Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april 2015 1"

Transkript

1 Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

2 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver 1.2. Eiendoms - og eierforhold 1.3. Planlegger 1.4. Hensikten/formål med planen 1.5. Gjennomføringen av planen 1.6. Overordnede planer 2. Planområdet, eksisterende forhold 2.1. Beliggenhet og størrelse 2.2. Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 2.3. Bebyggelsens struktur og kvalitet 2.4. Kulturminner 2.5. Demografiske forhold 2.6. Barnehage, skole, forretninger 2.7. Topografi, vegetasjon, grønnstruktur og naturmangfold 2.8. Klimatiske forhold 2.9. Luftforurensning Støy Adkomstforhold Grunnforhold Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg 3. Planprosessen 3.1. Deltagere i planprosessen 3.2. Kunngjøring av igangsatt planarbeid 3.3. Innspill til planarbeidet og merknader til plan 3.4. Sammendrag av innspill til planarbeid og merknader til plan 3.5. Utbyggingsavtale 4. Beskrivelse av planforslaget 4.1. Reguleringsformålene i planen 4.2. Arealoppgave 4.3. Utnyttelsesgrad og høyder 4.4. Estetiske forhold, byform og struktur 4.5. Bevaring/riving av eksisterende bebyggelse 4.6. Kulturminner 4.7. Landskap og terreng 4.8. Naturmangfold og vegetasjon 4.9. Overvannshåndtering og flomveier Støy Luftforurensning Forurenset grunn Energiforsyning Trafikk Parkering Fotgjengere og syklister Kollektivtrafikk Barn- og unge Universell utforming Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

3 KONSEKVENSUTREDNING, SÆRSKILT VURDERING OG BESKRIVELSE AV PLANENS VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 5. KONSEKVENSER FOR FØRINGER I EKSISTERENDE PLANER OG PROGRAM 5.1 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 5.2 Fylkeskommunale og regionale planer 5.3 Kommunale planer 6 KONSEKVENSER FOR ØVRIGE PLANFAGLIGE TEMA 6.1 Handel og næringsutvikling 6.2 Transport 6.3 Trafikk 6.4 Landskap 6.5 Biologisk mangfold og naturressurser 6.6 Barn og unges interesser, friluftsliv og rekreasjon 6.7 Kulturminne 6.8 Miljøfaglige forhold 6.9 Teknisk infrastruktur 6.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.11 Estetikk og arkitektur 6.12 Universell utforming 6.13 Konsekvenser i anleggsperioden 6.14 Økonomiske og juridiske forhold 7 SAMMENSTILLING OG OPPFØLGING 7.1 Sammenstilling av konsekvenser 7.2 Framdriftsplan VEDLEGG: 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2 STUDIE AV BORGESKOGEN OG KULLERØD NÆRINGSOMRÅDER 3 KULTURMINNER 4 TRAFIKK 5 HANDELSANALYSE 6 OVERVANNSHÅNDERING / 6B NOTAT VANNSKILLE 7 FORURENSET GRUNN Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

4 1. INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver Områdeplanen utarbeides formelt på vegne av Larvik og Sandefjord kommuner. Planarbeidet er i praksis utarbeidet på vegne av et samarbeid mellom kommunene og de to største eiendomsbesitterne i planområdet; IKEA Eiendom Holding AS som eier av Danebuåsen AS og IKANO Eiendom Holding as som eier av IKANO Eiendom Larvik as. Detaljplan for delområde forretning (F1 F2: IKEA varehus), vegserviceanlegget (VSA1-2) og kollektivknutepunktet (KK1-3) utarbeides på vegne av IKEA Eiendom Holding AS som eier av Danebuåsen AS. 1.2 Eiendoms - og eierforhold Planområdet består av flere eiendommer, se vedlagte oversiktskart: Som følge av planarbeidet er det behov for grensejustering mellom eiendommer eid av IKANO Eiendom Holding AS og IKEA Eiendom Holding AS, samt overføring av eiendom fra IKEA Eiendom AS til kommunene for arealer avsatt til pumpestasjon og infrastruktur. Videre er det behov for grensejustering mellom øvrige eiendomsaktører og kommunene når det gjelder arealer avsatt til veiformål. Forholdene er ivaretatt gjennom forslag til utbyggingsavtale se kap 1.5. Ill. 1.1 Eiendomsbesittere som ligger innenfor og som grenser til planområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

5 1.3 Planlegger Planen er utformet av IK Arkitektur + Urbanisme, v/ Ingunn Kvernstuen. Kvernstuen har 20 års erfaring med store og komplekse reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger. Illustrasjoner og terrengmodell er utarbeidet i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS, med Ivar Lyngner som prosjektleder. For de ulike fagtemaene er det benyttet spesialkompetanse. Firma og medarbeidere som er brukt er redegjort for i teksten under de ulike spesialtema. 1.4 Hensikten/formål med planen Hensikten med planen er å tilrettelegger for: Forretning: nytt møbelvarehus for IKEA, som skal dekke regionen Buskerud - Vestfold Telemark, ca 200 arbeidsplasser. Kontor: m 2 BRA (eks parkeringsplasser) og 1100 kontorarbeidsplasser. Kontor/lager/industri: ca m 2 BYA (ca m 2 BRA) med såkalte kombinasjonsbygg og ca 1600 arbeidsplasser. Kollektivstopp med veiserviceanlegg. Det skal utarbeides detaljplan for IKEA, veiserviceanlegget og kollektivstoppet og områdeplan for det øvrige planområde. 1.5 Gjennomføringen av planen Planområdet planlegges bygd ut etappevis, og det er så langt bare IKEA og vegserviceanlegget som er et konkret byggeprosjekt, planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2017, se illustrasjon 1.2 foreløpig planlagt framdriftsplan. Utbygging av samleveier med sykkelfelt og gangveger, samt vann-/avløpsanlegg, pumpehus og fordrøyningsbasseng sikres opparbeidet gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser. Veianlegg gjelder fra rundkjøringen/rampesystemet fra E18 og inn i det nye næringsområdet. De tekniske anleggene gjelder hovedstrekkene for vann og avløp i området, pumpestasjoner og fordrøyningsbasseng. Planleggingen og gjennomføringen av anleggene vil skje i tett samarbeid med kommunene. Anleggene med tilhørende grunn overdras og driftes av kommunene etter hvert som de ferdigstilles. Ill. 1.2: Framdriftsplan 1.6 Overordnede planer Innledning Planområdet ligger på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommuner, og er i begge kommuneplaner avsatt til en enkelt større handelsvirksomhet med Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

6 regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt og næringsvirksomhet med formålene industri/lager/kontor i Sandefjord kommune og industri/lager i Larvik kommune Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer RPR for samordnet areal- og transportplanlegging: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP), fastsatt ved kgl.res. 20. august 1993, sier at Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Det skal tilrettelegges for: mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, slik at transportbehovet begrenses, kollektive transportformer ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet, bruk av sykkel, gående og bevegelseshemmede RPR for barn og unge: Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen er fastsatt ved kgl.res. 1. september Viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot skadevirkninger. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. RPB for kjøpesentre: Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni Hensikten med bestemmelsen er nedfelt i 1 Formål: Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by og tettstedssentre og bidra til en effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Lovdata har på sine nettsider forenklet formålsparagrafen til 5 delmål: å sikre en sterkere regional samordning av kjøpesenterpolitikken, å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, å bidra til miljøvennlige transportvalg, å begrense klimagassutslippene Fylkeskommunale- og regionale planer Regional planstrategi for Vestfold Vedtatt av fylkestinget , godkjent av Miljøverndepartementet Regional planstrategi er fylkestingets program for prioriteringer av regionale planspørsmål i Vestfold fram til Beskrivelsen av regionale utviklingstrekk er utarbeidet i samarbeid med kommunene og regionale statsorganer i Vestfold. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

7 Den regionale planstrategien foreslår oppdrag for fem nye regionale planer : Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Regional plan for nærings- og kunnskapsutvikling Regional plan for Vestfoldbanen Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark Regional plan for klima og energi Det foreslås at følgende visjon for vestfoldsamfunnet videreføres for perioden : Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Følgende hovedmål foreslås for vestfoldsamfunnet perioden : oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi, bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energiforbruk og produksjon, bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling, være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling. Regional plan for handel og sentrumsutvikling (vedtatt i fylkestinget : godkjent av Miljøverndepartementet : Siktemålet med planarbeidet er å forsterke Vestfoldbyenes samlede konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt ettersom Vestfoldbyene utvikler seg til et stadig mer integrert flerkjernet storbyområde. Planen skal: styrke regionens konkurransekraft, bidra til å bygge opp under eksisterende senterstruktur, skape grunnlag for redusert bilbruk og styrket kollektivtrafikk. Kjøpesenterplanen ble vedtatt av fylkestinget Planens retningslinjer og bestemmelser gir følgende føringer på lokalisering av handel: Forbudet mot handelsetableringer langs E18 videreføres gjennom en regional planbestemmelse. Det er unntak fra forbudet ved eksisterende byer og tettsteder. Handelslokalisering styres til byer og tettsteder. Det legges vekt på lokaldemokrati og kommuneplanleggingens rolle. Det er tatt hensyn til behov for ulike typer handelsetableringer. Planen har egne retningslinjer som fremmer miljøvennlig transport. Tomt avsatt til en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Danebu er innarbeidet i Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold, men vedtaket er utformet som en unntaksbestemmelse fra planens generelle forbud mot lokalisering av handel langs E18 utenfor eksisterende senterstruktur. Vegvesenet fremmet formell innvendig til unntaksbestemmelsen. Unntaksbestemmelsen ble derfor behandlet i Miljøverndepartementet som etter en lovlighetsvurdering, godkjente unntaksbestemmelsen i den regionale planbestemmelsen (vedtak av ). Som unntak fra forbudet mot handelsetableringer langs E18 åpnes for at Larvik kommune og Sandefjord kommune i samarbeid får anledning til å avsette et område på til sammen daa til formål handel på Danebu. Hensikten med unntaket er å gi mulighet for at det på dette området etableres en enkelt større handelsvirksomhet med Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

8 regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, og uten at dette utvikler seg til et handelsområde med flere virksomheter. Dersom unntak skal gis må reguleringsplan fremmes innen fire år fra tidspunkt for Miljøverndepartementets godkjennelse. Følgende forhold må sikres ved behandling av reguleringsplan og byggesak for den avsatte tomten: at hensikten med unntaket som del av den regionale planen for handel og sentrumsutvikling vurderes å være oppfylt. at det blir etablert god kollektivdekning til området, at en effektiv arealbruk blir lagt til grunn. Dersom disse forholdene ikke er oppfylt vil det være grunnlag for innsigelse. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, vedtatt i fylkestinget I planen omtales bare nye næringsområder. Danebu er derfor ikke omtalt spesielt i denne planen. Både Ringdalskogen og Borgeskogen er omtalt fordi det er planer om å øke næringsarealet i disse områdene som del av denne planprosessen. Planen erstatter FDP for samordnet arealbruk og transportsystem. Planen består av 5 delplaner (for delplaner 2-5 utarbeides egne planprogram). Målene i vedtatt plan 1-8: Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. 1. Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold (2019) (planprogram vedtatt, beskrevet i eget punkt nedenfor). 2. Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen. Valg av korridor er lagt i bero i påvente av at Jernbaneverket utreder hvorvidt InterCity-området kan tilpasses høyhastighetsstandard på de delene der det ikke er fastlagt detaljerte traséløsninger i Nasjonal transportplan Plattform Vestfold har utarbeidet en mulighetsstudie for Vestfoldbanen. Planområdet er ikke innenfor nedslagsfeltet til banen. 3. Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser. Planarbeidet skal drøfte en arealstrategi som fremmer utvikling av næringsliv og arbeidsplasser innenfor en helhetlig bærekraftig arealpolitikk. Arbeidet skal ha som ambisjon å peke ut arealer for framtidig næringsliv i Vestfold. 4. Arealstrategi for byer og tettsteder. Planarbeidet skal bedre forutsigbarheten i arealplanleggingen, spesielt i forhold til overordnede vernemyndigheter. Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold (2019), planprogram, del 2, vedtatt av fylkestinget ) Formålet med planarbeidet er å gi folk flest et bedre kollektivtransporttilbud. Den regionale planen skal bidra til at folk i Vestfold i større grad velger og får mulighet til å velge buss, Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

9 tog eller båt framfor privatbil. Gjennom en styrking av kollektivtransport som reisemiddel skal utslippene av klimaskadelige gasser fra mobile kilder i Vestfold reduseres i tråd med regionale målsettinger. Klimastrategien: Handlingsplan , godkjent i fylkesutvalget Klimastrategien er en strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Hovedmålet er å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig arealbruk" kommunale planer Som beskrevet innledningsvis i kap. 1.6 er planarbeidet innarbeidet i kommuneplanene for Larvik og Sandefjord. KOU 2009: 1 Klima og Energiplan, kommunal utredning, Larvik kommune Et helhetlig handlingsprogram for Larvik kommunes arbeid med energi og klimaspørsmål. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

10 2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Ill. 2.1: Planområdet med kommunegrenser og planavgrensning. Planområdet ligger i Vestfold fylke, på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommuner. Avstanden til Larvik sentrum er 12km og til Sandefjord sentrum 5km. Selve planområdet er på ca 830 daa. Regionen har en av Norges beste forbindelser til Norden og Europa. Fra Larvik går det ferje til Hirtshals i Danmark. Fra Sandefjord er det ferjeforbindelse til Strømstad i Sverige. Sandefjord lufthavn Torp har ruter til samtlige større byområder i Norge og flere europeiske land. Torp ligger ca 10 km fra Danebu. Planområdet er direkte tilknyttet ny E18, via nytt planskilt kryss. Fire regionale bussruter trafikkerer E18. To tilhører selskapet Nor-way Bussekspress (190 Sørlandsekspressen og 182 Telemarksekspressen). I tillegg kjører Konkurrenten og Lavprisekspressen samme ruter som Sørlandsekspressen. Holdeplassene er lagt til Ringdalskrysset og Fokserød som har avkjøringer til E18. To lokale bussruter går langs gamle E18, Buss 135 mellom Sandefjord sentrum og Lasken, og buss 03 mellom Buer Sandefjord Larvik Nevlunghavn. Buss 03 har stoppested 500m fra planområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

11 Ill. 2.2: Kart som viser bussrutene som trafikkerer langs planområdet 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Influensområdet i dette planarbeidet kan i størst utstrekning defineres som markedsområdet til IKEA Danebu og omfatter Telemark og Vestfold fylker. Telemark har ca innbyggere mens Vestfold har en befolkning på og har størst vekst. De store byområdene ligger langs kysten som perler på en snor. De utvikler seg til et stadig mer integrert, flerkjernet storbyområde som kan betraktes som ett av Norges større byområder, med et befolkningsgrunnlag innen 40 minutts kjøreavstand på ca Danebu ligger med andre ord sentralt i en av Norges mer folkerike og konsentrerte byregioner. Flere næringsområder er etablert langs E18 mellom Tønsberg og Larvik, se figur 2.4. Øst for Danebu ligger Skolmar og Pindsle næringsparker, videre nordover ligger Fokserød/Kullerød, også i Sandefjord kommune, og Borgeskogen i Stokke. Sør for Danebu ligger Ringdalskogen og Faret/Kverken i Larvik kommune. Områdene består i hovedsak av kombinasjonsbygg, med innslag av rene kontorbygg. Både Pinsle og Skolmar har innslag av handel. Skolmar som ligger nærmest planområdet, har flere forretninger som forhandler byggevarer og hjemmeinnredningsartikler. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

12 Ill. 2.3: Beliggenhet i regionen (folkemengde 1 januar 2013 (SSB) Ill. 2.4: Danebu og omkringliggende næringsområder. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

13 Sandefjord kommune har om lag m 2 kontorer (Kilde: DNB NOR Næringsmegling, med grunnlagsmateriale fra SSB). Ledigheten er om lag 11 12%. Næringsområdene i byen er spredd, med sentrum og Fokserød/Kullerød som de viktigste områdene for større kontorbedrifter. Øvrige næringsklynger i Sandefjord er i stor grad områder med mye kombinasjonsbygg, eller mindre områder med en beliggenhet langt fra E18. Arealbruk i nærområdet forøvrig er jordbruk og skogsområder, samt noe boligbebyggelse. Planområdet består i hovedsak av høybonitets barskog med innslag av lauvtrær (bjørk, bøk og lønn). Store deler av skogen er eldre produksjonsskog. I 2010 har det vært avvirket en del skog slik at nordlig- og sørøstlig sektor i dag er et barhogstfelt. Det er ikke registrert friluftsinteresser i området, men turveien på begge sider langs planområdet benyttes i noe grad av lokalbefolkningen. Ill. 2.5: Arealbruk i nærområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

14 2.3 Bebyggelsens struktur og kvalitet Regionale næringsstrukturer Nye næringsområder i regionen er lokalisert langs E18 og indikerer at lokaliseringsbetingelsene er nærhet til E18, mer enn nærhet til befolkningstyngdepunktet i de tradisjonelle bysentraene. De eldre næringsområdene, som Skolmar og Pindsle er lokalisert langs gamle E18, og bekrefter at E18 i lang tid har vært viktig som lokaliseringsfaktor for næringsbebyggelsen i regionen Øvrige bebyggelse i planområdet Eneste bebyggelse i planområdet er en eldre hytte ( ballhytta tidligere benyttet av Sandefjord ballklubb) og et asfaltverk (se ill. 2.6). Hytta er i dårlig forfatning. På asfaltverket planlegges det drift fram til området bygges ut. Områdene rundt verket er asfaltert/planert og det er tatt ut masser øst/sørøst for bygget. Ingen av bygningene i planområdet har verneverdi. 2.4 Kulturminner Gamle E18 er en svært gammel ferdselsåre, lagt på toppen av Raet. Gårdene ligger trukket ned på hver side av veien. Områdene langs Raet har vært populære helt tilbake til eldste steinalder på grunn av de fruktbare og lettdrenerte morenemassene, som har gitt gode betingelser for jordbruk. Gårdene på begge sider av planområdet, Li, Solberg og Nedre Solberg er ikke datert men stammer trolig fra jernalder og fram til vikingetiden, mellom 500 f.kr 1000 e.kr Automatisk fredede kulturminner i planområdet Vestfold fylkeskommune har undersøkt planområdet for kulturminner. Undersøkelsene ble gjennomført sommeren 2013 og sommeren 2014 og er gjengitt i en egen rapport, vedlegg 3. Et sammendrag av rapporten er gjengitt under. Alle kulturminnene er vist på vedlagte illustrasjonsplan. Det er funnet 10 automatisk fredede kulturminner og 2 nyere tids kulturminner. Av de 10 automatisk fredede kulturminnene er det 5 boplasser, 3 graver, 1 hulveg og 1 kokegrop. Kokegropen (ID ) er kvitert ut fordi området ble ryddet for ca 30 år siden. De to nyere tids kulturminnene er en kullmile og en tuft. Før registreringen var det tre kjente automatisk fredede kulturminnelokaliteter i planområdet: en gravplass, en hulvei, rydningsrøyser og åkertrasser. Lokalitetene ble registrert og gravd ut i forbindelse med etablering av ny E18. Strukturene er tolket som spor etter rydding for beite og slått og har nå vernestatus i Askeladden Steinalderboplasser i planområdet Boplasser i eldre steinalder var tilknyttet strandlinjen, siden menneskene forflyttet seg ved hjelp av båter, og i stor grad benyttet marine matressurser. Datering av boplassene beregnes ut fra høyde over dagens havnivå. Boplassene innenfor planområdet ligger alle mellom 70 og 90 m.o.h. og regnes dermed som strandbundne i den eldste delen av steinalder, altså ca f.kr, eller år gamle. Funnene er lokalisert på mellom cm dybde. ID : ca år gammel med ildsted. Boplassen ligger på en flate på kote 70 75m (m.o.h.). Funnene består av flintfragmenter og kullholdig lag med mye stein, flere trolig skjørbrent, som tolkes som struktur i form av rester etter ildsted. ID : ca år gammel og ligger på kote 85m 90m. Funnene, i all hovedsak flintfragmenter, ligger spredt og det lot seg ikke gjøre å påvise større konsentrasjoner. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

15 ID : funnet på kote 77m - 80m på en delvis tilgrodd hogstflate. Funnet bestod utelukkende av flint med unntak av beinrester på et flintfragment. ID : stor steinalderlokalitet bestående av tre bosetningsaktivitetsområder. Funnet på kote 51m - 61m. Veifaret ned til Skinnmoveien går gjennom og mellom funnene og gjør det vanskelig å avgjøre om funnene henger sammen eller ikke. En hulveg (ID 17811) går gjennom deler av området, se under. ID : steinalderlokalitet funnet på kote 67m. Lokaliteten ligger på en liten flate mellom to lave bergknauser. ID : hulveg som går fra Solbergskogen/Danebuåsen ned mot gården Li. Hulvegen går gjennom steinalderlokaliteten ID og består av to enkeltminner ( og ) Gravhauger i planområdet Gravhaugene lå ikke langs sjøen men er relatert til gårdene på begge sider av planområdet. Gravhaugene lå gjerne i tilknytning til gårdene eller langs ferdselsårene mellom gårdene. ID : ligger på en flate på kote 60 65m, like i skogkanten. Haugen er sirkulær, ca 15m i diameter og 1m høy. Den har en tydelig forsenkning etter fotkjede i vestlig del av haugen. Det vokser grantrær på og rundt haugen. ID : ligger på kote 60 65m, på et tilgrodd hogstfelt i svak hellende terreng mot nordvest. Gravhaugen er sirkulær, ca 10m i diameter og ca 0,5 m høy. Den er bevokst med høyt gress og kratt og er vanskelig å beskrive nøyaktig. Den har en forsenkning, ca 1m i diameter som tolkes som plyndringsgrop, enten foregått i jernalder-tiden eller på tallet da kjøpmennene organiserte utgravningstokter i forkant av verneloven som kom i ID : ligger på kote 65, på svært overgrodd hogstfelt. Gravhaugen er sirkulær, ca 11m i diameter og ca 2m høy. Den er svært overgrodd. Kantene på haugen virker bratte og den hadde trolig vært svært markert uten vegetasjon. ID 60503: ligger på kote 61, på svært tilgrodd hogstfelt, i en slak helling. Graven er sirkulær, ca 11 meter i diameter og ca 2 meter høy med bratte, markerte kanter. Gravhaugen er synlig over markoverflaten. Vegetasjonen i området er svært overgrodd. Det har tidligere vært hogd på og rundt haugen Nyere tids kulturminner ID : Kullmile med diameter 9,5m som tilhørte gården Solberg. ID : hustuft på ca 3,5m x 6m. Tuften må ses i forbindelse med kullminen og har trolig tjent som vokterbolig når kullmilen har vært i bru. Metallfunn rundt tuften peker mot 1700-tallet Automatisk fredede kulturminner i nærområdet På gården Øvre Solberg ligger 21 gravhauger og 1 rundhaug. 9 gravhauger ligger fordelt på gårdene Li og Skinmo. Sør for planområdet, like sør for E18, ligger fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter, i form av flere gravfelt og ett bosetnings- og aktivitetsområde. Av nyere tids kulturminner er det på Li registrert flere bygninger i SEFRAK, et pumpehus (før 1850) samt våningshus, bryggerhus og uthus (før 1900). På Solberg er det også Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

16 registrerte SEFRAK-bygninger. Foruten et bryggerhus (før1850) dreier det seg om et våningshus og en driftsbygning (før 1900). 2.5 Demografiske forhold Planarbeidets influensområde er i denne forbindelse definert som IKEA sitt markedsområde. Det totale markedsområde til IKEA Danebu består av Vestfold og Telemark fylker. Tabellen under viser utvikling i folketall i begge fylker fra : Utvikling i folketall Folketall Folketall Endring Folketall År SUM VESTFOLD ,8 % Hvorav Larvik ,1 % Hvorav Sandefjord ,4 % Rest Vestfold ,4 % SUM TELEMARK ,2 % TOTAL BEGGE FYLKER ,2 % Vestfold fylke er mer folkerikt enn Telemark, innbyggere mot innbyggere i Endringstallene i tabellen ovenfor viser at Vestfold øker mest. For byene Larvik og Sandefjord var folketallet i 2005 ganske likt om lag innbyggere hver. 10 år etter vil Sandefjord ha innbyggere, mens Larvik vil ligge noe under på innbyggere. Veksten er med andre ord sterkere i Sandefjord. Tabellen under viser prognose for utvikling i folketall i begge fylker: Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Befolkning SUM VESTFOLD Larvik Sandefjord Rest Vestfold SUM TELEMARK TOTAL Prognoser basert på alternativ MMMM, Framskriving av folketallet, SSB. Folketallet i begge fylker vil øke med ca innbyggere i 30 års perioden 2010 til 2040, mer enn den samlede befolkningen i dagens Larvik og Sandefjord. 2.6 Barnehage, skole, forretninger Det er ikke lokalisert barnehage, skole eller forretninger i nærområdet. Handel i influensområdet er beskrevet i kapitel Handel i Larvik og Sandefjord Det er laget en handelsanalyse i forbindelse med dette planarbeidet, se vedlegg 5. Handelsanalysen er utført av Institutt for bransjeanalyser (IBA). Beskrivelsen av handel i Larvik og Sandefjord er hentet fra denne analysen. Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedleverandør av omsetningsdata. Alle omsetningsopplysninger i rapporten er eks. mva. Øvrige kilder er Detaljhandelsboken 2012, Senterboken 2013, KdM Nytt og IBA. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

17 Sandefjord og Larvik er industri- og sjøfartskommuner, begge er store hyttekommuner med mye turisme, spesielt i sommerhalvåret. I 2010 var 11,5 prosent av sysselsettingen i regionen detaljhandels- og serveringsbedrifter. Handelssteder Handelssteder i Sandefjord er: Sandefjord sentrum, Fokserød og Pindsle. Handelssteder i Larvik er Larvik sentrum, Fritzøe Brygge, Nanset, Hovlandsbanen, Stavern og Helgeroa. I Sandefjord sentrum ligger Hvaltorvet som er relativt godt integrert i sentrum. Det er planer om en utvidelse gjennom en sammenbygging av kjøpesenteret med nærliggende bygninger. Ellers er det mye handel i sentrum med mindre butikker i handlegater og rundt torg. Larvik sentrum har handel lokalisert i kjøpesenteret Amfi Larvik, som nylig er utbygd og oppdatert. Annen handel finner vi i bygatene, blant annet rundt torget. Handelen er relativt spredt. Nanset er et tettsted utenfor Larvik med hovedsakelig lokal handel som Meny Nanset Stormarked. Stavern er kjent som turistby, og mye av handelen foregår på sommeren. Handelen er lokalisert i bygatene, blant annet Stua Interiør. Helgeroa og Nevlunghavn er små tettsteder utenfor Larvik, typiske sommersteder hvor mesteparten av handelen foregår i en kortere periode av året. Kjøpesentre Kjøpesentre i influensområdet er Amfi Larvik i Larvik sentrum, Nordbyen ca 2 km utenfor Larvik sentrum og Hvaltorvet i sentrum av Sandefjord. I tillegg ligger Fritzøe Brygge, et mindre kjøpesenter, ved vannkanten sørvest for Larvik. Nordbyen Kjøpesenter ligger ved innkjørselen til Larvik nordfra. Senteret ligger ved siden av Hovlandsbanen hvor det ligger en handelspark med flere frittstående butikker, bl.a Elkjøp, Varmefag og Hyttebutikken. Møbler og interiørbutikker I Sandefjord sentrum ligger Sovestudio (spesialbutikk for senger og madrasser), Tinnies Hus, Interiør og Bolig og Elegant interiør & dekorasjon. Møbelringen Sandefjord ligger i Briskeveien, ca 2 km fra Sandefjord sentrum, et område med lite annen handel. På Fokserød, hovedsakelig et industriområde, ligger Coop Obs med stort innslag av ikke dagligvarer som kjøkkenutstyr og noe byggevarer. På Pindsle, nærings og handelsområde utenfor Sandefjord, ligger Bobygg, Mekonomen og Mester Grønn. Møbelringen Larvik er lokalisert i utkanten av sentrum. Faret/Elveveien og er et område med storhandel, bl. a Bohus, Coop Obs Bygg og Jysk. Skeidar Larvik ligger ved E18 mellom Larvik og Sandefjord. Butikken ligger alene og noe kronglete til. Konkurranse Tønsberg er en betydelig konkurrent i øst og Grenland med Porsgrunn og Skien i vest. De populære båtturene mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige og Larvik og Hirtshals i Danmark bidrar til en betydelig grensehandel. Ellers er det sterk intern konkurranse i regionen mellom byene Sandefjord og Larvik. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

18 Omsetning Vestfold og Telemark fylke hadde en total omsetning på i underkant av 1,6 milliarder kroner i Vestfold har større omsetning enn Telemark, men har også et betydelig større befolkningsgrunnlag. Larvik som i befolkningstall er marginalt mindre enn Sandefjord har betydelig større omsetning. Dette skyldes trolig at Larvik har et tilsig av kunder utenfor kommunen og eventuelt lavere handelslekkasje ut av kommunen. Vestfold og Telemark har en betydelig underdekning av butikkhandel med møbel og interiør. Handelslekkasjen er beregnet til -725 mill. kroner pr Møbel/interiør omsetning Vestfold Larvik Sande<jord Rest Vestfold Telemark 2.7 Topografi, vegetasjon, grønnstruktur og naturmangfold Norsk institutt for naturforskning (NINA) har registrert biologisk mangfold og naturressurser i planområdet Topografi, vegetasjon og grønnstruktur Planområdet ligger på, umiddelbart nord for, og inntil raet, endemorenen. Åsen skiller landbruksjord i Sandefjord og Larvik kommuner. Grensen mellom de to kommunene markerer også en begynnende endring i landskapet. Lenger øst i Vestfold ligger de karakteristiske, bølgende og åpne åkerlandskapene med rike jordbruksforhold. Vestover i Larvik, mot Telemark blir landskapet mer kupert, med bratte bergrygger, særlig med nordvest-sørøstlig orientering. Den første kollen er selve Danebuåsen. Langs ny E18 fra nord framtrer åsen som et høydedrag. Fra sør og sørvest er ikke åsen tilsvarende oppfattbar. Det er en høydeforskjell på 52 meter fra det høyeste punktet av Danebuåsen og til jordbruksarealene mot nord og sør. Ytre del av åsen består av knauser drapert med finsand og siltsedimenter (marine strandsedimenter). Innenfor denne hovedformen er det flere markerte terrengformer, som koller, søkk og knauser som sammen skaper et småkupert landskap. Mens selve Danebuåsen i hovedsak er et kupert landskap av nakne bergknauser og blokkstein, veksler øvrige del av planområdet mellom langstrakte, selvdrenerte flater, småkupert landskap med berg i dagen og våtlendte myrområder. Store deler av planområdet er preget av flatehogst, både av nyere, og av noe eldre dato. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

19 Ill. 2.6: Temakart som viser løsmasser i området, Kilde: Naturmangfold Hele planområdet er del av et større vilttrekk. Det er i hovedsak hjortevilt som trekker gjennom området. I forbindelse med ny E18 er det etablert planskilt kryss med viltkryssing. Vilttrekket kanaliseres via planområdets søndre del mot krysningspunktet over E18. Dette er eneste krysningspunkt mellom Langåker og Bommestad. Viltet trekker mellom nord og vest innenfor og sør og øst utenfor E18. Det er usikkert om viltovergangen ved Danebu fungerer etter intensjonene slik den står i dag. For at viltkorridoren skal kunne oppfylle sin funksjon, er det en forutsetning at det sikres viltpassasjer/viltkorridorer i områder i tilknytning på nordsiden av planområdet, så vel som på sørsiden av viltovergangen. "Oppmarsjområdet" på sørsiden av viltovergangen, samt selve viltovergangen mangler skjermende vegetasjon. På sørsiden ligger viltkorridoren nær bebyggelse. Viltet må også krysse en vei før viltovergangen. Begge deler er lite skjermet og ligger i tillegg høyt i terrenget. Overgangen brukes også i dag som tursti og snarvei for syklister og gående. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

20 Ill. 2.7 og 2.8: Bilder fra viltovergangen Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015 Fylkeskommunens planprosesser FT 29. oktober 2015 Hva skal jeg snakke om? Lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) Hva er styrkene med en regional plan? Regional planstrategi hva er det? Litt om våre regionale

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Områderegulering for Danebuåsen og detaljregulering for forretning (IKEA)/vegserviceanlegg med konsekvensutredning. 1.

Områderegulering for Danebuåsen og detaljregulering for forretning (IKEA)/vegserviceanlegg med konsekvensutredning. 1. ArkivsakID.: 07/10071 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200935, GBR-, FA-L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 120/15 Planutvalget 02.06.2015 074/15 Formannskapet 10.06.2015 072/15 Kommunestyret 17.06.2015 Områderegulering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

PLANPROGRAM ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING & NY NÆRINGSPARK DANEBU

PLANPROGRAM ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING & NY NÆRINGSPARK DANEBU PLANPROGRAM ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING & NY NÆRINGSPARK DANEBU Februar 2013 OMRÅDEPLAN FOR NYTT MØBELVAREHUS FOR IKEA OG BYGGEOMRÅDE FOR INDUSTRI, LAGER OG KONTOR PÅ DANEBU Planprogram for

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune - alle ved Breivannet i Lardal kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLANENE: BÅTORDEN VED MATHIASKILEN, BÅTORDEN VED BREIVANNSTORGET, BÅTORDEN VED KARIÅSEN PÅ FRITZØE SKOGERS EIENDOM VED BREIVANN I LARDAL

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging Terje Kaldager Struktur for innlegget Dominerende utviklingstrekk Nasjonal og regional politikk Regionale eksempler Litt om innsigelser 2 Hvordan bruker

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer