Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel"

Transkript

1 Lunner kommune Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel Planprogram Kommunestyrets vedtak 10. mars 2011 sak 16/11 Arkiv 08/

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Lovgrunnlag Kommunens planstrategi Generelt om kommuneplanlegging Rammer for planarbeidet Nasjonale føringer Lover og forskrifter Relevante føringer for arealpolitikken i Lunner kommune Rikspolitiske retningslinjer og veiledere Regionale føringer Kommunale vedtak og føringer Mål for planarbeidet Langsiktige mål Resultatmål Prosessmål Sentrale tema fra kommunedelplanene og muligheter i kommuneplanarbeidet Kommuneplanen som styringsverktøy Tema fra kommunedelplanene Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Utvalgte punkter i kommuneplanarbeidet Oppgaver og utredningsbehov Utredninger vedtatt i kommunedelplanene Utredningsbehov Innspill til kommuneplanens arealdel Konsekvensutredning etter PBL Informasjon og medvirkning Organisering politisk og administrativ Ressurser Framdriftsplan Vedlegg Interessentliste Utredninger, ansvar, deltakere og tidsfrister

4 1 Innledning Gjeldende Kommuneplan, samfunnsdelen og arealdelen, er utarbeidet for perioden Den ble vedtatt i kommunestyret og omredigert i henhold til ny planstruktur i Omredigeringen ble administrativt utført etter fullmakt gitt av kommunestyret 29. mars Planprogrammet, som er en plan for planleggingen, skal bidra til - En oversiktlig og forutsigbar planprosess - Rettssikkerhet - God og effektiv saksbehandling Et utgangspunkt for planprogram ble lagt fram for kommunestyret 30. september Dette for at kommunestyret kunne komme med innspill og tilbakemeldinger før fullstendig forslag til planprogram ble lagt fram for kommunestyret 25. november. Kommunestyret vedtok i dette møtet forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn i perioden Formannskapet justerte ordlyden i forhold til jordvern i sitt møte 9. desember. Dette som en følge av signaler gitt i regionalt planforum 7. desember. Det ble i høringsperioden avgitt 14 høringsuttalelser. I tillegg hadde formannskapet, som styringsgruppe for planprosessen, møte 17. februar. De ga da signaler i forhold til det videre arbeidet. Som et tiltak for at plandokumentene skal ha en universell utforming, er planprogrammet skrevet med skrifttype helvetica og bokstavstørrelse 12, jfr. publikasjon fra Blindeforbundet Teksten slik vi vil ha den. 2 Lovgrunnlag Revisjon av kommuneplanen gjøres i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser i kap. 4. Generelle utredningskrav, kap. 10. Kommunal planstrategi og kap.11. Kommuneplan. 4

5 3 Kommunens planstrategi I den nye planloven av 1. juni 2009, er planstrategi innført som et virkemiddel for å få til en ønsket samfunnsutvikling. Alle kommuner skal minst en gang i hver valgperiode, og senest et år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Dette lovkravet vil i praksis treffe kommunen et år etter kommunevalget i Det er da viktig å starte arbeidet i god tid slik at dette er gjennomførbart. Kommunen vurderer at vedtatt planstruktur er planstrategien vår. Kommunestyret behandlet i sak 27/07 den ny struktur for planer og rapportering. Denne kan skjematisk framstilles slik: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Hovedrevisjon hvert 4. år Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Kommunedelplan Kommuneorganisasjon Kommunedelplan Samfunnsutvikling Temaer bla. Arealbruk Beredskap Næring Landbruk Biologisk mangfold Geodata Handlingplan Kulturminner Lokaler Idrett/nærmiljøanlegg Temaer bla. Arbeidsgiver -politikk HMS IKT Kompetanse Handlingplan Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Kommunedelplan Kultur Temaer bla. Idrett og fysisk aktivitet Kultur Kommunedelplan Oppvekst Temaer bla. Skole Barnehage Barnevern Integrering Helsestasjon Handlingplan Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet Kommunedelplan Omsorg Temaer bla. Omsorg i institusjon og bolig, sosialtj, og Psykisk helsevern Handlingplan Institusjonskapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Kommunedelplan Teknisk Temaer bla. Vann Avløp Renovasjon Trafikk Vei Vedlikehold Handlingplan Avløp Trafikksikerhet Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Handlingplan Beredskap Eiendom Utbygging Gieografisk informasjonssystem Handlingsprogram/økonomi plan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Årsmelding Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Det har vært satt et stort fokus på utarbeidelsen av de seks kommunedelplanene. Kommunedelplanenes Kap. 2 Sammendrag, Kap. 9 Dette skal vi få til (målsettinger og strategiske valg) og kap. 10 Tiltaksplaner for investeringer og drift i de seks planene vil fra og med 2011 utgjøre et komplett 4-årig Handlingsprogram. 5

6 4 Generelt om kommuneplanlegging Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for arealbruken. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lenger. Minst en gang hver valgperiode skal kommunestyret vurdere om kommuneplanen skal revideres. I ny plan og bygningslov er det innført krav om utarbeidelse av en handlingsdel til samfunnsdelen som skal konkretisere kommunens program for gjennomføring av tiltak for de fire påfølgende budsjettår innenfor kommunens økonomiske rammer. Denne handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsdel skal oppdateres årlig. Lunner fyller disse kravene ved utarbeidelse av kommunedelplaner hvor målsettinger, strategiske valg og prioritering av tiltak samordnes i det 4-årige handlingsprogrammet. Dette handlingsprogrammet er koblet sammen med den 4- årige økonomiplanen. Revisjon av kommuneplanens arealdel er omfattet av forskrift om konsekvensutredning. Planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av et fastsatt planprogram. Planprogrammet skal fastsette rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Det skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert, og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som skal utarbeides. Opplegg for prosess, medvirkning og informasjon skal beskrives. Konsekvensutredninger knyttet til kommuneplanes arealdel gjelder bare de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging, og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. Det vil omfatte: Nye områder for utbygging Vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder Forslag til endret arealbruk til utbyggingsformål skal konsekvensutredes i forhold til innvirkning på miljø og samfunn. Konsekvensvurderingene baserer seg på foreliggende kunnskap og oppdatering av denne. Innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevant i forhold til behandling av planen. 6

7 5 Rammer for planarbeidet 5.1 Nasjonale føringer Lover og forskrifter Lov kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (25. september nr ) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (27.juni nr ) Forskrift om konsekvensutredninger (26. juni nr ) Forskrift om byggesak (26. mars nr ) Forskrift om tekniske krav til byggverk (26 mars nr ) Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene (4 september nr ) Forskrift om rammer for vannforvaltningen (15. desember nr ) Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (26. juni nr ) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjenglighetsloven) (3. juni nr ) Lov om rett til innsyn i dokument i offentligverksemd (offentlighetsloven) (19. mai nr ) Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (27. juni nr ) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (25. juni nr ) Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) (5. juni nr ) Lov om vassdrag og grunnvann (24. november nr ) Jordloven (18. mars nr. 2, 1955) Skogbruksloven (21. mai 1965) Lov om viltet (29. mai nr. 38, 1981), kap. I V-X om jaktbart vilt og fallvilt Vegloven (21. juni nr. 23, 1963) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10. juni nr. 82, 1977) Lov om forurensing (13. mars nr. 6, 1981) Brann- og eksplosjonsvernloven (14. juni nr 20, 2002) Lov om friluftslivet (28. juni nr. 16, 1957) Lov om innlandsfiske (15. mai nr. 47, 1992) Kulturminneloven (9 juni nr ) Naturmangfoldloven (19. juni nr ) Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (11. juni nr ) Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (19. juni nr ) Relevante føringer for arealpolitikken i Lunner kommune Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Denne inneholder nasjonale mål for arealpolitikken: 7

8 - Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser. - Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens trussel mot liv, helse og - materielle verdier, samt samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur. - Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming og boligkvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. - Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og arealpolitikk - Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk - Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. St.meld. nr. 16 (2008/2009) Nasjonal Transportplan St.meld. nr. 34 ( ) Norsk Klimapolitikk St.meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv St. meld. nr. 42 ( ) Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning. St. meld. nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder St.meld. nr. 16 ( ) Leve med kulturminner St.meld. nr. 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer St.prop. nr. 1 ( ) Landbruks- og matdepartementet Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Rikspolitiske retningslinjer og veiledere Rikspolitiske retningslinjer (RPR) skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Følgende gjelder for Lunner kommune: Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (1. juli 2008) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2005) Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2008, NVE) Veileder Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (T ) Regionale føringer Fylkeplan for Oppland Fylkesdelplan for Hadeland Fylkesdelplan for kulturminnevern Handlingsprogram for kulturminnevern Regionalt handlingsprogram 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland 8

9 Regional planstrategi Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland, Fylkesdelplan for varehandel i Oppland Jordvernstrategi for Oppland Handlingsprogram for fylkesveger Handlingsplan for trafikksikkerhet Klima- og energiplan for Oppland (2007) Kommunale vedtak og føringer Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Samfunnsutvikling Kommunedelplan Kommuneorganisasjon Kommunedelplan Oppvekst Kommunedelplan Omsorg Kommunedelplan Teknisk Kommunedelplan Kultur Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland ( ) Landbruksplan for Hadeland

10 6 Mål for planarbeidet 6.1 Langsiktige mål Kommuneplanen skal være retningsgivende og tydelig styringsverktøy for kommunens politikere og administrasjonen. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende. Kommuneplanen omhandler kommunens samfunnsmessige og arealmessige hovedutfordringer. Kommuneplanprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om fremtidig utvikling og framtidsvisjoner for kommunen Kommuneplanen skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner 6.2 Resultatmål Plandokumentet skal videreutvikles som et entydig styringsdokument med tydelige føringer for kommunedelplanene. Det skal være samsvar mellom kommuneplanens langsiktige mål, kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og i enkeltsaker. Kommunedelplanene skal nedfelle tiltak som bygger opp under kommuneplanens målsettinger og strategiske valg. 6.3 Prosessmål Planarbeidet skal ha en god forankring i kommunen, både politisk og administrativt. Det legges opp til bred medvirkning med innbyggere og interesseorganisasjoner for å forankre planen Utredninger i henhold til planprogrammet skal synliggjøre ulike alternativer for samfunnsutviklingen og legges til grunn for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. 10

11 7 Sentrale tema fra kommunedelplanene og muligheter i kommuneplanarbeidet 7.1 Kommuneplanen som styringsverktøy Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 7.2 Tema fra kommunedelplanene Samfunnsutvikling Klima og energi. I kommuneplanleggingen vil en måtte møte klimautfordringene på flere måter: Planlegge for tilpasning til klimaendringer som alt har skjedd og skjer i økende grad Planlegge for en utvikling av samfunnet som bidrar til reduksjon av klimagassutslippene en særlig utfordring i arealpolitikken på kort og lang sikt Planlegge for økt bruk av bioenergi Kommunedelplan Samfunnsutvikling har en rekke målsettinger i forhold til klima og energi. Det er imidlertid ingen tydelig sammenheng mellom vedtatte mål og faktisk arealbruk i kommunen. Hvis vi i kommunen velger å fortsette som før og ikke gjøre noe med klimagassutslippene i kommunen, vil utslippene i år 2025 ha økt med hele 83 % i forhold til Lunner kommune har vedtatt å være proaktive i forhold til reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk. Dette kan skje gjennom samordnet areal- og transportplanlegging. Aktuelle tema er bl.a. utvikling av Gjøvikbanen og relokalisering av Harestua stasjon. Naturressurser Lunner er en av de rikeste kommunene i Oppland når det gjelder biologisk mangfold. Spesielt må kransalgesjøene i nordre del av kommunen fremheves. Forvaltningsmessig har vi et stort ansvar for å beskytte lokalitetene mot forringelse. Hensynet til biologisk mangfold må sikres slik at viktige områder ikke blir utbygd. Kommunestruktur Det er åpnet for at arbeidet med kommunestruktur kan tas opp igjen. Lunner kommunes størrelse vil være begrensende i forhold til de krav som stilles om tjenester til innbyggerne. Spesielt gjelder dette faglighet og valg av hensiktsmessige løsninger. I dag løses dette, på stadig flere områder, med interkommunale 11

12 samarbeider. Lunner kommune deltar i 7 interkommunale samarbeider med Gran kommune, 2 samarbeider med Jevnaker kommune og 3 samarbeider med begge disse kommunene. 7,4% av kommunens årsverk er i et interkommunalt samarbeide. Samfunnsikkerhet og beredskap Det foreligger en Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland, sist revidert i Det er behov for en ny revisjon av denne som innledning til revisjon av kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel. Det må da innarbeides nytt punkt i ROS-analysen om klimaendringer og dens konsekvenser for planlegging, drift og utbygging. Uønskede menneskelige handlinger og kritisk infrastruktur skal også vurderes. 4-3 i plan- og bygningsloven stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre at forhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, avdekkes og legges til grunn for planleggingen. Slike analyser må utføres for nye utbyggingsområder. Dette må gjennomføres på kommuneplannivå, men i tillegg kan det være nødvendig med nærmere utredning før godkjenning av reguleringsplaner. Boligpolitikk/ befolkningsutvikling Kommunedelplan Samfunnsutvikling har en målsetting om befolkningsvekst. Ambisjonen er en vekst på mer enn 0,5% årlig. Utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover. Her er det et stort potensiale for utbygging av boliger i gangavstand til kollektivknutepunkt, skoler og næringsarealer. Dette strategiske valget har vært omdiskutert. Av den grunn skal det utredes ulike strategier for utbyggingsmønster i kommunen. Sosial infrastruktur som barnehager, skoler og helsetjenester må dimensjoneres i forhold til størrelse på veksten. Det er en utfordring å finne områder for boligutbygging i gangavstand til Lunner barneskole. I umiddelbar nærhet til skolen ligger noe av Hadelands mest verdifulle kulturlandskap med spesielle naturtyper med arter av internasjonal interesse. Skal det planlegges boligutbygging nord i kommunen er det imidlertid viktig at dette lokaliseres i gangavstand til Lunner barneskole. Det skal være varierte tilbud av boliger ved at vedtatte reguleringsplaner skal gi mulighet for etablering av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Kommunen skal være positiv til å bruksendre hytter i bygda slik at spredt boligbygging kan ivaretas og grendemiljøene ønskes opprettholdt. Befolkningsfremskrivninger vil gi indikasjoner på hvilke områder innsatsen bør rettes mot de neste årene. Foreløpige fremskrivninger viser at antall eldre vil øke fra ca år 2020, slik at det bør vurderes hvilket behov det er for arealer til omsorg og helse institusjoner, leiligheter mv. Boligreserve Av byggeområdene som er lagt ut i kommuneplanens arealdel er det bare et fåtall som er utbygd hittil i planperioden. Det er en betydelig boligreserve i gjeldende kommuneplan. 12

13 Sentrumsutvikling Sentrumsutvikling har ikke vært sentralt tema i kommuneplanen tidligere. Fokus har i større grad vært rettet mot bevaring av grendestrukturen, spredt boligutbygging og kommunal tjenesteproduksjon lagt til grendene. Fortetting av sentrumsområder har heller ikke vært tema. Mangelfull sentrumsutvikling gir utfordringer både i forhold til næringsutvikling, jordvern og befolkningens behov/ønsker om sosiale møteplasser. Det er også en utfordring knyttet til klima og energibruk i kommunen. Byggeskikk Planbestemmelsene knyttet til kommuneplanens arealdel setter rammer for utforming av nye byggetiltak. Det er da et spørsmål om hvordan vi ønsker framtidas bygg, utforming og materialvalg, både sett i forhold til det typisk stedlige og nye behov og muligheter. Dette gjelder både boliger og næringsbygg. Landbruk Landbruket i Lunner er i endring. Tendensen er her den samme som for resten av landet - det blir færre og større driftsenheter og at det totalt sett blir færre husdyr. Det er en utfordring å opprettholde Lunners relative andel av tradisjonell landbruksproduksjon og sysselsettingen innen landbruket, summen av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Å opprettholde landbrukets produksjonsarealer er en annen utfordring, herunder redusere nedbyggingen av dyrket mark og produktiv skog. Her er utfordringene stort utbyggingspress på dyrket mark, spesielt rundt Lunner og Roa, stort press som følge av behovet for utbedring av RV4 gjennom bygda og press for utbygging av hytteområder. Det er viktig å opprettholde kulturlandskapet gjennom aktiv bruk. En følge av mindre beitende dyr er gjengroing og tap av biologisk mangfold. Hensynet til jordressursene må ivaretas slik at viktige områder ikke blir nedbygd. Kommunen må oppfylle sine forpliktelser i forhold til EUs vanndirektiv og Forvaltningsplan for vannregionene. I vannregionmyndighetens tiltaksplan for vannområdet Hadeland er det prioritert en rekke tiltak i forhold i til å redusere forurensningstilførslene fra landbruket, herunder håndtering av gjødsel, endret jordarbeiding og tiltak som skal sikre bedre vannkvalitet. Landbruksplan/forskrift for Hadeland revideres, som en del av arbeidet med kommuneplanen. Annen næring Det er under utvikling flere næringsprosjekter i Lunner som for eksempel Hadelandsparken, utvikling av Roa sør og mot Shell, etablering Harestua sentrum (Sagtomta). Det er også planer for hotell på Bislingen og virksomhet på Solobservatoriet. En strategi for utvikling og etablering av næringsaktivitet og sentrumsutvikling er fraværende. Slik strategi bør utarbeides. Det er da viktig at en tar utgangspunkt i det som er Lunners fortrinn, nærhet til naturen og nærhet til byen. 13

14 7.2.2 Kommuneorganisasjon En moderne, virkningsfull og helhetlig kommuneorganisasjon må ha fokus på å bygge gode relasjoner både mellom folkevalgte/administrasjon, arbeidsgiver/arbeidsmarked, arbeidsgiver/medarbeider, medarbeider/innbygger og medarbeidere imellom. Arbeidsgivers hovedutfordringer i årene som kommer er å sikre kommuneorganisasjonen: 1) Evnen til omstilling, utvikling og nyskaping for å sikre kommunens legitimitet i befolkningen som en forsvarlig forvaltningsmyndighet og god velferdsprodusent. 2) Konkurranseevne for nødvendig ekstern rekruttering og intern forvaltning av arbeidskraft gjennom omdømmebygging og frigjøring av menneskelig energi og skaperevne. Lunner kommune ligger nært til hovedstaden. Kommunen er en attraktiv bo - og etablererkommune i vekst med mange dagpendlere som har sitt arbeid utenfor kommunen. Pendlerne representerer et potensial av arbeidskraft for kommunen. Dette ansees som et mulig konkurransefortrinn i den framtidige kampen om arbeidskraften. Pendling skaper også spesielle utfordringer både når det gjelder folkevalgt styring, offentlig service og tjenesteyting Kultur Det er i ulike sammenhenger et udekket behov for egnede lokaler. Dette kan dreie seg om alt fra møteplasser og lokaler for kulturskoler til lokaler for utstillinger og større arrangementer. Denne utfordringen bør bl.a. tas hensyn til ved utvikling av Harestua sentrum. De frivillige lag og foreningene er en betydelig ressurs både for barn og voksne. Kommunen kan støtte opp under frivilligheten med økonomisk støtte og tilrettelegging. Framtidens utfordringer innen velferd krever et tettere samarbeid med frivilligheten. Frivilligsentralen vil være en viktig møteplass. Idrett er viktig i et folkehelseperspektiv. Manglende fysisk aktivitet i befolkningen og frafall blant barn og unge er en realitet. Kommunen kan bidra med egnede lokaler, anlegg samt tilrettelegging for friluftsliv og bevisstgjøre folk i forhold til ansvaret for egen helse. Det finnes ingen plan for forvaltning av kulturminner. Dette kan imidlertid realiseres gjennom et felles planarbeid med Gran kommune Oppvekst For å skape best mulig oppvekstvilkår for barn og unge og for at disse skal få størst mulig utbytte av de kommunale tjenestene, skal følgende prinsipper ligge til grunn for kommunens tjenesteproduksjon: Tidlig innsats Forebygging skal prioriteres Maksimal effekt av innsats 14

15 Bedret livskvalitet Større mulighet for ønsket utvikling Helhetlige tilbud Tverrfaglig samarbeid Hensiktsmessige arenaer for formelt samarbeid Velfungerende samarbeidsrutiner Økt folketall utfordrer kommunen med hensyn til dimensjonering og lokalisering av barnehager. Tilsvarende gjelder i forhold til skolekapasitet. Vi vil på den annen side ha overkapasitet ved Hadeland videregående skole, avd. Roa, i Avgjørende for sammensetningen av befolkningsveksten er hva vi legger til rette for, om det er boliger som passer for barnefamilier eller i større grad botilbud som tiltrekker seg eldre mennesker. Lunner er en kommune med stor grad av pendlere. Dette kan gi utfordringer knyttet til åpningstider i barnehager og skolefritidsordninger. Integrering av alle elever i skolen har medført utfordringer i forhold til tiltak for de aller tyngste brukerne. En er usikker på om dagens organisering, der elevene automatisk er knyttet opp mot nærskolen, gir den enkelte det best mulige tilbud. Det bør utredes andre mulige løsninger, for eksempel å spesialtilpasse en avdeling ved en enkelt skole en såkalt forsterket skole. Det bør også vurderes om vi kan oppnå gode tilbud gjennom interkommunale løsninger. Utviklingen innen barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonstjeneste har gått mot mer kompliserte saker og økt behov for hjelp fra ulike tjenester. En antar at denne utviklingen vil fortsette og det vil sannsynligvis medføre økt behov for ulike former for samarbeid mellom de ulike tjenestene, også interkommunalt, og et økt ressursbehov. Voksenopplæringa har hatt en betydelig økning i minoritetsspråklige elever de siste årene. Utviklingen de nærmeste årene vil være avhengig av den internasjonale situasjonen og nasjonal politikk. Dersom det på nytt blir en økning i antall asylsøkere som kommer til Norge, et økt antall innvandrere med rett og plikt til norskopplæring og en tendens til større familieinnvandring fra EU-land vil dette få betydelige konsekvenser for omfanget av voksenopplæringen Omsorg Det må utredes og planlegges helsefremmende tiltak på alle områder i kommunen. Forebygging av dårlig helse og helseplager innebærer at man har et folkehelseperspektiv i hele kommuneplanarbeidet. Det skal legges til rette for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem. Det er derfor viktig at det legges til rette botilbud sentralt. Sentrumsfasiliteter i gangavstand er av stor betydning. Videre bør de kommunale tjenestene organiseres slik at det gir det best mulige tilbudet innen gitte økonomiske rammer. Dette gjelder både lokalisering, kompetanse og dimensjonering. 15

16 Helse og omsorgstjenestene i kommunene vil i de neste årene være i stor forandring. Dersom stortingsmelding nr 47, ( ) Samhandlingsreformen blir vedtatt vil en stor helsereform innføres i planperioden. Det vil innebære at ressurser og oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Reformen innebærer at kommunen skal overta behandlingen av mange pasienter før, etter og istedenfor sykehusinnleggelse. Det vil også bli en stor styrking av fastlegeordningen og satsing på det forebyggende helsearbeidet. En kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og overføring av det økonomiske ansvaret for utskrivingsklare pasienter ved sykehusene til kommunene, vil få store konsekvenser for kommunens dimensjonering av helsetilbud og sykehjem. Det må i kommuneplanarbeidet utredes hvordan kommunens helsetjenester skal dimensjoneres for å ivareta de nye oppgavene. Kommunesamarbeid om helsetjenester er under vurdering Teknisk Kommunen må oppfylle sine forpliktelser i forhold til EUs vanndirektiv og Forvaltningsplan for vannregionene. I vannregionmyndighetens tiltaksplan for vannområdet Hadeland er det prioritert tilkobling til offentlig avløp av bebyggelse i Oppdalen (Svingen- Maurtvedt- Bratlia) på grunn av forurensningssituasjonen i Vigga. Kommunen har frist med dette arbeidet til Det er generelt utfordringer knyttet til eksisterende ledningsnett, dette både i forhold til utlekking i ledningsnettet for vann og innlekking i ledningsnettet for avløp. I tillegg til at det planlegges systematisk utskifting av ledningsnettet er det viktig at nye utbyggingsområder blir lokalisert slik at de kobles til det offentlige nettet. Det interkommunale vannverket forsyner i dag Gran kommunale vannverk (Gran og Jaren) samt Lunner kommunale vannverk (Grindvoll, Lunner, Roa, Grua og et mindre område ved Harestua). Det er forutsatt at Brandbu vannverk skal nedlegges og at abonnentene skal forsynes fra det interkommunale vannverket. Vannverket produserer pr. i dag om lag 2,0 mill m3 pr. år. Lekkasjer fra ledningsnettet utgjør en stor avdel av vannforbruket. Overslagsmessige beregninger indikerer at lekkasjeandelen er ca 55 % både ved Gran kommunale vannverk og Lunner kommunale vannverk. Utvidelse av forsyningsområdet med Brandbu og etter hvert også Lygna medfører behov for økt vannproduksjon ved det interkommunale vannverket. Lekkasjeandelen er relativt høy og det er viktig å redusere lekkasjene for å begrense det totale vannbehovet mest mulig. Nedenfor er beregning av framtidig vannproduksjon sammenlignet med dagens situasjon. Lunner kommune bruker ca. 4 mill. kroner pr. år til skoleskyss. Trafikksikkerhetstiltak vil kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og folkehelse. Framtidig utbygging bør i tillegg lokaliseres slik at elever kan gå til skolen og til fritidsaktiviteter. Boligbygging må også ta hensyn til at en får nærhet til offentlig kommunikasjon og arbeidsplasser. Hva vil vi med det offentlige uterom? Dette har i liten grad hatt fokus i Lunner kommune. Det vil aktualiseres i forhold til framtidig sentrumsutvikling.

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Lunner kommune. Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Ad hoc-utvalgets innstilling 25.5.2009

Lunner kommune. Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Ad hoc-utvalgets innstilling 25.5.2009 Lunner kommune Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2009 2013 Ad hoc-utvalgets innstilling 25.5.2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Medlemmer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Rådmannen, 31. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING... 5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 6 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 9 2.1 Måloppnåelse... 9 2.2 Tilbakemelding på

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Kommunebilde 2014 Valdres

Kommunebilde 2014 Valdres Kommunebilde 2014 Valdres www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Overordnet 5 2.1 Befolkningsdata 5 2.1.1 Nasjonale føringer 5 2.1.2 Befolkningssammensetning 5 2.1.3 Fødselsoverskudd/

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer