av 2. tertial registrert til sammen fire pasienter som ventet på plass ved sikkerhetsavdeling. Ventetiden for de som er tatt inn i sikkerhetsavdeling viser en variasjon fra 1 til 63 dager Ventetidsutvikling tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Gjennomsnittlig ventetid for hele gruppen er 68 dager, for de med rett 69 dager og for de uten rett 62 dager. I 2. tertial 2009 var tallene 70 dager for alle og for de med rett, og 69 dager for de uten rett. Ventetidene viser en moderat, men nedadgående tendens sammenlignet med året November 2010 Rapport 2. tertial

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer