Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april 2015 1"

Transkript

1 Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

2 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver 1.2. Eiendoms - og eierforhold 1.3. Planlegger 1.4. Hensikten/formål med planen 1.5. Gjennomføringen av planen 1.6. Overordnede planer 2. Planområdet, eksisterende forhold 2.1. Beliggenhet og størrelse 2.2. Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 2.3. Bebyggelsens struktur og kvalitet 2.4. Kulturminner 2.5. Demografiske forhold 2.6. Barnehage, skole, forretninger 2.7. Topografi, vegetasjon, grønnstruktur og naturmangfold 2.8. Klimatiske forhold 2.9. Luftforurensning Støy Adkomstforhold Grunnforhold Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg 3. Planprosessen 3.1. Deltagere i planprosessen 3.2. Kunngjøring av igangsatt planarbeid 3.3. Innspill til planarbeidet og merknader til plan 3.4. Sammendrag av innspill til planarbeid og merknader til plan 3.5. Utbyggingsavtale 4. Beskrivelse av planforslaget 4.1. Reguleringsformålene i planen 4.2. Arealoppgave 4.3. Utnyttelsesgrad og høyder 4.4. Estetiske forhold, byform og struktur 4.5. Bevaring/riving av eksisterende bebyggelse 4.6. Kulturminner 4.7. Landskap og terreng 4.8. Naturmangfold og vegetasjon 4.9. Overvannshåndtering og flomveier Støy Luftforurensning Forurenset grunn Energiforsyning Trafikk Parkering Fotgjengere og syklister Kollektivtrafikk Barn- og unge Universell utforming Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

3 KONSEKVENSUTREDNING, SÆRSKILT VURDERING OG BESKRIVELSE AV PLANENS VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 5. KONSEKVENSER FOR FØRINGER I EKSISTERENDE PLANER OG PROGRAM 5.1 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 5.2 Fylkeskommunale og regionale planer 5.3 Kommunale planer 6 KONSEKVENSER FOR ØVRIGE PLANFAGLIGE TEMA 6.1 Handel og næringsutvikling 6.2 Transport 6.3 Trafikk 6.4 Landskap 6.5 Biologisk mangfold og naturressurser 6.6 Barn og unges interesser, friluftsliv og rekreasjon 6.7 Kulturminne 6.8 Miljøfaglige forhold 6.9 Teknisk infrastruktur 6.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.11 Estetikk og arkitektur 6.12 Universell utforming 6.13 Konsekvenser i anleggsperioden 6.14 Økonomiske og juridiske forhold 7 SAMMENSTILLING OG OPPFØLGING 7.1 Sammenstilling av konsekvenser 7.2 Framdriftsplan VEDLEGG: 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2 STUDIE AV BORGESKOGEN OG KULLERØD NÆRINGSOMRÅDER 3 KULTURMINNER 4 TRAFIKK 5 HANDELSANALYSE 6 OVERVANNSHÅNDERING / 6B NOTAT VANNSKILLE 7 FORURENSET GRUNN Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

4 1. INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver Områdeplanen utarbeides formelt på vegne av Larvik og Sandefjord kommuner. Planarbeidet er i praksis utarbeidet på vegne av et samarbeid mellom kommunene og de to største eiendomsbesitterne i planområdet; IKEA Eiendom Holding AS som eier av Danebuåsen AS og IKANO Eiendom Holding as som eier av IKANO Eiendom Larvik as. Detaljplan for delområde forretning (F1 F2: IKEA varehus), vegserviceanlegget (VSA1-2) og kollektivknutepunktet (KK1-3) utarbeides på vegne av IKEA Eiendom Holding AS som eier av Danebuåsen AS. 1.2 Eiendoms - og eierforhold Planområdet består av flere eiendommer, se vedlagte oversiktskart: Som følge av planarbeidet er det behov for grensejustering mellom eiendommer eid av IKANO Eiendom Holding AS og IKEA Eiendom Holding AS, samt overføring av eiendom fra IKEA Eiendom AS til kommunene for arealer avsatt til pumpestasjon og infrastruktur. Videre er det behov for grensejustering mellom øvrige eiendomsaktører og kommunene når det gjelder arealer avsatt til veiformål. Forholdene er ivaretatt gjennom forslag til utbyggingsavtale se kap 1.5. Ill. 1.1 Eiendomsbesittere som ligger innenfor og som grenser til planområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

5 1.3 Planlegger Planen er utformet av IK Arkitektur + Urbanisme, v/ Ingunn Kvernstuen. Kvernstuen har 20 års erfaring med store og komplekse reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger. Illustrasjoner og terrengmodell er utarbeidet i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS, med Ivar Lyngner som prosjektleder. For de ulike fagtemaene er det benyttet spesialkompetanse. Firma og medarbeidere som er brukt er redegjort for i teksten under de ulike spesialtema. 1.4 Hensikten/formål med planen Hensikten med planen er å tilrettelegger for: Forretning: nytt møbelvarehus for IKEA, som skal dekke regionen Buskerud - Vestfold Telemark, ca 200 arbeidsplasser. Kontor: m 2 BRA (eks parkeringsplasser) og 1100 kontorarbeidsplasser. Kontor/lager/industri: ca m 2 BYA (ca m 2 BRA) med såkalte kombinasjonsbygg og ca 1600 arbeidsplasser. Kollektivstopp med veiserviceanlegg. Det skal utarbeides detaljplan for IKEA, veiserviceanlegget og kollektivstoppet og områdeplan for det øvrige planområde. 1.5 Gjennomføringen av planen Planområdet planlegges bygd ut etappevis, og det er så langt bare IKEA og vegserviceanlegget som er et konkret byggeprosjekt, planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2017, se illustrasjon 1.2 foreløpig planlagt framdriftsplan. Utbygging av samleveier med sykkelfelt og gangveger, samt vann-/avløpsanlegg, pumpehus og fordrøyningsbasseng sikres opparbeidet gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser. Veianlegg gjelder fra rundkjøringen/rampesystemet fra E18 og inn i det nye næringsområdet. De tekniske anleggene gjelder hovedstrekkene for vann og avløp i området, pumpestasjoner og fordrøyningsbasseng. Planleggingen og gjennomføringen av anleggene vil skje i tett samarbeid med kommunene. Anleggene med tilhørende grunn overdras og driftes av kommunene etter hvert som de ferdigstilles. Ill. 1.2: Framdriftsplan 1.6 Overordnede planer Innledning Planområdet ligger på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommuner, og er i begge kommuneplaner avsatt til en enkelt større handelsvirksomhet med Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

6 regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt og næringsvirksomhet med formålene industri/lager/kontor i Sandefjord kommune og industri/lager i Larvik kommune Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer RPR for samordnet areal- og transportplanlegging: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP), fastsatt ved kgl.res. 20. august 1993, sier at Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Det skal tilrettelegges for: mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, slik at transportbehovet begrenses, kollektive transportformer ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet, bruk av sykkel, gående og bevegelseshemmede RPR for barn og unge: Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen er fastsatt ved kgl.res. 1. september Viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot skadevirkninger. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. RPB for kjøpesentre: Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni Hensikten med bestemmelsen er nedfelt i 1 Formål: Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by og tettstedssentre og bidra til en effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Lovdata har på sine nettsider forenklet formålsparagrafen til 5 delmål: å sikre en sterkere regional samordning av kjøpesenterpolitikken, å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, å bidra til miljøvennlige transportvalg, å begrense klimagassutslippene Fylkeskommunale- og regionale planer Regional planstrategi for Vestfold Vedtatt av fylkestinget , godkjent av Miljøverndepartementet Regional planstrategi er fylkestingets program for prioriteringer av regionale planspørsmål i Vestfold fram til Beskrivelsen av regionale utviklingstrekk er utarbeidet i samarbeid med kommunene og regionale statsorganer i Vestfold. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

7 Den regionale planstrategien foreslår oppdrag for fem nye regionale planer : Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Regional plan for nærings- og kunnskapsutvikling Regional plan for Vestfoldbanen Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark Regional plan for klima og energi Det foreslås at følgende visjon for vestfoldsamfunnet videreføres for perioden : Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Følgende hovedmål foreslås for vestfoldsamfunnet perioden : oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi, bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energiforbruk og produksjon, bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling, være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling. Regional plan for handel og sentrumsutvikling (vedtatt i fylkestinget : godkjent av Miljøverndepartementet : Siktemålet med planarbeidet er å forsterke Vestfoldbyenes samlede konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt ettersom Vestfoldbyene utvikler seg til et stadig mer integrert flerkjernet storbyområde. Planen skal: styrke regionens konkurransekraft, bidra til å bygge opp under eksisterende senterstruktur, skape grunnlag for redusert bilbruk og styrket kollektivtrafikk. Kjøpesenterplanen ble vedtatt av fylkestinget Planens retningslinjer og bestemmelser gir følgende føringer på lokalisering av handel: Forbudet mot handelsetableringer langs E18 videreføres gjennom en regional planbestemmelse. Det er unntak fra forbudet ved eksisterende byer og tettsteder. Handelslokalisering styres til byer og tettsteder. Det legges vekt på lokaldemokrati og kommuneplanleggingens rolle. Det er tatt hensyn til behov for ulike typer handelsetableringer. Planen har egne retningslinjer som fremmer miljøvennlig transport. Tomt avsatt til en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Danebu er innarbeidet i Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold, men vedtaket er utformet som en unntaksbestemmelse fra planens generelle forbud mot lokalisering av handel langs E18 utenfor eksisterende senterstruktur. Vegvesenet fremmet formell innvendig til unntaksbestemmelsen. Unntaksbestemmelsen ble derfor behandlet i Miljøverndepartementet som etter en lovlighetsvurdering, godkjente unntaksbestemmelsen i den regionale planbestemmelsen (vedtak av ). Som unntak fra forbudet mot handelsetableringer langs E18 åpnes for at Larvik kommune og Sandefjord kommune i samarbeid får anledning til å avsette et område på til sammen daa til formål handel på Danebu. Hensikten med unntaket er å gi mulighet for at det på dette området etableres en enkelt større handelsvirksomhet med Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

8 regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, og uten at dette utvikler seg til et handelsområde med flere virksomheter. Dersom unntak skal gis må reguleringsplan fremmes innen fire år fra tidspunkt for Miljøverndepartementets godkjennelse. Følgende forhold må sikres ved behandling av reguleringsplan og byggesak for den avsatte tomten: at hensikten med unntaket som del av den regionale planen for handel og sentrumsutvikling vurderes å være oppfylt. at det blir etablert god kollektivdekning til området, at en effektiv arealbruk blir lagt til grunn. Dersom disse forholdene ikke er oppfylt vil det være grunnlag for innsigelse. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, vedtatt i fylkestinget I planen omtales bare nye næringsområder. Danebu er derfor ikke omtalt spesielt i denne planen. Både Ringdalskogen og Borgeskogen er omtalt fordi det er planer om å øke næringsarealet i disse områdene som del av denne planprosessen. Planen erstatter FDP for samordnet arealbruk og transportsystem. Planen består av 5 delplaner (for delplaner 2-5 utarbeides egne planprogram). Målene i vedtatt plan 1-8: Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. 1. Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold (2019) (planprogram vedtatt, beskrevet i eget punkt nedenfor). 2. Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen. Valg av korridor er lagt i bero i påvente av at Jernbaneverket utreder hvorvidt InterCity-området kan tilpasses høyhastighetsstandard på de delene der det ikke er fastlagt detaljerte traséløsninger i Nasjonal transportplan Plattform Vestfold har utarbeidet en mulighetsstudie for Vestfoldbanen. Planområdet er ikke innenfor nedslagsfeltet til banen. 3. Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser. Planarbeidet skal drøfte en arealstrategi som fremmer utvikling av næringsliv og arbeidsplasser innenfor en helhetlig bærekraftig arealpolitikk. Arbeidet skal ha som ambisjon å peke ut arealer for framtidig næringsliv i Vestfold. 4. Arealstrategi for byer og tettsteder. Planarbeidet skal bedre forutsigbarheten i arealplanleggingen, spesielt i forhold til overordnede vernemyndigheter. Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold (2019), planprogram, del 2, vedtatt av fylkestinget ) Formålet med planarbeidet er å gi folk flest et bedre kollektivtransporttilbud. Den regionale planen skal bidra til at folk i Vestfold i større grad velger og får mulighet til å velge buss, Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

9 tog eller båt framfor privatbil. Gjennom en styrking av kollektivtransport som reisemiddel skal utslippene av klimaskadelige gasser fra mobile kilder i Vestfold reduseres i tråd med regionale målsettinger. Klimastrategien: Handlingsplan , godkjent i fylkesutvalget Klimastrategien er en strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Hovedmålet er å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig arealbruk" kommunale planer Som beskrevet innledningsvis i kap. 1.6 er planarbeidet innarbeidet i kommuneplanene for Larvik og Sandefjord. KOU 2009: 1 Klima og Energiplan, kommunal utredning, Larvik kommune Et helhetlig handlingsprogram for Larvik kommunes arbeid med energi og klimaspørsmål. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

10 2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Ill. 2.1: Planområdet med kommunegrenser og planavgrensning. Planområdet ligger i Vestfold fylke, på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommuner. Avstanden til Larvik sentrum er 12km og til Sandefjord sentrum 5km. Selve planområdet er på ca 830 daa. Regionen har en av Norges beste forbindelser til Norden og Europa. Fra Larvik går det ferje til Hirtshals i Danmark. Fra Sandefjord er det ferjeforbindelse til Strømstad i Sverige. Sandefjord lufthavn Torp har ruter til samtlige større byområder i Norge og flere europeiske land. Torp ligger ca 10 km fra Danebu. Planområdet er direkte tilknyttet ny E18, via nytt planskilt kryss. Fire regionale bussruter trafikkerer E18. To tilhører selskapet Nor-way Bussekspress (190 Sørlandsekspressen og 182 Telemarksekspressen). I tillegg kjører Konkurrenten og Lavprisekspressen samme ruter som Sørlandsekspressen. Holdeplassene er lagt til Ringdalskrysset og Fokserød som har avkjøringer til E18. To lokale bussruter går langs gamle E18, Buss 135 mellom Sandefjord sentrum og Lasken, og buss 03 mellom Buer Sandefjord Larvik Nevlunghavn. Buss 03 har stoppested 500m fra planområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

11 Ill. 2.2: Kart som viser bussrutene som trafikkerer langs planområdet 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Influensområdet i dette planarbeidet kan i størst utstrekning defineres som markedsområdet til IKEA Danebu og omfatter Telemark og Vestfold fylker. Telemark har ca innbyggere mens Vestfold har en befolkning på og har størst vekst. De store byområdene ligger langs kysten som perler på en snor. De utvikler seg til et stadig mer integrert, flerkjernet storbyområde som kan betraktes som ett av Norges større byområder, med et befolkningsgrunnlag innen 40 minutts kjøreavstand på ca Danebu ligger med andre ord sentralt i en av Norges mer folkerike og konsentrerte byregioner. Flere næringsområder er etablert langs E18 mellom Tønsberg og Larvik, se figur 2.4. Øst for Danebu ligger Skolmar og Pindsle næringsparker, videre nordover ligger Fokserød/Kullerød, også i Sandefjord kommune, og Borgeskogen i Stokke. Sør for Danebu ligger Ringdalskogen og Faret/Kverken i Larvik kommune. Områdene består i hovedsak av kombinasjonsbygg, med innslag av rene kontorbygg. Både Pinsle og Skolmar har innslag av handel. Skolmar som ligger nærmest planområdet, har flere forretninger som forhandler byggevarer og hjemmeinnredningsartikler. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

12 Ill. 2.3: Beliggenhet i regionen (folkemengde 1 januar 2013 (SSB) Ill. 2.4: Danebu og omkringliggende næringsområder. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

13 Sandefjord kommune har om lag m 2 kontorer (Kilde: DNB NOR Næringsmegling, med grunnlagsmateriale fra SSB). Ledigheten er om lag 11 12%. Næringsområdene i byen er spredd, med sentrum og Fokserød/Kullerød som de viktigste områdene for større kontorbedrifter. Øvrige næringsklynger i Sandefjord er i stor grad områder med mye kombinasjonsbygg, eller mindre områder med en beliggenhet langt fra E18. Arealbruk i nærområdet forøvrig er jordbruk og skogsområder, samt noe boligbebyggelse. Planområdet består i hovedsak av høybonitets barskog med innslag av lauvtrær (bjørk, bøk og lønn). Store deler av skogen er eldre produksjonsskog. I 2010 har det vært avvirket en del skog slik at nordlig- og sørøstlig sektor i dag er et barhogstfelt. Det er ikke registrert friluftsinteresser i området, men turveien på begge sider langs planområdet benyttes i noe grad av lokalbefolkningen. Ill. 2.5: Arealbruk i nærområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

14 2.3 Bebyggelsens struktur og kvalitet Regionale næringsstrukturer Nye næringsområder i regionen er lokalisert langs E18 og indikerer at lokaliseringsbetingelsene er nærhet til E18, mer enn nærhet til befolkningstyngdepunktet i de tradisjonelle bysentraene. De eldre næringsområdene, som Skolmar og Pindsle er lokalisert langs gamle E18, og bekrefter at E18 i lang tid har vært viktig som lokaliseringsfaktor for næringsbebyggelsen i regionen Øvrige bebyggelse i planområdet Eneste bebyggelse i planområdet er en eldre hytte ( ballhytta tidligere benyttet av Sandefjord ballklubb) og et asfaltverk (se ill. 2.6). Hytta er i dårlig forfatning. På asfaltverket planlegges det drift fram til området bygges ut. Områdene rundt verket er asfaltert/planert og det er tatt ut masser øst/sørøst for bygget. Ingen av bygningene i planområdet har verneverdi. 2.4 Kulturminner Gamle E18 er en svært gammel ferdselsåre, lagt på toppen av Raet. Gårdene ligger trukket ned på hver side av veien. Områdene langs Raet har vært populære helt tilbake til eldste steinalder på grunn av de fruktbare og lettdrenerte morenemassene, som har gitt gode betingelser for jordbruk. Gårdene på begge sider av planområdet, Li, Solberg og Nedre Solberg er ikke datert men stammer trolig fra jernalder og fram til vikingetiden, mellom 500 f.kr 1000 e.kr Automatisk fredede kulturminner i planområdet Vestfold fylkeskommune har undersøkt planområdet for kulturminner. Undersøkelsene ble gjennomført sommeren 2013 og sommeren 2014 og er gjengitt i en egen rapport, vedlegg 3. Et sammendrag av rapporten er gjengitt under. Alle kulturminnene er vist på vedlagte illustrasjonsplan. Det er funnet 10 automatisk fredede kulturminner og 2 nyere tids kulturminner. Av de 10 automatisk fredede kulturminnene er det 5 boplasser, 3 graver, 1 hulveg og 1 kokegrop. Kokegropen (ID ) er kvitert ut fordi området ble ryddet for ca 30 år siden. De to nyere tids kulturminnene er en kullmile og en tuft. Før registreringen var det tre kjente automatisk fredede kulturminnelokaliteter i planområdet: en gravplass, en hulvei, rydningsrøyser og åkertrasser. Lokalitetene ble registrert og gravd ut i forbindelse med etablering av ny E18. Strukturene er tolket som spor etter rydding for beite og slått og har nå vernestatus i Askeladden Steinalderboplasser i planområdet Boplasser i eldre steinalder var tilknyttet strandlinjen, siden menneskene forflyttet seg ved hjelp av båter, og i stor grad benyttet marine matressurser. Datering av boplassene beregnes ut fra høyde over dagens havnivå. Boplassene innenfor planområdet ligger alle mellom 70 og 90 m.o.h. og regnes dermed som strandbundne i den eldste delen av steinalder, altså ca f.kr, eller år gamle. Funnene er lokalisert på mellom cm dybde. ID : ca år gammel med ildsted. Boplassen ligger på en flate på kote 70 75m (m.o.h.). Funnene består av flintfragmenter og kullholdig lag med mye stein, flere trolig skjørbrent, som tolkes som struktur i form av rester etter ildsted. ID : ca år gammel og ligger på kote 85m 90m. Funnene, i all hovedsak flintfragmenter, ligger spredt og det lot seg ikke gjøre å påvise større konsentrasjoner. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

15 ID : funnet på kote 77m - 80m på en delvis tilgrodd hogstflate. Funnet bestod utelukkende av flint med unntak av beinrester på et flintfragment. ID : stor steinalderlokalitet bestående av tre bosetningsaktivitetsområder. Funnet på kote 51m - 61m. Veifaret ned til Skinnmoveien går gjennom og mellom funnene og gjør det vanskelig å avgjøre om funnene henger sammen eller ikke. En hulveg (ID 17811) går gjennom deler av området, se under. ID : steinalderlokalitet funnet på kote 67m. Lokaliteten ligger på en liten flate mellom to lave bergknauser. ID : hulveg som går fra Solbergskogen/Danebuåsen ned mot gården Li. Hulvegen går gjennom steinalderlokaliteten ID og består av to enkeltminner ( og ) Gravhauger i planområdet Gravhaugene lå ikke langs sjøen men er relatert til gårdene på begge sider av planområdet. Gravhaugene lå gjerne i tilknytning til gårdene eller langs ferdselsårene mellom gårdene. ID : ligger på en flate på kote 60 65m, like i skogkanten. Haugen er sirkulær, ca 15m i diameter og 1m høy. Den har en tydelig forsenkning etter fotkjede i vestlig del av haugen. Det vokser grantrær på og rundt haugen. ID : ligger på kote 60 65m, på et tilgrodd hogstfelt i svak hellende terreng mot nordvest. Gravhaugen er sirkulær, ca 10m i diameter og ca 0,5 m høy. Den er bevokst med høyt gress og kratt og er vanskelig å beskrive nøyaktig. Den har en forsenkning, ca 1m i diameter som tolkes som plyndringsgrop, enten foregått i jernalder-tiden eller på tallet da kjøpmennene organiserte utgravningstokter i forkant av verneloven som kom i ID : ligger på kote 65, på svært overgrodd hogstfelt. Gravhaugen er sirkulær, ca 11m i diameter og ca 2m høy. Den er svært overgrodd. Kantene på haugen virker bratte og den hadde trolig vært svært markert uten vegetasjon. ID 60503: ligger på kote 61, på svært tilgrodd hogstfelt, i en slak helling. Graven er sirkulær, ca 11 meter i diameter og ca 2 meter høy med bratte, markerte kanter. Gravhaugen er synlig over markoverflaten. Vegetasjonen i området er svært overgrodd. Det har tidligere vært hogd på og rundt haugen Nyere tids kulturminner ID : Kullmile med diameter 9,5m som tilhørte gården Solberg. ID : hustuft på ca 3,5m x 6m. Tuften må ses i forbindelse med kullminen og har trolig tjent som vokterbolig når kullmilen har vært i bru. Metallfunn rundt tuften peker mot 1700-tallet Automatisk fredede kulturminner i nærområdet På gården Øvre Solberg ligger 21 gravhauger og 1 rundhaug. 9 gravhauger ligger fordelt på gårdene Li og Skinmo. Sør for planområdet, like sør for E18, ligger fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter, i form av flere gravfelt og ett bosetnings- og aktivitetsområde. Av nyere tids kulturminner er det på Li registrert flere bygninger i SEFRAK, et pumpehus (før 1850) samt våningshus, bryggerhus og uthus (før 1900). På Solberg er det også Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

16 registrerte SEFRAK-bygninger. Foruten et bryggerhus (før1850) dreier det seg om et våningshus og en driftsbygning (før 1900). 2.5 Demografiske forhold Planarbeidets influensområde er i denne forbindelse definert som IKEA sitt markedsområde. Det totale markedsområde til IKEA Danebu består av Vestfold og Telemark fylker. Tabellen under viser utvikling i folketall i begge fylker fra : Utvikling i folketall Folketall Folketall Endring Folketall År SUM VESTFOLD ,8 % Hvorav Larvik ,1 % Hvorav Sandefjord ,4 % Rest Vestfold ,4 % SUM TELEMARK ,2 % TOTAL BEGGE FYLKER ,2 % Vestfold fylke er mer folkerikt enn Telemark, innbyggere mot innbyggere i Endringstallene i tabellen ovenfor viser at Vestfold øker mest. For byene Larvik og Sandefjord var folketallet i 2005 ganske likt om lag innbyggere hver. 10 år etter vil Sandefjord ha innbyggere, mens Larvik vil ligge noe under på innbyggere. Veksten er med andre ord sterkere i Sandefjord. Tabellen under viser prognose for utvikling i folketall i begge fylker: Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Befolkning SUM VESTFOLD Larvik Sandefjord Rest Vestfold SUM TELEMARK TOTAL Prognoser basert på alternativ MMMM, Framskriving av folketallet, SSB. Folketallet i begge fylker vil øke med ca innbyggere i 30 års perioden 2010 til 2040, mer enn den samlede befolkningen i dagens Larvik og Sandefjord. 2.6 Barnehage, skole, forretninger Det er ikke lokalisert barnehage, skole eller forretninger i nærområdet. Handel i influensområdet er beskrevet i kapitel Handel i Larvik og Sandefjord Det er laget en handelsanalyse i forbindelse med dette planarbeidet, se vedlegg 5. Handelsanalysen er utført av Institutt for bransjeanalyser (IBA). Beskrivelsen av handel i Larvik og Sandefjord er hentet fra denne analysen. Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedleverandør av omsetningsdata. Alle omsetningsopplysninger i rapporten er eks. mva. Øvrige kilder er Detaljhandelsboken 2012, Senterboken 2013, KdM Nytt og IBA. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

17 Sandefjord og Larvik er industri- og sjøfartskommuner, begge er store hyttekommuner med mye turisme, spesielt i sommerhalvåret. I 2010 var 11,5 prosent av sysselsettingen i regionen detaljhandels- og serveringsbedrifter. Handelssteder Handelssteder i Sandefjord er: Sandefjord sentrum, Fokserød og Pindsle. Handelssteder i Larvik er Larvik sentrum, Fritzøe Brygge, Nanset, Hovlandsbanen, Stavern og Helgeroa. I Sandefjord sentrum ligger Hvaltorvet som er relativt godt integrert i sentrum. Det er planer om en utvidelse gjennom en sammenbygging av kjøpesenteret med nærliggende bygninger. Ellers er det mye handel i sentrum med mindre butikker i handlegater og rundt torg. Larvik sentrum har handel lokalisert i kjøpesenteret Amfi Larvik, som nylig er utbygd og oppdatert. Annen handel finner vi i bygatene, blant annet rundt torget. Handelen er relativt spredt. Nanset er et tettsted utenfor Larvik med hovedsakelig lokal handel som Meny Nanset Stormarked. Stavern er kjent som turistby, og mye av handelen foregår på sommeren. Handelen er lokalisert i bygatene, blant annet Stua Interiør. Helgeroa og Nevlunghavn er små tettsteder utenfor Larvik, typiske sommersteder hvor mesteparten av handelen foregår i en kortere periode av året. Kjøpesentre Kjøpesentre i influensområdet er Amfi Larvik i Larvik sentrum, Nordbyen ca 2 km utenfor Larvik sentrum og Hvaltorvet i sentrum av Sandefjord. I tillegg ligger Fritzøe Brygge, et mindre kjøpesenter, ved vannkanten sørvest for Larvik. Nordbyen Kjøpesenter ligger ved innkjørselen til Larvik nordfra. Senteret ligger ved siden av Hovlandsbanen hvor det ligger en handelspark med flere frittstående butikker, bl.a Elkjøp, Varmefag og Hyttebutikken. Møbler og interiørbutikker I Sandefjord sentrum ligger Sovestudio (spesialbutikk for senger og madrasser), Tinnies Hus, Interiør og Bolig og Elegant interiør & dekorasjon. Møbelringen Sandefjord ligger i Briskeveien, ca 2 km fra Sandefjord sentrum, et område med lite annen handel. På Fokserød, hovedsakelig et industriområde, ligger Coop Obs med stort innslag av ikke dagligvarer som kjøkkenutstyr og noe byggevarer. På Pindsle, nærings og handelsområde utenfor Sandefjord, ligger Bobygg, Mekonomen og Mester Grønn. Møbelringen Larvik er lokalisert i utkanten av sentrum. Faret/Elveveien og er et område med storhandel, bl. a Bohus, Coop Obs Bygg og Jysk. Skeidar Larvik ligger ved E18 mellom Larvik og Sandefjord. Butikken ligger alene og noe kronglete til. Konkurranse Tønsberg er en betydelig konkurrent i øst og Grenland med Porsgrunn og Skien i vest. De populære båtturene mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige og Larvik og Hirtshals i Danmark bidrar til en betydelig grensehandel. Ellers er det sterk intern konkurranse i regionen mellom byene Sandefjord og Larvik. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

18 Omsetning Vestfold og Telemark fylke hadde en total omsetning på i underkant av 1,6 milliarder kroner i Vestfold har større omsetning enn Telemark, men har også et betydelig større befolkningsgrunnlag. Larvik som i befolkningstall er marginalt mindre enn Sandefjord har betydelig større omsetning. Dette skyldes trolig at Larvik har et tilsig av kunder utenfor kommunen og eventuelt lavere handelslekkasje ut av kommunen. Vestfold og Telemark har en betydelig underdekning av butikkhandel med møbel og interiør. Handelslekkasjen er beregnet til -725 mill. kroner pr Møbel/interiør omsetning Vestfold Larvik Sande<jord Rest Vestfold Telemark 2.7 Topografi, vegetasjon, grønnstruktur og naturmangfold Norsk institutt for naturforskning (NINA) har registrert biologisk mangfold og naturressurser i planområdet Topografi, vegetasjon og grønnstruktur Planområdet ligger på, umiddelbart nord for, og inntil raet, endemorenen. Åsen skiller landbruksjord i Sandefjord og Larvik kommuner. Grensen mellom de to kommunene markerer også en begynnende endring i landskapet. Lenger øst i Vestfold ligger de karakteristiske, bølgende og åpne åkerlandskapene med rike jordbruksforhold. Vestover i Larvik, mot Telemark blir landskapet mer kupert, med bratte bergrygger, særlig med nordvest-sørøstlig orientering. Den første kollen er selve Danebuåsen. Langs ny E18 fra nord framtrer åsen som et høydedrag. Fra sør og sørvest er ikke åsen tilsvarende oppfattbar. Det er en høydeforskjell på 52 meter fra det høyeste punktet av Danebuåsen og til jordbruksarealene mot nord og sør. Ytre del av åsen består av knauser drapert med finsand og siltsedimenter (marine strandsedimenter). Innenfor denne hovedformen er det flere markerte terrengformer, som koller, søkk og knauser som sammen skaper et småkupert landskap. Mens selve Danebuåsen i hovedsak er et kupert landskap av nakne bergknauser og blokkstein, veksler øvrige del av planområdet mellom langstrakte, selvdrenerte flater, småkupert landskap med berg i dagen og våtlendte myrområder. Store deler av planområdet er preget av flatehogst, både av nyere, og av noe eldre dato. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

19 Ill. 2.6: Temakart som viser løsmasser i området, Kilde: Naturmangfold Hele planområdet er del av et større vilttrekk. Det er i hovedsak hjortevilt som trekker gjennom området. I forbindelse med ny E18 er det etablert planskilt kryss med viltkryssing. Vilttrekket kanaliseres via planområdets søndre del mot krysningspunktet over E18. Dette er eneste krysningspunkt mellom Langåker og Bommestad. Viltet trekker mellom nord og vest innenfor og sør og øst utenfor E18. Det er usikkert om viltovergangen ved Danebu fungerer etter intensjonene slik den står i dag. For at viltkorridoren skal kunne oppfylle sin funksjon, er det en forutsetning at det sikres viltpassasjer/viltkorridorer i områder i tilknytning på nordsiden av planområdet, så vel som på sørsiden av viltovergangen. "Oppmarsjområdet" på sørsiden av viltovergangen, samt selve viltovergangen mangler skjermende vegetasjon. På sørsiden ligger viltkorridoren nær bebyggelse. Viltet må også krysse en vei før viltovergangen. Begge deler er lite skjermet og ligger i tillegg høyt i terrenget. Overgangen brukes også i dag som tursti og snarvei for syklister og gående. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

20 Ill. 2.7 og 2.8: Bilder fra viltovergangen Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING & NY NÆRINGSPARK DANEBU

PLANPROGRAM ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING & NY NÆRINGSPARK DANEBU PLANPROGRAM ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING & NY NÆRINGSPARK DANEBU Februar 2013 OMRÅDEPLAN FOR NYTT MØBELVAREHUS FOR IKEA OG BYGGEOMRÅDE FOR INDUSTRI, LAGER OG KONTOR PÅ DANEBU Planprogram for

Detaljer

Områderegulering for Danebuåsen og detaljregulering for forretning (IKEA)/vegserviceanlegg med konsekvensutredning. 1.

Områderegulering for Danebuåsen og detaljregulering for forretning (IKEA)/vegserviceanlegg med konsekvensutredning. 1. ArkivsakID.: 07/10071 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200935, GBR-, FA-L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 120/15 Planutvalget 02.06.2015 074/15 Formannskapet 10.06.2015 072/15 Kommunestyret 17.06.2015 Områderegulering

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune - alle ved Breivannet i Lardal kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLANENE: BÅTORDEN VED MATHIASKILEN, BÅTORDEN VED BREIVANNSTORGET, BÅTORDEN VED KARIÅSEN PÅ FRITZØE SKOGERS EIENDOM VED BREIVANN I LARDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar Fylkesmannen i Buskerud Vi ber om at planforslaget redegjør for hvordan de overordnede nasjonale og regionale føringer er vurdert og fulgt opp. Samordnet bolig-,

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer