Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april 2015 1"

Transkript

1 Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

2 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver 1.2. Eiendoms - og eierforhold 1.3. Planlegger 1.4. Hensikten/formål med planen 1.5. Gjennomføringen av planen 1.6. Overordnede planer 2. Planområdet, eksisterende forhold 2.1. Beliggenhet og størrelse 2.2. Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 2.3. Bebyggelsens struktur og kvalitet 2.4. Kulturminner 2.5. Demografiske forhold 2.6. Barnehage, skole, forretninger 2.7. Topografi, vegetasjon, grønnstruktur og naturmangfold 2.8. Klimatiske forhold 2.9. Luftforurensning Støy Adkomstforhold Grunnforhold Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg 3. Planprosessen 3.1. Deltagere i planprosessen 3.2. Kunngjøring av igangsatt planarbeid 3.3. Innspill til planarbeidet og merknader til plan 3.4. Sammendrag av innspill til planarbeid og merknader til plan 3.5. Utbyggingsavtale 4. Beskrivelse av planforslaget 4.1. Reguleringsformålene i planen 4.2. Arealoppgave 4.3. Utnyttelsesgrad og høyder 4.4. Estetiske forhold, byform og struktur 4.5. Bevaring/riving av eksisterende bebyggelse 4.6. Kulturminner 4.7. Landskap og terreng 4.8. Naturmangfold og vegetasjon 4.9. Overvannshåndtering og flomveier Støy Luftforurensning Forurenset grunn Energiforsyning Trafikk Parkering Fotgjengere og syklister Kollektivtrafikk Barn- og unge Universell utforming Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

3 KONSEKVENSUTREDNING, SÆRSKILT VURDERING OG BESKRIVELSE AV PLANENS VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 5. KONSEKVENSER FOR FØRINGER I EKSISTERENDE PLANER OG PROGRAM 5.1 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 5.2 Fylkeskommunale og regionale planer 5.3 Kommunale planer 6 KONSEKVENSER FOR ØVRIGE PLANFAGLIGE TEMA 6.1 Handel og næringsutvikling 6.2 Transport 6.3 Trafikk 6.4 Landskap 6.5 Biologisk mangfold og naturressurser 6.6 Barn og unges interesser, friluftsliv og rekreasjon 6.7 Kulturminne 6.8 Miljøfaglige forhold 6.9 Teknisk infrastruktur 6.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.11 Estetikk og arkitektur 6.12 Universell utforming 6.13 Konsekvenser i anleggsperioden 6.14 Økonomiske og juridiske forhold 7 SAMMENSTILLING OG OPPFØLGING 7.1 Sammenstilling av konsekvenser 7.2 Framdriftsplan VEDLEGG: 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2 STUDIE AV BORGESKOGEN OG KULLERØD NÆRINGSOMRÅDER 3 KULTURMINNER 4 TRAFIKK 5 HANDELSANALYSE 6 OVERVANNSHÅNDERING / 6B NOTAT VANNSKILLE 7 FORURENSET GRUNN Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

4 1. INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver Områdeplanen utarbeides formelt på vegne av Larvik og Sandefjord kommuner. Planarbeidet er i praksis utarbeidet på vegne av et samarbeid mellom kommunene og de to største eiendomsbesitterne i planområdet; IKEA Eiendom Holding AS som eier av Danebuåsen AS og IKANO Eiendom Holding as som eier av IKANO Eiendom Larvik as. Detaljplan for delområde forretning (F1 F2: IKEA varehus), vegserviceanlegget (VSA1-2) og kollektivknutepunktet (KK1-3) utarbeides på vegne av IKEA Eiendom Holding AS som eier av Danebuåsen AS. 1.2 Eiendoms - og eierforhold Planområdet består av flere eiendommer, se vedlagte oversiktskart: Som følge av planarbeidet er det behov for grensejustering mellom eiendommer eid av IKANO Eiendom Holding AS og IKEA Eiendom Holding AS, samt overføring av eiendom fra IKEA Eiendom AS til kommunene for arealer avsatt til pumpestasjon og infrastruktur. Videre er det behov for grensejustering mellom øvrige eiendomsaktører og kommunene når det gjelder arealer avsatt til veiformål. Forholdene er ivaretatt gjennom forslag til utbyggingsavtale se kap 1.5. Ill. 1.1 Eiendomsbesittere som ligger innenfor og som grenser til planområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

5 1.3 Planlegger Planen er utformet av IK Arkitektur + Urbanisme, v/ Ingunn Kvernstuen. Kvernstuen har 20 års erfaring med store og komplekse reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger. Illustrasjoner og terrengmodell er utarbeidet i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS, med Ivar Lyngner som prosjektleder. For de ulike fagtemaene er det benyttet spesialkompetanse. Firma og medarbeidere som er brukt er redegjort for i teksten under de ulike spesialtema. 1.4 Hensikten/formål med planen Hensikten med planen er å tilrettelegger for: Forretning: nytt møbelvarehus for IKEA, som skal dekke regionen Buskerud - Vestfold Telemark, ca 200 arbeidsplasser. Kontor: m 2 BRA (eks parkeringsplasser) og 1100 kontorarbeidsplasser. Kontor/lager/industri: ca m 2 BYA (ca m 2 BRA) med såkalte kombinasjonsbygg og ca 1600 arbeidsplasser. Kollektivstopp med veiserviceanlegg. Det skal utarbeides detaljplan for IKEA, veiserviceanlegget og kollektivstoppet og områdeplan for det øvrige planområde. 1.5 Gjennomføringen av planen Planområdet planlegges bygd ut etappevis, og det er så langt bare IKEA og vegserviceanlegget som er et konkret byggeprosjekt, planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2017, se illustrasjon 1.2 foreløpig planlagt framdriftsplan. Utbygging av samleveier med sykkelfelt og gangveger, samt vann-/avløpsanlegg, pumpehus og fordrøyningsbasseng sikres opparbeidet gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser. Veianlegg gjelder fra rundkjøringen/rampesystemet fra E18 og inn i det nye næringsområdet. De tekniske anleggene gjelder hovedstrekkene for vann og avløp i området, pumpestasjoner og fordrøyningsbasseng. Planleggingen og gjennomføringen av anleggene vil skje i tett samarbeid med kommunene. Anleggene med tilhørende grunn overdras og driftes av kommunene etter hvert som de ferdigstilles. Ill. 1.2: Framdriftsplan 1.6 Overordnede planer Innledning Planområdet ligger på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommuner, og er i begge kommuneplaner avsatt til en enkelt større handelsvirksomhet med Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

6 regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt og næringsvirksomhet med formålene industri/lager/kontor i Sandefjord kommune og industri/lager i Larvik kommune Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer RPR for samordnet areal- og transportplanlegging: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP), fastsatt ved kgl.res. 20. august 1993, sier at Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Det skal tilrettelegges for: mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, slik at transportbehovet begrenses, kollektive transportformer ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet, bruk av sykkel, gående og bevegelseshemmede RPR for barn og unge: Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen er fastsatt ved kgl.res. 1. september Viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot skadevirkninger. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. RPB for kjøpesentre: Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni Hensikten med bestemmelsen er nedfelt i 1 Formål: Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by og tettstedssentre og bidra til en effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Lovdata har på sine nettsider forenklet formålsparagrafen til 5 delmål: å sikre en sterkere regional samordning av kjøpesenterpolitikken, å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, å bidra til miljøvennlige transportvalg, å begrense klimagassutslippene Fylkeskommunale- og regionale planer Regional planstrategi for Vestfold Vedtatt av fylkestinget , godkjent av Miljøverndepartementet Regional planstrategi er fylkestingets program for prioriteringer av regionale planspørsmål i Vestfold fram til Beskrivelsen av regionale utviklingstrekk er utarbeidet i samarbeid med kommunene og regionale statsorganer i Vestfold. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

7 Den regionale planstrategien foreslår oppdrag for fem nye regionale planer : Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Regional plan for nærings- og kunnskapsutvikling Regional plan for Vestfoldbanen Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark Regional plan for klima og energi Det foreslås at følgende visjon for vestfoldsamfunnet videreføres for perioden : Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Følgende hovedmål foreslås for vestfoldsamfunnet perioden : oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi, bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energiforbruk og produksjon, bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling, være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling. Regional plan for handel og sentrumsutvikling (vedtatt i fylkestinget : godkjent av Miljøverndepartementet : Siktemålet med planarbeidet er å forsterke Vestfoldbyenes samlede konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt ettersom Vestfoldbyene utvikler seg til et stadig mer integrert flerkjernet storbyområde. Planen skal: styrke regionens konkurransekraft, bidra til å bygge opp under eksisterende senterstruktur, skape grunnlag for redusert bilbruk og styrket kollektivtrafikk. Kjøpesenterplanen ble vedtatt av fylkestinget Planens retningslinjer og bestemmelser gir følgende føringer på lokalisering av handel: Forbudet mot handelsetableringer langs E18 videreføres gjennom en regional planbestemmelse. Det er unntak fra forbudet ved eksisterende byer og tettsteder. Handelslokalisering styres til byer og tettsteder. Det legges vekt på lokaldemokrati og kommuneplanleggingens rolle. Det er tatt hensyn til behov for ulike typer handelsetableringer. Planen har egne retningslinjer som fremmer miljøvennlig transport. Tomt avsatt til en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Danebu er innarbeidet i Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold, men vedtaket er utformet som en unntaksbestemmelse fra planens generelle forbud mot lokalisering av handel langs E18 utenfor eksisterende senterstruktur. Vegvesenet fremmet formell innvendig til unntaksbestemmelsen. Unntaksbestemmelsen ble derfor behandlet i Miljøverndepartementet som etter en lovlighetsvurdering, godkjente unntaksbestemmelsen i den regionale planbestemmelsen (vedtak av ). Som unntak fra forbudet mot handelsetableringer langs E18 åpnes for at Larvik kommune og Sandefjord kommune i samarbeid får anledning til å avsette et område på til sammen daa til formål handel på Danebu. Hensikten med unntaket er å gi mulighet for at det på dette området etableres en enkelt større handelsvirksomhet med Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

8 regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, og uten at dette utvikler seg til et handelsområde med flere virksomheter. Dersom unntak skal gis må reguleringsplan fremmes innen fire år fra tidspunkt for Miljøverndepartementets godkjennelse. Følgende forhold må sikres ved behandling av reguleringsplan og byggesak for den avsatte tomten: at hensikten med unntaket som del av den regionale planen for handel og sentrumsutvikling vurderes å være oppfylt. at det blir etablert god kollektivdekning til området, at en effektiv arealbruk blir lagt til grunn. Dersom disse forholdene ikke er oppfylt vil det være grunnlag for innsigelse. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, vedtatt i fylkestinget I planen omtales bare nye næringsområder. Danebu er derfor ikke omtalt spesielt i denne planen. Både Ringdalskogen og Borgeskogen er omtalt fordi det er planer om å øke næringsarealet i disse områdene som del av denne planprosessen. Planen erstatter FDP for samordnet arealbruk og transportsystem. Planen består av 5 delplaner (for delplaner 2-5 utarbeides egne planprogram). Målene i vedtatt plan 1-8: Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. 1. Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold (2019) (planprogram vedtatt, beskrevet i eget punkt nedenfor). 2. Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen. Valg av korridor er lagt i bero i påvente av at Jernbaneverket utreder hvorvidt InterCity-området kan tilpasses høyhastighetsstandard på de delene der det ikke er fastlagt detaljerte traséløsninger i Nasjonal transportplan Plattform Vestfold har utarbeidet en mulighetsstudie for Vestfoldbanen. Planområdet er ikke innenfor nedslagsfeltet til banen. 3. Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser. Planarbeidet skal drøfte en arealstrategi som fremmer utvikling av næringsliv og arbeidsplasser innenfor en helhetlig bærekraftig arealpolitikk. Arbeidet skal ha som ambisjon å peke ut arealer for framtidig næringsliv i Vestfold. 4. Arealstrategi for byer og tettsteder. Planarbeidet skal bedre forutsigbarheten i arealplanleggingen, spesielt i forhold til overordnede vernemyndigheter. Regional plan for styrket kollektivtransport i Vestfold (2019), planprogram, del 2, vedtatt av fylkestinget ) Formålet med planarbeidet er å gi folk flest et bedre kollektivtransporttilbud. Den regionale planen skal bidra til at folk i Vestfold i større grad velger og får mulighet til å velge buss, Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

9 tog eller båt framfor privatbil. Gjennom en styrking av kollektivtransport som reisemiddel skal utslippene av klimaskadelige gasser fra mobile kilder i Vestfold reduseres i tråd med regionale målsettinger. Klimastrategien: Handlingsplan , godkjent i fylkesutvalget Klimastrategien er en strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Hovedmålet er å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig arealbruk" kommunale planer Som beskrevet innledningsvis i kap. 1.6 er planarbeidet innarbeidet i kommuneplanene for Larvik og Sandefjord. KOU 2009: 1 Klima og Energiplan, kommunal utredning, Larvik kommune Et helhetlig handlingsprogram for Larvik kommunes arbeid med energi og klimaspørsmål. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

10 2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Ill. 2.1: Planområdet med kommunegrenser og planavgrensning. Planområdet ligger i Vestfold fylke, på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommuner. Avstanden til Larvik sentrum er 12km og til Sandefjord sentrum 5km. Selve planområdet er på ca 830 daa. Regionen har en av Norges beste forbindelser til Norden og Europa. Fra Larvik går det ferje til Hirtshals i Danmark. Fra Sandefjord er det ferjeforbindelse til Strømstad i Sverige. Sandefjord lufthavn Torp har ruter til samtlige større byområder i Norge og flere europeiske land. Torp ligger ca 10 km fra Danebu. Planområdet er direkte tilknyttet ny E18, via nytt planskilt kryss. Fire regionale bussruter trafikkerer E18. To tilhører selskapet Nor-way Bussekspress (190 Sørlandsekspressen og 182 Telemarksekspressen). I tillegg kjører Konkurrenten og Lavprisekspressen samme ruter som Sørlandsekspressen. Holdeplassene er lagt til Ringdalskrysset og Fokserød som har avkjøringer til E18. To lokale bussruter går langs gamle E18, Buss 135 mellom Sandefjord sentrum og Lasken, og buss 03 mellom Buer Sandefjord Larvik Nevlunghavn. Buss 03 har stoppested 500m fra planområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

11 Ill. 2.2: Kart som viser bussrutene som trafikkerer langs planområdet 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Influensområdet i dette planarbeidet kan i størst utstrekning defineres som markedsområdet til IKEA Danebu og omfatter Telemark og Vestfold fylker. Telemark har ca innbyggere mens Vestfold har en befolkning på og har størst vekst. De store byområdene ligger langs kysten som perler på en snor. De utvikler seg til et stadig mer integrert, flerkjernet storbyområde som kan betraktes som ett av Norges større byområder, med et befolkningsgrunnlag innen 40 minutts kjøreavstand på ca Danebu ligger med andre ord sentralt i en av Norges mer folkerike og konsentrerte byregioner. Flere næringsområder er etablert langs E18 mellom Tønsberg og Larvik, se figur 2.4. Øst for Danebu ligger Skolmar og Pindsle næringsparker, videre nordover ligger Fokserød/Kullerød, også i Sandefjord kommune, og Borgeskogen i Stokke. Sør for Danebu ligger Ringdalskogen og Faret/Kverken i Larvik kommune. Områdene består i hovedsak av kombinasjonsbygg, med innslag av rene kontorbygg. Både Pinsle og Skolmar har innslag av handel. Skolmar som ligger nærmest planområdet, har flere forretninger som forhandler byggevarer og hjemmeinnredningsartikler. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

12 Ill. 2.3: Beliggenhet i regionen (folkemengde 1 januar 2013 (SSB) Ill. 2.4: Danebu og omkringliggende næringsområder. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

13 Sandefjord kommune har om lag m 2 kontorer (Kilde: DNB NOR Næringsmegling, med grunnlagsmateriale fra SSB). Ledigheten er om lag 11 12%. Næringsområdene i byen er spredd, med sentrum og Fokserød/Kullerød som de viktigste områdene for større kontorbedrifter. Øvrige næringsklynger i Sandefjord er i stor grad områder med mye kombinasjonsbygg, eller mindre områder med en beliggenhet langt fra E18. Arealbruk i nærområdet forøvrig er jordbruk og skogsområder, samt noe boligbebyggelse. Planområdet består i hovedsak av høybonitets barskog med innslag av lauvtrær (bjørk, bøk og lønn). Store deler av skogen er eldre produksjonsskog. I 2010 har det vært avvirket en del skog slik at nordlig- og sørøstlig sektor i dag er et barhogstfelt. Det er ikke registrert friluftsinteresser i området, men turveien på begge sider langs planområdet benyttes i noe grad av lokalbefolkningen. Ill. 2.5: Arealbruk i nærområdet. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

14 2.3 Bebyggelsens struktur og kvalitet Regionale næringsstrukturer Nye næringsområder i regionen er lokalisert langs E18 og indikerer at lokaliseringsbetingelsene er nærhet til E18, mer enn nærhet til befolkningstyngdepunktet i de tradisjonelle bysentraene. De eldre næringsområdene, som Skolmar og Pindsle er lokalisert langs gamle E18, og bekrefter at E18 i lang tid har vært viktig som lokaliseringsfaktor for næringsbebyggelsen i regionen Øvrige bebyggelse i planområdet Eneste bebyggelse i planområdet er en eldre hytte ( ballhytta tidligere benyttet av Sandefjord ballklubb) og et asfaltverk (se ill. 2.6). Hytta er i dårlig forfatning. På asfaltverket planlegges det drift fram til området bygges ut. Områdene rundt verket er asfaltert/planert og det er tatt ut masser øst/sørøst for bygget. Ingen av bygningene i planområdet har verneverdi. 2.4 Kulturminner Gamle E18 er en svært gammel ferdselsåre, lagt på toppen av Raet. Gårdene ligger trukket ned på hver side av veien. Områdene langs Raet har vært populære helt tilbake til eldste steinalder på grunn av de fruktbare og lettdrenerte morenemassene, som har gitt gode betingelser for jordbruk. Gårdene på begge sider av planområdet, Li, Solberg og Nedre Solberg er ikke datert men stammer trolig fra jernalder og fram til vikingetiden, mellom 500 f.kr 1000 e.kr Automatisk fredede kulturminner i planområdet Vestfold fylkeskommune har undersøkt planområdet for kulturminner. Undersøkelsene ble gjennomført sommeren 2013 og sommeren 2014 og er gjengitt i en egen rapport, vedlegg 3. Et sammendrag av rapporten er gjengitt under. Alle kulturminnene er vist på vedlagte illustrasjonsplan. Det er funnet 10 automatisk fredede kulturminner og 2 nyere tids kulturminner. Av de 10 automatisk fredede kulturminnene er det 5 boplasser, 3 graver, 1 hulveg og 1 kokegrop. Kokegropen (ID ) er kvitert ut fordi området ble ryddet for ca 30 år siden. De to nyere tids kulturminnene er en kullmile og en tuft. Før registreringen var det tre kjente automatisk fredede kulturminnelokaliteter i planområdet: en gravplass, en hulvei, rydningsrøyser og åkertrasser. Lokalitetene ble registrert og gravd ut i forbindelse med etablering av ny E18. Strukturene er tolket som spor etter rydding for beite og slått og har nå vernestatus i Askeladden Steinalderboplasser i planområdet Boplasser i eldre steinalder var tilknyttet strandlinjen, siden menneskene forflyttet seg ved hjelp av båter, og i stor grad benyttet marine matressurser. Datering av boplassene beregnes ut fra høyde over dagens havnivå. Boplassene innenfor planområdet ligger alle mellom 70 og 90 m.o.h. og regnes dermed som strandbundne i den eldste delen av steinalder, altså ca f.kr, eller år gamle. Funnene er lokalisert på mellom cm dybde. ID : ca år gammel med ildsted. Boplassen ligger på en flate på kote 70 75m (m.o.h.). Funnene består av flintfragmenter og kullholdig lag med mye stein, flere trolig skjørbrent, som tolkes som struktur i form av rester etter ildsted. ID : ca år gammel og ligger på kote 85m 90m. Funnene, i all hovedsak flintfragmenter, ligger spredt og det lot seg ikke gjøre å påvise større konsentrasjoner. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

15 ID : funnet på kote 77m - 80m på en delvis tilgrodd hogstflate. Funnet bestod utelukkende av flint med unntak av beinrester på et flintfragment. ID : stor steinalderlokalitet bestående av tre bosetningsaktivitetsområder. Funnet på kote 51m - 61m. Veifaret ned til Skinnmoveien går gjennom og mellom funnene og gjør det vanskelig å avgjøre om funnene henger sammen eller ikke. En hulveg (ID 17811) går gjennom deler av området, se under. ID : steinalderlokalitet funnet på kote 67m. Lokaliteten ligger på en liten flate mellom to lave bergknauser. ID : hulveg som går fra Solbergskogen/Danebuåsen ned mot gården Li. Hulvegen går gjennom steinalderlokaliteten ID og består av to enkeltminner ( og ) Gravhauger i planområdet Gravhaugene lå ikke langs sjøen men er relatert til gårdene på begge sider av planområdet. Gravhaugene lå gjerne i tilknytning til gårdene eller langs ferdselsårene mellom gårdene. ID : ligger på en flate på kote 60 65m, like i skogkanten. Haugen er sirkulær, ca 15m i diameter og 1m høy. Den har en tydelig forsenkning etter fotkjede i vestlig del av haugen. Det vokser grantrær på og rundt haugen. ID : ligger på kote 60 65m, på et tilgrodd hogstfelt i svak hellende terreng mot nordvest. Gravhaugen er sirkulær, ca 10m i diameter og ca 0,5 m høy. Den er bevokst med høyt gress og kratt og er vanskelig å beskrive nøyaktig. Den har en forsenkning, ca 1m i diameter som tolkes som plyndringsgrop, enten foregått i jernalder-tiden eller på tallet da kjøpmennene organiserte utgravningstokter i forkant av verneloven som kom i ID : ligger på kote 65, på svært overgrodd hogstfelt. Gravhaugen er sirkulær, ca 11m i diameter og ca 2m høy. Den er svært overgrodd. Kantene på haugen virker bratte og den hadde trolig vært svært markert uten vegetasjon. ID 60503: ligger på kote 61, på svært tilgrodd hogstfelt, i en slak helling. Graven er sirkulær, ca 11 meter i diameter og ca 2 meter høy med bratte, markerte kanter. Gravhaugen er synlig over markoverflaten. Vegetasjonen i området er svært overgrodd. Det har tidligere vært hogd på og rundt haugen Nyere tids kulturminner ID : Kullmile med diameter 9,5m som tilhørte gården Solberg. ID : hustuft på ca 3,5m x 6m. Tuften må ses i forbindelse med kullminen og har trolig tjent som vokterbolig når kullmilen har vært i bru. Metallfunn rundt tuften peker mot 1700-tallet Automatisk fredede kulturminner i nærområdet På gården Øvre Solberg ligger 21 gravhauger og 1 rundhaug. 9 gravhauger ligger fordelt på gårdene Li og Skinmo. Sør for planområdet, like sør for E18, ligger fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter, i form av flere gravfelt og ett bosetnings- og aktivitetsområde. Av nyere tids kulturminner er det på Li registrert flere bygninger i SEFRAK, et pumpehus (før 1850) samt våningshus, bryggerhus og uthus (før 1900). På Solberg er det også Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

16 registrerte SEFRAK-bygninger. Foruten et bryggerhus (før1850) dreier det seg om et våningshus og en driftsbygning (før 1900). 2.5 Demografiske forhold Planarbeidets influensområde er i denne forbindelse definert som IKEA sitt markedsområde. Det totale markedsområde til IKEA Danebu består av Vestfold og Telemark fylker. Tabellen under viser utvikling i folketall i begge fylker fra : Utvikling i folketall Folketall Folketall Endring Folketall År SUM VESTFOLD ,8 % Hvorav Larvik ,1 % Hvorav Sandefjord ,4 % Rest Vestfold ,4 % SUM TELEMARK ,2 % TOTAL BEGGE FYLKER ,2 % Vestfold fylke er mer folkerikt enn Telemark, innbyggere mot innbyggere i Endringstallene i tabellen ovenfor viser at Vestfold øker mest. For byene Larvik og Sandefjord var folketallet i 2005 ganske likt om lag innbyggere hver. 10 år etter vil Sandefjord ha innbyggere, mens Larvik vil ligge noe under på innbyggere. Veksten er med andre ord sterkere i Sandefjord. Tabellen under viser prognose for utvikling i folketall i begge fylker: Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Befolkning SUM VESTFOLD Larvik Sandefjord Rest Vestfold SUM TELEMARK TOTAL Prognoser basert på alternativ MMMM, Framskriving av folketallet, SSB. Folketallet i begge fylker vil øke med ca innbyggere i 30 års perioden 2010 til 2040, mer enn den samlede befolkningen i dagens Larvik og Sandefjord. 2.6 Barnehage, skole, forretninger Det er ikke lokalisert barnehage, skole eller forretninger i nærområdet. Handel i influensområdet er beskrevet i kapitel Handel i Larvik og Sandefjord Det er laget en handelsanalyse i forbindelse med dette planarbeidet, se vedlegg 5. Handelsanalysen er utført av Institutt for bransjeanalyser (IBA). Beskrivelsen av handel i Larvik og Sandefjord er hentet fra denne analysen. Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedleverandør av omsetningsdata. Alle omsetningsopplysninger i rapporten er eks. mva. Øvrige kilder er Detaljhandelsboken 2012, Senterboken 2013, KdM Nytt og IBA. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

17 Sandefjord og Larvik er industri- og sjøfartskommuner, begge er store hyttekommuner med mye turisme, spesielt i sommerhalvåret. I 2010 var 11,5 prosent av sysselsettingen i regionen detaljhandels- og serveringsbedrifter. Handelssteder Handelssteder i Sandefjord er: Sandefjord sentrum, Fokserød og Pindsle. Handelssteder i Larvik er Larvik sentrum, Fritzøe Brygge, Nanset, Hovlandsbanen, Stavern og Helgeroa. I Sandefjord sentrum ligger Hvaltorvet som er relativt godt integrert i sentrum. Det er planer om en utvidelse gjennom en sammenbygging av kjøpesenteret med nærliggende bygninger. Ellers er det mye handel i sentrum med mindre butikker i handlegater og rundt torg. Larvik sentrum har handel lokalisert i kjøpesenteret Amfi Larvik, som nylig er utbygd og oppdatert. Annen handel finner vi i bygatene, blant annet rundt torget. Handelen er relativt spredt. Nanset er et tettsted utenfor Larvik med hovedsakelig lokal handel som Meny Nanset Stormarked. Stavern er kjent som turistby, og mye av handelen foregår på sommeren. Handelen er lokalisert i bygatene, blant annet Stua Interiør. Helgeroa og Nevlunghavn er små tettsteder utenfor Larvik, typiske sommersteder hvor mesteparten av handelen foregår i en kortere periode av året. Kjøpesentre Kjøpesentre i influensområdet er Amfi Larvik i Larvik sentrum, Nordbyen ca 2 km utenfor Larvik sentrum og Hvaltorvet i sentrum av Sandefjord. I tillegg ligger Fritzøe Brygge, et mindre kjøpesenter, ved vannkanten sørvest for Larvik. Nordbyen Kjøpesenter ligger ved innkjørselen til Larvik nordfra. Senteret ligger ved siden av Hovlandsbanen hvor det ligger en handelspark med flere frittstående butikker, bl.a Elkjøp, Varmefag og Hyttebutikken. Møbler og interiørbutikker I Sandefjord sentrum ligger Sovestudio (spesialbutikk for senger og madrasser), Tinnies Hus, Interiør og Bolig og Elegant interiør & dekorasjon. Møbelringen Sandefjord ligger i Briskeveien, ca 2 km fra Sandefjord sentrum, et område med lite annen handel. På Fokserød, hovedsakelig et industriområde, ligger Coop Obs med stort innslag av ikke dagligvarer som kjøkkenutstyr og noe byggevarer. På Pindsle, nærings og handelsområde utenfor Sandefjord, ligger Bobygg, Mekonomen og Mester Grønn. Møbelringen Larvik er lokalisert i utkanten av sentrum. Faret/Elveveien og er et område med storhandel, bl. a Bohus, Coop Obs Bygg og Jysk. Skeidar Larvik ligger ved E18 mellom Larvik og Sandefjord. Butikken ligger alene og noe kronglete til. Konkurranse Tønsberg er en betydelig konkurrent i øst og Grenland med Porsgrunn og Skien i vest. De populære båtturene mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige og Larvik og Hirtshals i Danmark bidrar til en betydelig grensehandel. Ellers er det sterk intern konkurranse i regionen mellom byene Sandefjord og Larvik. Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer