Rapport_ Alta Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport_ Alta Kommune"

Transkript

1 Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE RIG-RAP-1

2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller deler av det må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 2 av 12

3 RAPPORT OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø DOKUMENTKODE RIG-RAP-1 EMNE Grunnundersøkelser Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta Kommune KONTAKTPERSON Johan Fredrik Nilsen ANSVARLIG ENHET 412 Tromsø Geoteknikk SAMMENDRAG Det vurderes utfylling i sjø utenfor vestre rullebane til Alta Lufthavn. Utfyllingen planlegges nesten 2 m lang og 1 m bred og blir i forlengelsen av flystripa. Fyllingen kommer ned til ca. kote minus 4. Sjøbunnshelningen er ca. 1:8 ut til kote minus. Området er et elvedelta og løsmassene består av sand og silt til over 2 m dybde. Total løsmassetykkelse er over 1 m. Stabiliteten av utfyllingen er tilfredsstillende i permanenttilstanden forutsatt oppfylling i ytre del med sprengstein og gjennomsnittlig fyllingsskråning 1:1,. Fyllingen foreslås opparbeidet ved at det først legges ut en steinsjete ved hjelp av sjøredskap opp til kote minus 1. Fyllingstempo og fyllingsplan må prosjekteres slik at det ikke oppstår kritiske poretrykk i området tones dir tones REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Fiolveien 13 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Utførte undersøkelser Grunnforhold Henvisninger Områdebeskrivelse Løsmasser Grunnvann Sikkerhetsprinsipper Regelverk Geotekniske problemstillinger Konsekvensklasse og pålitelighetsklasse Bruddmekanisme Sikkerhetsnivå Geoteknisk kategori Geoteknisk vurdering Stabilitet sjøfylling Setninger Forurenset sjøbunn Volum masser Sluttkommentar Referanser Tegninger RIG-TEG- Oversiktskart -1 Borplan -1 Prøveserie Hull 2-6 Korngradering -1 Profil A-A, B-B og C-C CPTU-sondering Hull 2 Vedlegg Vedlegg 1: stabilitetsberegning Geoteknisk bilag, Felt og laboratorieundersøkelser RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 4 av 12

5 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 1 Innledning 1. Innledning Det vurderes utfylling i sjø utenfor vestre rullebane til Alta Lufthavn. Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen samt en orienterende geoteknisk vurdering av prosjektet. Multiconsult AS har tidligere utført flere undersøkelser i området. Det vises til oppdragene nr. 134, 121 og Resultater fra disse undersøkelsene er delvis innarbeidet i foreliggende rapport. 2. Utførte undersøkelser Feltarbeidet ble utført i uke 14 og 1 i 213. Boringene ble utført med vår borebåt MK Borebas. Det er foretatt 7 dreietrykksonderinger og 1 trykksondering(cpt). Dreietrykksondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til fast grunn. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til bergpåvisning. Trykksondering(CPT) gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet, lagringsforhold, lagdeling og jordartstype samt en indikasjon på poretrykk og materialparametrer. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i faste masser og kan ikke benyttes til bergpåvisning. I tillegg er det tatt opp 1 prøveserie med 4 mm prøvetakingsutstyr. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt i vårt laboratorium i Tromsø. Utenfor kote minus 3 er det utført opplodding. Bunnkotekart er prosessert i Civil 3D. Borbunktene nærmest land ligger 2-3 m under bunnkotekartet og lengst ute ligger de over bunnkotekartet. Høydene på borpunktene er korrekt. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO s høydesystem. Borpunktene er inn målt med Trimble DGPS med nøyaktighet i xyz ±1 cm. Det vises for øvrig til rapportens geoteknisk bilag for beskrivelse av felt- og laboratorieundersøkelser. 3. Grunnforhold 3.1 Henvisninger Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr RIG-TEG-1. Resultat av boringene er vist i profil på tegning nr RIG-TEG Områdebeskrivelse Undersøkt området ligger i sjøen ved den vestre enden av rullebanen til Alta Lufthavn. Området er 3 x 3 m 2 stort og går ut til kote minus 4. Det vises til flyfoto i figur RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side av 12

6 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 3 Grunnforhold undersøkelsesområde Figur 1 Flyfoto av området (kilde: norgeskart.no) Området er en del av elvedeltaet fra Altaelva. Både flyplassen og havneområdet i sør er opparbeidet ved oppfylling. Eksisterende fylling synes å ha fyllingsfot innenfor kote minus 1. Sjøbunnen er brattest mellom kote minus og minus 1 med helning 1:3. Utenfor er sjøbunnshelningen ca. 1:8 ut til kote minus. Mot nord faller sjøbunnen med helning ca. 1:2 til kote minus 1. Sjøkart av området er vist i figur 2. Figur 2: Sjøkart utenfor Alta Lufthavn (kilde: fiskeridirektoratet.no) RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 6 av 12

7 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 3 Grunnforhold 3.3 Løsmasser Sonderingene er avsluttet ca. 2 m under sjøbunn. Det er ikke påtruffet berg. Sonderingene indikerer ensartet grunn i hele området. Sonderingsmotstanden er generelt lav øverst og øker til middels etter til 1 m. Det er tatt opp en prøveserie ved borhull 2. Det vises til tegning nr RIG-TEG-1. Prøveserien er avsluttet ca. 4,8 m under sjøbunn. Den viser sand og silt med skjellrester i øvre del. Målt vanninnhold er mellom 3 og 36 %. Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr RIG-TEG-6. Det er utført CPTU-sondering i borhull 2 ned til,6 m dybde. Sonderingene viser at løsmassene i hovedsak er silt- og sandmasser. Det oppstår et sug i massene i øvre del som indikerer at massene er dilatante. Tolking av friksjonsvinkel gir φ k =3-4. Det vises tegning nr t.o.m. -8. Prøveserier fra 28, utført nært eksisterende fylling, viser at løsmassene også her er sand og silt. Refraksjonsseismikk utført i 1978 viser at berg ligger lavere en kote minus 1 og trolig mye dypere. 3.4 Grunnvann Det er ikke satt ned piezometer i grunnen for registrering av grunnvannstanden. Det antas at grunnvannstanden ved strandsonen følger tidevannet og at grunnvannstanden lengre inn mot land ligger nært terreng. Sand/silt-massene er drenerende og det antas at poretrykkene i de øvre -1 m tilnærmet varierer med tidevann mens under ca. 2 m er vanntrykket i grunnen antakelig tilsvarende middelvannstand RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 7 av 12

8 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 4 Sikkerhetsprinsipper 4. Sikkerhetsprinsipper 4.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: NS-EN 199-1:22 + NA:28 (Eurokode ) NS-EN :24 + NA:28 (Eurokode 7) NS-EN :24 + NA:28 (Eurokode 8) NS-EN 1998-:24 + NA:28 (Eurokode 8) NS 8141, utgave av juni 21. Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk. I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet: Peleveiledningen 212, Norsk Geoteknisk forening (NGF) Statens vegvesen (SV), Håndbok 16 Geoteknikk i vegbygging, 6. utgave, juni Geotekniske problemstillinger Geotekniske problemstillinger er stabilitet av utfylling i sjø. 4.3 Konsekvensklasse og pålitelighetsklasse Konsekvensklasser er behandlet i tillegg B i Eurokode. Tabell NA.A1 (91) i nasjonalt tillegg av Eurokoden gir rettledende eksempler på plassering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i Pålitelighetsklasser (CC/RC) 1-4. Prosjektet plasseres i Pålitelighetsklasse CC/RC 2. Det vil si i samme kategori som blant annet «Kai- og havneanlegg» og «Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg, osv.» iht. tabell NA.A1 (91). Pålitelighetsklasse CC/RC 2 blir i tabell B1 /1/ beskrevet som middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 4.4 Bruddmekanisme Løsmassene består av sand og silt. Massene er friksjonsmasser. Bruddmekanismen vurderes å være nøytral til seig. 4. Sikkerhetsnivå Med konsekvensklasse «CC2 alvorlig» og bruddmekanisme «nøytral» kreves det i henhold Eurocode 7 Tabell A.2 materialfaktor γ M 1,2 for beregninger i aφ-basis. Størrelse og varlighet på poreovertrykk samt helning på fyllingsskråningen vil ikke kunne kontrolleres nøyaktig og dermed være en usikkerhet i stabiliteten. Det anbefales derfor å øke sikkerheten til γ M 1,4 i anleggsfasen og permanentfasen RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 8 av 12

9 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 4 Sikkerhetsprinsipper 4.6 Geoteknisk kategori Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori blir gjort ut fra standarden sitt punkt 2.1 Krav til prosjektering /2/. Prosjektet omfatter utfylling i sjø med høyde på opp til 4 m. Nedre del av fyllingen forutsettes utført med sjøredskap noe som reduserer risiko for personskader ved utfylling. Det velges krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. Prosjekteringen har tilstrekkelig geotekniske data og analyser for å sikre at de grunnleggende kravene blir oppfylt. For den geotekniske prosjekteringen er det utført grunnleggende kontroll ( egenkontroll ) og i tillegg kollegakontroll RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 9 av 12

10 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering Det vurderes utfylling i sjø utenfor vestre del av Alta Lufthavn. Utfyllingen planlegges nesten 2 m lang og 1 m bred og blir i forlengelsen av flystripa. Eksisterende flystripe ligger på kote 3 og videre oppfylling er også lagt i denne høyden..1 Stabilitet sjøfylling Det er utført stabilitetsberegninger av sjøfyllingen. Beregningene er utførte med programmet «Geosuite Stability». Det er utført følgende forutsetninger i beregningene: Oppfylling til kote 3 ved fyllingsfront Last på ytre del av fyllingen q = 1x1,3=13 kn/m2 Fyllingen består av sprengstein med helning 1:1, Materialparametre er vist i tabell 1. Material Sprengstein (fyllmasser) Sand/silt (opprinnelig masser) Friksjonsvinkel, ϕk Attraksjon, a Su kpa Tyngdetetthet, γ 4, 18, kn/m 3 33, 18, kn/m 3 Tabell 1: Materialparametere Fyllingen har tilfredsstillende stabilitet i permanentfasen. Det vises til vedlegg 1. Utlegging av masser vil lage et destabiliserende poreovertrykk i grunnen. Sand/siltmasser drenerer forholdsvis hurtig, men stor løsmassetykkelse medfører likevel at fyllingen vil medføre poretrykksoppbygging under og utenfor fyllingsfoten. Overslagsberegninger gir 3-6 måneder før 7% poretrykket er utlignet. Det foreslås at utfyllingen gjennomføres ved at det først legges ut en omfatningsmolo til ca. kote minus 1 ved hjelp av sjøredskap som vist i prinsippsnitt figur 3. Figur 3: Prinsippsnitt av utfyllingen i flere faser RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 1 av 12

11 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 6 Sluttkommentar Dersom en har en fyllingshastighet på 1 til 2 m 3 /dag og denne fyllingen gjennomføres ved gradvis oppfylling over hele området antas det at poretrykkene etter denne fasen ikke blir kritiske hvoretter utfylling fra land kan startes. Fyllingsplanen bør prosjekteres..1.1 Setninger Fyllingen vil medføre at det blir setninger i de opprinnelige sand/siltmassene. Disse forventes å være av størrelsesorden 1 cm. Over 7% ventes å bli utviklet i løpet av anleggsperioden..1.2 Forurenset sjøbunn For utfylling i sjø må det sendes en fyllingssøknad til Fylkesmannen og behandlingstiden kan være opp til 3 måneder. Det kan bli aktuelt med tiltak for å hindre spredning av forurensede partikler. Eksempelvis etablering av en sandpute på, m før utfylling av sprengstein..2 Volum masser Det er utført volumberegninger av utfyllingen i Civil 3D. Beregningene viser at det trengs ca. 1.. m 3 fyllmasser for utfyllingen. Av dette må all masse i omfatningsmolo, både fase 1 og 2, være sprengsteinsmasser. 3D modell av utfyllingen er vist i figur 4. Figur 4: 3D modell av utfyllingen. 6. Sluttkommentar Stabiliteten til fyllingen er tilfredsstillende i permanentfasen. Fyllingsarbeidene bør imidlertid detaljprosjekteres for å ivareta sikkerheten i alle fyllingsfaser RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 11 av 12

12 Alta Lufthavn Utfylling i sjø Grunnundersøkelser multiconsult.no 7 Referanser 7. Referanser /1/ Standard Norge (22). Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. NS-EN 199-1:22 + NA:28 /2/ Standard Norge (24). Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler. NS-EN :24 + NA:28 /3/ Standard Norge (27). Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver. NS-EN :27+NA RIG-RAP-1 1.september 213 / Revisjon Side 12 av 12

13

14

15 Dybde (m) Beskrivelse Prøve Test Vanninnhold (%) og konsistensgrenser (g/cm 3 ) Porøsitet (%) Organisk innhold (%) Udrenert skjærfasthet (kpa) S t (-) MISTET SILT, sandig skjellrester K SAND, siltig K SAND K Symboler Vanninnhold Plastisitetsindeks, I p 1 1 Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd) Omrørt konus Uomrørt konus = Densitet S t = Sensitivitet T = Treaksialforsøk Ø = Ødometerforsøk K = Korngradering 2.7 g/cm 3 Grunnvannstand: m Lab-bok: 2248 s : Alta Kommune Alta Lufthavn RIG-TEG-1

16 SYM SERIE DYBDE METODE BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD A BP.2 2,-2,8m Silt, sandig Inneholder skjellfragmenter x x x B BP.2 3,-3,8m Sand, Siltig x x x C BP.2 4,-4,8m Sand x x x D E X MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d # # LEIRE # # # # # # # SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN 2,1,1,1 KORNDIAMETER A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt 2 D 3 D6 Ona. = Humusinnhold (%) Cz = Cu = VS = Våt sikt ( D6)( D1) D1 Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Vanninnhold Telegruppe <,63 mm <,2 mm C z C u D 1 D 3 D D 6 BOL % % % mm mm mm mm A 34,2 11,9 3,,19,34,47, B 29,9 7,6 4,8,26,3,93,12 C 32,1, 2,8,87,162,214,246 D E KORNGRADERING Alta Kommune Sjøfylling Alta Lufthavn MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 916 TROMSØ Tlf.: Faks: Kontrollert Godkjent Dato Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev

17

18 q c, q t (MN/m 2 ) 1 1 u 2, u o (kn/m 2 ) f s, f t (kn/m 2 ) i ( O ) 1 Dybde, z (m) Dybde, z (m) 1 Dybde, z (m) Dybde, z (m) Oppdragsgiver: Alta kommune Oppdrag: Sjøfylling Alta Lufthavn Tegningens filnavn: CPTU_BH2 Spissmotstand q c,t, poretrykk u 2, sidefriksjon f s,t og helning i. CPTU id.: MULTICONSULT AS BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Godkjent: tones Revisjon:

19 q n (kn/m 2 ) Dybde, z (m) 2 7 q n (kn/m 2 ) u 2 (kn/m 2 ) Effektivt overlagringstrykk, σ vo ' (kn/m 2 ) Dybde, z (m) Oppdragsgiver: Netto spissmotstand q n og poreovertrykk u 2. CPTU id.: MULTICONSULT AS Oppdrag: BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: Alta kommune Sjøfylling Alta Lufthavn CPTU_BH2 Godkjent: tones Revisjon:

20 1 N m (-) B q (-) -,1,,1 1 1 R f (%) Dybde, z (m) Dybde, z (m) Dybde, z (m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Spissmotstandstall N m, poretrykks- B q og friksjonsforhold R f. CPTU id.: MULTICONSULT AS BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: Alta kommune Sjøfylling Alta Lufthavn CPTU_BH2 Godkjent: tones Revisjon:

21 1 1 Komplett profil 9 Spissmotstand q t (kn/m 2 ) ,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 Poretrykksforhold B q (-) Jordartsid. Beskrivelse Identifikasjon 1 Sensitivt, finkornig materiale,6,7 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjon 4 Leire - siltig leire i jordartgruppe Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt - leirig silt Id-boksene for 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. -7) 1 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkornig materiale 12 Sand - leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og B q. CPTU id.: BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: Alta kommune Sjøfylling Alta Lufthavn CPTU_BH2 MULTICONSULT AS Godkjent: tones Revisjon:

22 Samme symboler som q t - B q plott Spissmotstand q t (kn/m 2 ) , 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, Friksjonsforhold R f (%) Jordartsid. Beskrivelse Identifikasjon 1 Sensitivt, finkornig materiale 6,7 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjon 4 Leire - siltig leire i jordartgruppe Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt - leirig silt Id-boksene for 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. -7) 1 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkornig materiale 12 Sand - leirig sand Oppdragsgiver: Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q t og R f. CPTU id.: MULTICONSULT AS Oppdrag: BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: Alta kommune Sjøfylling Alta Lufthavn CPTU_BH2 Godkjent: tones Revisjon:

23 Relativ lagringstetthet, D r (-) 8 6 Dybde, z (m) 4 2,, 1, 1, 2, Dr, NC-sand, Baldi Dr, OC sand, Baldi Dr, NGF Peleveiledningen (anbefalt), CPTU Dr, laboratoriedata Dr løs <,3 Dr fast >,8 Referansemetode 1: Baldi m.fl Referansemetode 2: NGI 199 (Peleveiledningen) Oppdragsgiver: Alta kommune Relativ lagringstetthet D r. CPTU id.: MULTICONSULT AS Oppdrag: Sjøfylling Alta Lufthavn BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: CPTU_BH2 Godkjent: tones Revisjon:

24 Friksjonsvinkel, φ ( o ) 6 4 Dybde, z (m) fi, CPTU fi, treaks, enkeltdata fi, funksjon fi, designlinje Referanse metode: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989), Sandven (199) Oppdragsgiver: Alta kommune Friksjonsvinkel φ. CPTU id.: MULTICONSULT AS Oppdrag: Sjøfylling Alta Lufthavn BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: CPTU_BH2 Godkjent: tones Revisjon:

25 Deformasjonsmoduler, M s, M sd (MN/m 2 ) 6 4 Dybde, z (m) Ms = ms*f(qn), ms = 3-, CPTU, sand/silt Ms = mp*f(po'), mp = 1-2, CPTU, sand/silt Md = qt, Lunne & Christophersen, CPTU, sand Md = 4qt-, Lunne & Christophersen, CPTU, silt Msd, Eslaamizad & Robertson, CPTU, sand Ms, ødometer Ms, designlinje Referansemetoder: Beskrevet i Lunne m.fl Oppdragsgiver: Alta kommune Deformasjonsmoduler, M s, M d. CPTU id.: MULTICONSULT AS Oppdrag: Sjøfylling Alta Lufthavn BH2 Sonde: 416 Dato: Tegnet: Kontrollert: tones/hln dir Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon: RIG-TEG Tegningens filnavn: CPTU_BH2 Godkjent: tones Revisjon:

26

27 Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. Forboret Middels stor motstand Meget liten motstand Meget stor motstand Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg Forboret Halve omdreininger pr. m synk Slått med slegge DREIESONDERING (NGF MELDING 3) Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 2 mm vridd spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kn (1 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall ½-omdreininger pr.,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 1 ½-omdreininger. Skravur angir synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen. RAMSONDERING (NS-EN ISO ) Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på,38 knm. Antall slag pr.,2 m synk registreres. Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q o pr. m nedramming. Q o = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (knm/m) TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING ) Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 2 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q c og sidefriksjon f s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver,2 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre). DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 2 omdreininger/min. Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. Nedpressingskraften F DT (kn) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. Stein Borsynk i berg cm/min. BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare φ4 mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning. Utgave: Side 1 av 2

28 Geotekniske bilag Feltundersøkelser TOTALSONDERING (NGF MELDING 9) Kombinerer metodene dreietrykksondering og bergkontrollboring. Det benyttes φ4 mm skjøtbare borstenger og φ7 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 2 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. Nedpressingskraften FDT (kn) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre. Matekraft FDT (kn) MASKINELL NAVERBORING Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til -2 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking. Prøvemarkering PRØVETAKING (NGF MELDING 11) Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av 6-1 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom φ4 mm (vanligst) og φ9 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitetsklasse 1-2 for leire. Prøvemarkering VINGEBORING (NGF MELDING 4) cuv, cuvr (kpa) Uforstyrret Omrørt Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = x11 mm eller 6x13 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 2 gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St = cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet. PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6) γwz u (kpa) Utgave: Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. Side 2 av 2

29 Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: Fraksjon Kornstørrelse (mm) Leire <,2 Silt,2-,63 Sand,63-2 Grus 2-63 Stein Blokk >63 En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO & 2) Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: Benevnelse Beskrivelse Torv Fibrig torv Delvis fibrig torv, mellomtorv Amorf torv, svarttorv Gytje og dy Humus Mold og matjord Myrplanter, mer eller mindre omdannet. Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene. Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler. Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold. Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget. SKJÆRFASTHET Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, φ (tanφ) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cua, cud, cup) (totalspenningsanalyse). o Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, φ (tanφ φ) (kpa, kpa,, (-)) Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanφ (friksjon) og eventuelt c = atanφ (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene. Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kpa) Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (cut) (NS816), konusforsøk (cuk, cukr) (NS81), udrenerte treaksialforsøk (cua, cup) og direkte skjærforsøk (cud). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur). Kan også plottes med σ3 på horisontalaksen. SENSITIVITET St (-) Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 81) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr <, kpa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. Utgave: Side 1 av 2

30 Geotekniske bilag Laboratorieforsøk VANNINNHOLD (w %) (NS 813) Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 11 o C i 24 timer. KONSISTENSGRENSER FLYTEGRENSE (w l %) OG PLASTISITETSGRENSE (w p %) (NS 82 & 83) Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten I p = w l w p (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). DENSITETER (NS 811 & 812) Densitet (ρ, g/cm 3 ) Korndensitet (ρ s, g/cm 3 ) Tørr densitet (ρ d, g/cm 3 ) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del. Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff Masse av tørt stoff pr. volumenhet TYNGDETETTHETER Tyngdetetthet (γ, kn/m 3 ) Tyngde av prøve pr. volumenhet (γ = ρg = γ s (1+w/1)(1-n/1), der g = 1 m/s 2 ) Spesifikk tyngdetetthet (γ s, kn/m 3 ) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (γ s = ρ s g) Tørr tyngdetetthet (γ d, kn/m 3 ) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (γ d = ρ D g = γ s (1-n/1)) PORETALL OG PORØSITET (NS 814) Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(1-n)) der n er porøsitet (%) Porøsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prøven KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8) En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d >,63 mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene. DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 817 & 818) Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = σ / ε. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen σ. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller: Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde Konstant modul M = m oc σ a OC leire, σ < σ c (σ c = prekonsolideringsspenningen) Lineært økende modul M = m(σ ( ± σ r )) Leire, fin silt, σ > σ c Parabolsk økende modul M = m (σ σ a ) Sand, grov silt, σ > σ c PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år) Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kia, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt. KOMPRIMERINGSEGENSKAPER Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρ r som funksjon av innbyggingsvanninnhold w i. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρ dmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (w opt). TELEFARLIGHET En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). HUMUSINNHOLD Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes. Utgave: Side 2 av 2

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre 03.01.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0.

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 75 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt KvikkleireK e Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver 41 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

NGF-seminar Rica Hell Stjørdal 24. og 25. august 2010 Tolkning av måleverdier fra CPTU Metoder, muligheter og begrensninger Dr. ing. Arne Åsmund Skotheim Seniorrådgiver Geovest-Haugland AS Tolkningsmetoder

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 025 Desember 2012 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra NOTAT OPPDRAG Lager Gjellebekk DOKUMENTKODE 814077-RIG-NOT-001 EMNE, grunnforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Borgard AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Bjørn Garder SAKSBEH Gunnar Vik KOPI

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 31. mars Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Håndbok for observatører. Vær-, snø- og snøskredobservasjoner

Håndbok for observatører. Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Håndbok for observatører Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Håndbok for observatører Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Krister Kristensen SAMMENDRAG Denne handboka gir retningslinjer for hvordan man

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Tegl og teglmurverk. Materialegenskaper. Definisjoner... 2

Tegl og teglmurverk. Materialegenskaper. Definisjoner... 2 MURKATALOGEN 2001 Anvisning M1 Definisjoner............................. 2 1 Teglfremstilling, teglprodukter............ 3 1.1 Råstoffer og teglfremstilling......... 3 1.2 Produkter og bruksområder.........

Detaljer